Anda di halaman 1dari 8

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEND.

AQ DI - pendidikan Islam ditambah satu lagi


MALAYSIA: bidang iaitu bidang asas akhlak Islam.
- program j-QAF iaitu singkatan kepada
 Secara umum: jawi, al-Quran, bahasa Arab dan fardu ain.
RASULULLAH: - bertujuan untuk memperkukuhkan
- pada peringkat awal, Jibrail a.s sebagai penguasaan jawi, memastikan murid-
guru, membaca kepada Nabi s.a.w dan murid khatam al-Quran di sekolah rendah,
Baginda diminta supaya mendengar dan mewajibkan pelajaran bahasa Arab dan
memerhatikan bacaan Jibrail a.s. memantapkan amalan dan penghayatan
Rasulullah s.a.w semasa melalui proses fardu ain
bacaan al-Quran ini Baginda
tidaktergopoh-gapah dalam bacaan dan PENGENALAN KURIKULUM PEND AQ SEKOLAH
hanya mengikuti bacaan al-Quran apabila RENDAH:
malaikat Jibrail a.s selesai membacanya.
- memulakan pengajaran al-Quran di  Modul Khatam AQ:
rumah Baginda dan rumah al- Arqam bin - Objektif: membantu guru pendidikanislam
Abi Arqam dalam usaha membentuk dan guru melaksanakan pengajaran
peribadi para sahabat. menggunakan kaedah iqra’.
- Berkembang ke Madinah dengan adanya - Sasaran: Tahun 1 (6 bln pertama: Iqra’ 1-6)
rombongan dari Madinah yang datang & (6 bln ke2: iqra & AQ)
berjumpa Rasulullah s.a.w dan beriman - Strategi:
kepada Baginda yang seterusnya 1. mengenalpasti kandunganpelajaran
memperkembangkan ajaran al-Quran di 2. menyediakan bahan bantumengajar
sana. 3. melaksanakan kaedahpengajaran
- berguru secara langsung dengan iqra’yangmenekankan kepada bunyi
Rasulullah s.a.w. danbacaan
- 4 langkah: membaca AQ dgn betul, (bukanmengejadanmembaca)
menerangkan maksud, menghafaz, 4. mencatat pencapaian muriddalam
mengamalkan ajaran AQ berdasarkan rekod bacaan
ajaran yg difahami drpd ayat2 yg dihafal. - Panduan:
NO 1:
SAHABAT: 1. bahagikan kepada kumpulan
2. guru menyebut contoh bacaanpada
- Kaedah pengajaran al-Quran secara baris pertama yang bercetaktebal
hafalan diteruskan lagi pada zaman 3. murid membaca secara individu
sahabat 4. guru menekankan
- berjaya melahirkan ramai para huffaz. 5. bacaan pendek pada bunyi huruf –
- pengajaran al-Quran dimulai dengan cara huruf fathah
para guru memperdengarkan bacaan 6. guru menyemak dan
surah- surah pendek dan pelajar mencatatkebolehan murid•murid
mengulanginya beberapa kali bersama yang sudah menguasaidipindahkan
guru sehingga terlekat dalam ingatan. ke buku 2
- Proses ulangan, hafalan dan ingatan ini
sangat sesuai lebih-lebih lagi pada No 2:
peringkat kanak- kanak kerana ia dapat
menanam benih ketakwaan dan - penekanan sebutan bacaan pendek pada
keikhlasan pada diri mereka (Ibnu ms 1-13
Khaldun, 2000). - menerangkan perubahan huruf yang
 Di Malaysia: disambung jika perlu
- Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) - penekanan bacaan panjang pendek pada
diperkenalkan, matapelajaran pendidikan ms 14 dan seterusnya
Islam memberi penekanan kepada asuhan - guru menegur kesalahan bacaan
dan latihan membaca al-Quran dan asas
pelajaran agama Islam yang meliputi
akidah, ibadah, sirah rasul dan budi
pekerti dimana aspek-aspek amali
dititikberatkan.

