Anda di halaman 1dari 30
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA DheaorGurnt of Baul Matyas Ouse ARAS 6, BLOK ES MALAYSIA evra, abce £8 OMPLENS KERAJAAN PARCEL € Goverment Career Pace = PUSATPEMTADERAR HERAUAAN PERSEKUTUAN ——THLOBSBBASO77 Fedoal Govenmen acmnisrane Cone Fei O00 A 62604 PUTRAJAYA KP/KPPM/6 Jid. 2 (33) Tarikh: — €)Q November 2016 Semua Ketua Bahagian Semua Pengarah Pendidikan Negeri YBhg. Datuk/Datin/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 8 TAHUN 2016 PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2017) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT MULAI TAHUN 2017 TUJUAN 1 Surat pekeliling ikhtisas ini bertujuan memaklumkan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) secara berperingkat-peringkat di semua sekolah rendah termasuk sekolah pendidikan khas bermula dengan murid Tahun 1 pada tahun 2017. LATAR BELAKANG 2. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 menyarankan KSSR yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 disemak semula dengan memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah, dan kepimpinan untuk membolehkan murid bersaing di peringkat global. PPPM 2013-2025 turut mencadangkan KSSR (Semakan 2017) menggunakan peruntukan waktu jam setahun untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP). TAFSIRAN 3. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) merupakan Kurikulum Kebangsaan yang digunakan oleh semua sekolah rendah dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan seperti yang diperuntukkan mengikut Seksyen 18 di bawah Akta Pendidikan 1996 [Akta 550]. Pelaksanaan KSSR (Semakan 2017) menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). PELAKSANAAN 4 Pihak sekolah hendaklah menggunakan DSKP bagi semua mata pelajaran KSSR (Semakan 2017) termasuk Pendidikan Khas yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 5. Waktu PdP bagi semua mata pelajaran arus perdana adalah mengikut jam setahun. Sehubungan dengan itu, jadual waktu sedia ada boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun bagi Pendidikan Khas, waktu PdP adalah tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013. 6. Mata pelajaran dan peruntukan masa untuk pelaksanaan KSSR (Semakan 2017) termasuk Pendidikan Khas periu merujuk lampiran berikut: 6.1 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3) - Lampiran 1; 6.2 Mala Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR Pendidikan Khas (Semakan 2017) Ketidakupayaan Pendengaran Tahap 1 (Tahun Pengukuhan,1, 2 dan 3) - Lampiran 2; 6.3 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa imum Jam Setahun KSSR Pendidikan Khas (Semakan 2017) Ketidakupayaan Penglihatan Tahp 1 (Tahun 1, 2 dan 3)—Lampiran 3; 64 65 6.6 6.7 68 Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR Pendidikan Khas (Semakan 2017) Masalah Pembelajaran Tahap 1 (Tahun 4, 2 dan 3) - Lampiran 4; Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6) - Lampiran 5; Mata Pelgjaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR Pendidikan Khas (Semakan 2017) Ketidakupayaan Pendengaran Tahap (Tahun 4, 5 dan 6) - Lampiran 6; Mata Pelajaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR Pendidikan Khas (Semakan 2017) Ketidakupayaan Penglihatan Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6) - Lampiran 7; dan Mata Pelgjaran dan Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR Pendidikan Khas (Semakan 2017) Masalah Pembelajaran Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6) - Lampiran 8. Bagi pelaksanaan Tahun 2 hingga Tahun 6 di bawah KSSR, jadual transisi peralihan daripada KSSR kepada KSSR (Semakan 2017) adalah seperti di Lampiran 9. Panduan perubahan masa daripada minit kepada jam untuk semua mata pelajaran bagi Tahun 2 hingga Tahun 6 adalah seperti di Lampiran 10. 7. Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan seria mata pelajaran tambahan di Sekolah Kebangsaan (SK) perlu merujuk lampiran berikut: TH 72 7.3 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian - Lampiran 11; Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan - Lampiran 12; dan Pelaksanaan Mata Pelajaran Tambahan di Sekolah Kebangsaan (SK) - Lampiran 13.

Anda mungkin juga menyukai