Anda di halaman 1dari 44

BABBAB II PENDAHULUANPENDAHULUAN

1.11.1 LatarLatar BelakangBelakang

TonsilitisTonsilitis adalahadalah peradanganperadangan tonsiltonsil palatinapalatina yangyang mmerupakanerupakan bagianbagian daridari cincincincin WaWaldeyerldeyer CinciCincinn WWalaldeyerdeyer terditerdiriri atasatas susunansusunan kelenjkelenjarar limlimfafa yangyang terdapatterdapat didi dalamdalam ronggarongga mulutmulut yaityaituu tonsitonsill larilaringealngeal (adenoid),(adenoid), tonsiltonsil palatpalatinaina (tons(tonsilaila fausifausial),al), tonsilatonsila linlinguaguall (t(tonsonsilaila pangpangkalkal lidlidah)ah),, tontonsilsil tubtubaa EusEustactachiuhiuss ((latlateraerall bandband dindidindingng farinfaring/g/ Gerlach’sGerlach’s tonsiltonsil).). eradanganeradangan padapada tonsilatonsila palatinapalatina biasanyabiasanya meluasmeluas keke adenoidadenoid dandan tonsiltonsil lingual.lingual. enyebaranenyebaran infeksiinfeksi terjaditerjadi melaluimelalui udaraudara ((airair borneborne droplets),droplets), dandan kontakkontak langsunglangsung melaluimelalui tangantangan atauatau berciuman.Toberciuman.Tonsilitisnsilitis terjaditerjadi padapada semuasemua uumur,mur, terutamaterutama padapada anak.anak. !,"!," eradaeradanganngan padapada tonsitonsill dapatdapat disebabkadisebabkann oleholeh bakteribakteri atauatau #irus#irus,, termtermasukasuk

strastrainin bakterbakterii strestreptokokptokokus,us, adeno#iadeno#irus,rus, #irus#irus influen$a,influen$a, #irus#irus Epstein%&aEpstein%&arr,rr, enterentero#iruso#irus,, dandan #irus#irus herpesherpes simple'.simple'. alahalah satusatu penyebabpenyebab terseterseringring padapada tonsilitistonsilitis adalahadalah bakteribakteri grupgrup  treptococustreptococus betabeta hemolitikhemolitik (*&+),(*&+), -- daridari tontonsilitissilitis anakanak dandan !-!- kasuskasus deasadeasa dandan jugajuga merupakanmerupakan penyebabpenyebab radangradang tenggorokan.tenggorokan. ToTonsinsilitlitisis krokroniknik mermerupakupakanan perperadanadangangan padapada tontonsilsil yanyangg perpersissistenten yanyangg berpotensiberpotensi membentukmembentuk formasiformasi batubatu tonsil.tonsil. 00 ToTonsilnsilitisitis kroniskronis merumerupakanpakan salahsalah satusatu penyakitpenyakit yangyang palingpaling umumumum daridari daerahdaerah oraloral dandan ditemukanditemukan terutamaterutama didi kelompokkelompok usiausia

mumuda.da. 1o1ondindisisi ininii kakarerenana peperaradadangangann krkronioniss papadada totonsnsilil

menggambarkanmenggambarkan tonsilitistonsilitis kroniskronis klinisklinis didefinisikadidefinisikann oleholeh kehadirankehadiran infeksiinfeksi berulangberulang dandan obstruksiobstruksi saluransaluran napasnapas bagianbagian atasatas karenakarena peningkapeningkatantan #olume#olume tonsil.tonsil. 1ondisi1ondisi iniini mungkinmungkin memilikimemiliki dampakdampak sistemik,sistemik, terutamaterutama ketikaketika dengandengan adadanyaanya gejalagejala sepertiseperti demamdemam berulang,berulang, odinofagia,odinofagia, sulitsulit menelan,menelan, halitosishalitosis dandan limfadenoplimfadenopatiati ser#ikalser#ikal dandan submandibula.submandibula. 33 4aktor4aktor predisposisipredisposisi timbulnyatimbulnya tonsilitistonsilitis kronikkronik ialahialah rangsanganrangsangan yangyang menahunmenahun daridari rokok,rokok, beberapabeberapa jenisjenis makanan,makanan, higienehigiene mulutmulut yangyang buruk,buruk, pengaruhpengaruh cuaca,cuaca, kelelahankelelahan fisikfisik dandan pengobatanpengobatan tonsilitistonsilitis akutakut yangyang tidaktidak adekuat.adekuat. !!

2a2atata dadalalamm liliteteraratuturr

!!

1.21.2 TujuanTujuan PenulisanPenulisan

!.!. 5em5emenuhenuhii perpersyasyaratratanan untuntukuk menmenyeyelesalesaikaikann tugtugasas didi kepkepanianiterteraanaan klikliniknik didi tatasese Telinga,Telinga, +idung,+idung, dandan TenggorokTenggorok 4akultas4akultas 1edokteran1edokteran 6ni#ersitas6ni#ersitas 5ulaarman,5ulaarman, 7umah7umah akitakit 6mum6mum bdulbdul WaWahabhab yahranie.yahranie. ".". 5el5elatiatihh kemkemampampuanuan memmembuatbuat diadiagnosgnosisis klikliniknik berberdasdasarkarkanan pempemerieriksaksaanan fisfisikik dandan tambahan,tambahan, sehinggasehingga mampumampu memutuskanmemutuskan dandan menanganimenangani ttonsilitisonsilitis kronikkronik secarasecara mandiri.mandiri. .. 5en5eningingkatkatkankan ilmilmuu penpengetgetahuahuanan menmengenagenaii tontonsisill dandan kelkelainainannyannyaa berberupaupa tontonsilsilitiitiss kronikkronik yangyang akanakan dibahasdibahas dalamdalam referatreferat ini.ini.

""

BABBAB IIII PEMBAHASANPEMBAHASAN

2.12.1 AnatomiAnatomi anan !isiologi!isiologi TonsilTonsil

TonsilTonsil adalahadalah massamassa yangyang terdiriterdiri daridari jaringanjaringan limflimfoidoid dandan ditunjangditunjang oleholeh jaringanjaringan ikaikatt dengdenganan krikriptuptuss diddidalaalamnymnya.a. TTererdapadapatt tigtigaa macmacamam tontonsilsil yaiyaitutu tontonsilsilaa farfaringingealeal (adeno(adenoid),id), tonsiltonsil palatpalatinaina dandan tonsitonsilala lingulingualal yangyang ketiga%tiketiga%tiganyaganya membmembentukentuk lingklingkaranaran yangyang disebutdisebut cincincincin Waldeyer.Waldeyer. TonsilTonsil palatinapalatina yangyang biasanyabiasanya disebutdisebut tonsiltonsil sajasaja terletakterletak didalamdidalam fossafossa tonsil.tonsil. adaada kutubkutub atasatas tonsiltonsil seringsering kalikali ditemukanditemukan celahcelah intratonsilintratonsil yangyang

merupakanmerupakan sisasisa kantongkantong faringfaring yangyang kedua.kedua. 1utub1utub babaahah tonsiltonsil biasanyabiasanya melekatmelekat padapada dasardasar lidah.lidah. !!

melekatmelekat padapada dasardasar lidah.lidah. ! ! *ambar*ambar !.!. CincinCincin WaWaldeyerldeyer "

*ambar*ambar !.!. CincinCincin WaWaldeyerldeyer "" TonsilTonsil faringealfaringeal (adenoid)(adenoid) merupakanmerupakan masamasa limfoidlimfoid yyangang berlobusberlobus dandan terdiriterdiri daridari jaringanjaringan limfoidlimfoid yangyang samasama dengandengan yangyang terdapatterdapat padapada tonsil.tonsil. 8obus8obus atauatau segmensegmen tersebuttersebut tersusuntersusun teraturteratur sepertiseperti suatusuatu segmensegmen terpisahterpisah daridari sebuahsebuah cerukceruk dengandengan celahcelah atauatau kantongkantong diantaranya.diantaranya. 8obus8obus iniini tersusuntersusun mengelilingimengelilingi daerahdaerah yangyang lebihlebih rendahrendah didi bagianbagian tengah,tengah, dikenaldikenal sebagaisebagai bursabursa faringeus.faringeus. denoiddenoid tidaktidak mempmempunyaiunyai kriptus.kriptus. denoiddenoid terletakterletak didi dindidindingng belakabelakangng nasofanasofaring.ring. 9aringan9aringan adenoidadenoid didi nasofnasofaringaring terutamaterutama ditemukanditemukan padapada dindingdinding atasatas dandan posterior,posterior, alaupunalaupun dapatdapat meluasmeluas kkee fosafosa 7osenmuller7osenmuller dandan orifisiumorifisium tubatuba



eustachius.eustachius. 6kuran6kuran adenoidadenoid ber#ariasiber#ariasi padapada masing%mmasing%masingasing anak.anak. adaada umumnyaumumnya adenoidadenoid akanakan mencapaimencapai ukuranukuran maksimalmaksimal antaraantara usiausia %:%: tahuntahun kemudiankemudian akanakan mengalamimengalami regresi.regresi. !!

