Anda di halaman 1dari 6

Bahasa Melayu Hari: Tarikh: Masa: Bil Murid:

Tahun 5 rabu 02.01.2018

TEMA KELUARGA BERWAWASAN

TAJUK Impian Keluarga

SUBJEK TAHUN B.MELAYU MASA: BILANGAN MURID :

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar, menngecam dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai
bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan
ayat dengan betul tepat

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat

AKTIVITI 1. Murid mendengar dan menyebut pelbagai ragam ayat


2. Murid menggunakan pelbagai ragam ayat dalam perbualan
3. Murid dalam kumpulan berbincang untuk membina ayat menggunakan
kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif.(kolaboratif)
4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
5. Kumpulan murid memberi laporan kepada kelas secara lisan apa yang
telah dipelajari (Recap group (PAK21))

PAK 21 NILAI EMK Baik Hatidan Inovasi
Kreatif  Tolong-menolong

 Kerjasama
Pendidikan AlamSekitar
Bertanggungjawab
 Perwatakan
Bertolak  Kolaborasi

 Sains danAnsur
Teknologi
 Hemah Tinggi

 Komunikasi
Keadilan  Kreativiti
 Bahasa  Hormat-menghormati


 Pemikiran
Keberanian Kritis
patriotisma  Kasih Sayang
PETA BBB PBS

 Buku
Lembaran  
Teks Kerja BukuLisan
Cerita


 Peta
HasilBulatan
Modul Kerja    Lakonan
Gambar Peta Titi


 Peta
PowerBuih
point  
Pemerhatian  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Peta
Kuiz Buih Berganda
Projektor    Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
PENGUASAAN
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


TEMA KELUARGA BERWAWASAN

TAJUK Impian Keluarga

SUBJEK MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU
TAHUN 22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


 Perwatakan  Kolaborasi
 Komunikasi  Kreativiti
2.2 Membaca dan
 Pemikiran Kritis memahami perkataan, frasa dan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi
ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan perkataan berimbuhan pinjaman dalam bahan bacaaan
yang betul prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai
sumber dan memahami perkara yang dibaca

Pada akhir pengajara dan pembelajaran, murid dapat :

OBJEKTIF Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman
dalam bahan bacaaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan
memahami perkara yang dibaca

1. Murid membaca dan mengenal pasti ayat yang mengandungi perkataan


berimbuhan pinjaman. Read and highlight(baca dan tanda)

2. Murid mencari maksud perkataan berimbuhan pinjaman dan menjawab soalan


AKTIVITI pemahaman yang diberikan oleh guru

3. Murid mengunakan kaedah Saya lihat, Saya fikir dan saya bertanya (PAK21)

4. Murid membuat latihan di buku tulis.Guru bertindak sebagai pembimbing.

PAK 21 NILAI EMK Baik Hatidan Inovasi
Kreatif  Tolong-menolong

 Kerjasama
Pendidikan AlamSekitar
Bertanggungjawab

 Bertolak
Sains danAnsur
Teknologi
 Hemah Tinggi

 Keadilan
Bahasa  Hormat-menghormati

 Keberanian
patriotisma  Kasih Sayang
PETA BBB PBS

 Buku
Lembaran  
Teks Kerja BukuLisan
Cerita


 Peta
HasilBulatan
Modul Kerja    Lakonan
Gambar Peta Titi


 Peta
PowerBuih
point  
Pemerhatian  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Peta
Kuiz Buih Berganda
Projektor    Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
PENGUASAAN
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

TEMA KELUARGA BERWAWASAN

TAJUK Impian Keluarga

SUBJEK MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU
TAHUN 22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan
ayat secara mekanis dengan betul dan kemas kemas

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas

1. Murid menulis sajak dengan kemas secara mekanis

2. Murid mendeklamasikan sajak (persembahan)

3. Murid menyatakan maklumat yang penting yang terdapat dalam sajak (KBAT)
menggunakan kaedah Rocket writing (Penulisan pantas)
AKTIVITI
4. Wakil Murid dalm tiap kumpulan kemudian bergerak dari sudut point yang
telah disediakan oleh guru ke sudut point yang lain untuk berbincang dengan
rakan-rakan kumpulan berkenaan hasil kerja rakan-rakan lain. (Galery Walk)

