Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Tema: Sains Bahan Kelas: 1K Tarikh: 13 OGOS 2018

Sains Topik: 8.0 Penyerapan Bilangan murid : Hari: Isnin

23 orang Masa: 12.40 p.m.-1.10p.m.


(30 minit)

Kod Standard Sikan saintifik dan Nilai Hubungan Rentasan Kurikulum:

Pembelajaran: Moral:
KPS :

SK: 8.1 Keupayaan  Berkerjasama  Memerhati


 Berani mencuba
bahan menyerap air  Berkomunikasi
 Berfikir secara  Mentafsir data
SP: rasional
 Mengelaskan
 Rajin dan tabah KB:
8.1.3 Memerihalkan
keupayaan objek dalam menjalankan
menyerap air  Menjana idea
tugas.
berdasarkan jenis
 Menganalisis
bahan dengan
menjalankan  Membuat kesimpulan
penyiasatan.
KMS:
 Menggunakan dan mengendalikan
peralatan sains dan bahan dengan betul
Strategi berfikir:

 menyelesaikan masalah

Pengetahuan Sedia Elemen Merentas Pentaksiran:


Ada: Kurikulum
 Persembahan
Murid sudah mengenali
Kreativiti dan Inovasi
bahan boleh menyerap
air iaitu surat khabar.

Pendekatan Pengajaran Kaedah Pengajaran Tabiat Berfikir (HOM):


dan Pembelajaran: dan Pembelajaran :
 Berterusan
 Demostrasi
 Pendekatan Inkuiri  Berfikir secara fleksibel
Penemuan
 Menggunakan pengetahuan lepas ke
situasi baru
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:

Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Murid dapat membuat urutan keupayaan objek
menyerap air dari kuat hingga lemah iaitu kain, surat
1. Mengelaskan bahan sebagai khabar dan akhirnya kad manila secara lisan.
bahan boleh menyerap air dan tidak 2. Murid dapat menyatakan bahan perbuatan untuk
boleh menyerap air. tuala, surat khabar dan kad manila secara lisan.
3. Murid dapat menyatakan sebab span boleh
menyerap air walaupun ia diperbuat daripada bahan
tidak menyerap air.

Konsep Utama/ Perbendaharaan Kata Bahan Bantu Mengajar:


Utama:
 Slaid
1. Kekuatan keupayaan bahan
menyerap air
Rangka Pengajaran Impak/ Refleksi
Aktiviti Sesi induksi Pembelajaran Koperatif
1. Murid ditunjukkan kain, surat khabar dan
Permulaan Sumbang saran
kad manila.
2. Murid ditanya soalan
(± 3 minit) PA Ke-21 (Pemikiran kritis)
a. Apakah benda yang cikgu pegang?
Mencetus idea tentang perbezaan
b. Di mana kita dapat jumpai? keupayaan bahan menyerap air
c. Adakah ketiga-tiga jenis bahan ini melalui pengalaman sedia ada.
boleh menyerap air?
d. Manakah satu paling menyerap air? Pembelajaran Pembezaan
3. Murid diperkenalkan tajuk hari ini. Menyemak kesediaan pelajar untuk
memulakan aktiviti utama.
4. Guru menyemak OP dan KK bersama
pelajar untuk mengetahui apa yang
mereka perlu capai.Guru mendedahkan
tentang topik pembelajaran dan objektif
pembelajaran pada hari ini.
5. Murid diberitahu OP dan KK yang perlu
dicapaikan pada akhir pembelajaran ini.

Aktiviti Aktiviti 1: Pendekatan Inkuiri Penemuan


Utama 1. Murid ditunjukkan dua gambar yang KB:
(± 15 eksperimen.
 Menganalis
minit)
 Memerhati

Strategi berfikir:

 Menyelesaikan masalah

Pentaksiran
Pentaksiran untuk pembelajaran (AFL)
2. Murid memerhati gambar dan memikir,
apakah akan terjadi kepada kad manila,
surat khabar dan kain selepas 5 minit?
3. Murid berbincang dalam kumpulan hasil
eksperimen.
4. Murid menyusun atur urutan kebolehan
menyerap air
5. Murid membentangkan jawapan di depan
kelas
6. Murid bersama guru memeriksa
jawapan..
Aktiviti 2 : Penstrukturan semula idea
1. Murid ditanya soalan:
Bagaimana kamu tahu kain paling
menyerap air?
Bahan apakah digunakan untuk
membuat kain, surat khabar dan
kad manila?
Mengapakah span diperbuat
daripada plastik tetapi ia boleh
serap air?
2. Murid dalam bentuk kumpulan
membentangkan hasil perbincangan
mereka.
3. Murid dinilai oleh guru.

Aktiviti 1. Murid-murid membuat rumusan aktiviti Pentaksiran

Penutup pembelajaran tersebut. Pentaksiran untuk pembelajaran (AFL)

(± 10
minit)

Kerja Murid balik memerhatikan span.

Susulan

Murid
Refleksi
13 OGOS 2018: Sains 1K (30 minit)

Kelemahan: Cadangan Penambahbaikan:


 Aktiviti terlalu ringkas.  Menyediakan aktiviti yang lebih
 Banyak masa yang terluang. berbagai.
 Tiada latihan bertulis  Menyediakan latihan pengukuhan dan
pemulihan.

Kekuatan
 Fikiran murid dicungkil dan berminat topik ini.
 Murid aktif dan sangat sudi menjalankan aktiviti.