Anda di halaman 1dari 18

1

TAJUK : 1. MARI BELAJAR SEJARAH FOKUS : UNIT 1. SEJARAH DAN KITA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber TP 1: Murid mengetahui tentang i-THINK:
1.1 Pengertian sejarah sejarah. pengertian dan kemahiran sejarah. Peta Bulatan
dan kemahiran sejarah
1 1.1.2 Mengenalpasti konsep masa silam dan TP 2 : Murid memahami pengertian dan KBAT:
ruang berdasarkan garis masa dan kronologi. kemahiran sejarah Menganalisis
1 - 4 Jan
K 1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa Aktiviti PAK-21:
dalam kehidupan harian. Sumbangsaran
Peta I-Think
(Peta Bulatan)

1.1.2 Mengenalpasti peristiwa sejarah mengikut TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:
1.1 Pengertian sejarah dan garis masa. pengertian dan kemahiran sejarah dengan Peta Alir
kemahiran sejarah memberikan contoh.
1.1.3 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat KBAT:
2 di muzium dan tempat bersejarah. TP 4 : Murid boleh menguasai pengertian dan Menganalisis
kemahiran sejarah serta disesuaikan dengan
7 - 11 Jan
K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat pelbagai situasi Aktiviti PAK-21:
masa lalu dan kesinambungannya dengan masa Peta i-Think - Peta
kini. Alir, Qudrat Activity
(Aktiviti Berempat)

1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam TP 5 : Murid boleh membuat penilaian tentang i-THINK:
1.1 Pengertian sejarah peristiwa bersejarah. pengertian dan kemahiran sejarah dalam Peta Alir
dan kemahiran sejarah kehidupan seharian.
3 1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam KBAT:
kehidupan. TP 6 : Murid boleh menjadi pemudah cara Menilai
14 - 18 K 1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai kepada rakan menerangkan tentang kemahiran
Jan warisan bangsa bagi melahirkan jati diri. pemikiran sejarah Aktiviti PAK-21:
i-Think Map - Peta
Alir, Role-Play (Main
peranan).

2
TAJUK : 1. MARI BELAJAR SEJARAH FOKUS : UNIT 2. KELUARGA HARMONI

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
1.2 Pengertian diri dan 1.2.1 Menyatakan biodata diri. TP 1 : Murid mengetahui tentang pengertian diri Peta Pokok
keluarga dan keluarga.
4
1.2.2 Mengenalpasti salasilah keluarga. KBAT:
21 - 25 TP 2 : Murid memahami tentang pengertian diri Mengaplikasi
Jan K 1.2.7 Menyatakan adab yang perlu dan keluarga.
diamalkan dalam sesebuah keluarga. Aktiviti PAK-21:
21hb – CUTI
Hot seating,
THAIPUSAM Presentations
(berkumpulan).
i-THINK:
1.2 Pengertian diri dan 1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas. TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang Peta Bulatan
5 keluarga pengertian diri dan keluarga dengan
1.2.4 Mengenalpasti panggilan anggota keluarga memberikan contoh. KBAT:
28 - 1 Feb
K 1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan Menganalisis
panggilan dalam institusi keluarga. TP 4 : Murid boleh menguasai pengertian diri
dan keluarga dalam pelbagai situasi. Aktiviti PAK-21:
Round table,
Presentations
(berkumpulan.)

