Anda di halaman 1dari 15

SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit

1 Antara yang berikut, manakah 5 Rajah 3 ialah graf halaju-masa yang berjisim 10 kg itu bergerak dengan
bukan kuantiti vektor? menunjukkan pergerakan sebuah halaju seragam iaitu 2 m s –1.
A Daya C Halaju objek. Berapakah daya yang perlu dikena
B Kuasa D Momentum untuk memecut troli itu kepada 2 m
s–2?
2 Rajah 1(a) dan 1(b) menunjukkan A 25 N C 45 N
bacaan pada tolok skru mikrometer B 35 N D 55 N
sebelum dan selepas digunakan
untuk mengukur ketebalan 10 9 Antara ciri-ciri keselamatan dalam
keping kertas. sebuah kereta yang berikut, manakah
Rajah 3 tidak bantu dalam mengurangkan
Antara pernyataan yang berikut, daya impuls dalam suatu
manakah benar tentang pergerakan kemalangan?
objek itu? A Penahan kepala
A Objek berada dalam pegun dari B Tali pinggan keledar
titik P ke Q. C Bamper keluli
B Objek bergerak pada halaju malar D Beg udara automatik
Rajah 1(a) dari titik P ke Q.
C Objek menyahpecut dari titik Q 10 Rajah 5 menunjukkan seorang
ke R. pekebun menarik kereta sorong
D Objek balik ke kedudukan dengan daya 40 N.
asalnya apabila sampai ke titik R.

6 Rajah 4 menunjukkan seorang budak


lelaki sedang mengayuh basikal.
Rajah 1(b)
Berapakah ketebalan bagi sekeping
Rajah 5
kertas?
Jika pekebun itu bergerak dengan
A 0.247 mm
halaju seragam, berapakah daya
B 0.251 mm
geseran yang melawan kereta sorong
C 0.247 cm
itu?
D 0.251 cm
Rajah 4 A 32.8 N C 22.9 N
Didapati basikal masih akan B 28.0 N D 40.0 N
3 Sebuah kereta bergerak dengan
bergerak ke hadapan walaupun
halaju 85 km j–1. Berapakah
budak lelaki itu telah pun berhenti 11 Rajah 6 menunjukkan sebuah kapal
halajunya dalam unit m s–1?
mengayuh. Ini menunjukkan selam yang berada 55 m di bawah
A 0.98 m s–1
A konsep inersia permukaan laut.
B 3.54 m s–1
B konsep momentum
C 23.61 m s–1
C konsep keseimbangan daya
D 59.02 m s–1
D konsep keabadian tenaga
4 Rajah 2 menunjukkan jalan yang
7 Sebiji bola yang berjisim 0.5 kg
dilalui oleh sebuah kereta dari J ke
bergerak dengan halaju 3 m s–1
M dalam 45 minit.
berlanggar dengan sebiji bola yang
berjisim 0.7 kg dalam keadaan Rajah 6
pegun. Berapakah halaju dua bola Diberi ketumpatan air laut ialah 1
itu yang bergerak bersama selepas 070 kg m–3, hitungkan tekanan yang
perlanggaran? dikenakan ke atas kapal selam pada
A 1.25 m s–1 C 3.00 m s–1 kedalaman tersebut bawah laut.
B 1.50 m s –1
D 3.60 m s–1 [Andaikan g = 10 N kg–1]
A 5.14  103 N m–2
Rajah 2
B 1.94  103 N m–2
What is the car’s average velocity? C 1.94  105 N m–2
Berapakah halaju purata bagi kereta D 5.89  105 N m–2
itu?
A 25.0 km j–1 C 61.0 km j–1 12 Rajah 7 menunjukkan sebuah
B 33.3 km j –1
D 81.3 km j–1 8 Seorang pelanggan menolak sebuah bongkah kayu yang diletakkan di
troli dengan daya 35 N. Troli yang atas lantai.

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 60 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
B Tekanan atmosfera yang lebih
tinggi mencegah kenaikan jus
melalui straw itu.
C Tekanan dalam straw lebih
rendah daripada tekanan
atmosfera.
Rajah 7 D Tekanan dalam straw yang lebih
Rajah 11
Diberi jisim bongkah kayu itu ialah tinggi memaksa jus ke bawah.
Hitungkan daya minimum yang
3 kg, carikan tekanan maksimum
diperlukan untuk mengangkat beban
yang boleh dikenakan oleh bongkah 15 Rajah 10 menunjukkan satu
yang berjisim 20 kg.
kayu itu ke atas lantai. takungan air atas bukit yang
A 6.67 N C 133.33 N
A 1.5  103 Pa C 1.0  104 Pa membekalkan air kepada bangunan
B 66.67 N D 266.67 N
B 2.0  103 Pa D 1.5  104 Pa yang berdekatan. Air yang
dibekalkan akan disimpan dalam
18 Rajah 12 menunjukkan satu bongkah
13 Rajah 8 menunjukkan sebuah bekas tangki air di atas bangunan.
diletakkan dalam cecair yang
yang digerudi dengan beberapa lubang berketumpatan 900 kg m–3.
yang serupa.

