Anda di halaman 1dari 26

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN

KSSR - SEMAKAN
( MUZIK TAHUN 2 )
TEMA : AKU SIHAT
UNIT 1 : KAMI SUKA SAYUR

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21

1 2.0 Kemahiran Seni 2.2.3 Bernyani mengikut 1. Perdengarkan lagu Kami EMK: Bersifat Ingin
tempo Suka Sayur —Audio 1 Kelestarian Audio 1 — Tahu
2.2. Kemahiran Seni Muzik 2. Bimbing murid Alam Sekitar Vokal
2.2.4 Bernyanyi dengan bernyanyi mengikut Audio 2 —
perubahan tempo tempo lambat dan tempo Vokal tempo
cepat berdasarkan Audio KBAT : lambat m.s 10
TAJUK; 2 dan Audio 3 Mengaplikasi Audio 3—
 Ikut Tempo Objektif : Vokal tempo
Pada akhir pembelajaran, Cepat
LAGU : Kami suka sayur murid dapat menyanyi mengi- Audio 4 -
kut tempo dengan betul Vokal tempo
lambat dan
tempo cepat

2 1.0 Bahasa Seni 1.2 .1 Mengenal dan mem- 1. Perdengarkankan lagu EMK: Audio 5
bezakan tempo cepat dan lam- Kami Suka Sayur dalam Nilai Murni
1.2 Bahasa Muzik bat tempo cepat dan tempo Audio 6 Bermaklumat
lambat ( Audio 5 & 6 )
1.2.3 Mengaplikasikan pema- 2. Bimbing murid men- KBAT : Audio 7
TAJUK; haman berkaitan tempo cepat genal pasti dan mem- Mengaplikasi
 Permainan Arnab dan dan lambat menerusi aktiviti bezakan tempo lambat Audio 8
kura-kura muzik. dan tempo cepat dengan m.s 11
menunjukkan kad gam- Audio 9
bar ( kura-kura ) untuk
Objektif : tempo lambat dan kad Audio 10
Pada akhir pembelajaran, gambar ( arnab ) untuk
murid dapat menyanyi mengi- tempo cepat.
kut perubahan tempo berpan-
dukan kad gambar dengan
betul
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
3 3.0 Kreativiti dan Inovasi 3.2.1 Menghasilkan pelbagai 1. Guru menerangkan mak- EMK : Sudu, straw, Bersifat ingin tahu
Seni bunyi menggunalan mengguna- sud improvisasi kepada Kreativiti dan botol kosong,
kan bahan improvisasi murid. Inovasi manik, batu,
3.2 Menghasilkan idea 2. Bimbing murid untuk pasir, guli, kotak,
muzikal kreatif menghasilkan alat impro- butang, kertas
visasi.
3. Bimbing murid untuk m.s 12, 13
membunyikan alat muzik KBAT :
TAJUK ; improvisasi secara bebas. Mencipta
* Bunyi di sekelilingku 4. Kemudian bahagikan
Objektif : murid mengikut kumpu-
Pada akhir pembelajaran, murid lan alat muzik tiupan,
dapat membunyikan alat muzik bertali dan perkusi.
improvisasi masing-masing. Minta murid membunyi-
kan alat muzik impro-
visasi masing-masing
dalam kumpulan.
5. Minta murid mengajuk
bunyi alat muzik impro-
visasi masing—masing.
UNIT 2 : BERSIH PASTI CANTIK

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
4 2.0 Kemahiran Seni 2.2.1 Bernyanyi dengan postur 1. Bimbing murid EMK: Audio 11 Bersifat Ingin Tahu
yang betul bernyanyi dengan postur Nilai Murni Vocal Riang
berdiri dan duduk yang Bernyanyi
2.2 Kemahiran Seni Muzik 2.2.2 Bernyanyi dengan pic betul berdasarkan lagu
yang betul . Riang Bernyanyi. Audio 12 m.s 18, 19
Instrumental
TAJUK; 2. Bimbing murid KBAT :
 Postur Bernyanyi bernyanyi dengan pic Mengaplikasi Audio 13
dan postur yang betul. Minus One

LAGU; Objektif :
 Riang BernyanyiPada akhir pembelajaran, murid dapat
menyanyi dengan postur yang
betul.
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
5 3. 0 Kreativiti dan Inovasi 3.2.2 Mencipta corak irama 1. Sediakan 15 keping kad EMK : Kad ikon Kerja Sepasukan
Seni mudah menggunakan ikon me- ikon untuk setiap kumpulan : Kreativiti dan
wakili nilai krocet dan kuaver - Rujuk buku teks m.s 20, 21 Inovasi
3.2 Menghasilkan idea
muzikal kreatif 2. Bimbing murid menyebut m.s 20, 21
3.2.3 Memainkan ciptaan dan menepuk tangan berdasar-
sendiri kan kad ikon corak irama yang KBAT:
dicipta Menipta
TAJUK;
 Ta Ti — ti Sa
 Permainan Tepuk Ikon

Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat menepuk irama dengan
ikon.
UNIT 3 : SAYA JUARA

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
6 2.0 Kemahiran Seni 2.2.2 Bernyanyi dengn pic yang 1. Perdengarkan lagu Sukan EMK: Audio 17 Kerja sepasukan
betul. Sekolah ( Audio 17 ) Nilai Murni Vokal Sukan
Sekolahku
2.2 Kemahiran Seni Muzik 2. Bimbing murid
menyanyikan lagu KBAT : Audio 18 m.s 26
Objektif : tersebut baris demi baris Mengaplikasi Instrument
Pada akhir pembelajaran, murid ( mengikut frasa ) dengan
LAGU; dapat menyanyi dengan pic yang pic yang betul. Audio 19
 Sukan Sekolah betul 3. Murid menyanyi dengan Minus One
pic yang betul.

7 3.0 Kreativiti dan inovasi 3.2.1 Menghasilkan pelbagai 1. Bimbing murid EMK: Timba, botol kos- Kerja Sepasukan
Seni bunyi menggunakan bahan im- membunyikan alat Krativiti dan ong, beras, pita
provisasi improvisasi Inovasi pelekat, manic
2. Bimbing murid membuat Kad ikon
3.2 Menghasilkan idea 3.2.2 Mencipta corak irama mu- aktiviti mencipta corak
muzikal kreatif dah menggunakan ikon mewakili irama.
nilai krocet dan kuaver 3. Bimbing murid KBAT:
memainkan corak irama Mencipta m.s 27
TAJUK; 3.2.3 Memainkan ciptaan menggunakan alat muzik
* Irama Ciptaanku sendiri improvisasi.

Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat memainkan corak irama
dengan alat muzik improvisasi.
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
8 1.0 Bahasa Seni 1.2.2 Mengenal dan membeza- 1. Bimbing murid men- EMK: Audio 20 Kerja Sepasukan
kan pergerakan melodi ber- genal dan membezakan Nilai Murni
1.2 Bahasa Muzik tangga dan mendatar melodi bertangga dengan
melodi mendatar Audio 21
1.2.4 Mengaplikasikan pemaha- ( Audio 20 - 22 ) KBAT:
TAJUK; man berkaitan pergerakan Memganalisis Audio 22 m.s 29
 Jenis melodi melodi dalam aktiviti muzik. 2. Bimbing murid melaku-
kan Permainan Tangga
 Permainan Tangga Melodi
Melodi Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat membezakan melodi
menaik dan menurun.

UNIT 4 : PUSING GASING PUSING

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
9 2.0 Kemahiran Seni 2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo 1. Perdengarkan keseluru- EMK: Audio 23 Kerja Sepasukan
han lagu Main Gasing Kreativiti dan Vokal Main
( Audio 23 ) Inovasi Gasing
2.2 Kemahiran Seni Muzik 2. Bimbing murid men-
yanyikan lagu tersebut Audio 24
Objektif : baris demi baris ( mengi- KBAT: Vocal Main
LAGU; Pada akhir pembelajaran, murid kut frasa ) Mengaplikasi Gasing tempo
 Main Gasing dapat menyanyi lagu dengan 3. Pastikan murid menyanyi lambat
tempo yang betul. mengikut tempo yang
betul . Audio 25 m.s 34
4. Menyanyi keseluruhan Instrumental
lagu bersama-sama.

