Anda di halaman 1dari 7

SULIT

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________

UJIAN 1: GELOMBANG

1 Antara ciri-ciri yang berikut, Jika gelombang merambat dengan A


manakah boleh digunakan untuk kelajuan 40 cm s–1, hitungkan
membeza antara gelombang frekuensi bagi penggetar.
membujur dan gelombang melintang? A 1.6 Hz C 10 Hz
A Panjang gelombang bagi B 5 Hz D 25 Hz
gelombang.
B Amplitud bagi gelombang. 4 Rajah 2 menunjukkan satu corak
C Medium yang diperlukan untuk gelombang air yang dihasilkan oleh
perambatan gelombang. batu kecil yang terjatuh ke dalam B
D Arah gerakan zarah dengan arah kolam.
perambatan gelombang.

2 Antara graf sesaran-masa yang


berikut, manakah menunjukkan
gelombang yang berfrekuensi 0.2 Hz?

A C

Rajah 2
Jarak antara dua titik yang manakah
B menunjukkan panjang gelombang?
A PQ C PR D
B QR D PS

5 Apakah kuantiti fizik yang akan


berubah apabila gelombang
dipantulkan?
C A Kelajuan bagi gelombang.
B Frekuensi bagi gelombang.
C Panjang gelombang bagi
gelombang.
D Arah perambatan bagi gelombang. 7 Rajah 4 menunjukkan pemantulan
gelombang satah oleh pemantul satah.
6 Rajah 3 menunjukkan satu sistem
spring berbeban yang berayun dalam
D satu makmal.

3 Rajah 1 menunjukkan corak muka Rajah 4


gelombang yang dihasilkan oleh Antara pernyataan yang berikut,
penggetar dalam tangki riak. manakah tidak benar?
A Sudut tuju, i adalah sama dengan
sudut pantulan, r.
Rajah 3 B Arah perambatan gelombang
Antara graf yang berikut, manakah pantulan berubah.
menunjukkan ayunan beban yang C Kelajuan gelombang pantulan
mengalami pelembapan? sama dengan gelombang tuju.
D Frekuensi gelombang pantulan
adalah separuh daripada
gelombang tuju.
Rajah 1

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 2 SULIT


8 Antara yang berikut, manakah betul C
tentang perubahan ciri-ciri
gelombang air apabila merambat
dari kawasan cetek ke kawasan
dalam?
Panjang
Frekuensi Kelajuan
gelombang

Bertambah perubahan Bertambah Rajah 7


A
D Apabila panjang gelombang bagi
B Berkurang perubahan Berkurang gelombang satah berkurang, apakah
akan terjadi kepada kesan
C Bertambah Berkurang Berkurang
pembelauan?
D Berkurang Bertambah Bertambah A Kesan pembelauan menjadi lebih
jelas.
B Kesan pembelauan menjadi
9 Rajah 5 menunjukkan satu tangki
kurang jelas.
riak yang berdasar condong. Satu
C Kesan pembelauan tidak berubah.
pencelup sfera digunakan untuk
menghasilkan gelombang pada 11 Rajah 6 menunjukkan muka
permukaan air. gelombang satah yang merambat 14 Rajah 8 menunjukkan susunan radas
dari kawasan x ke kawasan y. bagi satu eksperimen untuk
mengkaji pembelauan gelombang
cahaya.

Rajah 6 Diagram 8
Rajah 5 Jika kelajuan gelombang satah Antara corak yang berikut, manakah
dalam kawasan x ialah 15 cm s–1, akan dinampak pada skrin lut cahaya?
Antara corak gelombang yang
hitungkan kelajuan gelombang satah
berikut, manakah akan diperhatikan
dalam kawasan y. A
di atas skrin?
A 15 cm s–1 C 35 cm s–1
A C –1
B 25 cm s D 45 cm s–1

12 Antara rajah yang berikut, manakah


menunjukkan corak gelombang air
yang betul selepas melalui satu celah B
dalam tangki riak?
A C
B D

10 Antara rajah yang berikut, manakah


menunjukkan gelombang air
merambat dari air dalam ke air cetek B D
dengan betul?
A D

B
13 Rajah 7 menunjukkan satu
gelombang satah dibelaukan selepas
melalui celah itu.