TonsilTonsil linguallingual terletakterletak didi dasardasar lidahlidah dandan dibagidibagi mmenjadienjadi duadua oleholeh ligamentumligamentum glosoepiglotica.glosoepiglotica. 2i2i garisgaris tengah,tengah, didi sebelahsebelah anterianterioror massamassa iniini terdapatterdapat foramenforamen sekumsekum padapada apeks,apeks, yaituyaitu sudutsudut yangyang terbentukterbentuk oleholeh papillapapilla sirksirkumum #alata.#alata. TempatTempat iniini kadang%kadangkadang%kadang menunjukkanmenunjukkan penjalaranpenjalaran duktusduktus tiroglossustiroglossus dandan secarsecaraa klinikklinik merupakanmerupakan tempattempat pentingpenting bilabila adaada massamassa tiroidtiroid linguallingual ((linguallingual thyroid)thyroid) dandan kistakista duktusduktus tiroglosus.tiroglosus. !!

dandan kistakista duktusduktus tiroglosus.tiroglosus. ! ! *ambar*ambar ".". trukturtruktur tonsiltonsil

*ambar*ambar ".". trukturtruktur tonsiltonsil ;; TonsilaTonsila palatinapalatina adalahadalah duadua massamassa jaringanjaringan limfoidlimfoid berbentukberbentuk o#oido#oid yangyang terletakterletak padapada dindingdinding laterallateral orofaringorofaring dalamdalam fossafossa tonsilaris.tonsilaris. TiapTiap tonsilatonsila ditutupiditutupi membranmembran mukosamukosa dandan permukaanpermukaan medialnyamedialnya yangyang bebasbebas menonjolmenonjol kedalamkedalam faring.faring. ermukaannnyaermukaannnya tampaktampak berlubang%lubangberlubang%lubang kecilkecil yangyang berjalanberjalan keke daladalamm kriptakripta tonsilaristonsilaris yangyang berjumlahberjumlah ;%;% "-"- kripte.kripte. adaada bagianbagian atasatas permukaanpermukaan medialmedial tonsiltonsilaa terdapatterdapat sebuahsebuah celahcelah intratonsilintratonsil dalam.dalam. ermukaanermukaan laterallateral tonsilatonsila ditutupiditutupi selapisselapis jjaringanaringan fibrosafibrosa yangyang disebutdisebut capsulacapsula tontonsilsilaa palpalatiatina,na, terterletletakak berberdekadekatantan dengdenganan tontonsilsilaa linlingualgualis.is. !,"!," dapdapunun strstruktukturur yanyangg teterdrdapapatat didisesekikitatarr totonsnsililaa palpalatatinaina adadalalahah ararcuscus palpalatatogloglosossususs didi antantererioiorr,, ararcucuss palatopharyngeuspalatopharyngeus didi posterior,posterior, palatumpalatum molemole didi superior,superior, !/!/ posteriorposterior lidahlidah didi inferior,inferior, ruangruang orofaringorofaring didi medial,medial, dandan m.m. konstrictorkonstrictor faringeusfaringeus superiorsuperior didi lateral.lateral. 3,;3,;

TonsilTonsil palatinapalatina berbentukberbentuk o#alo#al dengandengan panjangpanjang "%3"%3 ccm.m. TonsilTonsil tidaktidak selaluselalu mengisimengisi seluruhseluruh fossafossa tonsilaris,tonsilaris, daerahdaerah yangyang kosongkosong diatasdiatasnyanya dikenaldikenal sebagaisebagai fossafossa supratonsilar.supratonsilar. ToTonsilnsil palatinapalatina terletaterletakk didi laterlateralal orofarorofaring.ing. ecaraecara mikrosmikroskopikkopik tonsiltonsil terditerdiriri atasatas tigatiga komponenkomponen yaituyaitu jaringanjaringan ikat,ikat, folikelfolikel germinati#umgerminati#um (merupakan(merupakan selsel limfoid)limfoid) dandan jaringanjaringan interfolikelinterfolikel (terdiri(terdiri daridari jaringanjaringan limfoid).limfoid). !! ToTonsinsilala palpalatiatinana berberadaada daldalamam fosfossasa tontonsilsilariaris.s. 4os4ossasa tontonsilsilariariss adaladalahah sebsebuahuah resesresessussus berbentukberbentuk segitigasegitiga padapada dindidindingng latelateralral orofarorofaringing diantdiantaraara arcusarcus palatoglpalatoglossusossus didi depandepan dandan arcusarcus palatopharyngeuspalatopharyngeus dibelakang.dibelakang. ;; &atas&atas lateralnyalateralnya adalahadalah m.konstriktorm.konstriktor faringfaring superior.superior. adaada batasbatas atasatas yangyang disebutdisebut kutubkutub atasatas ((upperupper polepole)) terdapatterdapat suatusuatu ruangruang kecilkecil yangyang dinamakandinamakan fossafossa suprasupra tonsila.tonsila. 4ossa4ossa iniini berisiberisi jaringanjaringan ikatikat dandan biasbiasanyaanya merupakanmerupakan temtempatpat nanahnanah pecahpecah keluakeluarr bilbilaa terterjadjadii absabses.es. 4oss4ossaa tontonsilsilaa dildilipuiputiti oleholeh fasfasiaia yangyang mermerupakupakanan bagbagianian dardarii fasfasiaia bukobukofarfaringing,, dandan disdisebutebut kapkapsulsul yanyangg sebsebenaenarnyrnyaa bukabukann kapsul.kapsul. !!

<askularisasi<askularisasi

kapsul.kapsul. ! ! <askularisasi<askularisasi *ambar*ambar .. <askularisasi<askularisasi

*ambar*ambar .. <askularisasi<askularisasi TonsilTonsil ;;

TonsilTonsil mendapatmendapat darahdarah daridari arteriarteri palatinapalatina asenden,asenden, cabangcabang tonsillartonsillar daridari arteriarteri fasialis,fasialis, arterarterii farifaringng asendenasendenss dandan arterarterii lingulingualisalis dorsal.dorsal. <<eena%#enana%#ena menembusmenembus m.consm.constricttrictoror pharyngeuspharyngeus superiorsuperior dandan bergabungbergabung dengandengan #ena#ena palatinepalatine eksterna,eksterna, #ena#ena pharyngealis,pharyngealis, atauatau #ena#ena facialis.facialis. ;; liranliran 1elenjar1elenjar *etah*etah &ening&ening lirliranan limflimfee pembulpembuluh%pemuh%pembuluhbuluh limfelimfe bergbergabungabung dengandengan nodinodi limflimfoidoid profuprofundi.ndi. =odus=odus yangyang terpentingterpenting daridari kelompokkelompok iniini adalahadalah nodusnodus jugulodigastricus,jugulodigastricus, yangyang terletakterletak didi baahbaah dandan belakangbelakang angulusangulus mandibulamandibula ;; liliranran getgetahah benibeningng dardarii daedaerahrah tontonsilsil akaakann menujumenuju rangkaianrangkaian getahgetah beningbening ser#ikalser#ikal profundaprofunda (de(deepep jugularjugular node)node) bagianbagian superiorsuperior didi baahbaah muskulusmuskulus stersternokleinokleidomastdomastoideusoideus,, selanselanjutnyjutnyaa keke kelenjkelenjarar toraktorakss dandan akhirakhirnyanya menujumenuju duktusduktus torasikus.torasikus. ""

menujumenuju duktusduktus torasikus.torasikus. " " *ambar*ambar 0.0. liranliran limfatiklimfatik

*ambar*ambar 0.0. liranliran limfatiklimfatik tonsiltonsil ;;

>ner#asi>ner#asi

;;

ToTonsinsill bagibagianan baabaahh menmendapdapatat sensensassasii dardarii cabcabangang serserabuabutt sarsarafaf keke >?>? (ne(ner#ur#uss glosofaringeal)glosofaringeal) dandan jugajuga daridari cabangcabang desendendesenden ner#uner#uss palatina.palatina. ;;

4ungsi4ungsi TonsilTonsil

*ambar*ambar 3.3. >ner#asi>ner#asi TonsiTonsill ;;

TonsilaTonsila palatinapalatina merupakanmerupakan jaringanjaringan limfoepitellimfoepitel yanyangg berperanberperan pentingpenting sebagaisebagai sistemsistem pertahananpertahanan tubuhtubuh terutamaterutama terhadapterhadap proteinprotein aasingsing yangyang masukmasuk keke saluransaluran makananmakanan atauatau masukmasuk keke saluransaluran nafasnafas (#irus,(#irus, bakteri,bakteri, dandan anantigentigen makanan).makanan). 5ekanisme5ekanisme pertahananpertahanan dapatdapat bersifatbersifat spesifikspesifik atauatau nonnon spesifik,spesifik, apabilaapabila patogenpatogen menembusmenembus lapisanlapisan epitelepitel makamaka sel%selsel%sel fagositikfagositik mononuklearmononuklear pertama%tamapertama%tama akanakan menmengenalgenal dandan mengeliminasimengeliminasi antigen.antigen. @@ 9ar9aringinganan lilimfomfoidid padapada tontonsilsil menmengandgandungung selsel limlimfoifoidd yanyangg menmengandgandungung selsel limfosit,limfosit, -,!%-,"-,!%-," daridari kesuluruhankesuluruhan limfositlimfosit tubuhtubuh padapada orangorang deasa.deasa. roporsiroporsi limfositlimfosit && dandanTT padapada tontonsilsil adaadalahlah 3-3-A3-A3-,, sedsedangangkankan didi dardarahah 33%33%:3:3A!3A!3%-%-.. adaada tontonsilsil terterdapdapatat sisistestemm imimunun komkomplepleksks yanyangg terterdirdirii ataatass selsel 55 (se(sell memmembrabran),n), makmakrofrofag,ag, selsel dendendridritt dandan antigenantigen presentingpresenting cellscells)) yangyang berperanberperan dalamdalam prosesproses transportasitransportasi antigenantigen kkee selsel limfositlimfosit sehinggasehingga terjaditerjadi CsCs (sintesis(sintesis immunoimmunoglobulinglobulin spesifik).spesifik). 9uga9uga terdapatterdapat selsel

