Anda di halaman 1dari 52

Reka Bentuk dan Teknologi

Tahun 4
Reka Bentuk dan Teknologi

Tahun 4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2018
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................ vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar............................................................................................... ......................................................... ix
Pendahuluan............................................................................................................................................................. 1
Matlamat................................................................................................................................................................... 2
Objektif...................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah....................................................................................................... 3
Fokus......................................................................................................................................................................... 4
Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................. 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 7
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.................................................................................................................... 8
Elemen Merentas Kurikulum..................................................................................................................................... 12
Pentaksiran Bilik Darjah............................................................................................................................................ 15
Organisasi Kandungan........................................................................................................................................... 18
Keselamatan Bengkel
Amalan Keselamatan....................................................................................................................................... 20
Pengenalan Kepada Reka Bentuk

Reka Bentuk .................................................................................................................................................... 21


Reka Bentuk Produk Bertema............................................................................................................ 22
Pengenalan Kepada Teknologi
Aplikasi Teknologi............................................................................................................................................. 24

Reka Bentuk Pembungkusan


Reka Bentuk Pembungkusan Produk .............................................................................................................. 26
Reka Bentuk Makanan
Reka Bentuk Makanan..................................................................................................................................... 28
Reka Bentuk Pengaturcaraan
Asas Pengaturcaraan....................................................................................................................................... 30
Pembangunan Kod Arahan.............................................................................................................................. 32

Panel Penggubal.................................................................................................................................................... 34
Penghargaan………….…………………………………………………………………………………………………….. 36
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

V
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Kerangka KSSR, yang mengintegrasikan pengetahuan,
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan kemahiran dan nilai serta memasukkan secara eksplisit
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Kebangsaan. Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard dan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum dalam abad ke-21.
Kebangsaan dilaksanakan bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
bagi mempertingkatkan pencapaian murid. akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan.

SHAZALI BIN AHMAD


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

ix
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka Bentuk dan Kandungan KSSR RBT mampu melengkapkan murid dengan
Teknologi (RBT) diperkenalkan kepada murid bermula dari tahun 4 kemahiran asas yang diperlukan bagi mendepani cabaran Revolusi
hingga Tahun 6 (Tahap 2) dengan hasrat menghasilkan murid yang Industri ke-4 bagi memenuhi keperluan tenaga kerja industri untuk
mempunyai kemahiran berfikir seperti yang terkandung dalam Pelan memacu ekonomi Malaysia. KSSR RBT turut memberi pendedahan
Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 (PPPM). KSSR awal kepada murid mengenai laluan kerjaya dan peluang pekerjaan
RBT diajar kepada murid mengenai kriteria reka bentuk dalam bidang reka bentuk dan teknologi supaya murid tahu arah tuju
menggunakan teknologi dalam pembinaan dan pembuatan produk sebenar bidang ini di masa akan datang.
supaya menjadi individu yang mempunyai pemikiran global serta
memahami teknologi terkini yang mampu menyelesaikan masalah Bagi menghadapi cabaran Abad ke-21, kurikulum yang dihasilkan
masa hadapan. juga menjadikan satu wahana usaha membangunkan generasi alaf
baharu yang mampu berfikir, celik teknologi dan bertindak
Sebagai cabang dalam bidang Science, Technology, Engineering menghasilkan sesuatu yang manfaat dan berupaya bergerak seiring
and Mathematics (STEM), KSSR RBT memberi penekanan kepada mengikut perubahan era globalisasi.
mereka bentuk dalam penghasilan produk berasaskan teknologi
serta mampu melahirkan murid yang boleh berkarya dalam Pengajaran dan pembelajaran (PdP) RBT dilaksanakan dengan
menghasilkan produk yang mudah dan bermakna. Kurikulum ini menggunakan pendekatan berpusatkan murid dan disokong oleh
dibina bagi melahirkan generasi alaf baharu yang mampu berfikir latihan amali. KBAT dinyatakan secara eksplisit dalam standard
secara kritis dan kreatif, sentiasa peka terhadap persekitaran, kurikulum RBT di samping memberi penekanan terhadap elemen
mampu berkomunikasi dengan baik dan sentiasa mengamalkan merentas kurikulum (EMK) seperti Bahasa, Teknologi Maklumat dan
nilai-nilai murni. Seiring matlamat melahirkan murid yang kompetitif, Komunikasi (TMK) serta Keusahawanan.
seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial
serta berupaya mengikut perubahan era globalisasi.

1
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

MATLAMAT

KSSR RBT bermatlamat melahirkan murid yang berpengetahuan, 5. Mengadaptasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam reka
menguasai kemahiran asas dalam mereka bentuk dan berkebolehan bentuk.
mengaplikasikan teknologi asas, mengamalkan asas keusahawanan 6. Mengaplikasi asas keusahawanan.
serta mempunyai nilai atau sikap yang positif ke arah membentuk 7. Mengamalkan sikap dan nilai murni serta berintergriti.
murid yang kompetitif, kritis, kreatif dan inovatif.

OBJEKTIF

KSSR RBT bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut:

1. Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan kerja


yang selamat.
2. Mempunyai kesedaran terhadap perkembangan reka bentuk
pembangunan produk sesuai dengan keperluan perubahan dalam
kehidupan.
3. Mengaplikasi kemahiran menggunakan peralatan dan bahan yang
sesuai dalam menghasilkan sesuatu produk.
4. Menghasilkan reka bentuk serta produk berkonsepkan teknologi
hijau, mesra pengguna, kos yang efisien melalui proses reka
bentuk yang menggunakan teknologi.

