Anda di halaman 1dari 2

Do : A/Bes - 4/4 For Mixed Voice SATB Lagu Oleh : Franky Sihombing
Moderato / Med. Beat Arrs. : LOUIS J. LAO, 2016

S. ) ! . 5 ! ) ! . @ U ) ! . 5 ! ) ! ! U @ ) ! . . ‘
A. ) 5 . 3 5 ) 4 . 4 3 ) 5 . 3 5 ) 4 4 4 4 ) 3 . . ‘
Kau sung - guh baik ba - gi - ku. A - mat baik di - hi - dup - ku…
T. ) 0 0 j#j @ jJ!j 5 ) /5 . J$J $ J@J @ ) # . J#j @ jJ!j 5) /5 /5 @ U ) ! . . ‘
B. ) 0 0 J J ! jJ!j ! ) !
! . J/5J /5 /5
J J /5 ) 5 . J!J ! jJ!j !) ! / 5 5 4 ) 5 . . ‘
Kau sungguh ba - ik bagi diri - ku. Ter- a - mat ba - ik di - hi - dup - ku…

S. 5 ) 6 J.J K5K 6 U .
J J 6
K K U ) !i J.J # @ . ) J$J # J@J ! Uz x x x.x x)x cU U !z x x.x x x)x x x.x x
A. 3 ) 3 J.J K3K 4 5 J.J K3k 5 ) 6i J.J ! 6 . ) J6J 5 J4J 6 z5x x x.x x)x c5 5 5z x x.x x x)x x x.x x
T. @ ) ! J.J K!K ! @ J.J K!K @ ) #i J.J ! ! . ) J@J ! UJ J ! Z@x x x.x x)x C@ @ !z x x.x x x)x x x.x x
B. 3 ) 3 J.J 1
K K 2 3 . J J K3K 4 ) 5i J.J 5 / 4 . ) J4J 3 J5J 4 Z Xx x .
4 x x x)x C4 4 1z x x.x x x)x x x.x x
S’ga – la rancangan - Mu Tu - han - ku Yang ter - baik ba - - gi - ku

S. x.x x c! 0 ) 0 0 J3J 4 J5J 6 ) 5 . J1J 2 J3J 4 ) 3 . J1J 1 J6J K5K 4 ) J5J 5 1 J2J 3 J4J 3 )
A. x.x x c5 0 ) 0 0 J3J 4 5
J J 6 ) 5 . J J 2 J3J 4 ) 3 .
1 J1J 1 J4J K3K 2 ) 3
J J 3 1 2 J J 1 JUuj 1 )
Dari semu - la t’lah Kau tetap - kan hidup - ku dalam tangan - Mu, dalam renca –
T. x.x x c! 0 ) 0 0 0 0 ) 5 . 5 . ) 6 5 6 j5j 6 ) ! 5 6 6 )
B. x.x x c1 0 ) 0 0 0 0 ) i5 3 2 . ) 1 2 4 j j 4 )
4 3 3 4 4 )
Eng - kau te – tap - kan dalam ta - ngan dan ren -

S. ) z4x x x.x c 5z x x.x x)x c5 0 ! . j.U j6j 5 6 j6j i6 ) 6 5 j6j 6 j5j 6 ) ! . U ! )


A. ) 2
z x x x1x c 2z x x.x x)x c2 0 5 . j.4 j3j 2 3 j3j i3 ) 3 3 j4j 4 j3j 4 ) 3 . 4 5 )
Mu… Ren -- : cana Kau si – apkan yang penuh dengan peng -- -- -- ha -- rap -
T. ) \U 6 z5x x x.x x)x c5 0 j3j 4 j5j 6) 5 . j3j 4 j5j 5 ) 6 . j4j 4 j6j kg5k 6 ) j!j ! j5j k.k 5 j6j k5k 6 j.j !)
B. ) 2 3 z4x x .x x )
x x c4 0 3
j j 4 5
j j 6) 5 . j1j 2 j3j 4 ) 3 . j j 1 4
1 j j kg5k 4 ) j5j 5 j1j k.k 1 j2j k3k 4 j.j 5)
-ca – na – Mu … Rencana in – dah t’lah Kau siap - kan ba gi ma-sa depanku, yang penuh ha - rap

S. ) @ . . . ) # 5 @ . ) ! 3 U . ) 6
j j 6 6
j j 6
k k 6 5
j j ! 5 ) 6
j j U !
j j @ j#
i j k.k @ @ )
A. ) 5 . . . ) ! ! U . ) 6 6 5 . ) j4 j 4 4
j j 4
k k 4 3
j j 5 5 ) 4
j j 3 j2j 4 5 5 )
- an… S’mu-a baik, S’mu –a baik, a-pa yg tlah Kau perbuat di- dalam hi – dup -- ku
T. ) U . . . ) 0 0 jg#J @ j!j U ) ! . jg@j ! JU j U ) ! j!J @ j#j @ ! ) j$j # j@J ! U U )
B. ) 5 . . . ) 0 0 jg!J U j6j 5) h6 3 jg4j 5 j5j 5) 6 j4J 4 j5j 4 5 ) j!j ! jUJ j 6 5 4 )
- an… S’mu-a ba – ik S’mu-a ba – ik yang Kau perbu - at di- dalam hi – dup -- ku