Audio 26
Minus one
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
10 3.0 Kreativiti dan inovasi 3.2.1 Menghasilkan pelbagai 1. Sediakan bahan impro- EMK: Tin aluminium Kerja Sepasukan
Seni bunyi menggunakan bahan im- visasi untuk diteroka Kreativiti dan
provisasi. oleh murid . Inovasi Botol plastic
2. Bimbing murid membun-
yikan bahan improvisasi Tin dengan
3.2 Menghasilkan idea tersebut. penutup plastic
muzikal kreatif 3. Galakkan murid menjana KBAT:
idea untuk menghasilkan Mengaplikasi Tempurung ke-
pelbagai bunyi daripada lapa
bahan-bahan yang lain. m.s 35
TAJUK; Objektif : 4. Bimbing murid menilai
 Bunyi di sekeliling Pada akhir pembelajaran, murid bunyi yang dihasilkan Cawan kertas
kita dapat membunyi dan membeza- berpandukan senarai berisi kacang
kan bahan improvisasi. semak. hijau
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
11 2.0 Kemahiran Seni 2.2.6 Memainkan alat perkusi 1. Bimbing murid menepuk EMK: Audio 27 Kerja Sepasukan
mengikut detik lagu berdasarkan detik lagu berdasarkan Nilai Murni Lat.corak irama
skor ikon skor ikon. kastenet
2.2 Kemahiran Seni Muzik 2. Bimbing murid
2.2.7 Memainkan alat perkusi memainkan alat perkusi Audio 28
mengikut corak irama berdasar- berdasarkan skor lagu KBAT: Lat.corak irama
TAJUK; kan skor ikon yang mewakili Main Gasing secara Mengaplikasi Loceng
 Main gasing nilai krocet dan kuaver. ensemble.
3. Galakkan murid bertukar Audio 29
-tukar alat perkusi untuk Lat.corak irama m.s 36, 37
memainkan corak irama Kayu tik tok
masing-masing
Objektif : Audio 30
Pada akhir pembelajaran, murid Lat.corak irama
dapat memainkan alat perkusi Kerincing
berdasarkan skor secara ensemble
Audio 31
Gabungan latihan
corak irama

Audio 32
Instrument Main
Gasing
UNIT 5 : BERSUKAN BADAN SIHAT

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
11 2.0 Kemahiran Seni 2.2.5 Memainkan alat perkusi 1. Mendengar lagu EMK : Audio 33 Kerja Sepasukan
mengikut tempo. Bersenam Jaga Nilai Murni Vocal Mari
Kesihatan ( Audio 33 ) Bersenam
2.2 Kemahiran Seni Muzik 2. Bimbing murid bermain
alat perkusi berpandukan m.s 42
Audio 33 dengan mem- KBAT: Audio 34
LAGU; Objektif : berikan tekanan pada Mengaplikasi Instrumental
 Bersenam Jaga Pada akhir pembelajaran, murid ikon dan
Kesihatan dapat memainkan alat perkusi
dengan tekanan. Audio 35
Minus one

12 3.0 Kreativiti dan inovasi 3.2.2 Mencipta corak irama 1. Aktiviti kumpulan ; ber- EMK: Carta permainan Kerja Sepasukan
Seni mudah menggunakan ikon me- main permainan dalam Kreativiti dan Kad ikon
wakili nilai krocet dan kuaver buku teks m.s 43 Inovasi Dadu

2. Setiap ahli kumpulan


3.2 Menghasilkan idea 3.2.3 Memainkan ciptaan melontar dadu dan
muzikal kreatif sendiri. menggerakkan penanda KBAT: m.s 43
secara bergilir-gilir. Mencipta

TAJUK; 3. Lukis ikon pada petak


 Permainan Gerak ciptaan satu persatu men-
Irama gikut kedudukan
Objektif : penanda berheni
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat memainkan ciptaan secara 4. Ulang permainan se-
bergilir-gilir. hingga semua ciptaan
lengkap
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
13 4.0 Apresiasi Seni 4.2.1 Membuat ulasan terhadap 1. Bimbing murid EMK: Kompang Patriotik
muzik masyarakat Malaysia mempelajari teknik asas Nilai Murni
yang didengar daripada aspek : paluan kompang berpan-
4.2 Penghayatan Karya ( i ) jenis muzik dukan latihan :
Muzik ( ii ) Masyarakat yang Pak : 7 kali palu
mengamalkan muzik tersebut Bung : 9 kali palu KBAT:
Mengaplikasi
2. Bercerita dan bersoal
4.2.2 Membuat ulasan jawab tentang permainan
Terhadap persembahan kesenian kompang dari segi jenis m.s 44, 45
TAJUK; rakan dari aspek : muzik dan
* Pak Pak Bung Bung ( i ) kreativiti budaya dengan lebih
( ii ) kerjasama mendalam.

3. Bimbing murid membuat


ulasan tentang muzik
Objektif : kompang.
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat membuat ulasan tentang
kompang.
PROJEK KESENIAN PENGGAL SATU
TEMA : AKU SIHAT
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
14 3.0 Kreativiti dan inovasi 3.3.1 Merancang pameran dan 1. Bimbing murid meran- EMK: Audio boria Kerja Sepasukan
Seni persembahan seni cang pameran dan Nilai Murni (audio projek
persembahan seni. penggal 1)

