Anda di halaman 1dari 6

SUKATAN ALAM SEKITAR FIZIKAL (PENGGAL 1)

Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

BAHAGIAN A:
GEOGRAFI ALAM
SEKITAR FIZIKAL

1 Sistem bumi 12

1.1 Konsep sistem 1 Calon seharusnya dapat:


(a) mentakrifkan konsep sistem; Menggunakan
gambar rajah dan
(b) menerangkan konsep sistem
animasi pelbagai
dalam konteks persekitaran
sistem
fizikal.

1.2 Sistem suria 1 Calon seharusnya dapat:


(a) menerangkan sistem suria dalam Menggunakan
Galaksi Bima Sakti, dan sistem gambar rajah dan
bumi sebagai satu planet yang animasi kedudukan
memperoleh tenaga dari dan pergerakan
matahari. bumi dalam sistem
suria

1.3 Kedudukan bumi 4 Calon seharusnya dapat:


dalam sistem suria
(a) menyatakan bumi sebagai satu
planet berbentuk sfera;
(b) menerangkan putaran bumi di
atas paksinya yang condong dan
peredarannya mengelilingi
matahari;
(c) menjelaskan kesan putaran dan
peredaran bumi;
(d) menjelaskan kejadian empat
musim dan pengaruhnya
terhadap unsur fizikal dan
aktiviti manusia.

1.4 Tenaga 2 Calon seharusnya dapat:


1.4.1 Konsep (a) mentakrifkan konsep tenaga;
tenaga
(b) mengenal pasti punca dan jenis
tenaga;
1.4.2 Punca dan (c) membezakan tenaga eksogenik
jenis tenaga dengan tenaga endogenik.
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

1.5 Peranan tenaga 4 Calon seharusnya dapat:


suria terhadap
(a) menghuraikan peranan bahangan Menggunakan
proses fizikal dan
suria terhadap tumbuh- gambar rajah
hidupan di bumi
tumbuhan, manusia, dan haiwan; kitaran yang
menunjukkan aliran
(b) menjelaskan kesan bahangan
tenaga
suria terhadap proses fizikal
(kitaran hidrologi, geomorfologi,
dan atmosfera).

2 Sistem Geomorfologi 48

2.1 Pengenalan 2 Calon seharusnya dapat:


kepada proses
(a) menerangkan proses Menggunakan
geomorfologi
geomorfologi (luluhawa, gambar rajah bagi
hakisan, pergerakan jisim, menerangkan
pengangkutan, dan proses
pemendapan). geomorfologi

2.2 Konfigurasi 2 Calon seharusnya dapat: Menggunakan


bentuk bumi maklumat daripada
(a) menghuraikan struktur dan
gambar rajah, peta,
kandungan lapisan bumi;
dan gambar foto
(b) mengenal pasti taburan daratan
dan lautan;

2.2.1 Batuan 2 (c) menyatakan jenis batuan (igneus,


enapan, dan metamorfosis);
(d) menghuraikan proses
pembentukan jenis batuan;
(e) menjelaskan perkaitan antara
jenis batuan dengan konfigurasi
bentuk bumi;
(f) mengenal pasti kepentingan
batuan sebagai sumber alam;

2.2.2 Proses 4 (g) menyatakan konsep dan proses


endogenetik endogenik;
(h) menjelaskan proses
pembentukan bentuk bumi
lipatan dan kesannya;
(i) menjelaskan proses
pembentukan bentuk bumi
gelinciran dan kesannya;
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(j) menjelaskan proses


pembentukan bentuk bumi
gunung berapi dan kesannya;

2.2.3 Hanyutan 4 (k) menyatakan Teori Hanyutan


benua Benua (Teori Awal, Teori
Peluasan Dasar Lautan, dan
Teori Tektonik Plat);
(l) menghuraikan Teori Tektonik
Plat;
(m) menghuraikan taburan dan bukti
kejadian hanyutan benua.