2
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, Kurikulum RBT digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.
kreatif dan inovatif.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah


3
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

FOKUS

KSSR RBT memberi fokus kepada empat domain iaitu apresiasi Jadual 1: Domain dalam RBT
reka bentuk, aplikasi teknologi, pembuatan produk dan penilaian
reka bentuk produk seperti dalam Rajah 2. Murid mengaplikasikan DOMAIN PENERANGAN
pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti mereka bentuk dan
menghasilkan produk yang bermakna. Penerangan setiap domain Menghayati dan menghargai sesuatu reka
bentuk di sekeliling untuk tujuan
adalah seperti dalam Jadual 1. Apresiasi
penambahbaikan reka bentuk atau membuat
Reka Bentuk
reka bentuk baharu yang lebih baik, murah dan
cekap.

Mempelajari dan mengaplikasikan teknologi


Aplikasi
dalam reka bentuk yang merangkumi pelbagai
Teknologi
disiplin ilmu.

Pembuatan Penghasilan produk yang lebih efisien dengan


Produk melibatkan proses reka bentuk.

Menekankan nilai murni dalam pembelajaran


Penilaian bagi memastikan produk yang dihasilkan dapat
Reka Bentuk menyelesaikan masalah individu dan
Produk masyarakat di samping berdaya saing dalam
pasaran.

Rajah 2: Domain Reka Bentuk dan Teknologi

4
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KEMAHIRAN ABAD KE-21


PROFIL MURID PENERANGAN
Kemahiran Abad ke-21 perlu diintergrasi dalam PdP untuk
pembelajaran dan diri mereka sebagai
melahirkan murid yang mampu berfikir, berdaya saing dan boleh pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi
berkomunikasi dengan yakin dalam kerja sepasukan. Kemahiran
individu dan masyarakat lain. Mereka
yang diperoleh diharapkan dapat melahirkan murid yang mempunyai berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
bidang pembelajaran yang baharu.
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 3
supaya mereka berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka
Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam
menggalas tanggungjawab bersama serta
KSSR RBT menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Ke-21 dalam kalangan murid.
Mereka memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif dan ini menjadikan
Jadual 3: Profil Murid mereka pemimpin dan ahli pasukan yang
lebih baik.

PROFIL MURID PENERANGAN


Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
baharu. Mereka mempelajari kemahiran yang
kesukaran, mengatasi cabaran dengan
diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi dan
penyelidikan serta menunjukkan sifat
empati.
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
sepanjang hayat secara berterusan.
Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan
pelbagai media dan teknologi. Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan maruah individu, kumpulan dan komuniti.
inovatif; mampu untuk menangani masalah Mereka bertanggungjawab atas tindakan,
yang kompleks dan membuat keputusan akibat tindakan serta keputusan mereka.
yang beretika. Mereka berfikir tentang

55
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

PROFIL MURID PENERANGAN

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan


membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika / undang-
undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan


Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
perasaan orang lain. Mereka komited untuk
berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,


sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

6
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.
murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
pemikiran seperti Jadual 2.
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan
TAHAP
PENERANGAN atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan
PEMIKIRAN
Menggunakan pengetahuan, kemahiran, menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak
Mengaplikasi dan nilai dalam situasi berlainan untuk mengikut kelaziman.
melaksanakan sesuatu perkara.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Mencerakinkan maklumat kepada
Menganalisis bahagian kecil untuk memahami dengan pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
lebih mendalam serta hubung kait antara Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
bahagian berkenaan.
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
Membuat pertimbangan dan keputusan
Menilai menggunakan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran dan nilai serta KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
memberi justifikasi. menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.
Menghasilkan idea, produk atau kaedah Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta
Mencipta
yang kreatif dan inovatif.
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi

7
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh Pembelajaran Kolaboratif
guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP). Pengajaran
Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang
dan pembelajaran RBT akan menjadi lebih berkesan dengan
mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid
menggunakan strategi berikut:
menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Pendekatan ini boleh
dilaksanakan oleh guru dengan memberi tugasan kepada murid
Pembelajaran Kendiri
dalam kumpulan yang telah dikenal pasti. Murid boleh bertukar-tukar
Pembelajaran Kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu: pendapat atau idea semasa dalam aktiviti PdP secara berkumpulan.
i. Terarah Kendiri (Self-Directed) Semua ahli kumpulan perlu menyumbang pengetahuan, pendapat,
ii. Kadar Kendiri (Self-Paced) kemahiran dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
iii. Akses Kendiri (Self-Access)
iv. Pentaksiran Kendiri (Self-Assessment) Pembelajaran Berasaskan Projek

Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan satu model aktiviti bilik


Strategi ini berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid.
darjah yang berbeza dari kebiasaan. Pendekatan aktiviti
Murid mampu mengakses bahan-bahan pembelajaran seperti modul,
pembelajaran ini mempunyai jangka masa yang panjang,
laman sesawang, video interaktif dan dapat mentaksir pembelajaran
mengintegrasikan pelbagai disiplin ilmu, berpusatkan murid dan
sendiri. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih
menghubungkaitkan amalan kehidupan sebenar. Projek ditakrifkan
bertanggungjawab terhadap pembelajaran, lebih yakin dan tekun
sebagai tugasan, pembinaan atau siasatan yang teratur yang
untuk mencapai standard pembelajaran yang dihasratkan.
menjurus kepada matlamat yang spesifik. Murid beroleh
pengetahuan dan kemahiran semasa proses menyediakan sesuatu
projek. Mereka juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap
projek melalui pelbagai sumber maklumat yang relevan.

