Anda di halaman 1dari 13

Penggal 2

Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan

BAHAGIAN A:
GEOGRAFI ALAM
SEKITAR FIZIKAL

3 Sistem Atmosfera
3.1 Struktur dan (a) menyatakan struktur dan
kandungan kandungan atmosfera;
atmosfera
(b) menghuraikan ciri struktur dan kandungan
atmosfera.
3.2 Cuaca dan iklim (a) menyatakan konsep cuaca dan iklim; Bahangan suria
(b) menghuraikan unsur cuaca dan iklim juga merujuk
(bahangan suria, bahangan bumi, suhu, kepada bahangan
kerpasan, kelembapan, tekanan udara, matahari
angin, dan litupan awan);
(c) menyatakan konsep imbangan Bahangan bumi juga
bahangan; merujuk kepada
(d) menghuraikan proses bahangan terestrial
pemindahan haba;
(e) menghuraikan taburan suhu secara
menegak dan mendatar;
(f) menyatakan konsep Kelembapan
kelembapan udara; bandingan dan
kelembapan mutlak
(g) menghuraikan konsep
kestabilan udara; Proses adiabatik/
kestabilan udara
(h) menghuraikan proses sejatan,
pemeluwapan, pembentukan awan, kadar tukaran
dan kerpasan; adiabatik
kadar tukaran
(i) menghuraikan jenis kerpasan (hujan
sekitaran
perolakan dan hujan orografik);
(j) menghuraikan tekanan udara
dan edaran umum atmosfera; Angin wilayah dan angin
tempatan bayu darat dan
bayu laut, angin
pergunungan, angin lintang,
angin monsun, dan badai
selari (Angin Sumatera)
Siklon tropika dan tornado

(k) menghuraikan gangguan


atmosfera.

3.3 Kaitan sistem Calon seharusnya dapat: Pengaruh positif dan negatif
atmosfera dengan iklim dan cuaca terhadap
manusia aktiviti manusia
(a) menjelaskan pengaruh cuaca
dan iklim terhadap aktiviti Perbincangan pada skala
manusia; dunia dan penekanan kepada
skala tempatan
Kesan terhadap manusia
seperti kemusnahan
infrastruktur,
kemusnahan bentuk muka
(b) menghuraikan fenomena iklim bumi, dan ekonomi
(banjir, kemarau, siklon Siklon tropika terdiri
tropika, tornado, dan El Niño daripada taufan dan hurikan
dan La Niña).

3.4 Perubahan iklim Calon seharusnya dapat:

(a) menghuraikan konsep


perubahan iklim;
(b) menjelaskan punca dan kesan
rumah hijau yang
menyebabkan pemanasan
global;
(c) menjelaskan punca dan kesan
penipisan dan kebocoran
lapisan ozon;
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(d) menjelaskan kesan perubahan


iklim terhadap alam sekitar
fizikal dan aktiviti manusia.

3.5 Mikro iklim bandar 6 Calon seharusnya dapat:

(a) menghuraikan konsep mikro Merujuk kepada


iklim bandar; kajian kes seperti
pulau haba bandar,
(b) menjelaskan kesan perubahan
pulau sejuk,
mikro iklim bandar terhadap
pencemaran udara,
alam sekitar fizikal dan alam
jerebu, dan hujan
sekitar manusia.
asid

3.6 Kemahiran amali 8 Calon seharusnya dapat:


sistem atmosfera
(a) mengira data, memplot,
melukis, dan mentafsir peta
garisan senilai, iaitu garisan
sesuhu (isoterma), garisan
sehujan (isohyet), dan garisan
setekanan udara (isobar);
(b) mengira data, melukis, dan Carta cuaca
mentafsir graf dan carta cuaca merujuk kepada
serta kaitannya dengan aktiviti rajah tiupan angin,
manusia. graf bulatan, graf
garis, dan graf bar

4 Sistem Hidrologi 20

4.1 Fasa air 2 Calon seharusnya dapat:

(a) menyatakan tiga fasa Gambar rajah


perubahan air (cecair, gas, dan perubahan fasa,
pepejal); proses, dan tenaga
yang terlibat
(b) menghuraikan tiga fasa proses
perubahan air dan tenaga yang
terlibat.

