Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 3

Bidang : SUKATAN DAN GEOMETRI


Tajuk : 6.1 JISIM
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk :
6.1 Jisim

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk :


6.2.2 Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga
tiga ukuran jisim melibatkan kilogram dan gram.

Objektif Pembelajaran :Di akhir pembelajaran, murid dapat menyelesaikan ayat


matematik tambah hingga tiga ukuran jisim yang melibatkan
unit kilogram dan gram.

Masa : 60 minit

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN


PELAJARAN
Set a. Kamu dikehendaki a. Timbang berat
Induksi menimbang jisim beberapa orang
(10minit) badan kamu sendiri murid dan berat
dan jisim batu yang beberapa ketul Teknik : Penyoalan
telah disediakan. batu diatas
b. Sebut dan bacakan penimbang.
timbangan yang anda Alat penimbang
perolehi. untuk murid :
c. Kamu perlu Penimbang berat BBB :
menimbang dan (kg) - Alat Penimbang
mencatat nilai jisim (kg)
murid yang berbadan - Alat Penimbang (g)
besar dan kecil.
d. Apakah unit yang
digunakan untuk jisim
manusia dan jisim
seketul batu ? Alat penimbang KP :
Apakah saiz fizikal untuk batu (g) :
manusia  Interpersonal
mempengaruhi berat
?  Verbal linguistik
 Kinestetik

b. Sebut dan baca


timbangan yang

1
diperoleh.
c. Kemudian,
timbang berat
murid yang
berbadan besar
dan kecil.
d. Baca lagi
timbangan
tersebut untuk
melihat
perbezaan jisim
mengikut saiz.

Langkah a. Timbang bahan- a. Timbang bahan BBB :


1 bahan buangan buangan yang - Botol
(20 minit) tersebut dan catatkan telah guru - Pasir
timbangannya. sediakan. Contoh
- Batu
b. Berapakah bacaan :
timbangan setiap - Surat Khabar
bahan buangna
tersebut.
c. Contoh nilai :
KP :
i. Botol mineral :
___ g  Verbal linguistik
ii. Pasir : ____ g
iii. Batu : ___  Kinestetik
g/kg Botol Air
iv. Surat Khabar :
__ kg

Pasir

Batu

Surat Khabar

2
b. Minta murid
secara
berkumpulan
mencatat
timbangan
tersebut.
Nilai timbangan
setiap bahan
buangan tersebut
ditulis di papan
putih beserta unit
sebagai
maklumat untuk
murid
menyelesaikan
soalan
penyelesaian
masalah dalam
langkah
seterusnya.
Langkah 2 a. Setiap kumpulan a. Barang-
disediakan barang dan
sekeping kad penimbang
soalan yang disediakan di
mengandungi ayat hadapan
matematik. kelas dan
b. Contoh : boleh
Kad soalan 1 digunakan
oleh semua
Ali mempunyai sebuah botol kumpulan
kosong. Guru Ali meminta Ali kecil.
untuk memenuhkan botol
b. Timbang
tersebut dengan sejumlah
barang
pasir dan tiga ketul batu.
Berapakah berat botol
tersebut
tersebut setelah ia berdasarkan
c.dipenuhkan
Setiap?kumpulan kad arahan.
diminta untuk c. Tunjukkan
menyelesaikan operasi dan
soalan tersebut. penyelesaian
d. Ahli dalam d. Selesaikan
kumpulan perlu mengikut
mengambil bahan operasi.
yang dinyatakan e. Sila cari nilai
dalam kad soalan jisim setiap

3
dan bahan yang
menimbangnya dinyatakan
untuk dalam kad
mendapatkan soalan
jawapan yang menggunakan
tepat. penimbang.
e. Kemudian,
langkah
penimbangan dan
jalan penyelesaian
masalah bagi
setiap kumpulan
ditunjukkan
melalui aktiviti
Gallery Walk.
f. Contoh jalan
penyelesaian kad
soalan 1 :

Jisim botol : 2 g

Jisim Pasir : 300 g

Jisim batu : 2 kg

Jisim botol yg dipenuhi pasir &


batu : 2 kg 302 g

Langkah 3 a. Setiap kumpulan a. Jawab semua


(20 minit) diedarkan dengan soalan di dalam
dengan beberapa sampul surat
sampul surat yang yang telah
mengandungi diedarkan kepada
beberapa soalan yang kumpulan
melibatkan masing-masing.
penambahan dalam b. Tunjukkan
ayat matematik. langkah
b. Setiap kumpulan penyelesaian
menjawab soalan yang digunakan
yang dikemukakan untuk mencari
dengan bersemangat jawapan yang
dan saling tepat.
bekerjasama.
b.
Penutup a. Edarkan lembaran a. Jawab soalan
(10 minit) kerja kepada setiap yang diedarkan
orang murid. ( dalam lembaran

4
lampiran ) kerja.
b. Semua murid diminta
menjawab soalan
yang telah diedarkan.
c. Guru memilih murid
secara rawak untuk
menulis jawapan di
papan tulis.

Lampiran