8
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri berlaku apabila murid mengkaji alternatif bagi mengatasi masalah tersebut. Guru berperanan
sesuatu masalah dari pelbagai sudut dan mencari penyelesaian satu sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam
demi satu dengan memecahkan masalah kepada beberapa proses menyelesaikan sesuatu masalah pada peringkat awal
bahagian yang kecil. Ini dialami sewaktu murid melaksanakan sesuatu projek.
sesuatu projek atau beberapa sub-projek. Sesuatu kelemahan
Pembelajaran Masteri
mudah dikesan dan dibaiki jika timbul sesuatu masalah dalam
melaksanakan sesuatu projek. Pengalaman ini membantu murid Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan
menangani masalah dan memahami keperluan mencerakin setiap pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam
masalah yang diterima. sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui pendekatan ini murid diberi
peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran
Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian Masalah mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan
Pembelajaran Berasaskan Penyelesaian Masalah merupakan satu pengetahuan. Pengetahuan dan kefahaman terhadap sesuatu
kaedah yang membolehkan murid menyelesaikan masalah dengan konsep adalah sangat penting bagi memastikan sesuatu aktiviti
pengetahuan, kemahiran dan pengalaman serta keupayaan mereka dapat dilaksanakan dengan betul. Pelbagai sumber maklumat dapat
sendiri. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan membantu murid untuk menguasai sesuatu perkara itu terlebih
berpusatkan murid. Murid perlu kenal pasti masalah, cari kaedah dahulu, contohnya dengan melayari internet melalui laman web yang
penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaian masalah dan terpilih akan dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan
menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Kaedah ini kemahiran yang spesifik.
melibatkan murid membuat keputusan dalam menyelesaikan
masalah. Sebagai contoh, murid ingin menyiapkan sesuatu projek
dengan menggunakan bahan yang sukar diperoleh. Bagi mengatasi
masalah itu, murid perlu berbincang dengan rakan untuk mencari

9
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Konstruktivisme ialah satu kaedah di mana murid Pembelajaran Kontekstual dapat membina keyakinan diri kerana
dapat membina pengetahuan sendiri atau konsep baharu secara murid dapat memahami perhubungan antara teori dan praktikal.
aktif berdasarkan pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman Pembelajaran Kontekstual dapat membina pendekatan kerja
yang telah diperoleh dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui berkumpulan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sekolah dapat
Pembelajaran Konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan memainkan peranan sebagai penghubung antara bidang akademik
inovatif. Murid boleh mendapatkan data, maklumat dan dan alam pekerjaan; dengan mendapat sokongan pihak industri.
pengetahuan mengenai sesuatu perkara itu untuk membina Pendekatan Kontekstual dalam KSSR RBT dapat memberi
pengetahuan atau konsep yang baharu. pendedahan awal kepada murid tentang kerjaya dan peluang
pekerjaan pada masa hadapan.
Pembelajaran Melalui Penerokaan

Pembelajaran Melalui Penerokaan membolehkan murid belajar


berdasarkan pengalaman sedia ada. Murid secara aktif mencari dan
mengakses maklumat untuk mencapai objektif pembelajaran mereka
dalam konteks yang terkawal. Penggunaan komputer dan akses
internet merupakan alat yang paling berkesan dalam
menterjemahkan konsep pembelajaran melalui penerokaan
memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan
dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan
memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang
berbentuk penyelesaian masalah dan kajian masa hadapan.

10
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering and PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
Mathematics) pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh
Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan pengetahuan, bekerja secara berkumpulan atau secara individu mengikut
kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, penyelesaian masalah kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM
atau projek dalam konteks kehidupan harian, alam sekitar dan dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut:
masyarakat tempatan serta global seperti dalam Rajah 3. 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.
2. Membangunkan dan menggunakan model.
3. Merancang dan menjalankan penyiasatan.
4. Menganalisis dan mentafsirkan data.
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran
komputasional.
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian.
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan
berdasarkan evidens.
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang
maklumat tersebut.

Rajah 3: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan


Pembelajaran

11
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam standard
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan
supaya murid sedar akan kepentingan dan
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta
mengamalkannya.
dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan
Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan
harian.
1. Bahasa

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu 4. Sains Dan Teknologi


dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi murid.
penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
berkomunikasi secara berkesan. serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
dan berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam merangkumi empat perkara iaitu:
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran. (i) Pengetahuan Sains dan Teknologi (fakta, prinsip dan
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam konsep yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi).
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
alam. manipulatif tertentu).

12
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran dan 7. Keusahawanan


keselamatan).
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
budaya dalam kalangan murid.
5. Patriotisme
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat
Malaysia. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid dapat


6. Kreativiti Dan Inovasi mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk kemahiran asas TMK yang dipelajari.
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid menjadi
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
idea yang ada. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu
menghadapi cabaran Abad ke-21.
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP.

13
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

 Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran 10. Pendidikan Kewangan
komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua mata
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik,
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
penilaian dalam proses menyelesaikan masalah berbantukan
menguruskan hal ehwal kewangan secara
komputer.
bertanggungjawab.
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP
9. Kelestarian Global
secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang yang
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
tempatan, negara dan global. bermakna.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
mata pelajaran yang berkaitan.

14
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana pembelajaran.
dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid. Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pengukuhan.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir
sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Guru Tahap Penguasaan Umum
perlulah merancang, membina item atau instrumen pentaksiran, Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan pencapaian
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Terdapat
yang diajar berdasarkan DSKP. enam tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan disusun secara hierarki. Tahap penguasaan ini mengambil kira
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum.
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: Jadual 5 menunjukkan pernyataan tahap penguasaan umum.
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti
pemerhatian, lisan dan penulisan.
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh
dilaksanakan oleh guru dan murid.
 Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran yang
dipelajari.