Rajah 10
Hitungkan tekanan air pada x.
[Ketumpatan air = 1 000 kg m–3]
A 2.00  105 N m–2
B 1.45  105 N m–2
C 3.45  105 N m–2 Rajah 12
D 5.45  105 N m–2 Diberi isi padu bongkah itu ialah 64
Rajah 8 16 Satu objek x dengan ketumpatan cm3, carikan berat ketaranya dalam
Antara yang berikut, manakah benar 6.80  103 kg m–3 diletakkan ke cecair.
tentang tekanan air dalam bekas itu? A 0.576 N C 3.200 N
dalam empat jenis cecair yang
A P mempunyai tekanan air yang B 2.624 N D 3.776 N
berlainan seperti yang ditunjukkan
tertinggi.
dalam Jadual 1.
B P dan Q mempunyai tekanan air 19 Rajah 13 menunjukkan sebiji bola
yang sama. yang berpusing dalam lintasan
–3
C Tekanan air dalam R adalah lebih Cecair Ketumpatan cecair/ kg m
lengkung.
tinggi daripada P.
P 9.80  102
D S mempunyai tekanan air
terendah. Q 3.45  103

14 Rajah 9 menunjukkan seorang budak R 6.50  103 Rajah 13


lelaki sedang meminum dengan Mengapakah bola yang berpusing itu
menggunakan straw yang S 1.04  104 tidak bergerak dalam lintasan lurus?
mempunyai lubang kecil. Jadual 1 A Rintangan udara menyebabkan
Dalam cecair yang manakah objek x bola itu bergerak melengkung.
akan terapung di atas? B Daya graviti lebih tinggi daripada
A P C R tekanan atmosfera.
B Q D S C Bola yang berpusing itu
menghasilkan satu aliran udara
17 Rajah 11 menunjukkan satu sistem yang cepat di satu sisi dan
hidraulik yang mempunyai satu menyebabkan tekanan yang lebih
omboh kecil dan satu omboh besar rendah.
dengan luas keratan rentas 50 cm 2 D Tekanan atmosfera lebih tinggi
Rajah 9 dan 150 cm2 masing-masing. daripada tekanan dalam bola.
Budak lelaki itu mendapati dia tidak
dapat menghisap jus. Mengapakah 20 Rajah 14 menunjukkan satu bola
ini berlaku? besi panas direndamkan dalam air
A Tekanan dalam straw sama yang bersuhu 35 °C.
dengan tekanan atmosfera.

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 61 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit

23 Antara graf yang berikut, manakah


menunjukkan ciri-ciri gas yang
mematuhi Hukum Charles?
A

Rajah 17
Sinar cahaya yang manakah, A, B, C
Rajah 14
B atau D dalam Rajah 17 adalah betul?
Jika bola besi itu bersuhu 80 °C,
ramalkan suhu air apabila
keseimbangan terma tercapai di 26 Rajah 18 menunjukkan lintasan
antara bola besi dan air. cahaya merambat dari udara ke
A Pada 80 °C dalam medium x.
B Antara 35 °C hingga 80 °C
C Kurang daripada 35 °C
D Pada suhu bilik
C

21 Satu 1 kW cerek elektrik digunakan


untuk memanaskan 3 kg air pada 25
°C selama 10 minit. Hitungkan suhu
air selepas 10 minit. D
[Muatan haba tentu bagi air = 4 200 Rajah 18
J kg–1°C–1] Berapakah indeks pembiasan bagi x?
A 47.6 °C C 72.6 °C A 0.684
B 52.4 °C D 100.0 °C B 0.815
C 1.879
22. Rajah 15 menunjukkan lengkung
D 2.240
pemanasan untuk sesuatu bahan.

