Anda di halaman 1dari 22

TEKNOLOGI PEMBINAAN PENGENALAN KEPADA WTP1012

PERSEDIAAN TAPAK

DOKUMEN PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI


(DPSK)
Untuk

KOLEJ VOKASIONAL (KV)

Program: TEKNOLOGI PEMBINAAN


Kursus: KEMASAN BUMBUNG

Kod : WTP4033
Semester: 4

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 1 © LP, FEBUARI 2017
MAC 2018
TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

KANDUNGAN

Halaman

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii

1.0 Pendahuluan 1

2.0 Hasil Pembelajaran Kursus 2

3.0 Pentaksiran Hasil Pembelajaran 3

4.0 Maklumat Kursus 4

5.0 Standard Kompetensi 5

6.0 Tafsiran 6

7.0 Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 7


WTP4033: Kemasan Bumbung

8.0 Lampiran
Rekod Pentaksiran Kompetensi
Contoh Borang Pemarkahan Amali

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi i © LP MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi ii © LP MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

1.0 PENDAHULUAN

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Bil. 195/2010 bertarikh 20 Disember 2010 yang dipengerusikan
oleh Menteri Pendidikan telah meluluskan TIGA (3) perkara iaitu program penjenamaan semula Sekolah Menengah
Vokasional kepada Kolej Vokasional, menambah baik kurikulum sedia ada dan memperkenalkan kurikulum bidang mengikut
keperluan negara.

Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. 2/2011 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada
Jun 2011 telah meluluskan kertas cadangan berkaitan Pentaksiran Berasaskan Standard Kompetensi Vokasional yang
merupakan satu kaedah untuk mengukur pelbagai kompetensi vokasional sebagaimana yang ditetapkan oleh Kurikulum Kolej
Vokasional.

Pada 31 Januari 2012, Lembaga Peperiksaan (LP) telah menerima kurikulum 16 kursus Kolej Vokasional rintis hingga Tahap
3 atau 4 yang sedang dilaksanakan pada tahun 2012 di lima belas (15) buah Kolej Vokasional rintis dari Bahagian Pendidikan
Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Pentaksiran di Kolej Vokasional telah direkabentuk dan dilaksanakan secara Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam
dua bentuk iaitu Pentaksiran Berterusan (PB) dan Penilaian Akhir (PA). PB dijalankan secara formatif seiring dengan proses
pengajaran dan pembelajaran. PA pula dijalankan pada minggu peperiksaan yang ditetapkan oleh kolej menggunakan
instrumen dan peraturan penskoran yang disediakan LP.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi (DPSK) yang dikeluarkan oleh LP dijadikan sebagai panduan untuk guru
mendapatkan maklumat tahap penguasaan kompetensi serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam
pembangunan modal insan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan objektif Kolej Vokasional untuk
melahirkan murid berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industri serta berkompetensi usahawan.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 1 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat:

3.1 Mengenal pasti keperluan kerja kemasan bangunan kediaman

3.2 Menjalankan kerja pemasangan siling

3.3 Menjalankan kerja pemasangan penutup bumbung

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 2 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

3.0 PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN

Pentaksiran hasil pembelajaran, pelajar akan dapat:

3.1 Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang teori berkaitan kemasan bumbung.

3.2 Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang prosedur atau budaya kerja yang baik dan selamat berkaitan kemasan bumbung.

3.3 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran berkaitan kemasan bumbung.

3.4 Menyelesaikan masalah dan menghasilkan / menjana idea baru berkaitan kemasan bumbung.

3.5 Mengaplikasi amalan keselamatan dan kesihatan semasa menjalankan aktiviti di bengkel serta makmal.

3.6 Mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam menggunakan alat, bahan dan teknik semasa menyempurnakan
tugasan berkaitan kemasan bumbung.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 3 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

4.0 MAKLUMAT KURSUS

KURSUS : KEMASAN BUMBUNG

NAMA KOD : WTP 4033

TAHAP : 2 SEMESTER 4

UNIT KREDIT : 3.0

JAM PERTEMUAN : KULIAH : 7.0 JAM/MINGGU

PRA SYARAT : -

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 4 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

5.0 STANDARD KOMPETENSI

NAMA KURSUS STANDARD KOMPETENSI

WTP4033 K1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KEMASAN BUMBUNG PADA


BANGUNAN KEDIAMAN
KEMASAN BUMBUNG
K2 MENJALANKAN KERJA PEMASANGAN SILING

K3 MENJALANKAN KERJA PEMASANGAN PENUTUP BUMBUNG

K4 MENYELARAS PEMERIKSAAN KEMASAN BUMBUNG

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 5 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

6.0 INTERPRETATION / DEFINITION

Standard Kompetensi

Perlakuan/ tingkah laku yang menunjukkan penguasaan murid yang standard dalam sesuatu tugasan/ duti.