2.3 Pembentukan Calon seharusnya dapat:


landskap di
kawasan tropika
lembap

2.3.1 Luluhawa 4 (a) menghuraikan jenis serta proses Pengenalan kepada


luluhawa fizikal (mekanikal), skala dunia dan
kimia, dan biologi; penekanan kepada
proses
(b) menghuraikan faktor yang
geomorfologi yang
mempengaruhi luluhawa (iklim,
dominan di
tumbuh-tumbuhan, jenis batuan,
kawasan tropika
mikroorganisma, aktiviti
lembap
manusia, dan masa);
(c) menjelaskan kesan luluhawa
terhadap pembentukan landskap
dan aktiviti manusia;

2.3.2 Pergerakan 4 (d) menyatakan jenis pergerakan


jisim jisim (aliran cepat dan aliran
perlahan);
(e) menghuraikan proses pergerakan
jisim;
(f) menjelaskan faktor yang
mempengaruhi pergerakan jisim
(kecerunan, jenis batuan, hujan,
litupan tumbuhan, gerakan
tektonik, dan tindakan manusia);

2.3.3 Lembangan 10 (g) menjelaskan kesan pergerakan


saliran jisim terhadap alam sekitar
fizikal dan aktiviti manusia;
(h) menyatakan konsep lembangan
saliran;
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(i) menghuraikan proses hakisan


permukaan (hakisan percikan,
kepingan, galir, dan galur);
(j) menghuraikan jenis hakisan
sungai (melebar, mendalam, dan
mengundur);
(k) menghuraikan cara hakisan
sungai (hidraul, lelasan/geselan,
lagaan, dan larutan);
(l) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi hakisan sungai
(isi padu dan halaju air,
kecerunan, bentuk alur, jenis
batuan, dan bahan muatan);
(m) mengenal pasti bentuk dan
menjelaskan proses
pembentukan bentuk muka bumi
hakisan sungai (air terjun, jeram,
lubuk, gaung, dan lurah);
(n) menghuraikan cara
pengangkutan sungai (golekan,
loncatan, ampaian, larutan, dan
apungan);
(o) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi pengangkutan
sungai (tenaga, cerun, kekasaran
alur, halangan, bentuk alur, saiz,
dan jenis bahan);
(p) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi pemendapan
sungai (isi padu air, halaju air,
kecerunan, bentuk alur, jenis
batuan, bahan muatan, dan
halangan);
(q) mengenal pasti bentuk dan
menjelaskan proses
pembentukan bentuk muka bumi
pemendapan sungai (dataran
banjir, delta, tasik ladam, dan
tetambak);
(r) menjelaskan pengaruh bentuk
muka bumi hakisan dan
pemendapan sungai terhadap
aktiviti manusia;
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran
2.3.4 Pinggir pantai 8
(s) menyatakan konsep pinggir
pantai dan pantai seimbang;
(t) menghuraikan cara hakisan
pantai (hidraul, lelasan, geseran,
larutan, dan lagaan);
(u) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi hakisan pantai
(ombak, pantai, arus, bahan
mendak, batuan, dan cerun
pantai);
(v) mengenal pasti bentuk dan
menjelaskan proses
pembentukan muka bumi pinggir
pantai (tebing tinggi, batu bonjol,
tanjung, dan teluk);
(w) menghuraikan cara
pengangkutan bahan pantai
(hanyutan pesisir pantai,
golekan, dan seretan);
(x) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi proses
pengangkutan bahan di pinggir
pantai (tenaga, arus, ombak,
pasang surut, cerun, halangan,
orientasi pantai, saiz bahan, dan
jenis bahan);
(y) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi proses
pemendapan (tenaga, arus dan
ombak, kecerunan, angin, pasang
surut, tumbuhan, orientasi pantai,
jenis dan saiz bahan mendak, dan
tindakan manusia);
(z) menjelaskan pengaruh bentuk
muka bumi hakisan dan
pemendapan pantai terhadap
2.4 Kaitan sistem aktiviti manusia.
geomorfologi 2
dengan manusia Calon seharusnya dapat: Kepentingan sistem
(a) menjelaskan kaitan sistem geomorfologi
geomorfologi dengan aktiviti kepada kehidupan
manusia
manusia (pertanian, petempatan,
pelancongan, perlombongan, Tanah tinggi, tanah
pengangkutan, dan pamah, pantai,
perindustrian). sungai, dan gunung
berapi
mempengaruhi
aktiviti manusia
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

2.5 Kemahiran amali 6 Calon seharusnya dapat:


sistem
(a) mentafsir peta topografi, peta
geomorfologi
lakar, dan gambar foto;
(b) mengira keluasan, lampauan
tegak, kecerunan, dan relief
bandingan;
(c) melukis profil rentas dan profil
panjang sungai, dan keratan
rentas bentuk muka bumi;
(d) menginterpolasi, memplot, dan
mentafsir garisan kontur;
(e) mentafsir ciri muka bumi dan
saliran;
(f) menjelaskan kaitan sistem
geomorfologi dengan guna
tanah.