Copyright : louistrynanda.barakuda@gmail.com
“ S’mua Baik “ - 02 -
2nd time go to :

S. x)x c@ 0 jg#j @ j#j $ ) # . j#j @ j!j U ) j6j 6 j6j 6 j5j ! 5 ) 6 U


O
z!x x x x.x x)x x.x x c!’ j@j " j#j " )
A. x)x c5 0 jg5j 6 j6j 5 ) 6 . j!j U j6j 5 ) j4j 4 j4j 4 j3j 5 3 ) 4 5 z5x x x x.x x)x x.x x c5‘ Uj j ! j@j 1 )
S’mu-a ba - ik, S’mua baik, Kau jadi-kan hidup- ku ber – ar -- ti … Kau tlah jadi -
T. ) # 5 @ $ ) # # # . ) j$j # j@j ! j#j @ ! ) ! $ z#x x x x.x x)x x.x x x.x x x x c# 0 )
B. ) ! ! 5 U ) ! ! U . ) !
j j ! jU j 6 j5j U ! ) 6 U Z x x x x.x x)x x.x x x.x x x x c!
! 0 )
S’mu – a ba - ik, S’mua baik, Kau jadi-kan hidup- ku ber – ar -- ti …

S. ) @ . j.j # j!j @ ) # . @ ! ) ! U j$j $ j#j @ ) ! j.j k@k # $ # ) @ ! @ . )


A. ) U . j.j ! j5j 5 ) 6 . 6 5 ) 4 5 j!j ! Uj j U ) 6 .
j j k6k U ! ! ) U 6 /6 . )
kan.., ku berar - - ti, ren - ca - na - Mu indah bagi - ku. Kau Tuhan ku sungguh-lah…
T. ) j0j % j%j $ z#x x x x.x x x)x jc#j # j@j ! $ # ) @ @ j!j @ j#j @ ) # j.j k$k # @ # ) $ # @ . )
B. ) j0j U jU j ! zU x x x x.x x x)x jc!j ! Uj j U ! U ) 6 5 j6j 6 Uj j 5 ) 6 .
j j k6k 5 6 5 ) 5 # 4 . )
S’luruh hidup didalam ren - ca - na - Mu indah bagi - ku. Kau Tuhan ku sungguh-lah…

O
S. ) @ . Uz x x x .
x x x x )
x x Uc 0 ! . x x x.x x x.x x c! 0 ) # 5 @ j.j kg#k @ ) ! @ # . )
ba --- ik… Ren - - - S’mu – a baik, S’mu - a ba - ik
A. ) 6 . z5x x x x.x x x x)x c5 0 5 . x x x.x x x.x x c5 0 ) 0 0 U U ) 6 . 5 3 )

ba --- ik… Ren - - - : Se - mu - a ba - ik


T. ) ! . z@x x x x.x x x x)x c@ 0 3
j j 4 j5j 6 x x x.x x x.x x c# 0 ) 0 0 J#j @ j!j U ) ! j.j $ # . )
ba --- ik… Renca - na in -- S’mua baik, S’mu- a ba – ik
B. ) 4 . z5x x x x.x x x x)x c5 0 3
j j 4 j5j 6 x x x.x x x.x x c! 0 ) 0 ! U .
j j 5 ) J6j U !J j 6 5 6 )
ba --- ik… Renca - na in -- S’mu – a ba - ik, Semu- a ba - ik

S. ) j6j 6 j6j 6 j5j ! ! ) 6 U z!x x x x.x x x)x c! J!j ! z!x x x x.x x)x c! j!j ! z@x x x.x x)x c@ ‘ @ @ z!x x x x x)
A. ) j4j 4 j4j 4 j3j 5 3 ) 4 5 z5x x x x.x x x)x c5 j5j 5 /z5x x x x.x x)x c/5 j/5j /5 z5x x x.x x)x c5 ‘ 4 5 z5x x x x x)
T. ) j#j " j@j ! j"j @ ! ) ! # z"x x x x.x x x)x c" j"j " /z@x x x x.x x)x c/@ J/@j /@ z@x x x.x x)x c@ ‘ @ # z"x x x x x)
B. ) j!j ! jU j 6 j5j U ! ) 6 U Z x x x x.x x x)x c!
! j!j ! z!zx x x x.x x)x !
c j!j ! zU x x x.x x)x Uc ‘ U U z!x x x x x)
Kau ja-di-kan hidup- ku ber – ar -- ti … Rencana… - - - - Mu indah ba – gi – ku …

Balikpapan, 14 April 2016


S. x)X x.x x x x.x x x x.x x x c! BS. / VG. SekPel. “ROMA” – GPIB Jem. SYALOOM
A. x)X x.x x x x.x x x x.x x x c5
T. x)X x.x x x x.x x x x.x x x c#
Louis J. Lao
B. x)X x.x x x x.x x x x.x x x c! Copyright : louistrynanda.barakuda@gmail.com