Anda di halaman 1dari 17

Chronicles of the Gatekeeper Destiny Calls

Dette eventyr starter når spillerne er på vej ud af hyperrum Spilleren skal nu have fundet ud af hvad det er man har
ved deres destination. fundet. Dette gøres ved at klare et Average (♦♦) Knowledge
(Lore) Check. Lykkedes dette, vil man erfarer at det er et
”Da i kommer ud af hyperrum, opfanger jeres sensorer et Holocron man har fundet.
automatiseret nødkald og det spores til at være ret tæt på.”
Nu skal det blot aktiveres og dette gøres med et Hard (♦♦♦)
Lad det være op til spillerne om de vil undersøge nærmere. Knowledge (Lore) Check

”Svævende i rummet, kan i se et svært beskadiget fragtskib. ”Holocronet begynder at summe og svæver nogle få
Røg kommer fra dets ødelagte motorer og skader fra blaster centimeter op i luften, hvorefter den langsomt åbner sig og
skud, kan ses hen over skroget. Dets transmitter fortæller at samler sig igen, men denne gang formet som en diamant. En
dette er transport skibet Silver Star. Hægtet på skibet, er et blå holografisk skikkelse kommer tilsyne, klædt i en lang
mindre fartøj som er uskadt og dets transmitter signal er kåbe.
blokeret som er en klar indikator på at det kunne være Skikkelsen nikker og smiler, velkommen min elev, jeg er
pirater eller andre kriminelle. Suljo Warde eller nærmere hans hukommelse. Jeg er
Med angriberne allerede ombord, har mandskabet på portvogteren af dette holocron som Suljo Warde har lavet
Silver star nok ikke meget tid tilbage før de dør.” for at opbevarer hans viden omkring kraften og livet som
Jedi”

Angriberne Spillerne er velkommen til at stille spørgsmål til skikkelsen


og følgende svar vil de få til nedenstående spørgsmål.
Der er ikke tale om pirater, men bounty hunters som
arbejder for Duke Erron Irbian fra Cato Neimoidia. Hvad er et Holocron ?
Gruppen består af fire bounty hunters og de ledes af et ”Se det som essensen af en Jedi`s viden og lektioner, smiler
menneske ved navn Rex Pavros (Brug Guilded Bounty skikkelsen. Disse lektioner omhandler hemmeligheden om
Hunters – Force and Destiny s.404), men udskift deres de teknikker de bruger”
disrupter pistol med Heavy blaster pistols, dog ikke for Rex
Hvad er en Vogter ?
Encounter 1: 4 Bounty hunters, Rex Pavros ”Jeg er ikke en ånd eller spøgelse. En vogter er en kraft
imprinted kunstig skikkelse som holder til i Holocronen og
DM: Uanset hvor hurtige spillerne er til at uskadeliggøre giver brugeren adgang til de informationer den indeholder.
fjenden, vil mandskabet være døde. Jeg er baseret på personligheden og hukommelse af den Jedi
som har skabt mig. Se mig som Suljo Warde`s ekko”
”Da i undersøger skibet finder i hurtigt ud af hvor brutale
fjenden har været. I finder en fra mandskabet død i Hvem var Suljo Warde ?
cockpittet, en ligger på gulvet mens en sidder i sædet lænet ”Suljo Warde var eller måske er, en Jedi kriger som
ind over computer terminalen. Yderligere en finder i ved kæmpede under klon krigene. Han kan stadigt være i live,
Ingeniør stationen, denne er halv brændt og flænset. selvom de er længe siden jeg blev lavet. Klon krigene er vel
slut nu ?”
Dog er der noget der skiller sig helt ud fra de sædvanlige
angreb. I stedet for at de har forsøgt at bevare lasten, har de Hvorfor blev du skabt ?
brudt alle transportkasserne op, revet gulv og væg paneler ”Mange Jedi`s lavede Holocroner og især hvis der var krig.
løs. Lastrummet er totalt ødelagt og der ligger konserves Viden kan være sjælden og skal bevares. Klon krigene
dåser og medicinsk udstyr rundt på gulvet.” ødelagde mange verdner og gjorde et særligt hårdt indhug i
Jedi ordnen. Alt for mange lovende krigere faldt i kamp og
DM: Holocronet er gemt i et hemmeligt rum bag computer ingen havde tid til at træne efterfølgere.
terminalen i cockpittet Et Holocron er et middel til at sikre og beskytte deres
viden, så Warde havde nok gode grunde til at tro hans tid
Følgende gælder kun den spiller som er Force Sensitive var omme og skabte mig”

”Du mærker en mærkelig kraft inden i dig, noget fortæller Hvad vil du mig / Hvad får vi ud af det ?
dig at du skal søge dybere i cockpittet. Og jo nærmere du ”På nuværende tidspunkt er dette Holocron ikke komplet.
kommer det, jo stærkere bliver føelsen i kroppen og bag Hvis i kan finde de andre tre Kyper krystaller som
computer terminalen finder du et hemmeligt rum, dog er indeholder Warde`s viden om kraften, kan jeg udleve mit
dette låst.” formål og overdrage viden til dig.”

Kræver et Average (♦♦) Mechanics Check at få åbnet ind til DM: Spilleren kan kun lære simple applikationer af Warde`s
rummet Foresight, indtil man får fat i den første Kyper krystal.
Så længe spilleren har Holocronet, kan man betragte Brawl
”Inde i rummet finder du en kube formet genstand af og Vigilance som Class Skills
glinsende metal på godt 15 centimeter og fyldt med blå
markeringer.” Når spillerne er færdige med at stille spørgsmål, læs da
følgende:
”Skikkelsen nikker til jer. Suljo Warde var kendt for mange Da i bryder gennem Arbooine`s Atmosphere, mødes i af et
store bedrifter både før og under klon krigene. Hans største tæt uigentrængeligt tæppe af trætoppe, kun brudt af hist og
bidrag til Jedi ordnen var hans evne til at kunne forudse her af bjerge og store floder.
fremtiden. Selvom mange Jedi er i stand til at se lidt af Vogteren giver jer koordinaterne til byen Quolas, men da i
fremtiden, så var Wardes evner langt større. I stedet for at kommer dertil kan i ikke se gennem trætoppene og derfor
han fik visioner af hvad der ville ske, så fik han ikke visuelt se byen og ikke lande her. I opdager en lysning
beslutninger, handlinger og intentioner. Ud over at han ved en flodbred, en del kilometer fra hvor i tror byen
kunne se gennem løgne og bedrag, så kunne han forudse en ligger.”
andens beslutning lang tid før denne selv tænkte tanken.
DM: Skoven er meget gammel og her findes en masse
Hemmeligheden bag denne teknik såvel som de mere sjældne planter og dyr som ikke findes andre steder end her.
sensitive dele af hans viden, er ikke i denne Holocron, Disse
findes i tre andre kyper krystaller som han skabte ved siden For at nå frem til byen, skal spiller gennem den meget tætte
af denne holocron som er midlet for at kunne læse de skov. Den spiller som går forrest skal klare et Average (♦♦)
krystaller. Survival check , hvis dette lykkedes vil gruppen klare turen
og når byen ved mørkets frembrud.
Suljo Warde færdiggjorde kontruktionen af denne holocron
da han var på planeten Arbooine. Han overdrog den ene Fejler dette check vil de ikke nå frem til byen før næste dag
krystal til en ung Force Sensitive Mirialan ved navn Gel og skal derfor slå lejr i skoven. Hvis spillerne vælger at
Marcolf. Han se stor potentiale i Marcolf, som han håbede fortsætte gennem natten, skal alle spillere lave et Hard (♦♦♦)
kunne blive hans Padawan. Perception eller Vigilance check
Warde beholdte de andre krystaller ved sig og hvor der er
nu, ved jeg ikke. Hvis du ønsker at låse op for hans fulde Nedenstående tabel skal bruges for at se hvad der sker
viden, skal du rejse til Arbooine og følge Master Warde`s gennem skoven.
vej”
Cost Effect
De naturlige forhindringer gør at alle mister
Off The Beaten Path 1 Strain
En af spillerne bliver bidt af et giftigt dyr,
”Arbooine ligger i den østlige del af Outer Rim, tæt på denne spiller vil være under reglerne for
Corellian Run og den mere ukendte handelsrute Diophos Bearsloth Venom*
Spur.” Spillerne farer vildt og det vil tage
yderligere en dag at nå frem til byen
Tiden der til afhænger af hvor spillerne befinder sig på Finder en frisk vandkilde og spiselige
nuværende tidspunkt og det vil kræve et Average (♦♦) frugter, alle genvinder 1 Strain
Astrogation check at plotte ruten ind. Finder en stor klump rav som hænger ned
fra et træ. Den har en Encumbrance 4,
Hvis spillerne på et tidspunkt under hyper rejsen, vælger at rarity 3 og kan sælges i Quolas for 500
spørge vogteren om yderligere informationer, vil de erfarer Hvis spillerne fejler Survival checket, vil
følgende. de finde et sikkert sted for natten

