Anda di halaman 1dari 100

Garis Panduan Amalan Profesional

Lampiran Borang Praktikum

LAMPIRAN 2-8

BORANG PR1 BIDANG TERAS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS ______________
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata
Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa Penyeliaan Ke

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

c. Strategi pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
1 2 3 4 5
( KBAT)
f. Elemen merentas kurikulum 1 2 3 4 5

(A) g. Permulaan 1 2 3 4 5
PERANCANGAN
h. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5
DAN
PELAKSANAAN
i. Komunikasi & Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5

j. Kualiti Peribadi 1 2 3 4 5

k. Kreativiti dan inovasi 1 2 3 4 5

l. Penutup 1 2 3 4 5

m. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

n. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

o. Amalan refleksi 1 2 3 4 5

54
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Menyemak dan memberi maklum
1 2 3 4 5
balas kerja murid

(B)
b. Menyimpan rekod markah murid 1 2 3 4 5
PENTAKSIRAN
c. Kesedaran tentang prestasi murid 1 2 3 4 5

d. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5
(C)
a. Sumbangan sukarela 1 2 3 4 5
PERANAN-
PERANAN LAIN
b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah 1 2 3 4 5

a. Lengkap dan kemas 1 2 3 4 5


(D)
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan 1 2 3 4 5
PORTFOLIO
c. Penulisan Jurnal Reflektif 1 2 3 4 5

(E)
Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

55
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

LAMPIRAN 2-8a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 BIDANG TERAS

1. Borang PR1 Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

3. Borang PR1 Bidang Teras akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah
penyelia dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1 Bidang Teras yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan
memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1.

A PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Hasil Hasil pembelajaran tidak Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
Pembelajaran eksplisit, tidak sesuai kurang eksplisit, kurang eksplisit, tepat, jelas, eksplisit, tepat, jelas dan eksplisit, tepat, jelas dan
dengan peringkat tepat dan kurang sesuai tetapi kurang spesifik spesifik mengikut spesifik mengikut
kebolehan murid dan dengan kebolehan murid mengikut kebolehan kehendak sukatan kebolehan murid serta
tidak memenuhi serta kehendak sukatan murid serta kehendak pelajaran tetapi kurang kehendak sukatan
kehendak sukatan pelajaran sukatan pelajaran mengikut kebolehan pelajaran
pelajaran murid

b. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak Isi kandungan kurang Isi kandungan sesuai Isi kandungan sesuai Isi kandungan amat
sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil dengan hasil dengan hasil sesuai dengan hasil
pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan
sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran.

Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi
pelajaran tidak mengikut pelajaran kurang pelajaran kurang pelajaran mengikut pelajaran amat jelas
urutan bagi mencapai mengikut urutan untuk mengikut urutan bagi urutan bagi mencapai mengikut urutan bagi
hasil pembelajaran mencapai hasil mencapai hasil hasil pembelajaran mencapai hasil
pembelajaran pembelajaran pembelajaran

c. Strategi PdP Strategi dan aktiviti tidak Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti amat
sesuai dan tidak kurang sesuai dan sesuai tetapi hanya sesuai, bertepatan dan sesuai, bertepatan dan
mengambil kira hasil kurang mengambil kira mengambil kira mengambil kira semua mengambil kira semua
pembelajaran yang hasil pembelajaran yang sebahagian daripada aspek PdP termasuk aspek PdP termasuk
hendak dicapai, isi hendak dicapai, isi faktor berikut: hasil unsur-unsur TMK dan unsur-unsur TMK dan
pelajaran, keunikan pelajaran, keunikan pembelajaran yang KMD. KMD.
individu murid (cth: individu murid, sumber hendak dicapai, isi
kecerdasan pelbagai), PdP, masa dan situasi. pelajaran, keunikan
sumber PdP, masa dan individu murid, sumber
situasi. PdP, masa dan situasi.

d. Sumber PdP Pemilihan sumber yang Pemilihan sumber kurang Pemilihan sumber Pemilihan sumber baik, Pemilihan sumber amat
tidak sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai, mencukupi, tetapi sesuai serta membantu baik dan amat sesuai
mencukupi, tidak mencukupi, kurang kurang menarik, kurang proses PdP termasuk serta amat membantu
menarik, tidak mencabar menarik, kurang mencabar dan kurang penggunaan TMK proses PdP termasuk
dan tidak berfungsi mencabar dan kurang berfungsi penggunaan TMK
berfungsi

e. Unsur Tiada pernyataan Terdapat pernyataan Terdapat pernyataan Pernyataan kemahiran Pernyataan kemahiran
Kemahiran mengenai kemahiran kemahiran berfikir aras kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi jelas berfikir aras tinggi amat
Berfikir Aras berfikir aras tinggi. Tiada tinggi tetapi kurang tinggi yang sesuai dan sesuai. Terdapat jelas dan sesuai.
Tinggi ( KBAT) bukti penggunaan alat sesuai dengan isi dengan isi kandungan. langkah-langkah Terdapat langkah-
berfikir. Tiada contoh kandungan pelajaran. pengajaran dan langkah pengajaran dan
soalan berdaya fikir. pembelajaran untuk pembelajaran untuk
penguasaan kemahiran penguasaan kemahiran
berfikir. berfikir aras tinggi.

56
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


Pemilihan kemahiran
berfikir tiada perkaitan Kurang jelas penggunaan Terdapat penggunaan Terdapat aktiviti yang Terdapat aktiviti yang
dengan isi kandungan alat berfikir dan kurang alat berfikir dan bahan melibatkan pelajar untuk melibatkan pelajar untuk
pelajaran. Tiada bahan bahan rangsangan yang rangsangan tetapi kurang mencapai objektif mencapai objektif
rangsangan yang sesuai sesuai dengan sesuai dengan aktiviti pembelajaran untuk pembelajaran untuk
dengan kemahiran. kemahiran. Kurang dan langkah PdP yang kemahiran berfikir. kemahiran berfikir.
aktiviti yang boleh dipilih. Rancangan penggunaan
mencabar keupayaan alat berfikir jelas.
minda. Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

f. Elemen Tiada elemen merentas Terdapat satu elemen Terdapat satu elemen Terdapat dua elemen Terdapat tiga elemen
merentas kurikulum (EMK). merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum
kurikulum(EMK) (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap
perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan
dilaksanakan kurang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan amat
bersesuaian dan kurang bersesuaian dan bersesuaian dan bersesuaian dan
berkesan. membantu keberkesanan membantu keberkesanan membantu keberkesanan
PdP. PdP. PdP.
g. Permulaan Membiarkan kelas dalam Kurang berjaya Berjaya mewujudkan Berjaya mewujudkan Amat berjaya
keadaan tidak terkawal mewujudkan kesediaan kesediaan murid untuk kesediaan murid untuk mewujudkan kesediaan
dan tidak peka kepada murid untuk belajar. belajar. belajar. murid untuk belajar.
kesediaan belajar murid.

Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi
tidak sesuai. kurang sesuai. kurang berjaya menarik dapat menarik tumpuan yang amat sesuai,
tumpuan murid. sebahagian besar murid. menarik,
menyeronokkan, dapat
menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.
h. Perkembangan Tidak berjaya Kurang berjaya Boleh melaksanakan Berjaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
Pengajaran melaksanakan langkah- melaksanakan langkah- langkah pengajaran langkah-langkah langkah-langkah
langkah penyampaian. langkah penyampaian. dengan teratur dan baik pengajaran secara pengajaran dengan amat
tetapi ada kalanya teratur dan terkawal. teratur dan terkawal.
Penggunaan masa tidak Pengurusan masa kurang berjaya dalam Maklumat/bahan yang
dikawal. kurang luwes (fleksibel). pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya
diajar berjaya disampaikan
Tidak peka dengan Kurang peka dengan Boleh mempelbagaikan disampaikan berperingkat-peringkat.
keperluan murid. keperluan murid. aktiviti mengikut berperingkat-peringkat.
kehendak dan kebolehan Kadar/kelajuan
Gagal mengawal kelas Kurang berjaya murid serta menepati Kadar/kelajuan penyampaian amat
sehingga terganggu mengawal kelas hasil pembelajaran tetapi penyampaian sesuai sesuai dengan tahap
kemajuan PdP. sehingga terganggu kurang berjaya dengan tahap kebolehan kebolehan murid.
kemajuan PdP. mengawal sebahagian murid.
Penyampaian isi kecil murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan
pelajaran tidak teratur. Penyampaian isi Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut
pelajaran kurang teratur. aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan
kehendak dan kebolehan murid serta menepati
murid serta menepati hasil pembelajaran dan
hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua
berjaya mengawal murid dalam kelas.
sebahagian besar murid
dalam kelas.
i. Komunikasi dan Menghadapi masalah Penggunaan bahasa dan Menyampaikan ilmu Berjaya menggerakkan Amat berjaya
Pengurusan Bilik sebutan dan penggunaan sebutan yang kurang dengan cara yang sesuai murid melalui menggerakkan murid
Darjah bahasa untuk jelas untuk tetapi kurang berjaya penggunaan bahasa melalui penggunaan
berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan memotivasikan murid. yang ekspresif dan bahasa yang ekspresif
kelas atau individu kelas atau individu berkesan. dan berkesan.

Tidak mewujudkan Kurang mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan
persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran
pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang amat
kondusif. kondusif. kondusif tetapi tidak kondusif dan dapat kondusif dan dapat
dapat memotivasikan memotivasikan memotivasikan
sebahagian murid. sebahagian besar murid. sebahagian besar murid.

57
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

j. Kualiti Peribadi Tidak dapat Sukar menyesuaikan Berbudi bahasa dan tahu Berpekerti terpuji, luhur Sentiasa menunjukkan
menyesuaikan tingkah tingkah laku sebagai menyesuaikan tingkah dan bersifat mulia budi pekerti yang luhur,
laku sebagai seorang seorang guru. laku sebagai seorang sebagai model kepada terpuji, berbudi bahasa
guru. guru. guru di sekolah. serta dapat
menyesuaikan
Tidak berupaya Kurang berupaya Cuba berusaha untuk Memiliki sifat mesra dan tingkahlaku sebagai
menyesuaikan diri menyesuaikan diri menimbulkan suasana mempunyai perawakan seorang guru.
dengan keadaan dan dengan keadaan dan mesra dan dan kewibawaan sebagai
situasi. situasi. menyenangkan di seorang guru. Amat berjaya di dalam
kalangan murid. menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi

Amat sesuai sebagai


model kepada murid

k. Kreativiti dan Tidak jelas dan tidak Kurang jelas dan kurang Jelas tetapi kurang Jelas dan teratur dalam Sangat jelas dan sangat
inovasi teratur dalam teratur dalam teratur dalam pelaksanaan PdP. teratur dalam
pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP.

Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
tidak memberi Impak kurang memberi Impak kurang memberi Impak jelas memberi Impak sangat jelas memberi
kepada murid. kepada murid. kepada murid. kepada murid. Impak kepada murid.

l. Penutup Gagal menamatkan Cuba membuat penutup Penutup pelajaran yang Menamatkan pelajaran Menamatkan pelajaran
pelajaran tetapi kurang berkaitan sesuai tetapi kurang dengan aktiviti dengan aktiviti
dengan tajuk pelajaran. menarik. pengukuhan/ penilaian pengukuhan/ penilaian
yang berkesan. yang amat berkesan.

Hanya sebahagian Isi-isi utama berjaya Berjaya membuat


Tidak dapat mengenal sahaja daripada Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan rumusan/kesimpulan
pasti isi-isi utama. maklumat utama dapat dicungkil. kurang tepat.
dikenal pasti.
Berjaya menguruskan Berjaya menguruskan
Memberi arahan untuk murid dengan teratur. murid dengan amat
Murid keluar/bersurai dari bersurai secara teratur Memberi arahan untuk Memberi arahan untuk teratur. Memberi arahan
kelas tanpa arahan yang tetapi pelaksanaannya bersurai secara teratur bersurai secara teratur untuk bersurai secara
jelas. Bersurai secara tidak terkawal. tetapi pelaksanaannya dan pelaksanaannya teratur dan
yang tidak berdisiplin. kurang terkawal. terkawal. pelaksanaannya sangat
terkawal dan berdisiplin.
Tiada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan
diberi diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan. Ada aktiviti susulan

m. Pencapai Hasil Semua hasil Sebahagian kecil sahaja Sebahagian daripada Sebahagian besar Semua hasil
Pembelajaran pembelajaran yang daripada hasil hasil pembelajaran yang daripada hasil pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. pembelajaran yang disenaraikan berjaya
dicapai. ditetapkan dapat dicapai. ditetapkan dapat dicapai. dicapai melalui aktiviti
PdP yang disediakan.

n. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai- Terdapat sedikit nilai- Sebahagian nilai murni Berjaya menerapkan Amat berjaya
nilai murni seperti yang nilai murni yang dapat diterapkan melalui nilai-nilai murni dengan menerapkan nilai-nilai
dicatatkan. diterapkan melalui aktiviti aktiviti PdP yang baik dan pada masa murni dengan baik dan
PdP yang dijalankan. dijalankan. yang sesuai. berkesan pada masa
yang sesuai

o. Amalan Tidak berusaha untuk Kurang berusaha untuk Ada usaha untuk menilai Sentiasa berusaha Dapat mengenal pasti
Refleksi menilai diri menilai diri kekuatan dan kelemahan menilai kelemahan dan serta menilai kekuatan
diri, tetapi tidak dapat kekuatan diri. dan kelemahan diri
Tidak dapat menghubung menghubungkaitkan dengan amat jelas.
kaitkan sebab dan akibat Kurang dapat sebab dan akibat tentang
tentang tindakan yang menghubung kaitkan tindakan yang telah Dapat Dapat
telah diambil. sebab dan akibat tentang diambil. menghubungkaitkan menghubungkaitkan
tindakan yang telah sebab dan akibat yang sebab dan akibat
diambil. telah diambil. terhadap tindakan yang
Tidak menunjukkan Kurang mengaitkan diambil
usaha untuk merancang Kurang menunjukkan situasi dan pengalaman

58
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


dan membuat tindakan usaha untuk merancang untuk membuat inferens. Dapat mengaitkan situasi Dapat mengaitkan sebab
susulan. dan membuat tindakan dan pengalaman untuk dan akibat untuk
susulan. membuat inferens. membuat inferens.

Dapat meramal kesan


sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambilkira unsur
KMD

B. PENTAKSIRAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Menyemak dan Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
memberi pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
maklum balas dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
kerja murid tertentu.

b. Menyimpan Tidak peka tentang tahap Kurang peka tentang Dapat mengenalpasti Merekod kemajuan murid Berkebolehan membuat
rekod markah penguasaan individu tahap penguasaan pencapaian individu secara sistematik dan refleksi kendiri secara
murid terhadap isi kandungan individu terhadap isi dalam isi kandungan kerap memberi maklum mendalam dan kritis.
kurikulum. kandungan kurikulum. kurikulum. balas yang membina.

c. Kesedaran Jangkaan tahap Jangkaan tahap Mempunyai jangkaan Dapat memberi bukti Berkebolehan
tentang prestasi pencapaian tidak pencapaian kurang tahap pencapaian yang yang jelas tentang menggunakan dan
murid realistik. realistik. realistik. penilaian pengajaran dan membina soalan-soalan
kesan pembelajaran. aras tinggi.

d. Penilaian Gagal menyesuaikan diri Keupayaan membuat Menilai dan merekod Mengembangkan Berkebolehan membuat
pembelajaran dengan tahap refleksi terhad. kemajuan murid secara kebolehan membuat refleksi.
pembelajaran individu. sistematik. refleksi.

Tidak berkebolehan Kurang mampu Ada keupayaan untuk Kurang berupaya Berupaya menggunakan
membuat refleksi. menyesuaikan diri menilai kesan PdP. menggunakan dan dan membina soalan-
dengan tahap Ada kebolehan membuat membina soalan-soalan soalan aras tinggi.
pembelajaran individu. refleksi. aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Sumbangan Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
sukarela kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja mengendalikan kerja peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
atau peranan bukan atau peranan bukan diberikan. Arahan Arahan pentadbiran kepada sekolah.
mengajar yang boleh mengajar yang boleh pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
menampilkan ciri-ciri menampilkan ciri-ciri dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
sebagai guru sekolah. sebagai guru sekolah. cara yang kurang bertanggungjawab bersungguh-sungguh
Lambat melaksanakan bertanggungjawab. dan dengan penuh
arahan-arahan tanggungjawab.
pentadbiran.

b. Penglibatan Tidak bertanggungjawab Kurang komited dan Boleh merancang Boleh merancang dan Cekap dalam
dalam aktiviti dan tidak bersungguh- kurang cekap merancang dengan baik tetapi mengelola dengan baik. merancang, mengelola
sekolah sungguh dalam dan mengelola aktiviti menghadapi masalah Mempunyai kebolehan dan mengurus pelbagai
memainkan peranan- yang berkaitan dengan dalam pengelolaan. memimpin dan sumber untuk mencapai
peranan lain yang boleh peranan dan Boleh memimpin dan mengarah. objektif sekolah.
membawa kebaikan tanggungjawab baru mengarah tetapi kurang Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. yang diberikan. cekap. pengelola yang ada
kemahiran

59
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Lengkap dan Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Penyediaan portfolio Penyediaan portfolio .Penyediaan portfolio
kemas Portfolio seperti yang mengemaskinikan kemas dan menepati kemas, kreatif dan teratur amat kemas, kreatif dan
ditetapkan portfolio dengan objektif penyediaan serta menepati objektif teratur serta amat
maklumat dan dokumen portfolio praktikum penyediaan portfolio menepati objektif
baru . praktikum. penyediaan portfolio
praktikum.

b. Bukti-bukti yang Tidak berusaha untuk Maklumat yang diberikan Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
relevan menambah maklumat kurang berkaitan dengan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
dan dokumen yang objektif praktikum yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
relevan. objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
kemas, kreatif dan yang ditambah itu yang ditambah itu amat
teratur. relevan. relevan

c. Penulisan Tidak meneruskan Penulisan jurnal reflektif Dapat mengenalpasti isu Penulisan jurnal reflektif Penulisan jurnal reflektif
Jurnal Reflektif penulisan jurnal reflektif kurang mengenalpasti dalam penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan
isu dan langkah-langkah reflektif tetapi kurang menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas
penyelesaiannya. berupaya mengupas isu refleksi yang jelas
serta mencari
penyelesaiannya.

60
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

SULIT LAMPIRAN 2-9

BORANG PR2 BIDANG TERAS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 10 % 20 % 60 %

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 - 1.9 0.0 – 3.9 0.0 - 11.9

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 2.0 - 3.9 4.0 – 7.9 12.0 – 23.9

Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 4.0 - 5.9 8.0 – 11.9 24.0 – 35.9

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 6.0 - 7.9 12.0 – 15.9 36.0 – 47.9

Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek 5 8.0 - 10.0 16.0 – 20.0 48.0 - 60.0

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

a. Hasil pembelajaran

b. Isi pelajaran

c. Strategi pengajaran pembelajaran

(A) d. Sumber pengajaran pembelajaran


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 1 2 3 4 5
PERANCANGAN (KBAT)
DAN
Markah A
PELAKSANAAN f. Elemen merentas kurikulum (EMK) ( / 60)
(60%) g. Permulaan

h. Perkembangan pengajaran

i. Komunikasi & Pengurusan bilik darjah

j. Kualiti Peribadi

61
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

k. Kreativiti dan inovasi

l. Penutup

m. Pencapaian hasil pembelajaran

n. Aplikasi nilai

o. Amalan refleksi
a. Menyemak dan memberi maklum
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid
(B) 1 2 3 4 5
c. Kesedaran tentang prestasi murid
PENTAKSIRAN Markah B
(10%) ( / 10)
d. Penilaian pembelajaran
(Rujuk PR1 Bidang Teras, Rekod
Persediaan Mengajar dan Portfolio)
(C)
a. Sumbangan sukarela
1 2 3 4 5
PERANAN- Markah C
PERANAN LAIN b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah ( / 20)
(20%)

(D) a. Lengkap dan kemas


1 2 3 4 5
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan
Markah D
PORTFOLIO
( / 10)
(10%) c. Penulisan Jurnal Reflektif

Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D = /100

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh:

62
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

LAMPIRAN 2-9a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR2 BIDANG TERAS

1. Borang PR2 Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

3. Borang PR2 Bidang Teras digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir
Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.
a) Borang PR1 Bidang Teras
b) Portfolio praktikum
c) Rekod Persediaan Mengajar

4. Borang PR2 Bidang Teras adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR2 Bidang Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


Persediaan proses Persediaan proses Urutan rancangan Proses pengajaran dan Berjaya membuktikan
pengajaran dan pengajaran dan pengajaran berlandaskan pembelajaran dibuat keaslian pemikiran dan
pembelajaran tidak pembelajaran tidak rancangan pelajaran, dengan teliti selaras kemahiran dalam
mencukupi, tidak mencukupi, kurang ekspektasi terhadap murid dengan keperluan dan merancang dan membuat
menyedari keperluan menyedari keperluan realistik. kebolehan murid. persediaan mengajar.
murid, strategi pengajaran murid.
tidak sesuai, tidak ada Tugasan pembelajaran Isi pelajaran disampaikan Menggunakan pelbagai
sumber PdP. Strategi pengajaran kurang yang disediakan sesuai. dengan jelas dan dalam strategi PdP dengan
sesuai, sumber PdP tidak situasi yang berkesan.
sesuai/tidak mencukupi, Menggunakan strategi merangsangkan.
persembahan pengajaran pengajaran yang sesuai, Memenuhi keperluan
lemah. menggunakan sumber Struktur pengajaran perbezaan individu murid.
dengan berkesan. disusun dan dilaksanakan
dengan teratur. Berjaya menjana
Pemeringkatkan keseronokan belajar dan
pengajaran masih lemah. Sumber PdP sesuai dan mengembangkan minat
digunakan dengan inkuiri penemuan di
memuaskan. kalangan murid.

Berjaya mengekalkan
perhatian dan minat murid.

63
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

B. PENTAKSIRAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
Kurang peka tentang tahap Dapat mengenalpasti tertentu.
Tidak peka tentang tahap penguasaan individu pencapaian individu dalam Berkebolehan membuat
penguasaan individu terhadap isi kandungan isi kandungan kurikulum. Merekod kemajuan murid refleksi kendiri secara
terhadap isi kandungan kurikulum. secara sistematik dan mendalam dan kritis.
kurikulum. Mempunyai jangkaan kerap memberi
Jangkaan tahap tahap pencapaian yang maklumbalas yang Berkebolehan
Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. membina. menggunakan dan
pencapaian tidak realistik. realistik. membina soalan-soalan
Menilai dan merekod Dapat memberi bukti yang aras tinggi.
Gagal menyesuaikan diri Kurang mampu kemajuan murid secara jelas tentang penilaian
dengan tahap menyesuaikan diri dengan sistematik. pengajaran dan kesan Berkebolehan membuat
pembelajaran individu. tahap pembelajaran pembelajaran. refleksi.
individu. Ada keupayaan untuk
Tidak berkebolehan menilai kesan PDP. Mengembangkan Berupaya menggunakan
membuat refleksi. Keupayaan membuat Ada kebolehan membuat kebolehan membuat dan membina soalan-
refleksi terhad. refleksi. refleksi. soalan aras tinggi.
Kurang berupaya
menggunakan dan
membina soalan-soalan
aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai peranan
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- lain yang membawa kebaikan
mengendalikan kerja atau mengendalikan kerja atau peranan lain yang peranan lain yang diberi. kepada sekolah.
peranan bukan mengajar peranan bukan mengajar diberikan.
yang boleh menampilkan yang boleh menampilkan Arahan pentadbiran Melaksanakan semua peranan
ciri-ciri sebagai guru ciri-ciri sebagai guru Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan dengan segera, bersungguh-
sekolah. sekolah. dilaksanakan dengan cara yang sungguh dan dengan penuh
cara yang bertanggung bertanggungjawab. tanggungjawab.
Lambat melaksanakan Kurang komited dan jawab.
arahan-arahan kurang cekap merancang Boleh merancang dan Cekap dalam merancang,
pentadbiran. dan mengelola aktiviti Boleh merancang dengan mengelola dengan baik. mengelola dan mengurus
yang berkaitan dengan baik tetapi menghadapi Mempunyai kebolehan pelbagai sumber untuk
Tidak bertanggungjawab peranan dan masalah dalam memimpin dan mengarah. mencapai objektif sekolah.
dan tidak bersungguh- tanggungjawab baru yang pengelolaan. Boleh
sungguh dalam diberikan. memimpin dan mengarah Menampilkan diri sebagai
memainkan peranan- tetapi kurang cekap. pengelola yang ada kemahiran
peranan lain yang boleh berkomunikasi, kecekapan
membawa kebaikan memimpin, dan kemahiran
kepada sekolah. memberi motivasi.

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
Portfolio seperti yang mengemaskinikan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
ditetapkan portfolio dengan yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
maklumat dan dokumen objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
Tidak berusaha untuk baru pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
menambah maklumat dan kemas, kreatif dan teratur. yang ditambah itu yang ditambah itu amat
dokumen yang relevan. Maklumat yang diberikan relevan. relevan.

64
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


kurang berkaitan dengan Dapat mengenalpasti isu
Tidak meneruskan objektif praktikum dalam penulisan jurnal Penulisan jurnal Penulisan jurnal
penulisan jurnal. tetapi kurang berupaya diteruskan dan menunjukkan amalan
Penulisan jurnal kurang mengupas isu serta menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas.
mengenalpasti isu dan mencari penyelesaiannya. refleksi yang jelas.
langkah-langkah Penyediaan portfolio amat
penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur
kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati
serta menepati objektif objektif penyediaan
penyediaan portfolio portfolio praktikum
praktikum

65
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

LAMPIRAN 2-10

BORANG PR1 ELEKTIF TERAS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS ______________
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa Penyeliaan Ke

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

c. Strategi pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
1 2 3 4 5
( KBAT)
(A) f. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5
PERANCANGAN
DAN
PELAKSANAAN g. Permulaan 1 2 3 4 5

h. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5

i. Komunikasi & Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5

j. Kualiti Peribadi 1 2 3 4 5

k. Kreativiti dan inovasi 1 2 3 4 5

l. Penutup 1 2 3 4 5

m.Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

66
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

n. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

o. Amalan refleksi 1 2 3 4 5
a. Menyemak dan memberi maklum
1 2 3 4 5
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid 1 2 3 4 5
(B)
PENTAKSIRAN
c. Kesedaran tentang prestasi murid 1 2 3 4 5

d. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5
a. Perancangan
1 2 3 4 5

b. Pelaksanaan 1 2 3 4 5
(C)
KOKURIKULUM
c. Amalan Refleksi 1 2 3 4 5

d. Sikap dan sahsiah 1 2 3 4 5

a. Lengkap dan kemas 1 2 3 4 5


(D)
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan 1 2 3 4 5
PORTFOLIO
c. Penulisan Jurnal Reflektif 1 2 3 4 5

(E)
Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

67
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

LAMPIRAN 2-10a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 ELEKTIF TERAS

1. Borang PR1 Elektif Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

3. Borang PR1 Elektif Teras akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah
penyelia dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1 Elektif Teras yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan
memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 Elektif Teras dan PR2 Elektif Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Hasil Hasil pembelajaran tidak Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
Pembelajaran eksplisit, tidak sesuai kurang eksplisit, kurang eksplisit, tepat, jelas, eksplisit, tepat, jelas dan eksplisit, tepat, jelas dan
dengan peringkat tepat dan kurang sesuai tetapi kurang spesifik spesifik mengikut spesifik mengikut
kebolehan murid dan dengan kebolehan murid mengikut kebolehan kehendak sukatan kebolehan murid serta
tidak memenuhi serta kehendak sukatan murid serta kehendak pelajaran tetapi kurang kehendak sukatan
kehendak sukatan pelajaran sukatan pelajaran mengikut kebolehan pelajaran
pelajaran murid

b. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak Isi kandungan kurang Isi kandungan sesuai Isi kandungan sesuai Isi kandungan amat
sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil dengan hasil dengan hasil sesuai dengan hasil
pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan
sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran.

Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi
pelajaran tidak mengikut pelajaran kurang pelajaran kurang pelajaran mengikut pelajaran amat jelas
urutan bagi mencapai mengikut urutan untuk mengikut urutan bagi urutan bagi mencapai mengikut urutan bagi
hasil pembelajaran mencapai hasil mencapai hasil hasil pembelajaran mencapai hasil
pembelajaran pembelajaran pembelajaran

c. Strategi PdP Strategi dan aktiviti tidak Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti amat
sesuai dan tidak kurang sesuai dan sesuai tetapi hanya sesuai, bertepatan dan sesuai, bertepatan dan
mengambil kira hasil kurang mengambil kira mengambil kira mengambil kira semua mengambil kira semua
pembelajaran yang hasil pembelajaran yang sebahagian daripada aspek PdP termasuk aspek PdP termasuk
hendak dicapai, isi hendak dicapai, isi faktor berikut: hasil unsur-unsur TMK dan unsur-unsur TMK dan
pelajaran, keunikan pelajaran, keunikan pembelajaran yang KMD. KMD.
individu murid (cth: individu murid, sumber hendak dicapai, isi
kecerdasan pelbagai), PdP, masa dan situasi. pelajaran, keunikan
sumber PdP, masa dan individu murid, sumber
situasi. PdP, masa dan situasi.

d. Sumber PdP Pemilihan sumber yang Pemilihan sumber kurang Pemilihan sumber Pemilihan sumber baik, Pemilihan sumber amat
tidak sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai, mencukupi, tetapi sesuai serta membantu baik dan amat sesuai
mencukupi, tidak mencukupi, kurang kurang menarik, kurang proses PdP termasuk serta amat membantu
menarik, tidak mencabar menarik, kurang mencabar dan kurang penggunaan TMK. proses PdP termasuk
dan tidak berfungsi mencabar dan kurang berfungsi penggunaan TMK.
berfungsi

e. Unsur Tiada pernyataan Terdapat pernyataan Terdapat pernyataan Pernyataan kemahiran Pernyataan kemahiran
Kemahiran mengenai kemahiran kemahiran berfikir aras kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi jelas berfikir aras tinggi amat
Berfikir Aras berfikir aras tinggi. Tiada tinggi tetapi kurang tinggi yang sesuai dan sesuai. Terdapat jelas dan sesuai.
Tinggi ( KBAT) bukti penggunaan alat sesuai dengan isi dengan isi kandungan. langkah-langkah Terdapat langkah-
berfikir. Tiada contoh kandungan pelajaran. pengajaran dan langkah pengajaran dan
soalan berdaya fikir. pembelajaran untuk pembelajaran untuk
penguasaan kemahiran penguasaan kemahiran
berfikir. berfikir aras tinggi.
Pemilihan kemahiran

68
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


berfikir tiada perkaitan Kurang jelas penggunaan Terdapat penggunaan Terdapat aktiviti yang Terdapat aktiviti yang
dengan isi kandungan alat berfikir dan kurang alat berfikir dan bahan melibatkan pelajar untuk melibatkan pelajar untuk
pelajaran. Tiada bahan bahan rangsangan yang rangsangan tetapi kurang mencapai objektif mencapai objektif
rangsangan yang sesuai sesuai dengan sesuai dengan aktiviti pembelajaran untuk pembelajaran untuk
dengan kemahiran. kemahiran. Kurang dan langkah PdP yang kemahiran berfikir. kemahiran berfikir.
aktiviti yang boleh dipilih. Rancangan penggunaan
mencabar keupayaan alat berfikir jelas.
minda. Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

f. Elemen Tiada elemen merentas Terdapat satu elemen Terdapat satu elemen Terdapat dua elemen Terdapat tiga elemen
merentas kurikulum (EMK). merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum
kurikulum (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap
(EMK) perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan
dilaksanakan kurang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan amat
bersesuaian dan kurang bersesuaian dan bersesuaian dan bersesuaian dan
berkesan. membantu keberkesanan membantu keberkesanan membantu keberkesanan
PdP. PdP. PdP.

g. Permulaan Membiarkan kelas dalam Kurang berjaya Berjaya mewujudkan Berjaya mewujudkan Amat berjaya
keadaan tidak terkawal mewujudkan kesediaan kesediaan murid untuk kesediaan murid untuk mewujudkan kesediaan
dan tidak peka kepada murid untuk belajar. belajar. belajar. murid untuk belajar.
kesediaan belajar murid.

Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi


tidak sesuai. kurang sesuai. Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai,
kurang berjaya menarik dapat menarik tumpuan menarik,
tumpuan murid. sebahagian besar murid. menyeronokkan, dapat
menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.

h. Perkembangan Tidak berjaya Kurang berjaya Boleh melaksanakan Berjaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
Pengajaran melaksanakan langkah- melaksanakan langkah- langkah pengajaran langkah-langkah langkah-langkah
langkah penyampaian. langkah penyampaian. dengan teratur dan baik pengajaran secara pengajaran dengan amat
tetapi ada kalanya teratur dan terkawal. teratur dan terkawal.
Penggunaan masa tidak Pengurusan masa kurang berjaya dalam Maklumat/bahan yang
dikawal. kurang luwes (fleksibel). pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya
diajar berjaya disampaikan
Tidak peka dengan Kurang peka dengan Boleh mempelbagaikan disampaikan berperingkat-peringkat.
keperluan murid. keperluan murid. aktiviti mengikut berperingkat-peringkat.
kehendak dan kebolehan Kadar/kelajuan
Gagal mengawal kelas Kurang berjaya murid serta menepati Kadar/kelajuan penyampaian amat
sehingga terganggu mengawal kelas hasil pembelajaran tetapi penyampaian sesuai sesuai dengan tahap
kemajuan PdP. sehingga terganggu kurang berjaya dengan tahap kebolehan kebolehan murid.
kemajuan PdP. mengawal sebahagian murid.
Penyampaian isi kecil murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan
pelajaran tidak teratur. Penyampaian isi Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut
pelajaran kurang teratur. aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan
kehendak dan kebolehan murid serta menepati
murid serta menepati hasil pembelajaran dan
hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua
berjaya mengawal murid dalam kelas.
sebahagian besar murid
dalam kelas.

i. Komunikasi dan Menghadapi masalah Penggunaan bahasa dan Menyampaikan ilmu Berjaya menggerakkan Amat berjaya
Pengurusan Bilik sebutan dan penggunaan sebutan yang kurang dengan cara yang sesuai murid melalui menggerakkan murid
Darjah bahasa untuk jelas untuk tetapi kurang berjaya penggunaan bahasa melalui penggunaan
berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan memotivasikan murid. yang ekspresif dan bahasa yang ekspresif
kelas atau individu kelas atau individu berkesan. dan berkesan.

Tidak mewujudkan Kurang mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan
persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran
pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang amat

69
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


kondusif. kondusif. kondusif tetapi tidak kondusif dan dapat kondusif dan dapat
dapat memotivasikan memotivasikan memotivasikan
sebahagian murid. sebahagian besar murid. sebahagian besar murid.

j. Kualiti Peribadi Tidak dapat Sukar menyesuaikan Berbudi bahasa dan tahu Berpekerti terpuji, luhur Sentiasa menunjukkan
menyesuaikan tingkah tingkah laku sebagai menyesuaikan tingkah dan bersifat mulia budi pekerti yang luhur,
laku sebagai seorang seorang guru. laku sebagai seorang sebagai model kepada terpuji, berbudi bahasa
guru. guru. guru di sekolah. serta dapat
menyesuaikan
Tidak berupaya Kurang berupaya Cuba berusaha untuk Memiliki sifat mesra dan tingkahlaku sebagai
menyesuaikan diri menyesuaikan diri menimbulkan suasana mempunyai perawakan seorang guru.
dengan keadaan dan dengan keadaan dan mesra dan dan kewibawaan sebagai
situasi. situasi. menyenangkan di seorang guru. Amat berjaya di dalam
kalangan murid. menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi

Amat sesuai sebagai


model kepada murid

k. Kreativiti dan Tidak jelas dan tidak Kurang jelas dan kurang Jelas tetapi kurang Jelas dan teratur dalam Sangat jelas dan sangat
inovasi teratur dalam teratur dalam teratur dalam pelaksanaan PdP. teratur dalam
pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP.

Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
tidak memberi Impak kurang memberi Impak kurang memberi Impak jelas memberi Impak sangat jelas memberi
kepada murid. kepada murid. kepada murid. kepada murid. Impak kepada murid.
l. Penutup Gagal menamatkan Cuba membuat penutup Penutup pelajaran yang Menamatkan pelajaran Menamatkan pelajaran
pelajaran tetapi kurang berkaitan sesuai tetapi kurang dengan aktiviti dengan aktiviti
dengan tajuk pelajaran. menarik. pengukuhan/ penilaian pengukuhan/ penilaian
yang berkesan. yang amat berkesan.

Tidak dapat mengenal Hanya sebahagian Isi-isi utama berjaya Isi-isi utama berjaya Berjaya membuat
pasti isi-isi utama. sahaja daripada dicungkil. dicungkil tetapi rumusan rumusan/kesimpulan
maklumat utama dapat kurang tepat.
dikenal pasti.
Memberi arahan untuk Berjaya menguruskan Berjaya menguruskan
Murid keluar/bersurai dari Memberi arahan untuk bersurai secara teratur murid dengan teratur. murid dengan amat
kelas tanpa arahan yang bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya Memberi arahan untuk teratur. Memberi arahan
jelas. Bersurai secara tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. bersurai secara teratur untuk bersurai secara
yang tidak berdisiplin. tidak terkawal. dan pelaksanaannya teratur dan
terkawal. pelaksanaannya sangat
Ada aktiviti susulan diberi terkawal dan berdisiplin.
Tiada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan Ada aktiviti susulan. Ada aktiviti susulan.
diberi diberi

m. Pencapai Hasil Semua hasil Sebahagian kecil sahaja Sebahagian daripada Sebahagian besar Semua hasil
Pembelajaran pembelajaran yang daripada hasil hasil pembelajaran yang daripada hasil pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. pembelajaran yang disenaraikan berjaya
dicapai. ditetapkan dapat dicapai. ditetapkan dapat dicapai. dicapai melalui aktiviti
PdP yang disediakan.
n. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai- Terdapat sedikit nilai- Sebahagian nilai murni Berjaya menerapkan Amat berjaya
nilai murni seperti yang nilai murni yang dapat diterapkan melalui nilai-nilai murni dengan menerapkan nilai-nilai
dicatatkan. diterapkan melalui aktiviti aktiviti PdP yang baik dan pada masa murni dengan baik dan
PdP yang dijalankan. dijalankan. yang sesuai. berkesan pada masa
yang sesuai
o. Amalan Tidak berusaha untuk Kurang berusaha untuk Ada usaha untuk menilai Sentiasa berusaha Dapat mengenal pasti
Refleksi menilai diri menilai diri kekuatan dan kelemahan menilai kelemahan dan serta menilai kekuatan
diri, tetapi tidak dapat kekuatan diri. dan kelemahan diri
Tidak dapat menghubung Kurang dapat menghubungkaitkan dengan amat jelas.
kaitkan sebab dan akibat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang Dapat
tentang tindakan yang sebab dan akibat tentang tindakan yang telah menghubungkaitkan Dapat
telah diambil. tindakan yang telah diambil. sebab dan akibat yang menghubungkaitkan
diambil. telah diambil. sebab dan akibat
terhadap tindakan yang
Tidak menunjukkan Kurang menunjukkan Kurang mengaitkan Dapat mengaitkan situasi diambil
usaha untuk merancang usaha untuk merancang situasi dan pengalaman dan pengalaman untuk

70
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


dan membuat tindakan dan membuat tindakan untuk membuat inferens. membuat inferens. Dapat mengaitkan sebab
susulan. susulan. dan akibat untuk
membuat inferens.

Dapat meramal kesan


sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambilkira unsur
KMD

B. PENTAKSIRAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Menyemak dan Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
memberi pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
maklum balas dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
kerja murid. tertentu.

b. Menyimpan Tidak peka tentang tahap Kurang peka tentang Dapat mengenalpasti Merekod kemajuan murid Berkebolehan membuat
rekod markah penguasaan individu tahap penguasaan pencapaian individu secara sistematik dan refleksi kendiri secara
murid terhadap isi kandungan individu terhadap isi dalam isi kandungan kerap memberi maklum mendalam dan kritis.
kurikulum. kandungan kurikulum. kurikulum. balas yang membina.

c. Kesedaran Jangkaan tahap Jangkaan tahap Mempunyai jangkaan Dapat memberi bukti Berkebolehan
tentang prestasi pencapaian tidak pencapaian kurang tahap pencapaian yang yang jelas tentang menggunakan dan
murid realistik. realistik. realistik. penilaian pengajaran dan membina soalan-soalan
kesan pembelajaran. aras tinggi.

d. Penilaian Gagal menyesuaikan diri Keupayaan membuat Menilai dan merekod Mengembangkan Berkebolehan membuat
pembelajaran dengan tahap refleksi terhad. kemajuan murid secara kebolehan membuat refleksi.
pembelajaran individu. sistematik. refleksi.

Tidak berkebolehan Kurang mampu Ada keupayaan untuk Kurang berupaya Berupaya menggunakan
membuat refleksi. menyesuaikan diri menilai kesan PdP. menggunakan dan dan membina soalan-
dengan tahap Ada kebolehan membuat membina soalan-soalan soalan aras tinggi.
pembelajaran individu. refleksi. aras tinggi.

C. KOKURIKULUM
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Rujuk Borang Penilaian Kokurikulum – Lampiran 2.24 dan 2.24a

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Lengkap dan Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Penyediaan portfolio Penyediaan portfolio .Penyediaan portfolio
kemas Portfolio seperti yang mengemaskinikan kemas dan menepati kemas, kreatif dan teratur amat kemas, kreatif dan
ditetapkan portfolio dengan objektif penyediaan serta menepati objektif teratur serta amat
maklumat dan dokumen portfolio praktikum penyediaan portfolio menepati objektif
baru . praktikum. penyediaan portfolio
praktikum.
b. Bukti-bukti yang Tidak berusaha untuk Maklumat yang diberikan Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
relevan menambah maklumat kurang berkaitan dengan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
dan dokumen yang objektif praktikum yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
relevan. objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
kemas, kreatif dan yang ditambah itu yang ditambah itu amat
teratur. relevan. relevan.

c. Penulisan Tidak meneruskan Penulisan jurnal reflektif Dapat mengenalpasti isu Penulisan jurnal reflektif Penulisan jurnal reflektif

71
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


Jurnal Reflektif penulisan jurnal reflektif kurang mengenalpasti dalam penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan
isu dan langkah-langkah reflektif tetapi kurang menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas
penyelesaiannya. berupaya mengupas isu refleksi yang jelas
serta mencari
penyelesaiannya.

72
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

SULIT LAMPIRAN 2-11

BORANG PR2 ELEKTIF TERAS

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP


Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 10 % 20 % 60 %
Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 - 1.9 0.0 – 3.9 0.0 - 11.9
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 2.0 - 3.9 4.0 – 7.9 12.0 – 23.9
Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 4.0 - 5.9 8.0 – 11.9 24.0 – 35.9
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 6.0 - 7.9 12.0 – 15.9 36.0 – 47.9
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek 5 8.0 - 10.0 16.0 – 20.0 48.0 - 60.0

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Hasil pembelajaran
b. Isi pelajaran
c. Strategi pengajaran pembelajaran
d. Sumber pengajaran pembelajaran
e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)
(A)
f. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5
PERANCANGAN
DAN g. Permulaan Markah A
PELAKSANAAN h. Perkembangan pengajaran ( / 60)
(60%)
i. Komunikasi & Pengurusan bilik darjah
j. Kualiti Peribadi
k. Kreativiti dan inovasi
l. Penutup
m. Pencapaian hasil pembelajaran
n. Aplikasi nilai

p. Amalan refleksi

73
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Menyemak dan memberi maklum
balas kerja murid
(B) b. Menyimpan rekod markah murid
1 2 3 4 5
c. Kesedaran tentang prestasi murid Markah B
PENTAKSIRAN
( / 10)
(10%) d. Penilaian pembelajaran
(Rujuk PR1 Elektif Teras, Rekod
Persediaan Mengajar dan Portfolio)
a. Perancangan 1 2 3 4 5
(C)
b. Pelaksanaan
Markah D
KOKURIKULUM c. Amalan Refleksi ( / 20)
(20%)
d. Sikap dan sahsiah
(D) a. Lengkap dan kemas
1 2 3 4 5
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan Markah C
PORTFOLIO ( / 10)
c. Penulisan Jurnal Reflektif
(10%)
Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D = /100

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh:

74
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

LAMPIRAN 2-11a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR2 ELEKTIF TERAS

1. Borang PR2 Elektif Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

3. Borang PR2 Elektif Teras digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir
Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.
d) Borang PR1 Elektif Teras
e) Portfolio praktikum
f) Rekod Persediaan Mengajar

4. Borang PR2 Elektif Teras adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR2 Elektif Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Persediaan proses Persediaan proses Urutan rancangan Proses pengajaran dan Berjaya membuktikan
pengajaran dan pengajaran dan pengajaran berlandaskan pembelajaran dibuat keaslian pemikiran dan
pembelajaran tidak pembelajaran tidak rancangan pelajaran, dengan teliti selaras kemahiran dalam
mencukupi, tidak mencukupi, kurang ekspektasi terhadap murid dengan keperluan dan merancang dan membuat
menyedari keperluan menyedari keperluan realistik. kebolehan murid. persediaan mengajar.
murid, strategi pengajaran murid.
tidak sesuai, tidak ada Tugasan pembelajaran Isi pelajaran disampaikan Menggunakan pelbagai
sumber PdP. Strategi pengajaran kurang yang disediakan sesuai. dengan jelas dan dalam strategi PdP dengan
sesuai, sumber PdP tidak situasi yang berkesan.
sesuai/tidak mencukupi, Menggunakan strategi merangsangkan.
persembahan pengajaran pengajaran yang sesuai, Memenuhi keperluan
lemah. menggunakan sumber Struktur pengajaran perbezaan individu murid.
dengan berkesan. disusun dan dilaksanakan
dengan teratur. Berjaya menjana
Pemeringkatkan keseronokan belajar dan
pengajaran masih lemah. Sumber PdP sesuai dan mengembangkan minat
digunakan dengan inkuiri penemuan di
memuaskan. kalangan murid.

Berjaya mengekalkan
perhatian dan minat murid.

75
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

B. PENTAKSIRAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
Kurang peka tentang tahap Dapat mengenalpasti tertentu.
Tidak peka tentang tahap penguasaan individu pencapaian individu dalam Berkebolehan membuat
penguasaan individu terhadap isi kandungan isi kandungan kurikulum. Merekod kemajuan murid refleksi kendiri secara
terhadap isi kandungan kurikulum. secara sistematik dan mendalam dan kritis.
kurikulum. Mempunyai jangkaan kerap memberi
Jangkaan tahap tahap pencapaian yang maklumbalas yang Berkebolehan
Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. membina. menggunakan dan
pencapaian tidak realistik. realistik. membina soalan-soalan
Menilai dan merekod Dapat memberi bukti yang aras tinggi.
Gagal menyesuaikan diri Kurang mampu kemajuan murid secara jelas tentang penilaian
dengan tahap menyesuaikan diri dengan sistematik. pengajaran dan kesan Berkebolehan membuat
pembelajaran individu. tahap pembelajaran pembelajaran. refleksi.
individu. Ada keupayaan untuk
Tidak berkebolehan menilai kesan PdP. Mengembangkan Berupaya menggunakan
membuat refleksi. Keupayaan membuat Ada kebolehan membuat kebolehan membuat dan membina soalan-
refleksi terhad. refleksi. refleksi. soalan aras tinggi.
Kurang berupaya
menggunakan dan
membina soalan-soalan
aras tinggi.

C. KOKURIKULUM
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Menerima tugas sebagai pembantu Menerima tugas Terlibat sebagai Menjadi pembantu Menjadi pembantu
penasihat aktiviti kokurikulum. sebagai pembantu pembantu penasihat penasihat kokurikulum, penasihat kokurikulum
penasihat aktiviti aktiviti kokurikulum. memperlihatkan minat secara aktif dan
Tidak ada penglibatan dalam kokurikulum. dan kerajinan bertanggungjawab.
aktiviti kokurikulum. Mengendalikan aktiviti menjalankan tugas.
Kurang penglibatan kokurikulum tetapi tidak Menunjukkan
Tidak memperlihatkan kemahiran dalam aktiviti begitu bersungguh- Ada kemahiran kemahiran mengelola
mengelola dan juga tidak kokurikulum. sungguh dan tidak juga mengelola dan dengan cekap.
menunjukkan minat dan memperlihatkan minat berminat untuk
kesungguhan untuk menguasai Tidak memperlihatkan untuk menguasai menguasai kemahiran Menunjukkan minat
kemahiran yang diperlukan. kemahiran mengelola. kemahiran baru. baru. dan kesungguhan
untuk menguasai
kemahiran baru yang
diperlukan untuk
menjalankan aktiviti.

76
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Borang Praktikum

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
Portfolio seperti yang mengemaskinikan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
ditetapkan portfolio dengan yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
maklumat dan dokumen objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
Tidak berusaha untuk baru pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
menambah maklumat dan kemas, kreatif dan teratur. yang ditambah itu yang ditambah itu amat
dokumen yang relevan. Maklumat yang diberikan relevan. relevan.
kurang berkaitan dengan Dapat mengenalpasti isu
Tidak meneruskan objektif praktikum dalam penulisan jurnal Penulisan jurnal Penulisan jurnal
penulisan jurnal. tetapi kurang berupaya diteruskan dan menunjukkan amalan
Penulisan jurnal kurang mengupas isu serta menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas.
mengenalpasti isu dan mencari penyelesaiannya. refleksi yang jelas.
langkah-langkah Penyediaan portfolio amat
penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur
kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati
serta menepati objektif objektif penyediaan
penyediaan portfolio portfolio praktikum
praktikum

77
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-12

BORANG PR1 PEMULIHAN


BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa Penyeliaan Ke

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

c. Strategi pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
1 2 3 4 5
( KBAT)
f. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5
(A)
PERANCANGAN g. Persedian mengikut keputusan ujian
1 2 3 4 5
DAN diagnostik
PELAKSANAAN
h. Pengajaran berkumpulan 1 2 3 4 5

i. Permulaan 1 2 3 4 5

j. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5

k. Komunikasi & Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5

l. Kualiti Peribadi 1 2 3 4 5

m. Kreativiti dan inovasi 1 2 3 4 5

78
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

n. Penutup 1 2 3 4 5

o. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

p. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

q. Amalan refleksi 1 2 3 4 5
a. Menyemak dan memberi maklum
1 2 3 4 5
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid 1 2 3 4 5
(B)
PENTAKSIRAN
c. Kesedaran tentang prestasi murid 1 2 3 4 5

d. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5
(C)
a. Sumbangan sukarela 1 2 3 4 5
PERANAN-
PERANAN LAIN
b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah 1 2 3 4 5

a. Lengkap dan kemas 1 2 3 4 5


(D)
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan 1 2 3 4 5
PORTFOLIO
c. Penulisan Jurnal Reflektif 1 2 3 4 5

(E)
Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

79
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-12a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 PEMULIHAN BIDANG TERAS

1. Borang PR1/Pemulihan Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa
menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap
aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap
peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Borang PR1/Pemulihan Bidang Teras akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian
dan rumusan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1/Pemulihan Bidang Teras yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar
selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 /Pemulihan

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Hasil Hasil pembelajaran tidak Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
Pembelajaran eksplisit, tidak sesuai kurang eksplisit, kurang eksplisit, tepat, jelas, eksplisit, tepat, jelas dan eksplisit, tepat, jelas dan
dengan peringkat tepat dan kurang sesuai tetapi kurang spesifik spesifik mengikut spesifik mengikut
kebolehan murid dan dengan kebolehan murid mengikut kebolehan kehendak sukatan kebolehan murid serta
tidak memenuhi serta kehendak sukatan murid serta kehendak pelajaran tetapi kurang kehendak sukatan
kehendak sukatan pelajaran sukatan pelajaran mengikut kebolehan pelajaran
pelajaran murid

b. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak Isi kandungan kurang Isi kandungan sesuai Isi kandungan sesuai Isi kandungan amat
sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil dengan hasil dengan hasil sesuai dengan hasil
pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan
sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran.

Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi
pelajaran tidak mengikut pelajaran kurang pelajaran kurang pelajaran mengikut pelajaran amat jelas
urutan bagi mencapai mengikut urutan untuk mengikut urutan bagi urutan bagi mencapai mengikut urutan bagi
hasil pembelajaran mencapai hasil mencapai hasil hasil pembelajaran mencapai hasil
pembelajaran pembelajaran pembelajaran
c. Strategi PdP Strategi dan aktiviti tidak Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti amat
sesuai dan tidak kurang sesuai dan sesuai tetapi hanya sesuai, bertepatan dan sesuai, bertepatan dan
mengambil kira hasil kurang mengambil kira mengambil kira mengambil kira semua mengambil kira semua
pembelajaran yang hasil pembelajaran yang sebahagian daripada aspek PdP termasuk aspek PdP termasuk
hendak dicapai, isi hendak dicapai, isi faktor berikut: hasil unsur-unsur TMK dan unsur-unsur TMK dan
pelajaran, keunikan pelajaran, keunikan pembelajaran yang KMD. KMD.
individu murid (cth: individu murid, sumber hendak dicapai, isi
kecerdasan pelbagai), PdP, masa dan situasi. pelajaran, keunikan
sumber PdP, masa dan individu murid, sumber
situasi. PdP, masa dan situasi.
d. Sumber PdP Pemilihan sumber yang Pemilihan sumber kurang Pemilihan sumber Pemilihan sumber baik, Pemilihan sumber amat
tidak sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai, mencukupi, tetapi sesuai serta membantu baik dan amat sesuai
mencukupi, tidak mencukupi, kurang kurang menarik, kurang proses PdP termasuk serta amat membantu
menarik, tidak mencabar menarik, kurang mencabar dan kurang penggunaan TMK proses PdP termasuk
dan tidak berfungsi mencabar dan kurang berfungsi penggunaan TMK
berfungsi

e. Unsur Tiada pernyataan Terdapat pernyataan Terdapat pernyataan Pernyataan kemahiran Pernyataan kemahiran
Kemahiran mengenai kemahiran kemahiran berfikir aras kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi jelas berfikir aras tinggi amat
Berfikir Aras berfikir aras tinggi. Tiada tinggi tetapi kurang tinggi yang sesuai dan sesuai. Terdapat jelas dan sesuai.
Tinggi ( KBAT) bukti penggunaan alat sesuai dengan isi dengan isi kandungan. langkah-langkah Terdapat langkah-

80
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


berfikir. Tiada contoh kandungan pelajaran. pengajaran dan langkah pengajaran dan
soalan berdaya fikir. pembelajaran untuk pembelajaran untuk
penguasaan kemahiran penguasaan kemahiran
berfikir. berfikir aras tinggi.
Pemilihan kemahiran
berfikir tiada perkaitan Kurang jelas penggunaan Terdapat penggunaan Terdapat aktiviti yang Terdapat aktiviti yang
dengan isi kandungan alat berfikir dan kurang alat berfikir dan bahan melibatkan pelajar untuk melibatkan pelajar untuk
pelajaran. Tiada bahan bahan rangsangan yang rangsangan tetapi kurang mencapai objektif mencapai objektif
rangsangan yang sesuai sesuai dengan sesuai dengan aktiviti pembelajaran untuk pembelajaran untuk
dengan kemahiran. kemahiran. Kurang dan langkah PdP yang kemahiran berfikir. kemahiran berfikir.
aktiviti yang boleh dipilih. Rancangan penggunaan
mencabar keupayaan alat berfikir jelas.
minda. Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

f. Elemen Tiada elemen merentas Terdapat satu elemen Terdapat satu elemen Terdapat dua elemen Terdapat tiga elemen
merentas kurikulum (EMK). merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum
kurikulum(EMK) (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap
perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan
dilaksanakan kurang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan amat
bersesuaian dan kurang bersesuaian dan bersesuaian dan bersesuaian dan
berkesan. membantu keberkesanan membantu keberkesanan membantu keberkesanan
PdP. PdP. PdP.
g. Persediaan Isi pelajaran tidak Isi pelajaran dinyatakan Isi pelajaran dinyatakan Isi pelajaran dinyatakan Isi pelajaran dinyatakan
mengikut dinyatakan secara tepat kurang jelas dan ujian hampir tepat dan jelas dengan tepat tetapi dengan tepat dan jelas
keputusan Ujian dan ujian diagnostik tidak diagnostik tidak seperti keputusan ujian kurang jelas mengikut mengikut kumpulan hasil
Diagnostik dijalankan . dijalankan dengan baik diagnostik. kumpulan hasil ujian ujian diagnostik.
diagnostik.
a. Pengajaran Pengajaran tidak Guru menjalankan Guru menjalankan PdP Guru mahir menjalankan Guru amat mahir
berkumpulan dijalankan secara pengajaran secara secara kumpulan dengan PdP secara kumpulan menjalankan PdP
kumpulan. kumpulan tetapi tidak baik. kumpulan.
sesuai dengan keputusan
ujian diagnostik
h. Permulaan Membiarkan kelas dalam Kurang berjaya Berjaya mewujudkan Berjaya mewujudkan Amat berjaya
keadaan tidak terkawal mewujudkan kesediaan kesediaan murid untuk kesediaan murid untuk mewujudkan kesediaan
dan tidak peka kepada murid untuk belajar. belajar. belajar. murid untuk belajar.
kesediaan belajar murid.

Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi
tidak sesuai. kurang sesuai. kurang berjaya menarik dapat menarik tumpuan yang amat sesuai,
tumpuan murid. sebahagian besar murid. menarik,
menyeronokkan, dapat
menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.
i. Perkembangan Tidak berjaya Kurang berjaya Boleh melaksanakan Berjaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
Pengajaran melaksanakan langkah- melaksanakan langkah- langkah pengajaran langkah-langkah langkah-langkah
langkah penyampaian. langkah penyampaian. dengan teratur dan baik pengajaran secara pengajaran dengan amat
tetapi ada kalanya teratur dan terkawal. teratur dan terkawal.
Penggunaan masa tidak Pengurusan masa kurang berjaya dalam Maklumat/bahan yang
dikawal. kurang luwes (fleksibel). pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya
diajar berjaya disampaikan
Tidak peka dengan Kurang peka dengan Boleh mempelbagaikan disampaikan berperingkat-peringkat.
keperluan murid. keperluan murid. aktiviti mengikut berperingkat-peringkat.
kehendak dan kebolehan Kadar/kelajuan
Gagal mengawal kelas Kurang berjaya murid serta menepati Kadar/kelajuan penyampaian amat
sehingga terganggu mengawal kelas hasil pembelajaran tetapi penyampaian sesuai sesuai dengan tahap
kemajuan PdP. sehingga terganggu kurang berjaya dengan tahap kebolehan kebolehan murid.
kemajuan PdP. mengawal sebahagian murid.
kecil murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan
Penyampaian isi Penyampaian isi Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut
pelajaran tidak teratur. pelajaran kurang teratur. aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan
kehendak dan kebolehan murid serta menepati
murid serta menepati hasil pembelajaran dan
hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua

81
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


berjaya mengawal murid dalam kelas.
sebahagian besar murid
dalam kelas.
j. Komunikasi dan Menghadapi masalah Penggunaan bahasa dan Menyampaikan ilmu Berjaya menggerakkan Amat berjaya
Pengurusan Bilik sebutan dan penggunaan sebutan yang kurang dengan cara yang sesuai murid melalui menggerakkan murid
Darjah bahasa untuk jelas untuk tetapi kurang berjaya penggunaan bahasa melalui penggunaan
berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan memotivasikan murid. yang ekspresif dan bahasa yang ekspresif
kelas atau individu kelas atau individu berkesan. dan berkesan.

Tidak mewujudkan Kurang mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan
persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran
pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang amat
kondusif. kondusif. kondusif tetapi tidak kondusif dan dapat kondusif dan dapat
dapat memotivasikan memotivasikan memotivasikan
sebahagian murid. sebahagian besar murid. sebahagian besar murid.

k. Kualiti Peribadi Tidak dapat Sukar menyesuaikan Berbudi bahasa dan tahu Berpekerti terpuji, luhur Sentiasa menunjukkan
menyesuaikan tingkah tingkah laku sebagai menyesuaikan tingkah dan bersifat mulia budi pekerti yang luhur,
laku sebagai seorang seorang guru. laku sebagai seorang sebagai model kepada terpuji, berbudi bahasa
guru. guru. guru di sekolah. serta dapat
menyesuaikan
Tidak berupaya Kurang berupaya Cuba berusaha untuk Memiliki sifat mesra dan tingkahlaku sebagai
menyesuaikan diri menyesuaikan diri menimbulkan suasana mempunyai perawakan seorang guru.
dengan keadaan dan dengan keadaan dan mesra dan dan kewibawaan sebagai
situasi. situasi. menyenangkan di seorang guru. Amat berjaya di dalam
kalangan murid. menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi

Amat sesuai sebagai


model kepada murid
l. Kreativiti dan Tidak jelas dan tidak Kurang jelas dan kurang Jelas tetapi kurang Jelas dan teratur dalam Sangat jelas dan sangat
inovasi teratur dalam teratur dalam teratur dalam pelaksanaan PdP. teratur dalam
pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP.

Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
Kreativiti dan inovasi kurang memberi Impak kurang memberi Impak jelas memberi Impak sangat jelas memberi
tidak memberi Impak kepada murid. kepada murid. kepada murid. Impak kepada murid.
kepada murid.
m. Penutup Gagal menamatkan Cuba membuat penutup Penutup pelajaran yang Menamatkan pelajaran Menamatkan pelajaran
pelajaran tetapi kurang berkaitan sesuai tetapi kurang dengan aktiviti dengan aktiviti
dengan tajuk pelajaran. menarik. pengukuhan/ penilaian pengukuhan/ penilaian
yang berkesan. yang amat berkesan.
Tidak dapat mengenal Hanya sebahagian Isi-isi utama berjaya
pasti isi-isi utama. sahaja daripada dicungkil. Isi-isi utama berjaya Berjaya membuat
maklumat utama dapat dicungkil tetapi rumusan rumusan/kesimpulan
dikenal pasti. kurang tepat.

Murid keluar/bersurai dari Memberi arahan untuk Memberi arahan untuk Berjaya menguruskan Berjaya menguruskan
kelas tanpa arahan yang bersurai secara teratur bersurai secara teratur murid dengan teratur. murid dengan amat
jelas. Bersurai secara tetapi pelaksanaannya tetapi pelaksanaannya Memberi arahan untuk teratur. Memberi arahan
yang tidak berdisiplin. tidak terkawal. kurang terkawal. bersurai secara teratur untuk bersurai secara
dan pelaksanaannya teratur dan
Tiada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan Ada aktiviti susulan diberi terkawal. pelaksanaannya sangat
diberi diberi terkawal dan berdisiplin.

Ada aktiviti susulan. Ada aktiviti susulan

n. Pencapai Hasil Semua hasil Sebahagian kecil sahaja Sebahagian daripada Sebahagian besar Semua hasil
Pembelajaran pembelajaran yang daripada hasil hasil pembelajaran yang daripada hasil pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. pembelajaran yang disenaraikan berjaya
dicapai. ditetapkan dapat dicapai. ditetapkan dapat dicapai. dicapai melalui aktiviti
PdP yang disediakan.

o. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai- Terdapat sedikit nilai- Sebahagian nilai murni Berjaya menerapkan Amat berjaya
nilai murni seperti yang nilai murni yang dapat diterapkan melalui nilai-nilai murni dengan menerapkan nilai-nilai

82
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


dicatatkan. diterapkan melalui aktiviti aktiviti PdP yang baik dan pada masa murni dengan baik dan
PdP yang dijalankan. dijalankan. yang sesuai. berkesan pada masa
yang sesuai
p. Amalan Tidak berusaha untuk Kurang berusaha untuk Ada usaha untuk menilai Sentiasa berusaha Dapat mengenal pasti
Refleksi menilai diri menilai diri kekuatan dan kelemahan menilai kelemahan dan serta menilai kekuatan
diri, tetapi tidak dapat kekuatan diri. dan kelemahan diri
Tidak dapat menghubung menghubungkaitkan dengan amat jelas.
kaitkan sebab dan akibat Kurang dapat sebab dan akibat tentang
tentang tindakan yang menghubung kaitkan tindakan yang telah Dapat Dapat
telah diambil. sebab dan akibat tentang diambil. menghubungkaitkan menghubungkaitkan
tindakan yang telah sebab dan akibat yang sebab dan akibat
diambil. telah diambil. terhadap tindakan yang
Tidak menunjukkan Kurang mengaitkan diambil
usaha untuk merancang Kurang menunjukkan situasi dan pengalaman
dan membuat tindakan usaha untuk merancang untuk membuat inferens. Dapat mengaitkan situasi Dapat mengaitkan sebab
susulan. dan membuat tindakan dan pengalaman untuk dan akibat untuk
susulan. membuat inferens. membuat inferens.

Dapat meramal kesan


sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambilkira unsur
KMD

B. PENTAKSIRAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Menyemak dan Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
memberi pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
maklum balas dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
kerja murid tertentu.
b. Menyimpan Tidak peka tentang tahap Kurang peka tentang Dapat mengenalpasti Merekod kemajuan murid Berkebolehan membuat
rekod markah penguasaan individu tahap penguasaan pencapaian individu secara sistematik dan refleksi kendiri secara
murid terhadap isi kandungan individu terhadap isi dalam isi kandungan kerap memberi maklum mendalam dan kritis.
kurikulum. kandungan kurikulum. kurikulum. balas yang membina.
c. Kesedaran Jangkaan tahap Jangkaan tahap Mempunyai jangkaan Dapat memberi bukti Berkebolehan
tentang prestasi pencapaian tidak pencapaian kurang tahap pencapaian yang yang jelas tentang menggunakan dan
murid realistik. realistik. realistik. penilaian pengajaran dan membina soalan-soalan
kesan pembelajaran. aras tinggi.
d. Penilaian Gagal menyesuaikan diri Keupayaan membuat Menilai dan merekod Mengembangkan Berkebolehan membuat
pembelajaran dengan tahap refleksi terhad. kemajuan murid secara kebolehan membuat refleksi.
pembelajaran individu. sistematik. refleksi.

Tidak berkebolehan Kurang mampu Ada keupayaan untuk Kurang berupaya Berupaya menggunakan
membuat refleksi. menyesuaikan diri menilai kesan PdP. menggunakan dan dan membina soalan-
dengan tahap Ada kebolehan membuat membina soalan-soalan soalan aras tinggi.
pembelajaran individu. refleksi. aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Sumbangan Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
sukarela kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja mengendalikan kerja peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
atau peranan bukan atau peranan bukan diberikan. Arahan Arahan pentadbiran kepada sekolah.
mengajar yang boleh mengajar yang boleh pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
menampilkan ciri-ciri menampilkan ciri-ciri dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
sebagai guru sekolah. sebagai guru sekolah. cara yang kurang bertanggungjawab bersungguh-sungguh
Lambat melaksanakan bertanggungjawab. dan dengan penuh
arahan-arahan tanggungjawab.

83
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

pentadbiran.
b. Penglibatan Tidak bertanggungjawab Kurang komited dan Boleh merancang Boleh merancang dan Cekap dalam
dalam aktiviti dan tidak bersungguh- kurang cekap merancang dengan baik tetapi mengelola dengan baik. merancang, mengelola
sekolah sungguh dalam dan mengelola aktiviti menghadapi masalah Mempunyai kebolehan dan mengurus pelbagai
memainkan peranan- yang berkaitan dengan dalam pengelolaan. memimpin dan sumber untuk mencapai
peranan lain yang boleh peranan dan Boleh memimpin dan mengarah. objektif sekolah.
membawa kebaikan tanggungjawab baru mengarah tetapi kurang Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. yang diberikan. cekap. pengelola yang ada
kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Lengkap dan Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Penyediaan portfolio Penyediaan portfolio .Penyediaan portfolio
kemas Portfolio seperti yang mengemaskinikan kemas dan menepati kemas, kreatif dan teratur amat kemas, kreatif dan
ditetapkan portfolio dengan objektif penyediaan serta menepati objektif teratur serta amat
maklumat dan dokumen portfolio praktikum penyediaan portfolio menepati objektif
baru . praktikum. penyediaan portfolio
praktikum.

b. Bukti-bukti yang Tidak berusaha untuk Maklumat yang diberikan Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
relevan menambah maklumat kurang berkaitan dengan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
dan dokumen yang objektif praktikum yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
relevan. objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
kemas, kreatif dan yang ditambah itu yang ditambah itu amat
teratur. relevan. relevan

c. Penulisan Tidak meneruskan Penulisan jurnal reflektif Dapat mengenalpasti isu Penulisan jurnal reflektif Penulisan jurnal reflektif
Jurnal Reflektif penulisan jurnal reflektif kurang mengenalpasti dalam penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan
isu dan langkah-langkah reflektif tetapi kurang menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas
penyelesaiannya. berupaya mengupas isu refleksi yang jelas
serta mencari
penyelesaiannya.

84
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

SULIT LAMPIRAN 2-13

BORANG PR2 PEMULIHAN


BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 10 % 20 % 60 %

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 - 1.9 0.0 – 3.9 0.0 - 11.9

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 2.0 - 3.9 4.0 – 7.9 12.0 – 23.9

Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 4.0 - 5.9 8.0 – 11.9 24.0 – 35.9

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 6.0 - 7.9 12.0 – 15.9 36.0 – 47.9

Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek 5 8.0 - 10.0 16.0 – 20.0 48.0 - 60.0

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


b. Hasil pembelajaran
c. Isi pelajaran
d. Strategi pengajaran pembelajaran
e. Sumber pengajaran pembelajaran
f. Unsur Kemahiran Berfikir Aras
(A) Tinggi (KBAT)
g. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5
PERANCANGAN
DAN h. Persediaan mengikut keputusan Markah A
PELAKSANAAN Ujian Diagnostik ( / 60)
(60%)
i. Pengajaran berkumpulan

j. Permulaan

k. Perkembangan pengajaran
l. Komunikasi & Pengurusan bilik
darjah

85
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

m. Kualiti Peribadi

n. Kreativiti dan inovasi

o. Penutup

p. Pencapaian hasil pembelajaran

q. Aplikasi nilai

r. Amalan refleksi
a. Menyemak dan memberi maklum
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid
(B) 1 2 3 4 5
c. Kesedaran tentang prestasi murid
PENTAKSIRAN Markah B
(10%) ( / 10)
d. Penilaian pembelajaran
(Rujuk PR1 Bidang Teras, Rekod
Persediaan Mengajar dan Portfolio)
(C)
a. Sumbangan sukarela
1 2 3 4 5
PERANAN- Markah C
PERANAN LAIN b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah ( / 20)
(20%)

(D) a. Lengkap dan kemas


1 2 3 4 5
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan
Markah D
PORTFOLIO
( / 10)
(10%) c. Penulisan Jurnal Reflektif

Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D = /100

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh:

86
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-13a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR2 PEMULIHAN BIDANG TERAS

1. Borang PR2 Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

3. Borang PR2 Bidang Teras digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir
Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.
g) Borang PR1 Bidang Teras
h) Portfolio praktikum
i) Rekod Persediaan Mengajar

4. Borang PR2 Bidang Teras adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR2 Bidang Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Persediaan proses Persediaan proses Urutan rancangan Proses pengajaran dan Berjaya membuktikan
pengajaran dan pengajaran dan pengajaran berlandaskan pembelajaran dibuat keaslian pemikiran dan
pembelajaran tidak pembelajaran tidak rancangan pelajaran, dengan teliti selaras kemahiran dalam
mencukupi, tidak mencukupi, kurang ekspektasi terhadap murid dengan keperluan dan merancang dan membuat
menyedari keperluan menyedari keperluan realistik. kebolehan murid. persediaan mengajar.
murid, strategi pengajaran murid.
tidak sesuai, tidak ada Tugasan pembelajaran Isi pelajaran disampaikan Menggunakan pelbagai
sumber PdP. Strategi pengajaran kurang yang disediakan sesuai. dengan jelas dan dalam strategi PdP dengan
sesuai, sumber PdP tidak situasi yang berkesan.
sesuai/tidak mencukupi, Menggunakan strategi merangsangkan.
persembahan pengajaran pengajaran yang sesuai, Memenuhi keperluan
lemah. menggunakan sumber Struktur pengajaran perbezaan individu murid.
dengan berkesan. disusun dan dilaksanakan
dengan teratur. Berjaya menjana
Pemeringkatkan keseronokan belajar dan
pengajaran masih lemah. Sumber PdP sesuai dan mengembangkan minat
digunakan dengan inkuiri penemuan di
memuaskan. kalangan murid.

Berjaya mengekalkan
perhatian dan minat murid.

87
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

B. PENTAKSIRAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
Kurang peka tentang tahap Dapat mengenalpasti tertentu.
Tidak peka tentang tahap penguasaan individu pencapaian individu dalam Berkebolehan membuat
penguasaan individu terhadap isi kandungan isi kandungan kurikulum. Merekod kemajuan murid refleksi kendiri secara
terhadap isi kandungan kurikulum. secara sistematik dan mendalam dan kritis.
kurikulum. Mempunyai jangkaan kerap memberi
Jangkaan tahap tahap pencapaian yang maklumbalas yang Berkebolehan
Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. membina. menggunakan dan
pencapaian tidak realistik. realistik. membina soalan-soalan
Menilai dan merekod Dapat memberi bukti yang aras tinggi.
Gagal menyesuaikan diri Kurang mampu kemajuan murid secara jelas tentang penilaian
dengan tahap menyesuaikan diri dengan sistematik. pengajaran dan kesan Berkebolehan membuat
pembelajaran individu. tahap pembelajaran pembelajaran. refleksi.
individu. Ada keupayaan untuk
Tidak berkebolehan menilai kesan PdP. Mengembangkan Berupaya menggunakan
membuat refleksi. Keupayaan membuat Ada kebolehan membuat kebolehan membuat dan membina soalan-
refleksi terhad. refleksi. refleksi. soalan aras tinggi.
Kurang berupaya
menggunakan dan
membina soalan-soalan
aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja atau mengendalikan kerja atau peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
peranan bukan mengajar peranan bukan mengajar diberikan. kepada sekolah.
yang boleh menampilkan yang boleh menampilkan Arahan pentadbiran
ciri-ciri sebagai guru ciri-ciri sebagai guru Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
sekolah. sekolah. dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
cara yang bertanggung bertanggungjawab. bersungguh-sungguh dan
Lambat melaksanakan Kurang komited dan jawab. dengan penuh
arahan-arahan kurang cekap merancang Boleh merancang dan tanggungjawab.
pentadbiran. dan mengelola aktiviti Boleh merancang dengan mengelola dengan baik.
yang berkaitan dengan baik tetapi menghadapi Mempunyai kebolehan Cekap dalam merancang,
Tidak bertanggungjawab peranan dan masalah dalam memimpin dan mengarah. mengelola dan mengurus
dan tidak bersungguh- tanggungjawab baru yang pengelolaan. Boleh pelbagai sumber untuk
sungguh dalam diberikan. memimpin dan mengarah mencapai objektif
memainkan peranan- tetapi kurang cekap. sekolah.
peranan lain yang boleh
membawa kebaikan Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. pengelola yang ada
kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

88
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
Portfolio seperti yang mengemaskinikan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
ditetapkan portfolio dengan yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
maklumat dan dokumen objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
Tidak berusaha untuk baru pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
menambah maklumat dan kemas, kreatif dan teratur. yang ditambah itu yang ditambah itu amat
dokumen yang relevan. Maklumat yang diberikan relevan. relevan.
kurang berkaitan dengan Dapat mengenalpasti isu
Tidak meneruskan objektif praktikum dalam penulisan jurnal Penulisan jurnal Penulisan jurnal
penulisan jurnal. tetapi kurang berupaya diteruskan dan menunjukkan amalan
Penulisan jurnal kurang mengupas isu serta menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas.
mengenalpasti isu dan mencari penyelesaiannya. refleksi yang jelas.
langkah-langkah Penyediaan portfolio amat
penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur
kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati
serta menepati objektif objektif penyediaan
penyediaan portfolio portfolio praktikum
praktikum

89
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-14

BORANG PR1/MP
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM
MASALAH PEMBELAJARAN

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa Penyeliaan Ke

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

c. Strategi pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras
1 2 3 4 5
Tinggi ( KBAT)
(A) f. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5
PERANCANGAN
DAN
PELAKSANAAN g. Aplikasi terapi 1 2 3 4 5

h. Permulaan 1 2 3 4 5

i. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5
j. Komunikasi & Pengurusan bilik
1 2 3 4 5
darjah
k. Kualiti Peribadi 1 2 3 4 5

l. Kreativiti dan inovasi 1 2 3 4 5

90
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

m. Penutup 1 2 3 4 5

n. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

o. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

p. Amalan refleksi 1 2 3 4 5

a. Menyemak dan memberi maklum


1 2 3 4 5
balas kerja murid

(B) b. Menyimpan rekod markah murid 1 2 3 4 5


PENTAKSIRAN
c. Kesedaran tentang prestasi murid 1 2 3 4 5

d. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5
(C)
a. Sumbangan sukarela 1 2 3 4 5
PERANAN-
PERANAN LAIN
b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah 1 2 3 4 5

a. Lengkap dan kemas 1 2 3 4 5


(D)
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan 1 2 3 4 5
PORTFOLIO
c. Penulisan Jurnal Reflektif 1 2 3 4 5

(E)
Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

91
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-14a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP BIDANG TERAS

1. Borang PR1/MP Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

3. Borang PR1/MP Bidang Teras akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah
penyelia dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1/MP Bidang Teras yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan
bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ MP Bidang Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Hasil Hasil pembelajaran tidak Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
Pembelajaran eksplisit, tidak sesuai kurang eksplisit, kurang eksplisit, tepat, jelas, eksplisit, tepat, jelas dan eksplisit, tepat, jelas dan
dengan peringkat tepat dan kurang sesuai tetapi kurang spesifik spesifik mengikut spesifik mengikut
kebolehan murid dan dengan kebolehan murid mengikut kebolehan kehendak sukatan kebolehan murid serta
tidak memenuhi serta kehendak sukatan murid serta kehendak pelajaran tetapi kurang kehendak sukatan
kehendak sukatan pelajaran sukatan pelajaran mengikut kebolehan pelajaran
pelajaran murid

b. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak Isi kandungan kurang Isi kandungan sesuai Isi kandungan sesuai Isi kandungan amat
sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil dengan hasil dengan hasil sesuai dengan hasil
pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan
sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran.

Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi
pelajaran tidak mengikut pelajaran kurang pelajaran kurang pelajaran mengikut pelajaran amat jelas
urutan bagi mencapai mengikut urutan untuk mengikut urutan bagi urutan bagi mencapai mengikut urutan bagi
hasil pembelajaran mencapai hasil mencapai hasil hasil pembelajaran mencapai hasil
pembelajaran pembelajaran pembelajaran
c. Strategi PdP Strategi dan aktiviti tidak Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti amat
sesuai dan tidak kurang sesuai dan sesuai tetapi hanya sesuai, bertepatan dan sesuai, bertepatan dan
mengambil kira hasil kurang mengambil kira mengambil kira mengambil kira semua mengambil kira semua
pembelajaran yang hasil pembelajaran yang sebahagian daripada aspek PdP termasuk aspek PdP termasuk
hendak dicapai, isi hendak dicapai, isi faktor berikut: hasil unsur-unsur TMK dan unsur-unsur TMK dan
pelajaran, keunikan pelajaran, keunikan pembelajaran yang KMD. KMD.
individu murid (cth: individu murid, sumber hendak dicapai, isi
kecerdasan pelbagai), PdP, masa dan situasi. pelajaran, keunikan
sumber PdP, masa dan individu murid, sumber
situasi. PdP, masa dan situasi.
d. Sumber PdP Pemilihan sumber yang Pemilihan sumber kurang Pemilihan sumber Pemilihan sumber baik, Pemilihan sumber amat
tidak sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai, mencukupi, tetapi sesuai serta membantu baik dan amat sesuai
mencukupi, tidak mencukupi, kurang kurang menarik, kurang proses PdP termasuk serta amat membantu
menarik, tidak mencabar menarik, kurang mencabar dan kurang penggunaan TMK proses PdP termasuk
dan tidak berfungsi mencabar dan kurang berfungsi penggunaan TMK
berfungsi

e. Unsur Tiada pernyataan Terdapat pernyataan Terdapat pernyataan Pernyataan kemahiran Pernyataan kemahiran
Kemahiran mengenai kemahiran kemahiran berfikir aras kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi jelas berfikir aras tinggi amat
Berfikir Aras berfikir aras tinggi. Tiada tinggi tetapi kurang tinggi yang sesuai dan sesuai. Terdapat jelas dan sesuai.
Tinggi ( KBAT) bukti penggunaan alat sesuai dengan isi dengan isi kandungan. langkah-langkah Terdapat langkah-
berfikir. Tiada contoh kandungan pelajaran. pengajaran dan langkah pengajaran dan
soalan berdaya fikir. pembelajaran untuk pembelajaran untuk
penguasaan kemahiran penguasaan kemahiran
berfikir. berfikir aras tinggi.

92
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


Pemilihan kemahiran
berfikir tiada perkaitan Kurang jelas penggunaan Terdapat penggunaan Terdapat aktiviti yang Terdapat aktiviti yang
dengan isi kandungan alat berfikir dan kurang alat berfikir dan bahan melibatkan pelajar untuk melibatkan pelajar untuk
pelajaran. Tiada bahan bahan rangsangan yang rangsangan tetapi kurang mencapai objektif mencapai objektif
rangsangan yang sesuai sesuai dengan sesuai dengan aktiviti pembelajaran untuk pembelajaran untuk
dengan kemahiran. kemahiran. Kurang dan langkah PdP yang kemahiran berfikir. kemahiran berfikir.
aktiviti yang boleh dipilih. Rancangan penggunaan
mencabar keupayaan alat berfikir jelas.
minda. Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

f. Elemen Tiada elemen merentas Terdapat satu elemen Terdapat satu elemen Terdapat dua elemen Terdapat tiga elemen
merentas kurikulum (EMK). merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum
kurikulum(EMK) (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap
perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan
dilaksanakan kurang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan amat
bersesuaian dan kurang bersesuaian dan bersesuaian dan bersesuaian dan
berkesan. membantu keberkesanan membantu keberkesanan membantu keberkesanan
PdP. PdP. PdP.
g. Aplikasi terapi Tidak mengamalkan Kurang mengamalkan Mengamalkan aktiviti Mengamalkan aktiviti Banyak menggunakan
aktiviti berunsur terapi aktiviti berunsur terapi berunsur terapi yang berunsur terapi yang aktiviti berunsur terapi
yang bersesuaian dalam yang sesuai dalam agak sesuai dalam PdP sesuai dalam PdP yang dan amat berjaya
PdP yang memerlukan situasi pembelajaran yang memerlukan unsur memerlukan unsur terapi merangsang
unsur terapi yang memerlukan unsur terapi pembelajaran murid
terapi dalam PdP yang
memerlukan unsur terapi
h. Permulaan Membiarkan kelas dalam Kurang berjaya Berjaya mewujudkan Berjaya mewujudkan Amat berjaya
keadaan tidak terkawal mewujudkan kesediaan kesediaan murid untuk kesediaan murid untuk mewujudkan kesediaan
dan tidak peka kepada murid untuk belajar. belajar. belajar. murid untuk belajar.
kesediaan belajar murid.

Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi
tidak sesuai. kurang sesuai. kurang berjaya menarik dapat menarik tumpuan yang amat sesuai,
tumpuan murid. sebahagian besar murid. menarik,
menyeronokkan, dapat
menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.
i. Perkembangan Tidak berjaya Kurang berjaya Boleh melaksanakan Berjaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
Pengajaran melaksanakan langkah- melaksanakan langkah- langkah pengajaran langkah-langkah langkah-langkah
langkah penyampaian. langkah penyampaian. dengan teratur dan baik pengajaran secara pengajaran dengan amat
tetapi ada kalanya teratur dan terkawal. teratur dan terkawal.
Penggunaan masa tidak Pengurusan masa kurang berjaya dalam Maklumat/bahan yang
dikawal. kurang luwes (fleksibel). pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya
diajar berjaya disampaikan
Tidak peka dengan Kurang peka dengan Boleh mempelbagaikan disampaikan berperingkat-peringkat.
keperluan murid. keperluan murid. aktiviti mengikut berperingkat-peringkat.
kehendak dan kebolehan Kadar/kelajuan
Gagal mengawal kelas Kurang berjaya murid serta menepati Kadar/kelajuan penyampaian amat
sehingga terganggu mengawal kelas hasil pembelajaran tetapi penyampaian sesuai sesuai dengan tahap
kemajuan PdP. sehingga terganggu kurang berjaya dengan tahap kebolehan kebolehan murid.
kemajuan PdP. mengawal sebahagian murid.
Penyampaian isi Penyampaian isi kecil murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan Boleh mempelbagaikan
pelajaran tidak teratur. pelajaran kurang teratur. aktiviti mengikut aktiviti mengikut
kehendak dan kebolehan kehendak dan kebolehan
murid serta menepati murid serta menepati
hasil pembelajaran dan hasil pembelajaran dan
berjaya mengawal berjaya mengawal semua
sebahagian besar murid murid dalam kelas.
dalam kelas.
j. Komunikasi dan Menghadapi masalah Penggunaan bahasa dan Menyampaikan ilmu Berjaya menggerakkan Amat berjaya
Pengurusan Bilik sebutan dan penggunaan sebutan yang kurang dengan cara yang sesuai murid melalui menggerakkan murid
Darjah bahasa untuk jelas untuk tetapi kurang berjaya penggunaan bahasa melalui penggunaan
berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan memotivasikan murid. yang ekspresif dan bahasa yang ekspresif
kelas atau individu kelas atau individu berkesan. dan berkesan.

