Anda di halaman 1dari 9

PENULISAN TEMA

PRAKTIKUM DALAM
RANCANGAN PENGAJARAN
HARIAN
PENULISAN TEMA PRAKTIKUM DALAM RANCANGAN
PENGAJARAN HARI
• Perlu dimasukkan dalam penulisan RPH.
• Diletakkan selepas perincian RPH dan sebelum
penulisan Fasa/Langkah.
• Pelajar dibenarkan untuk menggunakan 1 atau 2
tema saja.
• Contoh penulisan:-

Praktikum Bertema:
BIL ASPEK TEMA PERINCIAN
1 PENGENALAN Kemahiran sedia ada
2 PERKEMBANGAN PENGAJARAN Maklum balas
KOMPONEN TEMA
PERANCANGAN  PENGENALAN
MODEL STRUKTUR PRAKTIKUM BERTEMA
- Kemahiran/Fokus
- Kemahiran sedia ada
- Objektif pembelajaran
- Isi pembelajaran
- Pentaksiran Berasaskan Sekolah
- Tabiat berfikir
- Elemen merentas kurikulum
(EMK)
- Penerapan nilai
- Bahan bantu mengajar
 PERMULAAN
 PERKEMBANGAN PENGAJARAN
 PENUTUP
PELAKSANAAN • PENGURUSAN BILIK DARJAH
• KEMAHIRAN PENGAJARAN
• PENTAKSIRAN
• PENCAPAIAN OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
• APLIKASI NILAI
PENGAYAAN • AMALAN PEDAGOGI TERKINI
• KREATIVITI DAN INOVASI
• KEMAHIRAN INSANIAH
REFLEKSI • PEMIKIRAN REFLEKTIF
• CATATAN REFLEKSI
3
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN PERANCANGAN
KOMPONEN ASPEK TEMA PERINCIAN FASA 1 FASA 2
 PENGENALAN
PERANCANGA  PENGENALAN - Kemahiran/fokus
N  PERMULAAN - Kemahiran sedia ada
 PERKEMBANGA - Objektif /hasil pembelajaran
(Penyediaan
N PENGAJARAN - Isi pembelajaran
RPH)  PENUTUP - Pentaksiran Berasaskan Sekolah
- Tabiat berfikir 30% 20%
- Elemen merentas kurikulum
(EMK)
- Penerapan nilai
- Bahan bantu mengajar
 PERMULAAN
⁻ Set induksi
 PERKEMBANGAN PENGAJARAN
- Variasi ransangan
- Memberi penerangan
- Penyoalan
- Maklumbalas
- Strategi pengajaran
- Penggunaan bahan bantu
- Penggunaan contoh dan ilustrasi
- Pentaksiran : penilaian
pembelajaran
 PENUTUP
- Rumusan pengajaran 4
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN PELAKSANAAN
KOMPONEN ASPEK TEMA PERINCIAN FASA 1 FASA 2
 PENGURUSAN BILIK DARJAH
PELAKSANAA  PERMULAAN PdP ⁻ Pengurusan murid
- Kebolehan memotivasi murid
N  PERKEMBANGAN - Pengurusan persekitaran pembelajaran
PdP - Hubungan guru dan murid
 PENUTUP PdP - Kawalan bilik darjah
- Penggunaan ganjaran/dendaan
 KEMAHIRAN PENGAJARAN
⁻ Set induksi 30% 20%
- Variasi ransangan
- Memberi penerangan
- Penyoalan
- Maklumbalas
- Strategi pengajaran
- Penggunaan bahan bantu
- Penggunaan contoh dan ilustrasi
- Penutup
 PENTAKSIRAN
- Memantau pembelajaran murid.
- Memberi maklumbalas terhadap respon murid.
- Penilaian pembelajaran
- Menyimpan rekod markah murid.

 PENCAPAIAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN


 APLIKASI NILAI

5
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN PENGAYAAN
KOMPONEN ASPEK TEMA FASA 1 FASA 2
PENGAYAAN  AMALAN PEDAGOGI TERKINI
⁻ Pedagogi Abad 21 ( 4C ) dan Pedagogi STEAM
⁻ Pembelajaran Terarah Kendiri (Self Directed
Learning)
⁻ Pembelajaran Koperatif
⁻ Pembelajaran Inkuiri-penemuan
⁻ Pembelajaran Penerokaan (Discovery Learning)
⁻ Contextual Direction Learning 20% 40%
⁻ Project Based Learning
⁻ Problem Based Learning
⁻ Aplikasi KBAT ( aspek Pedagogi, Membina Item
dan Teknik Penyoalan)
⁻ Literasi TMK
⁻ Komunikasi dan kolaboratif

6
Sambungan…SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN PENGAYAAN

KOMPONEN ASPEK TEMA FASA 1 FASA 2


PENGAYAAN  KREATIVITI DAN INOVASI
⁻ Kreativiti dan inovasi
⁻ Pemikiran Kritis dan Penyelesaian
Masalah

 KEMAHIRAN INSANIAH
⁻ Keprihatinan
⁻ Interpersonal & Intrapersonal 20% 40%
⁻ Integriti & Akauntabiliti guru
⁻ Hubungan Profesional
⁻ Komunikasi
⁻ Kolaborasi
⁻ Etika Profesion Perguruan

7
7
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOMPONEN REFLEKSI

KOMPONEN ASPEK TEMA FASA 1 FASA 2

REFLEKSI ⁻ Catatan refleksi 20% 20%


⁻ Pemikiran reflektif

8
SENARAI TEMA DAN WAJARAN DALAM KOKURIKULUM

KOKURIKULUM KOMPONEN ASPEK TEMA FASA 1 FASA 2


PERMAINAN  PERANCANGAN - Set Induksi
 PELAKSANAAN - Penguasaan
OLAHRAGA  PENGAYAAN Kemahiran 10% 10%
UNIT BERUNIFORM  REFLEKSI - Aplikasi Kemahiran
- Pengelolaan
aktiviti/Penilaian
PERSATUAN
- Penutup/Refleksi
- Kejurulatihan
- Penganjuran