”Suljo Warde mødte Gel Marcoif da de blev angrebet af en Hvis der ved Survial check kommer en vil spillerne
Seperatistisk snigmorder på Eriadu og han mærkede at den støde på en af de følgende naturlige forhindringer gennem
unge Mirialan var stærk i kraften. skoven.
Han håbede at kunne få ham med i Jedi ordnen og måske
endda få ham som hans Padawan efter krigen. Bearsloth (Rival)
Alle PC skal lave et Opposed (♦♦♦) Perception eller
Suljo havde Marcoif med sig da han tog til Arbooine for at Vigilance check for at opdage det rovdyr der er ved at
gøre fodarbejdet for en Republikansk base. Området angribe dem.
omkring byen Quolas var idel for en base. På det tidspunkt Ved success vil man have en (■) til sit Initiative roll,
indikerede Republikansk efterretning at Quolas var hærget failure giver en (■).
af en voldsom konflikt mellem to familier, dem fra Helsnar
og Turnris. Hvis en PC bliver slået ud, vil bæstet forsøge at trække væk
Han bragte den unge Marcoif med sig i håb om at han med denne.
kunne lære noget konflikt og de sande opgaver for en Jedi.”
Encounter 2: Bearsloth
Arrival on Arbooine

”Arbooine er en sparsomligt beboet planet. Der er ingen


kontrolbase til at tage imod indkommne skibe og verdenen
har kun en enkelt simpel rumstation, som ligger nær
hovedstaden Zeilo.
Flod Exploring Quolas
”I kommer til en flod som løber snoede gennem en dyb men
smal kløft. Den eneste vej over er via en meget gammel og Det står PC frit for at undersøge byen som de ønsker, men
ustabil udseende reb bro.” følgende ting kan ske når de gør dette.

Det kræver et Easy (♦) Coordination check. Hvis mere end Asking about Marcolf
en spiller krydser broen samtidligt, vil dette check
opgraderes til (♦) Det meget sandsynligt at PC vil spørge byens borger eller
andre de møder omkring Marcolf. Dog vil de hurtigt finde
Dead End ud af at de ikke rigtigt ønsker at snakke med fremmede
”I kommer til foden af en stor klippe og det er tydeligt for omkring Marcolf. Hvis en PC spøg om Marcolf, byen
jer at i enten må op over klippen eller tage en langsomlig lederskab eller Suijo Warde, kan man med et Easy (♦)
vandring uden om” Perception check opdage at personen bevidst undgår at svare
på spørgsmålet.
Hvis spillerne vælger at gå uden om, vil de ikke nå byen før Dette kan man modspille ved at lave et Oppesed (♦♦)
næste dag og skal tilbringe natten i skoven. Dicipline check og på den måde vinde personens tillid eller
Vælger de at kravle over, vil de skulle klare et Hard (♦♦♦) overbevise om at man er her for at gøre noget ved Marcolf.
Athletics check
Ved alle Sociale skill checks vil antallet af og
medfører følgende resultat.
Quolas
. vil medfører at vagterne kommer og spørg til
Efter at have overlever de mange farer i Arbooine`s skove, hvorfor PC opildner til ballade. Kan fører til kamp.
ankommer PC endeligt til deres mål.
. vil medfører at man bliver ledt til Pathran
”Foran jer rejser sig et gigantisk Elrit træ, som får alle andre Haishar, lederen af modstandsbevægelsen (The Man Who
træer rundt om til at ligne dværge. Stammen er nemt 300 Would Resist)
meter i diameter, men dette er meget mere end bare et stort
træ, for flere steder kan i se gangbroer vævede kugler Life in Quolas
bygninger samt udskårede konstruktioner…dette er byen
Quolas.” Som resultat af Marcolf Ego og magtdemonstration har han
på det seneste forlangt at ældgamle skulpturer af byens
Vagterne vil være meget mistroiske over for PC, men giver historie skal ødelægges og erstattes af statuer af ham selv.
dem tilladelse til at komme ind i byen
Destroying History
Living in Fear
På et tidspunkt kommer en eller flere PC forbi et sted hvor
Under denne del eventyret vil PC have mulighed for at nogle håndværkere er i gang med at skære de gamle relieffer
udforske byen og finde ud af mere omkring Gel Marcolf. væk fra den enorme stamme i midten af byen. Disse
bevogtes af en Guard Captain og 4 Guards.
PC vil ret hurtigt finde ud af at borgerne i byen lever i frygt
og hele byen ligger under et tykt tæppe af frygt. Dette vil de ”Foran jer står en ældgammel ornate udskåret søjle so rejser
opdage på en eller flere af følgende måder. sig flere hundrede meter op i luften. Ved foden af søjlen
forsøger en gruppe vagter at holde styr på del sure Sathari
 Borgerne taler ikke så gerne om byen leder eller borger. Da i kommer nærmere overhører i nogle råb fra
om Suijo Warde. En PC med Sense power kan med mængden og det er tydeligt at begge parter er på randen til at
et Easy (♦) Perception check opdage at der ligger bruge vold.”
frygt bag deres tilbageholdenhed.
 Vagter patruljerer konstant byen, kigger på et hvert Hvis PC vælger at skride ind og viser de vil stoppe
tegn på uro. Observante PC vil opdage at borgerne skamferingen af den ældgamle søjle, vil håndværkerne og
gør deres bedste for at undgå disse vagter. Flere folkemængden følge trop.
gange ser de vagterne verbalt og fysiks angriber Hvis PC ikke vælger at blande sig, vil en håndværker smide
borger for mindre forseelser. sit værktøj og nægter at arbejde videre. En vagt forsøger at
 Borgerne bevæger sig hurtigt gennem gaderne og tvinge ham, som blot medfører at de andre håndværkere
undgår enhver form for øjenkontakt. En PC kan også smider deres værktøj.
med et Easy (♦) Vigilance check eller Sense power,
opdage den frygtsomme atmosphere. Hvordan tingene udvikler sig, afhænger af hvordan PC
medvirker. Hvis de ikke bryder ind, vil der blive kaldt på
forstærkning og mængden bliver hurtigt spredt samt alle
håndværker bliver anholdt. En del af borgerne bliver såret af
vagterne og nogle få bliver dræbt.
Dette vil medfører at en Force User PC får 3 Conflict
Hvis PC vælger at stoppe urolighederne uden vold, skal der The Tyrant
laves et af følgende checks
Hvordan mødet med Marcolf finder sted, afhænger af
Opposed (♦♦♦) Leadership check hvordan PC har ageret i byen. Hvis de har været passive
Opposed (♦♦♦) Coercion check over for de mange uroligheder, vil de være velkommen i
Opposed (♦♦♦) Charm check hans hus.
Hvis de derimod har angrebet vagter eller blandet sig, vil de
I alle tilfælde vil der være (■) grundet vagternes frygt for skulle snige sig ind i hans hus.
Marcolf`s vrede.
”Herregården er den største bygning i hele byen. Selvom det
Hvis PC vælger at angribe vagterne, vil der hver oprindeligt var en massiv vævet kugle, så er det tydeligt at
efterfølgende 2 runder ankomme 2 yderligere vagter. Marcolf har tilføjet flere rum, tårne og balkoner, samt to
Mellem hver gruppe vagterm har PC muligheden for at ekstra etager. Adgang til herregården er via en enkelt bred
flygte. bro med flere tilstødende vagthuse, arbejder kvadrerer
Og en privat Tarvix stald.
The Cost of Doing Business Vagterne kan ses stå vagt ved hovedindgangen og flere går
patrulje på nogle gangbroer.”
Hver uge bliver alle forretninger besøgt af vagterne for at
indsamle skatter og på et tidspunkt hvor PC foretager et Det er nok mest sandsynligt at PC allerede bliver set som
indkøb eller snakker med en sælger, vil man overværer fjender af Marcolf og derfor er det nødvendigt for dem at
følgende scene. enten kæmpe sig vej eller snige sig ind.