3 SULIT
15 Rajah 9 menunjukkan dua muka Jika kelajuan gelombang ialah 60 cm D
gelombang melintang di sepanjang s–1, carikan pemisahan antara dua
permukaan air. garis berturutan bagi interferens
membina pada jarak 0.5 m dari
sumber gelombang.
A 0.01 cm C 10 cm
B 0.1 cm D 100 cm

18 Rajah 11 menunjukkan corak


Rajah 9
pinggir yang diperoleh daripada satu
Antara pemerhatian yang berikut,
manakah betul apabila dua muka eksperimen dwicelah Young. Jarak 20 Mengapakah manusia tidak dapat
gelombang tersebut bertemu di titik pemisahan bagi dua celah ialah 0.2 mengesan ultrabunyi?
x? mm dan jarak antara skrin dan plat A Frekuensi ultrabunyi lebih rendah
A dwicelah ialah 2.5 m. daripada 20 Hz.
B Frekuensi ultrabunyi lebih tinggi
daripada 20 kHz.
B
C Frekuensi ultrabunyi berada
dalam julat frekuensi
pendengaran.
C
Rajah 11
21 Antara pernyataan yang berikut,
Hitungkan panjang gelombang bagi
manakah benar tentang gelombang
cahaya yang digunakan dalam
bunyi?
eksperimen.
A Gelombang bunyi dihasilkan oleh
D A 5.6 × 10–7 m C 2.8 × 10–7 m
sumber bergetar.
B 4.7 × 10–7 m D 2.8 × 10–6 m
B Gelombang bunyi boleh
merambat dalam medium atau
19 Antara graf yang berikut, manakah
vakum.
menunjukkan gelombang bunyi yang
C Gelombang bunyi merambat
mempunyai kelangsingan paling
sebagai gelombang melintang.
rendah?
D Gelombang bunyi boleh
A
merambat lebih cepat daripada
gelombang elektromagnet.
16 Rajah 10 menunjukkan corak
interferens yang dihasilkan oleh dua
22 Kapal selam menggunakan sonar
pencelup sfera yang koheren, S1 dan
untuk mengesan jarak antara kapal
S2 dalam tangki riak.
selam dan dasar laut. Jika masa
yang diambil untuk menerima
gelombang bunyi yang dipantulkan
adalah 4.5 s, hitungkan jarak antara
B kapal selam dan dasar laut.
[Andaikan halaju bunyi dalam air =
1500 m s–1]
A 743 m C 3 375 m
B 1 485 m D 6 750 m
Rajah 10
23 Antara yang berikut, manakah ialah
Antara titik-titik yang berikut,
ciri sepunya bagi komponen
manakah dipadankan dengan betul?
spektrum elektromagnet dalam
Interferens Interferens C vakum?
membina memusnah A Semua mempunyai kelajuan yang
sama.
A P S B Semua mempunyai cas positif.
C Semua mempunyai frekuensi
B Q R
yang sama.
C Q S D Semua mempunyai panjang
gelombang yang sama.
D P R
24 Antara senarai yang berikut,
manakah mempunyai panjang
17 Sekumpulan murid menjalankan satu gelombang dalam urutan menurun?
eksperimen untuk mengkaji A Sinar gama, cahaya nampak,
interferens gelombang air. Dua gelombang mikro, gelombang
sumber gelombang koheren yang radio
berfrekuensi 20 Hz dipisahkan
sebanyak 15 cm dari satu sama lain.
4 SULIT
B Cahaya nampak, sinar gama, 25 Antara yang berikut, manakah ialah D Digunakan untuk mengesan
gelombang radio, gelombang aplikasi bagi gelombang mikro? retakan dalam struktur bangunan.
mikro A Digunakan dalam alat kawalan
C Gelombang mikro, sinar gama, jauh.
gelombang radio, cahaya nampak B Digunakan dalam ketuhar untuk
D Gelombang radio, gelombang memasak.
mikro, cahaya nampak, sinar C Digunakan untuk membunuh sel
gama kanser.