::

limfositlimfosit &,&, limfositlimfosit T,T, selsel plasmaplasma dandan selsel pembaapembaa >g>g *.*. TonsilTonsil merupakanmerupakan organorgan limfatiklimfatik sesekukundnderer yayangng didiperperlulukakann untuntukuk didifefererensnsiaiasisi dandan prprololififererasasii lilimfmfosositit yayangng susudadahh disensitisasi.disensitisasi. TonsilTonsil mempunyaimempunyai duadua fungsifungsi utamautama yayaituitu menangkapmenangkap dandan mengumpulkanmengumpulkan bahanbahan asingasing dengandengan efektifefektif dandan sebagaisebagai organorgan produksiproduksi antibodiantibodi dandan sensitisasisensitisasi selsel limfositlimfosit TT dengandengan antigenantigen spesifik.spesifik. @,B@,B TonsilTonsil merupakanmerupakan jaringanjaringan kelenjarkelenjar limfalimfa yangyang berbeberbentukntuk o#alo#al yangyang terletakterletak padapada kedukeduaa sisisisi belakangbelakang tenggorokan.tenggorokan. 2alam2alam keadaankeadaan nonormalrmal tonsiltonsil membantumembantu mencegahmencegah terjadinyaterjadinya infeksi.infeksi. TonsilTonsil bertindakbertindak sepertiseperti filterfilter untukuntuk memperangkapmemperangkap bakteribakteri dandan #irus#irus yangyang masukmasuk keke tubuhtubuh melaluimelalui mulutmulut dandan sinus.sinus. ToTonsilnsil jugajuga menstimulasimenstimulasi sistemsistem imunimun untukuntuk memempmproroduduksksii anantitibobodidi ununtutukk memembmbanantutu memelalaaann ininfefeksksi.i. 8o8okakasisi totonsnsilil sasangngatat memmemungkungkinkinkanan terterpapapaparr benbendada asiasingng dandan patpatogenogen,, selselanjuanjutnytnyaa memembambaanyanyaa keke selsel limfoid.limfoid. kti#itaskti#itas imunologiimunologi terbesarterbesar tonsiltonsil ditemukanditemukan padapada uusiasia   !-!- tahun.tahun. @,B@,B

2.22.2 ToTonsilitisnsilitis "ronik"ronik 2.2.1.2.2.1. De#inisiDe#inisi

ToTonsilinsilitistis kronikkronik adalahadalah peradaperadanganngan kronikkronik tonsitonsilala palatpalatinaina lebihlebih daridari  bulanbulan setelahsetelah seranganserangan akutakut yangyang terjaditerjadi secarasecara berulang%berulang%ulang.ulang. TerjadiTerjadi perubahanperubahan histologihistologi padapada tonsiltonsil dandan terdapatterdapat jaringanjaringan fibrotikfibrotik yangyang menyelimutimenyelimuti mikroabsesmikroabses sertaserta dikelilingidikelilingi oleholeh sel%sel% selsel radang.radang. 00

TonsilitisTonsilitis berulangberulang terutamaterutama terjaditerjadi padapada anak%anakanak%anak dandan diantaradiantara seranganserangan tonsiltonsil tampaktampak sehat.sehat. TetapiTetapi tidaktidak jarangjarang tonsiltonsil diluardiluar serseranganangan terlihatterlihat membesarmembesar disertaidisertai dengandengan hiperemihiperemi riganrigan yangyang mengenaimengenai pilarpilar anterioranterior dandan apaapabilabila tonsiltonsil ditekanditekan dapatdapat mengeluarkanmengeluarkan detritus.detritus. ::

2.2.2.2.2.2. E$iemiologiE$iemiologi

@@

ToTonsilinsilitistis palinpalingg serinseringg terjaterjadidi padapada anak%ananak%anak.ak. ToTonsilnsilitisitis yangyang disebadisebabkanbkan oleholeh

spesiesspesies treptokokustreptokokus biasanyabiasanya terjaditerjadi padapada anakanak usiusiaa 3%!33%!3 tahun,tahun, sedangkansedangkan tonsilitistonsilitis #irus#irus leblebihih serseringing terterjadijadi padapada anaanak%ak%anaknak mudmuda.a. ",@",@ 2ata2ata epidemiolepidemiologiogi menunmenunjukkanjukkan bahabaha penyakitpenyakit tonsilitistonsilitis kronikkronik merupakanmerupakan penyakitpenyakit yangyang seringsering terjaditerjadi padapada usiausia 3%!-3%!- tahuntahun dandan deasadeasa mudamuda usiausia !3%"3!3%"3 tahun.tahun. 2alam2alam suatusuatu penelitiapenelitiann pre#alensipre#alensi treptokokustreptokokus groupgroup  yanyangg asiasimptmptomaomatistis yaituyaituAA !-,B!-,B padpadaa usiusiaa kurkurangang dardarii !0!0 tahtahun,un, ",", padapada usiausia !3%!3%0000

tatahunhun,, dandan -,;-,;  papadada ususiaia 0303 tatahuhunn kekeatatasas

kotlkotlandia,andia, usiausia terseterseringring penderitapenderita tonsilittonsilitisis kronikkronik adalahadalah kelomkelompokpok umurumur !0%"B!0%"B tahun,tahun,

edangkanedangkan 1is#e1is#e padapada penelitiapenelitiannyannya memperolehmemperoleh datadata penderitapenderita

tonsilitistonsilitis kronikkronik terbanyakterbanyak sebesarsebesar ;";"  padapada keke lompoklompok usiausia 3%!03%!0 tahun.tahun. BB

5e5enunururutt pepenelnelititiaiann yayangng didilalakukkukanan didi

yakniyakni sebesarsebesar 3-3- 

2.2.%.2.2.%. EtiologiEtiologi

&eb&eberaerapapa orgorganianismsmee dapadapatt menmenyebyebabkaabkann infinfekseksii padapada tontonsilsil,, tertermasmasukuk baktbakterieri aerobikaerobik dandan anaerobik,anaerobik, #irus,#irus, jamur,jamur, dandan parasit.parasit. adaada penderitapenderita tonsilitistonsilitis kronik,kronik, jenisjenis kumkumanan yanyangg palpalinging serseringing adaadalahlah trtrepteptokokokokusus betbetaa hemhemoliolititikuskus grugrupp  (&(&+*+*).). treptokokustreptokokus grupgrup  adalahadalah floraflora normalnormal padapada orofarorofaringing dandan nasofaring.nasofaring. =amun=amun dapatdapat menjadimenjadi patogenpatogen infeksiusinfeksius yangyang memerlukanmemerlukan pengobatapengobatan.n. elainelain ituitu infeksiinfeksi jugajuga dapatdapat disdisebaebabkanbkan +ae+aemopmophilhilusus infinflueluen$an$ae,e, tataphyphylocolococcuccuss auraureuseus,, .. neneumoumonianiaee dandan 5ore'ella5ore'ella catarrhalis.catarrhalis. 0,!0,!

>nf>nfekseksii #ir#irusus biabiasansanyaya rinringangan dandan dapdapatat tidtidakak memmemerlerlukanukan pengpengobaobatantan khukhusussus karenakarena dapatdapat ditanganiditangani ssendiriendiri oleholeh dayadaya tahantahan tubuh.tubuh. enyebabenyebab palingpaling banyakbanyak daridari infeksiinfeksi #irus#irus adalahadalah adeno#irus,adeno#irus, influen$ainfluen$a ,, dandan herpesherpes sisimpleksmpleks (pada(pada remaja).remaja). elainelain ituitu infeksiinfeksi #irus#irus jjugauga termasuktermasuk infeksiinfeksi oleholeh co'ackieco'ackie #irus#irus ,, yangyang menyebabkanmenyebabkan timbulnytimbulnyaa #esikel#esikel dandan ulserulserasiasi padapada tonsil.tonsil. EpsteEpstein%&arin%&arrr yangyang menymenyebabkanebabkan infeksiinfeksi mononmononukleosukleosis,is, dapatdapat menymenyebabkanebabkan pembespembesaranaran tonsitonsill secarsecaraa cepatcepat sehisehinggangga mengamengakibatkkibatkanan obstrobstruksiuksi jalanjalan napasnapas yangyang akut.akut. !-!-

BB

>nfeksi>nfeksi jamurjamur sepertiseperti CandidaCandida spsp tidaktidak jarangjarang terjaterjadidi khususnyakhususnya didi kalangankalangan bayibayi

atauatau padapada anak%anakanak%anak dengandengan immunocompromised.immunocompromised. !-!-

2.2.&.2.2.&. Pato#isiologiPato#isiologi

rosesroses peradaperadanganngan dimulaidimulai padapada satusatu atauatau lebihlebih kriptkriptaa tonsitonsill karenakarena proseprosess radangradang

berulangberulang makamaka epitelepitel mukosamukosa dandan jaringanjaringan limfoidlimfoid terkikis,terkikis, sehinggasehingga padapada prosesproses

penyembuhanpenyembuhan jaringanjaringan limfoidlimfoid akanakan digantidiganti oleholeh jarjaringaningan parut.parut. 9aringan9aringan iniini akanakan mengerutmengerut

sehinsehinggagga kriptkriptaa akanakan melebarmelebar ecaraecara klinikliniss kriptakripta iniini akanakan tampaktampak diisidiisi oleholeh dendridendritustus

(akum(akumulasiulasi epitepitelel yangyang mati,mati, selsel leukoleukositsit yangyang matimati dandan bakterbakterii yangyang menutupimenutupi kriptkriptaa

berupaberupa eksudateksudat berarnaberarna kekuningkekuning kunkuningan).ingan). rosesroses iniini meluasmeluas hinggahingga menembusmenembus kapsulkapsul

dandan akhirnyaakhirnya timbultimbul perlekatanperlekatan dengandengan jaringanjaringan sekisekitartar fossafossa tonsilaris.tonsilaris. eaktu%aktueaktu%aktu

kumankuman bisabisa menyebarmenyebar keke seluruhseluruh tubuhtubuh misalnyamisalnya padapada keadaankeadaan imunimun yangyang menurun.menurun. !!