4.2 Kitaran hidrologi 4 Calon seharusnya dapat:

(a) menghuraikan konsep kitaran Gambar rajah


hidrologi; kitaran hidrologi
(b) menghuraikan proses mendatar
kitaran hidrologi (alir lintang
atmosfera, larian air
permukaan, dan aliran air
bawah tanah);
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(c) menjelaskan proses menegak


kitaran hidrologi (sejatan,
perpeluhan, sejatpeluhan,
pemeluwapan, pemejalwapan,
kerpasan, pintasan, aliran
batang, dan resapan);
(d) menghuraikan konsep Keberkesanan
keberkesanan kerpasan dan kerpasan merujuk
faktor yang mempengaruhinya kepada perbezaan
(ciri keamatan, kekerapan, kerpasan dengan
jangka masa, musim, dan sejatan
liputan kawasan).

4.3 Edaran air tanih 2 Calon seharusnya dapat:

(a) menyatakan dan menghuraikan


proses edaran air tanih (larian
air permukaan, resapan, aliran
air bawah tanah, simpanan air
tanih, keporosan, ketelapan,
dan akuifer);
(b) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi edaran air
tanih.

4.4 Imbangan air 4 Calon seharusnya dapat:

(a) menghuraikan konsep


imbangan air (lebihan air dan
kurangan air);
(b) menjelaskan variasi imbangan
air mengikut ruang dan masa;
(c) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi variasi
imbangan air (ketinggian,
aspek, hujan, topografi,
tumbuhan, dan batuan).

4.5 Kaitan sistem 4 Calon seharusnya dapat:


hidrologi dengan
manusia (a) menjelaskan kepentingan air Gangguan
(bekalan air domestik, imbangan air
pertanian, dan industri); merujuk kepada
perubahan
simpanan air yang
digambarkan oleh
lebihan air (banjir)
dan kurangan air
(kemarau)
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(b) menjelaskan gangguan


imbangan air terhadap aktiviti
manusia (kejadian kemarau,
kejadian banjir
monsun/musiman dan banjir
kilat);
(c) menjelaskan penyesuaian Penyesuaian
manusia terhadap kurangan air manusia termasuk
dan lebihan air (hujan tiruan, langkah
sistem pengairan, pengurusan (catuan
penghutanan, dan sumber air air, kempen
yang lain). penjimatan, dan
tarif air) dan
langkah
kestrukturan
(empangan, parit,
terusan, dan tangki)

4.6 Kemahiran amali 4 Calon seharusnya dapat:


sistem hidrologi
(a) mengira data, melukis, dan Carta hidrologi
mentafsir graf dan carta merujuk kepada
hidrologi (kerpasan, sejatan, graf garis, graf bar,
sejatpeluhan, dan imbangan dan rajah serakan
air).

BAHAGIAN B:
GEOGRAFI ALAM
SEKITAR MANUSIA

3 Pembangunan Ekonomi 30
dan Impak Alam
Sekitar

3.1 Sektor-sektor 20 Calon seharusnya dapat:


ekonomi
(a) mengenal pasti sektor ekonomi Skala negara
yang terbahagi kepada tiga, Malaysia
iaitu
(i) primer; Pertanian,
perikanan,
perhutanan, dan
perlombongan
(ii) sekunder; Pemprosesan,
pembuatan, dan
pembinaan
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(iii) tertier. Pelancongan,