15
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

Jadual 5: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau
Tahap Tafsiran lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke dalam
Murid tahu perkara asas atau boleh templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi setiap bidang,
1
melakukan kemahiran asas atau memberi
(Tahu) tema, kemahiran atau kelompok Standard Kandungan dan Standard
respons terhadap perkara yang asas
Pembelajaran selesai dilaksanakan.
Murid menunjukkan kefahaman dengan
2
menjelaskan sesuatu perkara yang
(Tahu dan faham) TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
dipelajari dalam bentuk komunikasi
Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan Keseluruhan
boleh buat) suatu situasi
ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Guru perlu
4 Murid menggunakan pengetahuan dan mentaksir murid secara kolektif dan holistik dengan melihat semua
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran dengan
boleh buat dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau aspek semasa proses pembelajaran. Guru hendaklah menggunakan
beradab) secara analitik dan sistematik pertimbangan profesional dalam semua proses pentaksiran,
Murid menggunakan pengetahuan dan khususnya dalam menentukan tahap penguasaan keseluruhan.
5
melaksanakan sesuatu kemahiran pada Pertimbangan profesional boleh dilakukan berdasarkan pengetahuan
(Tahu, faham dan
situasi baharu dengan mengikut prosedur
boleh buat dengan dan pengalaman guru, interaksi guru bersama murid, serta
atau secara sistematik serta tekal dan
beradab terpuji)
bersikap positif perbincangan bersama rakan sejawat. Standard Prestasi (SPi)
Murid berupaya menggunakan pengetahuan mengandungi enam tahap penguasaan yang disusun secara heirarki
6 dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
(Tahu, faham dan pada situasi baharu secara sistematik, dari Tahap Penguasaan 1 yang menunjukkan pencapaian terendah
boleh buat dengan bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam sehingga pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Tahap
beradab mithali) penghasilan idea baharu serta boleh
dicontohi penguasaan KSSR RBT ditafsirkan secara generik yang

16
16
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

menggambarkan pencapaian murid secara holistik seperti dalam


Jadual 6.

Jadual 6: Pernyataan Tahap Penguasaan KSSR RBT

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Mengetahui perkara dan kemahiran asas
dalam amalan keselamatan, bidang reka
1
bentuk, proses dan pembuatan produk serta
antara muka perisian pengaturcaraan.

Menghuraikan proses mereka bentuk,


2 penyelesaian masalah, fungsi setiap
komponen dan pembuatan produk.

Mengaplikasikan pengetahuan dan


3 kemahiran untuk mereka bentuk dan
membina produk.

Menganalisis idea, bahan, komponen, proses


4
dan teknik untuk menghasilkan produk.

Menjustifkasikan pengetahuan serta


kemahiran yang diperoleh, proses
5
penghasilan reka bentuk produk, kesan dan
kepentingan sesuatu produk yang dihasilkan.

Mencipta reka bentuk produk dan kod arahan


secara berdikari, kreatif dan inovatif serta
6 menggunakan idea sendiri dan
mempersembahkan produk menggunakan
teknologi.

17
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

ORGANISASI KANDUNGAN

KSSR RBT digubal dalam bentuk penyataan SK, SP dan SPi yang sukar. Bagi aspek psikomotor, murid melaksanakan aktiviti amali
perlu dicapai oleh murid. Dalam lajur catatan terdapat cadangan dengan menghasilkan projek mengikut prosedur kerja yang betul dan
aktiviti dan nota sebagai panduan. Guru boleh melaksanakan aktiviti beretika. Manakala bagi aspek efektif, murid didedahkan kepada
tambahan selain daripada yang dicadangkan mengikut kreativiti nilai-nilai murni sepanjang melaksanakan aktiviti PdP.
dan keperluan untuk mencapai SP. KSSR RBT digubal sebagaimana
KSSR RBT ini mengandungi 6 modul yang perlu dilaksanakan iaitu:
dalam Jadual 7 sebagai rujukan semasa PdP.
1. Keselamatan Bengkel
Jadual 7: Organisasi DSKP
Memberi penekanan berkaitan kepentingan keselamatan dan
STANDARD STANDARD STANDARD kebersihan di dalam bengkel. Simbol dan tanda keselamatan
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
serta kategori alat pemadam api turut diterangkan supaya murid
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria tahu dan bersedia menggunakan sekiranya perlu. Murid juga turut
tentang perkara kriteria atau umum yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan diterangkan berkaitan rawatan awal sekiranya berlaku
ketahui dan boleh pembelajaran tahap-tahap kecederaan ringan.
lakukan dalam dan pencapaian prestasi yang
suatu tempoh yang boleh perlu murid
persekolahan diukur bagi pamerkan 2. Pengenalan Kepada Reka Bentuk
merangkumi aspek setiap standard sebagai tanda
pengetahuan, kandungan. bahawa sesuatu Menerangkan tentang kepentingan reka bentuk produk, elemen
kemahiran dan perkara itu telah
nilai. dikuasai murid. dan jenis garisan dalam reka bentuk. Murid akan menghasilkan
lakaran reka bentuk produk bertema berdasarkan gabungan
KSSR RBT diorganisasikan merangkumi tiga aspek pembelajaran bentuk asas mengikut lakaran awal yang dihasilkan. Murid menilai
iaitu kognitif, psikomotor dan efektif. Tajuk dalam kandungan disusun dan bersedia membuat penambahbaikan dalam menghasilkan
mengikut aras kognitif murid iaitu daripada mudah kepada yang sesuatu produk serta sebagai pendedahan awal kepada murid
tentang dunia reka bentuk.

18
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

3. Pengenalan Kepada Teknologi 6. Reka Bentuk Pengaturcaraan

Pendedahan awal tentang kepentingan teknologi dalam Menerangkan tentang asas pengaturcaraan dan kegunaan atur
kehidupan manusia. Selain itu, mengenal pasti langkah-langkah cara dalam perkakasan harian. Murid akan dikenalkan kepada
dalam mereka bentuk sesuatu produk seperti membuat lakaran algoritma, pseudokod dan carta alir struktur kawalan jujukan. Bagi
bermaklumat, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan pembangunan kod arahan, fitur-fitur pada antara muka perisian
menggunakan teknologi pilihan. pengaturcaraan akan diterangkan dalam menghasilkan sebuah
atur cara baharu.
4. Reka Bentuk Pembungkusan

Membuat reka bentuk pembungkusan bagi sesuatu produk dan


Peruntukan Masa
mengenal pasti ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori
produk yang akan dihasilkan. Pembentangan produk yang Jumlah keseluruhan yang diperuntukan ialah minimun 32 jam
dihasilkan boleh dibuat sama ada secara manual atau setahun. Peruntukan jam ini termasuk juga masa untuk menjalankan
menggunakan pelbagai media. kerja-kerja tugasan seperti dalam Jadual 8.