JAWAPAN SOALAN OBJEKTIF

1. ........................ FORMULA UNTUK GELOMBANG

2. ........................ 1. =ax/D
3. ........................ 2. V=f
3. F=1/T
4. ........................

5. ........................

6. ........................

7. ........................

8. ........................

9. ........................

10. ........................

11. ........................

12. .......................

13. ......................

14. .......................

15. .....................

16. ........................

17. ........................

18. .......................

19. ........................

20. .........................

21. .......................

22. .......................

23. ........................

24. .......................

25. .......................

5 SULIT
KERTAS 2 BAHAGIAN A

1Rajah 1 menunjukkan satu spring slinki ditolak dan ditarik kiri dan kanan secara berterusan.

Rajah 1
(a) Apakah jenis gelombang yang dihasilkan oleh spring slinki?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]
(b) Pada Rajah 1, tandakan satu jarak yang sama dengan panjang gelombang bagi spring slinki dengan menggunakan simbol ‘ ’.
[1 markah]
(c) Pada Rajah 1, labelkan mampatan dengan huruf ‘x’ dan renggangan dengan huruf ‘y’.
[2 markah]
(e) Apakah yang dipindahkan oleh gelombang?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[1 markah]
2 Rajah 2 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji ciri-ciri cahaya. Lampu natrium yang menghasilkan
cahaya monokromatik diletakkan pada titik fokus kanta silinder.

Rajah 2
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan cahaya monokromatik?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

[1 markah]
(c) (i) Lakar dan labelkan corak cahaya yang dapat dilihat pada skrin.

[2 markah]
(ii) Namakan ciri cahaya yang membolehkan pembentukan corak dalam (c) (i).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

6 SULIT
55/2
(d) Slaid celah tunggal diganti dengan slaid dwicelah. Jarak antara celah ialah 0.4 mm. Jarak antara slaid dwicelah dan skrin
ialah 1.5 m.
(i) Lakar dan labelkan corak cahaya yang dapat dilihat pada skrin.

[2 markah]
(ii) Namakan ciri cahaya yang membolehkan pembentukan corak dalam (d) (i).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[1 markah]
(iii) Cahaya daripada lampu natrium mempunyai panjang gelombang 6.0  10–7 m. Hitungkan jarak antara dua pinggir cerah
berturutan pada skrin.

[3 markah]

3 (a) Gelombang satah boleh dijanakan dalam satu tangki riak. Gelombang satah melalui satu celah besar yang dibina oleh dua
penghalang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.1 dan satu celah sempit seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.2.

Rajah 7.1 Rajah 7.2


(i) Berdasarkan pemerhatian anda ke atas Rajah 7.1 dan
Rajah 7.2,bandingkan panjang gelombang dan corak gelombang bagi gelombang sebelum dan selepas melalui celah.
Hubungkaitkan saiz celah, corak gelombang dan panjang gelombang untuk menyimpulkan satu konsep fizik yang
berkaitan.
[5 markah]
. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ii) Namakan fenomena gelombang yang dinyatakan di 7(a)(i).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

7 SULIT
(b) Terangkan mengapa muka gelombang bagi ombak laut mengikut bentuk pantai apabila bergerak semakin dekat kepada pantai

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[4 markah]
(c) Rajah 7.3 menunjukkan pantai bagi suatu tempat percutian di tepi laut. Semasa musim monsun, ombak adalah besar dan
menghakis pantai, memusnahkan hotel dan menyebabkan keruntuhan jeti.

Rajah 7.3

Untuk mengelakkan kemusnahan yang sama pada masa depan, terdapat beberapa cadangan untuk membina tembok penahan,
memindahkan jeti dan kemudahan asas.
Memberikan idea untuk menyelesaikan masalah itu. Anda perlu menggunakan kefahaman tentang pemantulan, pembiasan dan
pembelauan gelombang untuk menjelaskan cadangan tersebut yang termasuk aspek-aspek yang berikut:
(i) Reka bentuk
(ii) struktur tembok penahan.
(iii) Lokasi bagi jeti baru.
(iv) Saiz atau tenaga gelombang.
(v) Ketinggian tembok
[10 markah]

CADANGAN/PENGUBAHSUAIAN PENJELASAN/PENERANGAN

8 SULIT