24 Rajah 16 menunjukkan satu objek 27 Antara keadaan yang berikut,


diletakkan pada satu titik di depan manakah diperlukan untuk kejadian
cermin cekung. pantulan dalam penuh?
A Sudut tuju mesti lebih besar
daripada sudut pantulan.
B Sudut pantulan mesti lebih kecil
daripada sudut genting.
C Sudut tuju mesti lebih besar
Rajah 15
daripada sudut genting.
Antara keadaan bahan yang berikut, Rajah 16 D Sudut genting mesti lebih kecil
manakah tidak dipadankan betul Pada titik yang manakah, A, B, C daripada sudut pantulan.
atau D, objek yang diletak padanya
dengan selang masa?
akan membentuk satu imej yang 28 Satu objek diletakkan di depan satu
Selang masa Keadaan bahan dikecilkan? kanta yang mempunyai panjang
fokus 10 cm. Imej yang terbentuk
A PQ Cecair
25 Rajah 17 menunjukkan satu sinar adalah 2 kali lebih besar daripada
B QR Pepejal + Cecair cahaya ditujukan ke bongkah kaca. saiz objek. Berapakah jarak objek?
A 10 cm
C ST Cecair + Gas B 15 cm
C 20 cm
D RS Cecair
D 25 cm

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 62 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
B Getaran zarah-zarah adalah berikut, manakah tidak benar
29 Antara graf sesaran-masa (s.t) yang bersudut tegak dengan arah tentang pelembapan ayunan bandul?
berikut, manakah menunjukkan satu perambatan gelombang. A Amplitud berkurang
gelombang yang mempunyai C Getaran zarah-zarah adalah B Tempoh berkurang
amplitud 4 cm dan frekuensi bersudut tirus dengan arah C Frekuensi adalah malar
40 Hz? perambatan gelombang. D Panjang gelombang adalah malar
D Getaran zarah-zarah adalah
A bersudut cakah dengan arah 33 Apabila gelombang satah merambat
perambatan gelombang. dari air yang cetek kepada kawasan
yang lebih dalam, apakah yang akan
berlaku terhadap frekuensi dan
32 Antara yang berikut, manakah
panjang gelombangnya dalam
menunjukkan pantulan gelombang
kawasan yang lebih dalam?
air pada pemantul satah?

A Frekuensi Panjang
gelombang

B A Berkurang Bertambah

B Berkurang Tidak berubah

C Tidak berubah Bertambah

D Bertambah Berkurang

B 34 Rajah 20 menunjukkan corak


interferens bagi gelombang air dari
dua sumber koheren, x1
C dan x2.

C Rajah 20
Antara yang berikut, manakah
menunjukkan superposisi gelombang
D
pada titik P?

D
30 Rajah 19 menunjukkan satu jenis
gelombang.
B

Rajah 19
Antara pernyataan yang berikut,
manakah benar tentang gelombang
itu?
A Getaran zarah-zarah dalam
medium adalah selari dengan arah 31 Ayunan bandul ringkas akan
perambatan gelombang. mengalami pelembapan selepas
seketika. Antara pernyataan yang

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 63 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
C 38 Antara litar yang berikut, manakah
mempunyai rintangan berkesan yang 41 Rajah 24 menunjukkan arah medan
tertinggi jika semua perintang adalah magnet di sekeliling satu dawai.
serupa?

35 Rajah 21 menunjukkan seorang Rajah 24


budak lelaki menjerit di mulut satu Antara peraturan yang berikut,
gua dan gema didengar selepas 0.4 C manakah digunakan untuk
saat. menentukan arah medan magnet?
A Peraturan tangan kiri Fleming
B Peraturan tangan kanan Fleming
C Petua genggaman tangan kiri
D Petua genggaman tangan kanan
42 Antara pernyataan yang berikut,
manakah benar tentang magnitud
D arus teraruh?
A Arus teraruh berkurang apabila
Rajah 21 kelajuan bagi pergerakan relatif
Hitungkan jarak di antara budak berkurang.
lelaki itu dengan dinding gua yang B Arus teraruh bertambah apabila
memantulkan jeritan itu. panjang konduktor berkurang.
39 Satu motor elektrik 1 kV, 8 kW C Arus teraruh bertambah apabila
[Andaikan laju bunyi = 300 m s–1]
digunakan untuk mengangkat satu kekuatan medan magnet
A 30 m C 90 m
beban yang berjisim 800 kg kepada bertambah.
B 60 m D 120 m
ketinggian 10 m dalam 15 saat. D Arus teraruh adalah maksimum
Berapakah kecekapan bagi motor apabila konduktor memotong
36 Satu 500 mA arus elektrik mengalir
elektrik itu? medan magnet secara menegak.
melalui satu perintang dalam 1
A 33.33% C 66.67%
minit. Berapakah bilangan elektron 43 Rajah 25 menunjukkan sebuah
B 53.33% D 100%
yang mengalir melalui perintang itu? model bagi penghantaran tenaga
[Cas untuk satu elektron = 1.6  10– elektrik dengan tiga mentol serupa,
19 40 Rajah 23 menunjukkan satu litar
C] x, y dan z.
ringkas yang mengandungi satu 1.5
A 3.125  1018 C 1.875  1020
V sel kering dengan rintangan dalam
B 1.875  1019 D 3.125  1021
0.2 . Apabila suis ditutup, bacaan
pada ammeter ialah 0.5 A.
37 Rajah 22 menunjukkan hubungan
antara beza keupayaan dan arus
untuk empat konduktor yang Rajah 25
berbeza. Jika kecerahan mentol mengikut
tertib menurun z, x, y, antara yang
berikut, manakah mungkin ialah
bilangan lilitan dalam teras 1 dan
teras 2?