93
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Tidak mewujudkan Kurang mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan
persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran
pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang amat
kondusif. kondusif. kondusif tetapi tidak kondusif dan dapat kondusif dan dapat
dapat memotivasikan memotivasikan memotivasikan
sebahagian murid. sebahagian besar murid. sebahagian besar murid.

k. Kualiti Peribadi Tidak dapat Sukar menyesuaikan Berbudi bahasa dan tahu Berpekerti terpuji, luhur Sentiasa menunjukkan
menyesuaikan tingkah tingkah laku sebagai menyesuaikan tingkah dan bersifat mulia budi pekerti yang luhur,
laku sebagai seorang seorang guru. laku sebagai seorang sebagai model kepada terpuji, berbudi bahasa
guru. guru. guru di sekolah. serta dapat
menyesuaikan
Tidak berupaya Kurang berupaya Cuba berusaha untuk Memiliki sifat mesra dan tingkahlaku sebagai
menyesuaikan diri menyesuaikan diri menimbulkan suasana mempunyai perawakan seorang guru.
dengan keadaan dan dengan keadaan dan mesra dan dan kewibawaan sebagai
situasi. situasi. menyenangkan di seorang guru. Amat berjaya di dalam
kalangan murid. menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi

Amat sesuai sebagai


model kepada murid
l. Kreativiti dan Tidak jelas dan tidak Kurang jelas dan kurang Jelas tetapi kurang Jelas dan teratur dalam Sangat jelas dan sangat
inovasi teratur dalam teratur dalam teratur dalam pelaksanaan PdP. teratur dalam
pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP.

Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
tidak memberi Impak kurang memberi Impak kurang memberi Impak jelas memberi Impak sangat jelas memberi
kepada murid. kepada murid. kepada murid. kepada murid. Impak kepada murid.

m. Penutup Gagal menamatkan Cuba membuat penutup Penutup pelajaran yang Menamatkan pelajaran Menamatkan pelajaran
pelajaran tetapi kurang berkaitan sesuai tetapi kurang dengan aktiviti dengan aktiviti
dengan tajuk pelajaran. menarik. pengukuhan/ penilaian pengukuhan/ penilaian
yang berkesan. yang amat berkesan.

Tidak dapat mengenal Hanya sebahagian Isi-isi utama berjaya Isi-isi utama berjaya Berjaya membuat
pasti isi-isi utama. sahaja daripada dicungkil. dicungkil tetapi rumusan rumusan/kesimpulan
maklumat utama dapat kurang tepat.
dikenal pasti.
Berjaya menguruskan Berjaya menguruskan
Murid keluar/bersurai dari Memberi arahan untuk Memberi arahan untuk murid dengan teratur. murid dengan amat
kelas tanpa arahan yang bersurai secara teratur bersurai secara teratur Memberi arahan untuk teratur. Memberi arahan
jelas. Bersurai secara tetapi pelaksanaannya tetapi pelaksanaannya bersurai secara teratur untuk bersurai secara
yang tidak berdisiplin. tidak terkawal. kurang terkawal. dan pelaksanaannya teratur dan
terkawal. pelaksanaannya sangat
terkawal dan berdisiplin.

Tiada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan. Ada aktiviti susulan
diberi diberi
n. Pencapai Hasil Semua hasil Sebahagian kecil sahaja Sebahagian daripada Sebahagian besar Semua hasil
Pembelajaran pembelajaran yang daripada hasil hasil pembelajaran yang daripada hasil pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. pembelajaran yang disenaraikan berjaya
dicapai. ditetapkan dapat dicapai. ditetapkan dapat dicapai. dicapai melalui aktiviti
PdP yang disediakan.

o. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai- Terdapat sedikit nilai- Sebahagian nilai murni Berjaya menerapkan Amat berjaya
nilai murni seperti yang nilai murni yang dapat diterapkan melalui nilai-nilai murni dengan menerapkan nilai-nilai
dicatatkan. diterapkan melalui aktiviti aktiviti PdP yang baik dan pada masa murni dengan baik dan
PdP yang dijalankan. dijalankan. yang sesuai. berkesan pada masa
yang sesuai
p. Amalan Refleksi Tidak berusaha untuk Kurang berusaha untuk Ada usaha untuk menilai Sentiasa berusaha Dapat mengenal pasti
menilai diri menilai diri kekuatan dan kelemahan menilai kelemahan dan serta menilai kekuatan
diri, tetapi tidak dapat kekuatan diri. dan kelemahan diri
menghubungkaitkan dengan amat jelas.
Tidak dapat menghubung Kurang dapat sebab dan akibat tentang

94
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


kaitkan sebab dan akibat menghubung kaitkan tindakan yang telah Dapat Dapat
tentang tindakan yang sebab dan akibat tentang diambil. menghubungkaitkan menghubungkaitkan
telah diambil. tindakan yang telah sebab dan akibat yang sebab dan akibat
diambil. telah diambil. terhadap tindakan yang
diambil

Tidak menunjukkan Kurang menunjukkan Kurang mengaitkan Dapat mengaitkan situasi Dapat mengaitkan sebab
usaha untuk merancang usaha untuk merancang situasi dan pengalaman dan pengalaman untuk dan akibat untuk
dan membuat tindakan dan membuat tindakan untuk membuat inferens. membuat inferens. membuat inferens.
susulan. susulan.
Dapat meramal kesan
sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambilkira unsur
KMD

B. PENTAKSIRAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Menyemak dan Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
memberi pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
maklum balas dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
kerja murid tertentu.
b. Menyimpan Tidak peka tentang tahap Kurang peka tentang Dapat mengenalpasti Merekod kemajuan murid Berkebolehan membuat
rekod markah penguasaan individu tahap penguasaan pencapaian individu secara sistematik dan refleksi kendiri secara
murid terhadap isi kandungan individu terhadap isi dalam isi kandungan kerap memberi maklum mendalam dan kritis.
kurikulum. kandungan kurikulum. kurikulum. balas yang membina.

c. Kesedaran Jangkaan tahap Jangkaan tahap Mempunyai jangkaan Dapat memberi bukti Berkebolehan
tentang prestasi pencapaian tidak pencapaian kurang tahap pencapaian yang yang jelas tentang menggunakan dan
murid realistik. realistik. realistik. penilaian pengajaran dan membina soalan-soalan
kesan pembelajaran. aras tinggi.

d. Penilaian Gagal menyesuaikan diri Keupayaan membuat Menilai dan merekod Mengembangkan Berkebolehan membuat
pembelajaran dengan tahap refleksi terhad. kemajuan murid secara kebolehan membuat refleksi.
pembelajaran individu. sistematik. refleksi.

Tidak berkebolehan Kurang mampu Ada keupayaan untuk Kurang berupaya Berupaya menggunakan
membuat refleksi. menyesuaikan diri menilai kesan PdP. menggunakan dan dan membina soalan-
dengan tahap Ada kebolehan membuat membina soalan-soalan soalan aras tinggi.
pembelajaran individu. refleksi. aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Sumbangan Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
sukarela kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja mengendalikan kerja peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
atau peranan bukan atau peranan bukan diberikan. Arahan Arahan pentadbiran kepada sekolah.
mengajar yang boleh mengajar yang boleh pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
menampilkan ciri-ciri menampilkan ciri-ciri dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
sebagai guru sekolah. sebagai guru sekolah. cara yang kurang bertanggungjawab bersungguh-sungguh
Lambat melaksanakan bertanggungjawab. dan dengan penuh
arahan-arahan tanggungjawab.
pentadbiran.

b. Penglibatan Tidak bertanggungjawab Kurang komited dan Boleh merancang Boleh merancang dan Cekap dalam
dalam aktiviti dan tidak bersungguh- kurang cekap merancang dengan baik tetapi mengelola dengan baik. merancang, mengelola
sekolah sungguh dalam dan mengelola aktiviti menghadapi masalah Mempunyai kebolehan dan mengurus pelbagai

95
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


memainkan peranan- yang berkaitan dengan dalam pengelolaan. memimpin dan sumber untuk mencapai
peranan lain yang boleh peranan dan Boleh memimpin dan mengarah. objektif sekolah.
membawa kebaikan tanggungjawab baru mengarah tetapi kurang Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. yang diberikan. cekap. pengelola yang ada
kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Lengkap dan Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Penyediaan portfolio Penyediaan portfolio .Penyediaan portfolio
kemas Portfolio seperti yang mengemaskinikan kemas dan menepati kemas, kreatif dan teratur amat kemas, kreatif dan
ditetapkan portfolio dengan objektif penyediaan serta menepati objektif teratur serta amat
maklumat dan dokumen portfolio praktikum penyediaan portfolio menepati objektif
baru . praktikum. penyediaan portfolio
praktikum.

b. Bukti-bukti yang Tidak berusaha untuk Maklumat yang diberikan Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
relevan menambah maklumat kurang berkaitan dengan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
dan dokumen yang objektif praktikum yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
relevan. objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
kemas, kreatif dan yang ditambah itu yang ditambah itu amat
teratur. relevan. relevan

c. Penulisan Tidak meneruskan Penulisan jurnal reflektif Dapat mengenalpasti isu Penulisan jurnal reflektif Penulisan jurnal reflektif
Jurnal Reflektif penulisan jurnal reflektif kurang mengenalpasti dalam penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan
isu dan langkah-langkah reflektif tetapi kurang menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas
penyelesaiannya. berupaya mengupas isu refleksi yang jelas
serta mencari
penyelesaiannya.

96
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-15
SULIT
BORANG PR2/MP
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM
MASALAH PEMBELAJARAN

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 10 % 20 % 60 %

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 - 1.9 0.0 – 3.9 0.0 - 11.9

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 2.0 - 3.9 4.0 – 7.9 12.0 – 23.9

Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 4.0 - 5.9 8.0 – 11.9 24.0 – 35.9

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 6.0 - 7.9 12.0 – 15.9 36.0 – 47.9

Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek 5 8.0 - 10.0 16.0 – 20.0 48.0 - 60.0

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Hasil pembelajaran

b. Isi pelajaran

c. Strategi pengajaran pembelajaran

d. Sumber pengajaran pembelajaran


(A)
e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras 1 2 3 4 5
PERANCANGAN Tinggi (KBAT)
DAN f. Elemen merentas kurikulum (EMK) Markah A
PELAKSANAAN ( / 60)
(60%) g. Aplikasi terapi

h. Permulaan

i. Perkembangan pengajaran
j. Komunikasi & Pengurusan bilik
darjah

97
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


k. Kualiti Peribadi

l. Kreativiti dan inovasi

m. Penutup

n. Pencapaian hasil pembelajaran

o. Aplikasi nilai

p. Amalan refleksi
a. Menyemak dan memberi maklum
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid
(B) 1 2 3 4 5
c. Kesedaran tentang prestasi murid
PENTAKSIRAN Markah B
(10%) ( / 10)
d. Penilaian pembelajaran
(Rujuk PR1 Bidang Teras, Rekod
Persediaan Mengajar dan Portfolio)
(C)
a. Sumbangan sukarela
1 2 3 4 5
PERANAN- Markah C
PERANAN LAIN b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah ( / 20)
(20%)

(D) a. Lengkap dan kemas


1 2 3 4 5
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan
Markah D
PORTFOLIO
( / 10)
(10%) c. Penulisan Jurnal Reflektif

Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D = /100

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh:

98
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-15a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR2 M/P BIDANG TERAS

5. Borang PR2 Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

6. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

7. Borang PR2 Bidang Teras digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir
Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.
j) Borang PR1 Bidang Teras
k) Portfolio praktikum
l) Rekod Persediaan Mengajar

8. Borang PR2 Bidang Teras adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR2 Bidang Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Persediaan proses Persediaan proses Urutan rancangan Proses pengajaran dan Berjaya membuktikan
pengajaran dan pengajaran dan pengajaran berlandaskan pembelajaran dibuat keaslian pemikiran dan
pembelajaran tidak pembelajaran tidak rancangan pelajaran, dengan teliti selaras kemahiran dalam
mencukupi, tidak mencukupi, kurang ekspektasi terhadap murid dengan keperluan dan merancang dan membuat
menyedari keperluan menyedari keperluan realistik. kebolehan murid. persediaan mengajar.
murid, strategi pengajaran murid.
tidak sesuai, tidak ada Tugasan pembelajaran Isi pelajaran disampaikan Menggunakan pelbagai
sumber PdP. Strategi pengajaran kurang yang disediakan sesuai. dengan jelas dan dalam strategi PdP dengan
sesuai, sumber PdP tidak situasi yang berkesan.
sesuai/tidak mencukupi, Menggunakan strategi merangsangkan.
persembahan pengajaran pengajaran yang sesuai, Memenuhi keperluan
lemah. menggunakan sumber Struktur pengajaran perbezaan individu murid.
dengan berkesan. disusun dan dilaksanakan
dengan teratur. Berjaya menjana
Pemeringkatkan keseronokan belajar dan
pengajaran masih lemah. Sumber PdP sesuai dan mengembangkan minat
digunakan dengan inkuiri penemuan di
memuaskan. kalangan murid.

Berjaya mengekalkan
perhatian dan minat murid.

99
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

B. PENTAKSIRAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
Kurang peka tentang tahap Dapat mengenalpasti tertentu.
Tidak peka tentang tahap penguasaan individu pencapaian individu dalam Berkebolehan membuat
penguasaan individu terhadap isi kandungan isi kandungan kurikulum. Merekod kemajuan murid refleksi kendiri secara
terhadap isi kandungan kurikulum. secara sistematik dan mendalam dan kritis.
kurikulum. Mempunyai jangkaan kerap memberi
Jangkaan tahap tahap pencapaian yang maklumbalas yang Berkebolehan
Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. membina. menggunakan dan
pencapaian tidak realistik. realistik. membina soalan-soalan
Menilai dan merekod Dapat memberi bukti yang aras tinggi.
Gagal menyesuaikan diri Kurang mampu kemajuan murid secara jelas tentang penilaian
dengan tahap menyesuaikan diri dengan sistematik. pengajaran dan kesan Berkebolehan membuat
pembelajaran individu. tahap pembelajaran pembelajaran. refleksi.
individu. Ada keupayaan untuk
Tidak berkebolehan menilai kesan PdP. Mengembangkan Berupaya menggunakan
membuat refleksi. Keupayaan membuat Ada kebolehan membuat kebolehan membuat dan membina soalan-
refleksi terhad. refleksi. refleksi. soalan aras tinggi.
Kurang berupaya
menggunakan dan
membina soalan-soalan
aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja atau mengendalikan kerja atau peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
peranan bukan mengajar peranan bukan mengajar diberikan. kepada sekolah.
yang boleh menampilkan yang boleh menampilkan Arahan pentadbiran
ciri-ciri sebagai guru ciri-ciri sebagai guru Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
sekolah. sekolah. dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
cara yang bertanggung bertanggungjawab. bersungguh-sungguh dan
Lambat melaksanakan Kurang komited dan jawab. dengan penuh
arahan-arahan kurang cekap merancang Boleh merancang dan tanggungjawab.
pentadbiran. dan mengelola aktiviti Boleh merancang dengan mengelola dengan baik.
yang berkaitan dengan baik tetapi menghadapi Mempunyai kebolehan Cekap dalam merancang,
Tidak bertanggungjawab peranan dan masalah dalam memimpin dan mengarah. mengelola dan mengurus
dan tidak bersungguh- tanggungjawab baru yang pengelolaan. Boleh pelbagai sumber untuk
sungguh dalam diberikan. memimpin dan mengarah mencapai objektif
memainkan peranan- tetapi kurang cekap. sekolah.
peranan lain yang boleh
membawa kebaikan Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. pengelola yang ada
kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

100
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
Portfolio seperti yang mengemaskinikan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
ditetapkan portfolio dengan yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
maklumat dan dokumen objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
Tidak berusaha untuk baru pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
menambah maklumat dan kemas, kreatif dan teratur. yang ditambah itu yang ditambah itu amat
dokumen yang relevan. Maklumat yang diberikan relevan. relevan.
kurang berkaitan dengan Dapat mengenalpasti isu
Tidak meneruskan objektif praktikum dalam penulisan jurnal Penulisan jurnal Penulisan jurnal
penulisan jurnal. tetapi kurang berupaya diteruskan dan menunjukkan amalan
Penulisan jurnal kurang mengupas isu serta menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas.
mengenalpasti isu dan mencari penyelesaiannya. refleksi yang jelas.
langkah-langkah Penyediaan portfolio amat
penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur
kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati
serta menepati objektif objektif penyediaan
penyediaan portfolio portfolio praktikum
praktikum

101
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-16

BORANG PR1/ML
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM
MASALAH PENGLIHATAN

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa Penyeliaan Ke

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

c. Strategi pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
1 2 3 4 5
( KBAT)
f. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5
(A)
PERANCANGAN
g. Pengurusan rutin 1 2 3 4 5
DAN
PELAKSANAAN h. Peka tahap pelihatan murid:
1 2 3 4 5
(Sumber PdP, aktiviti)
i. Peka keperluan khas murid
1 2 3 4 5
(Brailler, Kanta, CCTV)
j. Permulaan 1 2 3 4 5

k. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5

l. Komunikasi & Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5

m. Kualiti Peribadi 1 2 3 4 5

102
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


n. Kreativiti dan inovasi 1 2 3 4 5

o. Penutup 1 2 3 4 5

p. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

q. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

r. Amalan refleksi 1 2 3 4 5
a. Menyemak dan memberi maklum
1 2 3 4 5
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid 1 2 3 4 5
(B)
PENTAKSIRAN
c. Kesedaran tentang prestasi murid 1 2 3 4 5

d. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5

(C) a. Sumbangan sukarela 1 2 3 4 5


PERANAN-
PERANAN LAIN b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah 1 2 3 4 5

a. Lengkap dan kemas 1 2 3 4 5


(D)
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan 1 2 3 4 5
PORTFOLIO
c. Penulisan Jurnal Reflektif 1 2 3 4 5

(E)
Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

103
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-16a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML BIDANG TERAS


1. Borang PR1/ML Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan
bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek,
disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap
aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Borang PR1/ML Bidang Teras akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah
penyelia dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1/ ML Bidang Teras yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap
bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML Bidang Teras.

A PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
tidak eksplisit, tidak kurang eksplisit, kurang eksplisit, tepat, jelas, eksplisit, tepat, jelas dan eksplisit, tepat, jelas dan
sesuai dengan tepat dan kurang sesuai tetapi kurang spesifik spesifik mengikut spesifik mengikut
peringkat kebolehan dengan kebolehan murid mengikut kebolehan kehendak sukatan kebolehan murid serta
murid dan tidak serta kehendak sukatan murid serta kehendak pelajaran tetapi kurang kehendak sukatan
memenuhi kehendak pelajaran sukatan pelajaran mengikut kebolehan pelajaran
sukatan pelajaran murid

b. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak Isi kandungan kurang Isi kandungan sesuai Isi kandungan sesuai Isi kandungan amat
sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil dengan hasil dengan hasil sesuai dengan hasil
pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan
sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran.

Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi
pelajaran tidak pelajaran kurang pelajaran kurang pelajaran mengikut pelajaran amat jelas
mengikut urutan bagi mengikut urutan untuk mengikut urutan bagi urutan bagi mencapai mengikut urutan bagi
mencapai hasil mencapai hasil mencapai hasil hasil pembelajaran mencapai hasil
pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran

c. Strategi PdP Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti amat
tidak sesuai dan tidak kurang sesuai dan sesuai tetapi hanya sesuai, bertepatan dan sesuai, bertepatan dan
mengambil kira hasil kurang mengambil kira mengambil kira mengambil kira semua mengambil kira semua
pembelajaran yang hasil pembelajaran yang sebahagian daripada aspek PdP termasuk aspek PdP termasuk
hendak dicapai, isi hendak dicapai, isi faktor berikut: hasil unsur-unsur TMK dan unsur-unsur TMK dan
pelajaran, keunikan pelajaran, keunikan pembelajaran yang KMD. KMD.
individu murid (cth: individu murid, sumber hendak dicapai, isi
kecerdasan pelbagai), PdP, masa dan situasi. pelajaran, keunikan
sumber PdP, masa individu murid, sumber
dan situasi. PdP, masa dan situasi.

d. Sumber PdP Pemilihan sumber Pemilihan sumber kurang Pemilihan sumber Pemilihan sumber baik, Pemilihan sumber amat
yang tidak sesuai, sesuai, kurang sesuai, mencukupi, tetapi sesuai serta membantu baik dan amat sesuai
tidak mencukupi, tidak mencukupi, kurang kurang menarik, kurang proses PdP termasuk serta amat membantu
menarik, tidak menarik, kurang mencabar dan kurang penggunaan TMK proses PdP termasuk
mencabar dan tidak mencabar dan kurang berfungsi penggunaan TMK
berfungsi berfungsi

e. Unsur Kemahiran Tiada pernyataan Terdapat pernyataan Terdapat pernyataan Pernyataan kemahiran Pernyataan kemahiran
Berfikir Aras Tinggi mengenai kemahiran kemahiran berfikir aras kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi jelas berfikir aras tinggi amat
( KBAT) berfikir aras tinggi. tinggi tetapi kurang tinggi yang sesuai dan sesuai. Terdapat jelas dan sesuai.
Tiada bukti sesuai dengan isi dengan isi kandungan. langkah-langkah Terdapat langkah-

104
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


penggunaan alat kandungan pelajaran. pengajaran dan langkah pengajaran dan
berfikir. Tiada contoh pembelajaran untuk pembelajaran untuk
soalan berdaya fikir. penguasaan kemahiran penguasaan kemahiran
berfikir. berfikir aras tinggi.

Pemilihan kemahiran Kurang jelas penggunaan Terdapat penggunaan Terdapat aktiviti yang Terdapat aktiviti yang
berfikir tiada perkaitan alat berfikir dan kurang alat berfikir dan bahan melibatkan pelajar untuk melibatkan pelajar untuk
dengan isi kandungan bahan rangsangan yang rangsangan tetapi kurang mencapai objektif mencapai objektif
pelajaran. Tiada sesuai dengan sesuai dengan aktiviti pembelajaran untuk pembelajaran untuk
bahan rangsangan kemahiran. Kurang dan langkah PdP yang kemahiran berfikir. kemahiran berfikir.
yang sesuai dengan aktiviti yang boleh dipilih. Rancangan penggunaan
kemahiran. mencabar keupayaan alat berfikir jelas.
minda. Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

f. Elemen merentas Tiada elemen Terdapat satu elemen Terdapat satu elemen Terdapat dua elemen Terdapat tiga elemen
kurikulum(EMK) merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum
(EMK). (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap
perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan
dilaksanakan kurang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan amat
bersesuaian dan kurang bersesuaian dan bersesuaian dan bersesuaian dan
berkesan. membantu keberkesanan membantu keberkesanan membantu keberkesanan
PdP. PdP. PdP.
g. Pengurusan rutin Rutin harian tidak Rutin harian meliputi Rutin harian meliputi Rutin harian meliputi Rutin harian meliputi
meliputi aktiviti-aktiviti aktiviti-aktiviti yang lebih aktiviti-aktiviti yang lazim pelbagai aktiviti yang pelbagai aktiviti yang
yang lebih bercorak bercorak mengarah diamalkan dalam boleh memupuk disiplin kreatif dalam memupuk
mengarah dalam dalam memupuk disiplin memupuk disiplin diri diri disiplin diri
memupuk disiplin diri diri

Tidak menyediakan Kurang memberi Boleh mengelakkan Berwaspada untuk Amat prihatin dan
persekitaran yang perhatian aspek kemalangan. mengelak kemalangan. sentiasa berwaspada
sesuai bagi keselamatan murid. terhadap keselamatan
mengelakkan murid.
kemalangan.

h. Peka tahap Tidak peka dalam Kurang peka terhadap Pemilihan sumber PdP Pemilihan sumber PdP Pemilihan sumber PdP
penglihatan murid penyediaan sumber penggunaan sumber PdP dan aktiviti yang dan aktiviti yang dan aktiviti amat baik dan
PdP dan aktiviti murid. dan aktiviti murid. dilaksanakan sesuai tapi dilaksanakan baik, sesuai serta amat
kurang menarik, kurang sesuai serta membantu membantu proses PdP
mencabar dan kurang proses PdP termasuk termasuk penggunaan
berfungsi. penggunaan ICT. ICT.

i. Peka keperluan Tidak peka terhadap Kurang peka terhadap Peka terhadap Kadar kepekaan Kadar kepekaan
khas murid keperluan khas murid. keperluan khas murid. penggunaan keperluan terhadap penggunaan terhadap penggunaan
khas murid. keperluan khas sesuai keperluan khas amat
dengan tahap keupayaan sesuai dengan
murid. keupayaan murid.

j. Aplikasi terapi Tidak mengamalkan Kurang mengamalkan Mengamalkan aktiviti Mengamalkan aktiviti Banyak menggunakan
aktiviti berunsur terapi aktiviti berunsur terapi berunsur terapi yang berunsur terapi yang aktiviti berunsur terapi
yang bersesuaian yang sesuai dalam agak sesuai dalam PdP sesuai dalam PdP yang dan amat berjaya
dalam PdP yang situasi pembelajaran yang memerlukan unsur memerlukan unsur terapi merangsang
memerlukan unsur yang memerlukan unsur terapi pembelajaran murid
terapi terapi dalam PdP yang
memerlukan unsur terapi

k. Permulaan Membiarkan kelas Kurang berjaya Berjaya mewujudkan Berjaya mewujudkan Amat berjaya
dalam keadaan tidak mewujudkan kesediaan kesediaan murid untuk kesediaan murid untuk mewujudkan kesediaan
terkawal dan tidak murid untuk belajar. belajar. belajar. murid untuk belajar.
peka kepada
kesediaan belajar
murid. Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi
kurang sesuai. kurang berjaya menarik dapat menarik tumpuan yang amat sesuai,
Pelaksanaan set tumpuan murid. sebahagian besar murid. menarik,
induksi tidak sesuai. menyeronokkan, dapat

105
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.

l. Perkembangan Tidak berjaya Kurang berjaya Boleh melaksanakan Berjaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
Pengajaran melaksanakan melaksanakan langkah- langkah pengajaran langkah-langkah langkah-langkah
langkah-langkah langkah penyampaian. dengan teratur dan baik pengajaran secara pengajaran dengan amat
penyampaian. tetapi ada kalanya teratur dan terkawal. teratur dan terkawal.
Pengurusan masa kurang berjaya dalam Maklumat/bahan yang
Penggunaan masa kurang luwes (fleksibel). pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya
tidak dikawal. diajar berjaya disampaikan
Kurang peka dengan Boleh mempelbagaikan disampaikan berperingkat-peringkat.
Tidak peka dengan keperluan murid. aktiviti mengikut berperingkat-peringkat.
keperluan murid. kehendak dan kebolehan Kadar/kelajuan
Kurang berjaya murid serta menepati Kadar/kelajuan penyampaian amat
Gagal mengawal kelas mengawal kelas hasil pembelajaran tetapi penyampaian sesuai sesuai dengan tahap
sehingga terganggu sehingga terganggu kurang berjaya dengan tahap kebolehan kebolehan murid.
kemajuan PdP. kemajuan PdP. mengawal sebahagian murid.
kecil murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan
Penyampaian isi Penyampaian isi Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut
pelajaran tidak teratur. pelajaran kurang teratur. aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan
kehendak dan kebolehan murid serta menepati
murid serta menepati hasil pembelajaran dan
hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua
berjaya mengawal murid dalam kelas.
sebahagian besar murid
dalam kelas.

m.Komunikasi dan Menghadapi masalah Penggunaan bahasa dan Menyampaikan ilmu Berjaya menggerakkan Amat berjaya
Pengurusan Bilik sebutan dan sebutan yang kurang dengan cara yang sesuai murid melalui menggerakkan murid
Darjah penggunaan bahasa jelas untuk tetapi kurang berjaya penggunaan bahasa melalui penggunaan
untuk berkomunikasi berkomunikasi dengan memotivasikan murid. yang ekspresif dan bahasa yang ekspresif
dengan kelas atau kelas atau individu berkesan. dan berkesan.
individu
Kurang mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan
Tidak mewujudkan persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran
persekitaran pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang amat
pembelajaran yang kondusif. kondusif tetapi tidak kondusif dan dapat kondusif dan dapat
kondusif. dapat memotivasikan memotivasikan memotivasikan
sebahagian murid. sebahagian besar murid. sebahagian besar murid.

n. Kualiti Peribadi Tidak dapat Sukar menyesuaikan Berbudi bahasa dan tahu Berpekerti terpuji, luhur Sentiasa menunjukkan
menyesuaikan tingkah tingkah laku sebagai menyesuaikan tingkah dan bersifat mulia budi pekerti yang luhur,
laku sebagai seorang seorang guru. laku sebagai seorang sebagai model kepada terpuji, berbudi bahasa
guru. guru. guru di sekolah. serta dapat
menyesuaikan
Tidak berupaya Kurang berupaya Cuba berusaha untuk Memiliki sifat mesra dan tingkahlaku sebagai
menyesuaikan diri menyesuaikan diri menimbulkan suasana mempunyai perawakan seorang guru.
dengan keadaan dan dengan keadaan dan mesra dan dan kewibawaan sebagai
situasi. situasi. menyenangkan di seorang guru. Amat berjaya di dalam
kalangan murid. menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi

Amat sesuai sebagai


model kepada murid
o. Kreativiti dan Tidak jelas dan tidak Kurang jelas dan kurang Jelas tetapi kurang Jelas dan teratur dalam Sangat jelas dan sangat
inovasi teratur dalam teratur dalam teratur dalam pelaksanaan PdP. teratur dalam
pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP.
Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
tidak memberi Impak kurang memberi Impak kurang memberi Impak jelas memberi Impak sangat jelas memberi
kepada murid. kepada murid. kepada murid. kepada murid. Impak kepada murid.

p. Penutup Gagal menamatkan Cuba membuat penutup Penutup pelajaran yang Menamatkan pelajaran Menamatkan pelajaran
pelajaran tetapi kurang berkaitan sesuai tetapi kurang dengan aktiviti dengan aktiviti
dengan tajuk pelajaran. menarik. pengukuhan/ penilaian pengukuhan/ penilaian

106
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


yang berkesan. yang amat berkesan.