”Vagter nærmer sig købmanden med deres våben hængende Der vil være 18 vagter tilstede rundt om på herregården samt
åbenlyst i siden….købmanden bliver straks meget nervøs og en kaptajn, dag og nat.
fremstammer…..jeg har ikke denne uges betaling. Der har
været mangel på forsyninger, så jeg har ikke haft meget at At snige sig ind vil kræve et Opposed (♦♦) Stealth check og
sælge….købmanden træder lidt tilbage da vagterne nærmer dette skal gøres op til flere gange.
sig med en hånd på deres våben.” Ydermere så er der ved alle vinduer og alternative indgange,
installeret sensorer. At komme forbi disse vil allerførst
Hvis PC vælger at gøre ingenting, vil vagterne ødelægge kræve man opdager dem med et Average (♦♦) Vigilance
hans butik og efterlade ham gennembanket på jorden og eller Hard (♦♦♦) Perception check.
enhver Force User vil få 1 point i Conflict Derefter skal de deaktiveres med et Hard (♦♦♦) Skulduggery
eller Computer check.
Slår man eller vil man udløse en alarm
The man who Would Resist som tilkalder en gruppe vagter.

Pathran Heishar er lederen af en lille men voksende Slår man eller lykkedes det at
modstandsbevægelse mod Marcolf`s styre. De har endnu deaktiverer hele sikkerheds systemet.
ikke ageret åbenlyst, da de frygter for deres familier hvis de
gør. Når PC er kommet forbi sikkerhedssystemet og har kæmpet
sig vej gennem flere grupper vagter, kommer de endeligt til
Da PC møder Pathran finder det sted i en gammel og glemt deres mål.
hule i rod-tunnellerne under byen. En guide fra bevægelse
fører dem derned. ”Marcolf kigger på jer og i mærker hans had til jer
vokser….at komme her var en fejltagelse. Jeg alene er
”I den lavt-loftede hule, står en ung Sathari med blå arving af Wards eftermæle og jeg vil ikke lade jer tage det
fjerdragt med nogle enkelte hvide fjer i hans ansigt, ved fra mig……vagter, råber han og ind kommer der 5 vagter.”
siden af et simpelt træbord. Rundt i hulen står en del andre
Sathari som er bevæbnet med Slugthrowers, disse er dog Encounter 4: Marcolf, 5 Guards
hylstret. Han åbner sit næb i hvad der kunne ligne et smil og
gør tegn til i skal tage plads i nogle stole på den anden side Episode 1 XP Rewards: 11
af bordet….vær venlig at tage plads, vi har meget at
diskuterer.”

Hvordan mødet går mellem PC og Pathran afhænger meget


af hvordan de indtil nu har ageret i byen.
Hvis de ikke har blandet sig i de overgreb de har set, vil han
være meget afvisende over for dem.
Men hvis de derimod har gjort sig bemærket og hjulpet hvor
de kunne, vil han være meget mere åben og direkte om brug
for deres hjælp.

Under samtalen bliver det tydeligt for begge parter at de kan


hjælpe hinanden. Modstandsbevægelsen vil gerne af med
Marcolf og PC søger en krystal, som Pathran ved er i
Marcolf besiddelse og fortæller hvor han holder til.
Part 2 – Chasing Ghosts Welcoming Committee

Nu da PC er i besiddelse af en kyper crystal, skal denne Denne encounter kan finde sted når som helst, men først
forbindes mod Holocronet. Dette kræver ikke nogle skill efter at PC har haft aktiveret Holocronet og kommunikeret
checks. med Gatekeeperen.
Når dette sker, vil PC`s Foresight Power opgraderes som
følge listen. ”Da i bevæger ned af gaden opdager i en gruppe lokale som
begynder at samle sig foran jer og forhindre jeres videre
Warde`s næste destination ifølge hans minder, er byen Jorra færd. De bærer alle en eller anden for våben og de bevæger
på Cato Neimoidia. sig langsomt frem mod jer.”

Arrival PC kan forsøge at løse dette uden vold, ved at lave et


Opposed (♦♦■) Charm eller Negotiation check. Ved success
”Bro-byen Jorra strækker sig mellem et par høje vil gruppen hurtigt smutte igen, men ved failure vil der
klippeformationer. Paladser og beboelsesområder rejser sig komme til kamp.
fra denne vidtstrakte by som dækker hver en cm af broens
overflade. Broer, gangbroer og platforme, forbinder PC kan også vælge at bruge Coercion for at få dem til at
bygninger på alle etager, mens speeders suser mellem smutte. Gøres dette af en Force User, vil det give 1 conflict
bygninger og under broer. point

Da i kommer nærmere på byen , kommer undersiden af Encounter 1: 4 Neimoidian Citizens


broen til syne. Bygninger af alle mulige former og størrelser
hænger under broen. Hvor den øvre by er levende og
pulserende, så er den nedre by henlagt i mørke, dets broer er Questions and Evasions
kollapset.”
Selvom PC ved at Suijo Warde rejste til Jorra under ordre
Landing Bays fra Jedi Council, så ved de ikke hvad sket derefter.

Hvis PC har hyret et skib for at komme til Cato Neimoidia. Hvis PC går tydeligt klædt som Jedi, bruger lyssværd eller
Så vil ankomsten gå uden nogle problemer. kraften, vil det hurtigt gå op for PC at Warde ikke bliver
husket for noget godt.
Hvis de ankommer i deres eget skib, vil de ved ankomst port Hvis man derimod skjuler sin idenditet, kan PC stille
control gennemgå kaptajnens papirer og skibs registrering. spørgsmål omkring hvad de end ønsker.
Ydermere skal der betales 50 credits per dag skibet er i
rumhavnen. Ret hurtigt så hører PC snak om noget der hedder Whitestar
Syndicate.

This looks Suspicious Hvis PC spørg omkring hvad der skete her under Klon
Krigene eller omkring Whitestar Syndicate, skal der laves et
”I bevæger jer med folkemængden gennem rumhavnens Average (♦♦■) Charm, Deception eller Negotiation check.
sikkerhedsområde, da to Neimoidian sikkerheds vagter Hvis der bruges Coercion, vil dette medfører 2 conflict
beder jer følge med dem.” point.

Bed PC fortælle hvad de har med af udstyr når de forlader Hvis PC spørg omkring Warde, kan dette fører til ballade og
skibet og hvis de ønsker at skjule noget af deres udstyr, skal vil kræve et Formidable (♦♦♦♦♦) Charm eller Negotiation
der laves et Opposed (♦♦♦) Skulduggery check for at skjule check. Dog vil borgerne være meget tilbageholden i at svarer
det for en scanner på sådanne spørgsmål. PC kan forsøge at opnå borgernes
tillid og på den måde få de ønskede oplysninger. Dette gøres
ved at gå til Healing the Wounds.
For at PC kan finde deres mål, er de nødtil at aktiverer Brug Social Skill Check Results in Jorra
Holocronet og kommunikerer med Gatekeeperen
Healing the Wounds Medical Aid

Spice Problem Mange af de ældre borger i byen lider af eftervirkninger fra


de skade de har fået under klon krigene og andre kampe de
Under PC ophold i byen er det blevet ret tydeligt at mange har deltaget i. Men disse er fattige og har på ingen måde råd
har nogle problemer med stoffer. På et tidspunkt hvor PC til at få den nødvendige hjælp. En PC med Rank i Medicine,
bevæger sig rundt i byen, sker følgende: kan lave et Average (♦♦) Medicine check. Ved success har
man tilset og hjulpet en del af de ældre borger og rygtet
”Du drejer om et hjørne og støder næsten ind i en lille hård spredes hurtigt om PC gode gerning
udseende Neimoidian. Hun griner til jer på en underlig måde
og spørg så om i er interesseret i at købe noget Spice….hvis Har man ikke Rank i Medicine, kan man vælge at levere
i vil have det, så har jeg…eller jeg kan skaffe det.” medicine udstyr i borgene på en eller anden måde.

En snarrådig PC vil udspørge pigen og få lokationen på


hendes Dealer, hvilket ikke kræver noget skill check. Lost Treasures

På et tidspunkt hvor PC bevæger sig rundt i byen, støder de


på denne encounter.

”Foran jer ser i en gammel Neimoidian, hans tøj er simple


og uden dekorationer, men tydeligt godt lavet. Han mumler
noget nervøst for sig selv og kommer derefter hen mod
jer….jeg har hørt i kan hjælpe mig med noget…jeg har e
opgave jeg ikke selv kan klare. I mange år har jeg ignoreret
problemet, men nu da jeg er blevet gammel så ønsker jeg
mere og mere at få løst det. En stor del af mine tidligere
ejendele er stadigt i mit gamle hjem, men ingen i byen tør
bevæge sig ned i byen på undersiden.
Jeg er bange for at de går til der, hvis jeg ikke får dem væk
derfra, så hvis i er villige til at hjælpe så vil med glæde
betale jer godt.”