3.3 Projek Persembahan 3.3.2 Membuat pameran dan 2. Bimbing murid men- (topi boria)
Kesenian persembahan seni yanyikan lagu boria men- KBAT Kertas manila
gikut Audio dengan per- Mengaplikasi kad, gam, kertas
gerakan kreatif warna, pelekat,
2.2 Kemahiran seni Muzik 2.2.2 Bernyanyi dengan pic gunting, pen m.s 4, 5
yang betul. 3 Murid mengumpul dan
melabel hasil karya dari
LAGU; unit 1 hingga unit 5. Bahan-bahan
 Kami murid untuk persemba-
Cemerlang Terbilang 4. Bimbing murid han
menyediakan bahan dan
Objektif : menghasilkan topi untuk
Pada akhir pembelajaran, murid persembahan boria.
dapat menyumbang idea dan
melaksanakan latihan dalam 5 Persembahan kumpulan
perancangan Projek Kesenian ( boria dan lain-lain )
sekolah.
PROJEK KESENIAN PENGGAL SATU
TEMA : AKU SIHAT
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
15 3.0 Kreativiti dan inovasi 3.3.1 Merancang pameran dan 1. Murid menyanyikan lagu EMK: Kerja Sepasukan
Seni persembahan seni boria mengikut Audio Nilai Murni Bahan / peralatan
dengan pergerakan untuk persemba-
kreatif han
3.3 Projek Persembahan 3.3.2 Membuat pameran dan
Kesenian persembahan seni 2. Persembahan boria. KBAT
Mengaplikasi
3. Persembahan kumpulan
2.2 Kemahiran seni Muzik 2.2.2 Bernyanyi dengan pic ( boria dan lain-lain ) m.s 4, 5
yang betul.
4. Bimbing murid menge
LAGU; mas dan menyimpan per-
 Kami murid alatan persembahan dan
Cemerlang Terbilang pameran.

Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat melaksanakan persemba-
han dan mengemas peralatan
selepas Projek Kesenian.
TEMA : MARI MELANCONG
UNIT 6 : CANTIK MENAWAN

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
16 1.2 Bahasa Muzik 1.2.4 Mengaplikasikan pemaha- 1. Murid mendengar audio EMK: Audio 37 Bermaklumat
man berkaitan pergerakan 37. Kreativiti dan Vocal Cantik
melodi dalam aktiviti muzik. 2. Guru bimbing murid Inovasi Menawan m.s 57 , 58
2. 2 Kemahiran Seni Muzik membuat pergerakan
berdasarkan audio 37 Audio 38
2.2.8 Membuat pergerakan ber- KBAT : Instrumental
dasarkan melodi dari muzik 3 Murid bergerak mengi- Menilai
TAJUK; yang didengar. kut melodi secara ber- Audio 39
 Gerak Melodi— pasangan. Ikut audio Minus One
Cantik Menawan yang dimainkan ( tempo
2.2.9 Membuat pergerakan ber- cepat atau lambat) Audio 40
 Melodi Berbunyi dasarkan tempo cepat dan lam- Vocal Cantik
bat. Pergerakan murid : Menawan tempo
Melodi menaik—ayunkan tan- cepat
gan di atas kepala
Audio 41
Melodi mendatar—ayunkan Tempo lambat
tangan di paras dada
Objektif : Audio 42
Pada akhir pembelajaran, murid Melodi menurun—ayunkan Instrumental
dapat melakukan aktiviti gerakan tangan di paras pinggang tempo cepat
mengikut tempo
Audio 43
Instrumental
tempo lambat
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
17 3.2.2 Mencipta corak irama mu- 1. Aktiviti kumpulan. Dengar EMK : Audio 44 Kerja Sepasukan
3.0 Kreativiti dan inovasi dah menggunakan ikon mewakili audio corak irama yang Kelestrarian Corak irama 1
nilai krocet dan kuaver dimainkan. global
Seni
2. Guru sediakan kad. Susun Audio 45
kad ikon . Corak irama 2
3.2.3 Memainkan ciptaan sendiri 3. Bimbing murid tepuk tan-
gan mengikut corak irama. KBAT: Audio 46
3.2 Menghasilkan idea 4. Bimbing murid cipta corak Menganalisis Corak irama 3 m.s 54
muzikal kreatif irama dan mainkan corak
irama dengan metronome. Audio 47
Corak irama 4
TAJUK;
 Dengar, Susun, Ajuk, Objektif :
Tepuk Pada akhir pembelajaran, murid
dapat menepuk corak irama
denngan tepat.
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN ABAD
KE-21
18 3.0 Kreativiti dan inovasi 3.2.2 Mencipta corak irama 1. Aktiviti kumpulan EMK: Metronom Kerja Sepasukan
Seni mudah menggunakan ikon me- 2. Susun kad ikon Kelestarian
wakili nilai krocet dan kuaver 3. Bimbing murid mencipta Global Audio 48
corak irama. metronom
4. Setiap kumpulan me-
3.2 Menghasilkan idea 3.2.3 Memainkan ciptaan nepuk tangan mengikut
muzikal kreatif sendiri corak irama ciptaan KBAT m.s 55
sendiri secara berturutan. Mencipta
5. Bombing murid memai-
TAJUK; Objektif : nkan corak irama dengan
 Inilah Melodiku Pada akhir pembelajaran, murid iringan metronom.
dapat menepuk corak irama
dengan tepat.