Penyataan Standard Kompetensi

Satu penyataan yang menerangkan perlakuan/ tingkah laku kompetensi yang standard.

Penunjuk Kompetensi

Bukti yang menunjukkan murid boleh melakukan/ melaksanakan/ menyempurnakan/ memberi respon/ mengamalkan
sesuatu tugasan/ duti hingga ke peringkat kompeten.

Catatan

Perkara yang ditulis untuk peringatan / rujukan

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 6 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

7.0 DOKUMEN PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI

KURSUS 3 Kemasan bumbung

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
PENGETAHUAN Pengetahuan
K1
MENGENAL P1 Dokumen Kontrak  Menyenarai dan menerangkan kandungan
PASTI P2 Kandungan dokumen kontrak dokumen kontrak
KEPERLUAN P3 Lukisan pembinaan yang telah - Lukisan
KEMASAN diluluskan - Spesifikasi
BUMBUNG PADA P4 Jenis kemasan siling - Senarai kuantiti
BANGUNAN P5 Jenis penutup bumbung - Kos
KEDIAMAN - Tempoh

 Menyenarai lukisan pembinaan yang telah


diluluskan Dokumen
- Pelan Mekanikal & Elektrikal kontrak
o Penyaman udara
o Fire fighting
o Electrical
- Pelan Bangunan
o Pelan struktur
o Pelan seni bina
o Pelan perpaipan (dalaman)

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 7 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
 Menyenarai dan menerangkan jenis kemasan
berpandukan lukisan pembinaan yang telah
diluluskan.
 Kemasan siling
o Siling fiber (Fibrous ceiling)
o Cement board
o Plaster ceiling
o Siling aluminium
o Siling kayu

 Menyenarai dan menerangkan jenis penutup


bumbung berpandukan lukisan pembinaan yang
telah diluluskan.
 Kepingan tanah liat (clay tile)
 Kepingan bumbung konkrit
 Asbestos
 Metal deck
 Polycarbonates
 Kaca
 Aluminium
 Slate
 Shingles

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 8 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
KEMAHIRAN Kemahiran

K1 Mendapatkan lukisan pembinaan  Mengemukakan dan mentafsir lukisan pembinaan


yang telah diluluskan. yang telah diluluskan.
K2 Mentafsirkan lukisan pembinaan
yang telah diluluskan.

K3 Memuktamadkan lukisan butiran


pembinaan yang telah diluluskan.

K4 Menentukan maklumat mengenai


kerja kemasan bagi bangunan
kediaman

Nilai
NILAI
 Meneliti dokumen kontrak mengikut prosedur
N1 Teliti dalam mentafsir dokumen
kontrak
 Mengamalkan etika kerja yang baik semasa
menguruskan dokumen kontrak
N2 Amanah dalam menjaga kerahsiaan
dokumen kontrak

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 9 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
PENGETAHUAN Pengetahuan
K2 TAN BOON
MENJALANKAN P1 Jenis, saiz dan corak siling  Menyenarai dan menerangkan maklumat TONG, 2000.
PEMASANGAN berkaitan pemasangan siling berdasarkan lukisan TEKNOLOGI
SILING P2 Bahan siling, alat dan kelengkapan pembinaan : BINAAN
P3 Kaedah dan teknik tanda aras  Jenis BANGUNAN,
 Saiz DEWAN
P4 Kaedah dan teknik pemotongan  Corak BAHASA DAN
siling  Bahan PUSTAKA.
 Alat dan kelengkapan
P5 Teknik pemasangan siling
 Menerangkan kaedah dan teknik menanda,
memotong serta memasang siling.

Kemahiran Kemahiran

K1 Menentukan jenis, saiz dan corak  Memilih jenis, saiz dan corak siling berdasarkan
siling lukisan pembinaan serta kehendak pelanggan.
K2 Menentukan kepersegian dan  Memeriksa kepersegian, keseragaman dan
keseragaman kawasan membuat tanda aras yang berkualiti mengikut
K3 Menyediakan bahan, alat dan lukisan pembinaan.
kelengkapan.  Memeriksa, menyusun dan menyediakan bahan,
K4 Melaksanakan penandaan aras alat dan kelengkapan.

K5 Memotong kepingan siling mengikut  Menyedia dan memotong siling mengikut amalan
keperluan pemasangan siling pemasangan yang berkualiti.