2.2.'.2.2.'. !aktor!aktor Preis$osisiPreis$osisi

!.!.

&eberapa&eberapa 4aktor4aktor predisposisipredisposisi timbulnyatimbulnya tonsilitistonsilitis kkronikronik yaituAyaituA !! 7angsa7angsanganngan mmenahunenahun (kroni(kronik)k) rrokokokok ddanan bebbeberapaerapa jenisjenis makanamakanann

".".

+i+igigienenee mmululutut yayangng bbururukuk

..

eengngararuhuh cucuacacaa

0.0.

1e1elelelalahahann fifisisikk

3.3.

engengobaobatantan totonsinsililitistis akakutut yayangng tidtidakak adekadekuatuat

2.2.(2.2.( )ejala)ejala "linis"linis

5an5anifeifestastasisi klikliniknik sansangatgat berber#ar#ariasiasi.i. TaTanda%nda%tantandada berbermakmaknana adaadalahlah nyenyeriri

tentenggoggorokrok yanyangg berberulaulangng ataatauu menmenetaetapp dandan obsobstrutruksiksi padapada salsaluraurann cercernana ataatauu salsaluraurann

napas.napas. *ejala*ejala lainlain yangyang dapatdapat ditemukanditemukan adalahadalah demademam,m, namunnamun tidaktidak mencolok.mencolok. !!,!"!!,!"

adaada pemeriksaanpemeriksaan tampaktampak tonsiltonsil membesarmembesar dengandengan permpermukaanukaan yangyang tidaktidak rata,rata,

kriptakripta melebarmelebar dandan beberapabeberapa kriptakripta terisiterisi oleholeh denddendritus.ritus. TerasaTerasa adaada yangyang mengganjalmengganjal dandan

keringkering didi tenggorokan,tenggorokan, sertaserta napasnapas yangyang berbau.berbau. !! adaada tonsitonsilitislitis krkronikonik jugajuga seringsering disertaidisertai

pembesaranpembesaran nodulnodul ser#ikal.ser#ikal. "" adaada umumnyaumumnya terdapatterdapat duadua gambarangambaran tonsiltonsil yangyang secsecaraara

menyeluruhmenyeluruh dimasukkandimasukkan kedalamkedalam kategorikategori tonsilitistonsilitis kkronikronik berupaberupa (a)(a) pembesaranpembesaran tonsiltonsil

!-!-

karkarenaena hiphipertertrofrofii disdisertertaiai perperleklekataatann kejkejariaringangann seksekititarnyarnya,a, krikriptapta melmelebarebar didi ataatasnysnyaa

tertutuptertutup oleholeh eksudateksudat yangyang purulen.purulen. (b)(b) tonsiltonsil tetatetapp kecil,kecil, biasanyabiasanya mengeriput,mengeriput, kadang%kadang%

kadkadangang sepsepertertii terterpendpendamam daldalamam tonsilartonsilar bedbed dengandengan bagianbagian tepinyatepinya hiperemihiperemis,s, kriptkriptaa

melebarmelebar dandan diatasnyadiatasnya tampaktampak eksudateksudat yangyang purulen.purulen. 00

tampaktampak eksudateksudat yangyang purulen.purulen. 0 0 *ambar*ambar ;.;. TonsilitisTonsilitis kronikkronik 0 0
tampaktampak eksudateksudat yangyang purulen.purulen. 0 0 *ambar*ambar ;.;. TonsilitisTonsilitis kronikkronik 0 0

*ambar*ambar ;.;. TonsilitisTonsilitis kronikkronik 00

&erdas&erdasarkanarkan rasiorasio perbanperbandingandingan tonsiltonsil dengandengan orofarinorofaring,g, dengandengan mengukurmengukur jarakjarak

antaraantara keduakedua pilarpilar anterioranterior dibandingkandibandingkan dengandengan jarjarakak permukaanpermukaan medialmedial keduakedua tonsil,tonsil,

makamaka gradasigradasi pembesaranpembesaran tonsiltonsil dapatdapat dibagidibagi menjadimenjadi AA

a.a.

b.b.

c.c.

d.d.

e.e.

T-T- AA (tonsil(tonsil didi dalamdalam fossfossaa atauatau sudahsudah diangkat).diangkat). T!T! AA (D"3(D"3,, #olume#olume tonsiltonsil dibanddibandingkaningkan dengandengan #olum#olumee orofaringorofaring atauatau batasbatas

medialmedial tonsiltonsil meleatimeleati pilarpilar anterioranterior sampaisampai  jarakjarak pilarpilar anterior%anterior% u#ula).u#ula). T"T" AA ("3%3-,("3%3-, #olume#olume tonsiltonsil dibandingkandibandingkan dengandengan #ol#olumeume orofaringorofaring atauatau batasbatas

medialmedial tonsiltonsil meleatimeleati  jarakjarak pilarpilar anterior%u#ulaanterior%u#ula sampaisampai FF jarakjarak pilarpilar anterior%anterior%

u#ula).u#ula). TT AA (3-%:3,(3-%:3, #olume#olume tonsiltonsil dibandingkandibandingkan dengandengan #ol#olumeume orofaringorofaring atauatau batasbatas

medialmedial tonsiltonsil meleatimeleati FF jarakjarak pilarpilar anterior%u#ulaanterior%u#ula sampaisampai GG jarakjarak pilarpilar anterior%anterior%

u#ula).u#ula). T0T0 AA (H:(H:3,3, #ol#olumeume tontonsilsil dibanddibandingingkankan dendengangan #ol#olumeume oroorofarfaringing ataatauu batbatasas

medialmedial tonsiltonsil meleatimeleati GG jarakjarak pilarpilar anterior%u#ulaanterior%u#ula sampaisampai u#ulau#ula atauatau lebih).lebih). 0,3,;0,3,;

!!!!

*ambar*ambar :.:. *ambar*ambar embesaranembesaran TonsTonsilAilA ()() T!T! (&)(&) T"T" (C)(C)

*ambar*ambar :.:. *ambar*ambar embesaranembesaran TonsTonsilAilA ()() T!T! (&)(&) T"T" (C)(C) TT (2)(2) T0T0 !-!-

2.2.*2.2.* PemeriksaanPemeriksaan PenunjangPenunjang

emeriksaanemeriksaan penunjangpenunjang yangyang dapatdapat dilakukandilakukan padapada penpenderitaderita tonsilitistonsilitis kronikAkronikA

Mikro+iologiMikro+iologi

enatalaksanaanenatalaksanaan dengandengan antimikrobaantimikroba seringsering gagalgagal untuntukuk mengeradikasimengeradikasi kumankuman patogenpatogen dandan mencegahmencegah kekambuhankekambuhan infeksiinfeksi padapada tonsil.tonsil. 1egagalan1egagalan mengeradikasimengeradikasi orgaorganismnismee patogepatogenn disebdisebabkanabkan ketidketidaksesuaksesuaianaian pemberpemberianian antibantibiotiiotikaka atauatau penetrpenetrasiasi antibiotikaantibiotika yangyang inadekuat.inadekuat. GoldGold standardstandard pemeriksaanpemeriksaan tonsiltonsil adalahadalah kkulturultur daridari dalamdalam tonsil.tonsil. 1uman1uman terbayakterbayak yangyang ditemukanditemukan yaituyaitu treptotreptokokuskokus betabeta hemolitikushemolitikus diikutidiikuti

taphylokokustaphylokokus

aureus.aureus. !!!!

Histo$atologiHisto$atologi

enelitianenelitian yangyang dilakukandilakukan 6gras6gras dandan 1utluhan1utluhan tahuntahun "--@"--@ didi TurkiTurki terhadapterhadap 0@-0@- spesispesimenmen tonsitonsil,l, menunjmenunjukkanukkan bahabaha diagnosisdiagnosis tonsilitonsilitistis kronikroniss dapatdapat ditegakkanditegakkan berdasarkanberdasarkan pemeriksaanpemeriksaan histopatologihistopatologi dengandengan tigatiga kriteriakriteria histopatologihistopatologi yaituyaitu infiltrasiinfiltrasi limflimfositosit ringanringan sampaisampai sedang,sedang, adanyaadanya Ugra’sUgra’s absesabses dandan infitrasiinfitrasi limfositlimfosit yangyang difus.difus. 1ombi1ombinasinasi ketigketigaa halhal terstersebutebut dapatdapat dengandengan jelasjelas menegakkanmenegakkan diagnosadiagnosa ToTonsilnsilitisitis 1ronis.1ronis. 33

!"!"