UNIT 7 :
BURUNG KENEK-KENEK
3.0 Kreativiti dan inovasi Seni 3.2.1 1 Menghasilkan pelbagai 1. Perdengarkan audio 49 EMK: Audio 49 Pemikir
19 bunyi menggunakan bahan impro- cerita seekor burung bela- Cerita Kisah sekor
Burung Belatuk
visasi tuk Kelastarian Alam
3.2 Menghasilkan idea muzikal 2. Perbincangan mengenai Sekitar Audio 50
kreatif alat improvisasi untuk ke- Kesan bunyi hujan
san bunyi.
Audio 51
3. Teroka kesan bunyi yang KBAT: Kesan bunyi guruh
TAJUK; sesuai daripada audio yang Mencipta m.s 60
 Situasi dan Kesan Bunyi diengar. Audio 52
 Kisah Seekor Burung 4. Murid memainkan alat im- Kesan bunyi
Burung terbang
Belatuk Objektif : provisasi pada perkataan
Pada akhir pembelajaran, murid yang berwarna merah Audio 53
dapat memainkan alat impro- ( buku teks ) m.s 60) Kesan bunyi Petir
visasi dengan betul. Audio 54
Kesan bunyi
Dahan pokok-pokok

Audio 55
Kesan bunyi menggigil
kesejukan

Audio 56
Kesan bunyi burung
belatuk membuat sarang
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KANDUNGAN PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN
ABAD KE-21
20 2.0 Kemahiran Seni 2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang 1. Perdengarkan lagu EMK : Audio 57 Kerja
betul audio 57 Nilai Murni Vocal Burung Kenek- sepasukan
2. Bimbing murid men- kenek
2.2 Kemahiran Seni Muzik yanyi baris demi baris Audio 58
3. Bimbing murid men- Instrumental
KBAT:
Objektif : yanyi dengan pic yang
Mengaplikasi Audio 59
LAGU; Pada akhir pembelajaran, murid betul kumpulan demi Minus one
m.s 61
* Burung Kenek-kenek dapat menyanyi dengan pic yang kumpulan
betul 4. Menyanyi dengan irin-
gan muzik dengan pi
yang betul

21 2.0 Kemahiran Seni 2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang 1. Bimbing murid mem- EMK : Audio 60 Kerja
betul baca lirik baris demi Nilai Murni Sebutan irama kastenet sepasukan
baris dengan menye- Audio 61
2.2 Kemahiran Seni Muzik nandungkan melodi lagu Tepukan irama kas-
2.2.7 Memainkan alat perkusi 2. Bimbing murid men- tenet
KBAT:
mengikut corak irama berdasar- yanyi dengan pic yang
Mengaplikasi Audio 62
kan skor ikon yang mewakili betul. Sebutan irama loceng
m.s 62
nilai krocet dan kuaver. 3. Bimbing murid me-
TAJUK; nepuk tangan mengikut Audio 63
* Skor Ensembel Burung Kenek- corak irama berdasarkan Tepukan irama loceng
kenek skor alat perkusi ( m.s
Audio 64
62) Corak irama kastenet
Objektif : - sebutan irama
Pada akhir pembelajaran, murid - tepukan irama Audio 65
dapat memainkan alat perkusi Corak irama loceng
untuk mengiringi lagu. Audio 66
Instrumental corak
irama kastenet dan
loceng
UNIT 8 : ULI — ULI TEMBIKAR

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN
ABAD KE-21
22 1.0 Bahasa Seni 1.2.3 Mengaplikasikan pemaha- 1. Guru perdengar audio EMK: Audio 67 Bermaklumat
man berkaitan tempo cepat dan 67 Bahasa Vocal Tembikar Can-
1.2 Bahasa Muzik lambat menerusi aktiviti muzik 2. Bimbing murid men- tik
yanyi baris demi baris Audio 68
2.2.3 Bernyanyi mengikut mengikut tempo KBAT: Instrumental
2.0 Kemahiran Seni tempo. 3. Bimbing murid bern- Mengaplikasi
Audio 69:
yanyi mengikut tempo Minus One
m.s 70
lambat dan cepat
4. Bimbing murid men Audio 70
yanyi dengan pic dan Tempo Cepat
LAGU: Objektif : tempo yang betul
Audio 71
 Tembikar Cantik Pada akhir pembelajaran, murid Tempo lambat
dapat menyanyi dengan tempo
yang betul . Audio 72
tempo lambat dan
tempo cepat