-RIN-
- Pelaksanaan Modul: - Guru mengarah dan mengawal
pembelajaran
1. Set Induksi-3 minit - Mementingkan pencapaian objektif pend
-Guru menayangkanCD mengandungihuruf- guru
huruf hijaiyah. - Guru berkuliah
-Guru memintamuridmenyebuthuruf- - Kepimpinan bercorak autokratik
hurufdalamtayangan
-Guru mengaitkan bahan dalam tayangan o STRATEGI PEMUSATAN MURID:
dengan isi pelajaran yang akan dipelajari. - Murid aktif dlm aktiviti pdp
- Pemindahan pembelajaran berlaku
2.Perkembangan - Komunikasi dua hala
2.1Langkah1 –10 minit - Sifat-sifat sosial yg positif spt bekerjasama,
-Membaca mengikut bacaan guru ayat-ayat al- tolong-menolong
Quranyang ditentukan secara berkumpulan - Murid lebih kreatif
sambil memerhati pergerakan bibir guru. - Pembelajaran bercorak pengarahan
kendiri
2.2 Langkah2 -10 minit - Menekankan pencapaian objektif
•Muridmembacamengikuttahappencapaianm pmbljaran murid
asing-masing. (Iqra’3 dankebawah) - Disiplin tidak terkawal
•Talaqqimushafahahdihadapanguru - Mementingkan perkembangan jeris
secaraindividu. - Kepimpinan bercorak demokratik
•Murid-muridlain
mengulangbacaanterdahulusecaraindividu. o STRATEGI BERASASKAN SUMBER/BAHAN
•Setelahtalaqqimushafahahmuriddikehendaki - Guru menggunakan byk bahan spt buku,
mengulang bahan lukisan, peralatan saintifik,
•bacaan secara individu. computer dll.
- Penggunaan bhn harus berasaskan bbrpa
2.3 Langkah3 –34 minit faktor spt obj pgajran, keperluan murid,
-Murid yang selesai mengulang bacaan strategi n kebolehan murid.
dikehendaki tasmik dihadapan guru. - Cth sumber pgjran: slaid n jalur filem,
-Murid yang selesai tasmik hendaklah projector lut sinar, pita rakaman, model2
mengikuti aktiviti pengukuhan, pengayaan dimensi dll
atau peneguhan.
-Guru merekodkan pencapaian murid. o STRATEGI BERASASKAN TUGASAN/AKTIVITI
- Guru melibatkan murid dlm
PENUTUP aktiviti/tugasan yg memberikan peluang
kpd murid utk melatih n aplikasi apa2 yg
-3 Minit- dipelajari.
- Guru memupuk minat membaca Al-Quran
PENDEKATAN PENGAJARAN:
dengan memperdengarkan nasyid Iqra’.
- Guru dan murid membaca doa penutup
o PENDEKATAN INDUKTIF:
bersama-sama.
- spesifik kpd umum
- Dimulakan dgn sesuatu sbb atau cth dan
APLIKASI STRATEGI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN
menuju kea rah sesuatu generalisasi
TEKNIK DALAM PENGAJARAN:
- Merujuk murid mengalami satu proses
mental yg melibatkan pemerhatian
STRATEGI PENGAJARAN:
terhadap peristiwa2 tertentu utk peroleh
satu generalisasi
o STRATEGI PEMUSATAN GURU:
- Guru boleh mengemukakan soalan2,
- Guru berperanan utama dlm proses pdp
bertanya n berbincang, memerhati n
- Komunikasi sehala
mengkaji, membentuk cth2 n sbg.
- Sifat-sifat sosial kurang dipupuk
Kesimpulan akan dibuat kemudian.
- Menekankan ujian sumatif utk
penggredan
- Murid pasif dan mendengar shja

-RIN-
o PENDEKATAN DEDUKTIF:  Setelah bacaan itu diulang oleh guru
- Umum kpd spesifik beberapa kali, guru meminta pelajar
- Satu pendekatan mgajar yg mengasaskn membacanya dan guru mendengar
pdp murid kpd hukum-hukum tertentu. dengan teliti dan membetulkan kesalahan
- Sesuatu pmbljaran akan dimulakan dgn bacaan pelajar sama ada dari segi makhraj
melihat hukum2 atau mempelajari dan hukum tajwid.
peraturan2 tertentu, kmudian diteruskan  Kaedah ini berjalan berterusan sehingga
dgn mengaplikasi praturan2 yg tlh diberi tamat surah al Quran mengikut rancangan
utk menuju ke suatu fakta. mengajar guru pada hari itu.

o PENDEKATAN EKLEKTIK: 2. KAEDAH TASMI’ & TASHIH:


