Anda di halaman 1dari 46

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

MINGGU STANDARD STANDARD TEMA / OBJEKTIF PENGISIAN CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAJUK KURIKULUM
Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
1 Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
01.01.19- Bertutur Bertutur 1. Mendengar dan Kebersihan Fizikal dan
04.01.19 1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1 Mendengar dan mengenal menyatakan 3 perkataan Mental
menyebut perkataan, rangkai sebutan perkataan dan dalam pelbagai ujaran Strategi P&P :
kata, istilah dan ungkapan rangkai kata dalam dengan betul dan tepat. Pembelajaran
serta intonasi ayat dalam pelbagai pelbagai ujaran dengan betul 2. Mendengar dan Kontekstual, Didik
ujaran. dan tepat. menyatakan 3 rangkai kata Hibur
dalam pelbagai ujaran BBM : Buku Teks
dengan betul dan tepat.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanis
1. Membaca secara mekanis Kebersihan Fizikal dan
pelbagai bahan prosa dan pengumuman, ikrar, iklan
2 pengumuman dengan Mental
puisi. dan promosi dengan sebutan
sebutan dan intonasi yang Strategi P&P :
dan intonasi yang betul,
betul, nada yang sesuai Pembelajaran
nada yang sesuai serta
serta kepantasan yang Koperatif, Didik Hibur
kepantasan yang wajar.
wajar. BBM : Buku Teks
2. Membaca secara mekanis
1 ikrar dengan sebutan dan
intonasi yang betul, nada
yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
3.1 Menulis untuk menerangkan 3.1.1 Menulis untuk menyatakan
1. Menjelaskan 3 makna Kebersihan Fizikal dan
makna kata dan istilah; makna kata dengan betul
bagi perkataan yang Mental
maksud rangkai kata, mengikut konteks.
berwarna merah di dalam Strategi P&P :
ungkapan dan ayat.
teks dengan betul. Pembelajaran
2. Membina 2 ayat daripada Berpusatkan Murid,
perkataan tersebut untuk Didik Hibur
menyatakan makna kata BBM : Buku Teks
dengan betul mengikut
konteks.
3. Membina 1 ayat untuk
menyatakan makna kata
bagi perkataan yang diberi
dengan betul mengikut
konteks.

1
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Cerpen : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Hadiah murid dapat : Nilai Murni : Kasih
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan
1. Membuat 1 sinopsis Sayang
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya prosa
daripada cerpen Hadiah KBAT : Mengaplikasi
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
dengan betul, rasional dan Strategi P&P :
peribadi. peribadi tentang sinopsis,
penuh penghayatan. Pembelajaran
tema dan persoalan dengan
2. Menyatakan tema dan 1 Koperatif, Didik Hibur
betul, rasional dan
persoalan yang terdapat di BBM : Antologi
penuh penghayatan.
dalam cerpen Hadiah Kuingin Berterima
dengan betul dan rasional. Kasih

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
2 Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
07.01.19- Bertutur Bertutur 1. Mendengar sekurang – Kebersihan Fizikal dan
10.01.19 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.1 Mendengar dan memahami kurangnya 3 perkataan, Mental
perkataan, rangkai kata, perkataan, rangkai kata, rangkai kata, istilah dan Strategi P&P :
istilah, ungkapan dan ayat istilah dan ungkapan dalam ungkapan dalam pelbagai Pembelajaran
dalam pelbagai ujaran. pelbagai ujaran dengan betul ujaran. Kontekstual, Didik
dan tepat mengikut konteks. 2. Menyatakan secara lisan Hibur
sekurang-kurangnya 3 I-Think : Peta Alir
perkataan, rangkai kata, BBM : Buku Teks
istilah dan ungkapan dalam
bentuk ayat.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanis
1. Melafaz empat rangkap Kebersihan Fizikal dan
pelbagai bahan prosa dan pantun dengan sebutan dan
pantun secara mekanis Mental
puisi. intonasi yang betul dan nada
dengan sebutan dan Strategi P&P :
yang sesuai.
intonasi yang betul dan nada Pengayaan,
yang sesuai Pembelajaran
2. Membaca ulasan atau Konstruktivisme, Didik
pendapat yang telah dibuat Hibur
tentang pengajaran yang BBM : Buku Teks
terdapat di dalam pantun.

2
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
Kebersihan murid dapat : Dan Teknologi
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk menyatakan
1. Menulis sekurang- Nilai Murni :
mengemukakan maklumat sesuatu situasi yang dibaca, didengar
kurangnya 5 ayat daripada Kebersihan Fizikal dan
dan pandangan tentang dan ditonton menggunakan ayat yang
maklumat yang diperoleh Mental
sesuatu perkara. betul, tepat dan gramatis.
dengan menggunakan ayat KBAT : Menilai
yang betul, tepat dan Strategi P&P :
gramatis. Penggabungjalinan,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan
1. Mengkategorikan 3 kata Kebersihan Fizikal dan
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata nama am
nama am dan 3 kata nama Mental
pelbagai golongan dan kata nama khas
khas yang tunggal dan yang Strategi P&P :
kata dalam pelbagai ayat. yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan. Pembelajaran
mengalami pemajmukan
2. Menulis 2 ayat daripada Berpusatkan Murid,
dengan betul mengikut
kata nama am dan 2 ayat Didik Hibur
konteks.
daripada kata nama khas BBM : Buku Teks
yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3 murid dapat : Nilai Murni :
14.01.19- Bertutur Bertutur 1. Mengenal pasti 3 ayat Semangat
18.01.19 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.2 Mendengar dan memahami tunggal dan 3 ayat majmuk. Bermasyarakat
perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat 2. Menjelaskan maksud 3 Strategi P&P :
istilah, ungkapan dan ayat majmuk yang mudah ayat tunggal dan 3 ayat Belajar Cara Belajar,
dalam pelbagai ujaran. dalam ujaran dengan majmuk tersebut dengan Didik Hibur
menyatakan maksud yang betul, tepat dan jelas BBM : Petikan Teks
betul, tepat dan jelas mengikut konteks.
mengikut konteks.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk memahami
1. Menyatakan maksud 3 Semangat
makna perkataan, rangkai makna perkataan yang
perkataan yang berwarna Bermasyarakat
kata, istilah, ungkapan, ayat, terdapat dalam pelbagai
merah dalam petikan Strategi P&P :
maklumat dan maksud bahan menggunakan glosari
dengan merujuk kamus dan Pembelajaran
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul
glosari. Berpusatkan Murid,
pelbagai bahan. dan tepat.
2. Membina 1 ayat Didik Hibur
menggunakan kata tersebut BBM : Buku Teks,
dengan betul dan tepat. Kamus

3
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.3 Menulis untuk melengkapkan 3.3.1 Menulis untuk melengkapkan murid dapat : Kelestarian Alam
maklumat dalam pelbagai maklumat diri dan ayat dalam 1. Melengkapkan dan Sekitar
bahan. pelbagai bahan dengan betul menyusun maklumat diri Nilai Murni :
dan tepat. dengan betul dan tepat. Semangat
Bermasyarakat
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Borang
Penyertaan

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Puisi Moden : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kuingin Berterima murid dapat : Nilai Murni :
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan
kasih 1. Mendeklamasi sajak Semangat
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya puisi
dengan sebutan dan Bermasyarakat
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
intonasi yang betul, nada Strategi P&P :
peribadi. peribadi tentang bentuk,
yang sesuai serta penuh Pengayaan, Didik
huraian maksud dengan
penghayatan. Hibur
betul, rasional dan penuh
2. Menyatakan maksud 2 BBM : Antologi
penghayatan.
rangkap sajak dengan betul Kuingin Berterima
dan rasional. Kasih
3. Menyenaraikan 4 bentuk
sajak dengan betul dan
tepat.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
4 murid dapat : Nilai Murni :
21.01.19- Bertutur Bertutur 1. Menyatakan 3 idea utama Semangat
25.01.19 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 Mendengar dan memahami yang didengar dalam Bermasyarakat
maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea pelbagai wacana. KBAT : Menganalisis
hujah dalam pelbagai wacana dan dalam pelbagai wacana 2. Menghuraikan 3 idea Strategi P&P :
memberikan respons. dengan memberikan respons utama tersebut secara lisan Pembelajaran
secara lisan dengan betul, dengan betul, tepat dan Berpusatkan Murid,
tepat dan bermakna. bermakna. Didik Hibur
BBM : Buku Teks

4
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.2 Membaca untuk memahami
1. Membaca dan Semangat
makna perkataan, rangkai maklumat daripada arahan
menyatakan 3 maklumat Bermasyarakat
kata, istilah, ungkapan, ayat, dalam pelbagai bahan
daripada arahan dalam Strategi P&P :
maklumat dan maksud dengan memberikan respons
pelbagai bahan dengan Pembelajaran
keseluruhan daripada yang betul dan tepat.
betul dan tepat. Berpusatkan Murid,
pelbagai bahan.
Didik Hibur
. BBM : Petikan Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan murid dapat : Nilai Murni :
prosa secara terancang. menyenaraikan isi 1. Membina 2 kerangka Semangat
yang sesuai secara terancang penulisan dengan Bermasyarakat
dan kemas menggunakan menyenaraikan isi yang Strategi P&P :
bahasa yang tepat. sesuai dengan terancang Pembelajaran
dan betul. Koperatif, Didik Hibur
BBM : Kertas
Mahjong
I-Think : Peta Pokok

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan
1. Menyenaraikan 2 contoh Kebersihan Fizikal dan
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata adjektif
kata adjektif warna, bentuk, Mental
pelbagai golongan warna, bentuk, perasaan dan
perasaan dan waktu dengan Strategi P&P :
kata dalam pelbagai ayat. waktu dengan betul
betul. Pembelajaran
mengikut konteks.
2. Membina 1 ayat daripada Koperatif, Didik Hibur
kata adjektif tersebut BBM : Buku Teks
dengan betul mengikut I-Think : Peta Buih
konteks yang sesuai.

Minggu
5 Cuti Tahun Baru Cina 2017
28.01.19- ( 29.01.2017 – 02.02.2017 )
02.02.19

5
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
6 murid dapat : Nilai Murni : Hemah
04.02.19- Bertutur Bertutur 1. Mendengar dan memberi Tinggi
08.02.19 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.2 Mendengar dan memahami respons terhadap Strategi P&P :
maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea pengumuman dengan betul, Didik Hibur
hujah dalam pelbagai wacana dan dalam pengumuman dan tepat dan bermakna. BBM : Buku Teks
memberikan respons. ucapan dengan memberikan respons 2. Mendengar dan memberi I-Think : Peta Pokok
yang betul, tepat respons terhadap ucapan
dan bermakna. dengan betul, tepat dan
bermakna.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Hemah
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.3 Membaca untuk memahami
1. Membaca dan Tinggi
makna perkataan, rangkai idea keseluruhan dalam
menyatakan idea Strategi P&P :
kata, istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan prosa dengan
keseluruhan dalam pelbagai Pembelajaran
maklumat dan maksud betul dan tepat secara
bahan dengan betul dan Konstruktivisme,
keseluruhan daripada luncuran dan imbasan.
tepat secara luncuran dan Didik Hibur
pelbagai bahan.
imbasan. BBM : Buku Teks,
Petikan Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan murid dapat : Nilai Murni : Hemah
3.4.2 Menulis perenggan
prosa secara terancang. 1. Mengenal pasti idea untuk Tinggi
pendahuluan dengan
menulis perenggan Strategi P&P : Belajar
membina ayat tema, ayat rangsangan
pendahuluan. Cara Belajar,
dan ayat arahan
2. Menulis pendahuluan Didik Hibur
secara terancang, tertib dan
dengan membina ayat tema, BBM : Buku Teks,
kemas menggunakan bahasa
ayat rangsangan dan ayat Kertas Mahjong
yang tepat, indah dan
arahan secara terancang
menarik.
dengan tepat, indah dan
menarik.