2.2.,.2.2.,. DiagnosisDiagnosis

adaada anaanamnemnesissis,, penpenderderitaita biabiasanysanyaa datdatangang dendengangan kelkeluhanuhan tontonsilsilititisis berberulaulangng

berupaberupa nyerinyeri tenggoroktenggorok berulangberulang atauatau menetap,menetap, rasarasa adaada yangyang mengganjalmengganjal ditenggorok,ditenggorok, adaada

rasarasa keringkering didi tenggorok,tenggorok, napasnapas berbau,berbau, dandan obstrukobstruksisi padapada saluransaluran cernacerna atauatau saluransaluran napasnapas

yayangng palpaliningg seseriringng didisesebababkbkanan ololeheh adadenenoioidd yayangng hihipepertrtofofi.i. *e*ejajalala lalainin yayangng dadapapatt

ditemukanditemukan sepertiseperti demam,demam, namunnamun tidaktidak mencolok.mencolok. adaada anakanak dapatdapat ditemukanditemukan adanyaadanya

pembesaranpembesaran kelenjarkelenjar limfalimfa submandibular.submandibular. !,!,

2.2.-.2.2.-. DiagnosisDiagnosis BaningBaning

!.!.

TToonsnsililititisis didiftftererii 2is2isebaebabkanbkan oleolehh kumkumanan CorCoryneynebacbacterteriumium dipdiphtehteriariaee

terinfeksiterinfeksi oleholeh kumankuman iniini akanakan sakit.sakit. 1eadaan1eadaan iniini ttergantungergantung padapada titertiter antitoksinantitoksin

TiTidadakk sesemumuaa ororangang yayangng

daldalamam dardarah.ah. TiTiterter antantitoitoksiksinn sebsebesaesarr -,--,- satsat/cc/cc dardarahah dapadapatt diadianggnggapap cukcukupup

membememberikanrikan dasardasar imuniimunitas.tas. ToTonsilnsilitisitis difteridifteri seringsering ditemditemukanukan padapada anakanak berusberusiaia

kurangkurang daridari !-!- tahuntahun dandan frekufrekuensiensi tertitertingginggi padapada usiausia sekitarsekitar 33 tahun.tahun. *ejala*ejala kliniklinikk

terbagiterbagi dalamdalam  golongangolongan yaituAyaituA umum,umum, lokal,lokal, dandan gegejalajala akibatakibat eksotoksin.eksotoksin. *ejala*ejala

umuumumm samsamaa sepsepertertii gejgejalaala infinfekseksii lailainnynnyaa yaiyaitutu kenakenaikaikann suhsuhuu tubtubuhuh biabiasansanyaya

subfebris,subfebris, nyerinyeri kepala,kepala, tidaktidak nafsunafsu makan,makan, badanbadan llemah,emah, nadinadi lambatlambat sertaserta keluhankeluhan

nyerinyeri menelan.menelan. *ejala*ejala lokallokal yangyang tampaktampak berupaberupa tonstonsilil membengkakmembengkak ditutupiditutupi bercakbercak

putihputih kotorkotor yangyang makinmakin lamalama makinmakin meluasmeluas dandan bersatubersatu membentukmembentuk membranmembran semusemu

(ps(pseudoeudomemmembranbran)) yanyangg melmelekatekat eraeratt padapada dasdasarnarnyaya sehsehinginggaga bilbilaa diadiangkangkatt akaakann

mumudadahh beberdrdararahah

9i9ikaka ininfefeksksininyyaa beberjrjalalanan teterurus,s, kekelelenjnjarar lilimfmfaa leleheherr akakanan

membengkakmembengkak sedemikiansedemikian besarnyabesarnya sehinggasehingga leherleher menyemenyerupairupai leherleher sapisapi ((bullbull neckneck).).

*ejala*ejala akibatakibat eksotoksineksotoksin akanakan menimbulkanmenimbulkan kerusakankerusakan jaringanjaringan tubuhtubuh yaituyaitu padapada

jantungjantung dapatdapat terjaditerjadi miokarditismiokarditis sampaisampai decompensatiodecompensatio cordiscordis,, padapada sarafsaraf kranialkranial

dapatdapat menyebabkanmenyebabkan kelumpuhankelumpuhan otototot palatumpalatum dandan otot%otot%otototot pernapasanpernapasan dandan padapada

ginjalginjal menimbulkanmenimbulkan albuminuria.albuminuria. !!

!!

"" *ambar*ambar @.@. ToTonsilansila 2ifteri2ifteri " " 44aarriinnggiittiiss 5erupakan5erupakan

""

*ambar*ambar @.@. ToTonsilansila 2ifteri2ifteri ""

44aarriinnggiittiiss

5erupakan5erupakan peradanganperadangan dindingdinding faringfaring yangyang dapatdapat disedisebabkanbabkan oleholeh #irus,#irus, bakteri,bakteri,

aleralergi,gi, traumatrauma dandan toksitoksin.n. >nfeks>nfeksii bakterbakterii dapatdapat menyebabkamenyebabkann keruskerusakanakan jaringanjaringan

yangyang hebat,hebat, karenakarena bakteribakteri iniini melepskanmelepskan toksintoksin ektektraselulerraseluler yangyang dapatdapat menimbulkanmenimbulkan

demamdemam reumatik,reumatik, kerusakankerusakan katupkatup jantung,jantung, glomerulonglomerulonephritisephritis akutakut karenakarena fungsifungsi

glomerulusglomerulus tergangguterganggu akibatakibat terbentuknyaterbentuknya komplekskompleks aantigenntigen antibodi.antibodi. *ejala*ejala klinisklinis

secarasecara umumumum padapada faringitisfaringitis berupaberupa demam,demam, nyerinyeri tentenggorok,ggorok, sulitsulit menelan,menelan, dandan

nyerinyeri kepala.kepala. adaada pemeriksaanpemeriksaan tampaktampak tonsiltonsil membesmembesar,ar, faringfaring dandan tonsiltonsil hiperemishiperemis

dandan terterdapadapatt ekseksudatudat didi perpermukmukaannaannya.ya. &eb&eberaerapapa harharii kemkemudiudianan titimbumbull berbercakcak

petechiaepetechiae padapada palatumpalatum dandan faring.faring. 1elenjar1elenjar limfalimfa anterioranterior mmembesar,embesar, kenyal,kenyal, dandan

nyerinyeri padapada penekanan.penekanan. !!

2.2.1.2.2.1. PenatalaksanaanPenatalaksanaan

enatalaksanaanenatalaksanaan untukuntuk tonsilitistonsilitis kronikkronik terdiriterdiri ataatass terapiterapi medikamentosamedikamentosa dandan

operatif.operatif.

!.!.

5e5edidikakamementntososaa

TerapiTerapi iniini ditujukanditujukan padapada keadaankeadaan higienehigiene mulutmulut dendengangan caracara berkumurberkumur atauatau

obatobat isap,isap, pemberianpemberian antibiotik,antibiotik, pembersihanpembersihan kriptakripta tonsiltonsil dengandengan alatalat irigasiirigasi gigigigi atauatau

oral.oral. !! eembmberierianan anantitibibiototikikaa padpadaa pependenderiritata TToonsnsililititisis krkronioniss ekeksasaseserbrbasasii akakutut

cecephphalalekeksisinn diditatambmbahah memetrtrononidida$a$olole,e, klklinindamdamisisinin (t(tererututamamaa jijikaka didisesebabbabkakann

momonononunuklekleososisis atatauau absabseses),), amamokoksisisisililinn dedengnganan asasamam klkla#a#ululananatat (j(jikikaa bubukankan

disebabkandisebabkan mononukleosis).mononukleosis). !"!"

!0!0

""

IIppeerraattiiff 6ntuk6ntuk terapiterapi pembedahanpembedahan dilakukandilakukan dengandengan mengangkatmengangkat tonsiltonsil (tonsilektomi).(tonsilektomi).

ToTonsilektominsilektomi dilakukandilakukan bilabila terapiterapi konser#atifkonser#atif gagal.gagal. !!

>ndikasi>ndikasi absolut.absolut. >ndikasi>ndikasi tonsilektomitonsilektomi yangyang hampirhampir absolutabsolut adalahadalah berikutberikut iniini AA

!.!.

TiTimbulnymbulnyaa korkor pulmpulmonaleonale karkarenaena obsobstrukstruksii jalajalann napasnapas yyangang kronikronis.s.

".".

+iper+ipertrofitrofi tonsitonsill atauatau adadenoidenoid dedenganngan sisindromndromaa apneaapnea aaktuktu titidurdur

.. +ip+ipertertrofrofii berberleblebihaihann yanyangg menmenyebyebabkaabkann disdisfagfagiaia dengandengan penurpenurunanunan beraberatt badabadann

penyerta.penyerta.

0.0.

&iops&iopsii ekseksisiisi yangyang dicuridicurigaigai kkeganasaeganasann ((limflimfoma).oma).

