Anda di halaman 1dari 3

SURAT PERNYATAAN

JUAL - BELI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANTON MEU


Tempat/Tgl Lahir : Tibawa, 16 – 03 - 1978
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Tani/ Pekebun
Alamat : Dusun lalunga, Desa Datahu Kec, Tibawa Kab. Gorontalo
Selaku ”Pihak Pertama”
2. Nama : NURWAHIDA BAYAHU
Tempat/Tgl Lahir : Tibawa, 21 – 12 - 1985
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Dutulana’a, Kec. Limboto Kab Gorontalo
Selanjutnya disebut “ Pihak Kedua “
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya dan
sanggup diangkat sumpah bahwa :
1. Pihak Pertama Menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Toluludu Desa
Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo Seluas ± 325 M² (kurang Lebih
Dua Ratus Sembilan Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai beikut :
 UTARA : 25 M, berbatasan dengan Tanah Syin Hasan
 TIMUR : 13 M, berbatasan dengan Tanah Anton Meu
 SELATAN : 25 M, berbatasan dengan Tanah Anton Meu
 BARAT : 13 M, berbatasan dengan Tanah Jalan Gor
LUAS : ± 325 M²
2. Pihak Petama melepaskan penguasaan atas tanah tersebut Kepada Pihak Kedua
dengan nilai kompensasi sejumlah Rp. 15. 000. 000. 00.– (Lima Belas Juta Rupiah )

3. Pihak Petama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa tanah tersebut, tidak dalam
sengketa maupun jaminan hutang
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan benar dan tanpa ada paksaan
dan tekanan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini
tidak benar maka kami bersedia dituntut dihadapan pihak berwenang sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak melibatkan pihak lain yang menanda
tangani surat pernyataan ini.

Botumoputi, Senin 04 Maret 2019

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Pembeli Penjual

NURWAHIDA BAYAHU ANTON MEU


TURUT MENYETUJUI ;

1. AHMAD MEU (………………)

2. LISNAWATI MEU (……………...)

3. ISRAWATI HUO (..……………..)

SAKSI-SAKSI ;

1. ABDULLA BAENA (…………………..)

2. HAMID HULALATA (…………………..)

DIKUATKAN DAN DIBENARKAN OLEH :


.

No Reg : / / / /2019 No Reg : 592.1/BtM.TBW/48/III/2019


Tanggal : Senin, 04 Maret 2019 Tanggal : Senin, 04 Maret 2019

CAMAT TIBAWA KEPALA DESA BOTUMOPUTI

Drs ROLLYS KATILI SARTONO RAHIM


NIP. 19720608 199203 1 008
GAMBAR SITUASI TANAH
DI DUSUN TOLULUDU DESA BOTUMOPUTI KEC. TIBAWA
JUAL BELI

DARI : ANTON MEU


KEPADA : NURWAHIDA BAYAHU

UTARA

25 M2

BARAT TIMUR

13 M2 13 M2

SELATAN

25 M2

Botumoputi Senin 04 Maret 2019

Mengetahui

Kepala Desa Botumoputi Petugas Lapangan

SARTONO RAHIM ABDULLAH BAENA


( Kepala Desa ) ( Kepala Dusun )