23 1.0 Bahasa Seni 1.2.3 Mengaplikasikan pemaha- 1. Murid menyanyikan EMK: Audio 67 Bermaklumat
man berkaitan tempo cepat dan lagu Tembkar Cantik Bahasa Vocal Tembikar Can-
1.2 Bahasa Muzik lambat menerusi aktiviti muzik ( Audio 68 ) tik
2. Bimbing murid melaku- Audio 68
2.2.3 Bernyanyi mengikut kan aktiviti mengikut KBAT: Instrumental
2.0 Kemahiran Seni tempo tempo yang diperden- Mengaplikasi m.s 71
Audio 69:
garkan. Minus One
3. Galakkan murid mem-
LAGU buat pergerakan mengi- Audio 70
 Tembikar Cantik kut tempo lagu Tembi- Tempo Cepat
Objektif : kar Cantik.
Audio 71
Pada akhir pembelajaran, murid Tempo lambat
dapat melakukan pergerakan
mengikut tempo lagu. Audio 72
tempo lambat dan
tempo cepat
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
ABAD KE-21

24 3.0 Kreativiti da Inovasi 3.2.1 Menghasilkan pelbagai 1. Guru menerangkan alat EMK: Kerja
bunyi menggunakan bahan im- muzik improvisasi men- Kelestarian Alat muzik impro- Sepasukan
visasi
3.2 Menghasilkan idea muzikal provisasi. gikut skor ikon Alam Sekitar Tin kosong, beras,
kreatif 2. Bimbing murid memai- pembaris, straw
nkan alat muzik m.s 72, 73
improvisasi dalam KBAT:
kumpulan Mengaplikasi
TAJUK; 3. Bimbing murid
 Bunyi yang menarik Objektif : memainkan alat muzik
 Konduktor Muda Pada akhir pembelajaran, murid improvisasi secara
dapat memainkan alat muzik gabungan
improvisasi dengan arahan kon- 4. Bimbing / galakkan
duktor. murid menjadi konduk-
tor secara bergilir-gilir

UNIT 9 : JALAN-JALAN KE TAMAN RAMA-RAMA

25 2.0 Kemahiran Seni 2.2.4 Bernyanyi dengan 1. Guru perdengar audio EMK; Audio 73 Pemikir
perubahan tempo 73 Kreativiti dan Vocal Taman Mini
2.2 Kemahiran Seni Muzik 2. Bimbing murid Inovasi Audio 74
2.2.9 Membuat pergerakan ber- menyanyi baris demi Instrimental
dasarkan tempo cepat dan lambat baris.
3. Perdengar audio 76, 77 KBAT: Audio 75
Minus One
LAGU Bimbing murid men- Menganalisis m.s 80
 Taman Mini yanyi dengan perubahan Audio 76
tempo ( tempo lambat Temopo lambat
dan tempo cepat )secara
Objektif : kumpulan Audio tampo cepat
Pada akhir pembelajaran, murid 4. Bimbing murid men- Audio 78
dapat menyanyi mengikut pe- yanyi dengan tempo Dengan perubahan
rubahan tempo. yang betul. tempo
5. Murid membuat per-
gerakan tempo lambat
dan tempo cepat .
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN
ABAD KE-21
26 2.0 Kemahiran Seni 2.2.4 Bernyanyi dengan 1. Guru perdengar audio 76 EMK; Audio 73 Pemikir
perubahan tempo & 77 Bimbing murid Kreativiti dan Vocal Taman Mini
2.2 Kemahiran Seni Muzik menyanyi dengan tempo Inovasi
Audio 74
2.2.9 Membuat pergerakan ber- lambat dan tempo cepat Instrimental
secara kumpulan
dasarkan tempo cepat dan lambat 2. Bimbing murid menyanyi KBAT: Audio 75
dengan perubahan tempo Minus One
3. Bimbing murid menyanyi Menganalisis
LAGU; tempo yang betul. Audio 76 m.s 80, 81
 Taman Mini 4. Bahagikan murid kepada Temopo lambat
dua kumpulan, satu kum-
Objektif : pulan menjadi bunga Audio 77
Pada akhir pembelajaran, murid ( memegang gambar Tempo cepat
dapat melakukan pergerakan bunga ) dan satu kumpulan Audio 78
mengikut tempo lagu. lagi menggayakan per- Dengan perubahan
gerakan rama-rama) tempo
5. Murid menyanyi sambil
bergerak mengikut tempo
lagu.