- Guna dua atau lebih kaedah yg - TASMI’ : Perkataan yang diambil dari
menggabungkan segala ciri baik bahasa Arab yang bermaksud
- Sesuai utk kelas yg mempunyai pelbagai MENDENGAR. Kaedah ini digunakan guru
kebolehan dalam pengajaran Tilawah al Quran
- Boleh dihasilkan dgn menggunakan melalui aktiviti guru mendengar bacaan
induktif dan deduktif pelajar. Kaedah tasmik melibatkan guru
dengan pelajar di dalam kelas semasa
o PENDEKATAN TEMATIK: pengajaran dan pembelajaran dijalankan.
- Pengajaran menggunakan tema - TAHSIN : Berasal dari kataَ-َُ‫ َيُ َحسِّن‬-ََ‫َحسَّن‬
merupakan pgjaran yg disampaikan ‫ ت َحْ س ْي ًنا‬yang berarti membaguskan atau
melalui konsep atau idea yg besar. Satu2 memperbaiki
tema dipecahkan kpd bbrpa komponen TEKNIK:
kecil.  Pelajar diminta membaca ayat yang
ditentukan oleh guru dengan suara yang
o PENDEKATAN BERSEPADU: kuat (jahar), di hadapan guru.
- Berdasrkan fasa dalam model Taba iaitu  Guru mendengar bacaan atau hafazan
fasa menghuraikan, fasa membandingkan, pelajar dengan teliti supaya dapat
fasa menerangkan, fasa hipotesis. mengesan kesilapan yang dilakukan oleh
- Melibatkan perancangan prog pgjran, pelajar dalam bacaannya.
pmbljrn n pentaksiran drp dua/lebih unit  Jika terdapat kesalahan, guru akan
kursus. memperbetulkan kesalahan murid.
- Mengutarakan kepentingan kurikulum yg  Untuk menentukan pelajar menguasai
seimbang tajwid, guru boleh menyoal pelajar
tentang hukum bacaan atau hukum
o BACAAN (TILAWAH) AQ tajwid dan maksud tanda-tanda bacaan
dalam ayat yang dibaca
1. KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH:
- TALAQQI : Pertemuan antara guru 3. KAEDAH HALAQAH & TADARUS:
dan pelajar secara bersemuka atau - HALAQAH : Lingkaran yang
berhadapan sama ada seorang dengan menggambarkan sekelompok kecil
seorang atau guru berhadapan muslim yang berjumpa di waktu yang
dengan pelajar mengikut kumpulan atau telah ditetapkan mempelajari dan
secara kelas. mendalami ajaran Islam.
- TADARUS : Asal daripada perkataan Arab
- MUSYAFAHAH : Guru menyebut huruf (َ‫س‬
َ ‫ ) َد َر‬yang bermaksud BELAJAR. Tadarus
dan kalimah dalam ayat al-Quran dengan di ambil daripada lafaz tadarosa (َ‫س‬ َ ‫)ت َ َد‬
َ ‫ار‬
memberi penekanan kepada gerakan bibir, yang bermakna belajar bersama-sama.
pergerakan bibir guru yang diperhatikan Maka, tadarus al-Quran ialah proses
oleh pelajar semasa mengajar bacaan al belajar al-Quran secara bersama.
TEKNIK:
Quran.
 Satu kumpulan yang terdiri daripada 8
TEKNIK: atau 10 orang.
 Guru akan memperdengarkan bacaan  Setiap orang akan membaca sekitar 1
ayat al Quran sebagai bacaan contoh dan
muka surat.
meminta pelajar mendengarnya dan
memerhati pergerakan bibir dengan teliti.