3.3.

bsesbses peperitoritonsilansilarr berulberulangang atauatau absabseses yangyang mmeluaseluas padapada jjaringaringanan sekitsekitarnyaarnya

>nd>ndikaikasisi relrelatiatif.f. eleluruuruhh indindikaikasisi lailainn untuntukuk tontonsilsilektektomiomi diadiangganggapp relrelatiatif.f.

>nd>ndikaikasisi yanyangg palpalinging serseringing adaadalahlah epiepisodsodee berberulaulangng dardarii infinfekseksii strstrepteptokokokokusus betbetaa

hemolitikushemolitikus grupgrup .. elainelain ituitu indikasiindikasi relatifnyarelatifnya antaraantara lainlain AA

!.!.

".".

..

eranganerangan tonsilitistonsilitis berulangberulang (0%3'/tahun)(0%3'/tahun) alaupunalaupun pemberianpemberian terapiterapi adekuat.adekuat.

ToTonsilitisnsilitis cariercarier misalnyamisalnya tonsilitistonsilitis difteri.difteri.

+iperplasia+iperplasia tonsiltonsil dengandengan obstruksiobstruksi fungsional.fungsional.

0.0. 7i7iayaayatt demdemamam remrematiatikk dengdenganan kerkerusausakankan janjantuntungg yanyangg berberhubhubungaungann dengdenganan

tonsilitistonsilitis yangyang berulang.berulang.

3.3. +ipertrofi+ipertrofi tonsiltonsil // adenoid.adenoid.

;.;.

:.:.

ToTonsilitisnsilitis kronikkronik menetapmenetap yangyang responrespon penatalaksanaanpenatalaksanaan medisnyamedisnya tidaktidak berhasilberhasil

ToTonsilitisnsilitis kronikkronik yangyang berhubunganberhubungan dengandengan adenopatiadenopati ser#ikalser#ikal persisten.persisten. !!

1eputusan1eputusan akhirakhir untukuntuk melakukanmelakukan tonsilektomitonsilektomi tergantergantungtung padapada kebijaksanaankebijaksanaan

dokterdokter yangyang meraatmeraat pasien.pasien. 5aka5aka sebaiknyasebaiknya menyadarmenyadarii kenyataankenyataan bahabaha tindakantindakan iniini

merupakanmerupakan prosedurprosedur pembedahanpembedahan mayormayor yangyang bahkanbahkan harharii iniini masihmasih belumbelum terbebasterbebas daridari

komplikasi%komplikasikomplikasi%komplikasi yangyang serius.serius.

1ontraindikasi1ontraindikasi tonsilektomitonsilektomi

!.!.

".".

..

>nfeksi>nfeksi pernapasanpernapasan bagianbagian atasatas yangyang berulangberulang >nfeksi>nfeksi sistemissistemis atauatau kroniskronis 2emam2emam yangyang tidaktidak diketahuidiketahui penyebabnyapenyebabnya

!3!3

0.0. embesaranembesaran tonsiltonsil tanpatanpa gejalagejala obstruksiobstruksi

3.3.

;.;.

:.:.

@.@.

B.B.

!-.!-.

7hinitis7hinitis alergikaalergika smasma 2iskrasia2iskrasia darahdarah 1etidakmampuan1etidakmampuan yangyang umumumum atauatau kegagalankegagalan untukuntuk tumbutumbuhh ToTonusnus otototot yangyang lemahlemah inusitisinusitis !0!0

1omplikasi1omplikasi TonsilektomiTonsilektomi

1omplikasi1omplikasi saatsaat pembedahanpembedahan dapatdapat berupaberupa perdarahanperdarahan dandan traumatrauma akibatakibat alat.alat.

9um9umlahlah perperdardarahaahann selselamaama pempembedabedahanhan tertergangantuntungg padapada keakeadaadaann paspasienien dandan fakfaktortor

operatornyaoperatornya sendiri.sendiri. erdarahanerdarahan mungkinmungkin lebihlebih banyabanyakk bilabila terdapatterdapat jaringanjaringan parutparut yangyang

berlebihanberlebihan atauatau adanyaadanya infeksiinfeksi akutakut sepertiseperti tonsilitistonsilitis akutakut atauatau absesabses peritonsil.peritonsil. adaada

operatoroperator yangyang lebihlebih berpengalamanberpengalaman dandan terampil,terampil, kemkemungkinanungkinan terjaditerjadi manipulasimanipulasi traumatrauma

dandan kerusakankerusakan jaringanjaringan lebihlebih sedikitsedikit sehinggasehingga perdaperdarahanrahan jugajuga akanakan sedikit.sedikit. erdarahanerdarahan

yangyang terjaditerjadi karenakarena pembuluhpembuluh darahdarah kapilerkapiler atauatau #en#enaa kecilkecil yangyang robekrobek umumnyaumumnya berhentiberhenti

spontanspontan atauatau dibantudibantu dengandengan tampontampon tekan.tekan. endarahaendarahann yangyang tidaktidak berhentiberhenti spontanspontan atauatau

berasalberasal daridari pembuluhpembuluh darahdarah yangyang lebihlebih besar,besar, dihentikandihentikan dengandengan pengikatanpengikatan atauatau dengandengan

kauterisasi.kauterisasi. &ila&ila dengandengan caracara didi atasatas tidaktidak menolonmenolong,g, makamaka padapada fosafosa tonsiltonsil diletakkandiletakkan

tamtamponpon atauatau gelfoamgelfoam kemudiankemudian pilarpilar anterioranterior dandan pilarpilar posteriorposterior dijahitdijahit &ila&ila masihmasih jugajuga

gagal,gagal, dapatdapat dilakukandilakukan ligasiligasi arteriarteri karotiskarotis ekstereksterna.na. !! 1omplikasi1omplikasi pascapasca bedahbedah dapatdapat digolongkandigolongkan berdasarkaberdasarkann aktuaktu terjadinyaterjadinya yaituyaitu

immediate,immediate, intermediateintermediate dandan latelate complication.complication.

"om$lik"om$likasiasi segerasegera (immediate(immediate complication)complication) pascapasca bedahbedah dapatdapat berupaberupa perdarahanperdarahan dandan

komkompliplikaskasii yanyangg berberhubuhubunganngan dengdenganan aneanestestesi.si. ererdardarahanahan segsegeraera ataatauu disdisebuebutt jugjugaa

perdarahanperdarahan primerprimer adalahadalah perdarahanperdarahan yangyang terjaditerjadi dalamdalam "0"0 jamjam pertamapertama pascapasca bedah.bedah.

1eadaan1eadaan iniini cukupcukup berbahayaberbahaya karenakarena pasienpasien masihmasih dipdipengaruhiengaruhi obatobat biusbius dandan refleksrefleks batukbatuk

belumbelum sempurnasempurna sehinggasehingga darahdarah dapatdapat menyumbatmenyumbat jalanjalan napasnapas menyebabkanmenyebabkan asfiksi.asfiksi.

enyenyebabebabnyanya diddidugauga karkarenaena hemhemostostasiasiss yanyangg tidtidakak cercermatmat ataatauu terterleplepasnasnyaya ikaikatantan

eerdrdararahahanan dadann irirititasasii mumukokosasa dadapapatt didicecegagahh dedengnganan mmeleletetakakkakann icicee cocollllarar dandan

mengkonsumsimengkonsumsi makananmakanan lunaklunak dandan minumanminuman dingin.dingin. ;;

;;

!;!;

"om$likasi"om$likasi /ang/ang terjaiterjai kemuiankemuian (intermediate(intermediate complication)complication) dapatdapat berupaberupa perdarahanperdarahan sekundsekunder,er, hematomhematom dandan edemedem u#ula,u#ula, infeksinfeksi,i, komplikaskomplikasii paruparu dandan otalgotalgia.ia. erdarerdarahanahan sekundersekunder adalahadalah perdarahanperdarahan yangyang terjaditerjadi setelahsetelah "0"0 jamjam pascapasca bedah.bedah. 6mumnya6mumnya terjaditerjadi padapada harihari keke 3%!-.3%!-. 9arang9arang terjaditerjadi ddanan penyebabpenyebab terseringtersering adalahadalah infeksiinfeksi sertaserta traumatrauma akibatakibat makananJmakananJ dapatdapat jugajuga oleholeh karenakarena ikatanikatan jahitanjahitan yangyang terlepas,terlepas, jaringanjaringan granulasigranulasi yangyang menutupimenutupi fosafosa tonsiltonsil terlaluterlalu cepatcepat terlepasterlepas sebelumsebelum lukaluka sembuhsembuh sehinggasehingga pembuluhpembuluh darahdarah