27 4.0 Apresiasi Seni 4.2.1 Membuat ulasan terhadap 1. Guru menceritakan peri- EMK: Audio 79 Patriotik
muzik masyarakat Malaysia yang hal tarian singa Nilai Murni Muzik tarian singa
didengar daripada aspek: 2. Guru pertonton video
4.2 Penghayatan Karya Muzik i) Jenis Muzik tarian singa kepada
ii) Masyarakat yang
murid. KBAT:
mengamalkan muzik
tersebut. 3. Bersoaljawab dan ber- Menilai m.s 82,83
bincang tentang muzik
4.2.2 Membuat ulasan terhadap tarian singa kepada
persembahan kesenian rakan dari murid.
TAJUK; aspek : 4. Guru menggalakkan
i) kreativiti murid membuat persem-
 Singa Menari ii) kerjasama bahan singa sambil diir-
 Persembahan Tarian Singa ingi bunyi dram dan
Objektif : simbal.
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat menceritakan tentang Tarian
Singa
UNIT 10 : SEGARNYA AIR TERJUN

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN
ABAD KE-21
28 2.0 Kemahiran Seni 2.2.3 Bernyanyi mengikut 1. Guru perdengar audio EMK: Audio 80 Kerja
tempo 80 Nilai Murni Vocal Nyamannya di Sepasukan
2. Bimbing murid men- Air Terjun
yanyi lagu baris demi Audio 81
2.2 Kemahiran Seni Muzik 2.2.4 Bernyanyi dengan baris dengan tempo KBAT: Instrumental
perubahan tempo. yang betul Menilai
Audio 82
 Rentak Muzik : Gerak Tari 3. Perdengar audio 83 Minus one
bimbing murid men-
 Nyamannya di Air Terjun Objektif : yanyi dengan perubahan Audio 83
Pada akhir pembelajaran, murid tempo. Dengan perubahan
dapat menyanyi dengan tempo tempo m.s 90
yang betul.

29 2.0 Kemahiran Seni 2.2.3 Bernyanyi mengikut 1. Guru perdengar audio EMK: Audio 80 Kerja
tempo 80 Nilai Murni Vocal Nyamannya di Sepasukan
2. Murid menyanyi Air Terjun
dengan tempo yang Audio 81
2.2 Kemahiran Seni Muzik 2.2.4 Bernyanyi dengan betul KBAT: Instrumental
perubahan tempo. 3. Perdengar audio 83 bim- Menilai
Audio 82
 Permainan Tempo murid menyanyi dengan Minus one
perubahan tempo.
4. Murid duduk dalam Audio 83
Objektif : bulatan, dengar lagu Dengan perubahan
Pada akhir pembelajaran, murid audio 83 dan bertepuk tempo
dapat menyanyi dengan tempo tangan mengikut audio
yang betul. tersebut. m.s 91
5. Permainan Tempo:
Murid bernyanyi
Sambil menyerahkan
‘barang’ mengikut
tempo.
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN
ABAD KE-21
30 3.0 Kreativiti da Inovasi 3.2.1 Menghasilkan pelbagai 1. Bahagikan murid EMK: Alat muzik impro- Kerja
bunyi menggunakan bahan im- kepada dua kumpulan Kreativiti dan visasi Sepasukan
3.2 Menghasilkan idea muzikal provisasi (menyanyi) & ( bermain Inovasi
kreatif alat improvisasi).
2. Bimbing murid mainkan
3.2.2 Mencipta corak irama mu- alat muzik improvisasi KBAT: m.s 92
dah mengunakan ikon mewakili berdasarkan skor corak Mengaplikasi
nilai krocet dan kuaver irama dan nyanyikan
lagu Nyamannya di Air
3.2.3 memainkan ciptaan Terjun secara ensemble.
sendiri.

Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat memainkan corak irama
berdasarkan skor