6
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Puisi Tradisional : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Syair Pohon Buluh murid dapat : Nilai Murni :
4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan
1. Melagukan syair dengan Semangat
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya sastera
baik dan penuh Bermasyarakat
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
penghayatan. Strategi P&P :
peribadi. peribadi dari aspek
2. Menggariskan Pengayaan, Didik
pengulangan kata dan
pengulangan kata yang Hibur
singkatan kata dengan betul
terdapat dalam Syair Pohon BBM : Antologi
dan penuh penghayatan.
Buluh dengan betul. Kuingin Berterima
3. Menggariskan singkatan Kasih
kata yang terdapat dalam
Syair Pohon Buluh dengan
betul.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
7 murid dapat : Nilai Murni :
11.02.19- Bertutur Bertutur 1. Berbual dengan rakan Semangat
15.02.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual tentang kegiatan tentang kegiatan harian Bermasyarakat
perkara dalam pelbagai situasi harian serta hal-hal serta hal-hal persendirian
formal dan tidak formal. persendirian menggunakan dengan menggunakan Strategi P&P :
sebutan dan intonasi yang sebutan dan intonasi yang Pembelajaran
betul secara santun. betul secara santun. Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk menyaring
1. Membaca dan Hemah Tinggi
maklumat daripada pelbagai dan mengenal pasti idea
menyatakan 1 idea utama Strategi P&P :
bahan. utama dan idea sampingan
dalam petikan dengan betul Pembelajaran
dengan betul dan tepat.
dan tepat. Kontekstual, Didik
2. Membaca dan Hibur
menyatakan 1 idea BBM : Petikan Teks
sampingan dalam petikan
dengan betul dan tepat.

7
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.3 Menulis perenggan isi dan murid dapat : Nilai Murni :
prosa secara terancang. kesimpulan yang kemas 1. Menulis 2 perenggan isi Semangat
menggunakan ejaan yang dengan betul dan bahasa Bermasyarakat
betul dan bahasa yang tepat. yang tepat. Strategi P&P :
2. . Menulis 2 perenggan Pembelajaran
kesimpulan dengan betul Kontekstual, Didik
dan bahasa yang tepat. Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan
1. Menyatakan kata seru, Semangat
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata seru,
kata tanya, kata perintah, Bermasyarakat
pelbagai golongan kata tanya, kata perintah,
kata pembenar dan kata Strategi P&P :
kata dalam pelbagai ayat. kata pembenar dan kata
pangkal ayat dengan betul. Pembelajaran
pangkal ayat dengan betul
2. Menulis 2 contoh ayat Koperatif, Didik Hibur
mengikut konteks.
kata seru, kata tanya, kata BBM : Buku Teks,
perintah, kata pembenar dan Petikan Teks
kata pangkal ayat dengan
betul mengikut konteks.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
8 Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni :
18.02.19- Bertutur Bertutur Estetika 1. Berbual atau membuat Rasional
22.02.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 Berbicara untuk memulakan wawancara tentang KBAT : Menganalisis
perkara dalam pelbagai situasi dan mengakhiri perbualan, pengalaman diri dan Strategi P&P :
formal dan tidak formal. bertanya khabar, serta keluarga berkaitan Pembelajaran
menyatakan terima kasih dan kebudayaan kaum di Kontekstual, Didik
penghargaan secara Malaysia secara Hibur
bertatasusila. bertatasusila. BBM : Buku Teks
I-Think : Peta Bulatan

8
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni :
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara ekstensif
Estetika 1. Menyenaraikan 10 kosa Rasional
pelbagai bahan untuk pelbagai bahan fiksyen dan
kata yang terdapat dalam Strategi P&P :
mengukuhkan kelancaran bukan fiksyen untuk
prosa yang dibaca. Belajar Cara Belajar,
membaca, meluaskan meningkatkan penguasaan
2. Mengenal pasti 3 nilai dan Didik Hibur
perbendaharaan kata dan kosa kata dan ungkapan
3 pengajaran yang terdapat BBM : Pelbagai bahan
ilmu pengetahuan. menarik dengan pemahaman
dalam prosa yang dibaca. bacaan
dan penghayatan yang baik.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.4 Menulis karangan Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni :
prosa secara terancang. berdasarkan bahan Estetika 1. Menulis 3 isi tersurat dan Rasional
rangsangan dan cerita 2 isi tersirat daripada bahan Strategi P&P :
menggunakan ejaan yang rangsangan dengan Pembelajaran
betul dan bahasa yang tepat, menggunakan ejaan yang Kontekstual, Didik
indah serta menarik. betul dan bahasa yang Hibur
tepat, BBM : Buku Teks
indah serta menarik.

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Cerpen : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Oren murid dapat : Nilai Murni :
4.2 Memahami dan menggunakan 4.2.1 Memahami dan
1. Menyatakan 2 Rasional
perbandingan semacam, menggunakan perbandingan
perbandingan semacam Strategi P&P :
peribahasa, kata-kata hikmat, semacam dalam komunikasi
yang terdapat di dalam Pembelajaran
kiasan madah pujangga, dan dan penulisan dengan betul,
cerpen Oren. Koperatif, Didik Hibur
bahasa berirama dalam tepat dan mengikut konteks.
2. Membina 1 dialog dengan BBM : Antologi
komunikasi dan penulisan.
menggunakan perbandingan Kuingin Berterima
semacam tersebut dengan Kasih
betul,
tepat dan mengikut konteks.

9
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
9 Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni :
25.02.19- Bertutur Bertutur Estetika 1. Menceritakan Rasional
01.03.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.3 Menceritakan pengalaman pengalaman diri dengan KBAT : Menilai
perkara dalam pelbagai diri dan orang lain dalam sebutan dan intonasi yang Strategi P&P :
situasi formal dan tidak pelbagai situasi dengan betul dan santun. Pembelajaran
formal. sebutan dan intonasi yang 2. Bersoal jawab dengan Kontekstual, Didik
betul secara santun. rakan tentang pengalaman Hibur
mereka dengan sebutan dan BBM : Buku Teks
intonasi yang betul dan I-Think : Peta Buih
santun. Berganda

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni : Rasional
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanis
Estetika 1. Membaca secara mekanis Strategi P&P :
pelbagai bahan prosa dan pengumuman, ikrar, iklan
2 iklan dengan sebutan dan Pembelajaran
puisi. dan promosi dengan sebutan
intonasi yang betul, nada Koperatif, Didik Hibur
dan intonasi yang betul,
yang sesuai serta BBM : Buku Teks
nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.
kepantasan yang wajar.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni : Rasional
dan merumus pelbagai bahan menghasilkan ringkasan Estetika 1. Menulis 4 isi penting Strategi P&P :
prosa. dengan betul menggunakan dengan betul. Pembelajaran
ayat yang gramatis. 2. Menulis ringkasan dengan Koperatif, Didik Hibur
betul menggunakan ayat BBM : Buku Teks
yang gramatis. I-Think : Peta Buih

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Rasional
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan
1. Menyatakan 3 kata kerja Strategi P&P :
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata kerja tak
tak transitif dalam petikan Pembelajaran
pelbagai golongan transitif dengan betul
dengan betul. Koperatif, Didik Hibur
kata dalam pelbagai ayat. mengikut konteks.
2. Menulis 3 kata kerja tak BBM : Buku Teks
transitif dalam bentuk ayat. I-Think : Peta Buih

10
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Jati Diri, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
10 Patriotisme dan murid dapat : Patriotisme
04.03.19- Bertutur Bertutur Kewarganegaraan 1. Bersoal jawab dengan Nilai Murni :
08.03.19 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan soalan rakan menggunakan kata Patriotisme
sesuatu perkara dengan bertumpu untuk mengetahui tanya yang betul, tepat dan Strategi P&P :
menggunakan pelbagai soalan pesanan, arahan, panduan bertatasusila. Pembelajaran
dan mengemukakan jawapan. dan tunjuk cara dengan betul, Koperatif, Didik Hibur
tepat dan secara BBM : Buku Teks
bertatasusila.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Jati Diri, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Patriotisme dan murid dapat : Patriotisme
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanis
Kewarganegaraan 1. Melafaz 5 rangkap pantun Nilai Murni :
pelbagai bahan prosa dan pantun dengan sebutan dan
secara mekanis dengan Patriotisme
puisi. intonasi yang betul dan nada
sebutan dan intonasi yang KBAT : Menganalisis
yang sesuai.
betul dan nada yang sesuai. Strategi P&P :
2. Mencipta pantun dan Pengayaan, Didik
melafazkannya secara Hibur
mekanis dengan sebutan BBM : Buku Teks
dan intonasi yang betul dan
nada yang sesuai.
Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Jati Diri, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah Patriotisme dan murid dapat : Patriotisme
maklumat bagi menghasilkan maklumat daripada bahan Kewarganegaraan 1. Menulis cerita tentang Nilai Murni :
pelbagai bentuk penulisan dan grafik kepada bentuk prosa aktiviti perkhemahan dengan Patriotisme
grafik. atau bentuk puisi dan bentuk menggunakan bahasa yang Strategi P&P :
ilustrasi dengan betul dan tafsiran yang Pembelajaran
menggunakan bahasa yang tepat. Kontekstual, Didik
betul dan tafsiran yang tepat. Hibur
BBM : Buku Teks

11
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
4.3 Menghasilkan karya fiksyen 4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen
1. Menulis satu cerita Semangat
dan puisi secara terancang. dengan mengaplikasikan
berpandukan isi yang terdapat Bermasyarakat
kerangka penulisan
dalam kotak dialog secara Strategi P&P :
sastera secara terancang dan
kreatif dengan bahasa yang Pembelajaran
tertib menggunakan idea
menarik. Berpusatkan Murid,
yang kreatif serta bahasa
Didik Hibur
yang indah dan menarik.
BBM : Buku Teks

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Jati Diri, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
11 Patriotisme dan murid dapat : Patriotisme
11.03.19- Bertutur Bertutur Kewarganegaraan 1. Menjelaskan makna Nilai Murni :
15.03.19 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan jawapan yang perkataan tentang sesuatu Patriotisme
sesuatu perkara dengan sesuai tentang sesuatu perkara secara Strategi P&P :
menggunakan pelbagai soalan perkara dengan betul, tepat bertatasusila. Pembelajaran
dan mengemukakan jawapan. dan secara bertatasusila. Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Jati Diri, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Patriotisme dan murid dapat : Patriotisme
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk memahami
Kewarganegaraan 1. Menyatakan maksud 3 Nilai Murni :
makna perkataan, rangkai makna perkataan yang
perkataan yang berwarna Patriotisme
kata, istilah, ungkapan, ayat, terdapat dalam pelbagai
merah dalam petikan Strategi P&P :
maklumat dan maksud bahan menggunakan glosari
dengan merujuk kamus dan Pembelajaran
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul
glosari. Kontekstual, Didik
pelbagai bahan. dan tepat.
2. Membina 1 ayat Hibur
menggunakan kata tersebut BBM : Buku Teks
dengan betul dan tepat.

12
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Jati Diri, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2 Menulis untuk mengolah Patriotisme dan murid dapat : Patriotisme
maklumat bagi menghasilkan maklumat daripada bahan Kewarganegaraan 1. Mengenal pasti 3 idea Nilai Murni :
pelbagai bentuk penulisan dan grafik kepada perenggan dan utama daripada bahan grafik Patriotisme
grafik. bahan prosa atau puisi . Strategi P&P :
kepada bahan ilustrasi menggunakan 2. Menyenaraikan 3 isi Pembelajaran
ayat yang tersirat daripada bahan Berpusatkan Murid,
gramatis. grafik. Didik Hibur
3. Menulis ulasan yang BBM : Buku Teks
lengkap.

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Hemah
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan
1. Menyatakan 2 kata ganda Tinggi
kata ganda dalam pelbagai menggunakan kata ganda
penuh, 2 kata ganda penuh Strategi P&P :
ayat. penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan 2 kata Pembelajaran
berimbuhan dan kata ganda
ganda majmuk dengan Koperatif, Didik Hibur
majmuk dengan betul
betul. BBM : Buku Teks
mengikut konteks.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata ganda
penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan kata ganda
majmuk dengan betul.