P Q R S

A 50 100 100 2 000


Rajah 23
Diberi perintang R1 dan R2 adalah B 2 000 100 100 50
Rajah 22 serupa, berapakah bacaan voltmeter
Konduktor yang manakah C 100 2 000 2 000 50
dalam litar tertutup?
mempunyai rintangan terendah? A 1.4 V C 2.8 V D 100 50 50 2 000
B 1.5 V D 3.0 V
© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 64 SULIT
SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
B
44 Rajah 26 menunjukkan satu elektron
dari katod memecut ke arah anod.
48 Satu sampel mengandungi jumlah
bahan radioaktif x yang tertentu dan
mempunyai setengah hayat selama
15 hari. Selepas 3 bulan, hanya 12 g
Rajah 26 bahan radioaktif x yang tertinggal.
Diberi beza keupayaan antara C Berapakah jisim bahan radioaktif x
kepingan logam ialah 1 000 V, pada permulaan?
hitungkan kelajuan elektron itu. A 72 g C 768 g
[Jisim elektron, me = 9.1  10–31 kg, B 540 g D 1 080 g
cas satu elektron, e = 1.6  10–19 C]
A 1.326  107 m s–1
49 Rajah 28 menunjukkan siri
B 1.875  107 m s–1
pereputan radioaktif bagi nukleus P
C 1.789  108 m s–1
D kepada nukleus S.
D 4.193  108 m s–1

45 Antara pasangan atom yang berikut,


manakah boleh bertindak sebagai
bendasing untuk menghasilkan
semikonduktor jenis p dan jenis n
apabila didopkan ke dalam
semikonduktor yang tulen?
47 Rajah 27 menunjukkan satu
kombinasi tiga get logik.

Semikonduktor Semikonduktor Rajah 28


jenis p jenis n Berapakah zarah alfa dan zarah beta
Rajah 27 yang dikeluarkan dalam proses
A Galium Antimoni Antara jadual kebenaran yang penguraian itu?
berikut, manakah betul bagi
B Boron Indium Bilangan zarah Bilangan zarah
kombinasi tiga get logik itu?
A C alfa beta
C Fosforus Galium
P Q R P Q R P Q R
A 2 1
D Antimoni Arsenik
0 0 1 0 0 0 0 0 0
B 3 0
46 Antara litar yang berikut, manakah 0 1 0 0 1 1 0 1 1
C 3 3
mempunyai mentol yang menyala?
1 0 1 1 0 0 1 0 0
A D 6 3
1 1 1 1 1 0 1 1 0
50 Persamaan berikut menunjukkan
satu tindak balas pelakuran nukleus.

2
1 H + 31H  42He + 10n

B D
Jika 2.85  10–12 J tenaga telah
P Q R P Q R dibebaskan semasa tindak balas
0 0 1 0 0 1 berlaku, hitungkan cacat jisimnya.
[1 u.j.a. = 1.66  10–27 kg, halaju
0 1 1 0 1 0 cahaya = 3  108 m s–1]
A 0.017 u C 0.086 u
1 0 1 1 0 0
B 0.019 u D 0.057 u
1 1 1 1 1 0

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 65 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit

4531/2
FIZIK
BAHAGIAN A [60 MARKAH]
KERTAS 2 Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
2 jam 30 minit

1 Rajah 1 menunjukkan satu alat pengukur. (b) Ramalkan sebarang perubahan yang akan berlaku
kepada paras merkuri dalam turus PQ jika manometer
diperbuat dengan tiub yang lebih kecil diameternya.
Terangkan.

______________________________________________

______________________________________________
[2 markah]

3 Rajah 3 menunjukkan satu 500 g bongkah besi bersuhu


120°C diletakkan ke dalam satu bekas yang mengandungi
800 g cecair X pada suhu bilik.
Diagram 1
(a) Namakan alat pengukur tersebut.
______________________________________________
[1 markah]
(b) Apakah nilai bagi pembahagian terkecil pada skala?
______________________________________________
[ markah]
(c) Jika alat pengukur itu mempunyai ralat sifar negatif
sebanyak 0.05 cm, berapakah diameter bola besi yang
sebenarnya? Rajah 3
Dua objek itu mencapai keseimbangan terma pada suhu
55°C.
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan
[2 markah] (i) keseimbangan terma?
2 Rajah 2 menunjukkan satu manometer yang digunakan ________________________________________
untuk mengukur tekanan gas dalam satu tangki. [1 markah]
(ii) muatan haba tentu?
________________________________________
[1 markah]
(b) Hitungkan jumlah haba yang dibebaskan oleh bongkah
besi untuk mencapai keseimbangan terma.

