Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH DASAR : ……………………….

NAMA :…………………………
KECAMATAN : CIKARANG UTARA No. ABSEN : ……………………….
PENILAIAN TENGAH SEMESTER
GUGUS IV BUDI UTOMO
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
TEMA / SUBTEMA : BAHASA SUNDA
HARI/TANGGAL : ………………
KELAS : IV/ Empat
WAKTU :………../ menit

Baca bewara dihandap ieu!


Bewara

Dina mieling Hari Pahlawan 10 November 2013, Universitas Terbuka Bandung baris
ngayakeun pasanggiri (lomba) nembangkeun pupuh Durma tingkat kabupaten jeung Kota
Bandung pikeun murid SD.
Pasanggiri baris dilaksanakeun dina:
Poe : Minggu
Tanggal : 12 November 2013
Waktu : tabuh salapan tepi ka rengse
Tempat : Kampus UT Bandung
Jalan Cibiru No.20 Kota Bandung
Waktu keur ngadaftar dibuka ti mimiti ieu beware ditulis tur baris ditutup dina poe Minggu
tanggal 19 November 2015 tabuh opat panceg.
Murid nu rek miluan buru-buru daftar ka kampus UT Bandung unggal poe ti mimiti tabuh
dalapan tepi ka tabuh opat.
Hadiah keur para juara pasti nyugemakeun.

Bandung, 21 Oktober 2013


Panitia

I. Jawab pananya-pananya di handap!


1. Saha nu ngaluarkeun eta bewara teh?
2. Keur saha eta bewara teh?
3. Keur mieling poe naon pasanggiri teh ?
4. Pupuh naon anu kudu ditembangkeun teh?
5. Dimana tempat pasanggirina?

II. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d pada jawaban yang paling benar!
6. Buku pikeun di ajar boh di sakola atawa di imah ngaranna buku ….
a. bacaan c. carita
b. gambar d. pangajaran
7. Beja atawa katerangan disebut oge ….
a. lelepon c. informasi
b. internet d. komputer
8. Nu mingpin hiji sakola nyaeta ….
a. Guru c. guru kelas
b. Dosen d. kepala sakola
9. Andi nuju … kaligrafi
a. Gambar c. ngagambarkeun
b. Digambar d. ngagambar
10. Saha … ibu teh ?
a. Jeneng c. jenengan
b. Dijenengkeun d. jenenganan
11. Nu disebut Dosen mah ngajarna teh di ….
a. Paguron luhur c. SD
b. SMP d. TK
12. Nu wajib diajar ku pamarentah urang nyaeta ….
a. Mahasiswa c. sakabeh murid
b. Murid TK tepika SD d. murid SD tepika SMP
13. “Upami bade … buku mah ka Yani we atuh!
a. Tambut c. nambut
b. Nambutan d. nambutkeun
14. Buku bahasa sunda keagungan Arif tadi … di rorompok.
a. Ngantun c. kakantun
b. kantun d. dikantunkeun
15. Namung saleresna mah barudak teh henteu barodo da ….
a. Ameng c. arameng
b. Ameng-amengan d. amengan
16. Ari bumina Bu Mirah nu … mana?
a. Belah c. palih
b. Malik d. nyangirah
17. Jeng, upami solat teh atuh kdah … prak prakanana.
a. Leres c. kaleresan
b. Leres-leres d. leresan
18. Bi Munah ngagaleuh … dua leter, kanggo ngeusian kompor.
a. Minyak tanah c. cai
b. Gas d. minyak kalapa
19. Mamah nuju … bungbuahan sareng sayuran ka pasar Sayati.
a. Meuli c. barang beuli
b. Meser d. ngagaleuh
20. Ka jalmi nu ageung bohong mah moal aya deui nu ….
a. Percaya c. mercanten
b. Percanten d. percanteneun
III. Eusian titik-titik ieu d ihandap
1. Panyakit maag, akibat tina telat ….
2. Sangkan budak teu kaserang polio kudu ….
3. Akibat tina kurang sare jeung kurang barang dahar awak teh karasa bakal ….
4. Kumargi seueur tatangkalan hawa di bumi Aki teh janten ….
5. Rantang dijieun tina kaleng atawa aluminium paranti ….
6. Tetenong dijieun tina anyaman awi paranti ….
7. Mang Udin ngabogaan japati sa jodo, anak japati ngaranna ….
8. Pa Dadan ngabogaan hayam, anak hayam ngaranna ….
9. Dihareupeun imah Bi Nani aya kembang jambu aer, kembang jambu aer ngaranna ….
10. Mang Mirta tukang nyieun parabot atawa perhiasan tina emas atawa perak ngaranna ….