Cuti Penggal 1 - 2017


( 17.03.2017 – 25.03.2017 )

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
12 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab dalam dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
18.03.19- sesuatu perkara dengan perbualan menggunakan 1. Bersoal jawab bersama Nilai Murni :
22.03.19 menggunakan pelbagai soalan bertumpu dan rakan dengan Kesyukuran
soalan dan mengemukakan mengemukakan jawapan menggunakan soalan Strategi P&P :
jawapan. yang sesuai dan betul secara bertumpu berdasarkan Pembelajaran
bertatasusila. bahan dengan betul secara Koperatif, Didik Hibur
bertatasusila. BBM : Buku Teks

13
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
2.2 Membaca untuk memahami dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
2.2.2 Membaca untuk memahami
makna perkataan, rangkai 1. Membaca dan Nilai Murni :
maklumat daripada arahan
kata, istilah, ungkapan, ayat, menyatakan 3 maklumat Kesyukuran
dalam pelbagai bahan
maklumat dan maksud daripada dengan betul dan Strategi P&P :
dengan memberikan respons
keseluruhan daripada tepat. Pembelajaran
yang betul dan tepat.
pelbagai bahan. Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
pelbagai teks. dan kesalahan nahu yang 1. Mengenal pasti kesalahan Nilai Murni :
mudah dengan betul tanpa ejaan,tanda baca,dan nahu Kesyukuran
mengubah maksud asal daripada petikan. Strategi P&P :
ayat. 2. Membetulkan kesalahan Belajar Cara Belajar,
tersebut dengan betul Didik Hibur
tanpa mengubah maksud BBM : Pelbagai
asal ayat. petikan teks

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Hemah
4.3 Menghasilkan karya fiksyen 4.3.2 Menghasilkan syair secara
1. Mencipta 3 rangkap syair Tinggi
dan puisi secara terancang. terancang dan tertib,
dengan menggunakan Strategi P&P :
menggunakan idea yang
bahasa yang indah dan Pembelajaran
kreatif serta bahasa yang
menarik. Koperatif, Didik Hibur
indah dan menarik.
2. Melagukan syair tersebut BBM : Buku Teks
dengan penuh penghayatan.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
13 1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.1 Menyampaikan isi dan fakta dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
01.04.19- tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara 1. Menjelaskan isi tentang Nilai Murni :
05.04.19 dalam pelbagai situasi. dengan betul dan jelas sesuatu perkara dengan Kesyukuran
menggunakan ayat yang betul dan jelas Strategi P&P :
gramatis. menggunakan ayat yang Belajar Cara Belajar,
gramatis. Didik Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks
I-Think : Peta Alir

14
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
2.2 Membaca untuk memahami dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
2.2.3 Membaca untuk memahami
makna perkataan, rangkai 1. Membaca dan Nilai Murni :
idea keseluruhan dalam
kata, istilah, ungkapan, ayat, menyatakan idea Kesyukuran
pelbagai bahan prosa dengan
maklumat dan maksud keseluruhan dalam pelbagai Strategi P&P :
betul dan tepat secara
keseluruhan daripada bahan dengan betul dan Pembelajaran
luncuran dan imbasan.
pelbagai bahan. tepat secara luncuran dan Konstruktivisme,
imbasan. Didik Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
3.1 Menulis untuk menerangkan 3.1.1 Menulis untuk menyatakan
1. Menjelaskan 3 makna Nilai Murni :
makna kata dan istilah; makna kata dengan betul
bagi perkataan yang Kesyukuran
maksud rangkai kata, mengikut konteks.
berwarna merah di dalam Strategi P&P :
ungkapan dan ayat.
teks dengan betul. Pembelajaran
2. Membina 2 ayat daripada Berpusatkan Murid,
perkataan tersebut untuk Didik Hibur
menyatakan makna kata BBM : Buku Teks
dengan betul mengikut
konteks.
3. Membina 1 ayat untuk
menyatakan makna kata
bagi perkataan yang diberi
dengan betul mengikut
konteks.

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
5.3 Memahami dan menggunakan 5.3.1 Memahami dan
1. Menyatakan 2 kata nama Hemah Tinggi
kata terbitan dalam pelbagai menggunakan awalan dan
berimbuhan awalan dan Strategi P&P :
ayat. akhiran bagi kata nama
akhiran. Pembelajaran
dengan betul mengikut
2. Membina 1 ayat daripada Berpusatkan Murid,
konteks.
2 kata nama berimbuhan Didik Hibur
awalan dan akhiran dengan BBM : Buku Teks
betul mengikut konteks.

15
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Alam Sekitar dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
14 1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.2 Menyampaikan maklumat Teknologi Hijau murid dapat : Kelestarian Alam
08.04.19- tentang sesuatu perkara dalam bentuk ucapan dan 1. Menyampaikan ucapan Sekitar
12.04.19 dalam pelbagai situasi. pengumuman dengan betul, dengan betul, tepat, jelas, Nilai Murni :
tepat, jelas, intonasi yang intonasi yang sesuai dan Kerjasama
sesuai dan berkesan berkesan menggunakan Strategi P&P :
menggunakan ayat yang ayat yang gramatis. Pembelajaran
gramatis. Kecerdasan Pelbagai,
Didik Hibur
BBM : Buku Teks
I-Think : Peta Dakap

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Alam Sekitar dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Teknologi Hijau murid dapat : Kelestarian Alam
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk menyaring
1. Membaca dan Sekitar
maklumat daripada pelbagai dan mengenal pasti idea
menyatakan 1 idea utama Nilai Murni :
bahan. utama dan idea sampingan
dalam petikan dengan betul Kerjasama
dengan betul dan tepat.
dan tepat. Strategi P&P :
2. Membaca dan Pembelajaran
menyatakan 1 idea Kontekstual, Didik
sampingan dalam petikan Hibur
dengan betul dan tepat. BBM : Petikan Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk menyatakan
1. Menulis sekurang- Nilai Murni :
mengemukakan maklumat sesuatu situasi yang dibaca, didengar
kurangnya 5 ayat daripada Kesyukuran
dan pandangan tentang dan ditonton menggunakan ayat yang
maklumat yang diperoleh Strategi P&P :
sesuatu perkara. betul, tepat dan gramatis.
dengan menggunakan ayat Penggabungjalinan,
yang betul, tepat dan Didik Hibur
gramatis. BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Alam Sekitar dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Teknologi Hijau murid dapat : Kelestarian Alam
4.4 Mempersembahkan karya 4.4.1 Mempersembahkan
1. Mempersembahkan Sekitar
prosa, puisi dan pelbagai pengacaraan menggunakan sebutan,
pengacaraan dengan Nilai Murni :
persembahan lain. intonasi, nada,
menggunakan teks Kerjasama
gaya dan bahasa badan
pengacaraan dengan KBAT : Mencipta
yang sesuai melalui teknik
sebutan, intonasi, nada, Strategi P&P :
yang menarik dan
gaya dan bahasa badan Pendekatan Modular,
berkesan.
yang sesuai. Didik Hibur
BBM : Buku Teks

16
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Alam Sekitar dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
15 1.7 Berbincang dan berunding 1.7.1 Berbincang tentang sesuatu Teknologi Hijau murid dapat : Kelestarian Alam
15.04.19- tentang sesuatu perkara. perkara yang didengar atau 1. Membuat perbincangan Sekitar
19.04.19 dilihat untuk bertukar-tukar dan bertukar idea tentang Nilai Murni :
pandangan secara rasional sesuatu isu secara rasional Kerjasama
dengan ayat yang gramatis dengan ayat yang gramatis KBAT : Menganalisis
dan bahasa yang santun. dan bahasa yang santun. Strategi P&P :
Pembelajaran
Koperatif, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Alam Sekitar dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Teknologi Hijau murid dapat : Kelestarian Alam
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara ekstensif
1. Menyenaraikan 10 kosa Sekitar
pelbagai bahan untuk pelbagai bahan fiksyen dan
kata yang terdapat dalam Nilai Murni :
mengukuhkan kelancaran bukan fiksyen untuk
prosa yang dibaca. Kerjasama
membaca, meluaskan meningkatkan penguasaan
2. Membina 1 ayat KBAT : Mengaplikasi
perbendaharaan kata dan kosa kata dan ungkapan
berdasarkan kosa kata yang Strategi P&P :
ilmu pengetahuan. menarik dengan pemahaman
diperoleh. Belajar Cara Belajar,
dan penghayatan yang baik.
Didik Hibur
BBM : Pelbagai bahan
bacaan, Buku Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Alam Sekitar dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.3 Menulis untuk melengkapkan 3.3.1 Menulis untuk melengkapkan Teknologi Hijau murid dapat : Kelestarian Alam
maklumat dalam pelbagai maklumat diri dan ayat dalam 1. Melengkapkan dan Sekitar
bahan. pelbagai bahan dengan betul menyusun maklumat diri Nilai Murni :
dan tepat. dengan betul dan tepat. Kerjasama
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Jati Diri, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Patriotisme dan murid dapat : Patriotisme
5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan
Kewarganegaraan 1. Menyatakan 3 frasa nama Nilai Murni :
menggunakan frasa dalam menggunakan frasa nama
dalam petikan teks dengan Patriotisme
pelbagai ayat. dengan betul mengikut
betul. Strategi P&P :
konteks.
2. Membina 1 ayat daripada Pembelajaran
frasa nama dengan betul Berpusatkan Murid,
mengikut Didik Hibur
konteks. BBM : Buku Teks

17
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Pertanian, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
16 1.7 Berbincang dan berunding 1.7.2 Berunding untuk Penternakan dan murid dapat : Nilai Murni :
22.04.19- tentang sesuatu perkara. mendapatkan persetujuan Perikanan 1. Melakonkan situasi Kerajinan
26.04.19 bagi sesuatu tawaran tentang tawar-menawar antara KBAT : Menganalisis
sesuatu perkara secara penjual dengan pembeli Strategi P&P :
rasional dengan ayat yang dengan ayat yang gramatis Pembelajaran
gramatis dan bahasa yang dan bahasa yang santun. Koperatif, Didik Hibur
santun. BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pertanian, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Penternakan dan murid dapat : Nilai Murni :
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanis
Perikanan 1. Membaca secara mekanis Kerajinan
pelbagai bahan prosa dan pengumuman, ikrar, iklan
2 iklan dan promosi dengan Strategi P&P :
puisi. dan promosi dengan sebutan
sebutan dan intonasi yang Pembelajaran
dan intonasi yang betul,
betul, nada yang sesuai Koperatif, Didik Hibur
nada yang sesuai serta
serta kepantasan yang BBM : Buku Teks
kepantasan yang wajar.
wajar.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Alam Sekitar dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan
Teknologi Hijau murid dapat : Kelestarian Alam
prosa secara terancang. menyenaraikan isi 1. Membina 2 kerangka Sekitar
yang sesuai secara terancang penulisan dengan Nilai Murni :
dan kemas menggunakan menyenaraikan isi yang Kerjasama
bahasa yang tepat. sesuai dengan terancang Strategi P&P :
dan betul. Pembelajaran
Koperatif, Didik Hibur
BBM : Kertas
Mahjong
I-Think : Peta Pokok

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Prosa Tradisional : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Asal Padi murid dapat : Nilai Murni :
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan
1. Membuat 1 sinopsis Kerajinan
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya prosa
daripada prosa tradisional KBAT : Mengaplikasi
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
Asal Padi dengan betul, Strategi P&P :
peribadi. peribadi tentang sinopsis,
rasional dan penuh Pembelajaran
tema dan persoalan dengan
penghayatan. Koperatif, Didik Hibur
betul, rasional dan
2. Menyatakan tema dan 1 BBM : Antologi
penuh penghayatan.
persoalan yang terdapat di Kuingin Berterima
dalam prosa tradisional Asal Kasih
Padi dengan betul dan
rasional.

18
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Pertanian, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
17 1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu 1.8.1 Menerangkan sesuatu Penternakan dan murid dapat : Nilai Murni :
29.04.19- atau topik. perkara dengan bernas dan Perikanan 1. Menyampaikan sesuatu Kerajinan
03.05.19 kritis secara jelas perkara dengan bernas dan Strategi P&P :
menggunakan ayat yang kritis secara jelas Pembelajaran
betul, tepat dan gramatis. menggunakan ayat yang Kecerdasan Pelbagai,
betul, tepat dan gramatis. Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pertanian, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Penternakan dan murid dapat : Nilai Murni :
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanis
Perikanan 1. Melafaz empat rangkap Kerajinan
pelbagai bahan prosa dan pantun dengan sebutan dan
pantun secara mekanis Strategi P&P :
puisi. intonasi yang betul dan nada
dengan sebutan dan Pengayaan,
yang sesuai.
intonasi yang betul dan nada Pembelajaran
yang sesuai Konstruktivisme, Didik
2. Membaca ulasan atau Hibur
pendapat yang telah dibuat BBM : Buku Teks
tentang pengajaran yang
terdapat di dalam pantun.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Pertanian, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan Penternakan dan murid dapat : Nilai Murni :
3.4.2 Menulis perenggan
prosa secara terancang. Perikanan 1. Mengenal pasti idea untuk Kerajinan
pendahuluan dengan
menulis perenggan Strategi P&P : Belajar
membina ayat tema, ayat rangsangan
pendahuluan. Cara Belajar,
dan ayat arahan
2. Menulis pendahuluan Didik Hibur
secara terancang, tertib dan
dengan membina ayat tema, BBM : Buku Teks,
kemas menggunakan bahasa
ayat rangsangan dan ayat Kertas Mahjong
yang tepat, indah dan
arahan secara terancang
menarik.
dengan tepat, indah dan
menarik.