-RIN-
 Seseorang akan membaca manakala yang - Selepas menghafal setiap setengah
lain akan mendengar bacaannya dan halaman, harus diulang beberapa kali
memperbetulkannya jika ada kesalahan. sebelum diteruskan bagian yang setengah
4. KAEDAH TIKRAR: halaman lagi
- TIKRAR : Guru memperdengarkan bacaan Hafazan Lama:
kepada murid berulang-kali supaya murid - Hari pertama : Mengulang 5 juzuk yang
dapat menangkap sebutan dan bacaan dianggap lancar dan mudah, ditambah 2
guru dengan baik. Murid pula berulang- juzuk hafazan yang baru.
kali mengulangi sebutan dan bacaan di - Hari kedua : Mengulang 5 juzuk yang
bawah bimbingan guru dengan betul dianggap lancar dan mudah ( selain 5
sehingga guru berpuas hati dengan juzuk di atas ), di tambah 2 juzuk hafazan
sebutan dan bacaan murid. yang baru.
TEKNIK: - Hari ketiga : mengulang 5 juzuk dari
 Murid mengulangi bacaan guru. Selepas mana-mana bahagian juzuk yang
guru membaca, murid-murid ikut. dianggap belum lancar dan sukar diingat.
 Murid mengulangi bacaan murid. Selepas
seorang murid membaca, murid-murid o KEFAHAMAN AL-QURAN:
lain ikut. 1. KAEDAH SOAL JAWAB:
 Murid membaca beramai-ramai mengikut - Merupakan interaksi dua hala yang
kumpulan, kumpulan lain mendengar melibatkan pelajar dan guru yang
sahaja. memberi kesan positif terhadap
 Seorang murid membaca, murid lain kefahaman pelajar terhadap topik
mendengar sahaja. atau pelajaran yang dipelajari kerana
mereka berpeluang menyoal guru
o HAFAZAN AQ: untuk mendapatkan penjelasan lanjut
1. KAEDAH KITABAH: mengenai tajuk pelajaran.
- Bermaksud menulis. Pengertian kitabah TEKNIK: Sebelum menyoal pelajar, guru perlu
menurut bahasa adalah kumpulan kata memberikan masa kepada pelajar untuk membaca
yang tersusun dan teratur dan secara dan menghafaz ayat dengan betul. Guru boleh
epistimologi adalah kumpulan dari kata menyoal pelajar tentang kefahaman ayat
yang tersusun dan mengandung erti. berdasarkan kefahaman mereka secara rawak.
TEKNIK: 2. KULIAH/PENERANGAN:
 Tulis kembali surah yang telah dihafal. - Guru memberi penerangan tentang sesuatu
 Kemudian cek dengan mushaf. tajuk pelajaran atau isi pengajaran secara lisan.
 Menulis setiap ayat pertama awal surah, Bagi menghasilkan pengajaran yang lebih
atau setiap rubu’, atau setiap juz, atau berkesan serta memberi kefahaman kepada
setiap surah dalam sehelai kertas. pelajar, guru perlu menggunakan alat bantuan
mengajar seperti gambar, carta atau LCD di
samping dapat menarik minat pelajar dalam
2. KAEDAH MURAJA’AH pelajaran tersebut.
- Muraja’ah : Bermakna mengulang-ulang. TEKNIK:
- Maksud kaedah ini ialah pengulangan  Memberi penerangan tentang isi pelajaran
yang dibuat oleh penghafaz al-Quran maksud ayat
untuk mengekal dan mengukuhkannya  Meminta pelajar menyebut semula isi
dalam ingatan. Terdapat dua bahagian pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.
iaitu mengulangi sebelum menghafal dan  Pelajar membuat perbincangan dalam
mengulangi hafazan lama. kumpulan tentang isi pelajaran ( maksud ayat )
TEKNIK:  Murid menyenaraikan isi perbincangan
Sebelum Menghafal:  Guru mengulas pembentangan pelajar dan
- Membaca sepotong atau sebagian ayat memberi penerangan tentang isi pelajaran
sekurang-kurangnya lima kali sebelum seterusnya.
mulai menghafalnya.
- Membaca ayat yang telah dihafal 3. KAEDAH TADABBUR AYAT:
berulang-ulang kali (10 atau - TADABUR : Perenungan dan pencermatan
lebih).*sebelum berpindah ke ayat ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan difahami,
seterusnya