6 4,7 & 8 Cuti Perayaan KPM


4 - 8 Feb 5 - 6 Cuti Tahun Baru Cina

3
TAJUK : 1. MARI BELAJAR SEJARAH FOKUS : UNIT 3. SEKOLAH KEBANGGAAN SAYA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
1.3 Sejarah sekolah 1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah TP 1 : Murid mengetahui tentang sejarah Peta Bulatan
dengan lengkap. sekolah.
7 KBAT:
11 - 15 1.3.2 Mengenalpasti lokasi sekolah. TP 2 : Murid memahami tentang sejarah Mengaplikasi
sekolah.
Feb K 1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri Aktiviti PAK-21:
sebagai warga sekolah Sumbangsaran,
Pengalaman
Peribadi.
i-THINK:
1.3 Sejarah sekolah 1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang Peta Pokok
sekolah. sejarah sekolah dengan memberikan contoh.
8 KBAT:
18 - 22 1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat Menganalisis
sekolah. tentang sejarah sekolah dalam pelbagai situasi.
Feb Aktiviti PAK-21:
K 1.3.8 Mengenalpasti usaha-usaha untuk Gallery walk,
mengekalkan kebersihan dan keindahan sekolah. Presentations -
berkumpulan.
i-THINK:
1.3 Sejarah sekolah 1.3.5 Menyatakan maksud, warna dan simbol TP 5 : Murid boleh membuat penilaian tentang Peta pokok
pada lencana dan bendera sekolah. maklumat sejarah sekolah dan menghubungkait
dengan peranan setiap warga sekolah bagi KBAT:
9 1.3.6 Menyatakan struktur oganisasi membangunkan kecemerlangan sekolah. Menganalisis
pentadbiran sekolah.
25 - 1 Mac
TP 6 : Murid boleh mengemukakan idea yang Aktiviti PAK-21:
K 1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah rasional tentang sekolah sebagai institusi Qudrat Activity
institusi pendidikan yang perlu dibanggakan. pendidikan yang perlu dibanggakan. (Aktiviti Berempat),
Presentations -
berkumpulan.
4
TAJUK : 1. MARI BELAJAR SEJARAH FOKUS : UNIT 4.TEMPAT TINGGAL SAYA
MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
1.4 Kawasan tempat tinggal 1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal TP 1 : Murid mengetahui tentang sejarah Peta buih
murid dengan lengkap. kawasan tempat tinggal.
10 KBAT:
1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal. TP 2 : Murid memahami tentang sejarah Menganalisis
kawasan tempat tinggal.
K 1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga Aktiviti PAK-21:
kemudahan awam di kawasan setempat. Hot Seating,
Pengalaman peribadi.
i-THINK:
11 1.4 Kawasan tempat tinggal Peta Bulatan
11 - 15 murid
Mac 1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal. TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang KBAT:
sejarah kawasan tempat tinggal dengan Menganalisis
1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi memberikan contoh.
kawasan tempat tinggal. Aktiviti PAK-21:
12 TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat Hot seat, Table talker.
18 - 22 K 1.4.8 Menyatakan kepentingan tentang sejarah kawasan tempat tinggal
Mac mengindahkan persekitaran tempat tinggal. dalam pelbagai situasi.
18-21 UJIAN
1 / OTI 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


(23.03.2019 - 31.03.2019)

5
1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan i-THINK:
1.4 Kawasan tempat tinggal tempat tinggal. TP 5 : Murid membuat penilaian tentang Peta Buih Berganda
murid peranan masyarakat setempat bagi
13 1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan memakmurkan kawasan tempat tinggal mereka. KBAT:
1 - 5 Apr Setempat Menilai.
TP 6 : Murid boleh memberikan pandangan
K 1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal yang rasional tentang peranan masyarakat di Aktiviti PAK-21:
sebagai perkara yang perlu dihargai kawasan tempat tinggal yang perlu dihargai. Think-pair-share,
Presentation.

TAJUK : 2. ZAMAN AIR BATU FOKUS : UNIT 5. ZAMAN AIR


BATU

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…

2.1 Zaman Air Batu. 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu. i-THINK:
TP 1 : Murid mengetahui tentang Zaman Peta Bulatan.
K 2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam Air Batu.
14 sekitar. KBAT:
8 - 12 Apr TP 2 : Murid memahami tentang Zaman Menganalisis
Air Batu.
Aktiviti PAK-21:
TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang Hot seat, Presentations
Zaman Air Batu dengan memberikan contoh. (Persembahan)-
berkumpulan.

15
2.1 Zaman Air Batu. 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku TP 4 : Murid boleh menguasai pengetahuan i-THINK:
15 - 19
pada Zaman Air Batu. tentang Zaman Air Batu dalam menghargai Peta Bulatan.
Apr kehidupan masa kini.
2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia KBAT:
selepas pencairan air batu TP 5 : Murid boleh membuat penilaian Menilai

6
K 2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan tentang perubahan yang berlaku pada Zaman Aktiviti PAK-21:
dalam menjaga alam sekitar. Air Batu dan dihubungkaitkan dengan Hot seat, Presentations
Perubahan alam sekitar. (Persembahan)-
K 2.1.6 Menyatakan keperluan menghargai berkumpulan.
alam sekitar. TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional bagi merancang masa depan
negara.

TAJUK : 3. ZAMAN PRASEJARAH FOKUS : UNIT 6. ZAMAN


PRASEJARAH

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
3.1 Kehidupan manusia 3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah. TP 1 : Murid tahu tentang kehidupan Peta Pokok
prasejarah. manusia prasejarah.
16 3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah. KBAT:
22 - 26 TP 2 : Murid memahami tentang kehidupan Mengaplikasi
K 3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai manusia prasejarah.
Apr
tinggalan sejarah. Aktiviti PAK-21:
I See, I Think, I
Wonder,
Presentations.