K6 Memasang siling berdasarkan  Memasang siling mengikut amalan pemasangan


amalan pemasangan siling. yang berkualiti dan mematuhi undang-undang
serta peraturan.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 10 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
K7 Melaksanakan aktiviti pembersihan  Menjalankan aktiviti pembersihan dan 3R.
dan 3R

NILAI Nilai
 Mengamalkan langkah kerja keselamatan
N1 Rajin, sabar dan teliti semasa semasa bekerja.
menjalankan kerja pemasangan
kemasan.  Menggunakan pakaian dan alatan keselamatan
yang sesuai semasa bekerja.
N2 Mematuhi peraturan keselamatan

N3 Memakai PPE

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 11 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
PENGETAHUAN Pengetahuan
K3 TAN BOON
MENJALANKAN P1 Jenis penutup bumbung  Menyenarai dan menerangkan jenis, saiz, warna TONG, 2000.
KERJA dan corak penutup bumbung berdasarkan lukisan TEKNOLOGI
PEMASANGAN P2 Saiz, warna, corak penutup pembinaan yang telah diluluskan dan memenuhi BINAAN
PENUTUP bumbung kehendak pelanggan. BANGUNAN,
BUMBUNG  Metal deck DEWAN
P3 Jenis dan fungsi peralatan dan  Kepingan konkrit (concrete tile) BAHASA DAN
kelengkapan pemasangan penutup  Kepingan tanah liat (clay tile) PUSTAKA.
bumbung
 Menyenarai dan menerangkan alat dan
P4 Kaedah dan teknik pemasangan kelengkapan yang digunakan semasa
penutup bumbung pemasangan penutup bumbung.
 Right angle
 Penukul (hammer)
 Tangga / perancah
 PPE
 Alat pemotongan dan pengikat (cutting and
fastening equipment)
 Hoist

 Menerangkan kaedah dan teknik pemasangan


penutup bumbung.

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 12 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
KEMAHIRAN Kemahiran

K1 Menentukan jenis, saiz, warna dan  Memilih dan menentukan jenis, saiz dan corak
corak penutup bumbung siling berdasarkan lukisan pembinaan serta
kehendak pelanggan.
K2 Menyediakan bahan, alat dan
kelengkapan.  Menyediakan bahan, alat dan kelengkapan.

K3 Menentukan kepersegian dan  Memeriksa kepersegian dan keseragaman


keseragaman kawasan penutup bumbung

K4 Memasang penutup bumbung  Memasang penutup bumbung mengikut kualiti dan


mengikut amalan pemasangan amalan pemasangan penutup bumbung yang
mematuhi undang-undang serta peraturan.
K5 Melaksanakan kerja mengemas dan
aktiviti 3R  Menjalankan aktiviti pembersihan dan 3R.

NILAI Nilai
N1 Rajin, sabar dan teliti semasa  Mengamalkan langkah kerja selamat semasa
menjalankan kerja pemasangan bekerja.
kemasan.  Menggunakan pakaian dan alatan keselamatan
yang sesuai semasa bekerja.
N2 Mematuhi peraturan keselamatan

N3 Memakai PPE

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 13 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
K4 PENGETAHUAN Pengetahuan
MENYELARAS
PEMERIKSAAN P1 Pihak berkuasa  Menyenaraikan pihak berkuasa yang terlibat
KEMASAN dalam pemeriksaan kemasan bumbung
BUMBUNG P2 Kriteria sistem pemeriksaan  Pihak berkuasa tempatan
Kemasan Bumbung  Jurutera dan arkitek yang berdaftar

P3 Jenis borang pemeriksaan  Menyenaraikan kriteria pemeriksaan kemasan


(RIN,RFI)yang digunakan sebelum, bumbung seperti:
semasa dan selepas pemeriksaan  Kekuatan / ketahanlasakan
 Kerataan
P4 Format borang pemeriksaan yang  Corak (pattern)
digunakan  Kebersihan
 Keseragaman
P5 Kaedah mengisi borang  Kefungsian
pemeriksaan kemasan bumbung
 Menyenaraikan borang pemeriksaan yang
P6 Pengurusan pemeriksaan kerja digunakan (RIN.RFI) sebelum, semasa dan
kemasan bumbung selepas pemeriksaan.

P7 Keperluan badan berkanun


terhadap pengawalseliaan pada
kemasan bumbung bangunan
kediaman

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 14 © LP, MAC 2018


TEKNOLOGI PEMBINAAN Kemasan Bumbung WTP4033

STANDARD
PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN
KOMPETENSI
KEMAHIRAN Kemahiran

K1 Mengesahkan personel yang terlibat  Merancang kerja pemeriksaan kemasan bumbung


daripada pihak berkuasa dan dan berhubung dengan personel yang terlibat
perunding
 Memeriksa kemasan bumbung mengikut lukisan
K2 Mengesahkan dimensi, saiz dan spesifikasi dan keperluan undang-undang:
Kekuatan, ketahanan, kebersihan,  Dimensi
permukaan,corak, kepersegian,  Saiz
keseragaman dan fungsi  Kekuatan
 Ketahanan
K3 Merancang kerja pemeriksaan  Kebersihan
kemasan bumbung  Permukaan
 Corak
K4 Memperbaiki sebarang  Kepersegian
ketidakpatuhan kerja pemasangan  Keseragaman
 Kefungsian
K5 Mematuhi kehendak badan
berkanun dalam pematuhan  Membaiki sebarang ketidakpatuhan kerja
undang-undang dan keselamatan.