Tidak dapat mengenal Hanya sebahagian Isi-isi utama berjaya Isi-isi utama berjaya Berjaya membuat
pasti isi-isi utama. sahaja daripada dicungkil. dicungkil tetapi rumusan rumusan/kesimpulan
maklumat utama dapat kurang tepat.
dikenal pasti.
Murid keluar/bersurai Memberi arahan untuk Berjaya menguruskan Berjaya menguruskan
dari kelas tanpa Memberi arahan untuk bersurai secara teratur murid dengan teratur. murid dengan amat
arahan yang jelas. bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya Memberi arahan untuk teratur. Memberi arahan
Bersurai secara yang tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. bersurai secara teratur untuk bersurai secara
tidak berdisiplin. tidak terkawal. dan pelaksanaannya teratur dan
terkawal. pelaksanaannya sangat
Tiada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan Ada aktiviti susulan diberi terkawal dan berdisiplin.
diberi diberi
Ada aktiviti susulan. Ada aktiviti susulan

q. Pencapai Hasil Semua hasil Sebahagian kecil sahaja Sebahagian daripada Sebahagian besar Semua hasil
Pembelajaran pembelajaran yang daripada hasil hasil pembelajaran yang daripada hasil pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. pembelajaran yang disenaraikan berjaya
dicapai. ditetapkan dapat dicapai. ditetapkan dapat dicapai. dicapai melalui aktiviti
PdP yang disediakan.

r. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan Terdapat sedikit nilai- Sebahagian nilai murni Berjaya menerapkan Amat berjaya
nilai-nilai murni seperti nilai murni yang dapat diterapkan melalui nilai-nilai murni dengan menerapkan nilai-nilai
yang dicatatkan. diterapkan melalui aktiviti aktiviti PdP yang baik dan pada masa murni dengan baik dan
PdP yang dijalankan. dijalankan. yang sesuai. berkesan pada masa
yang sesuai
s. Amalan Refleksi Tidak berusaha untuk Kurang berusaha untuk Ada usaha untuk menilai Sentiasa berusaha Dapat mengenal pasti
menilai diri menilai diri kekuatan dan kelemahan menilai kelemahan dan serta menilai kekuatan
diri, tetapi tidak dapat kekuatan diri. dan kelemahan diri
Tidak dapat menghubungkaitkan dengan amat jelas.
menghubung kaitkan Kurang dapat sebab dan akibat tentang
sebab dan akibat menghubung kaitkan tindakan yang telah Dapat Dapat
tentang tindakan yang sebab dan akibat tentang diambil. menghubungkaitkan menghubungkaitkan
telah diambil. tindakan yang telah sebab dan akibat yang sebab dan akibat
diambil. telah diambil. terhadap tindakan yang
Kurang mengaitkan diambil
Tidak menunjukkan Kurang menunjukkan situasi dan pengalaman
usaha untuk usaha untuk merancang untuk membuat inferens. Dapat mengaitkan situasi Dapat mengaitkan sebab
merancang dan dan membuat tindakan dan pengalaman untuk dan akibat untuk
membuat tindakan susulan. membuat inferens. membuat inferens.
susulan.
Dapat meramal kesan
sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambilkira unsur
KMD

B. PENTAKSIRAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
e. Menyemak dan Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
memberi maklum pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
balas kerja murid dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
tertentu.
f. Menyimpan Tidak peka tentang tahap Kurang peka tentang Dapat mengenalpasti Merekod kemajuan murid Berkebolehan membuat
rekod markah penguasaan individu tahap penguasaan pencapaian individu secara sistematik dan refleksi kendiri secara
murid terhadap isi kandungan individu terhadap isi dalam isi kandungan kerap memberi maklum mendalam dan kritis.
kurikulum. kandungan kurikulum. kurikulum. balas yang membina.

g. Kesedaran Jangkaan tahap Jangkaan tahap Mempunyai jangkaan Dapat memberi bukti Berkebolehan

107
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


tentang prestasi pencapaian tidak pencapaian kurang tahap pencapaian yang yang jelas tentang menggunakan dan
murid realistik. realistik. realistik. penilaian pengajaran dan membina soalan-soalan
kesan pembelajaran. aras tinggi.

h. Penilaian Gagal menyesuaikan diri Keupayaan membuat Menilai dan merekod Mengembangkan Berkebolehan membuat
pembelajaran dengan tahap refleksi terhad. kemajuan murid secara kebolehan membuat refleksi.
pembelajaran individu. sistematik. refleksi.

Tidak berkebolehan Kurang mampu Ada keupayaan untuk Kurang berupaya Berupaya menggunakan
membuat refleksi. menyesuaikan diri menilai kesan PdP. menggunakan dan dan membina soalan-
dengan tahap Ada kebolehan membuat membina soalan-soalan soalan aras tinggi.
pembelajaran individu. refleksi. aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Sumbangan Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
sukarela kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja mengendalikan kerja peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
atau peranan bukan atau peranan bukan diberikan. Arahan Arahan pentadbiran kepada sekolah.
mengajar yang boleh mengajar yang boleh pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
menampilkan ciri-ciri menampilkan ciri-ciri dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
sebagai guru sekolah. sebagai guru sekolah. cara yang kurang bertanggungjawab bersungguh-sungguh
Lambat melaksanakan bertanggungjawab. dan dengan penuh
arahan-arahan tanggungjawab.
pentadbiran.

b. Penglibatan Tidak bertanggungjawab Kurang komited dan Boleh merancang Boleh merancang dan Cekap dalam
dalam aktiviti dan tidak bersungguh- kurang cekap merancang dengan baik tetapi mengelola dengan baik. merancang, mengelola
sekolah sungguh dalam dan mengelola aktiviti menghadapi masalah Mempunyai kebolehan dan mengurus pelbagai
memainkan peranan- yang berkaitan dengan dalam pengelolaan. memimpin dan sumber untuk mencapai
peranan lain yang boleh peranan dan Boleh memimpin dan mengarah. objektif sekolah.
membawa kebaikan tanggungjawab baru mengarah tetapi kurang Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. yang diberikan. cekap. pengelola yang ada
kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Lengkap dan Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Penyediaan portfolio Penyediaan portfolio .Penyediaan portfolio
kemas Portfolio seperti yang mengemaskinikan kemas dan menepati kemas, kreatif dan teratur amat kemas, kreatif dan
ditetapkan portfolio dengan objektif penyediaan serta menepati objektif teratur serta amat
maklumat dan dokumen portfolio praktikum penyediaan portfolio menepati objektif
baru . praktikum. penyediaan portfolio
praktikum.
b. Bukti-bukti yang Tidak berusaha untuk Maklumat yang diberikan Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
relevan menambah maklumat kurang berkaitan dengan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
dan dokumen yang objektif praktikum yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
relevan. objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
kemas, kreatif dan yang ditambah itu yang ditambah itu amat
teratur. relevan. relevan
c. Penulisan Jurnal Tidak meneruskan Penulisan jurnal reflektif Dapat mengenalpasti isu Penulisan jurnal reflektif Penulisan jurnal reflektif
Reflektif penulisan jurnal reflektif kurang mengenalpasti dalam penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan
isu dan langkah-langkah reflektif tetapi kurang menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas
penyelesaiannya. berupaya mengupas isu refleksi yang jelas
serta mencari
penyelesaiannya.

108
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

SULIT LAMPIRAN 2-17

BORANG PR2/ML
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM
MASALAH PENGLIHATAN

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 10 % 20 % 60 %


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 - 1.9 0.0 – 3.9 0.0 - 11.9
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 2.0 - 3.9 4.0 – 7.9 12.0 – 23.9
Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 4.0 - 5.9 8.0 – 11.9 24.0 – 35.9
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 6.0 - 7.9 12.0 – 15.9 36.0 – 47.9
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek 5 8.0 - 10.0 16.0 – 20.0 48.0 - 60.0

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Hasil pembelajaran

b. Isi pelajaran

c. Strategi pengajaran pembelajaran

d. Sumber pengajaran pembelajaran


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras
(A) Tinggi (KBAT)
f. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5
PERANCANGAN
DAN g. Pengurusan rutin Markah A
PELAKSANAAN ( / 60)
(60%) h. Peka tahap penglihatan murid:
(Sumber PdP, aktiviti)
i. Peka keperluan khas murid:
(Brailler, Kanta, CCTV)
j. Permulaan

k. Perkembangan pengajaran
l. Komunikasi & Pengurusan bilik
darjah

109
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


m. Kualiti Peribadi

n. Kreativiti dan inovasi

o. Penutup

p. Pencapaian hasil pembelajaran

q. Aplikasi nilai

r. Amalan refleksi
a. Menyemak dan memberi maklum
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid
(B) 1 2 3 4 5
c. Kesedaran tentang prestasi murid
PENTAKSIRAN Markah B
(10%) ( / 10)
d. Penilaian pembelajaran
(Rujuk PR1 Bidang Teras, Rekod
Persediaan Mengajar dan Portfolio)
(C)
a. Sumbangan sukarela
1 2 3 4 5
PERANAN- Markah C
PERANAN LAIN b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah ( / 20)
(20%)
(D) a. Lengkap dan kemas
1 2 3 4 5
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan
Markah D
PORTFOLIO
( / 10)
(10%) c. Penulisan Jurnal Reflektif

Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D = /100

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh:

110
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-17a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR2/ML BIDANG TERAS

1. Borang PR2 Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

3. Borang PR2 Bidang Teras digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir
Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.
m) Borang PR1 Bidang Teras
n) Portfolio praktikum
o) Rekod Persediaan Mengajar

4. Borang PR2 Bidang Teras adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR2 Bidang Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Persediaan proses Persediaan proses Urutan rancangan Proses pengajaran dan Berjaya membuktikan
pengajaran dan pengajaran dan pengajaran berlandaskan pembelajaran dibuat keaslian pemikiran dan
pembelajaran tidak pembelajaran tidak rancangan pelajaran, dengan teliti selaras kemahiran dalam
mencukupi, tidak mencukupi, kurang ekspektasi terhadap murid dengan keperluan dan merancang dan membuat
menyedari keperluan menyedari keperluan realistik. kebolehan murid. persediaan mengajar.
murid, strategi pengajaran murid.
tidak sesuai, tidak ada Tugasan pembelajaran Isi pelajaran disampaikan Menggunakan pelbagai
sumber PdP. Strategi pengajaran kurang yang disediakan sesuai. dengan jelas dan dalam strategi PdP dengan
sesuai, sumber PdP tidak situasi yang berkesan.
sesuai/tidak mencukupi, Menggunakan strategi merangsangkan.
persembahan pengajaran pengajaran yang sesuai, Memenuhi keperluan
lemah. menggunakan sumber Struktur pengajaran perbezaan individu murid.
dengan berkesan. disusun dan dilaksanakan
dengan teratur. Berjaya menjana
Pemeringkatkan keseronokan belajar dan
pengajaran masih lemah. Sumber PdP sesuai dan mengembangkan minat
digunakan dengan inkuiri penemuan di
memuaskan. kalangan murid.

Berjaya mengekalkan
perhatian dan minat murid.

111
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

B. PENTAKSIRAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
Kurang peka tentang tahap Dapat mengenalpasti tertentu.
Tidak peka tentang tahap penguasaan individu pencapaian individu dalam Berkebolehan membuat
penguasaan individu terhadap isi kandungan isi kandungan kurikulum. Merekod kemajuan murid refleksi kendiri secara
terhadap isi kandungan kurikulum. secara sistematik dan mendalam dan kritis.
kurikulum. Mempunyai jangkaan kerap memberi
Jangkaan tahap tahap pencapaian yang maklumbalas yang Berkebolehan
Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. membina. menggunakan dan
pencapaian tidak realistik. realistik. membina soalan-soalan
Menilai dan merekod Dapat memberi bukti yang aras tinggi.
Gagal menyesuaikan diri Kurang mampu kemajuan murid secara jelas tentang penilaian
dengan tahap menyesuaikan diri dengan sistematik. pengajaran dan kesan Berkebolehan membuat
pembelajaran individu. tahap pembelajaran pembelajaran. refleksi.
individu. Ada keupayaan untuk
Tidak berkebolehan menilai kesan PDP. Mengembangkan Berupaya menggunakan
membuat refleksi. Keupayaan membuat Ada kebolehan membuat kebolehan membuat dan membina soalan-
refleksi terhad. refleksi. refleksi. soalan aras tinggi.
Kurang berupaya
menggunakan dan
membina soalan-soalan
aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja atau mengendalikan kerja atau peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
peranan bukan mengajar peranan bukan mengajar diberikan. kepada sekolah.
yang boleh menampilkan yang boleh menampilkan Arahan pentadbiran
ciri-ciri sebagai guru ciri-ciri sebagai guru Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara Melaksanakan semua
sekolah. sekolah. dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. peranan dengan segera,
yang bertanggung jawab. bersungguh-sungguh dan
Lambat melaksanakan Kurang komited dan Boleh merancang dan dengan penuh
arahan-arahan kurang cekap merancang Boleh merancang dengan mengelola dengan baik. tanggungjawab.
pentadbiran. dan mengelola aktiviti yang baik tetapi menghadapi Mempunyai kebolehan
berkaitan dengan peranan masalah dalam memimpin dan mengarah. Cekap dalam merancang,
Tidak bertanggungjawab dan tanggungjawab baru pengelolaan. Boleh mengelola dan mengurus
dan tidak bersungguh- yang diberikan. memimpin dan mengarah pelbagai sumber untuk
sungguh dalam tetapi kurang cekap. mencapai objektif sekolah.
memainkan peranan-
peranan lain yang boleh Menampilkan diri sebagai
membawa kebaikan pengelola yang ada
kepada sekolah. kemahiran berkomunikasi,
kecekapan memimpin, dan
kemahiran memberi
motivasi.

112
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
Portfolio seperti yang mengemaskinikan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
ditetapkan portfolio dengan yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
maklumat dan dokumen objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
Tidak berusaha untuk baru pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
menambah maklumat dan kemas, kreatif dan teratur. yang ditambah itu yang ditambah itu amat
dokumen yang relevan. Maklumat yang diberikan relevan. relevan.
kurang berkaitan dengan Dapat mengenalpasti isu
Tidak meneruskan objektif praktikum dalam penulisan jurnal Penulisan jurnal Penulisan jurnal
penulisan jurnal. tetapi kurang berupaya diteruskan dan menunjukkan amalan
Penulisan jurnal kurang mengupas isu serta menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas.
mengenalpasti isu dan mencari penyelesaiannya. refleksi yang jelas.
langkah-langkah Penyediaan portfolio amat
penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur
kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati
serta menepati objektif objektif penyediaan
penyediaan portfolio portfolio praktikum
praktikum

113
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-18

BORANG PR1/MD
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM
MASALAH PENDENGARAN

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa Penyeliaan Ke

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

c. Strategi pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras
1 2 3 4 5
Tinggi ( KBAT)

(A) f. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5


PERANCANGAN
DAN g. Pengurusan rutin 1 2 3 4 5
PELAKSANAAN
h. Pengurusan tingkah laku 1 2 3 4 5

i. Komunikasi seluruh 1 2 3 4 5

j. Kemahiran bahasa isyarat 1 2 3 4 5

k. Permulaan 1 2 3 4 5

l. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5

m. Pengurusan bilik darjah 1 2 3 4 5

114
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


n. Kualiti Peribadi 1 2 3 4 5

o. Kreativiti dan inovasi 1 2 3 4 5

p. Penutup 1 2 3 4 5

q. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

r. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

s. Amalan refleksi 1 2 3 4 5
a. Menyemak dan memberi maklum
1 2 3 4 5
balas kerja murid

(B)
b. Menyimpan rekod markah murid 1 2 3 4 5
PENTAKSIRAN
c. Kesedaran tentang prestasi murid 1 2 3 4 5

d. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5

(C) a. Sumbangan sukarela 1 2 3 4 5


PERANAN-
PERANAN LAIN b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah 1 2 3 4 5

a. Lengkap dan kemas 1 2 3 4 5


(D)
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan 1 2 3 4 5
PORTFOLIO
c. Penulisan Jurnal Reflektif 1 2 3 4 5

(E)
Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

115
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-19a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MD BIDANG TERAS

1. Borang PR1/ MD Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan
bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek,
disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap
aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Satu salinan Borang PR1/MD Bidang Teras yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap
bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MD Bidang Teras.

A PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Hasil Hasil pembelajaran tidak Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
Pembelajaran eksplisit, tidak sesuai kurang eksplisit, kurang eksplisit, tepat, jelas, eksplisit, tepat, jelas dan eksplisit, tepat, jelas dan
dengan peringkat tepat dan kurang sesuai tetapi kurang spesifik spesifik mengikut spesifik mengikut
kebolehan murid dan dengan kebolehan murid mengikut kebolehan kehendak sukatan kebolehan murid serta
tidak memenuhi serta kehendak sukatan murid serta kehendak pelajaran tetapi kurang kehendak sukatan
kehendak sukatan pelajaran sukatan pelajaran mengikut kebolehan pelajaran
pelajaran murid

b. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak Isi kandungan kurang Isi kandungan sesuai Isi kandungan sesuai Isi kandungan amat
sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil dengan hasil dengan hasil sesuai dengan hasil
pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan
sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran.

Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi
pelajaran tidak mengikut pelajaran kurang pelajaran kurang pelajaran mengikut pelajaran amat jelas
urutan bagi mencapai mengikut urutan untuk mengikut urutan bagi urutan bagi mencapai mengikut urutan bagi
hasil pembelajaran mencapai hasil mencapai hasil hasil pembelajaran mencapai hasil
pembelajaran pembelajaran pembelajaran

c. Strategi PdP Strategi dan aktiviti tidak Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti Strategi dan aktiviti amat
sesuai dan tidak kurang sesuai dan sesuai tetapi hanya sesuai, bertepatan dan sesuai, bertepatan dan
mengambil kira hasil kurang mengambil kira mengambil kira mengambil kira semua mengambil kira semua
pembelajaran yang hasil pembelajaran yang sebahagian daripada aspek PdP termasuk aspek PdP termasuk
hendak dicapai, isi hendak dicapai, isi faktor berikut: hasil unsur-unsur TMK dan unsur-unsur TMK dan
pelajaran, keunikan pelajaran, keunikan pembelajaran yang KMD. KMD.
individu murid (cth: individu murid, sumber hendak dicapai, isi
kecerdasan pelbagai), PdP, masa dan situasi. pelajaran, keunikan
sumber PdP, masa dan individu murid, sumber
situasi. PdP, masa dan situasi.

d. Sumber PdP Pemilihan sumber yang Pemilihan sumber kurang Pemilihan sumber Pemilihan sumber baik, Pemilihan sumber amat
tidak sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai, mencukupi, tetapi sesuai serta membantu baik dan amat sesuai
mencukupi, tidak mencukupi, kurang kurang menarik, kurang proses PdP termasuk serta amat membantu
menarik, tidak mencabar menarik, kurang mencabar dan kurang penggunaan TMK proses PdP termasuk
dan tidak berfungsi mencabar dan kurang berfungsi penggunaan TMK
berfungsi

e. Unsur Tiada pernyataan Terdapat pernyataan Terdapat pernyataan Pernyataan kemahiran Pernyataan kemahiran
Kemahiran mengenai kemahiran kemahiran berfikir aras kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi jelas berfikir aras tinggi amat
Berfikir Aras berfikir aras tinggi. Tiada tinggi tetapi kurang tinggi yang sesuai dan sesuai. Terdapat jelas dan sesuai.
Tinggi ( KBAT) bukti penggunaan alat sesuai dengan isi dengan isi kandungan. langkah-langkah Terdapat langkah-
berfikir. Tiada contoh kandungan pelajaran. pengajaran dan langkah pengajaran dan
soalan berdaya fikir. pembelajaran untuk pembelajaran untuk
penguasaan kemahiran penguasaan kemahiran
berfikir. berfikir aras tinggi.

116
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

Pemilihan kemahiran Kurang jelas penggunaan Terdapat penggunaan Terdapat aktiviti yang Terdapat aktiviti yang
berfikir tiada perkaitan alat berfikir dan kurang alat berfikir dan bahan melibatkan pelajar untuk melibatkan pelajar untuk
dengan isi kandungan bahan rangsangan yang rangsangan tetapi kurang mencapai objektif mencapai objektif
pelajaran. Tiada bahan sesuai dengan sesuai dengan aktiviti pembelajaran untuk pembelajaran untuk
rangsangan yang sesuai kemahiran. Kurang dan langkah PdP yang kemahiran berfikir. kemahiran berfikir.
dengan kemahiran. aktiviti yang boleh dipilih. Rancangan penggunaan
mencabar keupayaan alat berfikir jelas.
minda. Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

f. Elemen Tiada elemen merentas Terdapat satu elemen Terdapat satu elemen Terdapat dua elemen Terdapat tiga elemen
merentas kurikulum (EMK). merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum
kurikulum(EMK) (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap
perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan
dilaksanakan kurang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan amat
bersesuaian dan kurang bersesuaian dan bersesuaian dan bersesuaian dan
berkesan. membantu keberkesanan membantu keberkesanan membantu keberkesanan
PdP. PdP. PdP.
g. Pengurusan Rutin harian tidak Rutin harian meliputi Rutin harian meliputi Rutin harian meliputi Rutin harian meliputi
Rutin meliputi aktiviti-aktiviti aktiviti-aktiviti yang lebih aktiviti-aktiviti yang lazim pelbagai aktiviti yang pelbagai aktiviti yang
yang lebih bercorak bercorak mengarah diamalkan dalam boleh memupuk disiplin kreatif dalam memupuk
mengarah dalam dalam memupuk disiplin memupuk disiplin diri diri disiplin diri
memupuk disiplin diri. diri.

Tidak menyediakan Kurang memberi Boleh mengelakkan Berwaspada untuk Amat prihatin dan
persekitaran yang sesuai perhatian aspek kemalangan. mengelak kemalangan. sentiasa berwaspada
bagi mengelakkan keselamatan murid. terhadap keselamatan
kemalangan. murid.

h. Pengurusan Pengurusan tingkah laku Menggunakan bahasa Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku
tingkah laku murid tidak rapi hingga yang kurang jelas dan murid kurang rapi murid berjalan dengan murid dapat memastikan
mengganggu sesuai dengan aras hinggakan perjalanan lancar tanpa gangguan pembelajaran dapat
pembelajaran. Guru tidak kognitif murid. pembelajaran agak disiplin yang ketara. Guru berjalan dengan lancar
dapat melayan keperluan terjejas. Guru kurang dapat melayan keperluan tanpa gangguan disiplin.
murid yang berbeza melayan keperluan murid murid yang berbeza. Guru dapat melayan
yang berbeza Menggunakan beberapa keperluan murid yang
teknik pemudahcaraan. berbeza. Pelbagai teknik
pemudahcaraan
digunakan dengan
berkesan

i. Komunikasi Menghadapi masalah Penggunaan bahasa dan Menyampaikan ilmu Berjaya menggerakkan Amat berjaya
seluruh sebutan dan penggunaan sebutan yang kurang dengan cara yang sesuai murid melalui menggerakkan murid
bahasa untuk jelas untuk tetapi kurang berjaya penggunaan bahasa melalui penggunaan
berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan memotivasikan murid yang ekspresif dan bahasa yang ekspresif
murid murid berkesan dan berkesan
Mempelbagaikan cara
Suara tidak lantang dan Cara bertutur kurang bertutur tetapi kurang Mempelbagaikan nada Kualiti suara amat baik
cara bertutur tidak dipelbagaikan peka terhadap pertuturan dan intonasi serta dan dapat
dipelbagaikan murid kelantangan suara mempelbagaikan nada
sesuai dan intonasi

Tidak peka terhadap Kurang peka terhadap Dapat mengekalkan


pertuturan murid pertuturan murid. perhatian murid

j. Kemahiran Tidak berupaya Kurang lancar Kemahiran bahasa Kemahiran bahasa Kemahiran bahasa
Bahasa Isyarat menyampaikan menyampaikan isyarat secara ekspresif isyarat secara ekspresif isyarat secara ekspresif
pembelajaran pembelajaran dan reseptif secara dan reseptif dengan dan reseptif dengan amat
menggunakan bahasa menggunakan bahasa sederhana. lancar. Berupaya lancar. Berupaya
isyarat. isyarat. menyampaikan menyampaikan menyampaikan
pembelajaran pembelajaran pembelajaran
menggunakan bahasa menggunakan bahasa menggunakan bahasa
isyarat kurang lancar. isyarat secara berkesan. isyarat secara amat
berkesan.

117
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5

k. Permulaan Membiarkan kelas dalam Kurang berjaya Berjaya mewujudkan Berjaya mewujudkan Amat berjaya
keadaan tidak terkawal mewujudkan kesediaan kesediaan murid untuk kesediaan murid untuk mewujudkan kesediaan
dan tidak peka kepada murid untuk belajar. belajar. belajar. murid untuk belajar.
kesediaan belajar murid.

Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi


tidak sesuai. kurang sesuai. Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai,
kurang berjaya menarik dapat menarik tumpuan menarik,
tumpuan murid. sebahagian besar murid. menyeronokkan, dapat
menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.

l. Perkembangan Tidak berjaya Kurang berjaya Boleh melaksanakan Berjaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
Pengajaran melaksanakan langkah- melaksanakan langkah- langkah pengajaran langkah-langkah langkah-langkah
langkah penyampaian. langkah penyampaian. dengan teratur dan baik pengajaran secara pengajaran dengan amat
tetapi ada kalanya teratur dan terkawal. teratur dan terkawal.
Penggunaan masa tidak Pengurusan masa kurang berjaya dalam Maklumat/bahan yang
dikawal. kurang luwes (fleksibel). pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya
diajar berjaya disampaikan
Tidak peka dengan Kurang peka dengan Boleh mempelbagaikan disampaikan berperingkat-peringkat.
keperluan murid. keperluan murid. aktiviti mengikut berperingkat-peringkat.
kehendak dan kebolehan Kadar/kelajuan
Gagal mengawal kelas Kurang berjaya murid serta menepati Kadar/kelajuan penyampaian amat
sehingga terganggu mengawal kelas hasil pembelajaran tetapi penyampaian sesuai sesuai dengan tahap
kemajuan PdP. sehingga terganggu kurang berjaya dengan tahap kebolehan kebolehan murid.
kemajuan PdP. mengawal sebahagian murid.
Penyampaian isi kecil murid dalam kelas. Boleh mempelbagaikan
pelajaran tidak teratur. Penyampaian isi Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut
pelajaran kurang teratur. aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan
kehendak dan kebolehan murid serta menepati
murid serta menepati hasil pembelajaran dan
hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua
berjaya mengawal murid dalam kelas.
sebahagian besar murid
dalam kelas.

m.Pengurusan bilik Tidak mewujudkan Kurang mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan
darjah persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran
pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang amat
kondusif. kondusif. kondusif tetapi tidak kondusif dan dapat kondusif dan dapat
dapat memotivasikan memotivasikan memotivasikan
sebahagian murid. sebahagian besar murid. sebahagian besar murid.

n. Kualiti Peribadi Tidak dapat Sukar menyesuaikan Berbudi bahasa dan tahu Berpekerti terpuji, luhur Sentiasa menunjukkan
menyesuaikan tingkah tingkah laku sebagai menyesuaikan tingkah dan bersifat mulia budi pekerti yang luhur,
laku sebagai seorang seorang guru. laku sebagai seorang sebagai model kepada terpuji, berbudi bahasa
guru. guru. guru di sekolah. serta dapat
menyesuaikan
Tidak berupaya Kurang berupaya Cuba berusaha untuk Memiliki sifat mesra dan tingkahlaku sebagai
menyesuaikan diri menyesuaikan diri menimbulkan suasana mempunyai perawakan seorang guru.
dengan keadaan dan dengan keadaan dan mesra dan dan kewibawaan sebagai
situasi. situasi. menyenangkan di seorang guru. Amat berjaya di dalam
kalangan murid. menyesuaikan diri
dengan keadaan dan
situasi

Amat sesuai sebagai


model kepada murid

o. Kreativiti dan Tidak jelas dan tidak Kurang jelas dan kurang Jelas tetapi kurang Jelas dan teratur dalam Sangat jelas dan sangat
inovasi teratur dalam teratur dalam teratur dalam pelaksanaan PdP. teratur dalam
pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP.