2 markah]
(c) Hitungkan muatan haba tentu cecair X.
Rajah 2
(a) Diberi ketumpatan merkuri ialah 1.36  104 kg m–3,
hitungkan tekanan bekalan gas, dalam unit Pascal, Pa.
[2 markah]
(d) Apakah fungsi bagi kain baldu dan kepingan
[3 markah] polistirena?
______________________________________________
[1 markah]
© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 66 SULIT
SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
(b) Nyatakan jenis sinaran yang mempunyai frekuensi
4 Rajah 4 menunjukkan seorang murid sedang memerhati tertinggi.
sekeping duit syiling di dasar sebuah bikar yang dipenuhi ______________________________________________
dengan air. Dia mendapati bahawa duit syiling itu wujud [1 markah]
mendekati permukaan berbanding dengan kedudukan (c) Berikan dua ciri-ciri bagi gelombang elektromagnet.
sebenarnya. 1. __________________________________________
2. __________________________________________
[2 markah]
(d) Berikan satu kegunaan gelombang radio.
______________________________________________
[1 markah]
(e) Namakan satu jenis gelombang elektromagnet yang
boleh menyebabkan penyakit kanser.
______________________________________________

[1 markah]
Rajah 4
(a) (i) Namakan fenomena yang terjadi.
6 Jadual 1.1 menunjukkan tiga alat elektrik dengan kadar dan
________________________________________
bilangan jam mereka yang telah digunakan dalam satu
[1 markah]
bulan.
(ii) Terangkan fenomena itu.
________________________________________
Bilangan jam yang telah
[1 markah] Alat elektrik Kadar
digunakan
(b) Lukiskan satu gambar rajah sinar dari titik x ke mata
murid dalam Rajah 4 untuk menunjukkan bagaimana Cerek elektrik 240 V, 2 000 W 120
duit syiling itu kelihatan lebih dekat. Tandakan imej duit Peti sejuk 240 V, 250 W 720
syiling sebagai x’.
Mesin basuh 240 V, 200 W 60
Jadual 1.1

[2 markah]
(c) Hitungkan jarak imej x’ dari permukaan air jika tinggi (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar kuasa bagi
bikar itu ialah 15 cm. peti sejuk?
[Indeks pembiasan air = 1.33] ______________________________________________
[1 markah]
(b) Berapakah rintangan bagi sebuah cerek elektrik?

[2 markah] [2 markah]
(d) Nyatakan satu fenomena semula jadi yang disebabkan (c) Hitungkan arus yang mengalir melalui mesin basuh.
oleh ciri-ciri cahaya itu.
______________________________________________
______________________________________________
[2 markah]
[1 markah]
5 Rajah 5 menunjukkan spektrum elektromagnet. (d) Jadual 1.2 menunjukkan tarif kegunaan tenaga elektrik
dalam kawasan perumahan.

Sinar X Cahaya Y Gelombang Gelombang Tenaga elektrik Kadar per unit


Sinar-X
gama nampak mikro radio
100 unit yang pertama RM0.18
Rajah 5
100 unit yang
(a) Namakan sinar X dan Y. RM0.21
seterusnya
X: __________________________________________
Y: __________________________________________ Melebihi 201 unit RM0.24
[2 markah]
Jadual 1.2

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 67 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
Berdasarkan Jadual 1.2, hitungkan jumlah kos
menggunakan tenaga elektrik bagi alat elektrik yang
disenaraikan dalam Jadual 1.1. [1 markah]
(d) Jika satu spring yang diperbuat daripada bahan yang
sama tetapi panjangnya lebih kurang telah digunakan
[3 markah] dalam eksperimen ini, lakarkan satu graf untuk
pemanjangan spring, x lawan daya regangan, F. Label
7 Rajah 6.1 menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen dan tandakan spring asal dan spring baru dengan S dan
untuk mengkaji hubungan antara pemanjangan satu spring
S’.
dengan daya regangan. Graf dalam Rajah 6.2 menunjukkan
pemanjangan spring, x lawan daya regangan, F.