5. Reka Bentuk Makanan Jadual 8: Peruntukan masa bagi modul KSSR RBT Tahun 4
Memberi pendedahan berkaitan reka bentuk pada makanan.
BIL MODUL JAM
Murid akan membuat lakaran bermaklumat, menilai lakaran dan
1. Keselamatan Bengkel. 3
membuat penambahbaikan sebelum menghasilkan reka bentuk
2. Pengenalan Kepada Reka Bentuk 7
pada jenis makanan yang dipilih.
3. Pengenalan Kepada Teknologi 4
4. Reka Bentuk Pembungkusan 5
5. Reka Bentuk Makanan 5
6. Reka Bentuk Pengaturcaraan 8
JUMLAH JAM SETAHUN 32

19
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

1.0 KESELAMATAN BENGKEL

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
NOTA:
1.1 Amalan Murid boleh: Menyenaraikan peraturan
Keselamatan 1 keselamatan diri, bengkel, Simbol dan tanda keselamatan
peralatan dan bahan. seperti bahan beracun, alat
1.1.1 Menyatakan peraturan
keselamatan diri, bengkel, pemadam api, bahan mudah
Menjelaskan maksud simbol terbakar, bahan mengakis,
peralatan dan bahan. 2
dan tanda keselamatan. tanda keluar, peti pertolongan
cemas dan lantai licin.
1.1.2 Menerangkan maksud simbol
Menunjuk cara langkah-
dan tanda keselamatan. Contoh jenis kemalangan yang
langkah yang perlu diambil
3 selalunya berlaku di bengkel:
semasa berlakunya
1.1.3 Mengaplikasikan langkah- a. Luka akibat terkena benda
kemalangan.
langkah yang perlu diambil tajam.
sekiranya berlaku kemalangan b. Renjatan elektrik.
di bengkel. Menghuraikan amalan
keselamatan untuk Cadangan Aktiviti:
4
1.1.4 Membincangkan amalan mengelakkan berlakunya  Simulasi kebakaran dengan
keselamatan di bengkel: kemalangan. menunjukkan cara
i. Kebersihan bengkel penggunaan pelan laluan
ii. Penyelenggaraan peralatan Membuat kesimpulan kecemasan dan cara
5 kesan mengabaikan amalan menggunakan alat pemadam
1.1.5 Merumuskan kesan keselamatan di bengkel. api.
mengabaikan amalan  Tunjuk cara merawat luka
keselamatan di dalam bengkel. ringan.
Menghasilkan dokumentasi  Menunjukkan tindakan yang
6 keselamatan dan amalan perlu dilakukan sekiranya
kerja yang baik di dalam berlaku kemalangan kecil.
bengkel.

20
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

2.0 PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
NOTA:
2.1 Reka Murid boleh: Menyatakan maksud reka
Bentuk 1 Reka Bentuk ialah pengetahuan
bentuk.
2.1.1 Menerangkan maksud reka tentang penghasilan idea secara
bentuk berdasarkan contoh terancang untuk menghasilkan
produk sedia ada. Menerangkan kepentingan sesuatu produk yang memberi
2 reka bentuk dalam impak kepada kehidupan.
2.1.2 Mengenal pasti kepentingan kehidupan.
reka bentuk dalam kehidupan. Elemen reka bentuk ialah perkara
yang digunakan untuk
2.1.3 Membincangkan laluan kerjaya Menghubungkait reka menzahirkan idea awal sesebuah
dan pekerjaan dalam reka 3 bentuk dalam kerjaya dan rekaan secara lakaran.
bentuk. pekerjaan yang sesuai.
Tujuannya adalah untuk
2.1.4 Menghuraikan apresiasi reka Menghuraikan apresiasi membolehkan idea yang hendak
bentuk di persekitaran. 4 reka bentuk yang ada di digambarkan oleh pereka bentuk
persekitaran. difahami.
2.1.5 Memperihalkan penggunaan
elemen dalam reka bentuk: Cadangan aktiviti:
Menjustifikasikan elemen  Menunjukkan tayangan video
i. Garisan 5 dalam reka bentuk bagi pelbagai reka bentuk produk.
ii. Rupa sesuatu produk.  Menghasilkan satu folio atau
iii. Bentuk buku skrap berkenaan
iv. Tekstur kepentingan reka bentuk.
v. Saiz Merumuskan penggunaan  Murid mencari maklumat
vi. Warna elemen yang sesuai berkenaan elemen dalam reka
6
vii. Ruang digunakan bagi sesuatu bentuk dan membentangkannya
viii. Nilai produk. mengikut kumpulan.

21
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
NOTA:
2.2 Reka Bentuk Murid boleh: Menyenaraikan jenis
Produk 1 Contoh jenis garisan:
garisan dalam reka bentuk.
Bertema 2.2.1 Mengenal pasti jenis garisan Garisan halus, garisan tebal,
dalam lakaran reka bentuk. garisan beralun, garisan berduri,
Menerangkan fungsi garisan garisan bergerigi, garisan
2 berbulu, garisan berbiji, garisan
dalam reka bentuk.
2.2.2 Melakar pelbagai jenis berlingkar, garisan zig zag,
garisan. garisan putus-putus dan garisan
Menghasilkan lakaran reka berserabut.
2.2.3 Menjana idea bagi bentuk produk dengan
3 Lakaran adalah hasil gabungan
menghasilkan lakaran dengan menggunakan garisan dan
menggunakan garisan dan gabungan bentuk asas. bentuk asas 2D dan 3D.
gabungan bentuk asas.
Lakaran boleh dihasilkan
Menghuraikan lakaran menggunakan sebarang alat
2.2.4 Melakar reka bentuk produk 4 produk bertema yang tulis (manual) atau berbantukan
menggunakan garisan dihasilkan. komputer secara individu.
dan gabungan bentuk asas
secara bertema. Tema yang boleh digunakan
Mencadangkan adalah seperti kenderaan,
5 penambahbaikan pada bangunan, penyimpanan,
2.2.5 Menganalisis lakaran reka lakaran yang dibuat. penyusunan, peragaan, alam
bentuk produk bertema yang
semulajadi, flora dan fauna.
dihasilkan.
Menghasilkan reka bentuk
Bentuk asas telah dipelajari oleh
2.2.6 Menilai lakaran yang produk bertema mengikut
murid dalam mata pelajaran
dihasilkan dan membuat 6 lakaran yang dibuat dan
Sains dan Pendidikan Seni
penambahbaikan. membuat persembahan
Visual.
secara kreatif.