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni : Rasional
5.5 Memahami dan 5.5.1 Memahami dan
Estetika 1. Menyatakan 4 ayat dasar Strategi P&P : Belajar
membina pelbagai ayat. membina ayat berdasarkan
yang terdapat dalam petikan Cara Belajar,
pola ayat inti dengan betul
teks dengan betul. Didik Hibur
dan tepat mengikut konteks.
2. Membina 1 ayat BBM : Buku Teks,
berdasarkan ayat dasar Kertas Mahjong
yang diperoleh dengan
dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

19
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Ekonomi, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
18 1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu 1.8.2 Mengulas peristiwa Keusahawanan murid dapat : Keusahawanan
06.05.19- atau topik. mengikut urutan secara dan Pengurusan 1. Mengulas maklumat Nilai Murni :
10.05.19 jelas dan bernas Kewangan berdasarkan gambar Kejujuran
menggunakan ayat yang mengikut urutan secara jelas Strategi P&P :
gramatis. dan bernas menggunakan Pembelajaran
ayat yang gramatis. Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Ekonomi, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Keusahawanan murid dapat : Keusahawanan
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk memahami
dan Pengurusan 1. Menyatakan maksud 3 Nilai Murni :
makna perkataan, rangkai makna perkataan yang
Kewangan perkataan yang berwarna Kejujuran
kata, istilah, ungkapan, ayat, terdapat dalam pelbagai
merah dalam petikan KBAT : Menilai
maklumat dan maksud bahan menggunakan glosari
dengan merujuk kamus dan Strategi P&P :
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul
glosari. Pembelajaran
pelbagai bahan. dan tepat.
2. Membina 1 ayat Kontekstual, Didik
menggunakan kata tersebut Hibur
dengan betul dan tepat. BBM : Buku Teks
I-Think : Peta
Pelbagai Alir

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Pertanian, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.3 Menulis perenggan isi dan Penternakan dan murid dapat : Nilai Murni :
prosa secara terancang. kesimpulan yang kemas Perikanan 1. Menulis 2 perenggan isi Kerajinan
menggunakan ejaan yang dengan betul dan bahasa Strategi P&P :
betul dan bahasa yang tepat. yang tepat. Pembelajaran
2. . Menulis 2 perenggan Kontekstual, Didik
kesimpulan dengan betul Hibur
dan bahasa yang tepat. BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Puisi Moden : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kita Umpama murid dapat : Nilai Murni :
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan
Sehelai Daun 1. Mendeklamasi sajak Baik Hati
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya puisi
dengan sebutan dan Strategi P&P :
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
intonasi yang betul, nada Pengayaan, Didik
peribadi. peribadi tentang bentuk,
yang sesuai serta penuh Hibur
huraian maksud dengan
penghayatan. BBM : Antologi
betul, rasional dan penuh
2. Menyatakan maksud 2 Kuingin Berterima
penghayatan.
rangkap sajak dengan betul Kasih
dan rasional.
3. Menyenaraikan 4 bentuk
sajak dengan betul dan
tepat.

20
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Ekonomi, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
19 Keusahawanan murid dapat : Keusahawanan
13.05.19- Bertutur Bertutur dan Pengurusan 1. Mendengar dan Nilai Murni :
17.05.19 1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1 Mendengar dan mengenal Kewangan menyatakan 3 perkataan Kejujuran
menyebut perkataan, rangkai sebutan perkataan dan dalam pelbagai ujaran Strategi P&P :
kata, istilah dan ungkapan rangkai kata dalam dengan betul dan tepat. Pembelajaran
serta intonasi ayat dalam pelbagai pelbagai ujaran dengan betul 2. Mendengar dan Kontekstual, Didik
ujaran. dan tepat. menyatakan 3 rangkai kata Hibur
dalam pelbagai ujaran BBM : Buku Teks
dengan betul dan tepat.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Ekonomi, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Keusahawanan murid dapat : Keusahawanan
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.2 Membaca untuk memahami
dan Pengurusan 1. Membaca dan Nilai Murni :
makna perkataan, rangkai maklumat daripada arahan
Kewangan menyatakan 3 maklumat Kejujuran
kata, istilah, ungkapan, ayat, dalam pelbagai bahan
daripada arahan dalam Strategi P&P :
maklumat dan maksud dengan memberikan respons
pelbagai bahan dengan Pembelajaran
keseluruhan daripada yang betul dan tepat.
betul dan tepat. Berpusatkan Murid,
pelbagai bahan.
Didik Hibur
. BBM : Petikan Teks
I-Think : Peta Alir

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Ekonomi, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.4 Menulis karangan Keusahawanan murid dapat : Keusahawanan
prosa secara terancang. berdasarkan bahan dan Pengurusan 1. Menulis 3 isi tersurat dan Nilai Murni :
rangsangan dan cerita Kewangan 2 isi tersirat daripada bahan Kejujuran
menggunakan ejaan yang rangsangan dengan Strategi P&P :
betul dan bahasa yang tepat, menggunakan ejaan yang Pembelajaran
indah serta menarik. betul dan bahasa yang Kontekstual, Didik
tepat, indah serta menarik. Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Ekonomi, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Keusahawanan murid dapat : Keusahawanan
5.6 Menganalisis dan 5.6.1 Menganalisis dan
dan Pengurusan 1. Membetulkan kesalahan Nilai Murni :
membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan ayat mudah.
Kewangan ayat dalam dialog. Kejujuran
sesuatu ayat.
Strategi P&P :
Pembelajaran
Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

21
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
20 murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
20.05.19- Bertutur Bertutur 1. Mendengar sekurang – menghormati
24.05.19 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.1 Mendengar dan memahami kurangnya 3 perkataan, KBAT : Menganalisis
perkataan, rangkai kata, perkataan, rangkai kata, rangkai kata, istilah dan Strategi P&P :
istilah, ungkapan dan ayat istilah dan ungkapan dalam ungkapan dalam pelbagai Pembelajaran
dalam pelbagai ujaran. pelbagai ujaran dengan betul ujaran. Kontekstual, Didik
dan tepat mengikut konteks. 2. Menyatakan secara lisan Hibur
sekurang-kurangnya 3 BBM : Buku Teks
perkataan, rangkai kata,
istilah dan ungkapan dalam
bentuk ayat.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
2.2 Membaca untuk memahami murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
2.2.3 Membaca untuk memahami
makna perkataan, rangkai 1. Membaca dan menghormati
idea keseluruhan dalam
kata, istilah, ungkapan, ayat, menyatakan idea KBAT : Mencipta
pelbagai bahan prosa dengan
maklumat dan maksud keseluruhan dalam pelbagai Strategi P&P :
betul dan tepat secara
keseluruhan daripada bahan dengan betul dan Pembelajaran
luncuran dan imbasan.
pelbagai bahan. tepat secara luncuran dan Konstruktivisme,
imbasan. Didik Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Ekonomi, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk Keusahawanan murid dapat : Keusahawanan
dan merumus pelbagai bahan menghasilkan ringkasan dan Pengurusan 1. Menulis 4 isi penting Nilai Murni :
prosa. dengan betul menggunakan Kewangan dengan betul. Kejujuran
ayat yang gramatis. 2. Menulis ringkasan dengan KBAT : Menilai
betul menggunakan ayat Strategi P&P :
yang gramatis. Pembelajaran
Koperatif, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

22
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Keselamatan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan
1. Mendeklamasi sajak Semangat
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya sastera
dengan baik dan penuh Bermasyarakat
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
penghayatan. KBAT : Menilai
peribadi. peribadi dari aspek
2. Menggariskan Strategi P&P :
pengulangan kata dan
pengulangan kata yang Pengayaan, Didik
singkatan kata dengan betul
terdapat dalam sajak Hibur
dan penuh penghayatan.
dengan betul. BBM : Buku Teks
3. Menggariskan singkatan
kata yang terdapat dalam
sajak dengan betul.

Cuti Pertengahan Penggal 1 Tahun 2017


( 26. Mei. 2017 – 10. Jun. 2017 )

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
21 murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
10.06.19- Bertutur Bertutur 1. Mengenal pasti 3 ayat menghormati
14.06.19 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.2 Mendengar dan memahami tunggal dan 3 ayat majmuk. Strategi P&P :
perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat 2. Menjelaskan maksud 3 Belajar Cara Belajar,
istilah, ungkapan dan ayat majmuk yang mudah ayat tunggal dan 3 ayat Didik Hibur
dalam pelbagai ujaran. dalam ujaran dengan majmuk tersebut dengan BBM : Petikan Teks
menyatakan maksud yang betul, tepat dan jelas
betul, tepat dan jelas mengikut konteks.
mengikut konteks.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk menyaring
1. Membaca dan menghormati
maklumat daripada pelbagai dan mengenal pasti idea
menyatakan 1 idea utama Strategi P&P :
bahan. utama dan idea sampingan
dalam petikan dengan betul Pembelajaran
dengan betul dan tepat.
dan tepat. Kontekstual, Didik
2. Membaca dan Hibur
menyatakan 1 idea BBM : Petikan Teks
sampingan dalam petikan
dengan betul dan tepat.

23
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
maklumat bagi menghasilkan maklumat daripada bahan 1. Menulis karangan tentang menghormati
pelbagai bentuk penulisan dan grafik kepada bentuk prosa pelancong kesihatan di Strategi P&P :
grafik. atau bentuk puisi dan bentuk Malaysia dengan Pembelajaran
ilustrasi dengan menggunakan bahasa yang Kontekstual, Didik
menggunakan bahasa yang betul dan tafsiran yang Hibur
betul dan tafsiran yang tepat. tepat. BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan
1. Mengkategorikan 3 kata menghormati
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata nama am
nama am dan 3 kata nama Strategi P&P :
pelbagai golongan dan kata nama khas
khas yang tunggal dan yang Pembelajaran
kata dalam pelbagai ayat. yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan. Berpusatkan Murid,
mengalami pemajmukan
2. Menulis 2 ayat daripada Didik Hibur
dengan betul mengikut
kata nama am dan 2 ayat BBM : Buku Teks
konteks.
daripada kata nama khas
yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
22 Warisan murid dapat : Nilai Murni :
17.06.19- Bertutur Bertutur 1. Menyatakan 3 idea utama Kebebasan
21.06.19 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 Mendengar dan memahami yang didengar dalam Strategi P&P :
maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea pelbagai wacana. Pembelajaran
hujah dalam pelbagai wacana dan dalam pelbagai wacana 2. Menghuraikan 3 idea Berpusatkan Murid,
memberikan respons. dengan memberikan respons utama tersebut secara lisan Didik Hibur
secara lisan dengan betul, dengan betul, tepat dan BBM : Buku Teks
tepat dan bermakna. bermakna.

24
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Warisan murid dapat : Nilai Murni :
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara ekstensif
1. Menyenaraikan 5 kosa Kebebasan
pelbagai bahan untuk pelbagai bahan fiksyen dan
kata yang terdapat dalam Strategi P&P :
mengukuhkan kelancaran bukan fiksyen untuk
prosa yang dibaca. Belajar Cara Belajar,
membaca, meluaskan meningkatkan penguasaan
2. Membina 1 ayat Didik Hibur
perbendaharaan kata dan kosa kata dan ungkapan
berdasarkan kosa kata yang BBM : Pelbagai bahan
ilmu pengetahuan. menarik dengan pemahaman
diperoleh. bacaan, Buku Teks
dan penghayatan yang baik.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Puisi Moden : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2 Menulis untuk mengolah Kunci Bahasa murid dapat : Sastera
maklumat bagi menghasilkan maklumat daripada bahan 1. Menulis cerita atau Nilai Murni :
pelbagai bentuk penulisan dan grafik kepada perenggan dan gambaran kisah berkaitan Kebebasan
grafik. bahan prosa atau puisi sajak Kunci Bahasa Strategi P&P :
kepada bahan ilustrasi menggunakan menggunakan ayat yang Pembelajaran
ayat yang gramatis. Berpusatkan Murid,
gramatis. 2. Mendeklamasi sajak Didik Hibur
dengan baik dan penuh BBM : Antologi
penghayatan. Kuingin Berterima
Kasih

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Novel Sejambak Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Bakti : murid dapat : Nilai Murni :
4.2 Memahami dan menggunakan 4.2.1 Memahami dan
Bab 1, bab 2, bab 3, 1. Menyatakan 2 Kebebasan
perbandingan semacam, menggunakan perbandingan
bab 4 dan bab 5 perbandingan semacam Strategi P&P :
peribahasa, kata-kata hikmat, semacam dalam komunikasi
yang terdapat di dalam Pembelajaran
kiasan madah pujangga, dan dan penulisan dengan betul,
novel Sejambak Bakti. Koperatif,
bahasa berirama dalam tepat dan mengikut konteks.
2. Membina 1 dialog dengan Didik Hibur
komunikasi dan penulisan.
menggunakan perbandingan BBM : Novel
semacam tersebut dengan Sejambak Bakti
betul,
tepat dan mengikut konteks.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
23 Warisan murid dapat : Nilai Murni :
25.06.17- Bertutur Bertutur 1. Mendengar dan memberi Kebebasan
29.06.17 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.2 Mendengar dan memahami respons terhadap Strategi P&P :
maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea pengumuman dengan betul, Didik Hibur
hujah dalam pelbagai wacana dan dalam pengumuman dan tepat dan bermakna. BBM : Buku Teks
memberikan respons. ucapan dengan memberikan respons
yang betul, tepat
dan bermakna.