3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:


3.1 Kehidupan manusia prasejarah. kehidupan manusia prasejarah dengan Peta Bulatan
17 prasejarah. memberikan contoh.
29 - 3 Mei 3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaan KBAT:
1hb - Cuti masyarakat prasejarah. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat Menganalisis
Hari tentang kehidupan manusia prasejarah dan
Pekerja K 3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghubungkaitkan dengan kehidupan masa Aktiviti PAK-21:
menghadapi perubahan persekitaran. kini. Table Talkers,
Presentations.
7
i-THINK:
3.1 Kehidupan manusia 3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia TP 5 : Murid boleh membuat penilaian Peta pokok
prasejarah. prasejarah tentang kehidupan manusia prasejarah dengan
18 kehidupan masa kini. KBAT:
6 - 10 Mei K 3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah Menilai
yang perlu dicontohi. TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional untuk menyelesaikan masalah dan Aktiviti PAK-21:
cabaran pada masa depan. Think-pair-share
Presentations.

TAJUK : 4. KERAJAAN MELAYU AWAL FOKUS : UNIT 7. KERAJAAN MELAYU


AWAL

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (PPT)
13 - 17
14 - 17 MEI 2019
Mei
16hb –
HARI
GURU (K)
20
RPH 18 : ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN
20 - 24
TAJUK : MARI BELAJAR SEJARAH, ZAMAN AIR BATU, ZAMAN PRA SEJARAH.
Mei
20hb – CUTI
GANTI
WESAK

8
CUTI PENGGAL 1
(25.02.2019 – 09.06.2019)

4.1 Kedudukan kerajaan- 4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu TP 1 : Murid tahu tentang kedudukan i-THINK:
kerajaan Melayu awal. Awal. kerajaan-kerajaan Melayu awal. Peta Titi

21 4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan- TP 2 : Murid memahami tentang kedudukan KBAT:
10 - 14 kerajaan Melayu Awal pada peta Malaysia. kerajaan-kerajaan Melayu awal. Mengaplikasi
Jun
10hb – K 4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan- Aktiviti PAK-21:
CUTI KPM kerajaan Melayu Awal. Brainstorming,
Presentations
(Persembahan)-
berkumpulan

TAJUK : 4. KERAJAAN MELAYU AWAL FOKUS : UNIT 7. KERAJAAN MELAYU


AWAL

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
22
17 - 21 4.1 Kedudukan kerajaan- 4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:
kerajaan Melayu awal. pada peta di sekitar kerajaan Melayu Awal. kedudukan kerajaankerajaan Melayu awal Peta Bulatan
Jun
dengan contoh.
9
K 4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga KBAT:
kebersihan pesisiran pantai. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat Menganalisis
tentang kerajaankerajaan Melayu awal dalam
menghargai warisan. Aktiviti PAK-21:
Round table,
Presentations.

4.1 Kedudukan kerajaan- 4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
kerajaan Melayu awal. dalam kerajaan-kerajaan Melayu. maklumat tentang kerajaan-kerajaan Peta Bulatan
23 Melayu awal dan dihubungkaitkan dengan
K 4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai kehidupan masa kini. KBAT:
24 - 28
kemakmuran Negara. Menilai
Jun TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang kepentingan menghargai Aktiviti PAK-21:
kemakmuran negara. Qudrat Activity
(Aktiviti Berempat),
Gallery walk

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 8. TOKOH


TERBILANG

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
5.1 Tokoh- tokoh terbilang 5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang. TP 1 : Murid mengetahui tentang tokoh- Peta Bulatan
Kesultanan Melayu Melaka. tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka.
24 K 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh KBAT:
1 - 5 Jul terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam TP 2 : Murid memahami tentang tokoh-tokoh Menganalisis
pembentukan sahsiah individu. terbilang Kesultanan Melayu Melaka.
Aktiviti PAK-21:
I See, I Think, I
Wonder, Table talker
10
i-THINK:
5.1 Tokoh- tokoh terbilang 5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang Peta Pokok
25 Kesultanan Melayu Melaka. terbilang dalam masyarakat Melayu lama. tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka dengan contoh. KBAT:
8 - 12 Jul K 5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni Menganalisis
masyarakat dahulu yang dapat dicontohi. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Aktiviti PAK-21:
Melayu Melaka untuk diteladani. Brainstorming,
Galery Walk
i-THINK:
5.1 Tokoh- tokoh terbilang 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh TP 5 : Murid boleh membuat penilaian Peta Pokok
26 Kesultanan Melayu Melaka. terbilang dalam membangunkan Kesultanan tentang tokoh-tokoh terbilang Kesultanan
Melayu Melaka. Melayu Melaka dan dihubungkaitkan dengan KBAT:
15 - 19
kehidupan masa kini. Menilai
Jul K 5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai
tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang Aktiviti PAK-21:
dan masyarakat. rasional tentang kepentingan mengenang jasa Brainstorming,
tokoh-tokoh terbilang. Presentations.

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 9. PARAMESWARA PENGASAS MELAKA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
5.2 Parameswara sebagai 5.2.1 Menyatakan latar belakang TP 1 : Murid mengetahui tentang Parameswara Peta Buih
27 pengasas Kesultanan Melayu Parameswara sebagai pengasas Melaka. sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka.
22 - 26 Melaka. KBAT:
K 5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh Menilai
Jul
yang boleh dicontohi.
Aktiviti PAK-21:
Café (Kedai Kopi),
Presentations.

11
TP 2 : Murid memahami tentang Parameswara i-THINK:
28
5.2 Parameswara sebagai 5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Peta Alir
29 - 2 pengasas Kesultanan Melayu perjalanan Parameswara dari Palembang ke
Ogo Melaka. Melaka. TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang KBAT:
Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Menilai
K 5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh Melayu Melaka dengan contoh.
PERCUBAAN yang boleh dicontohi Aktiviti PAK-21:
UPSR Recap Group,
Gallery walk
TP 2 : Murid memahami tentang Parameswara i-THINK:
5.2 Parameswara sebagai 5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Peta Alir
pengasas Kesultanan Melayu perjalanan Parameswara dari Palembang ke
Melaka. Melaka. TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang KBAT:
29
Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Menilai
5 - 9 Ogo K 5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh Melayu Melaka dengan contoh.
yang boleh dicontohi Aktiviti PAK-21:
Recap Group,
Gallery walk

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(10.08.2019 – 18.08.2019)

12
TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 9. PARAMESWARA PENGASAS
MELAKA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…

5.2 Parameswara sebagai 5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat i-THINK:
pengasas Kesultanan Melayu tentang Parameswara sebagai pengasas Peta Bulatan
30
Melaka. K 5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai Kesultanan Melayu Melaka untuk diteladani.
19 - 23 sumbangan seseorang pemimpin yang dihormati KBAT:
dalam masyarakat. Menilai
Ogo
Aktiviti PAK-21:
Recap group,
gallery walk.

31 i-THINK:
5.2 Parameswara sebagai 5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka TP 5 : Murid boleh membuat penilaian -
26 - 30 pengasas Kesultanan Melayu berdasarkan pelbagai sumber. tentang Parameswara sebagai pengasas
Ogo Melaka. Kesultanan Melayu Melaka dan KBAT:
K 5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan dihubungkaitkan dengan kehidupan masa kini. Menilai
Melayu Melaka sebagai warisan yang
dibanggakan TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang warisan kesultanan Round table,
Melayu Melaka dengan institusi beraja. Think– Pair– Share.
i-THINK:
32 5.3 Tun Perak sebagai 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak. TP 1 : Murid mengetahui tentang Tun Perak Peta buih
2 - 6 Sep Bendahara Melaka. sebagai bendahara Kesultanan Melayu Melaka.
K 5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh KBAT:
02hb –
yang boleh dijadikan contoh. Mengaplikasi
MAAL
HIJRAH
Aktiviti PAK-21:
Hot seat,
presentations.

13
TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 10. TUN PERAK BENDAHARA TERBILANG

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…

5.3 Tun Perak sebagai 5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa TP 2 : Murid memahami tentang Tun Perak i-THINK:
33 Bendahara Melaka. Tun Perak menjadi Bendahara. sebagai bendahara Kesultanan Melayu Melaka. Peta Pokok
9 - 13 Sep
K 5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang KBAT:
dalam membentuk sahsiah individu. Tun Perak sebagai bendahara Kesultanan Menganalisa
9/9 Melayu Melaka dengan contoh.
Aktiviti PAK-21:
Keputeraan
Learning Trios A-B-C
YDP Agong (Tiga serangkai A-B-
C), Presentations.

34 5.3 Tun Perak sebagai 5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak i-THINK:
16 - 20 Bendahara Melaka. dalam menangkis serangan Siam di Melaka. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat Peta Bulatan
Sep tentang Tun Perak sebagai bendahara
K 5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh Kesultanan Melayu Melaka untuk diteladani. KBAT:
dalam membentuk sahsiah individu. Menganalisis
16/9 Aktiviti PAK-21:
Hari Think– Pair– Share,
Malaysia Gallery walk

19hb –
UPSR

14
TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 10. TUN PERAK BENDAHARA TERBILANG

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…

35 5.3 Tun Perak sebagai 5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
Bendahara Melaka. membina kegemilangan Kesultanan Melayu tentang Tun Perak sebagai pengasas Peta Buih
23 - 27
Melaka. Kesultanan Melayu Melaka dan
Sep dihubungkaitkan dengan kehidupan masa kini. KBAT:
K 5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai ketaatan Menilai
dan kesetiaan kepada pemimpin. TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang
23-26hb rasional tentang warisan kesultanan Melayu Aktiviti PAK-21:
UPSR Melaka dengan institusi beraja. Rocket writing
(Penulisan pantas),
Bus Stop.

5.4 Hang Tuah sebagai 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. TP 1 : Murid mengetahui tentang Hang i-THINK:
Laksamana Melaka. Tuah sebagai Laksamana Melaka. Peta buih.
36 K 5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh
30 - 4 Okt kepada institusi beraja. TP 2 : Murid memahami tentang Hang Tuah KBAT:
sebagai Laksamana Melaka. Menganalisis

Aktiviti PAK-21:
Think-pair-share,
Gallery walk

15
TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 11. HANG TUAH LAKSAMANA
MELAKA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
5.4 Hang Tuah sebagai 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang Peta Buih berganda.
Laksamana Melaka. Laksamana. peranan Hang Tuah sebaga Laksamana Melaka
37 dengan contoh. KBAT:
K 5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam Menganalisis
7 - 11 Okt menyelesaikan sesuatu masalah. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka untuk Aktiviti PAK-21:
diteladani. Recap Group
(Mengulangi /
mengingat semula),
Presentation.
i-THINK:
5.4 Hang Tuah sebagai 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan TP 5 : Murid boleh membuat penilaian Peta Alir.
38 Laksamana Melaka antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka
Hikayat Hang Tuah. dan dihubungkaitkan dengan kehidupan masa KBAT:
14 - 18
kini. Menilai
Okt K 5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam
mempertahankan kedaulatan beraja. TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang menghargai sumbangan tokoh I See, I Think, I
dalam memelihara kedaulatan negara. Wonder , Hot seat

39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TAHAP 2
21 - 25
Okt

25hb –
CUTI KPM

16
40
ULANGKAJI AKHIR TAHUN
28 Okt - 1
RPH 36 ; TAJUK: KERAJAAN MELAYU AWAL, TOKOH-TOKOH TERBILANG KERAJAAN MELAYU MELAKA.
Nov
28hb – CUTI
GANTI
DEEPAVALI

29hb – CUTI
KPM

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 11. HANG TUAH LAKSAMANA
MELAKA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
5.4 Hang Tuah sebagai 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang Peta Buih berganda.
Laksamana Melaka. Laksamana. peranan Hang Tuah sebaga Laksamana Melaka
41
dengan contoh. KBAT:
04 - 08 K 5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam Menganalisis
menyelesaikan sesuatu masalah. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
Nov
Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka untuk Aktiviti PAK-21:
diteladani. Recap Group
(Mengulangi /
mengingat semula),
Presentation.
i-THINK:
42
5.4 Hang Tuah sebagai 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan TP 5 : Murid boleh membuat penilaian Peta Alir.
11 - 15 Laksamana Melaka antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka
Hikayat Hang Tuah. dan dihubungkaitkan dengan kehidupan masa KBAT:
Nov
kini. Menilai
K 5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam
mempertahankan kedaulatan beraja.

17
TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang menghargai sumbangan tokoh I See, I Think, I
dalam memelihara kedaulatan negara. Wonder , Hot seat

i-THINK:
5.4 Hang Tuah sebagai 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan TP 5 : Murid boleh membuat penilaian Peta Alir.
Laksamana Melaka antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam tentang Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka
43 Hikayat Hang Tuah. dan dihubungkaitkan dengan kehidupan masa KBAT:
18 – 22 kini. Menilai
K 5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam
Nov mempertahankan kedaulatan beraja. TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang menghargai sumbangan tokoh I See, I Think, I
dalam memelihara kedaulatan negara. Wonder , Hot seat

CUTI AKHIR TAHUN


(23.11.2019 – 31.12.2019)

18