Kreativiti dan inovasi

118
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


Kreativiti dan inovasi kurang memberi Impak Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
tidak memberi Impak kepada murid. kurang memberi Impak jelas memberi Impak sangat jelas memberi
kepada murid. kepada murid. kepada murid. Impak kepada murid.

p. Penutup Gagal menamatkan Cuba membuat penutup Penutup pelajaran yang Menamatkan pelajaran Menamatkan pelajaran
pelajaran tetapi kurang berkaitan sesuai tetapi kurang dengan aktiviti dengan aktiviti
dengan tajuk pelajaran. menarik. pengukuhan/ penilaian pengukuhan/ penilaian
yang berkesan. yang amat berkesan.

Hanya sebahagian Isi-isi utama berjaya Berjaya membuat


Tidak dapat mengenal sahaja daripada Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan rumusan/kesimpulan
pasti isi-isi utama. maklumat utama dapat dicungkil. kurang tepat.
dikenal pasti.
Berjaya menguruskan Berjaya menguruskan
Memberi arahan untuk murid dengan teratur. murid dengan amat
Murid keluar/bersurai dari bersurai secara teratur Memberi arahan untuk Memberi arahan untuk teratur. Memberi arahan
kelas tanpa arahan yang tetapi pelaksanaannya bersurai secara teratur bersurai secara teratur untuk bersurai secara
jelas. Bersurai secara tidak terkawal. tetapi pelaksanaannya dan pelaksanaannya teratur dan
yang tidak berdisiplin. kurang terkawal. terkawal. pelaksanaannya sangat
terkawal dan berdisiplin.
Tiada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan
diberi diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan. Ada aktiviti susulan

q. Pencapai Hasil Semua hasil Sebahagian kecil sahaja Sebahagian daripada Sebahagian besar Semua hasil
Pembelajaran pembelajaran yang daripada hasil hasil pembelajaran yang daripada hasil pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. pembelajaran yang disenaraikan berjaya
dicapai. ditetapkan dapat dicapai. ditetapkan dapat dicapai. dicapai melalui aktiviti
PdP yang disediakan.

r. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai- Terdapat sedikit nilai- Sebahagian nilai murni Berjaya menerapkan Amat berjaya
nilai murni seperti yang nilai murni yang dapat diterapkan melalui nilai-nilai murni dengan menerapkan nilai-nilai
dicatatkan. diterapkan melalui aktiviti aktiviti PdP yang baik dan pada masa murni dengan baik dan
PdP yang dijalankan. dijalankan. yang sesuai. berkesan pada masa
yang sesuai

s. Amalan Refleksi Tidak berusaha untuk Kurang berusaha untuk Ada usaha untuk menilai Sentiasa berusaha Dapat mengenal pasti
menilai diri menilai diri kekuatan dan kelemahan menilai kelemahan dan serta menilai kekuatan
diri, tetapi tidak dapat kekuatan diri. dan kelemahan diri
Tidak dapat menghubung menghubungkaitkan dengan amat jelas.
kaitkan sebab dan akibat Kurang dapat sebab dan akibat tentang
tentang tindakan yang menghubung kaitkan tindakan yang telah Dapat Dapat
telah diambil. sebab dan akibat tentang diambil. menghubungkaitkan menghubungkaitkan
tindakan yang telah sebab dan akibat yang sebab dan akibat
diambil. telah diambil. terhadap tindakan yang
Tidak menunjukkan Kurang mengaitkan diambil
usaha untuk merancang Kurang menunjukkan situasi dan pengalaman
dan membuat tindakan usaha untuk merancang untuk membuat inferens. Dapat mengaitkan situasi Dapat mengaitkan sebab
susulan. dan membuat tindakan dan pengalaman untuk dan akibat untuk
susulan. membuat inferens. membuat inferens.

Dapat meramal kesan


sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambilkira unsur
KMD

119
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

B. PENTAKSIRAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Menyemak dan Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
memberi pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
maklum balas dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
kerja murid tertentu.
b. Menyimpan Tidak peka tentang tahap Kurang peka tentang Dapat mengenalpasti Merekod kemajuan murid Berkebolehan membuat
rekod markah penguasaan individu tahap penguasaan pencapaian individu secara sistematik dan refleksi kendiri secara
murid terhadap isi kandungan individu terhadap isi dalam isi kandungan kerap memberi maklum mendalam dan kritis.
kurikulum. kandungan kurikulum. kurikulum. balas yang membina.

c. Kesedaran Jangkaan tahap Jangkaan tahap Mempunyai jangkaan Dapat memberi bukti Berkebolehan
tentang prestasi pencapaian tidak pencapaian kurang tahap pencapaian yang yang jelas tentang menggunakan dan
murid realistik. realistik. realistik. penilaian pengajaran dan membina soalan-soalan
kesan pembelajaran. aras tinggi.

d. Penilaian Gagal menyesuaikan diri Keupayaan membuat Menilai dan merekod Mengembangkan Berkebolehan membuat
pembelajaran dengan tahap refleksi terhad. kemajuan murid secara kebolehan membuat refleksi.
pembelajaran individu. sistematik. refleksi.

Tidak berkebolehan Kurang mampu Ada keupayaan untuk Kurang berupaya Berupaya menggunakan
membuat refleksi. menyesuaikan diri menilai kesan PdP. menggunakan dan dan membina soalan-
dengan tahap Ada kebolehan membuat membina soalan-soalan soalan aras tinggi.
pembelajaran individu. refleksi. aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Sumbangan Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
sukarela kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja mengendalikan kerja peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
atau peranan bukan atau peranan bukan diberikan. Arahan Arahan pentadbiran kepada sekolah.
mengajar yang boleh mengajar yang boleh pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
menampilkan ciri-ciri menampilkan ciri-ciri dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
sebagai guru sekolah. sebagai guru sekolah. cara yang kurang bertanggungjawab bersungguh-sungguh
Lambat melaksanakan bertanggungjawab. dan dengan penuh
arahan-arahan tanggungjawab.
pentadbiran.
b. Penglibatan Tidak bertanggungjawab Kurang komited dan Boleh merancang Boleh merancang dan Cekap dalam
dalam aktiviti dan tidak bersungguh- kurang cekap merancang dengan baik tetapi mengelola dengan baik. merancang, mengelola
sekolah sungguh dalam dan mengelola aktiviti menghadapi masalah Mempunyai kebolehan dan mengurus pelbagai
memainkan peranan- yang berkaitan dengan dalam pengelolaan. memimpin dan sumber untuk mencapai
peranan lain yang boleh peranan dan Boleh memimpin dan mengarah. objektif sekolah.
membawa kebaikan tanggungjawab baru mengarah tetapi kurang Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. yang diberikan. cekap. pengelola yang ada
kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Lengkap dan Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Penyediaan portfolio Penyediaan portfolio .Penyediaan portfolio
kemas Portfolio seperti yang mengemaskinikan kemas dan menepati kemas, kreatif dan teratur amat kemas, kreatif dan
ditetapkan portfolio dengan objektif penyediaan serta menepati objektif teratur serta amat
maklumat dan dokumen portfolio praktikum penyediaan portfolio menepati objektif
baru . praktikum. penyediaan portfolio
praktikum.

b. Bukti-bukti yang Tidak berusaha untuk Maklumat yang diberikan Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
relevan menambah maklumat kurang berkaitan dengan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan

120
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


dan dokumen yang objektif praktikum yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
relevan. objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
kemas, kreatif dan yang ditambah itu yang ditambah itu amat
teratur. relevan. relevan

c. Penulisan Tidak meneruskan Penulisan jurnal reflektif Dapat mengenalpasti isu Penulisan jurnal reflektif Penulisan jurnal reflektif
Jurnal Reflektif penulisan jurnal reflektif kurang mengenalpasti dalam penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan
isu dan langkah-langkah reflektif tetapi kurang menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas
penyelesaiannya. berupaya mengupas isu refleksi yang jelas
serta mencari
penyelesaiannya.

121
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-19
SULIT
BORANG PR2/MD
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM
MASALAH PENDENGARAN

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP


Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 10 % 20 % 60 %
Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 - 1.9 0.0 – 3.9 0.0 - 11.9
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 2.0 - 3.9 4.0 – 7.9 12.0 – 23.9
Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 4.0 - 5.9 8.0 – 11.9 24.0 – 35.9
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 6.0 - 7.9 12.0 – 15.9 36.0 – 47.9
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek 5 8.0 - 10.0 16.0 – 20.0 48.0 - 60.0

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Hasil pembelajaran
b. Isi pelajaran
c. Strategi pengajaran pembelajaran
d. Sumber pengajaran pembelajaran
e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT)
(A) f. Elemen merentas kurikulum (EMK)
1 2 3 4 5
PERANCANGAN g. Pengurusan rutin
DAN Markah A
h. Pengurusana tingkah laku
PELAKSANAAN ( / 60)
(60%) i. Komunikasi seluruh
j. Kemahiran Bahasa isyarat
k. Permulaan
l. Perkembangan pengajaran
m. Pengurusan bilik darjah
n. Kualiti Peribadi

122
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


o. Kreativiti dan inovasi
p. Penutup
q. Pencapaian hasil pembelajaran
r. Aplikasi nilai
s. Amalan refleksi
a. Menyemak dan memberi maklum
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid
(B) 1 2 3 4 5
c. Kesedaran tentang prestasi murid
PENTAKSIRAN Markah B
(10%) ( / 10)
d. Penilaian pembelajaran
(Rujuk PR1 Bidang Teras, Rekod
Persediaan Mengajar dan Portfolio)
(C)
a. Sumbangan sukarela
1 2 3 4 5
PERANAN- Markah C
PERANAN LAIN b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah ( / 20)
(20%)

(D) a. Lengkap dan kemas


1 2 3 4 5
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan
Markah D
PORTFOLIO
( / 10)
(10%) c. Penulisan Jurnal Reflektif

Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D = /100

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh:

123
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-19a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR2/MD BIDANG TERAS

1. Borang PR2 Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap
untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran
ini.

3. Borang PR2 Bidang Teras digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir
Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.
p) Borang PR1 Bidang Teras
q) Portfolio praktikum
r) Rekod Persediaan Mengajar

4. Borang PR2 Bidang Teras adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR2 Bidang Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Persediaan proses Persediaan proses Urutan rancangan Proses pengajaran dan Berjaya membuktikan
pengajaran dan pengajaran dan pengajaran berlandaskan pembelajaran dibuat keaslian pemikiran dan
pembelajaran tidak pembelajaran tidak rancangan pelajaran, dengan teliti selaras kemahiran dalam
mencukupi, tidak mencukupi, kurang ekspektasi terhadap murid dengan keperluan dan merancang dan membuat
menyedari keperluan menyedari keperluan realistik. kebolehan murid. persediaan mengajar.
murid, strategi pengajaran murid.
tidak sesuai, tidak ada Tugasan pembelajaran Isi pelajaran disampaikan Menggunakan pelbagai
sumber PdP. Strategi pengajaran kurang yang disediakan sesuai. dengan jelas dan dalam strategi PdP dengan
sesuai, sumber PdP tidak situasi yang berkesan.
sesuai/tidak mencukupi, Menggunakan strategi merangsangkan.
persembahan pengajaran pengajaran yang sesuai, Memenuhi keperluan
lemah. menggunakan sumber Struktur pengajaran perbezaan individu murid.
dengan berkesan. disusun dan dilaksanakan
dengan teratur. Berjaya menjana
Pemeringkatkan keseronokan belajar dan
pengajaran masih lemah. Sumber PdP sesuai dan mengembangkan minat
digunakan dengan inkuiri penemuan di
memuaskan. kalangan murid.

Berjaya mengekalkan
perhatian dan minat murid.

124
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

B. PENTAKSIRAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
Kurang peka tentang tahap Dapat mengenalpasti tertentu.
Tidak peka tentang tahap penguasaan individu pencapaian individu dalam Berkebolehan membuat
penguasaan individu terhadap isi kandungan isi kandungan kurikulum. Merekod kemajuan murid refleksi kendiri secara
terhadap isi kandungan kurikulum. secara sistematik dan mendalam dan kritis.
kurikulum. Mempunyai jangkaan kerap memberi
Jangkaan tahap tahap pencapaian yang maklumbalas yang Berkebolehan
Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. membina. menggunakan dan
pencapaian tidak realistik. realistik. membina soalan-soalan
Menilai dan merekod Dapat memberi bukti yang aras tinggi.
Gagal menyesuaikan diri Kurang mampu kemajuan murid secara jelas tentang penilaian
dengan tahap menyesuaikan diri dengan sistematik. pengajaran dan kesan Berkebolehan membuat
pembelajaran individu. tahap pembelajaran pembelajaran. refleksi.
individu. Ada keupayaan untuk
Tidak berkebolehan menilai kesan PdP. Mengembangkan Berupaya menggunakan
membuat refleksi. Keupayaan membuat Ada kebolehan membuat kebolehan membuat dan membina soalan-
refleksi terhad. refleksi. refleksi. soalan aras tinggi.
Kurang berupaya
menggunakan dan
membina soalan-soalan
aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja atau mengendalikan kerja atau peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
peranan bukan mengajar peranan bukan mengajar diberikan. kepada sekolah.
yang boleh menampilkan yang boleh menampilkan Arahan pentadbiran
ciri-ciri sebagai guru ciri-ciri sebagai guru Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
sekolah. sekolah. dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
cara yang bertanggung bertanggungjawab. bersungguh-sungguh dan
Lambat melaksanakan Kurang komited dan jawab. dengan penuh
arahan-arahan kurang cekap merancang Boleh merancang dan tanggungjawab.
pentadbiran. dan mengelola aktiviti Boleh merancang dengan mengelola dengan baik.
yang berkaitan dengan baik tetapi menghadapi Mempunyai kebolehan Cekap dalam merancang,
Tidak bertanggungjawab peranan dan masalah dalam memimpin dan mengarah. mengelola dan mengurus
dan tidak bersungguh- tanggungjawab baru yang pengelolaan. Boleh pelbagai sumber untuk
sungguh dalam diberikan. memimpin dan mengarah mencapai objektif
memainkan peranan- tetapi kurang cekap. sekolah.
peranan lain yang boleh
membawa kebaikan Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. pengelola yang ada
kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

125
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
Portfolio seperti yang mengemaskinikan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
ditetapkan portfolio dengan yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
maklumat dan dokumen objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
Tidak berusaha untuk baru pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
menambah maklumat dan kemas, kreatif dan teratur. yang ditambah itu yang ditambah itu amat
dokumen yang relevan. Maklumat yang diberikan relevan. relevan.
kurang berkaitan dengan Dapat mengenalpasti isu
Tidak meneruskan objektif praktikum dalam penulisan jurnal Penulisan jurnal Penulisan jurnal
penulisan jurnal. tetapi kurang berupaya diteruskan dan menunjukkan amalan
Penulisan jurnal kurang mengupas isu serta menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas.
mengenalpasti isu dan mencari penyelesaiannya. refleksi yang jelas.
langkah-langkah Penyediaan portfolio amat
penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur
kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati
serta menepati objektif objektif penyediaan
penyediaan portfolio portfolio praktikum
praktikum

126
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-20

BORANG PR1/B&K
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM / INTERNSHIP
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Kaunseling Individu Kaunseking Kelompok Aktiviti Lain

Tahun/Darjah Tarikh Masa Penyeliaan Ke

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Semangat dan daya tahan 1 2 3 4 5
(A) b. Hubungan dengan murid dan
INTERPERSONAL 1 2 3 4 5
kakitangan sekolah
DAN
c. Hubungan dengan pihak luar 1 2 3 4 5
INTRAPERSONAL
d. Penulisan refleksi 1 2 3 4 5
(B)
a. Perancangan dan persediaan 1 2 3 4 5
PERANCANGAN
PELAKSANAAN
b. Kertas cadangan 1 2 3 4 5
PERKHIDMATAN
Pengendalian Sesi Kaunseling
Individu
a. Permulaan 1 2 3 4 5
b. Penerokaan 1 2 3 4 5
(C)
PENGENDALIAN c. Mengenal pasti masalah 1 2 3 4 5
SESI KAUNSELING d. Matlamat 1 2 3 4 5
(Tandakan  pada
petak yang diselia) e. Strategi dan tindakan 1 2 3 4 5
f. Penamatan dan tindakan susulan 1 2 3 4 5
g. Aplikasi teori 1 2 3 4 5
h. Aplikasi kemahiran 1 2 3 4 5

127
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


i. Aplikasi teknik 1 2 3 4 5
j. Penulisan Laporan 1 2 3 4 5
Pengendalian Sesi Kaunseling
Kelompok
a. Perkembangan sesi 1 2 3 4 5
b. Gaya kepimpinan 1 2 3 4 5
c. Aplikasi kemahiran asas
1 2 3 4 5
kaunseling
d. Strategi dan tindakan 1 2 3 4 5
e. Keberkesanan proses 1 2 3 4 5
f. Penulisan laporan 1 2 3 4 5
Pengendalian Aktiviti Bimbingan
Kelompok
a. Pelaksanaan 1 2 3 4 5
b. Penulisan laporan 1 2 3 4 5
a. Pengurusan bilik bimbingan dan
(D) 1 2 3 4 5
kaunseling
PENGENDALIAN
b. Sebaran maklumat 1 2 3 4 5
PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN c. Pengurusan rekod 1 2 3 4 5
PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN d. Pengurusan inventori 1 2 3 4 5
KAUNSELING
e. Penulisan refleksi 1 2 3 4 5

(E) a. Sikap dan sahsiah 1 2 3 4 5


PROFESIONALISME
b. Inisiatif dan kreativiti 1 2 3 4 5
GURU BIMBINGAN
DAN KAUNSELING c. Beretika 1 2 3 4 5
(F)
Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

128
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-20a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG BIMBINGAN DAN KAUNSELING PR1/B&K BIDANG TERAS


1. Borang PR1/B&K Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan
dalam Praktikum.

2. Lima komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek,
disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap
aspek dihuraikan dalam lampiran ini.

3. Borang PR1/B&K Bidang Teras akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan
bersama pensyarah penyelia pada akhir Praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1/B&K Bidang Teras yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap
bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/B&K Bidang Teras.

A. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Semangat dan Tiada semangat dan Semangat bekerja dan Ada tanda-tanda minat Menunjukkan keupayaan Memiliki semangat dan
daya tahan komitmen bekerja. komitmen kurang ketara. dan komitmen bekerja. professional yang baik komitmen kerja yang
selaras dengan amat tinggi. Bersedia
peranannya. menerima murid tanpa
syarat.

b. Hubungan Tidak boleh menerima Sukar menerima teguran, Menunjukkan Dapat menyesuaikan diri Menampilkan sifat-sifat
dengan murid teguran. Selalu menghadapi kesulitan kesanggupan untuk dengan rakan dan murid. profesional yang amat
dan kakitangan mengasingkan diri. berhubung dengan murid menyesuaikan diri baik, mudah diterima
sekolah dan rakan-rakan secara dengan murid dan rakan- sebagai warga sekolah.
profesional. rakan.

c. Hubungan Tidak boleh menerima Sukar menerima teguran, Menunjukkan Dapat menyesuaikan diri Menampilkan sifat-sifat
dengan teguran. Selalu menghadapi kesulitan kesanggupan untuk dengan rakan dan murid. profesional yang amat
pihakluar mengasingkan diri. berhubung dengan murid menyesuaikan diri baik, mudah diterima
dan rakan-rakan secara dengan murid dan rakan- sebagai warga sekolah.
profesional. rakan.

d. Penulisan Tidak membuat penulisan Tidak konsisten dalam Mengamalkan penulisan Mengamalkan penulisan Berjaya mengamalkan
jurnal jurnal dan refleksi kendiri. penulisan jurnal. jurnal setiap minggu jurnal mengikut panduan penulisan jurnal mengikut
tetapi tidak mengikut yang ditetapkan. panduan yang ditetapkan
panduan yang secara kreatif dan
ditetapkan. menarik.

B. PERANCANGAN PELAKSANAAN PERKHIDMATAN


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Perancangan Perancangan praktikum Prancangan praktikum Perancangan praktikum Perancangan praktikum Perancangan praktikum
dan persediaan tidak disediakan kurang selaras dengan selaras dengan sesuai dengan amat sesuai dengan
berdasarkan keperluan keperluan perkembangan perkembangan perkembangan
praktikum. perkembangan pelaksanaan praktikum pelaksanaan praktikum pelaksanaan praktikum.
Carta gantt tidak selaras praktikum. Perancangan memenuhi Perancangan memenuhi Perancangan memenuhi
dengan perancangan kepeluan praktikum. sebahagian besar keseluruhan keperluan
praktikum Perancangan kurang keperluan praktikum praktikum.
memenuhi keperluan
praktikum.

129
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


b. Kertas Kertas cadangan yang Kertas cadangan yang Kertas cadangan Kertas cadangan Kertas cadangan
cadngan disediakan tidak selaras disediakan kurang disediakan selaras disediakan selaras dan disediakan selaras dan
dengan keperluan aktiviti selaras dengan keperluan aktiviti yang menepati keperluan amat menepati keperluan
yang dirancang. keperluan aktiviti yang dirancang. aktiviti yang dirancang. aktiviti yang dirancang.
dirancang.
Kertas cadangan Kertas cadangan Kertas cadangan
disediakan tidak Kertas cadangan Kertas cadangan disediakan dengan disediakan dengan
memenuhi keperluan disediakan kurang disediakan memenuhi lengkap dan memenuhi lengkap, kemas, tersusun
format yang dicadangkan memenuhi keperluan keperluan format yang keperluan format yang dan memenuhi keperluan
format yang dicadangkan dicadangkan dicadangkan format yang dicadangkan

C. PENGENDALIAN SESI KAUNSELING


SESI BIMBINGAN / KAUNSELING INDIVIDU
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a.Permulaan Tidak membina Kurang berjaya Dapat membina Berupaya membina Berjaya membina
hubungan dengan baik membina hubungan hubungan dengan baik hubungan dengan hubungan dengan amat
pada peringkat dengan baik pada pada peringkat berkesan pada peringkat berkesan pada peringkat
permulaan dan tidak peringkat permulaan dan permulaan dan permulaan dan permulaan dan
menyediakan tidak menyediakan menyediakan menyediakan menyediakan
penstrukturan pada penstrukturan yang jelas. penstrukturan yang jelas. penstrukturan yang jelas penstrukturan yang amat
peringkat ini. dan boleh difahami. jelas dan mudah difahami.
b.Penerokaan Tidak dapat Penerokaan yang lemah, Peringkat penerokaan Berupaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
melaksanakan tidak berfokus kepada tidak menjurus kepada peringkat penerokaan peringkat penerokaan
penerokaan bersama sesuatu isu dengan jelas, persoalan yang dialami dengan mendalam dan dengan lancar dan
dengan klien. Tidak tidak mendalam dan oleh klien dan tidak berupaya membantu mendalam serta berjaya
berjaya membantu klien tidak melibatkan diri klien dapat membantu klien klien membuat membantu klien membuat
memfokuskan kepada dalam membuat melibatkan diri dalam penerokaan kendiri penerokaan kendiri dengan
masalah sebenar penerokaan kendiri penerokaan dengan dengan berkesan berkesan
berkesan
c. Mengenal pasti Tidak berjaya mengenal Guru Bimbingan telah Masalah sebenar klien Masalah sebenar klien Masalah sebenar klien
masalah pasti masalah sebenar menetapkan masalah dikenal pasti tetapi tidak dapat dikenal pasti berjaya dikenal pasti.
klien sebenar klien tanpa disahkan oleh klien dengan persetujuan klien
persetujuan klien dengan jelas Persetujuan klien
diperolehi dalam
mengesahkan masalah
sebenar.

d. Matlamat Tidak berjaya Matlamat kurang sesuai Matlamat adalah sesuai Matlamat relevan dengan Matlamat yang ditetapkan
menetapkan matlamat dan tidak berkaitan dengan masalah klien persoalan utama yang adalah amat berkaitan
utama klien dalam sesi dengan persoalan utama tetapi tidak menjurus dihadapi oleh klien dengan permasalahan
yang dijalankan klien kepada masalah utama utama yang dibincangkan
yang dibincangkan bersama klien

e. Strategi dan Tidak dapat Penguasaan yang lemah Penguasaan yang Berkebolehan Berjaya mengaplikasikan
tindakan mengaplikasikan dalam mengaplikasikan sederhana dalam mengaplikasikan kemahiran, strategi dan
kemahiran, strategi dan kemahiran, strategi dan mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian
teori yang bersesuaian teori yang bersesuaian kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dengan kes dalam setiap
dalam setiap fasa dalam setiap fasa teori yang bersesuaian dalam setiap fasa fasa bimbingan /
bimbingan/kaunseling bimbingan/kaunseling dalam setiap fasa bimbingan/kaunseling kaunseling individu.
individu. individu. bimbingan/ kaunseling individu.
individu.