didi babaahnyahnyaa terterbukabuka dandan terterjadjadii perperdardarahanahan

umumnumumnyaya berasberasalal daridari pembulpembuluhuh darahdarah permukaapermukaan.n. CaraCara penanganannypenanganannyaa samasama dengandengan perdarahanperdarahan primer.primer. adaada pengamatanpengamatan pascapasca tonsilektomi,tonsilektomi, padapada harihari keke duduaa u#ulau#ula mengalamimengalami edem.edem. =ekrosis=ekrosis u#ulau#ula jarangjarang terjadi,terjadi, dandan bilabila dijumpaidijumpai biasanyabiasanya akakibatibat kerusakankerusakan bilateralbilateral pembuluhpembuluh darahdarah yangyang mendarahimendarahi u#ula.u#ula. 5eskipun5eskipun jarangjarang terjadi,terjadi, kompkomplikasilikasi infeksiinfeksi melaluimelalui bakteremiabakteremia dapdapatat menmengengenaiai ororgangan%or%organgan lailainn sepsepertertii ginginjaljal dandan sensendidi ataatauu munmungkigkinn dapadapatt terterjadjadii endokarditis.endokarditis. *ejala*ejala otalgiaotalgia biasanyabiasanya merupakanmerupakan nyenyeriri alihalih daridari fosafosa tonsil,tonsil, tetapitetapi kadang%kadang% kakadandangg memerurupapakakann gegejajalala ototititisis memedidiaa akuakutt karkarenenaa pepenjnjalalararanan ininfefeksksii memelalaluluii tutubaba Eustachius.Eustachius. bsesbses parafaringparafaring akibatakibat tonsilektomitonsilektomi mumungkinngkin terjadi,terjadi, karenakarena secarasecara anatomikanatomik fosfosaa tontonsilsil berberhubhubungaungann dendengangan ruaruangng parparafaafarinring.g. 2en2engangan kemkemajuajuanan tektekniknik aneanestestesi,si,

ererdardarahaahann hebahebatt jarjarangang terterjadjadii karkarenaena

komplikasikomplikasi paruparu jarangjarang terjaditerjadi dandan iniini biasanyabiasanya akibatakibat aspirasiaspirasi darahdarah atauatau potonganpotongan jaringanjaringan tonsil.tonsil. "om$likasi"om$likasi Lam+atLam+at (Late(Late complication)complication) pascapasca tonsilektomitonsilektomi dapatdapat berupaberupa jaringanjaringan parutparut didi palpalatumatum molmole.e. &il&ilaa berberat,at, gergerakaakann palpalatuatumm terterbatbatasas dandan menmenimbimbulkulkanan rinrinolaolalialia

1o1ompmplilikaskasii lalainin adadalalahah adaadanynyaa sisisasa jajariringangann totonsnsilil

menimbulkanmenimbulkan gejala,gejala, tetapitetapi bilabila cukupcukup banyakbanyak dapatdapat mengakibatkanmengakibatkan tonsilitistonsilitis akutakut atauatau

&i&ilala sesedidikikitt umumumumnynyaa titidakdak

absesabses peritonsil.peritonsil. 1omplikasi1omplikasi tonsilektomitonsilektomi lainnyalainnya dapatdapat berupaberupa AA

PostoperativePostoperative AirwayAirway ompromiseompromise AA 9ar9arangang terterjadijadi,, biabiasansanyaya disdisebaebabkanbkan oleolehh teterlrlepepasasnynyaa bebekukuanan%b%bekekuauan,n, teterlrlepepasasnynyaa jajariringnganan adadenenototononsisilalarr,, ededememaa oropharingeal,oropharingeal, atauatau hematomhematom retropharyngeal.retropharyngeal.

!:!:

2ehidrasi2ehidrasi

PulmonaryPulmonary !dema!dema AA 2isebabkan2isebabkan oleholeh pembebasanpembebasan secarasecara tiba%tibatiba%tiba jalajalann napasnapas yangyang

obstrobstruksiuksi karenakarena hipertrophipertropii adenotadenotonsilonsilarar yangyang lama,lama, mengakibatkmengakibatkanan penurunpenurunanan

mendadakmendadak tekanantekanan intratorakal,intratorakal, peningkatanpeningkatan #olume#olume ddaraharah paru,paru, dandan peningkatanpeningkatan

tekanantekanan hidrostatikhidrostatik yangyang dapatdapat terjaditerjadi segerasegera atauatau beberapabeberapa jamjam setelahsetelah pembebasanpembebasan

jalanjalan napas.napas.

"asopharyngeal"asopharyngeal #tenosis#tenosis AA komplikasikomplikasi yangyang jarangjarang daridari jaringanjaringan parutparut

!ustachian!ustachian $ube$ube %ysfuncti%ysfunctionon

AspirationAspiration PneumoniaPneumonia AA jarangjarang terjadi,terjadi, biasanyabiasanya akibatakibat aspirasiaspirasi daridari bebekukuanan darahdarah

2.2.11.2.2.11. "om$likasi"om$likasi

TonsilitisTonsilitis kronikkronik dapatdapat menimbulkanmenimbulkan komplikasikomplikasi keke ddaerahaerah sekitarnyasekitarnya berupaberupa

rhinitisrhinitis kronik,kronik, sinusitissinusitis atauatau otitisotitis mediamedia secarasecara perkontinuitatum.perkontinuitatum. 1omplikasi1omplikasi jauhjauh terjaditerjadi

secarasecara hematogenhematogen atauatau limfogenlimfogen dandan dapatdapat timbultimbul endendocarditis,ocarditis, artritis,artritis, myositis,myositis, nefritis,nefritis,

u#etisu#etis iridosiklitis,iridosiklitis, dermatitis,dermatitis, pruritus,pruritus, urtikarurtikaria,ia, dandan furunkulosis.furunkulosis. !!

1omplikasi1omplikasi daridari tonsilitistonsilitis kroniskronis dapatdapat terjaditerjadi secsecaraara perkontinuitatumperkontinuitatum keke daerahdaerah

seksekititarar ataatauu secsecaraara hemhematogatogenen ataatauu limlimfogfogenen keke orgorganan yanyangg jauhjauh daridari tontonsilsil

berbagaiberbagai komplikasikomplikasi yangyang kerapkerap ditemuiditemui adalahadalah sebasebagaigai berikutberikut AA !.!. 1omplikasi1omplikasi sekitarsekitar tonsilatonsila

ddapuapunn

a.a.

ereritoitonsinsilitlitisis

ereradanadangangan tonsitonsill dandan daedaerahrah sekisekitartarnyanya yangyang beratberat tanptanpaa adaadanyanya

trismustrismus dandan abses.abses.

b.b.

bsesbses eritonsilareritonsilar (Kuinsy).(Kuinsy). 1umpulan1umpulan nanahnanah yangyang terbentukterbentuk didi dalamdalam ruangruang

peritonsil.peritonsil. umberumber infeksiinfeksi berasalberasal daridari penjalaranpenjalaran tonsilitistonsilitis akutakut yangyang mengalamimengalami

supurasi,supurasi, menembusmenembus kapsulkapsul tonsiltonsil dandan penjalaranpenjalaran dardarii infeksiinfeksi gigi.gigi.

c.c.

bsbseses arafaarafarinringeageal.l. >nf>nfekseksii daldalamam ruaruangng parparafaafarinringg dapadapatt terterjadijadi melamelaluilui aliraliranan

getahgetah beningbening atauatau pembuluhpembuluh darah.darah. >nfeksi>nfeksi berasalberasal ddariari daerahdaerah tonsil,tonsil, faring,faring, sinussinus

paranasal,paranasal, adenoid,adenoid, kelenjarkelenjar limfelimfe faringeal,faringeal, osos mmastoidastoid dandan osos petrosus.petrosus.

!@!@

d.d.

bsesbses 7e7etroftrofaringaring 5er5erupakanupakan penpengumpulgumpulanan puspus dalamdalam rruanguang retretrofarrofaring.ing. &ias&iasanyaanya

terjaditerjadi padapada anakanak usiausia  bulanbulan sampaisampai 33 tahuntahun karenkarenaa ruangruang retrofaringretrofaring masihmasih berisiberisi

kelenjarkelenjar limfe.limfe.

e.e.

1ist1istaa ToTonsilnsil isaisa makmakanananan terkuterkumpulmpul daldalamam kriptkriptaa mungkimungkinn tertuttertutupup oleholeh jarjaringaningan

fibrofibrosasa dandan iniini menimmenimbulkanbulkan kistakista berupaberupa tonjoltonjolanan padapada tonsiltonsil berarnaberarna putihputih dandan

berupaberupa cekungan,cekungan, biasanyabiasanya kecilkecil dandan multipel.multipel.

f.f.

ToTonsinsilollolithith (1alk(1alkuluuluss dardarii tontonsilsil).). TeTerjarjadindinyaya depodepositsit kalsikalsiumum fosfosfatfat dandan kalkalsiusiumm

karbonatkarbonat dalamdalam jaringanjaringan ttonsilonsil yangyang membentukmembentuk bahanbahan keraskeras sepertsepertii kapur.kapur.

".".

1omplikasi1omplikasi IrganIrgan jauhjauh 2emam2emam rematikrematik dandan penyakitpenyakit jantungjantung rematikrematik

a.a.

b.b.

*lomerulonefritis*lomerulonefritis

c.c.

d.d.

e.e.