[2 markah]
(e) Nyatakan dua faktor yang akan mempengaruhi
kekenyalan spring selain daripada panjang dan bahan
buatan.
1. __________________________________________
2. __________________________________________
[2 markah]

8 Rajah 7.1 menunjukkan satu litar transistor. X dan Y adalah


perintang tetap manakala Z adalah perintang boleh ubah.
Rajah 6.1(a) Rajah 6.1(b)

Rajah 7.1
(a) (i) Nyatakan jenis transistor yang digunakan.
________________________________________
[1 markah]
(ii) Namakan terminal P, Q, dan R.
P: __________________________________________
Rajah 6.2 Q: __________________________________________
R: __________________________________________
(a) Takrif Hukum Hooke.
[3 markah]
______________________________________________
[1 markah] (b) Apakah fungsi bagi Y?
(b) Nyatakan sama ada spring itu mematuhi Hukum Hooke ______________________________________________
dalam lingkungan yang ditunjukkan. Terangkan [1 markah]
jawapan anda. (c) (i) Beza keupayaan minimum yang melalui BC ialah
______________________________________________ 3 V. Berapakah rintangan Z untuk menyalakan
mentol itu?
______________________________________________ ________________________________________
[2 markah] ________________________________________
________________________________________
(c) (i) Hitungkan pemalar spring bagi spring itu.
[3 markah]
(ii) Nyatakan sama ada mentol itu akan bernyala atau
tidak jika rintangan Z ialah 1 kΩ. Buktikan.
[2 markah] ________________________________________
________________________________________
(ii) Oleh itu, tentukan pemanjangan spring itu apabila [2 markah]
satu daya 20 N dikenakan.

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 68 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
(d) Rajah 7.2 dan Rajah 7.3 menunjukkan dua suis
kendalian cahaya yang merupakan pengubahsuaian litar
dalam Rajah 7.1.

Rajah 7.3
(i) Namakan komponen W.
________________________________________
[1 markah]
(ii) Nyatakan bagaimana mentol berfungsi dalam
Rajah 7.2
keadaan terang dan keadaan gelap untuk litar
dalam Rajah 7.2 dan Rajah 7.3.
________________________________________
________________________________________
[2 markah]

BAHAGIAN B [20 markah]


Jawab satu soalan dalam bahagian ini.

9 (a) Rajah 8.1 menunjukkan satu kanta cembung tunggal


dengan panjang fokus 2 cm digunakan dalam kamera. (iv) Nyatakan tiga ciri-ciri bagi imej yang terbentuk
oleh kanta kamera.
[3 markah]
(b) Terangkan bagaimana anda mereka bentuk satu teleskop
astronomi ringkas pada penyelarasan normal dengan
menggunakan dua kanta, X dan Y yang masing-masing
mempunyai panjang fokus 80 cm dan 15 cm. Lukiskan
satu rajah yang menunjukkan reka bentuk teleskop anda
dan dalam penerangan anda, mementingkan aspek-
aspek yang berikut:
(i) Kedudukan dan jarak di antara kanta X dan kanta
Rajah 8.1 Y.
(ii) Kedudukan dan ciri-ciri imej terakhir.
(i) Lengkapkan gambar rajah sinar dalam Rajah 8.1
(iii) Pengubahsuaian untuk menghasilkan imej yang
untuk menunjukkan imej yang terbentuk daripada
lebih jelas dan besar.
objek jauh pada filem kamera itu.
[10 markah]
[2 markah]
(ii) Berapakah jarak kanta dari filem?
[1 markah]
(iii) Satu objek berada 20 cm dari kanta kamera.
Hitungkan jarak imej dari kanta. Seterusnya,
nyatakan bagaimana menyelaraskan kanta itu
supaya imej dapat terbentuk pada filem.
[4 markah]
© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 69 SULIT
SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
[2 markah]
(d) Rajah 9.2 menunjukkan satu transformer ringkas
dengan gegelung primer yang disambungkan kepada
10 (a) Rajah 9.1 menunjukkan satu penjana arus terus ringkas. bekalan 240 V a.u.

Rajah 9.2
(i) Gunakan prinsip fizik yang berkaitan, cadang dan
Rajah 9.1 terangkan bagaimana menjadikan transformer itu
(i) Dalam Rajah 9.1, tandakan dengan anak panah memberikan output sebanyak 720 V.
untuk menunjukkan arah tindakan daya pada sisi [2 markah]
AB dan CD gegelung apabila motor itu (ii) Terangkan apa pengubahsuaian yang boleh
dihidupkan. dibuat untuk menambah kecekapan
[1 markah] transformer itu.
(ii) Lukiskan medan magnet yang dihasilkan apabila [8 markah]
suis motor itu ditutup.
[2 markah]
(b) Terangkan bagaimana penjana arus terus itu berfungsi.
[5 markah]
(c) Nyatakan hubungan kelajuan motor dengan
(i) bilangan lilitan dawai dalam gegelung
(ii) arus dalam gegelung

BAHAGIAN C [20 MARKAH]


Jawab satu soalan dalam bahagian ini.