Han udpeger hvor tingene burde være i en sikret boks og nu


skal PC blot foretage et Average (♦♦) Athletics eller
Coordination check for at undgå usikre gangbroer og gulve.
Failure vil medfører 2 Strain skade.

For at få adgang til tingene, skal en PC foretage et Hard


(♦♦♦) Skulduggery check.

Hvis PC bringer den gamle sine ejendele, giver han dem 500
credits som betaling

The Wrong Crowd

Tohn Kreiwic er en ung Neimoidian som fornyligt valgte at


melde sig hos Crimson Krrehawks. Han far Bein, tror han er
en god person som bare er sammen med de forkerte og vil
gerne hvis PC kan få ham tilbage.

Man finder ham arbejdende på gaden hvor han sælger Spice


og indsamler beskyttelsespenge. Det vil kræve et Hard (♦♦♦)
charm eller Negotiation check. Gode argumeter vil give en
(■) til dette check.
An Old Debt ”Klatrende op af en metal stige, når i frem til Tor Haido`s
kontor. Rummet er sparsomt møbleret med en computer
Ved at hjælpe borgerne i byen, opbygger PC et godt ry og terminal på et metalbord. Fra et stort gulv til loft vindue kan
bliver på et tidspunkt henvist til Tieka Daiken, en man se hele det primære fabrikations område med et
Neimoidian som kendte Warde personligt. netværk af transportbånd, smelte tanke, arbejdsdroider og
overlappende gangbroer.
PC finder hende i sin lejlighed og hun er mere end villig til En middel aldrende Neimoidian vender sig fra vinduet da i
at fortælle sin historie. træder ind. Han rømmer sig og spørg hvordan han kan
hjælpe jer.”
”Teika Dalkan`s hud er marmoreret langt mere end hendes
alder, et tegn på stort stress blandt Neimoidians. Hun smiler Haido er til at starte med meget tilbageholdende med at
da i spørg omkring Suijo Warde. svarer på spørgsmål, men PC kan forsøge at overbevise ham
Jeg kendte Suijo da jeg ikke var ret gammel og jeg er om at hjælpe dem. Dette gøres ved at man laver et Opposed
udmærket klar over hvad alle andre siger om ham. Men (♦♦♦■■) Charm check og hver vil give en information
Suijo var en god mand og Jedi, han redede min familie da vi fra nedenstående liste.
blev fanget i kampene under klon krigene og jeg ved vi va
døde hvis han ikke havde hjulpet.  Jeg mødte Warde efter Republikken tog byen.
De siger han var ond og uretfærdig og fængslede mange Warde hyrede mig som informant men jeg ved ikke
uskyldige Neimoidians, men det var svære tider for os alle. hvorfor.
Der var mange spioner og han gjorde blot hvad han mente  Jeg hjalp Warde med at finde Seperatist spioner i
var nødvendigt.” flere måneder, men jeg blev bekymret da Warde
begyndte at arresterer et stigende antal civile uden
PC kan nu stille hende de spørgsmål de måtte have og når de reelle beviser.
er færdige, læs videre.  Jeg følte ikke nogen særlig loyalitet mod
Republikken men mente at Seperatist Alliancen
”Teika kigger på jer….jeg vil ønske jeg kunne være til bedre ville tabe krigen. Håbede at hvis jeg kom på god
hjælp, men jeg var blot et barn dengang og Suijo fortalte fod med en Jedi, ville det gavne mig efter krigen.
mig ikke meget. Måske Tor Haido har de informationer i
 Jeg så mindre og mindre til Warde som tiden skred
søger. Han var ven med Suijo og hjalp hm flere gange. Har
frem, da han begyndte at tro mere på sin egne
dog ikke set Tor i flere år, men tror han stadigt er supervisor
kræfter til at finde fjenden, frem for mine
ved fabrik DE-13….håber han har hvad i søger.”
informationer.
 Kort før Warde forlod Cato Neimoidia fandt jeg en
Seperatist spion ved navn Zel N`got hvis mission
The Informant
var at holde øje med Warde. Jeg nåede ikke at sige
det til Warde for ulykken skete, men Zel bor stadigt
DE-13 ligger i byens fabriks kvarter og er ikke svær at finde.
i den øvre del af byen.
Når PC vælger at gå mod fabrikken, lad dem lave et Hard  Jeg ved ikke nøjagtigt hvad der skete under den
(♦♦♦) Perception eller Average (♦♦) Vigilance check. fejlslående våbenhvile snak, kun at det endte i
Ved success opdager man at nogle følger efter dem og ser to kamp og Warde forlod planeten straks efter.
Swoop bikes svævende et stykke oppe i luften.
PC kan vælge at slippe væk fra dem og fortsætte mod deres Hvis PC ikke kunne slippe af med deres forfølgere eller
mål, ignorer dem eller tage kampen op. valgte at ignorer dem, vil følgende ske.

Hvis PC vælger at slippe væk fra dem, skal der laves et ”Pludseligt bliver Haido`s stemme overdøvet af lyden fra
Hard (♦♦♦) Stealth check. antigrav motorer og en del swoops flyver ind gennem den
åbne lasteport. Neimoidian gangers begynder at skyde på
Hvis PC ignorer dem, vil det medfører (Gang Attack) mens arbejdsdroiderne mens de suser frem mod jeres position.”
de snakker med Haido
Encounter 2: Lor Keln, 2 Kreehawk gangers
Hvis PC tager kampen op, vil de straks flygte for blot kort
efter følge efter PC igen som medfører (Gang Attack), under Vinduet I kontoret giver (■■) til alle angreb indtil det
mødet. ødelægges helt efter 3 runder.

”DE-13 er et højt fabrikskompleks, røg og knister pulserer


ud fra dets skorstene. Som for så mange andre bygninger i
Jorra, så gør den minimale horisontale plads, det nødvendigt
at udnytte den Vertikale plads. DE-13 fremstiller primært
droide dele og computer komponenter.”

Heido finder PC i hans kontor.


Espionage Når først PC er kommet forbi fælderne, er det ingen sag at
fange N´got da han er målløs over at nogen kom forbi dem.
Efter mødet med Haido, er PC i besiddelse af informationer
omkring en spion ved navn N`got og hans tilholdssted. For at få ham til at fortælle hvad han ved, skal PC lave et
Opposed (♦♦) Charm check og vil ved Success få 3 af
Når PC ankommer til hans lejlighed, læs: følgende oplysninger, samt +1 per

”Det regner da i ankommer til lejligheds tårnet hvor i har  Han arbejde som spion, observerede og
fået af vide i kan finde Zel N`got. Bygningen har tydeligt set rapporterede omkring Republikkens aktiviteter i
bedre dage, ligeledes gælder det for nabo bygningerne. De Jorra. Dette omhandlede også Warde og de to andre
bærer stadigt ar efter krigen, mens falmet maling, ødelagte Jedi, Kaddo Moll og Jiv Dureal.
vinduer, plettede mure og rusten metal blot er tegn på mange
års manglende vedligeholdelse.”  Suilo Warde og de andre Jedi mødtes med en
Seperatist delegation om våbenhvile, men noget gik
Smoke, Mirrors, and Traps galt og det endte i blodbad.

Før PC kan nå frem til N`got og konfronterer ham, skal de


forbi navigerer gennem hans bygning og undgå de mange  Så vidt han ved så var snakken om våbenhvile reel
fælder han har placeret. og ikke et fupnummer.