pengangkutan dan
perhubungan,
perdagangan dan
perniagaan,
kewangan,
perkhidmatan
awam dan swasta,
utiliti (elektrik, air,
dan gas), teknologi
maklumat dan
komunikasi,
penyelidikan dan
pembangunan
(b) menghuraikan ciri utama setiap Huraian berkaitan
sektor ekonomi negara dengan ciri dan
Malaysia (taburan, skala, kepentingan boleh
orientasi pengeluaran, digabungjalinkan
penggunaan modal, buruh, dan mengikut sektor
teknologi); ekonomi
(c) menghuraikan kepentingan Kesan pengganda
atau sumbangan setiap sektor merujuk kepada
kepada ekonomi negara aktiviti hiliran
(Keluaran Dalam Negara dalam sektor
Kasar [KDNK], pekerjaan, pertanian,
dan kesan pengganda); pembuatan, dan
perkhidmatan
(d) menjelaskan perkembangan Perkembangan
semasa sektor ekonomi semasa sektor
(primer, sekunder, dan tertier); ekonomi meliputi
kemajuan, inovasi,
isu, masalah, dan
cabaran
(e) menghuraikan perkembangan Bioteknologi
bioteknologi terkini dalam bermaksud
bidang pertanian dan penggunaan
pembuatan; teknologi dalam
perkembangan
pertanian dan
pembuatan seperti
pembiakbakaan
tisu,
pengubahsuaian
genetik, teknologi
transgenik, dan
teknologi nano
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

3.1.1 Kemahiran (f) mengira, melukis, dan Gambar rajah


amali mempersembahkan data termasuklah carta,
ekonomi semasa dalam bentuk graf, dan rajah
jadual, gambar rajah, dan peta;
(g) mentafsir jadual, gambar rajah, Peta meliputi peta
foto, dan peta. topografi

3.2 Proses pembangunan 4 Calon seharusnya dapat:


ekonomi
(a) mentakrifkan maksud
pembangunan dan mengenal
pasti penunjuk pembangunan
(KDNK per kapita, peratus
tenaga kerja dalam sektor
ekonomi, ciri demografi,
kemudahan asas, dan
pemilikan barangan);
(b) membezakan tahap
pembangunan semasa antara
kawasan dalam negara
Malaysia;
(c) menjelaskan ketakseimbangan Tumpuan kepada
pembangunan antara kawasan isu
dalam negara Malaysia. ketakseimbangan
pembangunan
antara wilayah
dalam negara dan
strategi untuk
mengatasinya
(koridor
pembangunan
ekonomi utara,
timur, selatan,
Sabah dan
Sarawak)

3.3 Impak pembangunan 6 Calon seharusnya dapat:


ekonomi terhadap
alam sekitar (a) menjelaskan impak
pembangunan ekonomi
terhadap alam sekitar, iaitu
(i) kemerosotan dan
kepupusan sumber;
(ii) pencemaran alam sekitar
(pencemaran udara, air,
tanih, bau, bunyi,
sampah sarap, dan sisa
toksik);
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(iii) kemerosotan kualiti alam Sumber


sekitar (peningkatan perhutanan,
suhu setempat, hakisan, perikanan, dan
tanah runtuh dan tanah perlombongan
tandus, banjir dan
kemarau, ancaman
kepupusan kepelbagaian
biologi, kemusnahan
habitat, dan rantaian
makanan);
(b) merumuskan langkah
mengurangkan impak
pembangunan ekonomi
terhadap alam sekitar dari
aspek perundangan dan bukan
perundangan.

4 Globalisasi Ekonomi 30
dan Kerjasama
Serantau

4.1 Globalisasi ekonomi 6 Calon seharusnya dapat:

(a) menghuraikan maksud Globalisasi


globalisasi ekonomi; ekonomi
bermaksud saling
bergantung antara
negara dari segi
bahan mentah,
modal, buruh,
pasaran, dan
teknologi dalam
proses pengeluaran
dan pemasaran
yang
dipermudahkan
oleh kemajuan
teknologi
maklumat

(b) menghuraikan aspek saling Saling bergantung


bergantung antara kawasan antara kawasan
(pelaburan, teknologi, merujuk kepada
pengeluaran, pasaran, dan hubungan antara
bekalan buruh); negara/kawasan
untuk keperluan
ekonomi
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(c) menjelaskan sebab perlunya


kerjasama antara kawasan
(kecekapan, ekonomi, daya
saing, pengkhususan, dan
penyertaan dalam ekonomi
dunia);
(d) menilai kesan globalisasi
ekonomi terhadap sesebuah
negara, iaitu
(i) kesan positif
● perdagangan bebas;
● peluasan pasaran;
● pemindahan teknologi
● aliran buruh;
● menggalakkan
persaingan;
● peningkatan kualiti
produk;
(ii) kesan negatif
● penguasaan ekonomi
negara oleh syarikat
multinasional (MNC);
● ancaman kepada
barangan,
perkhidmatan, dan
budaya tempatan;
● ancaman kepada
pengusaha kecil dan
sederhana tempatan;
● kesukaran untuk
mengawal aliran
modal asing;
● penghakisan
kedaulatan negara.
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