11 Termometer merupakan sejenis alat untuk mengukur suhu. S Kecil Kecil Nipis 0.1
Kebanyakan termometer yang digunakan ialah termometer
merkuri. T Kecil Besar Nipis 1.0
(a) Namakan prinsip fizik yang digunakan oleh termometer. Jadual 2
[1 markah] Berdasarkan Jadual 2, terangkan ciri-ciri pada
(b) Nyatakan dua sebab mengapa merkuri digunakan termometer yang membolehkannya mengukur suhu
dalam termometer. sekeliling dengan tepat. Pilih satu termometer yang
[2 markah] paling sesuai dan beri sebab untuk pilihan anda.
(c) Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri bagi lima jenis [10 markah]
termometer merkuri P, Q, R, S, dan T. (d) Satu gegelung pemanas 20 kW digunakan untuk
mencairkan seketul ais yang berjisim 2 kg dan bersuhu
Ketebalan –5 °C kepada wap air pada suhu
Termo- Diameter tiub Saiz bebuli Pembahagia
dinding bebuli 100 °C.
meter kapilari kaca n skala (°C)
kaca Diberi:
Muatan haba tentu ais = 2 100 J kg–1 °C–1
P Besar Besar Tebal 0.5 Muatan haba tentu air = 4 200 J kg–1 °C–1
Q Besar Kecil Nipis 1.0 Haba pendam tentu pelakuran ais = 3.36  105 J kg–1
Haba pendam tentu pengewapan air = 2.26  106 J kg–1
R Kecil Besar Tebal 2.0

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 70 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
(i) Hitungkan jumlah tenaga yang diperlukan bagi (c) Jadual 4 menunjukkan pengeluaran daripada tiga jenis
seluruh proses. isotop.
(ii) Berapa lamakah seluruh proses ini dijalankan?
Berikan jawapan anda dalam minit. Radioisotop Jenis sinaran
(iii) Apakah andaian yang diambil dalam penghitungan
anda di 11(d)(i)? Strontium-90 Zarah beta
[7 markah]
Torium-230 Zarah alfa

Natrium-24 Zarah beta, sinar gama


Jadual 4
Rajah 10 menunjukkan sinaran daripada tiga sampel
radioisotop yang dihentikan oleh tiga bahan yang
berbeza.

12 Keaktifan awal bagi satu sampel radioisotop ialah 800 s –1.


Setengah hayat bagi radioisotop ialah 15 saat. Rajah 10
(a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan setengah Berdasarkan kuasa penembusan sinaran yang berbeza,
hayat?
menyimpulkan bahawa satu daripada sampel P, Q dan R
[1 markah]
ialah
(ii) Lengkapkan Jadual 3 untuk menunjukkan
(i) Strontium-90
keaktifan sampel pada masa yang berbeza.
[2 markah] (ii) Torium-230
(iii) Natrium-24
[6 markah]
Masa / s 0 15 30 45 60 75 90
(d) (i) Kebuk awan boleh digunakan untuk mengesan
Keaktifan / bilangan s–1 800 sinaran alfa, beta dan gama. Lukiskan corak runut
Jadual 3 yang dihasilkan oleh setiap jenis sinaran itu.
(iii) Berdasarkan Jadual 3, plotkan satu graf untuk [3 markah]
keaktifan sampel lawan masa. (ii) Nyatakan satu jenis lagi pengesan yang boleh
[3 markah] digunakan untuk mengesan tiga jenis sinaran ini.
(iv) Berdasarkan graf anda di 12(a)(iii), tentukan masa [1 markah]
yang diambil untuk keaktifannya jatuh kepada 300
bilangan s–1.
[1 markah]
(b) Satu artifak yang dijumpai 1dari satu tapak
arkeologi didapati mempunyai 32 daripada jumlah
awal karbon radioaktif. Diberi setengah hayat bagi
karbon radioaktif ialah 5 730 tahun, tentukan usia
artifak itu.
[3 markah]

4531/2 BAHAGIAN A [28 markah]


FIZIK
Kertas 3 Jawab semua soalan dalam bahagian ini.
2 jam 30 minit

1 Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk Rajah 1.1 menunjukkan litar yang disediakan oleh pelajar
mengkaji hubungan di antara arus dengan beza keupayaan itu untuk mengkaji bagaimana beza keupayaan, V
bagi satu konduktor ohm.
© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 71 SULIT
SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
merentasi dawai konstantan berubah dengan arus, I dalam
dawai. Arus, I diubah dengan menyelaraskan reostat.