PC kan enten komme ind via tage 40 eller 50 men hvad de


ikke ved er at han bor på etage 42.  Af de tre Jedi, så var det kun Warde der overlevede
kampen og han flygtede fra planeten straks efter.
Når de bevæger sig ind i bygningen skal der per etage laves
et Opposed (♦♦♦♦) Perception check, hvis de aktivt søger
 Efter det fejlslagende møde, fik han ikke længe
efter sensor. Ellers skal det laves et Opposed (♦♦♦♦)
besked fra hans kontakt hos Handels Federationen.
Vigilance check. Begge checks har (■■) grundet bygningens
tilstand.
 To Sentients som var tilstede under mødet og ved
Når først en PC har fundet en fælde, kan man med et Hard Warde`s sidste tid på planeten, lever stadigt i Jarro.
(♦♦♦) Coordination check, undgå sensoren. Eller man kan Dette er TH-313 og Onrein Hasar
vælge at fjerne den med et Opposed (♦♦♦♦) Mechanics
check.
Hvis man udløser en sensor så alarmerer man N´got om at  TH-313 var en Clone Trooper Commander på det
man er på vej, ydermere så udløser man en af følgende tidspunkt og arbejdede tæt sammen med Warde.
fælder. Han forblev i Jorra til efter krigen hvorefter han
sagde op og træk sig tilbage. Vendte tilbage en del
 Gas Dispenser: Sensoren aktiverer en beholder år senere og arbejder nu som Captain for Duke
med kvælende gas. Hver PC inden for short range Irbian.
af fælden, skal lave et Hard (♦♦♦) Resilience check.
Ved failure tager man 3 strain skade +1 per
 Onrein Hasar var en diplomat for Confederacy of
Independent Systems og et medlem af
delegationen. Hun er kendt som en successrig og
 Stun Charge: Noget der kunne ligne en Stun grant
enestående handelskvinde og kun få ved hun er
eksploderer og alle PC inden for Engaged skal lave
hemmelig leder af Whitescar Syndicate.
et Average (♦♦) Coordination check for at skærme
deres øjne eller flytte sig i tide. Ved Failure vil man
tage 8 strain skade +1 per og er Disoriented i
tre runder.

 Detonite Charge: Selvom de fleste af hans fælder


ikke er dødelige, se er denne en undtagelse. En PC
som fejler sit Vigilance eller Perception check vil
tage 10 skade +1 per og tager Critical skade
ved .
Meeting TH-313 Meeting Hasar

Lad PC komme med deres egne måder hvorpå de vil møde For at PC kan få et møde med hende, skal en af dem sende
ham, men hvis de ikke kan komme på en metode, så lad ham besked via underverdenen og de vil blive bedt møde hende i
opsøge PC et forladt lager.

”En Stormtrooper komme gående mod jer og tager langsomt ”Hasar tager et rallende åndedrag gennem hendes
sin hjelm af. Underneden er en gammel mand som har set implanterede respirator og begynder at snakke.
mange kampe. Jeg er TH-313, bedre kendt som Tacker og Forhandlingerne var ærlige fra vores side af. Vi så den
jeg har den føelse af at dette møde ikke er tilfældigt. I ødelæggelse som krigen allerede har påført Cato Neimoidia
minder mig om en jeg kendte for mange år siden.” og vidste at hvis krigen fortsatte, ville det blot blive værre.
Denne planet var og er hjem for mange indflydsrige
TH-313 er mere end villig til at fortælle PC hvad han ved Neimoidians endnu mere vigtigt, Handels Federationens
om Warde. vigtigeste investering. Her havde vi vores mange fabrikker
og kontorer, så det var ikke i vores interesse at ødelægge
 Warde var vellidt af de soldater der tjente under vores største penge maskine.
ham. Men han blev mere og mere anstrengt og
sårbar jo længere han blev på Cato Neimoidia. Han Hun pauser et kort øjeblik før hun fortsætter. Vi havde kun
var en god strateg og taktikker men ikke perfekt og lige startet forhandlingerne da det skete og noget virkede
de mange tab tog hårdt på ham. forkert. Warde stirrede intenst på os og snakkede kun meget
lidt. Pludselig kom han hen overbordet med hans lyssværd
 Warde forrådte de andre Jedi under mødet som trukket. Han angreb de andre en efter en, Niot, Pelri, Morn
fandt sted i Sankar Palace. og mig. De andre døede straks, tror jeg og jeg forblev ved
bevidsthed nogle smerte fulde minutter længere og så de to
andre Jedi kæmpe mod ham, men ved ikke hvad der skete
 Warde forudså at mødet var et fupnummer og at derefter.”
Seperatisterne ville angribe. Han forsøgte at
advarer de andre Jedi, men de insisterede på at
mødet skulle finde sted.

 Efter at delegtionen ankom, angreb Warde dem og


dræbte dem alle.

 De andre Jedi, Kaddo Moll og Jiv dureal var ikke i


stand til at stoppe Warde og det endte med at
Warde også dræbte dem og selv blev hårdt såret.

 Selvom Warde levede længe nok til at flygte


planeten i hans Starfighter, så er jeg sikker på at
hans skade var dødelig. Han fik flere skader fra
lyssværd og blev spiddet mindst en gang. Jeg ved
desværre ikke hvor han tog hen da han flygtede.
Legacy of Disgrace Når PC er kommet forbi Commando droiderne, sker
følgende.
Efter at PC nu har fået nogle forskellige informationer
omkring hvad der er sket med Warde og hvor hans sidste ”Længere fremme kan i se nogle massive døre og ifølge et
sted var, er et tiden at undersøge det nærmere. skilt, fører de til møde et møde kammer. Men før i kan nå
frem til dem skal i først over en afgrund som spærre vejen
For at nå frem til Sankar Palace, som ligger i den nedre by, frem. Men det er ikke det værste, for ude fra en side passage
skal PC komme på en måde hvordan de kan komme forbi kommer en droide rullende ind og standser foran
sikkerhedsvagterne. dørrene….en Droideka angriber sammen med tre andre
Commando Droids”
Hvis de vælger at snakke med Hasar om dette, informerer
hun om en hemmelig tunnel som kan få dem forbi vagtene. Den er på Long Range af PC og afgrunden er mellem
Medium og Short Range
Når Pc på en eller anden måde kommer til undersiden af
byen, læs: Encounter 4: Droideka, 3 Commando Droids

”Jorra`s engang så rige underside bydel er nu henlagt i


mørke og ligger i ruiner. Ikke en enest bygning som i The Restless Grave
kommer forbi er fri for skade og de fleste er i ruiner. Stedet
bærer tydelige tegn på krigen og de mange efterfølgende Efter at PC har klaret commando droiderne og Droideka kan
mangel på vedligeholdelse har ødelagt resten.” de endelig komme gennem dørene.

Grundet bydelens tilstand skal PC navigerer broer, hævede ”De tunge dobbeltdøre åbner op til et stort rum. Fra
gangbroer, trapper og ind i mellem enkelte stiger. Mange balkonner har man et overblik over mødesalen. I midten af
veje stopper pludseligt og tvinger dem til at finde genveje. rummet står et stort Keloythian egetræs bord blandt
Hver PC skal lave 3 Average (♦♦) Athletic eller beviserne på et gammelt slag. Bordet er skadet og bærer
Coordination check. brandmærker, stole ligger væltet rundt om det. Et par lig i
hvide rustninge ligger på gulvet ved siden af nogle ødelagte
The Hanging Tower droider.
Et gammelt skelet iført Neimoidian kåbe sidder stadigt ved
Efter en del strabadser ankommer PC til Sankar Palace, bordet, med dets hals tydeligt skåret over mens et andet
stedet hvor Warde gik over på den mærke side. ligger hen over en væltet stol….de døede tydeligt uden
advarsel.”
”Foran jer hænger Sankar Palace og stikker dybt ned i tågen.
Som alle andre bygninger, så er denne også i dårlig stand, Lad PC undersøge rummet og drage sine egne konklusioner.
massive huller i konstruktionen fortæller hvor På et tidspunkt finder de Jiv Dureal`s krop på en af
bombardementer har ramt. Ind i mellem ser i en Kreehawk balkonerne.
komme ud fra en af de ødelagte vinduer. I føler at i nærmest
kan mærke den mørke sky der hænger over byen, et minde ”Balkonen er i ruiner, sortnet med blaster skud og dybe ar i
af stor tragedie.” træværket. Den virker næsten ikke stabil nok at bevæge sig
rundt på. Ligger op af den fjerneste ende af balkonen, ligger
Mens PC udforsker dette tilsyneladende forladte sted, bliver et skelet iført en brun Jedi kåbe med et tydeligt hul gennem
de angrebet af nogle droider som har været her siden krigen. brystkassen. Dets arme ligger ned langs siden, den ene hånd
Der er tale om 9 Commando Droids og 1 Destroyer Droid åben og et ødelagt lyssværd ligger få centimeter væk. Den
(droideka). Commando droiderne arbejder i grupper af tre anden hånd er knyttet hårdt sammen.”
minions.
De angriber ikke PC på en gang, men i det første møde vil Dette er liget af Jedi Knight Jiv dureal, et navn der måske er
to minion gruppe angribe i et baghold. kendt af en Force User PC.
Lad PC lave et Easy (♦) Knowledge (Xenology) check for at
Lad PC lave et Opposed (♦♦♦) Vigilance check. Ved success finde ud af at liget er en Twi`lek. Samt en Force User PC
vil PC opdage bagholdet og får (■■) til deres Initiative roll. kan lave et Average (♦♦) Knowledge (Lore) eller Lightsaber
Når de møder den første modstand læs: (Perception) check for at kenkende hullet i brystkassen som
værende fra et lyssværd.
”Bygningen omkring jer er stille bortset fra lyden af
skrabende skadedyr samt lyden fra dryppende vand. Da i Den knyttede hånd indeholder den næste Kyber Krystal.
bevæger jeg gennem den krigshærgede bygning lyder en Skæftet på det ødelagte lysværd indeholder også en krystal,
knasende lyd under jeres fødder, i kigger ned og ser resterne en umodificeret Dragite Gem.
af en Battle Droid ødelagt af skud og dets indre er rustent
væk. Pludseligt begynder røde lys at blinke inde fra de
skrotbunker rundt om jer og en del gamle rustne commando
droids rejser sig og angriber.”