25
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Warisan murid dapat : Nilai Murni :
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanis
1. Membaca secara mekanis Kebebasan
pelbagai bahan prosa dan pengumuman, ikrar, iklan
1 brosur atau iklan dengan Strategi P&P :
puisi. dan promosi dengan sebutan
sebutan dan intonasi yang Pembelajaran
dan intonasi yang betul,
betul, nada yang sesuai Koperatif,
nada yang sesuai serta
serta kepantasan yang Didik Hibur
kepantasan yang wajar.
wajar. BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca murid dapat : Nilai Murni :
pelbagai teks. dan kesalahan nahu yang 1. Mengenal pasti kesalahan Kesyukuran
mudah dengan betul tanpa ejaan,tanda baca,dan nahu Strategi P&P :
mengubah maksud asal daripada petikan. Belajar Cara Belajar,
ayat. 2. Membetulkan kesalahan Didik Hibur
tersebut dengan betul BBM : Pelbagai
tanpa mengubah maksud petikan teks
asal ayat.

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan
1. Menyenaraikan 2 contoh Kesyukuran
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata adjektif
kata adjektif warna, bentuk, Strategi P&P :
pelbagai golongan warna, bentuk, perasaan dan
perasaan dan waktu dengan Pembelajaran
kata dalam pelbagai ayat. waktu dengan betul
betul. Koperatif, Didik Hibur
mengikut konteks.
2. Membina 1 ayat daripada BBM : Buku Teks
kata adjektif tersebut I-Think : Peta Buih
dengan betul mengikut
konteks yang sesuai.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
24 Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
01.07.19- Bertutur Bertutur 1. Berbual dengan rakan Keberanian
05.07.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual tentang kegiatan tentang kegiatan aktiviti Strategi P&P :
perkara dalam pelbagai situasi harian serta hal-hal lasak dan mencabar dengan Pembelajaran
formal dan tidak formal. persendirian menggunakan menggunakan sebutan dan Kontekstual, Didik
sebutan dan intonasi yang intonasi yang betul secara Hibur
betul secara santun. santun. BBM : Buku Teks

26
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanis
1. Melafaz empat rangkap Keberanian
pelbagai bahan prosa dan pantun dengan sebutan dan
pantun secara mekanis Strategi P&P :
puisi. intonasi yang betul dan nada
dengan sebutan dan Pengayaan,
yang sesuai.
intonasi yang betul dan nada Pembelajaran
yang sesuai Konstruktivisme, Didik
2. Membaca ulasan atau Hibur
pendapat yang telah dibuat BBM : Buku Teks
tentang pengajaran yang
terdapat di dalam pantun.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Warisan murid dapat : Nilai Murni :
3.1 Menulis untuk menerangkan 3.1.1 Menulis untuk menyatakan
1. Menjelaskan 3 makna Kebebasan
makna kata dan istilah; makna kata dengan betul
bagi perkataan yang Strategi P&P :
maksud rangkai kata, mengikut konteks.
berwarna merah di dalam Pembelajaran
ungkapan dan ayat.
teks dengan betul. Berpusatkan Murid,
2. Membina 2 ayat daripada Didik Hibur
perkataan tersebut untuk BBM : Buku Teks
menyatakan makna kata
dengan betul mengikut
konteks.
3. Membina 1 ayat untuk
menyatakan makna kata
bagi perkataan yang diberi
dengan betul mengikut
konteks.

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
4.3 Menghasilkan karya fiksyen 4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen
1. Menulis satu cerita Kesyukuran
dan puisi secara terancang. dengan mengaplikasikan
berpandukan maklumat yang Strategi P&P :
kerangka penulisan
diberi secara kreatif dengan Pembelajaran
sastera secara terancang dan
bahasa yang menarik. Berpusatkan Murid,
tertib menggunakan idea
Didik Hibur
yang kreatif serta bahasa
BBM : Buku Teks
yang indah dan menarik.

27
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
25 Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
08.07.19- Bertutur Bertutur 1. Berbual atau membuat Keberanian
12.07.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 Berbicara untuk memulakan wawancara dengan seorang KBAT : Menganalisis
perkara dalam pelbagai situasi dan mengakhiri perbualan, jurulatih aerobik kebangsaan Strategi P&P :
formal dan tidak formal. bertanya khabar, serta secara bertatasusila. Pembelajaran
menyatakan terima kasih dan Kontekstual, Didik
penghargaan secara Hibur
bertatasusila. BBM : Buku Teks

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk memahami
1. Menyatakan maksud 3 Keberanian
makna perkataan, rangkai makna perkataan yang
perkataan yang berwarna KBAT : Menganalisis
kata, istilah, ungkapan, ayat, terdapat dalam pelbagai
merah dalam petikan Strategi P&P :
maklumat dan maksud bahan menggunakan glosari
dengan merujuk kamus dan Pembelajaran
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul
glosari. Berpusatkan Murid,
pelbagai bahan. dan tepat.
2. Membina 1 ayat Didik Hibur
menggunakan kata tersebut BBM : Buku Teks,
dengan betul dan tepat. Kamus

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Warisan murid dapat : Nilai Murni :
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk menyatakan
1. Menulis laporan Kebebasan
mengemukakan maklumat sesuatu situasi yang dibaca, didengar
pertandingan permainan Strategi P&P :
dan pandangan tentang dan ditonton menggunakan ayat yang
congkak dengan Penggabungjalinan,
sesuatu perkara. betul, tepat dan gramatis.
menggunakan ayat yang Didik Hibur
betul, tepat dan gramatis. BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan
1. Menyatakan 2 kata Nilai Murni :
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata seru,
pembenar dan 2 kata Kesyukuran
pelbagai golongan kata tanya, kata perintah,
pangkal ayat dengan betul. Strategi P&P :
kata dalam pelbagai ayat. kata pembenar dan kata
2. Menulis 2 contoh kata Pembelajaran
pangkal ayat dengan betul
pembenar dan kata pangkal Koperatif, Didik Hibur
mengikut konteks.
ayat dengan betul mengikut BBM : Buku Teks
konteks.

28
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Perindustrian Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
26 murid dapat : Nilai Murni :
15.07.19- Bertutur Bertutur 1. Menceritakan Berdikari
19.07.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.3 Menceritakan pengalaman pengalaman diri dan rakan Strategi P&P :
perkara dalam pelbagai diri dan orang lain dalam pada suatu situasi dengan Pembelajaran
situasi formal dan tidak pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi yang Kontekstual, Didik
formal. sebutan dan intonasi yang betul dan santun. Hibur
betul secara santun. 2. Bersoal jawab dengan BBM : Buku Teks
rakan tentang pengalaman
mereka dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
santun.

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Perindustrian Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.2 Membaca untuk memahami
1. Melakonkan dialog Berdikari
makna perkataan, rangkai maklumat daripada arahan
perbualan dengan Strategi P&P :
kata, istilah, ungkapan, ayat, dalam pelbagai bahan
memberikan respons yang Pembelajaran
maklumat dan maksud dengan memberikan respons
betul dan tepat. Berpusatkan Murid,
keseluruhan daripada yang betul dan tepat.
Didik Hibur
pelbagai bahan.
. BBM : Petikan Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.3 Menulis untuk melengkapkan 3.3.1 Menulis untuk melengkapkan Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
maklumat dalam pelbagai maklumat diri dan ayat dalam 1. Menulis maklumat diri Keberanian
bahan. pelbagai bahan dengan betul tokoh dengan menggunakan Strategi P&P :
dan tepat. ayat yang gramatis, betul Pembelajaran
dan tepat. Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
murid dapat : Sastera
4.3 Menghasilkan karya fiksyen 4.3.2 Menghasilkan syair secara
1. Mencipta 4 rangkap syair Nilai Murni : Hormat-
dan puisi secara terancang. terancang dan tertib,
berdasarkan gambar dan menghormati
menggunakan idea yang
perkataan yang diberikan Strategi P&P :
kreatif serta bahasa yang
dengan menggunakan Pembelajaran
indah dan menarik.
bahasa yang indah dan Koperatif, Didik Hibur
menarik. BBM : Buku Teks
2. Melagukan syair tersebut
dengan penuh penghayatan.

29
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Perindustrian Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
27 murid dapat : Nilai Murni : Berdikari
22.07.19- Bertutur Bertutur 1. Bersoal jawab dengan Strategi P&P :
26.07.19 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan soalan rakan menggunakan kata Pembelajaran
sesuatu perkara dengan bertumpu untuk mengetahui tanya yang betul, tepat dan Koperatif, Didik Hibur
menggunakan pelbagai soalan pesanan, arahan, panduan bertatasusila. BBM : Buku Teks
dan mengemukakan jawapan. dan tunjuk cara dengan betul,
tepat dan secara
bertatasusila.
Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Cerpen : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
2.2 Membaca untuk memahami Kuih Bakul Limau murid dapat : Sastera
2.2.3 Membaca untuk memahami
makna perkataan, rangkai Mandarin 1. Membaca dan Nilai Murni : Hormat-
idea keseluruhan dalam
kata, istilah, ungkapan, ayat, menyatakan idea menghormati
pelbagai bahan prosa dengan
maklumat dan maksud Novel : keseluruhan dengan betul Strategi P&P :
betul dan tepat secara
keseluruhan daripada Sejambak Bakti dan tepat secara luncuran Pembelajaran
luncuran dan imbasan.
pelbagai bahan. Bab 6, bab 7, bab 8, dan imbasan. Konstruktivisme,
bab 9 dan bab 10 Didik Hibur
BBM : Antologi
Kuingin Berterima
Kasih, Novel
Sejambak Bakti

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan
Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
prosa secara terancang. menyenaraikan isi 1. Membina 2 kerangka Keberanian
yang sesuai secara terancang penulisan berdasarkan teks Strategi P&P :
dan kemas menggunakan yang diberi secara Pembelajaran
bahasa yang tepat. terancang dan betul. Koperatif, Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Warisan murid dapat : Nilai Murni :
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan
1. Menyatakan 3 kata kerja Kebebasan
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata kerja tak
tak transitif dalam petikan Strategi P&P :
pelbagai golongan transitif dengan betul
dengan betul. Pembelajaran
kata dalam pelbagai ayat. mengikut konteks.
2. Menulis dialog Koperatif, Didik Hibur
berdasarkan petikan dengan BBM : Buku Teks
betul
mengikut konteks.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Pendidikan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
28 murid dapat : Nilai Murni : Baik Hati
29.07.19- Bertutur Bertutur 1. Membuat soal jawab Strategi P&P :
02.08.19 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan jawapan yang dengan rakan berdasarkan Pembelajaran
sesuatu perkara dengan sesuai tentang sesuatu bahan yang dberi tentang Kontekstual, Didik
menggunakan pelbagai soalan perkara dengan betul, tepat sesuatu perkara secara Hibur
dan mengemukakan jawapan. dan secara bertatasusila. bertatasusila. BBM : Buku Teks

30
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pendidikan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Baik Hati
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk menyaring
1. Membaca dan Strategi P&P :
maklumat daripada pelbagai dan mengenal pasti idea
menyatakan 1 idea utama Pembelajaran
bahan. utama dan idea sampingan
dalam petikan dengan betul Kontekstual, Didik
dengan betul dan tepat.
dan tepat. Hibur
2. Membaca dan BBM : Petikan Teks
menyatakan 1 idea
sampingan dalam petikan
dengan betul dan tepat.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Perindustrian Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan murid dapat : Nilai Murni : Berdikari
3.4.2 Menulis perenggan
prosa secara terancang. 1. Mengenal pasti idea untuk Strategi P&P : Belajar
pendahuluan dengan
menulis perenggan Cara Belajar,
membina ayat tema, ayat rangsangan
pendahuluan. Didik Hibur
dan ayat arahan
2. Menulis pendahuluan BBM : Buku Teks,
secara terancang, tertib dan
dengan membina ayat tema, Kertas Mahjong
kemas menggunakan bahasa
ayat rangsangan dan ayat
yang tepat, indah dan
arahan secara terancang
menarik.
dengan tepat, indah dan
menarik.