Rajah 1.4

Rajah 1.1

Bacaan pada voltmeter apabila arus, I diselaraskan kepada


0.2 A seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2.
Prosedur tersebut diulangi dengan mengubah nilai, I
kepada 0.4 A, 0.6 A, 0.8 A dan 1.0 A. Bacaan voltmeter Rajah 1.5
yang sepadan ditunjukkan dalam Rajah 1.3, 1.4, 1.5 dan
1.6.
(a) Dalam eksperimen ini, kenal pastikan:
(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan
________________________________________
[1 markah]
(ii) Pemboleh ubah bergerak balas
________________________________________
[1 markah]
Rajah 1.6
(iii) Pemboleh ubah dimalarkan Jadualkan keputusan anda bagi V dan I pada ruangan
________________________________________ di bawah.
[1 markah]
(b) Rajah 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 menunjukkan bacaan
voltmeter, V yang sepadan dengan arusnya, I.

[3 markah]
(c) Pada kertas graf yang disediakan, plot graf V lawan I.

Rajah 1.2

Rajah 1.3

[5 markah]
(d) (i) Berdasarkan graf anda, nyatakan hubungan
antara V dan I.

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 72 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
________________________________________ Rajah 2
[1 markah] (a) Berdasarkan graf dalam Rajah 2,
(ii) Hitungkan kecerunan graf itu. Seterusnya, (i) apakah hubungan antara t dan d?
menyimpulkan rintangan dawai konstantan itu. [1 markah]
(ii) tentukan masa yang diambil, t apabila mereka
berada 50 m dari dinding itu. Tunjukkan pada
graf, bagaimana anda menentukan nilai t.
[2 markah]
(b) (i) Hitungkan kecerunan graf itu.
[3 markah]
(e) Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu
diambil untuk memperoleh bacaan V yang jitu.
____________________________________________
[1 markah] [3 markah]

2 Dua orang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk (ii) Diberi formula untuk laju bunyi ialah:
mengukur laju bunyi dengan menggunakan prinsip gema. 2d
V= t
Mereka berdua berdiri di sebelah masing-masing dengan
jarak, d dari dinding tinggi. Pelajar A menepuk tangan dan Hitungkan nilai V.
pelajar B mengukur masa, t antara tepukan dan gema
dengan menggunakan jam digital.
Keputusan untuk eksperimen ini ditunjukkan oleh graf t
lawan d dalam Rajah 2. [3 markah]
(c) Nyatakan dua langkah berjaga-jaga yang boleh
diambil untuk meningkat kejituan bacaan dalam
eksperimen ini.
1. _________________________________________
2. _________________________________________
[2 markah]

BAHAGIAN B [12 markah]


Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini

3 Rajah 3 menunjukkan seorang lelaki sedang menggerakkan


sebuah troli yang dipenuhi dengan barang belian selepas
membeli-belah. Dia mendapati troli itu adalah lebih susah
untuk bergerak dan berhenti berbanding dengan troli kosong
pada laju yang sama.

Rajah 3
Berdasarkan maklumat dan pemerhatian:
(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai.

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 73 SULIT


SULIT 4531/1

NAMA: _______________________________________________ TINGKATAN: ______________


Lekat logo
sekolah
di sini KERTAS MODEL SPM
Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan
4531/1 jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.
FIZIK
KERTAS 1
1 jam 15 minit
[1 markah] (iii) Senarai radas dan bahan.
(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai. (iv) Susunan radas.
[1 markah] (v) Prosedur eksperimen yang perlu termasuk kaedah
mengawal pemboleh ubah dimanipulasikan dan
kaedah mengukur pemboleh ubah bergerak balas.
(c) Dengan menggunakan radas-radas seperti bilah gergaji (vi) Cara anda menjadualkan data.
besi, plastisin dan lain-lain, huraikan satu eksperimen (vii) Cara anda menganalisis data.
untuk mengkaji hipotesis yang dinyatakan dalam 3(b). [10 markah]
In your description, state clearly the following:
Dalam penghuraian anda, nyatakan yang berikut dengan
jelas:
(i) Tujuan eksperimen.
(ii) Pemboleh ubah dalam eksperimen.
(iii) Senarai radas dan bahan.
(iv) Susunan radas.
(v) Prosedur eksperimen yang perlu termasuk kaedah
mengawal pemboleh ubah dimanipulasikan dan
kaedah mengukur pemboleh ubah bergerak balas.
(vi) Cara anda menjadualkan data.
(vii) Cara anda menganalisis data.
[10 markah]

4 Rajah 4 menunjukkan seorang penyelam mula


menyelam. Dia mengalami tekanan yang semakin tinggi
apabila menyelam ke laut dalam.

Rajah 4
Berdasarkan maklumat dan pemerhatian:
(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai.
[1 markah]
(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.
[1 markah]
(c) Dengan menggunakan radas-radas seperti corong tisel,
silinder penyukat, manometer dan lain-lain, huraikan
satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis yang
dinyatakan dalam 4(b).
Dalam penghuraian anda, nyatakan yang berikut dengan
jelas:
(i) Tujuan eksperimen.
(ii) Pemboleh ubah dalam eksperimen.

© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 74 SULIT