4.2 Kerjasama serantau 14 Calon seharusnya dapat:

4.2.1 Konsep (a) mengenal pasti pakatan


kerjasama ekonomi serantau, iaitu
(i) Pertubuhan Negara-
Negara Asia Tenggara
(ASEAN);
(ii) Kawasan Perdagangan
Bebas ASEAN (AFTA);
(iii) Kerjasama Ekonomi
Asia Pasifik (APEC);
(iv) Kerjasama ekonomi
antara negara Asia
Timur;
(v) Kesatuan Eropah (EU);
(vi) Perjanjian Kawasan
Perdagangan Bebas
Amerika Utara
(NAFTA);
(b) menghuraikan konsep
kerjasama dan persaingan
antara kawasan;

4.2.2 Kepentingan (c) menjelaskan kepentingan Daya saing


dan halangan pakatan ekonomi serantau dari serantau merujuk
segi kepada keupayaan
(i) mengurangkan kesan mengeluarkan
negatif globalisasi produk yang
ekonomi dunia; memenuhi
keperluan global
(ii) pasaran bersama; pada kos yang
(iii) meningkatkan daya kompetitif
saing serantau;
(iv) menjaga kepentingan
bersama serantau;
(v) keperluan guna tenaga
buruh;
(vi) teknologi penyelidikan
dan pembangunan;
(d) menghuraikan halangan dalam
kerjasama ekonomi serantau
yang meliputi
(i) perbezaan ekonomi
antara negara anggota;
(ii) konflik politik wilayah
dalam negara anggota;
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(iii) keupayaan
melaksanakan projek
kerjasama serantau;
(iv) persaingan antara
kepentingan negara
dengan kepentingan
serantau;
(v) pencemaran rentas
sempadan;
(vi) keselamatan serantau;

4.2.3 Kemahiran (e) mengira, melukis, dan


amali mempersembahkan data
ekonomi dalam bentuk jadual,
gambar rajah, dan peta;
(f) mentafsir jadual, gambar rajah,
dan peta berkenaan.

4.3 Segitiga 8 Calon seharusnya dapat:


pertumbuhan
(a) mendefinisikan konsep Kawasan segitiga
kawasan segitiga pertumbuhan
pertumbuhan; merujuk kepada
kerjasama
memajukan
subwilayah yang
berjiran di dalam
ASEAN
(b) mengenal pasti kawasan Fokus kerjasama:
segitiga pertumbuhan di dalam IMS–GT –
ASEAN, iaitu perindustrian IMT–
(i) Segitiga Pertumbuhan GT – sumber
Indonesia–Malaysia– pertanian dan
Singapura (IMS–GT); pelancongan
BIMP–EAGA –
(ii) Segitiga Pertumbuhan pelbagai aktiviti
Indonesia–Malaysia– ekonomi
Thailand (IMT–GT);
(iii) Kawasan Pertumbuhan
ASEAN Timur Brunei
Darussalam–Indonesia–
Malaysia–Filipina
(BIMP–EAGA);
Waktu
Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan
Pengajaran

(c) menjelaskan peranan segitiga


pertumbuhan dalam
memajukan wilayah berkenaan
(perdagangan, pelaburan,
pelancongan, pengaliran
buruh, penggunaan sumber,
pengangkutan dan
perhubungan, dan teknologi).

4.4 Hubungan Malaysia 2 Calon seharusnya dapat:


dengan negara luar
(a) menyatakan dasar luar negara Teras dasar luar
Malaysia; negara Malaysia
Aman, Bebas, dan
Berkecuali
(b) menghuraikan peranan negara Prinsip
Malaysia dalam pakatan memakmurkan
kerjasama serantau; jiran menjadi fokus
utama kerjasama
serantau
(c) menjelaskan kepentingan Mengatasi masalah
kerjasama serantau dalam pencemaran rentas
melindungi alam sekitar. sempadan