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Warisan murid dapat : Nilai Murni :
4.4 Mempersembahkan karya 4.4.1 Mempersembahkan
1. Menyediakan teks Kebebasan
prosa, puisi dan pelbagai pengacaraan menggunakan sebutan,
pengacaraan berdasarkan Strategi P&P :
persembahan lain. intonasi, nada,
bahan dengan baik. Pendekatan Modular,
gaya dan bahasa badan
2. Mempersembahkan Didik Hibur
yang sesuai melalui teknik
pengacaraan dengan BBM : Buku Teks
yang menarik dan
menggunakan teks
berkesan.
pengacaraan dengan
sebutan, intonasi, nada,
gaya dan bahasa badan
yang sesuai.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Pendidikan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
29 1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab dalam murid dapat : Nilai Murni : Baik Hati
05.08.19- sesuatu perkara dengan perbualan menggunakan 1. Bersoal jawab bersama KBAT : Menganalisis
9.08.19 menggunakan pelbagai soalan bertumpu dan rakan tentang kebaikan Strategi P&P :
soalan dan mengemukakan mengemukakan jawapan menyertai khidmat sosial Pembelajaran
jawapan. yang sesuai dan betul secara dengan betul secara Koperatif, Didik Hibur
bertatasusila. bertatasusila. BBM : Buku Teks

31
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pendidikan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Baik Hati
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara ekstensif
1. Menyenaraikan 10 kosa KBAT : Mencipta
pelbagai bahan untuk pelbagai bahan fiksyen dan
kata yang terdapat dalam Strategi P&P :
mengukuhkan kelancaran bukan fiksyen untuk
prosa yang dibaca. Belajar Cara Belajar,
membaca, meluaskan meningkatkan penguasaan
2. Membina 1 ayat Didik Hibur
perbendaharaan kata dan kosa kata dan ungkapan
berdasarkan kosa kata yang BBM : Pelbagai bahan
ilmu pengetahuan. menarik dengan pemahaman
diperoleh. bacaan, Buku Teks
dan penghayatan yang baik.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Perindustrian Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.3 Menulis perenggan isi dan murid dapat : Nilai Murni : Berdikari
prosa secara terancang. kesimpulan yang kemas 1. Menulis 3 perenggan isi Strategi P&P :
menggunakan ejaan yang dengan betul dan bahasa Pembelajaran
betul dan bahasa yang tepat. yang tepat. Kontekstual, Didik
2. Menulis 1 perenggan Hibur
kesimpulan dengan betul BBM : Buku Teks
dan bahasa yang tepat.

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan
1. Menyatakan 1 kata ganda Keberanian
kata ganda dalam pelbagai menggunakan kata ganda
penuh, 1 kata ganda penuh Strategi P&P :
ayat. penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan 1 kata Pembelajaran
berimbuhan dan kata ganda
ganda majmuk dengan Koperatif, Didik Hibur
majmuk dengan betul
betul. BBM : Buku Teks
mengikut konteks.
2. Membina 1 ayat
menggunakan kata ganda
penuh, kata ganda penuh
berimbuhan dan kata ganda
majmuk dengan betul.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Bahasa dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
30 1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.1 Menyampaikan isi dan fakta Kesusasteraan murid dapat : Sastera
19.08.19- tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara 1. Menjelaskan isi tentang Nilai Murni :
23.08.19 dalam pelbagai situasi. dengan betul dan jelas aktiviti Program Minggu Kasih Sayang
menggunakan ayat yang Bahasa sekolah dengan Strategi P&P :
gramatis. betul dan jelas Belajar Cara Belajar,
menggunakan ayat yang Didik Hibur
gramatis. BBM : Buku Teks

32
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Bahasa dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Kesusasteraan murid dapat : Sastera
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanis
1. Membaca secara mekanis Nilai Murni :
pelbagai bahan prosa dan pengumuman, ikrar, iklan
dengan sebutan dan Kasih Sayang
puisi. dan promosi dengan sebutan
intonasi yang betul, nada Strategi P&P :
dan intonasi yang betul,
yang sesuai serta Pembelajaran
nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar. Koperatif, Didik Hibur
kepantasan yang wajar.
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Pendidikan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.4 Menulis karangan murid dapat : Nilai Murni : Baik Hati
prosa secara terancang. berdasarkan bahan 1. Menulis 3 isi tersurat dan Strategi P&P :
rangsangan dan cerita 2 isi tersirat daripada bahan Pembelajaran
menggunakan ejaan yang rangsangan dengan Kontekstual, Didik
betul dan bahasa yang tepat, menggunakan ejaan yang Hibur
indah serta menarik. betul dan bahasa yang BBM : Buku Teks
tepat, indah serta menarik.

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Drama : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Hadiah murid dapat : Sastera
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan
1. Membuat 1 sinopsis Nilai Murni : Kasih
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya prosa
daripada drama Hadiah Sayang
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
dengan betul, rasional dan KBAT : Mengaplikasi
peribadi. peribadi tentang sinopsis,
penuh penghayatan. Strategi P&P :
tema dan persoalan dengan
2. Menyatakan tema dan 1 Pembelajaran
betul, rasional dan
persoalan yang terdapat di Koperatif, Didik Hibur
penuh penghayatan.
dalam drama Hadiah BBM : Antologi
dengan betul dan rasional. Kuingin Berterima
Kasih

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Bahasa dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
31 1.6 Menyampaikan maklumat 1.6.2 Menyampaikan maklumat Kesusasteraan murid dapat : Sastera
26.08.19- tentang sesuatu perkara dalam bentuk ucapan dan 1. Menyampaikan Nilai Murni :
30.08.19 dalam pelbagai situasi. pengumuman dengan betul, pengumuman dengan Kasih Sayang
tepat, jelas, intonasi yang betul, tepat, jelas, intonasi Strategi P&P :
sesuai dan berkesan yang sesuai dan berkesan Pembelajaran
menggunakan ayat yang menggunakan ayat yang Kecerdasan Pelbagai,
gramatis. gramatis. Didik Hibur
BBM : Buku Teks

33
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Puisi Tradisional : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Pantun Dua Kerat murid dapat : Nilai Murni :
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanis
(Nasihat) 1. Melafaz empat rangkap Kebersihan Fizikal dan
pelbagai bahan prosa dan pantun dengan sebutan dan
pantun secara mekanis Mental
puisi. intonasi yang betul dan nada
dengan sebutan dan Strategi P&P :
yang sesuai.
intonasi yang betul dan nada Pengayaan,
yang sesuai Pembelajaran
2. Membaca ulasan atau Konstruktivisme, Didik
pendapat yang telah dibuat Hibur
tentang pengajaran yang BBM : Antologi
terdapat di dalam pantun. Kuingin Berterima
Kasih

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Pendidikan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk murid dapat : Nilai Murni : Baik Hati
dan merumus pelbagai bahan menghasilkan ringkasan 1. Menulis 4 isi penting Strategi P&P :
prosa. dengan betul menggunakan dengan betul. Pembelajaran
ayat yang gramatis. 2. Menulis ringkasan dengan Koperatif, Didik Hibur
betul menggunakan ayat BBM : Buku Teks
yang gramatis. I-Think : Peta Buih

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
5.3 Memahami dan menggunakan 5.3.1 Memahami dan
1. Menyatakan 2 kata nama Keberanian
kata terbitan dalam pelbagai menggunakan awalan dan
berimbuhan awalan dan Strategi P&P :
ayat. akhiran bagi kata nama
akhiran berdasarkan dialog Pembelajaran
dengan betul mengikut
dengan betul. Berpusatkan Murid,
konteks.
2. Membina 1 ayat daripada Didik Hibur
2 kata nama berimbuhan BBM : Buku Teks
awalan dan akhiran dengan
betul mengikut konteks.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kerjaya Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
32 1.7 Berbincang dan berunding 1.7.1 Berbincang tentang sesuatu murid dapat : Nilai Murni :
02.09.19- tentang sesuatu perkara. perkara yang didengar atau 1. Membuat perbincangan Kesederhanaan
06.09.19 dilihat untuk bertukar-tukar dan bertukar idea tentang Strategi P&P :
pandangan secara rasional sesuatu isu secara rasional Pembelajaran
dengan ayat yang gramatis dengan ayat yang gramatis Koperatif, Didik Hibur
dan bahasa yang santun. dan bahasa yang santun. BBM : Buku Teks

34
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Kerjaya Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk memahami
1. Menyatakan maksud 3 Kesederhanaan
makna perkataan, rangkai makna perkataan yang
perkataan yang berwarna Strategi P&P :
kata, istilah, ungkapan, ayat, terdapat dalam pelbagai
merah dalam petikan Pembelajaran
maklumat dan maksud bahan menggunakan glosari
dengan merujuk kamus dan Kontekstual, Didik
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul
glosari. Hibur
pelbagai bahan. dan tepat.
2. Membina 1 ayat BBM : Buku Teks
menggunakan kata tersebut
dengan betul dan tepat.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Bahasa dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah Kesusasteraan murid dapat : Sastera
maklumat bagi menghasilkan maklumat daripada bahan 1. Menulis cerita Nilai Murni :
pelbagai bentuk penulisan dan grafik kepada bentuk prosa berdasarkan ilustrasi yang Kasih Sayang
grafik. atau bentuk puisi dan bentuk diberi dengan menggunakan Strategi P&P :
ilustrasi dengan bahasa yang betul dan Pembelajaran
menggunakan bahasa yang tafsiran yang tepat. Kontekstual, Didik
betul dan tafsiran yang tepat. Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Puisi Moden : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Aku murid dapat : Nilai Murni :
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan
1. Mendeklamasi sajak Semangat
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya puisi
dengan sebutan dan Bermasyarakat
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
intonasi yang betul, nada Strategi P&P :
peribadi. peribadi tentang bentuk,
yang sesuai serta penuh Pengayaan, Didik
huraian maksud dengan
penghayatan. Hibur
betul, rasional dan penuh
2. Menyatakan maksud 2 BBM : Antologi
penghayatan.
rangkap sajak dengan betul Kuingin Berterima
dan rasional. Kasih
3. Menyenaraikan 4 bentuk
sajak dengan betul dan
tepat.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kerjaya Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
33 1.7 Berbincang dan berunding 1.7.2 Berunding untuk murid dapat : Nilai Murni :
9.09.19- tentang sesuatu perkara. mendapatkan persetujuan 1. Membuat perundingan Kesederhanaan
13.09.19 bagi sesuatu tawaran tentang dengan rakan berdasarkan KBAT : Mencipta
sesuatu perkara secara bahan yang diberi dengan Strategi P&P :
rasional dengan ayat yang ayat yang gramatis dan Pembelajaran
gramatis dan bahasa yang bahasa yang santun. Koperatif, Didik Hibur
santun. BBM : Buku Teks

35
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Kerjaya Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.2 Membaca untuk memahami
1. Membaca dan Kesederhanaan
makna perkataan, rangkai maklumat daripada arahan
menyatakan 3 maklumat KBAT : Menilai
kata, istilah, ungkapan, ayat, dalam pelbagai bahan
daripada arahan dalam Strategi P&P :
maklumat dan maksud dengan memberikan respons
pelbagai bahan dengan Pembelajaran
keseluruhan daripada yang betul dan tepat.
betul dan tepat. Berpusatkan Murid,
pelbagai bahan.
Didik Hibur
. BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Kerjaya Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.2 Menulis untuk mengolah murid dapat : Nilai Murni :
maklumat bagi menghasilkan maklumat daripada bahan 1. Menulis 3 isi tersurat Kesederhanaan
pelbagai bentuk penulisan dan grafik kepada perenggan dan dengan baik dan Strategi P&P :
grafik. bahan prosa atau puisi mengunakan ayat yang Pembelajaran
kepada bahan ilustrasi menggunakan gramatis. Berpusatkan Murid,
ayat yang 2. . Menulis 3 isi tersirat Didik Hibur
gramatis. dengan baik dan BBM : Antologi
mengunakan ayat yang Kuingin Berterima
gramatis. Kasih

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan
1. Menyatakan 3 frasa nama Keadilan
menggunakan frasa dalam menggunakan frasa nama
dalam petikan teks dengan KBAT : Menilai
pelbagai ayat. dengan betul mengikut
betul. Strategi P&P :
konteks.
2. Membina 1 ayat daripada Pembelajaran
frasa nama dengan betul Berpusatkan Murid,
mengikut Didik Hibur
konteks. BBM : Buku Teks