5. Murid rujuk guru dan buat penambahaikan kemudian salin di dalam di buku
tulis.

PAK 21 NILAI EMK Baik Hatidan Inovasi
Kreatif  Tolong-menolong

 Kerjasama
Pendidikan AlamSekitar
Bertanggungjawab
 Perwatakan
Bertolak  Kolaborasi

 Sains danAnsur
Teknologi
 Hemah Tinggi

 Komunikasi
Keadilan  Kreativiti
 Bahasa  Hormat-menghormati


 Pemikiran
Keberanian Kritis
patriotisma  Kasih Sayang
PETA BBB PBS

 Buku
Lembaran  
Teks Kerja BukuLisan
Cerita


 Peta
HasilBulatan
Modul Kerja    Lakonan
Gambar Peta Titi


 Peta
PowerBuih
point  
Pemerhatian  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Peta
Kuiz Buih Berganda
Projektor    Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
PENGUASAAN
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

TEMA KELUARGA BERWAWASAN

TAJUK Impian Keluarga

SUBJEK MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU
TAHUN 22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu melalui
lagu melalui nyanyian secara didik hibur nyanyian sambil berlakon

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
Menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian sambil berlakon

1. Murid menyatakan maksud seni kata lagu

2. Murid mengikut kmpulan masing-masing bernyanyi sambil belakon


Presentations (Persembahan) (PAK21)

AKTIVITI 3. Murid bercerita tentang keluarga menggunakan laras lagu bahasa yang sesuai

4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran kaitannya dengan


tajuk pelajaran dan guru buat penilaian serta maklum balas.

5. Murid membuat latihan di buku tulis.

PAK 21 NILAI EMK Baik Hatidan Inovasi
Kreatif  Tolong-menolong

 Kerjasama
Pendidikan AlamSekitar
Bertanggungjawab
 Perwatakan
Bertolak  Kolaborasi

 Sains danAnsur
Teknologi
 Hemah Tinggi

 Komunikasi
Keadilan  Kreativiti
 Bahasa  Hormat-menghormati


 Pemikiran
Keberanian Kritis
patriotisma  Kasih Sayang
PETA BBB PBS

 Buku
Lembaran  
Teks Kerja BukuLisan
Cerita


 Peta
HasilBulatan
Modul Kerja    Lakonan
Gambar Peta Titi


 Peta
PowerBuih
point  
Pemerhatian  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Peta
Kuiz Buih Berganda
Projektor    Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
PENGUASAAN
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
REFLEKSI
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………


TEMA KELUARGA BERWAWASAN

TAJUK Impian Keluarga

SUBJEK MASA: BILANGAN MURID :


B.MELAYU
TAHUN 22

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak
dengan betul mengikut konteks hidup bukan institusi abstrak dan penjodoh bilangan
mengikut konteks dengan betul

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat


OBJEKTIF Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak dan
penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul

1. Murid memahami gambar dan frasa yang diberikan.

2. Murid bincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti penggunaan penjodoh


bilangan. Parachute Building ( Membina payung terjun)

3. Murid bina peta pokok berkenaan gambar dan frasa yang diberi mengikut
AKTIVITI
penjodoh bilangan yang betul.(mind map)

4. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran kemudian guru buat penilaian.

5. Murid salin hasil perbincangan di buku tulis.

PAK 21 NILAI EMK Baik Hatidan Inovasi
Kreatif  Tolong-menolong

 Kerjasama
Pendidikan AlamSekitar
Bertanggungjawab
 Perwatakan
Bertolak  Kolaborasi

 Sains danAnsur
Teknologi
 Hemah Tinggi

 Komunikasi
Keadilan  Kreativiti
 Bahasa  Hormat-menghormati


 Pemikiran
Keberanian Kritis  Kasih Sayang
patriotisma
PETA BBB PBS

 Buku
Lembaran  
Teks Kerja BukuLisan
Cerita


 Peta
HasilBulatan
Modul Kerja    Lakonan
Gambar Peta Titi


 Peta
PowerBuih
point  
Pemerhatian  Tugasan
Carta Peta Pokok


 Peta
Kuiz Buih Berganda
Projektor    Projek
Graf Peta Dakap
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
Nyatakan TAHAP 1
TAHAP TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
PENGUASAAN
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………

Anda mungkin juga menyukai