Anda di halaman 1dari 13

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian 2 1
PROGRAM: ____________________________________________________________________________ SEMESTER: ______ TAHUN: ______
Kepelbagaian Biologi SCES3043 3 (4jam)
Kursus: __________________________________________________________________________________________ Kod: ____________ Kredit: ____________

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
1. Pengenalan kepada Spesiasi: (3j) (1j)
1 ● Jenis-jenis Spesiasi ● memberi maksud ● Konsep Spesis 1. Terangkan
- Alopatrik konsep spesis Biologi peranan
- Simpatrik biologi pengaliran gen
- Phyletik ● Jenis-jenis Spesiasi dalam konsep
- Divergent ● menerangkan spesis biologi
Spesiasi boleh
berlaku melalui 3 1
atau tanpa
pengasingan ● Model-model
● Model-model Spesiasi geografi spesiasi 2. Adakah
- Berlaku Penambahan banyak spesiasi hanya
Perubahan-perubahan kecil Secara ● menerangkan berlaku pada
Perlahan-lahan spesiasi boleh masa silam
- Berlaku sebilangan kecil Perubahan berlaku secara sahaja?
Besar lambat-lambat atau
pesat sehingga
mengakibatkan
perubahan kepada
sedikit atau banyak
gen

1
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)

● Hirarki taksonomi
● Sistem-sistem Klasifikasi
- Kladistik ● Sistem pengelasan: 3. Apakah
- Phenetik ● Menerangkan - Kladistik ciri-ciri yang
- Tradisional bahawa taksonomi - Phenetik ditekankan
- Sistem Tiga Domain adalah sains untuk - Tradisional dalam system
- Archaea mengelas - Sistem 3 domain pengelasan
- Eubacteria organisma kladistik dan
- Eukarya ● Penamaan phenetik?
organisma mengikut
system binomial

● Taksonomi – Sistem Binomial Carolus


Linnaeus

● Menerangkan cara
ahli biologi
memberi nama
kepada organisma
menggunakan
system binomial

2
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
(3j)
2 2. Sifat-sifat Umum Organisma
 Virus  Menerangkan  Struktur virus (2j) 3 2
- Bakteriofaj struktur virus 1.Mengapakah HIV
 Menerangkan cara  Kitaran replikasi dikatakan sebagai
virus mereplikasi bakteriofaj/faj T4 Retrovirus?
- Kitaran litik
- Kitaran
lisogenik

- Retrovirus  Menerangkan
maksud retrovirus

 2 kingdom:
2. Sifat-sifat Umum Organisma  Menerangkan - Prokaryot
 Organisma dalam Domain perubahan dari - Eukaryot
dua kingdom  3 kingdom
kepada - Bakteria
tiga kingdom - Archaea
- Eukarya

 Methanogen
 Halofil 2.Walaupun
- Archaea  Menerangkan ciri-  Termoacidofil bakteria adalah
o Methanogen ciri kumpulan bersaiz sangat kecil
o Halofil bakteria dalam tetapi mempunyai
o Termoacidofil domain ini. impak besar secara
kolektif kepada
dunia dan

3
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
kehidupan kita?

 coccus
 basillus
 Banding-beza  spirilum
- Eubacteria eubacteria  vibrio
o coccus dengan archaea
o basillus
o spirilum
o vibrio  Alam Protista
- Excavate
• Banding-beza - SAR clade
- Eukarya Eukariot dengan
o Alam Protista - rchaeplastida
prokariot - Unikonta
o Alam Fungi
o Alam Plantae • Alam Fungi
• Menerangkan ciri- • Alam Plantae
o Alam Animalia ciri organisma • Alam Animalia
dalam setiap alam
dengan contoh
Amali 1: (4j)
3 Memeriksa
slaid
tersedia
bakteria

4
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
Amali 2: (4j)
4 Memeriksa
slaid
tersedia
fungi dan
Protista

(4j)
5 Amali 3 Mengkaji
Morfologi
tumbuhan
Gimnosper
ma dan
Angiosper
ma

5
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
3. Kepelbagaian Genetik
6 (2j)
 Variasi Genetik Membezakan variasi
- Ciri selanjar selanjar dan variasi  Ciri selanjar
- Ciri Diskrit diskrit  Ciri Diskrit
- Mengukur Variasi Genetik  Protein Electrophoresis
o Protein Electrophoresis Mengenalpasti alat-  DNA
o DNA sequencing alat untuk mengukur Sequencing
(fingerprinting) Variasi genetik

 Kolam Gene (2j)


- Kekerapan alel Menyatakan maksud  Maksud
- Mengukur kepelbagaian genetik kekerapan alel kekerapan alel
dengan menggunakan rumus Hardy-  Hukum Hardy-
Weinberg Mengukur Weinberg
- Syarat-syarat Keseimbangan Hardy kepelbagaian  Syarat-syarat
Weinberg genetik
Hukum Hardy-
dengan
Weinberg
menggunakan
Hukum Hardy-
Weinberg