22
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.2.7 Menghasilkan reka bentuk Cadangan aktiviti:


produk bertema mengikut
lakaran yang dibuat  Mengadakan pertandingan
menggunakan bahan dan
menghasilkan reka bentuk
alatan yang sesuai.
produk bertema berdasarkan
2.2.8 Membuat persembahan reka gabungan bentuk asas
bentuk produk bertema yang mengikut kumpulan.
telah dihasilkan.  Membuat sudut pameran
RBT.
 Murid membentangkan
secara lisan produk yang
dihasilkan mengikut
kumpulan.
 Mengamalkan langkah
keselamatan dan amalan
kerja yang baik semasa
menghasilkan reka bentuk
produk.

23
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

3.0 PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
NOTA:
3.1 Aplikasi Menyatakan teknologi
Murid boleh:
Teknologi berdasarkan pengalaman Teknologi peralatan secara
1
3.1.1 Menerangkan teknologi dan dan pengetahuan sedia konvensional ialah teknologi
kepentingannya kepada ada. yang menggunakan mesin
kehidupan manusia. ringkas seperti pisau. Manakala
teknologi peralatan secara
Membincangkan moden ialah teknologi yang
3.1.2 Menghuraikan penggunaan 2 kepentingan teknologi menggunakan mesin kompleks
teknologi peralatan secara kepada kehidupan manusia. iaitu gabungan lebih daripada
konvensional dan moden dalam satu mesin ringkas seperti
menghasilkan produk. Menghasilkan lakaran pengisar (blender).
3 bermaklumat produk yang
akan dibuat. Pengiraan kos hanya
3.1.3 Menjana idea bagi menghasilkan
melibatkan bahan yang
lakaran bermaklumat produk digunakan.
yang akan dihasilkan. Menganalisis lakaran yang
4 dibuat dan membuat
Pembentangan boleh dibuat
penambahbaikan.
3.1.4 Membuat lakaran reka bentuk menggunakan pelbagai media.
produk bermaklumat yang akan
dihasilkan. Menilai kesesuaian Pembentangan dilakukan bagi
5
maklumat pada lakaran. melatih kemahiran komunikasi
3.1.5 Menilai maklumat pada lakaran murid.
dan membuat penambahbaikan.
Menghasilkan produk dan
membuat persembahan
6 secara kreatif.

24
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1.6 Mengira kos bahan bagi reka Cadangan aktiviti:


bentuk produk yang akan  Menghasilkan produk
menggunakan teknologi
dihasilkan.
peralatan konvensional atau
teknologi moden seperti pen
3.1.7 Menghasilkan produk dengan 3D, mesin pencetak 3D dan
menggunakan teknologi yang sebagainya.
dipilih.
Contoh produk:
3.1.8 Membentangkan produk yang Kerongsang, hiasan pelbagai
dihasilkan dengan bentuk, freeze magnet dan
menggunakan pelbagai media. sebagainya.

25
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

4.0 REKA BENTUK PEMBUNGKUSAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
NOTA:
4.1 Reka Bentuk Murid boleh: Menyatakan ciri reka
1 bentuk pembungkusan Maklumat pada label
Pembungkusan
yang baik. pembungkusan adalah
Produk 4.1.1 Menghubung kait
seperti jenama, nama
pembungkusan sedia ada
Menjelaskan kepentingan produk, tanda harga, tarikh
dengan reka bentuk
2 reka bentuk pada luput, kandungan bahan,
pembungkusan.
pembungkusan produk. berat dan tanda halal.
4.1.2 Menyenaraikan ciri Kategori produk merujuk
pembungkusan yang baik Menghasilkan lakaran kepada produk makanan dan
mengikut kategori produk. 3 bermaklumat reka bentuk produk bukan makanan.
pembungkusan produk.
4.1.3 Menerangkan kepentingan Contoh produk makanan:
reka bentuk pembungkusan Menganalisis lakaran yang a. Makanan basah
produk. 4 b. Makanan kering
telah dibuat.

4.1.4 Menjana idea bagi Contoh produk bukan


menghasilkan lakaran Mencadangkan makanan:
bermaklumat reka bentuk penambahbaikan dan a. Pakaian
pembungkusan yang akan 5 b. Aksesori kereta
membuat pengubahsuaian
dihasilkan. pada lakaran.
Proses menghasilkan
4.1.5 Membuat lakaran pembungkusan melibatkan
reka bentuk bermaklumat Menghasilkan reka bentuk aktiviti mengukur, menanda
pembungkusan yang akan pembungkusan mengikut dan memotong bahan
dihasilkan mengikut kategori 6 lakaran dan membuat mengikut saiz pada lakaran.
produk. persembahan.