K6 Mematuhi keperluan peraturan dan


keselamatan

NILAI Nilai

N1 Kerjasama  Mengamalkan budaya kerjasama secara


berkumpulan

Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 15 © LP, MAC 2018


REKOD PENTAKSIRAN KOMPETENSI (RPK)

PROGRAM: TEKNOLOGI PEMBINAAN

KURSUS: KEMASAN BUMBUNG KOD : WTP4033

NAMA PELAJAR:
KOLEJ VOKASIONAL:
NO. KAD PENGENALAN:

CATATAN
1. RPK ini hendaklah diisi dan disimpan oleh Pentaksir dalam Portfolio Pelajar.
2. Markah yang diperoleh hendaklah diisi berdasarkan mana-mana kaedah pentaksiran berikut:
A = Amali; B = Ujian Bertulis; C = Lain-lain (Contoh:Persembahan / Pembentangan / Folio / Tugasan / Kuiz / Ujian secara Lisan)
3. Pentaksir perlu menandatangani RPK hanya setelah pelajar kompeten setiap kompetensi.
4. RPK ini hendaklah disahkan oleh Penyelaras Dalaman.

MARKAH
TANDATANGAN
KOMPETENSI AMALI TEORI TARIKH CATATAN
PENTAKSIR
A B C
K1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN
KEMASAN BUMBUNG PADA
BANGUNAN KEDIAMAN
K2 MENJALANKAN KERJA
PEMASANGAN SILING

K3 MENJALANKAN KERJA
PEMASANGAN PENUTUP
BUMBUNG

K4 MENYELARAS PEMERIKSAAN
KEMASAN BUMBUNG

JUMLAH MARKAH % %
Disediakan Disahkan
: : ...................................................................
Oleh ................................................................................... Oleh
(Tandatangan Pentaksir)
(Tandatangan Penyelaras Dalaman)

Nama : Nama :

Tarikh : Tarikh :
CONTOH BPA WTP2012

CONTOH BORANG PEMARKAHAN AMALI

KOD MODUL : WTP 4033


NAMA MODUL : KEMASAN BUMBUNG
ANGKA GILIRAN : ..........................................................................................................

1 Skala Markah
3 - Mengikut kriteria yang ditetapkan
2 - Mengikut sebahagian daripada kriteria yang ditetapkan
1 - Tidak mengikut kriteria yang ditetapkan
0 - Tidak melakukan amali

2 Wajaran
3 - Perkara sangat penting / memerlukan kemahiran tinggi
2 - Perkara penting / memerlukan kemahiran sederhana tinggi
1 - Perkara kurang penting / tidak memerlukan kemahiran tinggi

3 Tandakan (/) di ruang skala yang disediakan.

Skala Wajaran
Bil. Aspek dinilai Markah Peratus
0 1 2 3 (1 - 3)
1 Proses Kerja - 50%
(a) Penggunaan peralatan
mengikut kerja dilakukan 1

(b) Pemasangan siling


 Mengukur dan menanda kayu
gelegar, kayu penjarak dan 1
kayu jalur.
 Memotong kayu gelegar siling. 1

 Mamaku kayu gelegar siling. 1


 Menentukan jarak kayu
penjarak berdasarkan saiz siling 1
yang akan digunakan.
 Memotong kayu penjarak. 1
 Memasang dan memaku kayu
penjarak di antara kayu gelegar. 1
 Memasang dan memaku siling
pada kayu penjarak dan kayu 1
gelegar
 Memotong kayu jalur. 1
CONTOH BPA WTP2012

Skala Wajaran
Bil. Aspek dinilai Markah Peratus
0 1 2 3 (1 - 3)

 Memasang dan memaku kayu


jalur pada kepingan siling. 1

(c) Pemasangan penutup bumbung

 Merancang tanda kerja 1 × 50%


42

 Memasang dan menyusun


penutup bumbung pada kasau. 1

 Menentukan kepersegian dan


keseragaman penutup 1
bumbung.
 Memaku penutup bumbung. 1
Jumlah

2 Hasil Kerja - 45%


(a) Pemasangan siling
3
 Siap mengikut rajah
3
 Kerataan siling × 45%
48
 Kepersegian 2

2
 Kelurusan
(b) Pemasangan penutup bumbung

 Kekemasan 2
 Kekukuhan 2
 Kesergaman 2

Jumlah
Sikap dan Nilai - 5%
(a) Persediaan diri 1
3 × 5%
(b) K eselamatan 1 9

(c) Etika kerja 1

Jumlah

Jumlah Keseluruhan (1+2+3)