Encounter 3: 6 Commando Droid (Minion group på 3)


Efter at PC indsætter den næste krystal i Holocronet, får de
yderligere informationer om hvad Warde`s destination var
efter han flygtede planeten…..Moraband

Ydermere så kan Gatekeeper lærer PC mere af Warde`s


Foresight

Episode II XP Rewards

 Hvis de bruger Healing the Wounds til at forbedre


forholdet i byen: 1-5 xp per problem løst

 Få informationer om Zel uden at tage skade, dræbe


nogle eller true ham: 5 xp

 Rede Tor Haido fra Crimson Kreehawks: 5 xp

 Møde med TH-313 5 xp


Episode III: Chronicles`End Selvom der findes koordinater på Delriss i Navicomputeren,
så er disse ikke opdateret meget længe. For at indtaste
Efter at PC har fået fat i den anden Kyber Crystal og sætter koordinaterne, skal der laves et Average (♦♦) Astrogation
den i Holocronet, sker følgende: check og turen vil tage 19 timer. Hvis man fejler vil det tage
yderligere 6 timer og hvis man fejl med
”Billedet af Gatekeeper kommer tilsyne og virker til at er kommer skibet ud af hyperrum farligt tæt på planetens
væk i sine tanker. gravity well og tager Critical skade.
Det virker til at denne Kyber Crystal`s forbindelse til Warde
gjorde det muligt at optage hans tanker og følelser indtil han ”Da i flyver ind i Atmospheren på Hav-månen, kommer et
forlod paladset….Gatekeeperen pauser et kort øjeblik og ser mægtigt ocean til syne og det strækker sig så langt i kan se i
anstrengt ud i ansigtet…han følelser var et stort rod i denne alle retninger. Da jeres skib dykker længere ned, forstyrres
tid. Han var ret sikker i hans forudsigelse og følte at de vandoverfladen og en del forskellige livsformer kommer til
andre Jedi forrådte ham. overfladen og dykker igen. Ind i mellem ser i skyggen af et
Warde blev hårdt såret under kampen og viste at han ville mægtigt væsen under vandet, som kort efter forsvinder i
dø snart. dybet.”

Gatekeeperen pauser igen….jeg kan ikke rigtigt forstå hans For at nå ned til komplekset, skal PC dykke ned i dybet.
grund for dette, men Warde havde intention om at forlade Hvis deres fartøj er beregnet til undervands flyvning, skal
Cato Neimoidia og tage til hans grav på Moraband” der ikke laves et check. Men hvis det ikke er, så skal der
laves et Daunting (♦♦♦♦) Piloting (Space) check. Hvis dette
Det er nok sandsynligt at ingen af PC kender den planet, fejler, tager skibt 3 system strain +1 per . Hvis der
men dem som har læst på historien omkring Jedi genkender
måske navnet. slåes vil det medfører en Critical Skade.

Når de når frem til undervands komplekset, læs:


”Gatekeeperen ser alvorlig ud…Moraband er en ældgammel
hjemplanet for Sith, en orden total henlagt til den mærke
”En mægtig undervands højderyg strækker sig fra dybden
side af kræften og en mægtig fjende af Jedi. De var engang
længere fremme. Skibets sensorer opfanget kunstige
en stor trussel i galaksen, erobrede planeter og etablerede
konstruktioner som kunne være det glemte Jedi fristed. Da i
onde imperier. Deres grådighed og ondskab blev til sidst
kommer nærmere kan i se et facilitet der er mere end 50
deres fald, da de vendte sig mod hinanden.
meter bredt og 3 etager høj, men ser dog lille ud i forhold til
De kæmpede mod hinanden, tyndede godt ud i deres rækker
den store højderyg og det mægtige ocean.
og ødelage stort set hele Moraband. Med deres gamle fjende
Det er tydeligt at konstruktionen ikke har været
i denne svage tilstand, udnyttede Jedi chancen for endeligt at
vedligeholdt i mange år, rust kan ses flere steder og dets
ødelægge Sith. Dette var over 1000 år siden og Moraband
vinduer er dækket af alger.
har været forladt siden da.”
Da i kommer nærmere komplekset, går det op for jer at det
Departure Delayed
er i noget dårligere stand end først antaget. Mens i forsøger
at finde en Airlock hvor i kan lande, ser i store huller i
Når først PC er klar til deres næste del af rejsen, vil de
konstuktionen.”
hurtigt opdage at der er et kæmpe problem….der findes
ingen koordinater på planeten i deres database og ej heller i
Et Average (♦♦) Gunnery eller Hard (♦♦♦) Knowledge
nogen anden database over planeter. Ligeledes hvis de søger
(Education) check vil fortælle at der ikke er tale om skade
informationer omkring planeten, så finder de intet….det som
fra blaster eller ordance. Men hvis en Pc laver et Hard (♦♦♦)
om den slet ikke findes.
Knowledge (Xenology) check vil man erfarer at der er tale
om skader fra klør af en slags.
Hvis en Pc på dette tidspunkt vælger at spørge
Ligeledes kan man se at komplekset ligger i en mindre
Gatekeeperen, vil han forsyne dem med et spor som de kan
vinkel.
følge

”Jedi har en øde og godt gemt fristed på havplaneten


Delriss. Det fungerede som et slags bibliotek og et sted hvor
Jedi kunne studerer og mediterer i fred. Suijo Warde brugte
en del tid der de seneste år før han lavede dette Holocron.
Dets lokation er velbevogtet og det er sandsynligt at det
overlevede udryddelsen af Jedi ordnen. Hvis dette er
tilfældet, så er jeg sikker på i kan få informationer omkring
Moraband der.”

Delriss

Liggende i Expansion Region. Delriss er en stenet ubeboelig


verden med en Type IV Atmosphere. Den har to måner, den
ene er en sten måne med ingen Atmosphere, mens den
anden er en Vandmåne .
Exploring the Complex Time to Go