Episkleritis,Episkleritis, konjungti#itiskonjungti#itis berulangberulang dandan koroiditikoroiditiss

soriasiseritemasoriasiseritema multiforme,multiforme, kronikkronik urtikariaurtikaria dandan ppurpuraurpura

rtritisrtritis dandan fibrositis.fibrositis. ,@,@

2.2.12.2.2.12. PrognosisPrognosis

TToonsnsililititisis bibiasasananyaya sesembmbuhuh dadalalamm bebbebererapaapa hahariri dedengangann bebeririststrarahathat dadann

pengobatanpengobatan suportif.suportif. 5enangani5enangani gejala%gejalagejala%gejala yangyang timbultimbul dapatdapat membuatmembuat penderitapenderita

TonsilitisTonsilitis lebihlebih nyaman.nyaman. &ila&ila antibiotikaantibiotika diberikandiberikan untukuntuk mengatasimengatasi infeksi,infeksi, antibiotikaantibiotika

tersebuttersebut harusharus dikonsumsidikonsumsi sesuaisesuai arahanarahan demidemi penatapenatalaksanaanlaksanaan yangyang lengkap,lengkap, bahkanbahkan bilabila

penderitapenderita telahtelah mengalamimengalami perbaikanperbaikan dalamdalam aktuaktu yangyang singkat.singkat. *ejala%gejala*ejala%gejala yangyang tetaptetap

adaada dapadapatt menmenjadjadii indindikaikasisi bahbahaa penpenderderitaita menmengalgalamiami infinfekseksii salsaluraurann nafnafasas lailainnynnya,a,

infeksiinfeksi yangyang seringsering terjaditerjadi yaituyaitu infeksiinfeksi padapada telitelinganga dandan sinus.sinus. adaada kasus%kasuskasus%kasus yangyang

jarang,jarang, ToTonsilitisnsilitis dapatdapat menjadimenjadi sumbersumber daridari infeksiinfeksi seriusserius sepertiseperti demamdemam rematikrematik atauatau

pneumonia.pneumonia. ;;

!B!B

%.1%.1 "esim$ulan"esim$ulan

BABBAB IIIIII

PENUTUPPENUTUP

TonsilitisTonsilitis adalahadalah peradanganperadangan tonsiltonsil palatinapalatina yangyang mmerupakanerupakan bagianbagian daridari cincincincin

Waldeyer.Waldeyer. eradanganeradangan padapada tonsiltonsil dapatdapat disebabkandisebabkan oolehleh bakteribakteri atauatau #irus,#irus, termasuktermasuk strainstrain bakteribakteri streptokokus,streptokokus, adeno#irus,adeno#irus, #irus#irus influen$a,influen$a, #irus#irus Epstein%&arr,Epstein%&arr, entero#irus,entero#irus, dandan ## irusirus herpesherpes simple'.simple'. 4aktor4aktor predispredisposisposisii timtimbulnybulnyaa tonsitonsilitilitiss kronikkronik ialahialah rangsrangsanganangan yangyang menahunmenahun daridari rokok,rokok, beberapabeberapa jenisjenis makanan,makanan, higienehigiene mulutmulut yangyang buruk,buruk, pengaruhpengaruh cuaca,cuaca,

kelkelelaelahanhan fisfisikik dandan pengpengobaobatantan tontonsisilitlitisis akutakut yayangng tidtidakak adekadekuatuat

tonsitonsilitilitiss kronikkronik mencakmencakupup medikmedikamentoamentosasa dandan operatoperatif.if. ToTonsilnsilitisitis memimemilikiliki prognoprognosissis

kesembuhankesembuhan yangyang baik.baik.

enenataatalaklaksansanaanaan

%.2%.2 SaranSaran

!.!. 2okter2okter mudamuda perluperlu terusterus mengembangkanmengembangkan kemampuankemampuan penegakanpenegakan diagnosisdiagnosis tonsilitistonsilitis kronikkronik berdasarkanberdasarkan anamnesisanamnesis dandan pemeriksaanpemeriksaan fisikJfisikJ halhal iniini dapatdapat dilakukandilakukan dengandengan

mempelajarimempelajari teoriteori dandan pelatihanpelatihan keterampilanketerampilan medismedis yangyang baik.baik.

"-"-

DA!TA0DA!TA0 PUSTA"APUSTA"A

!.!.

7u7usmsmararjojonono,, 1art1artoeoesosoedediriroo .. $onsilitis$onsilitis kronikkronik >nA>nA &uku&uku jarjar >lmu>lmu 1esehatan1esehatan TelingaTelinga

+idung+idung TTenggorokenggorok 1epala1epala LL 8eher8eher eded 1eenam.1eenam. 416>416> 9akartaA9akartaA "--:."--:. p"!"%"3.p"!"%"3.

 

""

66ddaayyaann

11

$o$onsilnsillitilitiss

andand

peritperitonsilonsillarlar

AbsceAbscessss

MoMonlnlinineNeN

"-"-!!!!

McMcititeded,,

"-"-!3!3

2ecember2ecember :N.:N. #ailable#ailable fromfrom 678A678A httpA//emedicine.medscape.com/httpA//emedicine.medscape.com/

..

5e5edidicacall 2i2isbsbililitityy d#d#isisoror

$$onsonsilliillitistis andand AdenoiAdenoiditisditis

MoMonlnlinineNeN

"-"-!!!! McMcitited,ed, "-"-!3!3

2ecem2ecemberber @N.@N. #ai#ailablelable fromfrom 678A678A httpAhttpA////.m.mdguideldguidelines.ines.com/tcom/tonsilonsillitilitis%and%s%and%

adenoiditis/adenoiditis/

 

00

99oohnhn CC,, WiWilllliiaamm CC.. $onsillitis$onsillitis andand AdenoidAdenoid &nfection&nfection MonlineN."-!!MonlineN."-!! Mcited,Mcited, "-!3"-!3

2ecember2ecember :N.:N. #ailable#ailable fromAfromA 678A678A httpA//.medicinenet.comhttpA//.medicinenet.com

 

33

ddnnaann 2,2, >>oonniittaa E.E. ontributionsontributions $o$o $he$he linical,linical, 'istological,'istological, 'istoc'istochimicalhimical andand

(icrobiologi(icrobiologicalcal #tudy#tudy ff hronichronic $$onsilonsillitislitis df.df.

 

;.;.

+a+ansnsenen 9T9T

+ead+ead andand =ec=eck.k.

=E=ETTTTE7E7OO C8>C8>=>=>CC88 ==TTI5I5PP "nd"nd ed.ed. 66AA

::

aunders,aunders, Else#ierElse#ier "-!-."-!-. &&ooiieess ++ *ongga*ongga (ulut(ulut dandan +aring+aring >nA>nA &oies&oies &uku&uku jarjar enyakienyakitt T+TT+T

9akar9akartaAtaA

EC*,EC*, !BB:.!BB:. p";%0-p";%0-

 

@.@.

mmalaliaia,, =i=inana

1a1araraktktererisistitikk eendndererititaa TTononsisililititiss 1r1rononisis 22 7766 +.+. damdam 5a5alilikk

B.B.

5edan5edan TahunTahun "--B."--B. "-!!.pdf"-!!.pdf &a&ailileyey &9&9,, 9oh9ohnsnsonon 9T9T,, =e=ellanandsds 22 $onsillitis,$onsillitis, $onsillectomy,$onsillectomy, andand AdenoidectomyAdenoidectomy

>nA>nA +eadL=eck+eadL=eck urgery%Itolaryngologyurgery%Itolaryngology,, 00 thth edition.edition. "--;."--;.

!-!- >n>ndodo aakkakka,,

7a7adedenn

eedjdjaaididadada,a, 8i8indndaa

1o1odrdratat,,

uutjtjii rratatiiii

7a7ahahardrdjojo

8a8aprpranan

enenelielitiatiann AA 1ad1adarar >mu>munoglnoglobulobulinin  ekrekretoetoriri adaada enenderderitaita ToTonsinsilitlitisis 1ro1roniknik

ebelumebelum 2an2an etelahetelah TonsilektTonsilektomi.omi. df.df. !!.!!. EllenEllen 1#estad,1#estad, 1ari1ari 9orunn9orunn 1#Qrner,1#Qrner, EspenEspen 7Rysamb,7Rysamb, etet all.all. 'eritability'eritability ofof *eccu*eccurentrent

$onsillitis$onsillitis MonlineN."--3.Mcited,MonlineN."--3.Mcited, "-!3"-!3 2ecember2ecember :N.:N. #ailable#ailable fromAfromA 678A678A httpA//.httpA//.

ArchotolaryngelheadnecksurgArchotolaryngelheadnecksurg.com.com !".!". CayonCayonuu 5,5, alihoglalihogluu 5,5, ltltundagundag ,, TeTekelikeli +,+, 1ayabasogl1ayabasogluu *r.*r. *ra*radede 00 tonsitonsillarllar

hypertrophyhypertrophy associatedassociated ithith decreaseddecreased retronasalretronasal ololfactoryfactory functionAfunctionA aa pilotpilot study.study. EurEur

rchrch Itorhinolaryngol.Itorhinolaryngol. "-!0(":!)A"!!%;"-!0(":!)A"!!%; !.!. AndrewsAndrews $,$, 'offman'offman '$,'$, $r$raskask %-.%-. Pharyngitis$Pharyngitis$onsillonsillitis.itis. &n/&n/ 'ead'ead andand "eck"eck

(anifestations(anifestations ofof #ystemic#ystemic %isease.%isease. U#A/0112.p3456U#A/0112.p3456718718

"!"!

!0.!0. 6Sr6Sra,a, ererdardar LL 1ut1utluhluhan,an, hhmetmet

ChrChronionicc TTononsilsillilitistis CanCan &e&e 2ia2iagnognosedsed WiWithth

+istopathologic+istopathologic 4indings.4indings. >nA>nA EuropeanEuropean 9ournal9ournal ofof *eneral*eneral 5edicine,5edicine, <<ool.l. 3,3, =o.=o. ".".

""""