Anda di halaman 1dari 28

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA MUZIK
TAHUN SATU

2010
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
TAHUN SATU

DUNIA MUZIK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2010
KANDUNGAN

RUKUNEGARA iii
FALSAFAH PENDIDIKAN iii
PENDAHULUAN iv
MATLAMAT iv
OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH v
FOKUS MATA PELAJARAN v
ORGANISASI KANDUNGAN vi

KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1


Objektif Dunia Muzik Tahun 1 2
Modul 1 : Pengalaman Muzikal 3
Modul 2 : Penghasilan Muzik 7
Modul 3 : Apresiasi Muzik 9
Glosari 13
RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan
hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap Tuhan.
tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai
corak; membina satu masyarakat progresif yang akan Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
menggunakan sains dan teknologi moden; berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip- keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan
prinsip berikut :- negara.

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii
PENDAHULUAN MATLAMAT

Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bermatlamat
program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan. untuk membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan
Kurikulum ini digubal dengan memberi tumpuan kepada kreatif yang menghayati dan menikmati muzik secara
perkembangan kognitif dan kemahiran murid dalam bidang intelektual menerusi aktiviti muzikal.
muzik. Murid diberi pelbagai peluang untuk meluahkan idea
kreatif di samping meningkatkan apresiasi terhadap estetika
muzik. Bagi mencapai tujuan tersebut, kurikulum ini dibina
dengan memberi tumpuan kepada empat modul utama iaitu
Pengalaman Muzikal, Penghasilan Muzik, Apresiasi Muzik
serta Membaca dan Menulis Notasi Muzik.

iv
OBJEKTIF PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH FOKUS MATA PELAJARAN
RENDAH

Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah bertujuan untuk Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah dibina
membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berasaskan empat modul kurikulum dengan peratus
berikut; pengagihan kandungan seperti berikut;

i. mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti Modul Pengalaman Muzikal (60%)


nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik,
Murid memperoleh pengalaman muzikal menerusi aktiviti
nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik.
ii. mengaplikasi pengetahuan membaca notasi muzik
dalam aktiviti muzikal,
Modul Penghasilan Muzik (20%)
iii. menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti
nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik, Murid menzahirkan idea kreatif melalui aktiviti muzikal yang
dialami semasa pengajaran dan pembelajaran.

iv. membaca dan menulis notasi muzik,


Modul Apresiasi Muzik (10%)

v. menghargai pelbagai jenis muzik dengan Murid menghayati dan menghargai pelbagai jenis muzik
menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya menerusi pendedahan muzik daripada pelbagai budaya.

muzik yang didengar; dan


Modul Membaca dan Menulis Notasi Muzik (10% -
bermula di Tahun 4)
vi. mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.
Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran asas
membaca dan menulis notasi muzik.

v
ORGANISASI KANDUNGAN

Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah merupakan Dari tahun satu hingga tiga, Muzik diajar dengan

program pembelajaran untuk enam tahun persekolahan iaitu pendekatan bertema yang menitik beratkan elemen-elemen

dari tahun satu hingga tahun enam. Kandungan dokumen kreativiti. Tema-tema tersebut ialah Aku dan Muzik, Mulanya

ini disusun berasaskan modul kurikulum berikut: Di Sini dan Alunan Muzik Ku. Tema-tema ini dirancang
sebagai platform awal kepada murid untuk mengenali dan
i. Pengalaman Muzikal menguasai kemahiran muzikal. Murid berpeluang berkarya
ii. Penghasilan Muzik secara kreatif dan seterusnya menghargai nilai estetik
iii. Apresiasi Muzik muzik. Dari tahun tiga hingga enam, fokus pengajaran dan
iv. Membaca dan Menulis Notasi Muzik pembelajaran murid akan diperluas kepada permainan alat
muzik berpic iaitu rekorder dan xylofon serta pengenalan
Susunan modul kurikulum ini tidak mengikut hierarki tetap. kepada penggunaan perisian notasi muzik.
Susunan ini bertujuan memudahkan kandungan kurikulum
diorganisasikan. Setiap modul kurikulum dinyatakan dalam
dua lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran. Lajur Standard Kandungan mengandungi
ilmu pengetahuan yang perlu dipelajari oleh murid. Lajur
Standard Pembelajaran menunjukkan kemahiran yang
harus dikuasai murid.

vi
KURIKULUM DUNIA MUZIK
TAHUN 1
OBJEKTIF DUNIA MUZIK TAHUN 1

Kurikulum Dunia Muzik Tahun 1 bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran berikut;

i. menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo,

ii. memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo,

iii. memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan
pendek, mud serta lirik,

iv. menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal,

v. mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar; dan

vi. mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.