For at få adgang til komplekset, har PC to muligheder. De ”Gulvet begynder at ryste voldsomt og et frygtindgydende
kan vælge at dokke ved en Air-lock med skibet, eller tage skrig af vridende metal ekkoer gennem bygningen. Jeres
rumdragter på og på den måde få adgang til komplekset. tanker går tilbage på de enorme skader i så på bygningen da
i ankom og hvad end har lavet disse, er tilbage og er sulten.”
Vælger de at dokke og deres skib ikke er beregnet til
undervands rejse, kræver dette et Hard (♦♦♦) Piloting Da bygningen begynder at ryste og hælde mere til den ene
(Space) check. side, bliver det svære at være oprejst. Alle PC skal foretage
et Average (♦♦) Coordination check, ved failure vil man
Vælger de rumdragterne, vil alle handlinger der kræver ligge sig ned og tager 1 strain skade +1 per .
fysiske skills, have (■■) til deres check.
Efter nogle minutter om end PC bevæger sig mod Luftslusen
Uanset hvad de vælger så skal der laves et Average (♦♦) eller hvad de end laver, så sker følgende:
Mechanics eller Skulduggery check for at få åbne luftslusen.
”Bygningen ryster atter voldsomt igen og begynder at hælde
Der er mange af rummene i komplekset som ligger under endnu mere. Den indvendige stålbeklædning begynder at
vand, men følgende kan man få adgang til. bøje og flere steder opstår der utætheder.”
The Library Det burde være tydeligt for Pc at det er tiden at komme ud.
Alle PC skal på nuværende tidspunkt foretage et Hard (♦♦♦)
”Foran jer ligger et forfærdeligt syn, prisen for mange års Coordintion check for at forblive på fødderne.
manglende håndtering, betalt af uerstattelig viden. Helt
rummet er fyldt med rådne scrolls, tærede computer og Når PC er sikkert tilbage i deres skib, læs:
ødelagte krystaller. Alt som engang indeholdte historien,
philosofien og hemmelighederne omkring Jedi Ordnen.” ”Da jeres skib kobler fra luftslusen og tager mod overfladen,
kan i via cockpittet se hvad der forsager de massive
At finde noget af værdi her, vil kræve et Hard (♦♦♦) ødelæggelser. Et enormt undervands monster flere hundrede
Perception eller Knowledge (Education) check. Hver Pc som meter langt og dækket af rustnings-liggende skæl. Dets
klarer dette, finder et æld gammelt scroll eller Datapad med enorme mund flår dele af komplekset fra hinanden, mens
en af følgende informationer: dens tunge krop nærmest knuser andre dele. Støtte pælene
giver efter og resten af bygningen synker langsomt ned af
 En students historie om Jedi templet højderyggen, hvorefter bæstet retter sin opmærksomhed
 Memories of the Seperatist Conflict mod jeres skib.”
 Tekniske tegner over en Delta-7 Aethersprite class
Light Interceptor For at komme væk fra bæstet og op til overfladen, skal
 En serie af musik og poesi lavet af Jedi Kelin Dass piloten af skibet, foretage et Daunting (♦♦♦♦) Piloting
(Space) check. Ved failure tager skibet 3 strain system skade
Uanset hvad, så finder de ikke den viden de søger og netop
+1 per . Hvis man slår eller vil
som Pc måske føler de har spildt deres tid med at komme
skibet tage Critical skade.
her, opdager de indgangen til Hangaren.
Dette skal gentages hver gang PC fejler, dog vil
The Hangar
sværhedsgraden reduceres hver gang.
”Hangaren er i en tilstand der ikke kan repareres, men en
Starfighter er tilbage noget lunde intakt. Den ligger lidt
skævt, lænende opad Hangar dørene i den fjerne ende af
rummet, hvor den tydeligt endte op da komplekset begyndte
at læne sig til den ene side.”

Delta-7 er i en dårlig tilstand, men dens navi-computer er


stadigt intakt. Dog kræver det at PC kan få adgan til
cockpittet og det kræver at skibet har strøm.
For at opnå dette, skal der laves et Average (♦♦) Mechanics
check som genskaber strøm til skibet og giver adgang til
Navi-computeren

Hvis en Pc ønsker at reparerer Jedi starfighteren, vil dette


tage nogle timer og kræver et Hard (♦♦♦) Mechanics check.
Dog vil dette medfører at Time to Go finder sted inden PC
er færdig med reparationerne.
World of Fear and Death Needle in a Evil Haystack

Efter at have fået koordinaterne til Moraband, skal PC nu Der er flere måder hvorpå PC kan søge efter Warde. Lad
rejse til denne glemte planet i deres jagt på Warde. dem komme med deres egne ideer og lad dem lave skill
Grundet at Astrogation dataen er mere end 20 år gammel, så check hvis nødvendigt.
vil det kæve et Hard (♦♦♦) Astrogation check Ved success
tager turen 48 timer. Her er nogle metoder til hvordan PC kan finde deres mål
samt nogle encounters som vil finde sted på planeten.
Ved failure tager den yderligere 12 timer og slår man Før hver Encounter, skal en PC foretage et skill check for
eller vil skibet være tæt på at kollidere med en at fortsætte deres søgen. Dette kan være et Survival check
gravity skygge og trækkes ud af hyperrum og derved tagr 4 for at følge hans spor, et Knowledge (Lore) check for at
system strain og Critical hit. finde landmarks eller et Vigilance check for at opdage
skjulte spor. Uanset hvad skill PC vælger at bruge vil det
”Da i flyver ned gennem Moraband`s Atmosphere kan i se et være med en Average (♦♦).
ufrugtbart og dystert landskab fyldt med sprækker, kløfter
og ørkensand som strækker sig i alle retninger. Delvist Scanners
væltede statuer og ruiner kan ligeledes ses rundt om i
landskabet. Et rødligt skær ligger over hele planeten som får PC kan vælge at bruge scanner eller andre teknologiske
alt til at ligne det er dækket af blod.” hjælpemidler til at finde Warde eller tegn på hans
tilstedeværelse. Dette kan gøres med skibets scanner eller en
Selvom PC ved at Warde drog hertil for at dø, så ved de ikke håndholdt, i begge tilfælde vil der skulle laves et Hard (♦♦♦)
hvor på planeten dette skulle være. En Force User PC kan Computers check. Ved success vil man opfange et svagt tegn
vælge at bruge sine kræfter, dette er dog ikke helt ufarligt på på et mindre fartøj.
denne planet. Hvis de undersøger dette nærmere, vil de finde en gammel
men potentiel funktionel Delta-7B Aethersprite, delvist
Using the Force on Moraband begravet i det røde sand.
(Dens Hyperspace Rings er i rummet og kan findes med et
Hele planeten Moraband er et sted hvor kræften er Hard (♦♦♦) Astrogation check)
usædvanlig kraftfuld og især den mørke side er mægtig her.
Bruger af den lyse side vil konstant ligge i kamp mod den The Holocron
mærke og dette medfører at en PC uanset hvad der slåes
med Force dice skal tilføje en ●. Gatekeeperen er ikke til den store hjælp, da den sidste Kyber
krystal var lavet inden han kom hertil.
Lad PC gøre sig sine tanker om hvordan de skal finde
Warde….efter lidt tid, læs: Følgende er illusioner som Pc vil blive udsat for under deres
ophold på planeten. Uanset hvad illusion det er, så kan
”Over jer kan i hører lyden fra et skib der flyver over denne modstås med et Hard (♦♦♦) Discipline check. Ved
himlen. Efter at have cirklet kortvarigt over jer, ligger det an Failure tror PC på hvad man ser og tager 3 Strain skade og 1
til landing og da det lander bliver rødt sandt hvirvlet op. Conflict.
Lyden fra trykfaste døre der åbner, ekkoer gennem terrænet
og kort efter kommer nogle velkendte skikkelse ud af den  Mirage: En frugtbar grøn oase kommer til syne
røde støvsky og en stemme lyder. længere fremme.
Kender i overhovedet betydningen af denne fortabte  The Tomb: En stengrav kan ses i sandet og denne
støvkugle af en planet ?...men det er vel også lige meget da er nyere end de omkringliggende ruiner.
dette sted alligevel bliver jeres grav”  Familiar Faces: PC ser gamle slægtningen eller
venner.
Skibet er et ZH-25 Questor Light Freighter (Se udprint)  Fondest Desire: PC ser deres inderste ønske.

Encounter 1: Onrein Hasar, 2 IG-100 Magnaguard


Beasts of Shadow The Wanderer

”Et bæst delvist dækket af mørke kommer nærmere. Den Efter at PC har brugt en del tid på at søge efter Warde og
ligner og bevæger sig meget lig et rovdyr, men den indhyllet blevet udsat for op til flere illusioner eller farer. Læs:
i mørke og skygger. Rundt om jer kan i hører en del
frygtsomme hyl og i opdager i er omringet af disse ondskabs ”Foran jer står en gammel mand, hans ansigt r stort set gemt
væsner.” helt bag hans lange hår og skæg. Han læner sig tungt op af
en knudret stav som om han var tyndet ned af hans slidte
Encounter 2: (2 per PC) Phantasmal Beast of Moraband kåbe…han kommer med et langt suk og begynder så at
snakke.
Før kampen begynder skal PC lave et Opposed (♦♦■■)
Perception check Velkommen. Jeg undrede mig over hvor længe der ville gå
før andre kom her. Jeg kan ikke huske hvor mange år det er
Echoes ofthe Sith siden jeg sidst havde besøg og hvis jeg havde vist i ville
komme i dag, havde jeg sørget for bedre forhold. Men
Denne Encounter bringer PC i kontakt med Moraband`s vandrer i ødemarken, må hjælpe hinanden så godt man
tidligere beboer, eller nærmere en Dark side illusions ekkoer kan…ikke sandt.
af dem.
Han rækker sin ene arm ud og holder en flaske med vand.”
”Rundt om jer i de allerede dystre omgivelser, bliver det
pludseligt mørkere. Op fra sandet svæver der nogle Den gamle ved en masse om PC og henvender sig ved navn
spøgelsesliggende skikkelser op i luften, klædt i når han taler med dem. Dette vil nok undre PC en del og
munkekutter. Med hæse overlappende stemmer siger de….vi hvis de spørg indtil hvem han er….svarer han:
er Sith og dette er vores verden.”
”Den gamle mand smiler stille bag hans grå skæg. Jeg er en
Hver PC skal lave et Hard (♦♦♦) Fear check. søger af sandheden. Jeg kom her for at søge efter svar, men
fandt ensomheden acceptable. Atmospheren ikke så meget,
Encounter 3: 5 Moraband Sith Phantasm men det går.”

Han vil ikke fortælle hvem han er og hvis PC presser på med


det, svarer han blot med venlig tone at han søger sandheden.

Om PC tror på ham eller ej, er op til dem selv. Men hvis en


PC vælger ikke at tro ham, kan denne lave et Opposed
(♦♦♦♦■■) Dicipline check i et forsøg på at se gennem hans
løgne.

På et tidspunkt og nok efter at Pc har forsøgt og press navnet


ud af ham, begynder han at snakke igen.

”Han kigger på (Dan) og siger…du er ikke den første af din


slags som er kommet her. For længe siden…er dog stoppet
med at tælle årene, kom en som dig hertil. Han var Jedi og
kaldte sig selv Warde, han var dødeligt såret men ville ikke
sige hvordan skaden var sket.
Jeg forsøgte at hjælpe ham, men jeg er ingen læge og alt jeg
kunne gøre var at gøre det så komfortabelt for ham som
muligt. Da det var slut fandt jeg et passende hvilested til
ham.

Den gamle mand pauser nogle sekunder i minder…lige før


han døede fortalte han mig at du en dag ville komme og lede
efter ham. Jeg troede han var tosset men kan se at det var
forkert af mig at tvivle på hans ord.”

Hvis PC spørg ind til hvor han begravede ham, læs:

”Jeg kan tage jer til ha gravsted. Det er ikke så langt herfra,
men at rejse i ørkenen er farligt. Den gamle læner si op af
sin stav og siger han ikke beder om meget til gengæld.”

Han nægter at fortælle hvad prisen er og svarer blot.

”Det er noget spændende for nogle som jer”


Hvis PC er begyndt at mistænke ham for at være Warde og ”Rummet ændre sig pludseligt da Warde gør klar til kamp.
konfronterer ham med det, læs Faklerne nogle frygtsomme udseende skygger, stemmer kan
høres viske rundt om jer og i kan mærke at mørket lukker
”Den gamle klukker i skæget. Hans stemme bliver tør som sig om kamret.”
sandet omkring jer. Må indrømme jeg er smigret, ligner jeg
virkelig en Jedi knight. Tror ikke jeg er egnet til sådan en Alle PC skal lave et Hard (♦♦♦■■) Fear check. PC som
byrde i min høje alder. fejler dette vil ikke kunne kæmpe før de klarer et
efterfølgende Average (♦♦) Decipline check.
Han trækker vejret tungt og sukker, og vender sig væk fra
jer og fortsætter. Jeg kan ikke tvinge jer til at tro på mig, ej Saving Warde
heller kan jeg bevise min identitet her. Så tro hvad i vil, men
Warde`s grav er denne vej og han går videre. Jeg kan vise Det er muligt for en PC at redde Warde fra hans skæbne ved
jer den smule der stadigt er tilbage af ham, når vi kommer at overbevise ham om at han kan tilgives for de mange
dertil og så kan vi lukke denne sag.” frygtelige ting han har gjort. Dette vil dog kræve at en PC
klarer et Daunting (♦♦♦♦) Social skill check.
Turen til gravstedet tager nogle timer. Hvis en PC klarer dette check 2 gange eller der kommer en
, vil man være tæt på at få omvendt Varde. Dog skal der
”Op fra sandet længere fremme, rejser sig et sten palads. laves et sidste Daunting (♦♦♦♦) Social skill check. Lykkedes
Tårne og gigantiske statuer kan ses rundt om på paladset, dette, gå til Warde Redeemed
men disse er tydeligt hærget af tidens tand, andre statuer
ligger delvist begravet i sandet. Warde Redeemed
Da i træder ind i den æld gamle bygning, tænder nogle ”Suijo Warde træder et skridt tilbage og deaktiverer sit
fakler automatisk og bader paladset i et sygeligt lillaet skær. lyssværd og lader det falde ned i støvet. Han kigger på jer og
I befinder jer i et kæmpe kammer. Dets naturlige loft er hans øjne lyser af en lettelse i ikke har set tidligere.
hævet mere end et dusin meter over jeres hoveder. Gulvet er
beklædt med fliser, hver en kvadratmeter og graveret med Jeg har været et fjols, i har ret. I min vision troede jeg du var
bogstaver og symboler i et ældgammelt sprog. Alkover kan min sidste student, men kan nu se at det er omvendt. Vi har
ses langs væggene og indeholder statuer af skumle kutte kontrol over vores egen skæbne. Jeg har ventet på dette
klædte skikkelser. I midten af loftet hænger en kæmpe øjeblik, så sikker på at det ville ende som jeg havde fortjent.
kandelaber lavet af knogler fra mange forskellige væsner.” Hvordan kunne jeg være så selvisk og misledt.
Den gamle fører PC ind i midten af kammeret, hvor han gør Han smiler…tak for at du viste at jeg var forkert på den.
tegn til de skal følge ham ind i et rum. Kræften er tydeligt meget stærk hos dig. Er glad for at mine
kræfter fandt vej til en med klogskab og ved hvodan den
”Den gamle mand kigger ud af et vindue i loftet af rummet. skal bruges.”
Han står med ret ryg for den første gang siden i først mødte
ham, hans udtryk er nu mere intens. Selvom hans ansigt Warde Defeated
stadigt er arret og hans hår gråt, så virker han mere fyldt
med energi end tidligere….han fejer sin kåbe til siden og ”Den tidligere Jedi Knight Suijo Warde ligger på det kolde
afslører et lyssværd. røde sten gulv i Sith paladset. Han trækker vejret besværet
og siger …..jeg har ventet længe på denne dag og har
Jeg ved godt hvorfor i er kommet her, selvom i måske ikke accepteret min skæbne for længe siden.
gør. Mesterne var forkerte på den, fremtiden er fastlagt, men
jeg vil stadigt gøre min del og give mine kræfter videre. Et udtryk af flere års pinsel der forsvinder, kommer over
Hvis du er værdig, vil du forstå. hans ansigt og han siger….så det endeligt slut, du har
fuldført din skæbne ligesom jeg har min. Kræften binder os
Som om en tåge er forsvundet i dette skumle lys, så ser i sammen og den bragte os begge her til dette øjeblik.
endelig ansigtet af Suijo Warde tydeligt, da han trækker sit Jeg fortryder mange ting, men ikke denne kmp…..han hoster
lyssværd. Han holder en kyper krystal op i sin hånd kraftigt og trækker efter vejret…må kræften være med
hvorefter han ligger den i sin kåbe. Der er et manisk dig…og med de ord, dør han.”
paranoidt lys i hans øjne som du genkender…frygt,
desperation og trods. Hvis en PC gennemsøger ham, vil man finde en lille
læderpose med den sidste Kyper krystal samt hans lyssværd
Du er kommet her søgende efter min kraft og du er nødtil at
dræbe mig for at få den. Jeg har forudset at du vil være min
bøddel, jeg så det skåret ud i fremtiden den dag og det har
tynget mig siden. Jeg kan ikke ændre skæbnen, men jeg vil
lade dig betale for denne skæbne i blod.”

Kampen finder sted i det store kammer. En sprække i loftet


er i Medium afstand, ligeledes er indgangen til de andre
kamre. Rummet er fyldt med ødelagte møbler, statuer og
andre sten affald.
Når PC isætter den nye Kyper Krystal

”Holocronet begynder at roterer omkring center og dets


form ændres nogle gange for slutligt at komme tilbage til sin
oprindelige form. Gatekeeperen flimrer til syne og hilser
pænt på dig.

Du har opnået meget på din rejse, student af kræften. Md


denne Kyper Krystal kan du lære den sidste hemmelighed
bag Warde`s kræfter og hans viden om kræften.”

Episode III XP Rewards

 Fået Moraband`s koordinater fra det glemte Jedi


fristed: 5 xp
 Overvandt de fjender der fulgte dem til Moraband:
5 xp
 Klarede Secrets of Moraband : 1-5 xp
 Dræbte Suijo Warde: 10 xp
 Brød den mørke sides greb om Warde: 20 xp