-RIN-
diketahui makna-maknanya, hikmah- • Menggunakan MS Power Point, guru
hikmahnya serta maksudnya. mempamerkan petikan cerita dan
mengedarkan petikan cerita kepada
TEKNIK: pelajar.
 Baca al-Qur'an dengan tartil (perlahan-lahan), • Pelajar membaca petikan cerita secara
tidak tergesa-gesa. kelas, kumpulan dan individu.
 Setelah membaca, selamilah makna-makna • Bersoaljawab mengenai jalan cerita.
yang terkandung dalam al-Qur'an dengan Langkah 2:
membaca tafsir yang dikarang ulama salaf • Guru menunjuk cara cara melakonkan
seperti kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab al- sesuatu watak.
Thabariy. • Pelajar diminta melakonkan watak-watak
 Tulis dan simpulkan hikmah-hikmah atau dalam cerita tersebut
pelajaran yang dapat diambil dari ayat yang Langkah 3:
telah dibaca. • Berdasarkan teks petikan, pelajar
diminta dalam kumpulan untuk mencarim
4. KAEDAH PERBINCANGAN KUMPULAN akna perkataan yang di berikan dengan
- Satu kaedah pengajaran yang dapat menggunakan kamus.
meningkatkan kemahiran belajar dan • Berbincang mengenai kata kerja tersebut.
kemahiran berfikir pelajar seperti Langkah 4:
kemahiran berfikir secara kritis dan • Guru mengedarkan lembaran kerja.
kreatif, kemahiran menyelesaikan • Menulis ayat mengikut urutan cerita
masalah serta meningkatkan kemahiran • Menyusun urutan cerita.
berkomunikasi pelajar. • Guru merumuskan pelajaran tersebut dan
TEKNIK: menyatakan nilai-nilai murni daripada
 Guru akan mengarahkan pelajar cerita tersebut
membentuk kumpulan kecil dan
memulakan perbincangan. 7. KAEDAH SUMBANGSARAN:
 Tiap kumpulan kecil yang dibentuk terdiri - Kaedah aktiviti kumpulan yang dapat
daripada tiga atau empat orang pelajar menggalakkan murid untuk
ataupun lebih. memberikan tumpuan kepada topik
 Tiap kumpulan akan memilih seorang pelajaran dan membolehkan murid
ketua yang bertindak sebagai pengerusi menyumbangkan idea secara bebas
dan seorang pelapor. TEKNIK:
 Sesi perbincangan dimulakan selepas guru - Pemberian informasi dan motivasi: guru
mengajar sesuatu tajuk. Guru akan menjelaskan masalah yg akan dibahas dan
menyampaikan beberapa isi penting latar belakangnya, kemudian mnyuruh pelajar
pelajaran terlebih dahulu. utk memberikan tanggapannya.
 Murid diberi masa untuk membincangkan - Identifikasi: Semua saran yg diberikan pelajar
topik yang dibincangkan. ditapis, ditulis dan tidak dikritik. Pelajar
dibolehkan mgajukan soalan hnya utk
5. KAEDAH BERCERITA: meminta penjelasan.
- Menuturkan sesuatu yang mengisahkan - Klasifikasi: Mengklasifikasi berdasarkan
tentang perbuatan atau sesuatu kejadian kriteria yg dibuat dan disepakati.
dan disampaikan secara lisan dengan - Verifikasi: Setiap sumbang saran diuji relevan
tujuan memberi pengalaman dan dgn permsalahan yg dibahas.
pengetahuan kepada orang lain - Kesimpulan (Persepakatan): guru dan pelajar
TEKNIK: mencuba menyimpulkan butir2 alternatif
 Menetapkan tujuan dan tema cerita pemecahan masalah yg disetujui. Setelah
semua puas hati, maka kesepakatan terakhir
 Menetapkan bentuk cerita yang dipilih
akan dianggap paling tepat.
 Menetapkan bahan dan alat yang
diperlukan dalam aktiviti bercerita
o KAEDAH IQRA’:
 Menetapkan langkah-langkah bercerita
1. Ath Thoriqah bil Muhaakah:
6. KAEDAH LAKONAN:
- Guru memberikan contoh bacaan
TEKNIK:
yang benar dan santri menirukannya.
Langkah 1:
2. Ath Thoriqah bil Mudyaafahah:
- Pelajar melihat gerakan bibir guru.

-RIN-
- Selepas itu, guru melihat gerakan hukum tajwid dan cara bacaan
mulut pelajar untuk mengajarkan terlebih dahulu.
makhraj huruf serta menhindari 2.
kesalahan dalam melafazkan huruf. 3.
3. Ath Thoriqah Bil Kalaamish Shoriih: 4.
- Guru harus menggunakan ucapan
yang jelas dan komunikatif. o HADIS