Mengenalpasti
syarat-syarat
Keseimbangan
Hardy-Weinberg
3. Kepelbagaian Genetik
7  Nisbah Kepelbagaian Genetik Menerangkan (2j)
- Polimorfisma kejadian  Punca
- Heterozigositi polimorfisma dalam kewujudan
O Nilai Heterozigositi sesuatu populasi polimorfisma
o Faktor-faktor yang  Maksud

6
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
mempengaruhi Menentukan nilai heterozigositi
Heterozigositi heterozigositi  Nilai
o Kepentingan heterozigositi
heterozigositi dalam Menyatakan faktor-  Faktor-faktor
kemandirian spesis faktor yang yang
mempengaruhi mempengaruhi
heterozigositi heterozigositi
 Kepentingan
Mengitlak heterozigositi
kepentingan
heterozigositi dalam
kemandirian spesies
(2j)
 Konsep
 Kekayaan Spesis Menyatakan maksud Kesamarataan
- Konsep Kesamarataan Spesis Kesamarataan Spesies
- Mengukur kekayaan spesis dengan Spesies  Konsep
menggunakan rumus Simpson Kekayaan
Menyatakan maksud Spesies
Kekayaan Spesies  Pengukuran
kekayaan
Mengukur kekayaan spesies
spesies dengan dengan
menggunakan menggunakan
rumus Simpson rumus
Simpson

7
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)

3. Kepelbagaian Genetik (4j)


8 • Nisbah Kepelbagaian Genetik
- Polimorfisma 1. Mengukur
- Heterozigositi Kepelbagaian
o Nilai Heterozigositi Genetik dengan
o Faktor-faktor yang menggunakan
mempengaruhi rumus Hardy-
Heterozigositi Weinberg dan
O Kepentingan Penggunaan
heterozigositi dalam CSI
dalam kemandirian
spesis
2. Mengukur
• Kekayaan Spesis kekayaan
- Konsep Kesamarataan spesis dengan
Spesis menggunakan
- Mengukur kekayaan rumus Simpson
spesis dengan
menggunakan rumus
Simpson

9 4. Ancaman-ancaman Kepada (2j) (2j)

8
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
Kepelbagaian Genetik
• Masalah Populasi Kecil
- Bottleneck
- Founder’s Effect
- Hanyutan Genetik
- Pengaliran Gen
- Kemelesetan Kacukan
Luar
- Kemelesetan Kacukan
Dalam
- Hibridisasi

Mid-Semester Break
10

11 School-Based Experience

 Kemusnahan Habitat (2j)


12 - Fragmentasi
- Kemerosotan dan Pencemaran
- Pembangunan
- Pencerobohan spesis luar
- Bencana Alam

 Penyakit (2j)
- Epidermik
- Endemik

9
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
 Kegiatan Manusia (2j) (2j)
13 - Pemburuan
- Pemakanan
- Nilai komersial
Nilai kosmetik

5. Aplikasi Konsep Kepelbagaian (4j)


14 Genetik dalam Bioteknologi
• Kajian stem cell
• Pengklonan DNA
• Kajian Genomik Manusia
• Terapi Gen
• Produk Bioteknologi
- Bakteria Transgenik
- Tumbuhan Transgenik
- Haiwan Transgenik

5. Aplikasi Konsep Kepelbagaian Genetik  (2j)


15 dalam Bioteknologi
• Kajian stem cell
• Pengklonan DNA
• Kajian Genomik Manusia
• Terapi Gen
• Produk Bioteknologi
- Bakteria Transgenik
- Tumbuhan Transgenik
- Haiwan Transgenik

10
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)

6. Isu-isu Pengurusan dan (2j)


Perlindungan Kepelbagaian Genetik
• Perundangan dan
Penguatkuasaan
- Akta-akta tempatan
- Akta-akta antarabangsa
• Bioetika
- Tanggungjawab manusia
terhadap kemandirian spesis
- Kerjasama dan usaha
penambahbaikan kualiti hidup
secara global

11
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)
6. Isu-isu Pengurusan dan Perlindungan  (2j) (2j)
16 Kepelbagaian Genetik
 Perundangan dan
Penguatkuasaan
- Akta-akta tempatan
- Akta-akta antarabangsa
 Bioetika
- Tanggungjawab manusia
terhadap kemandirian
spesis
- Kerjasama dan usaha
penambahbaikan kualiti
hidup secara global

17

12
SKEMA TLO

Interksi Bersemuka Interaksi Bukan Bersemuka

S/ Tutorial Amali Pentak


Hasil Pembelajaran S (15j) (0j) siran
Minggu Tajuk dan Kandungan
Tutorial Ku (22.5)
Kuliah Amali
(jam) lia Catatan
(jam) (jam)
h
(30
j)

REVISION
19

REVISION
20

21 EXAMINATION

13