Anda di halaman 1dari 2

HALAMAN PENGAKUAN

“ Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan yang tiap-tiap
satunya telah saya jelaskan sumbernya.“

Tandatangan :
Nama Penulis : AZIEMA NAFISA BINTI ROSLEE
Tarikh : 4 SEPTEMBER 2017

i
PENGHARGAAN

Alhamdullilah, bersyukur ke hadrat Ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa,
nyawa dan tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan
tugasan EDUP3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia dengan jayanya. Pada mulanya,
saya menghadapi sedikit kerumitan serta cabaran dalam proses untuk menyiapkan
tugasan ini. Alhamdulillah berkat pertolongan pihak-pihak berikut membolehkan saya
dapat menyiapkan tugasan yang diamanahkan pada tempoh yang ditetapkan

Pertamanya, saya ingin mendedikasikan sekalung penghargaan ini kepada pensyarah


tercinta saya, Puan Norhani Bebe Binti Alta Miah kerana dengan tunjuk ajar serta
bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan
suksesnya. Dan tidak lupa juga kepada Dr Jeyagobi a/l Dhamodarem, Ketua Jabatan
Pengajian Melayu dan juga pensyarah-pensyarah Jabatan Pengajian Melayu yang
membantu saya secara langsung ataupun tidak.

Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh
warga Pusat Sumber Al-Ghazali IPG Kampus Pendidikan Islam terutama Ketua Unit Pusat
Sumber Al-Ghazali, Puan Zaleha binti Abdul Hamid atas bantuan dalam menyiapkan
tugasan ini. Terima kasih juga kepada ibu bapa saya yang memberi saya pemudahcara
untuk menyiapkan tugasan ini. Mereka telah memberikan saya segala kemudahan dan
sokongan moral yang tidak terhingga sehingga saya berjaya menyiapkan tugasan ini.

Sekalung penghargaan juga saya tujukan kepada rakan-rakan yang banyak memberi
peringatan serta dorongan dalam usaha menyiapkan kerja kursus ini. Mereka membantu
saya dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya utarakan kepada mereka.

Akhirulkalam, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara
langsung atau sebaliknya dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Terima kasih.

ii