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
34 1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu 1.8.1 Menerangkan sesuatu murid dapat : Nilai Murni :
16.09.19- atau topik. perkara dengan bernas dan 1. Menyambung sesuatu Keadilan
20.09.19 kritis secara jelas cerita berdasarkan ilustrasi Strategi P&P :
menggunakan ayat yang yang diberi dengan bernas Pembelajaran
betul, tepat dan gramatis. dan kritis secara jelas Kecerdasan Pelbagai,
menggunakan ayat yang Didik Hibur
betul, tepat dan gramatis. BBM : Buku Teks

36
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Novel : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
2.2 Membaca untuk memahami Sejambak Bakti murid dapat : Sastera
2.2.3 Membaca untuk memahami
makna perkataan, rangkai Bab 11, bab 12, bab 1. Membaca dan Nilai Murni : Hormat-
idea keseluruhan dalam
kata, istilah, ungkapan, ayat, 13, bab 14, bab 15, menyatakan idea menghormati
pelbagai bahan prosa dengan
maklumat dan maksud bab 16, dan bab 17 keseluruhan dengan betul Strategi P&P :
betul dan tepat secara
keseluruhan daripada dan tepat secara luncuran Pembelajaran
luncuran dan imbasan.
pelbagai bahan. dan imbasan. Konstruktivisme,
Didik Hibur
BBM : Novel
Sejambak Bakti

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Bahasa dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
3.7 Mengedit dan memurnikan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca Kesusasteraan murid dapat : Sastera
pelbagai teks. dan kesalahan nahu yang 1. Mengenal pasti kesalahan Nilai Murni :
mudah dengan betul tanpa ejaan,tanda baca,dan nahu Kasih Sayang
mengubah maksud asal daripada petikan. Strategi P&P :
ayat. 2. Membetulkan kesalahan Belajar Cara Belajar,
tersebut dengan betul Didik Hibur
tanpa mengubah maksud BBM : Buku Teks
asal ayat.

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Novel : Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Sejambak Bakti murid dapat : Sastera
4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan
Bab 18, bab 19 bab 1. Membaca novel pada Nilai Murni :
mengapresiasi karya sastera mengapresiasi karya sastera
20, bab 21, bab 22, setiap bab dengan penuh Kasih Sayang
dengan memberikan respons dengan memberikan respons
bab 23, bab 24, bab penghayatan. Strategi P&P :
peribadi. peribadi dari aspek
25 dan bab 26 2. Menggariskan Pengayaan, Didik
pengulangan kata dan
pengulangan kata yang Hibur
singkatan kata dengan betul
terdapat di dalam bab pada BBM :
dan penuh penghayatan.
novel dengan betul.
3. Menggariskan singkatan
kata yang terdapat di dalam
bab setia novel dengan
betul.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
35 1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu 1.8.2 Mengulas peristiwa murid dapat : Nilai Murni :
23.09.19- atau topik. mengikut urutan secara 1. Mengulas maklumat Keadilan
27.09.19 jelas dan bernas berdasarkan gambar KBAT : Menilai
menggunakan ayat yang mengikut urutan secara jelas Strategi P&P :
gramatis. dan bernas menggunakan Pembelajaran
ayat yang gramatis. Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

37
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk menyaring
1. Membaca dan Keadilan
maklumat daripada pelbagai dan mengenal pasti idea
menyatakan 1 idea utama KBAT : Menilai
bahan. utama dan idea sampingan
dalam petikan dengan betul Strategi P&P :
dengan betul dan tepat.
dan tepat. Pembelajaran
2. Membaca dan Kontekstual, Didik
menyatakan 1 idea Hibur
sampingan dalam petikan BBM : Petikan Teks
dengan betul dan tepat.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
3.1 Menulis untuk menerangkan 3.1.1 Menulis untuk menyatakan
1. Menjelaskan 3 makna Keadilan
makna kata dan istilah; makna kata dengan betul
bagi perkataan yang Strategi P&P :
maksud rangkai kata, mengikut konteks.
berwarna merah di dalam Pembelajaran
ungkapan dan ayat.
teks dengan betul. Berpusatkan Murid,
2. Membina 2 ayat daripada Didik Hibur
perkataan tersebut untuk BBM : Bahan Petikan
menyatakan makna kata Teks
dengan betul mengikut
konteks.
3. Membina 1 ayat untuk
menyatakan makna kata
bagi perkataan yang diberi
dengan betul mengikut
konteks.

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Pentadbiran dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Politik murid dapat : Nilai Murni : Rasional
5.5 Memahami dan 5.5.1 Memahami dan
1. Membina 5 ayat dasar Strategi P&P : Belajar
membina pelbagai ayat. membina ayat berdasarkan
berdasarkan teks dan Cara Belajar,
pola ayat inti dengan betul
ilustrasi yang diperoleh Didik Hibur
dan tepat mengikut konteks.
dengan dengan betul dan BBM : Buku Teks,
tepat mengikut konteks. Kertas Mahjong

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Pentadbiran dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
36 Politik murid dapat : Nilai Murni : Rasional
30.09.19- Bertutur Bertutur 1. Mendengar dan Strategi P&P :
04.10.19 1.1 Mendengar, mengenal dan 1.1.1 Mendengar dan mengenal menyatakan 3 perkataan Pembelajaran
menyebut perkataan, rangkai sebutan perkataan dan dengan sebutan yang betul Kontekstual, Didik
kata, istilah dan ungkapan rangkai kata dalam dan tepat. Hibur
serta intonasi ayat dalam pelbagai pelbagai ujaran dengan betul BBM : Buku Teks
ujaran. dan tepat.

38
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pentadbiran dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Politik murid dapat : Nilai Murni : Rasional
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara ekstensif
1. Membaca dan Strategi P&P :
pelbagai bahan untuk pelbagai bahan fiksyen dan
menyatakan maksud 5 Belajar Cara Belajar,
mengukuhkan kelancaran bukan fiksyen untuk
ungkapan yang terdapat Didik Hibur
membaca, meluaskan meningkatkan penguasaan
dalam prosa yang dibaca. BBM : Pelbagai bahan
perbendaharaan kata dan kosa kata dan ungkapan
2. Membina 1 ayat bacaan, Buku Teks
ilmu pengetahuan. menarik dengan pemahaman
berdasarkan kosa kata yang I-Think : Peta Pokok
dan penghayatan yang baik.
diperoleh.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Kerjaya Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk menyatakan
1. Menulis sekurang- Kesederhanaan
mengemukakan maklumat sesuatu situasi yang dibaca, didengar
kurangnya 5 ayat daripada Strategi P&P :
dan pandangan tentang dan ditonton menggunakan ayat yang
maklumat yang diperoleh Penggabungjalinan,
sesuatu perkara. betul, tepat dan gramatis.
dengan menggunakan ayat Didik Hibur
yang betul, tepat dan BBM : Buku Teks
gramatis.

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Kerjaya Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
4.2 Memahami dan menggunakan 4.2.1 Memahami dan
1. Membina 1 dialog tentang Kesederhanaan
perbandingan semacam, menggunakan perbandingan
kerjaya dengan Strategi P&P :
peribahasa, kata-kata hikmat, semacam dalam komunikasi
menggunakan perbandingan Pembelajaran
kiasan madah pujangga, dan dan penulisan dengan betul,
semacam tersebut dengan Koperatif, Didik Hibur
bahasa berirama dalam tepat dan mengikut konteks.
betul, BBM : Buku Teks
komunikasi dan penulisan.
tepat dan mengikut konteks.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Pentadbiran dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
37 Politik murid dapat : Nilai Murni : Rasional
07.10.19- Bertutur Bertutur 1. Mendengar sekurang – Strategi P&P :
10.10.19 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.1 Mendengar dan memahami kurangnya 3 perkataan, Pembelajaran
perkataan, rangkai kata, perkataan, rangkai kata, rangkai kata, istilah dan Kontekstual, Didik
istilah, ungkapan dan ayat istilah dan ungkapan dalam ungkapan dalam pelbagai Hibur
dalam pelbagai ujaran. pelbagai ujaran dengan betul ujaran. I-Think : Peta Alir
dan tepat mengikut konteks. 2. Menyatakan secara lisan BBM : Buku Teks
sekurang-kurangnya 3
perkataan, rangkai kata,
istilah dan ungkapan dalam
bentuk ayat.

39
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pentadbiran dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Politik murid dapat : Nilai Murni : Rasional
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.1 Membaca secara mekanis
1. Membaca secara mekanis Strategi P&P :
pelbagai bahan prosa dan pengumuman, ikrar, iklan
1 pengumuman dengan Pembelajaran
puisi. dan promosi dengan sebutan
sebutan dan intonasi yang Koperatif, Didik Hibur
dan intonasi yang betul,
betul, nada yang sesuai BBM : Buku Teks
nada yang sesuai serta
serta kepantasan yang
kepantasan yang wajar.
wajar.
2. Membaca secara mekanis
1 ikrar dengan sebutan dan
intonasi yang betul, nada
yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.3 Menulis untuk melengkapkan 3.3.1 Menulis untuk melengkapkan murid dapat : Nilai Murni :
maklumat dalam pelbagai maklumat diri dan ayat dalam 1. Menulis maklumat diri Keadilan
bahan. pelbagai bahan dengan betul tokoh dalam bentuk borang Strategi P&P :
dan tepat. maklumat diri dengan betul Pembelajaran
dan tepat. Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Pentadbiran dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Politik murid dapat : Nilai Murni : Rasional
5.6 Menganalisis dan 5.6.1 Menganalisis dan
1. Membetulkan kesalahan KBAT : Menganalisis
membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan ayat mudah.
ayat dalam dialog. Strategi P&P :
sesuatu ayat.
Pembelajaran
Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
38 Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
14.10.19- Bertutur Bertutur 1. Mengenal pasti 3 ayat Kebersihan Fizikal dan
18.10.19 1.2 Mendengar dan memahami 1.2.2 Mendengar dan memahami tunggal dan 3 ayat majmuk. Mental
perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat 2. Menjelaskan maksud 3 Strategi P&P :
istilah, ungkapan dan ayat majmuk yang mudah ayat tunggal dan 3 ayat Belajar Cara Belajar,
dalam pelbagai ujaran. dalam ujaran dengan majmuk tersebut dengan Didik Hibur
menyatakan maksud yang betul, tepat dan jelas BBM : Petikan Teks
betul, tepat dan jelas mengikut konteks.
mengikut konteks.

40
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sukan dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Rekreasi murid dapat : Nilai Murni :
2.1 Membaca secara mekanis 2.1.2 Membaca secara mekanis
1. Melafaz empat rangkap Keberanian
pelbagai bahan prosa dan pantun dengan sebutan dan
pantun secara mekanis Strategi P&P :
puisi. intonasi yang betul dan nada
dengan sebutan dan Pengayaan,
yang sesuai.
intonasi yang betul dan nada Pembelajaran
yang sesuai Konstruktivisme, Didik
2. Membaca ulasan atau Hibur
pendapat yang telah dibuat BBM : Buku Teks
tentang pengajaran yang
terdapat di dalam pantun.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan murid dapat : Nilai Murni :
prosa secara terancang. menyenaraikan isi 1. Membina 2 kerangka Keadilan
yang sesuai secara terancang penulisan dengan Strategi P&P :
dan kemas menggunakan menyenaraikan isi yang Pembelajaran
bahasa yang tepat. sesuai dengan terancang Koperatif, Didik Hibur
dan betul. BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
4.3 Menghasilkan karya fiksyen 4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen
1. Menulis satu cerita Keadilan
dan puisi secara terancang. dengan mengaplikasikan
berpandukan kerangka Strategi P&P :
kerangka penulisan
penulisan yang diberi secara Pembelajaran
sastera secara terancang dan
kreatif dengan bahasa yang Berpusatkan Murid,
tertib menggunakan idea
menarik. Didik Hibur
yang kreatif serta bahasa
BBM : Buku Teks
yang indah dan menarik.
Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
39 Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni :
21.10.19- Bertutur Bertutur Estetika 1. Menyatakan 3 idea utama Rasional
25.10.19 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.1 Mendengar dan memahami yang didengar dalam Strategi P&P :
maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea pelbagai wacana. Pembelajaran
hujah dalam pelbagai wacana dan dalam pelbagai wacana 2. Menghuraikan 3 idea Berpusatkan Murid,
memberikan respons. dengan memberikan respons utama tersebut secara lisan Didik Hibur
secara lisan dengan betul, dengan betul, tepat dan BBM : Bahan petikan
tepat dan bermakna. bermakna. teks

41
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Intergriti Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni :
2.2 Membaca untuk memahami 2.2.1 Membaca untuk memahami
1. Menyatakan maksud 3 Keadilan
makna perkataan, rangkai makna perkataan yang
perkataan yang berwarna Strategi P&P :
kata, istilah, ungkapan, ayat, terdapat dalam pelbagai
biru dalam petikan dengan Pembelajaran
maklumat dan maksud bahan menggunakan glosari
merujuk kamus dan glosari. Berpusatkan Murid,
keseluruhan daripada dan kamus dengan betul
2. Membina 1 ayat Didik Hibur
pelbagai bahan. dan tepat.
menggunakan kata tersebut BBM : Buku Teks,
dengan betul dan tepat. Kamus

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Perindustrian Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan murid dapat : Nilai Murni : Berdikari
3.4.2 Menulis perenggan
prosa secara terancang. 1. Mengenal pasti idea untuk KBAT : Menganalisis
pendahuluan dengan
menulis perenggan Strategi P&P : Belajar
membina ayat tema, ayat rangsangan
pendahuluan. Cara Belajar,
dan ayat arahan
2. Menulis pendahuluan Didik Hibur
secara terancang, tertib dan
dengan membina ayat tema, BBM : Buku Teks,
kemas menggunakan bahasa
ayat rangsangan dan ayat Kertas Mahjong
yang tepat, indah dan
arahan secara terancang I-Think : Peta Buih
menarik.
dengan tepat, indah dan
menarik.