31 3.0 Kreativiti da Inovasi 3.2.1 Menghasilkan pelbagai 1. Bahagikan murid kepada 4 EMK: Kad ikon Kerja
bunyi menggunakan bahan im- kumpulan alat perkusi Nilai Murni ( satu kumpulan 1 set Sepasukan
3.2 Menghasilkan idea muzikal provisasi (kayu irama, kastenet, lo- kad ikon )
kreatif ceng dan kayu tik-tok).
2. Ketua kumpulan mengam-
bil satu set kad ikon.
3.2.2 Mencipta corak irama mu- Setiap ahli kumpulan
 Ikut Iramaku dah mengunakan ikon mewakili menyusun kad ikon men-
nilai krocet dan kuaver jadi skor corak irama pada KBAT:
papan putih. Mencipta m.s 93
3.2.3 memainkan ciptaan 3. Kumpulan pertama me-
sendiri nepuk tangan mengikut
corak irama ciptaan
mereka, manakala kumpu-
Objektif : lan lain mengajuk meng-
gunakan alat perkusi
Pada akhir pembelajaran, murid
masing-masing.
dapat memainkan corak irama 4. Ulang langkah 3 dengan
berdasarkan skor kumpulan yang seterusnya
berdasarkan corak irama
ciptaan sendiri.
MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN
ABAD KE-21
32 3.0 Kreativiti da Inovasi 1. Guru menyediakan kotak EMK: Kad ikon lapan keping Kerja
3.2.2 Mencipta corak irama mu- notasi yang mengandungi Nilai Murni untuk setiap kumpulan Sepasukan
3.2 Menghasilkan idea muzikal dah mengunakan ikon mewakili 32 kad ikon.
kreatif nilai krocet dan kuaver 2. Murid mengambil 4 kad
ikon secara rawak dan Alat perkusi
3.2.3 memainkan ciptaan menampal kad ikon terse- Kayu tik-tok, loceng,
but pada papan putih. kastenet, kayu irama
sendiri. 3. Ulang langkah 2 dengan
* Susun dan Cipta murid kedua, ketiga dan KBAT:
keempat. Mencipta m.s 94
4. Setelah 16 kad ikon dis-
usun, murid lain akan me-
Objektif : mainkan alat perkusi men-
Pada akhir pembelajaran, murid gikut corak irama yang
dapat memainkan alat perkusi dipaparkan.
mengikut corak irama yang dipa- 5. Ulang langkah 2 hingga 5
parkan. dengan murid lain.

33 4.0 Apresiasi Seni 4.2.1 Membuat ulasan terhadap 1. Guru perdengar audio 86. MK: Audio 86 Mahir Berko-
muzik masyarakat Malaysia yang 2. Bimbing murid membuat TMK Muzik Sumazau munikasi
4.2 Penghayatan Karya muzik didengar daripada aspek: ulasan tentang jenis muzik
i) Jenis Muzik dalam tarian Sumazau.
ii) Masyarakat yang 3. Guru menggalakkan murid KBAT:
mengamalkan muzik berkongsi idea melalui
tersebut. pengalaman mereka.
Menganalisis
4. Bimbing murid belajar m.s 96
4.2.2 Membuat ulasan terhadap asas tarian Sumazau.
persembahan kesenian rakan dari 5. Bimbing murid membuat
aspek : persembahan tarian Suma-
i) kreativiti zau secara kumpulan.
ii) kerjasama

Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat mengenalpasti alat muzik
sumpoton.
PROJEK KESENIAN PENGGAL DUA
TEMA : MARI MELANCONG

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN
ABAD KE-21

34 3.0 Kreativiti dan inovasi Seni 3.3.1 Merancang pameran dan 1. Murid berlatih dengan EMK: Kerja sepasu-
persembahan seni bimbingan guru secara Nilai Murni Audio 36.1 kan
kumpulan. Audio Projek
3.3 Projek Persembahan Kesenian 2. Latihan nyanyian, per- Penggal 2
3.3.2 Membuat pameran dan gerakan kreatif dan KBAT:
persembahan seni latihan bermain alat mengaplikasi
2.2 Kemahiran seni Muzik perkusi di dalam m.s 46, 47
kumpulan dengan
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang bimbingan guru.
betul.

Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat melaksanakan latihan se-
cara berkumpulan.
PROJEK KESENIAN PENGGAL DUA
TEMA : MARI MELANCONG

MINGGU MODUL / STANDARD STANDARD CADANGAN AKTIVITI EMK / KBAT BBM CATATAN /
KURIKULUM PEMBELAJARAN / OBJEKTIF KEMAHIRAN
ABAD KE-21

35 3.0 Kreativiti dan inovasi Seni 3.3.1 Merancang pameran dan 1. Persembahan. EMK: Kerja sepasu-
persembahan seni Nilai Murni Audio 36.1 kan
Audio Projek
3.3 Projek Persembahan Kesenian 2. Persembahan Penggal 2
3.3.2 Membuat pameran dan kumpulan KBAT:
persembahan seni mengaplikasi m.s 46, 47
2.2 Kemahiran seni Muzik
Bimbing murid mengemas
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang dan menyimpan peralatan
betul. persembahan dan pameran

Objektif :
Pada akhir pembelajaran, murid
dapat melaksanakan persemba-
han tanpa bantuan guru dengan
menekan nilai-nilai murni dalam
persembahan.