SESI BIMBINGAN / KAUNSELING INDIVIDU


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
f. Penamatan dan Sesi penamatan Melaksanakan sesi Melaksanakan sesi Penamatan dilaksanakan Sesi penamatan berjaya
tindakan susulan dilaksanakan tanpan penamatan tanpa penamatan walaupun selepas pencapaian dilaksanakan setelah
matlamat yang jelas dan pencapaian matlamat matlamat tidak berjaya matlamat dengan berjaya mencapai
tanpa persetujuan klien dan tidak mendapat dicapai sepenuhnya. persetujuan kaunselor matlamat.
persetujuan klien. Pandangan klien kurang dan klien
diberikan keutamaan. Menyediakan suasana
yang selesa dan klien
bersedia serta bersetuju
menamatkan sesi

130
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

SESI BIMBINGAN / KAUNSELING INDIVIDU


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
g. Aplikasi Penggunaan kemahiran Kemahiran asas yang Penggunaan kemahiran Penggunaan kemahiran Penggunaan kemahiran
kemahiran asas asas masih lemah dan digunakan amat terhad asas tidak pelbagai dan asas adalah pelbagai asas adalah pelbagai
kaunseling tidak berkaitan pada dan tidak berkaitan pada hanya terhad kepada dan sesuai pada mengikut tahap
sekeseluruhan sesi yang sesetengah tahap beberapa kemahiran perkembangan perkembangan dan
dijalankan. perkembangan sesi. asas sahaja. perjalanan sesi yang dilaksanakan amat
Penggunaan kemahiran dijalanan bersesuaian dan
asas kadang-kala tidak membantu keberkesanan
sesuai dengan suasana perjalanan sesi.
perkembangan sesi
h. Penuisan Tidak menyediakan Menyediakan laporan Menyediakan laporan Menyediakan laporan Menyediakan laporan sesi
Laporan laporan sesi yang sesi bimbingan / sesi bimbingan / sesi bimbingan / bimbingan / kaunseling
dijalankan. kaunseling individu yang kaunseling individu yang kaunseling individu yang individu yang dijalankan
dijalankan tetapi kurang lengkap tetapi ringkas dijalankan dengan dengan amat lengkap
lengkap lengkap
SESI KAUNSELING KELOMPOK
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Perkembangan tahap- Perkembangan tahap- Pelaksana sesi Berupaya melaksana Berjaya melaksana sesi
Perkembangan tahap kelompok tidak tahap kelompok kurang perkembangan tahap- sesi perkembangan perkembangan tahap-
sesi lancar dan tidak lancar dan kurang tahap kelompok adalah tahap-tahap kelompok tahap kelompok dengan
tersusun. tersusun. memuaskan. dengan lancar. lancar dan tersusun.
Terdapat tahap yang Terdapat tahap yang Sebahagian tahap Kebanyakkan tahap Setiap tahap berjaya
tidak jelas matlamat yang tidak mencapai matlamat berjaya mencapai berjaya mencapai mencapai matlamat yang
ingin dicapai. yang diharapkan. matlamat yang matlamat yang diharapkan.
Penglibatan ahli pada Penglibatan ahli pada diharapkan. diharapkan. Penglibatan keseluruhan
perkembangan adalah perkembangan tahap Penglibatan ahli pada Penglibatan sebahagian ahli pada perkembangan
amat terhad. adalah terhad. perkembangan tahap ahli pada perkembangan tahap adalah membantu
adalah tidak menyeluruh. tahap adalah membantu pencapaian matlamat.
pencapaian matlamat.

b. Gaya kepimpinan tidak Gaya kepimpinan yang Gaya kepimpinan yang Kemahiran Mengurus perkembangan
Gaya kepimpinan berkesan dengan kurang berkesan. berkaitan dengan memimpinketua kelompok dengan gaya
perkembangan sesi Perjalanan sesi perkembangan kelompok berupaya kepimpinan yang
kelompok. kelompok tidak dipimpin kelompok. memimpin berkesan.
Perkembangan sesi tidak dengan lancar. Penglibatan ahli dalam perkembangan Berjaya melancarkan
lancar. Ahli kurang berminat kelompok adalah baik kelompok. perkembangan sesi
Ahli tidak berminat melibatkan diri dalam dan berminat mengikuti Perkembangan sesi kelompok dengan
mengambil bahagian perbincangan perjalanan sesi kelompok adalah baik. tersusun.
dalam interaksi. berkenaan. Berupaya menarik minat Berjaya menarik minat ahli
ahli . dalam berinteraksi.

c. Aplikasi Penggunaan kemahiran Kemahiran asas yang Penggunaan kemahiran Penggunaan kemahiran Penggunaan kemahiran
kemahiran asas masih lemah dan digunakan amat terhad asas tidak pelbagai dan asas adalah pelbagai asas adalah pelbagai
asas tidak berkaitan pada dan tidak berkaitan pada hanya terhad kepada dan sesuai pada mengikut tahap
kaunseling keseluruhan sesi yang sesetengah tahap beberapa kemahiran perkembangan perkembangan dan
dijalankan. perkembangan sesi. asas sahaja. perjalanan sesi yang dilaksanakan amat
Penggunaan kemahiran dijalankan. bersesuaian dan
asas kadang-kala tidak membantu keberkesanan
sesuai dengan suasana perkembangan
perkembangan sesi. sesi.

d. Strategi dan Tidak dapat Penguasaan yang lemah Penguasaan yang Berkebolehan Berjaya mengaplikasikan
tindakan mengaplikasikan dalam mengaplikasikan sederhana dalam mengaplikasikan kemahiran, strategi dan
kemahiran, strategi dan kemahiran, strategi dan mengaplikasikan kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian
teori yang bersesuaian teori yang bersesuaian kemahiran, strategi dan teori yang bersesuaian dengan kes dalam setiap
dalam setiap fasa dalam setiap fasa teori yang bersesuaian dalam setiap fasa fasa bimbingan /
bimbingan/kaunseling bimbingan / kaunseling dalam setiap fasa bimbingan/ kaunseling kaunseling kelompok.
kelompok, kelompok. bimbingan/ kaunseling kelompok.
kelompok.

131
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

SESI KAUNSELING KELOMPOK


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
e. Keberkesanan Proses Proses kurang Proses membantu ahli Proses berupaya Proses berjaya membantu
proses tidak membantu ahli membantu ahli mencapai mencapai matlamat membantu ahli mencapai ahli mencapai matlamat
mencapai matlamat matlamat dengan yang dengan yang diharapkan. matlamat dengan yang dengan cemerlang.
dengan yang diharapkan. diharapkan. Sebahagian ahli diharapkan. ahli mendapat manfaat
Sebilangan kecil ahli Sebilangan kecil ahli mendapat manfaat Kebanyakan ahli daripada sesi yang
mendapat manfaat mendapat manfaat daripada sesi yang mendapat manfaat dijalankan.
daripada sesi yang daripada sesi yang dijalankan. daripada sesi yang
dijalankan. dijalankan. dijalankan.

f. Penulisan Tidak menyediakan Merekodkan nama dan Menulis rekod sesi Menyediakan laporan Menyediakan laporan yang
Laporan laporan sesi yang tarikh sesi bimbingan/ bimbingan/ dan yang lengkap berkaitan lengkap berkaitan sesi
dijalankan. dan kaunseling individu kaunseling individu sesi yang dijalankan. yang dijalankan dan
sahaja. secara ringkas. merancang tindakan
susulan serta penilaian.

PENGENDALIAN AKTIVITI BIMBINGAN KELOMPOK


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Pelaksanaan Tidak melaksanakan Lemah dalam Kebolehan yang Boleh melaksanakan Cekap melaksanakan
aktiviti bimbingan melaksanakan aktiviti sederhana dalam aktiviti bimbingan aktiviti bimbingan
kelompok. bimbingan kelompok. melaksanakan aktiviti kelompok bersesuaian kelompok bersesuaian
bimbingan kelompok dengan keperluan murid. dengan keperluan murid.
bersesuaian dengan
keperluan murid

b. Penulisan Tidak menyediakan Menyediakan laporan Menyediakan laporan Menyediakan laporan Menyediakan laporan
laporan laporan aktiviti berkaitan yang hanya mencatat aktiviti berkaitan aktiviti berkaitan aktiviti berkaitan bimbingan
bimbingan dan nama dan tarikh aktiviti bimbingan dan bimbingan dan dan kaunseling yang
kaunseling yang berkaitan bimbingan dan kaunseling secara kaunseling yang dijalankan dengan
dijalankan. kaunseling sahaja. ringkas. dijalankan dengan cemerlang iaitu lengkap,
lengkap. kemas dan ada membuat
penilaian.serta juga
merancang untuk tindakan
susulan

D. PENGENDALIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Pengurusan bilik Tidak berusaha Kurang membuat Menyediakan bilik Berupaya menyediakan Berupaya
bimbngan dan menyediakan bilik pengubahsuaian bilik bimbingan dan bilik bimbingan dan menyediakan bilik
kaunseling bimbingan dan bimbingan dan kaunseling tanpa kaunseling bersesuaian bimbingan dan
kaunseling. kaunseling. mengambil kira dengan kemudahan kaunseling bersesuaian
keperluan perkhidmatan sekolah. dengan keperluan
perkhidmatan dan
kemudahan sekolah.

Kurang usaha untuk Menyusun atur dan Dapat menyusun atur Dapat menyusun atur
menceriakan menyusun menceriakan bilik dengan dan menceriakan bilik dan menceriakan bilik
bilik dengan baik baik. dengan baik bagi dengan cemerlang bagi
menarik minat murid. menarik minat murid.

b. Sebaran Tidak ada sebaran Terhad kepada satu Kurang mempelbagaikan Boleh mempelbagaikan Berjaya
makluman maklumat perkhidmatan saluran sebaran sebaran maklumat sebaran maklumat mempelbagaikan
bimbingan dan maklumat perkhidmatan perkhidmatan bimbingan perkhidmatan bimbingan sebaran maklumat
kaunseling. bimbingan dan dan kaunseling secara dan kaunseling secara perkhidmatan bimbingan
kaunseling sahaja. meluas. meluas dengan baik. dan kaunseling secara
meluas dan berkesan.

132
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


c. Pengurusan Pengurusan rekod dan Pengurusan rekod dan Pengurusan rekod agak Pengurusan rekod Pengurusan rekod
rekod-rekod maklumat tidak lengkap maklumat kurang sistematik tetapi sistematik dan maklumat sistematik dengan
dan tidak sistematik. lengkap dan kurang maklumat kurang lengkap. maklumat yang lengkap
sistematik. lengkap. dan terkini.

d. Pengurusan Tidak menyediakan Lemah dalam Sederhana dalam Boleh merancang, Cekap dalam
Inventori perancangan merancang, mengelola merancang, mengelola mengelola dan merancang, mengurus
perkhidmatan inventori dan menguruskan dan menguruskan menguruskan dan mengelola
bimbingan dan perkhidmatan inventori perkhidmatan inventori perkhidmatan inventori perkhidmatan inventori
kaunseling. bimbingan dan bimbingan dan bimbingan dan bimbingan dan
kaunseling. kaunseling. kaunseling. kaunseling.

e. Penulisan Tidak penulisan refleksi Penulisan refleksi dalam Penulisan refleksi dalam Berupaya menyediakan Berjaya menyediakan
Refleksi dalam aktiviti unit yang kebanyakan aktiviti yang kebanyakan aktiviti yang penulisan refleksi dalam penulisan refleksi dalam
telah dijalankan diuruskan oleh unit diuruskan oleh unit kebanyakan aktiviti yang kebanyakan aktiviti yang
bimbingan dan disediakan tetapi masih diuruskan oleh unit diuruskan oleh unit
kaunseling tidak perlu ditingkat. bimbingan dan bimbingan dan
disediakan dengan kaunseling kaunseling
lengkap

E. PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Sikap dan sahsiah Tidak menampilkan diri Kurang menampilkan diri Sederhana dalam Dapat menampilkan diri Berjaya menampilkan
sebagai guru sebagai guru bimbingan penampilan diri sebagai sebagai guru bimbingan diri sebagai guru
bimbingan dan dan kaunseling. guru bimbingan dan dan kaunseling. bimbingan dan
kaunseling. kaunseling. kaunseling.

b. Inisiatif dan kreativiti Tidak melaksanakan Kurang melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan semua Melaksanakan semua
peranan berkaitan semua peranan sebahagian peranan peranan dengan penuh peranan dengan cekap,
dengan perkhidmatan berhubung dengan berhubung dengan tanggungjawab dan kreatif, penuh
bimbingan dan perkhidmatan bimbingan perkhidmatan beretika. tanggungjawab dan
kaunseling. dan kaunseling. bimbingan dan beretika.
kaunseling.

c. Beretika Tidak berupaya Kurang berupaya Berupaya menangani Berkebolehan Berkebolehan


menangani menangani situasi situasi yang tertentu menangani situasi menangani situasi yang
berdasarkan kod etika. berdasarkan kod etika berdasarkan kod etika dengan baik berlaku dengan
kaunselor. kaunselor berdasarkan kod etika berkesan selaras
kaunselor. dengan kod etika
kaunselor.

133
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-21
SULIT
BORANG PR2/B&K
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM / INTERNSHIP
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Aktiviti Lain

Tahun/Darjah Tarikh Masa

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 5% 10 % 20 % 30 % 35 %

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 – 0.9 0.0 - 1.9 0.0 – 3.9 0.0 – 5.9 0.0 – 6.9

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 1.0 – 1.9 2.0 - 3.9 4.0 – 7.9 6.0 – 11.9 7.0 – 13.9

Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 2.0 – 2.9 4.0 - 5.9 8.0 – 11.9 12.0 – 17.9 14.0 – 20.9

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 3.0 – 3.9 6.0 - 7.9 12.0 – 15.9 18.0 – 23.9 21.0 – 27.9
Amat baik, cemerlang dalam banyak
Tahap 5 : 5 4.0 – 5.0 8.0 - 10.0 16.0 – 20.0 24.0 – 30.0 28.0 – 35.0
aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


(A) 1 2 3 4 5
PERANCANGAN a. Perancangan dan persediaan
PELAKSANAAN
PERKHIDMATAN Markah A
b. Kertas cadangan ( / 10)
(10%)
a. Permulaan
(B) b. Penerokaan dan mengenal pasti
PENGENDALIAN masalah 1 2 3 4 5
SESI c. Matlamat, strategi dan tindakan
KAUNSELING Markah B
d. Penamatan dan tindakan susulan
INDIVIDU ( / 35)
(35%) e. Aplikasi teori, kemahiran dan teknik
f. Penulisan laporan

(C) a. Perkembangan sesi


PENGENDALIAN b. Aplikasi kemahiran asas kaunseling, 1 2 3 4 5
SESI strategi dan tindakan
KAUNSELING c. Gaya kepimpinan dan keberkesanan Markah C
KELOMPOK proses ( / 20)
(20%) d. Penulisan laporan

134
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

(D)
PENGENDALIAN a. Pelaksanaan 1 2 3 4 5
AKTIVITI
BIMBINGAN Markah D
KELOMPOK b. Penulisan Laporan ( / 5)
(5%)

a. Pengurusan bilik bimbingan dan kaunseling


(E)
PENGENDALIAN b. Sebaran maklumat
PENGURUSAN 1 2 3 4 5
DAN c. Pengurusan rekod
PENTADBIRAN
PERKHIDMATAN Markah E
d. Pengurusan inventori
BIMBINGAN DAN ( / 30)
KAUNSELING e. Kepatuhan kepada etika
(30%)
f. Penulisan refleksi

Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D + E = /100

(F)
ULASAN KESELURUHAN:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh:

135
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-21a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR2/B&K BIDANG TERAS

1. Borang PR2/B&K Bidang Teras digunakan untuk membuat penilaian dan rumusan pensyarah penyelia pada akhir
Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Lima komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek,
disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar.

3. Borang PR2/B&K Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia pada akhir Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa
2 berdasarkan bukti berikut:
a) Borang PR1/B&K Bidang Teras
b) Portfolio praktikum

4. Borang PR2/B&K Bidang Teras adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR2 /B&K Bidang Teras.

A PERANCANGAN PELAKSANAAN PERKHIDMATAN


TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5
Tidak menyediakan Perancangan praktikum dan Perancangan praktikum Perancangan praktikum Perancangan praktikum amat
rancangan pelaksanaan kertas cadangan kurang selaras dengan sangat sesuai dengan sesuai dengan
perkhidmatan bimbingan dan memenuhi keperluan perkembangan praktikum dan perkembangan perlaksanaan perkembangan perlaksanaan
kaunseling. Penyediaan praktikum. Penyediaan kertas memenuhi keperluan. praktikum dan memenuhi praktikum dan memenuhi
kertas cadangan juga tidak cadangan kurang memenuhi Penyediaan kertas cadangan sebahagian besar keperluan keseluruhan keperluan
memenuhi keperluan format keperluan format yang memenuhi keperluan format praktikum. Penyediaan kertas praktikum. Penyediaan kertas
yang dicadangkan. dicadangkan. yang dicadangkan. cadangan sangat memenuhi cadangan amat memenuhi
keperluan format yang keperluan format yang
dicadangkan. dicadangkan.

B. PENGENDALIAN SESI KAUNSELING INDIVIDU


TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5
Tidak dapat membina Kurang berupaya membina Dapat membina hubungan Berupaya membina hubungan Berjaya membina hubungan
hubungan dengan baik pada hubungan pada peringkat dengan agak baik pada dengan sangat baik pada dengan amat baik pada
peringkat permulaan, permulaan, melaksanakan peringkat permulaan, peringkat permulaan, peringkat permulaan,
melaksanakan penerokaan penerokaan dan mengenal melaksanakan penerokaan melaksanakan penerokaan melaksanakan penerokaan
dan mengenal pasti, pasti, menetapkan matlamat, dan mengenal pasti, dan mengenal pasti, dan mengenal pasti,
menetapkan matlamat, mengaplikasi teori,kemahiran menetapkan matlamat, menetapkan matlamat, menetapkan matlamat,
mengaplikasi teori,kemahiran dan teknik bersesuaian dalam mengaplikasi teori,kemahiran mengaplikasi teori,kemahiran mengaplikasi teori,kemahiran
dan teknik bersesuaian dalam sesi dan tidak menyediakan dan teknik bersesuaian dalam dan teknik bersesuaian dalam dan teknik bersesuaian dalam
sesi dan tidak menyediakan laporan sesi dengan lengkap. sesi dan dapat menyediakan sesi dan dapat menyediakan sesi dan dapat menyediakan
laporan sesi. laporan sesi dengan agak laporan sesi dengan sangat laporan sesi dengan amat
lengkap. lengkap. lengkap dengan
mengintegrasikan teori.

136
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

C. PENGENDALIAN SESI KAUNSELING KELOMPOK


TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5
Perkembangan tahap-tahap Perkembangan tahap-tahap Perkembangan tahap-tahap Perkembangan tahap-tahap Perkembangan tahap-tahap
kelompok tidak lancar dan kelompok agak lancar dan kelompok lancar dan kelompok sangat lancar dan kelompok amat lancar dan
tidak tersusun. Penglibatan agak tersusun. Penglibatan tersusun. Penglibatan ahli tersusun. Penglibatan ahli tersusun. Penglibatan ahli
ahli amat terhad. Tidak ahli tidak menyeluruh. Kurang menyeluruh. Dapat memimpin sangat membantu amat membantu pencapaian
memperlihat gaya kepimpinan memperlihat gaya kepimpinan kelompok dengan baik. pencapaian matlamat. matlamat. Berjaya memimpin
sebagai ketua sebagai ketua kelompok. kepimpinan kelompok yang Berupaya memimpin kelompok dengan amat baik
kelompok.Tidak dapat Kurang berupaya baik. Dapat mengaplikasi kelompok dengan sangat dan berwibawa. Berupaya
mengaplikasi kemahiran, mengaplikasi kemahiran, kemahiran, strategi dan baik. Berupaya mengaplikasi mengaplikasi kemahiran,
strategi dan tindakan dalam strategi dan tindakan dalam tindakan dalam setiap fasa kemahiran, strategi dan strategi dan tindakan dalam
setiap fasa kelompok. Tidak setiap fasa kelompok. kelompok. Penulisan laporan tindakan dalam setiap fasa setiap fasa kelompok.
menulis laporan sesi Penulisanlaporan sesi sesi kaunseling kelompok kelompok. Penulisan laporan Penulisan laporan sesi
kaunseling kelompok. kaunseling kelompok kurang agak lengkap. sesi kaunseling kelompok kaunseling kelompok amat
lengkap. sangat lengkap. lengkap.

D. PENGENDALIAN AKTIVITI BIMBINGAN KELOMPOK


TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5
Tidak melaksanakan aktiviti Lemah dalam melaksanakan Kebolehan yang sederhana Boleh melaksanakan aktiviti Cekap melaksanakan aktiviti
bimbingan kelompok. Tidak aktiviti bimbingan kelompok. dalam melaksanakan aktiviti bimbingan kelompok bimbingan kelompok
menyediakan laporan aktiviti Menyediakan laporan yang bimbingan kelompok bersesuaian dengan bersesuaian dengan
berkaitan bimbingan dan hanya mencatat nama dan bersesuaian dengan keperluan murid. keperluan murid.
kaunseling yang dijalankan. tarikh aktiviti berkaitan keperluan murid. Menyediakan laporan aktiviti Menyediakan laporan aktiviti
bimbingan dan kaunseling Menyediakan laporan aktiviti berkaitan bimbingan dan berkaitan bimbingan dan
sahaja. berkaitan bimbingan dan kaunseling yang dijalankan kaunseling yang dijalankan
kaunseling secara ringkas. dengan lengkap. dengan cemerlang iaitu
lengkap, kemas dan ada
penilaian serta merancang
untuk tindakan susulan.

E. PENGENDALIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING


TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5
Tidak berusaha menyediakan Kurang berupaya Dapat menyediakan bilik Berupaya menyediakan bilik Berjaya menyediakan bilik
bilik bimbingan dan menyediakan bilik bimbingan bimbingan dan kaunseling bimbingan dan kaunseling bimbingan dan kaunseling
kaunseling. Tidak ada dan kaunseling. Sebaran yang sesuai dan ceria. yang sesuai dan ceria serta yang teraputik, teratur dan
sebaran maklumat maklumat perkhidmatan b&k Sebaran maklumat dapat menarik minat murid. ceria serta dapat menarik
perkhidmatan b&k. terhad. Pengurusan rekod perkhidmatan b&k meluas. Sebaran maklumat minat murid. Sebaran
Pengurusan rekod dan dan maklumat kurang lengkap Pengurusan rekod dan perkhidmatan b&k sangat maklumat perkhidmatan b&k
maklumat tidak lengkap dan dan sistematik. Terdapat isu maklumat lengkap dan meluas. Pengurusan rekod amat meluasdan pelbagai.
tidak sistematik. Tidak pematuhan etika dalam sistematik. Mematuhi etika dan maklumat sangat Pengurusan rekod dan
mematuhi etika dan tiada pengendalian perkhidmatan dalam pengendalian lengkap dan sistematik. maklumat amat lengkap dan
penulisan refleksi dalam b&k dan penulisan refleksi perkhidmatan b&k dan Mematuhi etika dalam sistematik. Cemerlang dalam
aktiviti unit bimbingan dan ringkas. penulisan refleksi yang jelas. pengendalian perkhidmatan mematuhi etika dalam
kaunseling yang telah b&k dan penulisan refleksi pengendalian perkhidmatan
dijalankan. yang jelas dan kritis. b&k dan penulisan refleksi
yang jelas,kreatif dan kritis.

137
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-22

BORANG PR1/PAKK
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa Penyeliaan Ke

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan)


Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3 : Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek
Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

b. Isi pelajaran 1 2 3 4 5

c. Strategi pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

d. Sumber pengajaran pembelajaran 1 2 3 4 5

(A) e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras


1 2 3 4 5
PERANCANGAN Tinggi (KBAT)
DAN
PELAKSANAAN f. Elemen merentas kurikulum (EMK) 1 2 3 4 5

g. Amalan asuhan dan didikan 1 2 3 4 5

h. Elemen transisi 1 2 3 4 5

i. Permulaan 1 2 3 4 5

j. Perkembangan pengajaran 1 2 3 4 5

138
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


k. Komunikasi & Pengurusan bilik
1 2 3 4 5
darjah
l. Kualiti Peribadi 1 2 3 4 5

m. Kreativiti dan inovasi 1 2 3 4 5

n. Penutup 1 2 3 4 5

o. Pencapaian hasil pembelajaran 1 2 3 4 5

p. Aplikasi nilai 1 2 3 4 5

q. Amalan refleksi 1 2 3 4 5
a. Menyemak dan memberi maklum
1 2 3 4 5
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid 1 2 3 4 5
(B)
PENTAKSIRAN
c. Kesedaran tentang prestasi murid 1 2 3 4 5

d. Penilaian pembelajaran 1 2 3 4 5
(C)
a. Sumbangan sukarela 1 2 3 4 5
PERANAN-
PERANAN LAIN
b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah 1 2 3 4 5

a. Lengkap dan kemas 1 2 3 4 5


(D)
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan 1 2 3 4 5
PORTFOLIO
c. Penulisan Jurnal Reflektif 1 2 3 4 5

(E)
`Rumusan keseluruhan:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Pelajar Tandatangan Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: Tarikh:

139
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-22a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PAKK BIDANG TERAS

1. Borang PR1/PAKK Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa
menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap
aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap
peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Borang PR1/PAKK Bidang Teras akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan
rumusan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

4. Satu salinan Borang PR1/PAKK Bidang Teras yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar
selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PAKK Bidang
Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Hasil Hasil pembelajaran tidak Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran
Pembelajaran eksplisit, tidak sesuai kurang eksplisit, kurang eksplisit, tepat, jelas, eksplisit, tepat, jelas dan eksplisit, tepat, jelas dan
dengan peringkat tepat dan kurang sesuai tetapi kurang spesifik spesifik mengikut spesifik mengikut
kebolehan murid dan dengan kebolehan murid mengikut kebolehan kehendak sukatan kebolehan murid serta
tidak memenuhi serta kehendak sukatan murid serta kehendak pelajaran tetapi kurang kehendak sukatan
kehendak sukatan pelajaran sukatan pelajaran mengikut kebolehan pelajaran
pelajaran murid

b. Isi Pelajaran Isi kandungan tidak Isi kandungan kurang Isi kandungan sesuai Isi kandungan sesuai Isi kandungan amat
sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil dengan hasil dengan hasil sesuai dengan hasil
pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan pembelajaran dan
sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran. sukatan pelajaran.

Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi Pemeringkatan isi
pelajaran tidak mengikut pelajaran kurang pelajaran kurang pelajaran mengikut pelajaran amat jelas
urutan bagi mencapai mengikut urutan untuk mengikut urutan bagi urutan bagi mencapai mengikut urutan bagi
hasil pembelajaran mencapai hasil mencapai hasil hasil pembelajaran mencapai hasil
pembelajaran pembelajaran pembelajaran
c. Strategi PdP Pendekatan dan strategi Pendekatan dan strategi Pendekatan dan strategi Pendekatan dan strategi Pendekatan dan strategi
PdP tidak sesuai untuk PdP kurang sesuai untuk PdP sesuai untuk PdP amat sesuai untuk PdP amat sesuai dan
TASKA. TASKA. TASKA. TASKA. menarik untuk TASKA.

Pertimbangan tidak Pertimbangan kurang Pertimbangan diberi Pertimbangan diberi Pertimbangan diberi
diberi kepada unsur diberi kepada unsur kepada unsur bermain kepada unsur bermain kepada unsur bermain
bermain sambil belajar, bermain sambil belajar, sambil belajar, sambil belajar, sambil belajar,
pendekatan bersepadu, pendekatan bersepadu, pendekatan bersepadu, pendekatan bersepadu, pendekatan bersepadu,
dan berfokuskan kanak- dan berfokuskan kanak- dan berfokuskan kanak- dan berfokuskan kanak- berfokuskan kanak-
kanak. kanak. kanak. kanak. kanak dan mengambil
kira kecerdasan
pelbagai.
Guru tidak mahir Guru kurang mahir Guru mahir Guru amat mahir
menggunakan menggunakan kemahiran menggunakan kemahiran menggunakan kemahiran Guru amat mahir
kemahiran pemudahcaraan pemudahcaraan pemudahcaraan menggunakan kemahiran
pemudahcaraan pemudahcaraan

d. Sumber PdP Pemilihan sumber yang Pemilihan sumber kurang Pemilihan sumber Pemilihan sumber baik, Pemilihan sumber amat
tidak sesuai, tidak sesuai, kurang sesuai, mencukupi, tetapi sesuai serta membantu baik dan amat sesuai
mencukupi, tidak mencukupi, kurang kurang menarik, kurang proses PdP termasuk serta amat membantu
menarik, tidak mencabar menarik, kurang mencabar dan kurang penggunaan TMK proses PdP termasuk

140
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


dan tidak berfungsi mencabar dan kurang berfungsi penggunaan TMK
berfungsi

e. Unsur Tiada pernyataan Terdapat pernyataan Terdapat pernyataan Pernyataan kemahiran Pernyataan kemahiran
Kemahiran mengenai kemahiran kemahiran berfikir aras kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi jelas berfikir aras tinggi amat
Berfikir Aras berfikir aras tinggi. Tiada tinggi tetapi kurang tinggi yang sesuai dan sesuai. Terdapat jelas dan sesuai.
Tinggi ( KBAT) bukti penggunaan alat sesuai dengan isi dengan isi kandungan. langkah-langkah Terdapat langkah-
berfikir. Tiada contoh kandungan pelajaran. pengajaran dan langkah pengajaran dan
soalan berdaya fikir. pembelajaran untuk pembelajaran untuk
penguasaan kemahiran penguasaan kemahiran
berfikir. berfikir aras tinggi.
Pemilihan kemahiran
berfikir tiada perkaitan Kurang jelas penggunaan Terdapat penggunaan Terdapat aktiviti yang Terdapat aktiviti yang
dengan isi kandungan alat berfikir dan kurang alat berfikir dan bahan melibatkan pelajar untuk melibatkan pelajar untuk
pelajaran. Tiada bahan bahan rangsangan yang rangsangan tetapi kurang mencapai objektif mencapai objektif
rangsangan yang sesuai sesuai dengan sesuai dengan aktiviti pembelajaran untuk pembelajaran untuk
dengan kemahiran. kemahiran. Kurang aktiviti dan langkah PdP yang kemahiran berfikir. kemahiran berfikir.
yang boleh mencabar dipilih. Rancangan penggunaan
keupayaan minda. alat berfikir jelas.
Terdapat perancangan
penggunaan teknik
penyoalan.

f. Elemen Tiada elemen merentas Terdapat satu elemen Terdapat satu elemen Terdapat dua elemen Terdapat tiga elemen
merentas kurikulum (EMK). merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum merentas kurikulum
kurikulum(EMK) (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap (EMK) mengikut tahap
perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan perkembangan dan
dilaksanakan kurang dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan amat
bersesuaian dan kurang bersesuaian dan bersesuaian dan bersesuaian dan
berkesan. membantu keberkesanan membantu keberkesanan membantu keberkesanan
PdP. PdP. PdP.

g. Amalan Asuhan Amalan dalam asuhan Amalan dalam asuhan Amalan dalam asuhan Amalan dalam asuhan Cemerlang dalam
dan didikan pengurusan dan didikan pengurusan dan didikan pengurusan dan didikan pengurusan amalan asuhan dan
diri kanak-kanak tidak diri kanak-kanak kurang diri kanak-kanak sesuai diri kanak-kanak amat didikan pengurusan diri
sesuai sesuai sesuai kanak-kanak.

h. Elemen transisi Kemahiran dalam Kemahiran dalam Kemahiran dalam Kemahiran dalam Cemerlang dalam
pengendalian elemen pengendalian elemen pengendalian elemen pengendalian elemen pengendalian elemen
transisi tidak sesuai transisi kurang sesuai transisi sesuai transisi amat sesuai transisi

i. Permulaan Membiarkan kelas dalam Kurang berjaya Berjaya mewujudkan Berjaya mewujudkan Amat berjaya
keadaan tidak terkawal mewujudkan kesediaan kesediaan murid untuk kesediaan murid untuk mewujudkan kesediaan
dan tidak peka kepada murid untuk belajar. belajar. belajar. murid untuk belajar.
kesediaan belajar murid.

Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi


tidak sesuai. kurang sesuai. Pelaksanaan set induksi Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai,
kurang berjaya menarik dapat menarik tumpuan menarik,
tumpuan murid. sebahagian besar murid. menyeronokkan, dapat
menarik tumpuan dan
memotivasikan semua
murid.

j. Perkembangan Tidak berjaya Kurang berjaya Boleh melaksanakan Berjaya melaksanakan Berjaya melaksanakan
Pengajaran melaksanakan langkah- melaksanakan langkah- langkah pengajaran langkah-langkah langkah-langkah
langkah penyampaian. langkah penyampaian. dengan teratur dan baik pengajaran secara pengajaran dengan amat
tetapi ada kalanya teratur dan terkawal. teratur dan terkawal.
Penggunaan masa tidak Pengurusan masa kurang kurang berjaya dalam Maklumat/bahan yang
dikawal. luwes (fleksibel). pengurusan masa. Maklumat/bahan yang diajar berjaya
diajar berjaya disampaikan
Tidak peka dengan Kurang peka dengan Boleh mempelbagaikan disampaikan berperingkat-peringkat.
keperluan murid. keperluan murid. aktiviti mengikut berperingkat-peringkat.

141
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


kehendak dan kebolehan Kadar/kelajuan
Gagal mengawal kelas Kurang berjaya murid serta menepati Kadar/kelajuan penyampaian amat
sehingga terganggu mengawal kelas sehingga hasil pembelajaran tetapi penyampaian sesuai sesuai dengan tahap
kemajuan PdP. terganggu kemajuan PdP. kurang berjaya dengan tahap kebolehan kebolehan murid.
mengawal sebahagian murid.
Penyampaian isi kecil murid dalam kelas.
Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Boleh mempelbagaikan Boleh mempelbagaikan
pelajaran tidak teratur. aktiviti mengikut aktiviti mengikut
kehendak dan kebolehan kehendak dan kebolehan
murid serta menepati murid serta menepati
hasil pembelajaran dan hasil pembelajaran dan
berjaya mengawal berjaya mengawal semua
sebahagian besar murid murid dalam kelas.
dalam kelas.

k. Komunikasi dan Menghadapi masalah Penggunaan bahasa dan Menyampaikan ilmu Berjaya menggerakkan Amat berjaya
Pengurusan Bilik sebutan dan sebutan yang kurang dengan cara yang sesuai murid melalui menggerakkan murid
Darjah penggunaan bahasa jelas untuk berkomunikasi tetapi kurang berjaya penggunaan bahasa melalui penggunaan
untuk berkomunikasi dengan kelas atau memotivasikan murid. yang ekspresif dan bahasa yang ekspresif
dengan kelas atau individu berkesan. dan berkesan.
individu
Kurang mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan Dapat mewujudkan
Tidak mewujudkan persekitaran persekitaran persekitaran persekitaran
persekitaran pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang amat
pembelajaran yang kondusif. kondusif tetapi tidak kondusif dan dapat kondusif dan dapat
kondusif. dapat memotivasikan memotivasikan memotivasikan
sebahagian murid. sebahagian besar murid. sebahagian besar murid.

l. Kualiti Peribadi Tidak dapat Sukar menyesuaikan Berbudi bahasa dan tahu Berpekerti terpuji, luhur Sentiasa menunjukkan
menyesuaikan tingkah tingkah laku sebagai menyesuaikan tingkah dan bersifat mulia budi pekerti yang luhur,
laku sebagai seorang seorang guru. laku sebagai seorang sebagai model kepada terpuji, berbudi bahasa
guru. guru. guru di sekolah. serta dapat
menyesuaikan
Tidak berupaya Kurang berupaya Cuba berusaha untuk Memiliki sifat mesra dan tingkahlaku sebagai
menyesuaikan diri menyesuaikan diri menimbulkan suasana mempunyai perawakan seorang guru.
dengan keadaan dan dengan keadaan dan mesra dan dan kewibawaan sebagai Amat berjaya di dalam
situasi. situasi. menyenangkan di seorang guru. menyesuaikan diri
kalangan murid. dengan keadaan dan
situasi

Amat sesuai sebagai


model kepada murid

m. Kreativiti dan Tidak jelas dan tidak Kurang jelas dan kurang Jelas tetapi kurang Jelas dan teratur dalam Sangat jelas dan sangat
inovasi teratur dalam teratur dalam teratur dalam pelaksanaan PdP. teratur dalam
pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP. pelaksanaan PdP.

Kreativiti dan inovasi


Kreativiti dan inovasi kurang memberi Impak Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
tidak memberi Impak kepada murid. kurang memberi Impak jelas memberi Impak sangat jelas memberi
kepada murid. kepada murid. kepada murid. Impak kepada murid.

n. Penutup Gagal menamatkan Cuba membuat penutup Penutup pelajaran yang Menamatkan pelajaran Menamatkan pelajaran
pelajaran tetapi kurang berkaitan sesuai tetapi kurang dengan aktiviti dengan aktiviti
dengan tajuk pelajaran. menarik. pengukuhan/ penilaian pengukuhan/ penilaian
yang berkesan. yang amat berkesan.

Hanya sebahagian sahaja Isi-isi utama berjaya Berjaya membuat


Tidak dapat mengenal daripada maklumat utama Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan rumusan/kesimpulan
pasti isi-isi utama. dapat dikenal pasti. dicungkil. kurang tepat.

Memberi arahan untuk Berjaya menguruskan Berjaya menguruskan


bersurai secara teratur murid dengan teratur. murid dengan amat
Murid keluar/bersurai tetapi pelaksanaannya Memberi arahan untuk Memberi arahan untuk teratur. Memberi arahan
dari kelas tanpa arahan tidak terkawal. bersurai secara teratur bersurai secara teratur untuk bersurai secara
yang jelas. Bersurai tetapi pelaksanaannya dan pelaksanaannya teratur dan

142
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


secara yang tidak kurang terkawal. terkawal. pelaksanaannya sangat
berdisiplin. Tiada aktiviti susulan terkawal dan berdisiplin.
diberi
Tiada aktiviti susulan Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan. Ada aktiviti susulan
diberi
o. Pencapai Hasil Semua hasil Sebahagian kecil sahaja Sebahagian daripada Sebahagian besar Semua hasil
Pembelajaran pembelajaran yang daripada hasil hasil pembelajaran yang daripada hasil pembelajaran yang
ditetapkan tidak dapat pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. pembelajaran yang disenaraikan berjaya
dicapai. ditetapkan dapat dicapai. ditetapkan dapat dicapai. dicapai melalui aktiviti
PdP yang disediakan.

p. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai- Terdapat sedikit nilai-nilai Sebahagian nilai murni Berjaya menerapkan Amat berjaya
nilai murni seperti yang murni yang diterapkan dapat diterapkan melalui nilai-nilai murni dengan menerapkan nilai-nilai
dicatatkan. melalui aktiviti PdP yang aktiviti PdP yang baik dan pada masa murni dengan baik dan
dijalankan. dijalankan. yang sesuai. berkesan pada masa
yang sesuai

q. Amalan Refleksi Tidak berusaha untuk Kurang berusaha untuk Ada usaha untuk menilai Sentiasa berusaha Dapat mengenal pasti
menilai diri menilai diri kekuatan dan kelemahan menilai kelemahan dan serta menilai kekuatan
diri, tetapi tidak dapat kekuatan diri. dan kelemahan diri
Tidak dapat Kurang dapat menghubungkaitkan dengan amat jelas.
menghubung kaitkan menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang
sebab dan akibat sebab dan akibat tentang tindakan yang telah Dapat Dapat
tentang tindakan yang tindakan yang telah diambil. menghubungkaitkan menghubungkaitkan
telah diambil. diambil. sebab dan akibat yang sebab dan akibat
telah diambil. terhadap tindakan yang
Kurang menunjukkan Kurang mengaitkan diambil
Tidak menunjukkan usaha untuk merancang situasi dan pengalaman
usaha untuk merancang dan membuat tindakan untuk membuat inferens. Dapat mengaitkan situasi Dapat mengaitkan sebab
dan membuat tindakan susulan. dan pengalaman untuk dan akibat untuk
susulan. membuat inferens. membuat inferens.

Dapat meramal kesan


sesuatu tindakan dan
bertindak berlandaskan
bukti, seterusnya
merancang langkah
susulan dengan
mengambilkira unsur
KMD

B. PENTAKSIRAN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Menyemak dan Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
memberi pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
maklum balas dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
kerja murid tertentu.

b. Menyimpan Tidak peka tentang tahap Kurang peka tentang Dapat mengenalpasti Merekod kemajuan murid Berkebolehan membuat
rekod markah penguasaan individu tahap penguasaan pencapaian individu secara sistematik dan refleksi kendiri secara
murid terhadap isi kandungan individu terhadap isi dalam isi kandungan kerap memberi maklum mendalam dan kritis.
kurikulum. kandungan kurikulum. kurikulum. balas yang membina.

c. Kesedaran Jangkaan tahap Jangkaan tahap Mempunyai jangkaan Dapat memberi bukti Berkebolehan
tentang prestasi pencapaian tidak pencapaian kurang tahap pencapaian yang yang jelas tentang menggunakan dan
murid realistik. realistik. realistik. penilaian pengajaran dan membina soalan-soalan
kesan pembelajaran. aras tinggi.

d. Penilaian Gagal menyesuaikan diri Keupayaan membuat Menilai dan merekod Mengembangkan Berkebolehan membuat
pembelajaran dengan tahap refleksi terhad. kemajuan murid secara kebolehan membuat refleksi.
pembelajaran individu. sistematik. refleksi.

Tidak berkebolehan Kurang mampu Ada keupayaan untuk Kurang berupaya Berupaya menggunakan
membuat refleksi. menyesuaikan diri menilai kesan PdP. menggunakan dan dan membina soalan-

143
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


dengan tahap Ada kebolehan membuat membina soalan-soalan soalan aras tinggi.
pembelajaran individu. refleksi. aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Sumbangan Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
sukarela kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja mengendalikan kerja peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
atau peranan bukan atau peranan bukan diberikan. Arahan Arahan pentadbiran kepada sekolah.
mengajar yang boleh mengajar yang boleh pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
menampilkan ciri-ciri menampilkan ciri-ciri dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
sebagai guru sekolah. sebagai guru sekolah. cara yang kurang bertanggungjawab bersungguh-sungguh dan
Lambat melaksanakan bertanggungjawab. dengan penuh
arahan-arahan tanggungjawab.
pentadbiran.

b. Penglibatan Tidak bertanggungjawab Kurang komited dan Boleh merancang Boleh merancang dan Cekap dalam merancang,
dalam aktiviti dan tidak bersungguh- kurang cekap merancang dengan baik tetapi mengelola dengan baik. mengelola dan mengurus
sekolah sungguh dalam dan mengelola aktiviti menghadapi masalah Mempunyai kebolehan pelbagai sumber untuk
memainkan peranan- yang berkaitan dengan dalam pengelolaan. memimpin dan mencapai objektif
peranan lain yang boleh peranan dan Boleh memimpin dan mengarah. sekolah. Menampilkan diri
membawa kebaikan tanggungjawab baru mengarah tetapi kurang sebagai pengelola yang
kepada sekolah. yang diberikan. cekap. ada kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Aspek Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
a. Lengkap dan Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Penyediaan portfolio Penyediaan portfolio .Penyediaan portfolio amat
kemas Portfolio seperti yang mengemaskinikan kemas dan menepati kemas, kreatif dan teratur kemas, kreatif dan teratur
ditetapkan portfolio dengan objektif penyediaan serta menepati objektif serta amat menepati
maklumat dan dokumen portfolio praktikum penyediaan portfolio objektif penyediaan
baru . praktikum. portfolio praktikum.

b. Bukti-bukti yang Tidak berusaha untuk Maklumat yang diberikan Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
relevan menambah maklumat kurang berkaitan dengan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
dan dokumen yang objektif praktikum yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
relevan. objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
kemas, kreatif dan yang ditambah itu yang ditambah itu amat
teratur. relevan. relevan
c. Penulisan Jurnal Tidak meneruskan Penulisan jurnal reflektif Dapat mengenalpasti isu Penulisan jurnal reflektif Penulisan jurnal reflektif
Reflektif penulisan jurnal reflektif kurang mengenalpasti dalam penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan
isu dan langkah-langkah reflektif tetapi kurang menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas
penyelesaiannya. berupaya mengupas isu refleksi yang jelas
serta mencari
penyelesaiannya.

144
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

SULIT LAMPIRAN 2-23

BORANG PR2/PAKK
BIDANG TERAS
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 10 % 20 % 60 %

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 - 1.9 0.0 – 3.9 0.0 - 11.9

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 2.0 - 3.9 4.0 – 7.9 12.0 – 23.9

Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 4.0 - 5.9 8.0 – 11.9 24.0 – 35.9

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 6.0 - 7.9 12.0 – 15.9 36.0 – 47.9

Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek 5 8.0 - 10.0 16.0 – 20.0 48.0 - 60.0

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Hasil pembelajaran

b. Isi pelajaran

c. Strategi pengajaran pembelajaran

(A) d. Sumber pengajaran pembelajaran


e. Unsur Kemahiran Berfikir Aras
PERANCANGAN Tinggi (KBAT) 1 2 3 4 5
DAN
f. Elemen merentas kurikulum (EMK)
PELAKSANAAN
Markah A
(60%) g. Amalan asuhan dan didikan ( / 60)
h. Elemen transisi

i. Permulaan

j. Perkembangan pengajaran

145
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


k. Komunikasi & Pengurusan bilik
darjah
l. Kualiti Peribadi

m. Kreativiti dan inovasi

n. Penutup

o. Pencapaian hasil pembelajaran

p. Aplikasi nilai

q. Amalan refleksi
a. Menyemak dan memberi maklum
balas kerja murid
b. Menyimpan rekod markah murid
(B)
1 2 3 4 5
c. Kesedaran tentang prestasi murid Markah B
PENTAKSIRAN
( / 10)
(10%)
d. Penilaian pembelajaran
(Rujuk PR1 Bidang Teras, Rekod
Persediaan Mengajar dan Portfolio)
(C)
a. Sumbangan sukarela
1 2 3 4 5
PERANAN- Markah C
PERANAN LAIN b. Penglibatan dalam aktiviti sekolah ( / 20)
(20%)

(D) a. Lengkap dan kemas


1 2 3 4 5
PEMBINAAN b. Bukti-bukti yang relevan
Markah D
PORTFOLIO
( / 10)
(10%) c. Penulisan Jurnal Reflektif

Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D = /100

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

....................................................................................................... .....................................................................................................
Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: ) (Nama: )

Tarikh:

146
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-23a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR2/PAKK BIDANG TERAS

1. Borang PR2/PAKK Bidang Teras digunakan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan
penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk
mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Borang PR2/PAKK Bidang Teras digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir
Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.
s) Borang PR1 Bidang Teras
t) Portfolio praktikum
u) Rekod Persediaan Mengajar

4. Borang PR2/PAKK Bidang Teras adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR2/PAKK Bidang Teras.

A. PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Persediaan proses Persediaan proses Urutan rancangan Proses pengajaran dan Berjaya membuktikan
pengajaran dan pengajaran dan pengajaran berlandaskan pembelajaran dibuat keaslian pemikiran dan
pembelajaran tidak pembelajaran tidak rancangan pelajaran, dengan teliti selaras kemahiran dalam
mencukupi, tidak mencukupi, kurang ekspektasi terhadap murid dengan keperluan dan merancang dan membuat
menyedari keperluan menyedari keperluan realistik. kebolehan murid. persediaan mengajar.
murid, strategi pengajaran murid.
tidak sesuai, tidak ada Tugasan pembelajaran Isi pelajaran disampaikan Menggunakan pelbagai
sumber PdP. Strategi pengajaran kurang yang disediakan sesuai. dengan jelas dan dalam strategi PdP dengan
sesuai, sumber PdP tidak situasi yang berkesan.
sesuai/tidak mencukupi, Menggunakan strategi merangsangkan.
persembahan pengajaran pengajaran yang sesuai, Memenuhi keperluan
lemah. menggunakan sumber Struktur pengajaran perbezaan individu murid.
dengan berkesan. disusun dan dilaksanakan
dengan teratur. Berjaya menjana
Pemeringkatkan keseronokan belajar dan
pengajaran masih lemah. Sumber PdP sesuai dan mengembangkan minat
digunakan dengan inkuiri penemuan di
memuaskan. kalangan murid.

Berjaya mengekalkan
perhatian dan minat murid.

147
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

B. PENTAKSIRAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak ada bukti Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Pemeriksaan kerja murid Mahir menilai kemajuan
pemeriksaan kerja murid kurang teliti. cermat/teliti. cermat, dan teliti murid selaras dengan
dijalankan. berdasarkan nilaitara objektif pembelajaran.
Kurang peka tentang tahap Dapat mengenalpasti tertentu.
Tidak peka tentang tahap penguasaan individu pencapaian individu dalam Berkebolehan membuat
penguasaan individu terhadap isi kandungan isi kandungan kurikulum. Merekod kemajuan murid refleksi kendiri secara
terhadap isi kandungan kurikulum. secara sistematik dan mendalam dan kritis.
kurikulum. Mempunyai jangkaan kerap memberi
Jangkaan tahap tahap pencapaian yang maklumbalas yang Berkebolehan
Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. membina. menggunakan dan
pencapaian tidak realistik. realistik. membina soalan-soalan
Menilai dan merekod Dapat memberi bukti yang aras tinggi.
Gagal menyesuaikan diri Kurang mampu kemajuan murid secara jelas tentang penilaian
dengan tahap menyesuaikan diri dengan sistematik. pengajaran dan kesan Berkebolehan membuat
pembelajaran individu. tahap pembelajaran pembelajaran. refleksi.
individu. Ada keupayaan untuk
Tidak berkebolehan menilai kesan PdP. Mengembangkan Berupaya menggunakan
membuat refleksi. Keupayaan membuat Ada kebolehan membuat kebolehan membuat dan membina soalan-
refleksi terhad. refleksi. refleksi. soalan aras tinggi.
Kurang berupaya
menggunakan dan
membina soalan-soalan
aras tinggi.

C. PERANAN-PERANAN LAIN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak menampakkan Kurang menampakkan Menampilkan kemahiran Menampilkan kemahiran Menerima dan sanggup
kemahiran mengurus, kemahiran mengurus, untuk memikul tanggung- untuk memikul tanggung- memainkan pelbagai
merancang, mengelola, merancang, mengelola, jawab dan peranan- jawab dan peranan- peranan lain yang
mengendalikan kerja atau mengendalikan kerja atau peranan lain yang peranan lain yang diberi. membawa kebaikan
peranan bukan mengajar peranan bukan mengajar diberikan. kepada sekolah.
yang boleh menampilkan yang boleh menampilkan Arahan pentadbiran
ciri-ciri sebagai guru ciri-ciri sebagai guru Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan Melaksanakan semua
sekolah. sekolah. dilaksanakan dengan cara yang peranan dengan segera,
cara yang bertanggung bertanggungjawab. bersungguh-sungguh dan
Lambat melaksanakan Kurang komited dan jawab. dengan penuh
arahan-arahan kurang cekap merancang Boleh merancang dan tanggungjawab.
pentadbiran. dan mengelola aktiviti Boleh merancang dengan mengelola dengan baik.
yang berkaitan dengan baik tetapi menghadapi Mempunyai kebolehan Cekap dalam merancang,
Tidak bertanggungjawab peranan dan masalah dalam memimpin dan mengarah. mengelola dan mengurus
dan tidak bersungguh- tanggungjawab baru yang pengelolaan. Boleh pelbagai sumber untuk
sungguh dalam diberikan. memimpin dan mengarah mencapai objektif
memainkan peranan- tetapi kurang cekap. sekolah.
peranan lain yang boleh
membawa kebaikan Menampilkan diri sebagai
kepada sekolah. pengelola yang ada
kemahiran
berkomunikasi,
kecekapan memimpin,
dan kemahiran memberi
motivasi.

148
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

D. PEMBINAAN PORTFOLIO
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak melengkapkan Kurang berusaha untuk Terdapat penambahan Menunjukkan Menunjukkan
Portfolio seperti yang mengemaskinikan maklumat dan dokumen kesungguhan dan kesungguhan dan
ditetapkan portfolio dengan yang relevan dengan kerajinan dalam proses kerajinan dalam proses
maklumat dan dokumen objektif praktikum, tetapi pembinaan portfolio – pembinaan portfolio –
Tidak berusaha untuk baru pengolahannya kurang dokumen dan maklumat dokumen dan maklumat
menambah maklumat dan kemas, kreatif dan teratur. yang ditambah itu yang ditambah itu amat
dokumen yang relevan. Maklumat yang diberikan relevan. relevan.
kurang berkaitan dengan Dapat mengenalpasti isu
Tidak meneruskan objektif praktikum dalam penulisan jurnal Penulisan jurnal Penulisan jurnal
penulisan jurnal. tetapi kurang berupaya diteruskan dan menunjukkan amalan
Penulisan jurnal kurang mengupas isu serta menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas.
mengenalpasti isu dan mencari penyelesaiannya. refleksi yang jelas.
langkah-langkah Penyediaan portfolio amat
penyelesaiannya. Penyediaan portfolio kemas, kreatif dan teratur
kemas, kreatif dan teratur serta amat menepati
serta menepati objektif objektif penyediaan
penyediaan portfolio portfolio praktikum
praktikum

149
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

SULIT LAMPIRAN 2-24

BORANG
KOKURIKULUM
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ______________
BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM

Nama Pelajar No. K/P

PISMP PDPLI SM PDPLI SR


Program
PDPM Lain-lain Ambilan

Praktikum Fasa 1 Fasa 2 Pengkhususan

Sekolah

Mata Pelajaran Tajuk

Tahun/Darjah Tarikh Masa

UNIT BERUNIFORM OLAHRAGA PERMAINAN PERSATUAN

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PERMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 10 % 20 % 30 % 40 %

Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan 1 0.0 – 1.9 0.0 – 3.9 0.0 – 5.9 0.0 – 7.9

Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan 2 2.0 – 3.9 4.0 – 7.9 6.0 – 11.9 8.0 – 15.9

Tahap 3 : Pencapaian sederhana 3 4.0 – 5.9 8.0 – 11.9 12.0 – 17.9 16.0 – 23.9

Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek 4 6.0 – 7.9 12.0 – 15.9 18.0 – 23.9 24.0 – 31.9

Tahap 5 : Amat baik, cemerlang dalam banyak aspek 5 8.0 – 10.0 16.0 – 20.0 24.0 - 30.0 32.0 – 40.0

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN

a. Hasil pembelajaran

b. Isi pelajaran

(A) c. Strategi PdP 1 2 3 4 5

PERANCANGAN Markah A
(30%) d. Sumber PdP ( / 30)

e. Penerpan nilai

f. Unsur KBKK

150
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN


a. Tunjukcara/penerangan

b. Perkembangan pengajaran

c. Pengurusan pengajaran
(B) d. Penggunaan ABM 1 2 3 4 5
Markah B
PELAKSANAAN e. Kemahiran berfikir ( / 40)
(40%)
f. Kreatif dan inovatif
g. Pentaksiran

h. Aplikasi nilai

(C) a. Pemikiran reflektif


1 2 3 4 5
AMALAN b. Catatan refleksi Markah C
REFLEKSI ( / 10)
(10%) c. Pembinaan portfolio

a. Penampilan diri 1 2 3 4 5
(D)
b. Keprihatinan
SIKAP DAN Markah D
SAHSIAH c. Pekerti ( / 20)
(20%)
d. Sifat profesional

Jumlah Keseluruhan : A + B + C + D = /100

(E)
ULASAN KESELURUHAN:

.....................................................................................................
Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: )

Tarikh:

151
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

LAMPIRAN 2-24a

PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM

1. Borang Penilaian Kokurikulum digunakan oleh pensyarah penyelia semasa menjalankan


bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Fasa 1 dan Praktikum Fasa 2.

2. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan.
Bagi setiap aspek, disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar.
Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam Lampiran ini.

3. Borang Penilaian Kokurikulum akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian
dan rumusan bersama pensyarah penyelia dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum.

4. Borang Borang Penilaian Kokurikulum adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar.

Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang Kokurikulum.

A. PERANCANGAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Persediaan proses Persediaan proses Urutan rancangan Proses pengajaran dan Berjaya membuktikan
pengajaran dan pengajaran dan pengajaran berlandaskan pembelajaran dibuat keaslian pemikiran dan
pembelajaran tidak pembelajaran tidak rancangan pelajaran, dengan teliti selaras kemahiran dalam
mencukupi, tidak mencukupi, kurang ekspektasi terhadap dengan keperluan dan merancang dan membuat
menyedari keperluan menyedari keperluan murid realistik. kebolehan murid. persediaan mengajar.
murid. murid.

B. PELAKSANAAN
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Strategi pengajaran tidak Strategi pengajaran Menggunakan strategi Isi pelajaran disampaikan Menggunakan pelbagai
sesuai, tidak ada sumber kurang sesuai, sumber pengajaran yang sesuai, dengan jelas dan dalam strategi PdP dengan
PdP. PdP tidak sesuai/tidak menggunakan sumber situasi yang berkesan.
mencukupi, persembahan dengan berkesan. merangsangkan.
pengajaran lemah. Memenuhi keperluan
Pemeringkatkan Berjaya mengekalkan perbezaan individu murid.
pengajaran masih lemah. perhatian dan minat
murid.

C. AMALAN REFLEKSI
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Menyediakan catatan Menyediakan catatan Membuat catatan refleksi Dapat mengenal pasti Menunjukkan kematangan
tetapi tidak tetapi kurang tetapi kurang mengambil kekuatan dan kelemahan dalam membuat refleksi
memperlihatkan usaha memperlihatkan usaha tindakan susulan dan PdP serta mengambil kritikal dan ulasan kendiri.
untuk membuat refleksi. untuk membuat refleksi. menunjukkan usaha tindakan susulan.
Kurang berusaha untuk meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti
Tidak berusaha untuk menilai diri Sentiasa berusaha menilai serta menilai kekuatan

152
Garis Panduan Amalan Profesional
Lampiran Praktikum

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5


menilai diri . Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan dan kelemahan diri
Kurang berusaha untuk kekuatan dan kelemahan diri. dengan amat jelas.
Tidak berusaha untuk mengemaskinikan diri Menunjukkan
menambah maklumat dan portfolio dengan maklumat Terdapat penambahan kesungguhan dan Menunjukkan
dokumen yang relevan. dan dokumen baru maklumat dan dokumen kerajinan dalam proses kesungguhan dan
yang relevan dengan pembinaan portfolio – kerajinan dalam proses
objektif praktikum, tetapi dokumen dan maklumat pembinaan portfolio –
pengolahannya kurang yang ditambah itu dokumen dan maklumat
kemas, kreatif dan teratur. relevan. yang ditambah itu amat
relevan.

D. SIKAP DAN SAHSIAH


Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
Tidak memperlihatkan ciri- Sukar menyesuaikan Berbudi bahasa dan tahu Menunjukkan sifat-sifat Menunjukkan keyakinan diri
ciri profesionalisme seperti tingkah laku sebagai menyesuaikan tingkah kemanusiaan, peka, dalam segala perlakuan.
bertanggungjawab, seorang guru. laku sebagai seorang guru mesra dan sabar terhadap Mesra dan memiliki sifat
beriltizam, dedikasi, Kurang mempunyai Mengamalkan ciri-ciri masalah dan keperluan kecindan serta dapat
sanggup berkorban masa, kesedaran ciri-ciri profesional, bersemangat, murid. menimbulkan kesan yang
menyumbang idea. profesional. iltizam, menyumbang idea menyenangkan. Bersopan
dan pandangan. Berpekerti terpuji, luhur santun, berbudi bahasa dan
dan bersifat mulia sebagai berwibawa sebagai seorang
model kepada guru di guru.
sekolah.

153