o KHATAM AL-QURAN:
CARA:
• Khatam 1 kali : Harus membaca 20 muka
surat sehari
• Khatam 2 kali : Harus membaca 45 muka
surat sehari.
• Khatam 3 kali : Harus membaca 60 muka
surat sehari
• Khatam 4 kali : Harus membaca 90 muka
surat sehari.
PELAKSANAAN:
• Cara bacaan ialah dengan memisahkan
antara surah dengan surah lain (daripada
surah Waddhuha sampai An-Nas) dengan
sebutan ‘Allahu Akbar’. Jika berjemaah,
gilirkan bacaan surah antara peserta dan
dibaca Allahu Akbar di antaranya.
• Bila sudah siap membaca surah An-Nas,
disunatkan membaca surah Al-Fatihah,
sebagai isyarat untuk meneruskan lagi
bacaan Al-Quran atau dengan kata lain
berpusing kembali untuk memulakan
bacaan. Ini penting sebagai isyarat yang
tidak akan tinggal membaca Al-Quran.
Setiap kali membaca Al-Quran,
pemahaman seseorang akan bertambah.
• Baca surah Fatihah, dan 5 ayat pertama
surah Al-Baqarah. Kemudian baca doa
(ada juga yang membaca ayat Kursi atau 2
ayat akhir surah Al-Quran).
• Dalam satu hadis daripada Anas bin Malik
r.a., bahawa Nabi SAW bersabda yang
bermaksud: “Sebaik-baik amalan ialah
membuka Al-Quran dan
mengkhatamkannya”.

o TAJWID AQ:
1. KAEDAH SOAL JAWAB:
• guru boleh menyoal pelajar
tentang cara bacaan dan hukum
tajwid yang terdapat dalam ayat
yang dipelajari.
• Sebelum menyoal pelajar, guru
perlu memberikan masa kepada
pelajar untuk membaca dan
menghafal ayat dengan betul.
Bagi pelajaryang lemah,guru bole
memberi penerangan tentang

-RIN-
MELAKSANAKAN PENGAJARAN MIKRO DALAM • Meningkat naluri ingin tahu murid dalam
BIDANG PEND. AQ: aktiviti yang dilaksanakan,
• Membuka peluang murid menikmati
Kemahiran mikro pengajaran Pend AQ: kepelbagaian aktiviti, dan
• Set Induksi • Mewujudkan suasana pembelajaran dan
• Variasi rangsangan pengajaran yang menyeronokkan.
• Menerang Komponen:
• Penggunaan BBM • Perubahan pergerakan guru
• Penyoalan • Perubahan pergerakan anggota badan
• Penggunaan Papan Tulis guru
• Pengukuhan • Perubahan nada suara bacaan
• Penutup • Perubahan fokus deria murid
• Perubahan interaksi lisan guru
 SET INDUKSI: kemahiran memulakan • Perubahan pergerakan fizikal murid
pengajaran dan pembelajaran sebelum isiatau
tajuk pelajaran didedahkan.  MENERANG:
Objektif: Komponen:
• Menarik perhatian murid kepada o Arahan Permulaan: Penerangan guru;
pembelajaran yang akan disampaikan - Membangkitkan n mengekalkan
• Membina percambahan pemikiran murid perhatian murid
supaya bersedia untuk belajar - Membangkitkan kesediaan murid utk
• Menimbulkan minat dan motivasi murid belajar
untuk belajar - Jelas, ringkas dan tepat
• Mengaitkan pengetahuan dan o Kemahiran Ilustrasi: penggunaan
pengalaman murid dengan pelajaran cth/sumber pelajaran yg;
yanglepas - Mencakupi, sesuai, jelas dan menarik
• Memberi cadangan aktiviti kepada murid dan kecekapan mengurus cth/sumber
dalam pembelajaran, o Penyusunan idea: pengurusan kemahiran
Kepentingan: menerang;
• Menyediakan murid meneroka isi - Idea dikembangkan scara teratur
pelajaran yang akan disampaikan - Variasi rangsangan berjaya digunakan
• Guru bolah menyediakan kemahiran pada - Penerangan lisan jelas dan tepat
diri murid sebaik-baik sahajamurid telah o Penutup: rumusan/kesimpulan;
menunjukkan kesediaan menerima - Isi2 penting dinyatakan scara bertulis
pelajaran dan disusun scara teratur
• Murid boleh menyambung dan - Penyataan penutup ringkas, tepat
menggabungkan isi pelajaran yang dan jelas
lepasdengan pelajaran yang akan
disampaikan  PENYOALAN:
• Suasana kelas menjadi lebih ceria dan Komponen:
menyeronokkan • Pembentukan soalan; jelas, tepat, ringkas
• Mengurangkan kesan masalah disiplin • Fokus (tunggal): soalan ditumpukan pd
• Mendedahkan teknik pengajaran dan satu idea, soalan divergen
pembelajaran kepadamurid dan sentiasa • Sebaran; ditaburkan kpd seluruh kls
sedia menerima pelajaran • Hentian; beri masa murid fikirkan jwpn
• Melayan jawapan: beri pujian, lengkapkan
 VARIASI RANGSANGAN: jwpn, baiki jwpn
Objektif: • Memberi petunjuk jwpn; pandu dgn
• Memusatkan perhatian murid ptunjuk jwpn
• Mengekalkan perhatian murid dalam • Mencungkil fikiran; soalan
pengajaran beriri/berangkai
• Melibatkan murid secara aktif dalam Prinsip:
aktiviti penbelajaran • Merancang soalan terlebih dahulu
• Memberikan peluang kepada murid • Sesuai dgn peringkat murid
menggunakan deria untuk mengikuti • Soalan mengikut aras yg sesuai
aktiviti pembelajaran • Perkataan digunakan hendaklah mudah
difahami