26
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1.6 Menghuraikan lakaran reka Mengamalkan langkah


bentuk bermaklumat keselamatan dan amalan kerja
pembungkusan produk yang yang baik semasa
akan dihasilkan. menghasilkan reka bentuk
pembungkusan.
4.1.7 Menilai lakaran dan membuat
penambahbaikan. Cadangan aktiviti:
 Membuat reka bentuk
4.1.8 Mengira kos bahan bagi reka pembungkusan
bentuk pembungkusan produk menggunakan bahan kitar
yang akan dihasilkan. semula seperti kertas, botol,
kotak dan sebagainya.
4.1.9 Menghasilkan reka bentuk  Pembentangan dan
pembungkusan mengikut persembahan produk yang
lakaran yang dibuat dihasilkan menggunakan
menggunakan bahan dan pelbagai media.
alatan yang sesuai.

4.1.10 Membentangkan produk yang


dihasilkan dengan
menggunakan pelbagai
media.

27
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

5.0 REKA BENTUK MAKANAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
NOTA:
Menyatakan jenis makanan
5.1 Reka bentuk Murid boleh:
yang sesuai digunakan
Makanan 1 Reka bentuk makanan
dalam reka bentuk
5.1.1 Mengenal pasti reka bentuk bermaksud pembentukan,
makanan.
yang sesuai pada jenis hiasan atau ukiran pada
makanan yang dipilih. sesuatu jenis makanan.
Menjelaskan kepentingan
5.1.2 Menerangkan kepentingan 2 Cadangan jenis makanan:
reka bentuk makanan.
reka bentuk makanan. a. Bijirin-roti
b. Buah-buahan
5.1.3 Menjana idea bagi Membuat lakaran c. Sayuran
menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk d. Produk bakeri-kek, kuih
3
bermaklumat reka bentuk makanan yang akan e. Konfeksioneri-aiskrim,
makanan yang akan dihasilkan. coklat
dihasilkan.
Faktor yang mempengaruhi
Menganalisis lakaran yang
5.1.4 Menghasilkan lakaran 4 reka bentuk makanan:
telah dibuat.
bermaklumat reka bentuk a. Permintaan
makanan yang akan dibuat. b. Budaya dan sosial
Mencadangkan c. Tempat dan situasi
5.1.5 Menghuraikan lakaran penambahbaikan dan masyarakat
bermaklumat reka bentuk 5 d. Trend atau perubahan
membuat pengubahsuaian
makanan yang akan pada lakaran.
dihasilkan. Mengamalkan langkah
keselamatan dan amalan kerja
5.1.6 Menilai maklumat pada Menghasilkan satu reka yang baik semasa
lakaran dan membuat 6 bentuk makanan dan menghasilkan reka bentuk
penambahbaikan. membuat persembahan. makanan.

28
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1.7 Mengira kos bahan bagi reka


bentuk makanan yang akan Cadangan Aktiviti:
dihasilkan.  Menonton klip video
penggunaan alatan dan
5.1.8 Menghasilkan satu reka perkakasan untuk mereka
bentuk pada bahan makanan bentuk makanan.
yang dipilih berdasarkan  Mereka bentuk makanan
lakaran yang disediakan dengan cara memotong,
menggunakan bahan dan menekap, membentuk dan
alatan yang sesuai. mengukir.
 Menghias dan menghidang
5.1.9 Membentangkan produk yang hasil reka bentuk makanan.
dihasilkan dengan  Mengadakan pertandingan
menggunakan pelbagai reka bentuk makanan.
media.  Pembentangan dan
persembahan reka bentuk
yang dihasilkan
menggunakan pelbagai
media.

29
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

6.0 REKA BENTUK PENGATURCARAAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
NOTA:
Menyatakan maksud
6.1 Asas Murid boleh:
pengaturcaraan dan
Pengaturcaraan 1 Pengaturcaraan adalah proses
kegunaan atur cara dalam
6.1.1 Menyatakan maksud membuat atur cara komputer.
perkakasan harian.
pengaturcaraan dan
kegunaan atur cara dalam Atur cara ialah urutan arahan
perkakasan harian. Menjelaskan algoritma, berkod yang dimasukkan di
2
pseudokod dan carta alir. dalam komputer yang
membolehkan data diproses
Menulis pseudokod dan oleh komputer.
6.1.2 Mengenal pasti algoritma 3 melukis carta alir struktur
iaitu pseudokod dan carta kawalan jujukan. Contoh perkakasan harian yang
alir. menggunakan pengaturcaraan
seperti mesin basuh, microwave
Menganalisis pseudokod dan sebagainya.
4 dan carta alir yang
6.1.3 Menulis pseudokod dan dihasilkan. Algoritma ialah ialah satu urutan
melukis carta alir struktur langkah-langkah untuk
kawalan jujukan dalam menyelesaikan suatu masalah
situasi ringkas. Membuat kesimpulan atau melaksanakan suatu
serta mencadangkan tugasan. Pernyataan dalam
5 penambahbaikan algoritma mestilah boleh
pseudokod dan carta alir difahami. Algoritma boleh
6.1.4 Menghuraikan satu masalah yang dihasilkan. dijelaskan melalui pseudokod
menggunakan pseudokod atau carta alir.
dan carta alir. Membuat
6 penambahbaikan
pseudokod dan carta alir.

30
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1.5 Menilai dan membuat Pseudokod ialah satu set


penambahbaikan pernyataan yang menyerupai
pseudokod dan carta alir bahasa atur cara komputer.
yang dihasilkan. Pseudokod memerihalkan logik
atur cara dengan menggunakan
bahasa biasa. Set aturan ini
menunjukkan langkah demi
6.1.6 Merumuskan pseudokod langkah untuk melaksanakan
dan carta alir yang telah sesuatu tugas dari mula hingga
dihasilkan. tamat. Ia menggunakan ayat
pertuturan dan kod asas dalam
menunjukkan langkah-langkah
dan tugas.

Carta alir pula ialah gambar


rajah yang menunjukkan
langkah-langkah bagi
penyelesaian masalah dan
hubung kait antara satu sama
lain yang ditunjukkan dalam
algoritma. Ianya menggunakan
simbol geometrik yang
dihubungkan menggunakan
anak panah.