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan
1. Mengkategorikan 3 kata menghormati
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata nama am
nama am dan 3 kata nama Strategi P&P :
pelbagai golongan dan kata nama khas
khas yang tunggal dan yang Pembelajaran
kata dalam pelbagai ayat. yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan. Berpusatkan Murid,
mengalami pemajmukan
2. Menulis 2 ayat daripada Didik Hibur
dengan betul mengikut
kata nama am dan 2 ayat BBM : Buku Teks
konteks.
daripada kata nama khas
yang tunggal dan yang
mengalami pemajmukan.
Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
40 murid dapat : Nilai Murni : Hemah
28.10.19- Bertutur Bertutur 1. Mendengar dan memberi Tinggi
01.11.19 1.3 Mendengar dan memahami 1.3.2 Mendengar dan memahami respons terhadap Strategi P&P :
maklumat, fakta, idea dan maklumat, fakta dan idea pengumuman dengan betul, Didik Hibur
hujah dalam pelbagai wacana dan dalam pengumuman dan tepat dan bermakna. BBM : Buku Teks
memberikan respons. ucapan dengan memberikan respons 2. Mendengar dan memberi I-Think : Peta Pokok
yang betul, tepat respons terhadap ucapan
dan bermakna. dengan betul, tepat dan
bermakna.

42
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
2.2 Membaca untuk memahami dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
2.2.2 Membaca untuk memahami
makna perkataan, rangkai 1. Membaca dan Nilai Murni :
maklumat daripada arahan
kata, istilah, ungkapan, ayat, menyatakan 3 maklumat Kesyukuran
dalam pelbagai bahan
maklumat dan maksud daripada dengan betul dan Strategi P&P :
dengan memberikan respons
keseluruhan daripada tepat. Pembelajaran
yang betul dan tepat.
pelbagai bahan. Kontekstual, Didik
Hibur
BBM : Buku Teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.3 Menulis perenggan isi dan murid dapat : Nilai Murni :
prosa secara terancang. kesimpulan yang kemas 1. Menulis 2 perenggan isi Semangat
menggunakan ejaan yang dengan betul dan bahasa Bermasyarakat
betul dan bahasa yang tepat. yang tepat. Strategi P&P :
2. . Menulis 2 perenggan Pembelajaran
kesimpulan dengan betul Kontekstual, Didik
dan bahasa yang tepat. Hibur
BBM : Buku Teks

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
murid dapat : Sastera
4.3 Menghasilkan karya fiksyen 4.3.2 Menghasilkan syair secara
1. Mencipta 4 rangkap syair Nilai Murni : Hormat-
dan puisi secara terancang. terancang dan tertib,
berdasarkan gambar dan menghormati
menggunakan idea yang
perkataan yang diberikan Strategi P&P :
kreatif serta bahasa yang
dengan menggunakan Pembelajaran
indah dan menarik.
bahasa yang indah dan Koperatif, Didik Hibur
menarik. BBM : Buku Teks
2. Melagukan syair tersebut
dengan penuh penghayatan.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Perpaduan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
41 murid dapat : Nilai Murni :
04.11.19- Bertutur Bertutur 1. Berbual dengan rakan Semangat
08.11.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.1 Berbual tentang kegiatan tentang kegiatan harian Bermasyarakat
perkara dalam pelbagai situasi harian serta hal-hal serta hal-hal persendirian Strategi P&P :
formal dan tidak formal. persendirian menggunakan dengan menggunakan Pembelajaran
sebutan dan intonasi yang sebutan dan intonasi yang Kontekstual, Didik
betul secara santun. betul secara santun. Hibur
BBM : Buku Teks

43
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
2.2 Membaca untuk memahami murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
2.2.3 Membaca untuk memahami
makna perkataan, rangkai 1. Membaca dan menghormati
idea keseluruhan dalam
kata, istilah, ungkapan, ayat, menyatakan idea KBAT : Mencipta
pelbagai bahan prosa dengan
maklumat dan maksud keseluruhan dalam pelbagai Strategi P&P :
betul dan tepat secara
keseluruhan daripada bahan dengan betul dan Pembelajaran
luncuran dan imbasan.
pelbagai bahan. tepat secara luncuran dan Konstruktivisme,
imbasan. Didik Hibur
BBM : Pelbagai
petikan teks

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.4 Menulis untuk menghasilkan 3.4.4 Menulis karangan Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni :
prosa secara terancang. berdasarkan bahan Estetika 1. Menulis 3 isi tersurat dan Rasional
rangsangan dan cerita 2 isi tersirat daripada bahan Strategi P&P :
menggunakan ejaan yang rangsangan dengan Pembelajaran
betul dan bahasa yang tepat, menggunakan ejaan yang Kontekstual, Didik
indah serta menarik. betul dan bahasa yang Hibur
tepat, BBM : Buku Teks
indah serta menarik.

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Kesihatan & Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Kebersihan murid dapat : Nilai Murni :
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan
1. Menyenaraikan 2 contoh Kebersihan Fizikal dan
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata adjektif
kata adjektif warna, bentuk, Mental
pelbagai golongan warna, bentuk, perasaan dan
perasaan dan waktu dengan Strategi P&P :
kata dalam pelbagai ayat. waktu dengan betul
betul. Pembelajaran
mengikut konteks.
2. Membina 1 ayat daripada Koperatif, Didik Hibur
kata adjektif tersebut BBM : Buku Teks
dengan betul mengikut I-Think : Peta Buih
konteks yang sesuai.

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
42 Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni :
11.11.19- Bertutur Bertutur Estetika 1. Berbual atau membuat Rasional
15.11.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.2 Berbicara untuk memulakan wawancara tentang KBAT : Menganalisis
perkara dalam pelbagai situasi dan mengakhiri perbualan, pengalaman diri dan Strategi P&P :
formal dan tidak formal. bertanya khabar, serta keluarga berkaitan Pembelajaran
menyatakan terima kasih dan kebudayaan kaum di Kontekstual, Didik
penghargaan secara Malaysia secara Hibur
bertatasusila. bertatasusila. BBM : Buku Teks
I-Think : Peta Bulatan

44
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
2.3 Membaca untuk memproses 2.3.1 Membaca untuk menyaring
1. Membaca dan menghormati
maklumat daripada pelbagai dan mengenal pasti idea
menyatakan 1 idea utama Strategi P&P :
bahan. utama dan idea sampingan
dalam petikan dengan betul Pembelajaran
dengan betul dan tepat.
dan tepat. Kontekstual, Didik
2. Membaca dan Hibur
menyatakan 1 idea BBM : Petikan Teks
sampingan dalam petikan
dengan betul dan tepat.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.5 Menulis untuk meringkaskan 3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni : Rasional
dan merumus pelbagai bahan menghasilkan ringkasan Estetika 1. Menulis 4 isi penting Strategi P&P :
prosa. dengan betul menggunakan dengan betul. Pembelajaran
ayat yang gramatis. 2. Menulis ringkasan dengan Koperatif, Didik Hibur
betul menggunakan ayat BBM : Buku Teks
yang gramatis. I-Think : Peta Buih

Aspek Seni Bahasa Aspek Seni Bahasa Alam Sekitar dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa,
Teknologi Hijau murid dapat : Kelestarian Alam
4.4 Mempersembahkan karya 4.4.1 Mempersembahkan
1. Mempersembahkan Sekitar
prosa, puisi dan pelbagai pengacaraan menggunakan sebutan,
pengacaraan dengan Nilai Murni :
persembahan lain. intonasi, nada,
menggunakan teks Kerjasama
gaya dan bahasa badan
pengacaraan dengan KBAT : Mencipta
yang sesuai melalui teknik
sebutan, intonasi, nada, Strategi P&P :
yang menarik dan
gaya dan bahasa badan Pendekatan Modular,
berkesan.
yang sesuai. Didik Hibur
BBM : Buku Teks

Minggu Kemahiran Mendengar Dan Kemahiran Mendengar Dan Kebudayaan, Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
43 Kesenian dan murid dapat : Nilai Murni :
18.11.19- Bertutur Bertutur Estetika 1. Menceritakan Rasional
22.11.19 1.4 Berbicara tentang sesuatu 1.4.3 Menceritakan pengalaman pengalaman diri dengan KBAT : Menilai
perkara dalam pelbagai diri dan orang lain dalam sebutan dan intonasi yang Strategi P&P :
situasi formal dan tidak pelbagai situasi dengan betul dan santun. Pembelajaran
formal. sebutan dan intonasi yang 2. Bersoal jawab dengan Kontekstual, Didik
betul secara santun. rakan tentang pengalaman Hibur
mereka dengan sebutan dan BBM : Buku Teks
intonasi yang betul dan I-Think : Peta Buih
santun. Berganda

45
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUNAN BERFOKUS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 (KSSM) 2018

Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca Sejarah dan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
Warisan murid dapat : Nilai Murni :
2.4 Membaca secara ekstensif 2.4.1 Membaca secara ekstensif
1. Menyenaraikan 5 kosa Kebebasan
pelbagai bahan untuk pelbagai bahan fiksyen dan
kata yang terdapat dalam Strategi P&P :
mengukuhkan kelancaran bukan fiksyen untuk
prosa yang dibaca. Belajar Cara Belajar,
membaca, meluaskan meningkatkan penguasaan
2. Membina 1 ayat Didik Hibur
perbendaharaan kata dan kosa kata dan ungkapan
berdasarkan kosa kata yang BBM : Pelbagai bahan
ilmu pengetahuan. menarik dengan pemahaman
diperoleh. bacaan, Buku Teks
dan penghayatan yang baik.

Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis Pelancongan Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa
3.6 Menulis untuk mengolah 3.6.1 Menulis untuk mengolah murid dapat : Nilai Murni : Hormat-
maklumat bagi menghasilkan maklumat daripada bahan 1. Menulis karangan tentang menghormati
pelbagai bentuk penulisan dan grafik kepada bentuk prosa pelancong kesihatan di Strategi P&P :
grafik. atau bentuk puisi dan bentuk Malaysia dengan Pembelajaran
ilustrasi dengan menggunakan bahasa yang Kontekstual, Didik
menggunakan bahasa yang betul dan tafsiran yang Hibur
betul dan tafsiran yang tepat. tepat. BBM : Buku Teks

Aspek Tatabahasa Aspek Tatabahasa Sains, Teknologi Pada akhir pengajaran, EMK : Bahasa, Sains
dan Inovasi murid dapat : dan Teknologi
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan
1. Menyatakan 2 kata Nilai Murni :
menggunakan perkataan daripada menggunakan kata seru,
pembenar dan 2 kata Kesyukuran
pelbagai golongan kata tanya, kata perintah,
pangkal ayat dengan betul. Strategi P&P :
kata dalam pelbagai ayat. kata pembenar dan kata
2. Menulis 2 contoh kata Pembelajaran
pangkal ayat dengan betul
pembenar dan kata pangkal Koperatif, Didik Hibur
mengikut konteks.
ayat dengan betul mengikut BBM : Buku Teks
konteks.

Cuti Akhir Tahun 2017


( 23. November. 2019 sehingga 31. Disember. 2019 )

46