-RIN-
 PENGGUNAAN BBM: • Gerak isyarat positif
Prinsip: Guru menunjukkan: senyum, anggukan
• memberikan pengukuhan kepada murid,
kepala, menepuktangan, mengangkat ibu jari.
• menarik, dan
• Dampingan
• memberi rangsangan kepada murid.
Kesesuaian: Mendampingi murid
• sesuai dengan objektif/hasil pembelajaran, Berdiri di sebelah murid
• sesuai dengan isi kandungan,
Duduk di sisi murid.
• digunakan pada masa sesuai, dan
• menggunakan warna yang menarik • Sentuhan
Mencabar; Menyidir
• mencetuskan idea, Sentuhan mengikut adat: menyentuh
• menggerakkan aktiviti,
kepala, bahu dan bahagianbelalkang badan
• menjadi bahan soal jawab,
• Lisan- negatif
• menjadi bahan perbincangan, dan
• timbul rasa ingin tahu Guru menggunakan sebutan: tidak elok/
Kejelasan; bukan/ salah/ tidak/kurang lengkap
• dapat dilihat dengan jelas, • Gerak isyarat negatif
• dapat didengar dengan jelas, Menyidir,
• meklumat yang dipaparkan jelas,
• maklumat ringkas, padat dan tepat, dan Menggeleng-gelengkan kepala,
• saiz bersesuaian. Menunjukkan muka marah, dan
Penggunaan berfungsi;
Menggoyangkan tangan
1.membantu kefahaman,
2.meningkatkan kemahiran,
 PENUTUP:
3.memudahkan pengajaran dan pembelajaran,
Komponen:
4.menjelaskan fakta
• Berkait Kognitif:
- Membuat rumusan
 PENGGUNAAN PAPAN TULIS:
- Mengulang isi penting
Komponen:
- Aktvt penilaian
• Kejelasan: saiz tulisan yang sesuai, tulisan
- Aktvt susulan
yg kemas dan tepat, gambarajah jelas dan
- Aktvt pgukuhan
ringkas.
• Berkait sosial:
• Susunan: Penggunaan ruang utk rajah n
- Menimbulakn perasaan
tulisan, susunan jelas dilihat sluruh kls,
- Memberi peneguhan
disusun dgn sistematik
- Perasaan ingin tahu
• Penonjolan/penekanan: penggunaan
- Motivasi
warna yg menarik n sesuai, warna
- Mengaitkan pelajaran akan dtg
menawan
• Teknik persembahan: membentuk konsep
yg jelas n tept, memudahkan konsep yg
kabur n susah, penglibatan murid dlm
aktvt pmbljrn, guna pada msa yg sesuai

 PENEGUHAN/PENGUKUHAN:
Pengukuhan atau peneguhan merupakan
satu kemahiran mengajar yang
digunakanPeneguhan bermaksud
kemahiransesaorang menggunakan
pelbagai pendekatanuntukmemantapkan
kefahaman.
Komponen:
• Lisan-positif:
Guru menggunakan sebutan:
baik/jelas/ya/betul/jawapan bagus,dan
Guru menggulung jawapan murid.

-RIN-