Cadangan aktiviti:
 Guru menyediakan situasi
untuk diselesaikan oleh
murid.

31
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan sekurang- NOTA:
6.2 Pembangunan Murid boleh: kurangnya 4 fitur pada antara
Kod Arahan 1
muka dalam perisian Scratch ialah salah satu
6.2.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada pengaturcaraan. aplikasi pengaturcaraan
antara muka perisian
Menyenaraikan fitur-fitur yang yang digunakan untuk
pengaturcaraan.
digunakan untuk memasukkan membina satu program
dialog, bunyi, objek baharu seperti multimedia, animasi,
2 permainan, simulasi dan
6.2.2 Menggunakan fitur-fitur untuk dan menggerakkan objek
dalam perisian sebagainya.
menggerakkan objek,
memasukkan dialog, bunyi pengaturcaraan.
Aplikasi pengaturcaraan
dan objek baharu dalam Memasukkan dialog, bunyi dan selain daripada scratch
perisian pengaturcaraan. objek baharu serta
3 yang berada di pasaran/
menggerakkan objek dalam open source seperti:
perisian pengaturcaraan. a) Micro bit
6.2.3 Membina atur cara struktur
Membuat satu kod arahan atur b) BYOB/snap
kawalan jujukan
cara menggunakan fitur-fitur c) Blockly
menggunakan fitur-fitur yang
sesuai untuk sesuatu objek: 4 dalam perisian pengaturcaraan
dan melakukan uji lari atur Cadangan aktiviti:
i. Melakukan pergerakan
cara.  Membuat satu
dari kedudukan A ke
pertandingan
kedudukan B dengan
Membaiki ralat dan membuat menghasilkan satu atur
kadar kelajuan berbeza.
5 penambahbaikan bagi atur cara baharu dalam
ii. Memaparkan dialog yang
cara yang dibangunkan. perisian pengaturcaraan.
sesuai.
iii. Mengeluarkan bunyi yang
Membangunkan satu atur cara
sesuai.
6 baharu yang boleh dijadikan
contoh.

32
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.2.4 Menjalankan atur cara yang


dibina dan membaiki ralat
sekiranya ada.

6.2.5 Menghasilkan satu atur cara


baharu menggunakan fitur-
fitur yang bersesuaian dalam
perisian pengaturcaraan.

6.2.6 Membentangkan secara lisan


penghasilan atur cara baharu
dalam perisian
pengaturcaraan.

33
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

PANEL PENGGUBAL

1. Halim bin Jajuli Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Rahimah binti Ismail Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Massita binti Ramlan Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Zainal Abidin bin Ismail Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Faizah binti Ismail Bahagian Pembangunan Kurikulum
6 Dr. Zaliza binti Hanapi Universiti Pendidikan Sultan Idris
7. Muharam bin Gaya IPGM, Kampus Pendidikan Teknik, Nilai, N.Sembilan
8. Azhar bin Mat Akhir IPGM Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah
9. Rosli bin Harun IPGM Kampus Perempuan Melayu Melaka, Melaka
10. Rizal bin Harun Kolej Matrikulasi Selangor, Selangor
11. Ismail bin Rosdi Majlis Reka Bentuk Malaysia
12. Razita binti Abdul Razak Majlis Reka Bentuk Malaysia
13. Siti Zarina binti Azirun SMK Jalan Kebun, Seksyen 32, Shah Alam, Selangor
14. Hjh Bedah binti Hassan SMK Raja Jumaat, Negeri Sembilan
15. Mohd Rahim bin Mohd Sharif SK Sri Langat, Banting, Selangor
16. Mohd Zairy Firdaus bin Mohd A’sri SK Bukit Pantai, Kuala Lumpur
17. Suhailah binti Jumaat SK Taman Kepong, Kuala Lumpur
18. Yusmarina binti Yum SK Putrajaya Presint 18(1), WP Putrajaya
19. Muhammad Shahrul Amin bin Shahrum SK Putrajaya Presint 9(1), WP Putrajaya
20. Norkhazima binti Zalkarnain SK Sijangkang, Selangor
21. Wan Aqmal Amer bin Wan Abdul Rahim SK Putrajaya Presint 11(2), WP Putrajaya

34
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

22. Mohd Noor Kamal bin Ab Karim SK Putrajaya Presint 9(1), WP Putrajaya
23. Mohd Nasir bin Yop Ahmad SK Bandar Baru Putera, Ipoh, Perak
24. Mahamad Shukri bin Jusoh SK Toh Indera Wangsa Ahmad, Perak
25. Mohd Nazri bin Jaafar SK(A) Bukit Kemandol K9, Selangor

TURUT MENYUMBANG

1. Haji Md Zahar bin Othman Universiti Pendidikan Sultan Idris


2. Norini binti Omar IPGM Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah
3. Syazlina binti Mohamad Nawi IPGM Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah
4. Mohd Johaary bin Abdul Hamid MARDI, Serdang, Selangor
5. Suharto bin Salleh SK Che Deris, Kota Bahru, Kelantan
6. Ahmad Pakeri bin Mohammad SK Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan
7. Zulkifli bin Mohamad SK Peringat, Kota Bharu, Kelantan
8. Azlan bin Arshad SMK Syed Sirajuddin, Arau, Perlis
9. Norliyana binti Mohamad Yassin SK Putrajaya Presint 16(1) WP. Putrajaya
10. Zulfadli bin Ahmad SK Pandan Perdana, Selangor
11. Zarinah binti Naim SK Pengkalan Tentera Darat, Kuala Lumpur

35
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

PENGHARGAAN

Penasihat

Shazali bin Ahmad - Pengarah


Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)
Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Penasihat Editorial

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor


Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Fazlinah binti Said - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

36
KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

KSSR REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah Binti Syed Khalid
Nur Fadia Binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik
Siti Zulikha Binti Zelkepli

37