Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Harian

Mata Pelajaran: Tema: Sains bahan Kelas: 5P Tarikh: 19/6/2019

Sains Topik: 10. Asid dan Bilangan Hari: Rabu


alkali murid: Masa:

__ orang 9.15-10.15 am

Kod Standard Sikan saintifik dan Nilai Hubungan Rentasan

Pembelajaran: Moral: Kurikulum:

SK: 10.1 Sifat kimia  Berkerjasama KPS :

bahan  Berani mencuba  Memerhati(Aktiviti


 Berfikir secara Permulaan, Aktiviti
SP:
rasional Utama)
10.1.1 Mendefinisi secara
 Pengurusan masa  Mengelaskan (Aktiviti
operasi bahan berasid,
yang baik Permulaan, Aktiviti
beralkali dan neutral dari
 Jujur dan tepat dalam Utama)
segi perubahan warna
merekod dan  Berkomunikasi (Aktiviti
kertas litmus.
mengesahkan data Utama )
 Mendefinisi secara
operasi (Aktiviti Utama,
Aktiviti Penutup )
KB:

 Menjana idea
 Mengumpul dan
mengelaskan
 Menganalisis
 Menghubungkaitkan

Strategi berfikir:

 Menyelesaikan
masalah
 Mengkonsepsikan

1
Pengetahuan Sedia Elemen Pentaksiran:
Ada: Merentas  Pemerhatian (Sepanjang
Murid telah mengetahui Kurikulum PdP )
rasa bahan seperti Kreativiti dan  Lembaran Kerja
masam, manis dan pahit. Inovasi  Peta i-Think

Pendekatan Pengajaran Kaedah Tabiat Berfikir (HOM):


dan Pembelajaran: Pengajaran dan  Berterusan
Konstruktivisme Pembelajaran:  Berfikir dan berkomunikasi
 Perbincangan dengan jelas dan tepat.
 Berusaha untuk ketepatan

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengelaskan empat jenis bahan

1. Mengelaskan empat jenis bahan mengikut rasa bahan makanan

mengikut rasa bahan makanan tersebut dengan betul dan tepat.

tersebut dalam aktiviti 2. Menulis satu definisi secara

berpasangan. operasi bagi asid, alkali dan

2. Menulis satu definisi secara neutral dengan betul dan tepat.

operasi bagi asid, alkali dan


neutral dalam kativiti think, pair,
share.

Konsep Utama/ Perbendaharaan Kata Bahan Bantu Mengajar:


Utama:
 Lembaran kerja
 Kertas litmus merah

 Kertas litmus biru

2
Rangka Pengajaran Impak/ Refleksi
Aktiviti Aktiviti soal jawab KPS:

Permulaan 1. Guru meletakkan empat jenis bahan makanan Berkomunikasi


seperti kopi, garam, jus limau dan gula didalam
KBKK:
(± 5 minit) bekas yang legap.
2. Murid dipilih secara rawak untuk merasa bahan Menghubungkaitkan
tersebut dengan menutup mata. Nilai Murni:
3. Guru bersoal-jawab:
Kasih Sayang
a. Apakah rasa bagi empat bahan tersebut?
Taraf Kognitif:
b. Apakah bahan makanan tersebut?
Kefahaman

Kaedah P&P:

Kaedah Soal-jawab

Aktiviti Pembelajaran secara koperatif Pendekatan Pengajaran


Utama 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan secara dan Pembelajaran Sains:
(± 45 minit) berpasangan Konstruktivisme
2. Murid - murid diarahkan untuk mengeluarkan
gunting dan gam
3. Wakil kumpulan diminta untuk ke hadapan KPS:

untuk mengambil kad manila dan gambar


• Memerhatikan
bahan.
• Mengelaskan
4. Murid diarahkan untuk mengelaskan bahan
tersebut kepada rasa masam, pahit, tawar,
manis dan masin. KB:
5. Setelah siap, murid dikehendaki untuk
 Menjana idea
membentang hasil tugasan mereka di hadapan
 Mengumpul dan
kelas
mengelaskan
6. Murid - murid yang lain dibenarkan untuk
 Menganalisis
menanyakan soalan kepada kumpulan
 Menghubungkaitkan
pembentang mengenai maklumat yang telah
 Membuat kesimpulan
mereka dapat.

3
7. Pemahaman murid diperbetulkan oleh guru Pentaksiran
apabila semua murid telah selesai Lembaran kerja
membentang.
8. Guru membimbing murid untuk membuat Strategi berfikir:
perkaitan rasa bahan dengan sifat bahan asid,
 Menyelesaikan
alkali dan neutral.
masalah

Aktiviti think pair share


1. Guru memberi gambaran awal tentang cara
menulis definisi secara operasi.
2. Murid diberi masa 2 minit untuk berfikir tentang
definisi secara operasi bagi asid, alkali dan
neutral.
3. Kemudian, murid dikehendaki berbincang
bersama pasangan mereka tentang maksud
asid, alkali dan neutral.
4. Setiap pasangan diminta untuk berkongsi
tentang jawapan mereka.
5. Guru membimbing murid untuk menyatakan
definisi secara operasi dengan tepat.
6. Guru memberikan lembaran kerja kepada
setiap murid untuk diselesaikan.

Aktiviti 1. Murid dibimbing untuk merumuskan KB

Penutup pembelajaran hari ini. Membuat kesimpulan

(± 10 minit) 2. Murid bergilir-gilir membuat refleksi terhadap


pembelajaran hari.

Kerja Pengayaan:

Susulan Murid akan menerima satu lembaran kerja daripada guru untuk dibuat di rumah

Murid