2
KURIKULUM DUNIA MUZIK TAHUN 1

MODUL 1 : PENGALAMAN MUZIKAL

Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta sebutan dan postur yang betul mengikut tempo.
Murid memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo.
Murid memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan
pendek, mud serta lirik.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.
atau berkumpulan. - suara bercakap
- suara menyanyi
- suara memanggil
- suara berbisik
- suara lelaki dan perempuan

3
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul.


- postur duduk
- postur berdiri

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat.


- pic tinggi
- pic rendah

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo.


- cepat
- lambat

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik.


- lembut ( p )

- kuat ( f )

4
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

1.2 Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik.
berkumpulan daripada pelbagai repertoir. - postur
- cara memainkan

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.


- cepat
- lambat

1.2.3 Memainkan perkusi dengan dinamik.


- lembut ( p )

- kuat ( f )

5
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.
- dinamik kuat/ lembut
- pic tinggi/ rendah
- tempo cepat/ lambat
- bunyi panjang/ pendek

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.


- lagu aksi (action song)
- permainan nyanyian (singing games)

6
MODUL 2 : PENGHASILAN MUZIK

Murid menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif 2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara, perkusi badan
dan perkusi mulut.

Aktiviti penerokaan suara:


- meniru suara haiwan
- meniru bunyi kenderaan dan alam semula jadi

Aktiviti perkusi badan:


- bertepuk tangan
- menepuk peha
- memetik jari

Aktiviti perkusi mulut:


- klik lidah

7
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.2 Mencipta corak irama mudah.


- mengajuk corak irama
- mencipta „jawapan‟ kepada „soalan„ irama yang diberikan

2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.


- mengajuk melodi
- mengimprovisasi „jawapan‟ kepada „soalan‟ melodi yang diberikan

8
MODUL 3 : APRESIASI MUZIK

Murid mengenal pasti warna ton suara manusia daripada muzik yang didengar.
Murid mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.
repertoir. - suara lelaki, suara perempuan, suara kanak-kanak, suara dewasa.

- Muzik Popular
- Muzik Tradisional Malaysia 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang
- Muzik Klasik Barat didengar.
- Muzik Asia - mud (riang, sedih, marah dan takut)
- tempo (cepat-lambat)
- tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal)
- dinamik (kuat-lembut)

9
GLOSARI
GLOSARI KURIKULUM DUNIA MUZIK SEKOLAH RENDAH TAHUN 1

PERKATAAN PENERANGAN

Dinamik (Dynamic) Perubahan bunyi sama ada kuat atau lembut dalam persembahan muzik. Antara istilah
yang digunakan ialah :

Istilah Simbol Makna


Piano p Bunyi lembut

Forte f Bunyi kuat

Lagu aksi (Action song) Lagu yang dipersembahkan dengan pergerakan.

Melodi (Melody) Melodi ialah susunan pic secara melintang dan berkontur.

Contoh Melodi:

13
PERKATAAN PENERANGAN

Mud (Mood) Ekspresi yang menunjukkan perasaan. Contoh: mud riang atau mud sedih.

Muzik Asia (Asian Music) Muzik yang berasal dari negara Asia seperti contoh di bawah:
a. Ghazal dari Malaysia
b. Gamelan Bali dari Indonesia.

Muzik instrumental Muzik yang dihasilkan untuk satu atau lebih alat muzik tanpa vokal. Muzik instrumental
(Instrumental Music ) boleh dipersembahkan secara solo, duet, ensembel muzik, muzik kamar atau orkestra.

Muzik Klasik Barat Muzik klasik yang berasal dari negara Barat.
(Western Classical Music) Contoh: Symphony No.5 oleh Beethoven.

Muzik Popular (Popular Music ) Muzik semasa yang dikenali ramai.

Muzik Tradisional Malaysia Muzik yang beridentitikan masyarakat Melayu di Malaysia.


(Malaysian Traditional Music) Contoh: kompang, rebana ubi, wayang kulit, dan dikir barat.

14
PERKATAAN PENERANGAN

Muzik Vokal (Vocal Music ) Muzik yang mengandungi nyanyian.

Permainan Nyanyian Lagu khusus untuk permainan tertentu. Contoh : Lagu “Nenek Si Bongkok Tiga”
(Singing Games)

Pic (Pitch) Bunyi tinggi, rendah dan sederhana.

Postur (Posture) Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa menyanyi atau bermain alat
muzik.

Repertoir (Repertoire) Koleksi lagu.

Teknik konvensional Teknik yang standard untuk bermain sesuatu alat muzik.

Tempo (Tempo) Kelajuan sesuatu karya muzik.


Contoh: Tempo cepat atau lambat.

15
PERKATAAN PENERANGAN

Tekstur (Texture) Lapisan suara atau bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik.

Warna ton (Colour Tone ) Kualiti sesuatu bunyi yang dihasilkan.


Contoh: Warna ton suara lelaki berbeza dengan warna ton suara perempuan.

16
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUUM
ARAS 4 – 8, BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
Tel 03 8884 2000 Fax 03 8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai