Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 2 KSSR

Mata pelajaran Dunia Sains & Teknologi (DST)


Tarikh/ Hari 2 Ogos 2017/ Rabu
Kelas 2 Anggerik
Masa 12:00 – 1:00 petang
Bilangan Murid / 35 orang
Tema Sains Fizikal
Tajuk 4. Terang dan Gelap
Standard Kandungan 4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap.
Standard Pembelajaran Murid boleh:
4.1.2 Membezakan keadaan terang dan gelap melalui
penyiasatan.
Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Membezakan keadaan terang boleh melihat objek
dan keadaan gelap tidak boleh melihat objek melalui
penyiasatan.
2. Menyatakan tiada atau 1 daripada 5 objek dapat
dilihat di dalam keadaan gelap.
3. Menyatakan 5 daripada 5 objek dapat dilihat di
dalam keadaan terang.

Pengetahuan sedia ada Murid telah belajar/ tahu:


Apabila tiada cahaya, keadaan gelap. Kita dapat melihat
dengan adanya cahaya.

Kemahiran Proses Sains 1. Memerhatikan


(KPS) Murid menggunakan deria untuk membuat
pemerhatian semasa menjalankan penyiasatan
keadaan terang dan gelap.

2. Berkomunikasi
Murid berkomunikasi dan berbincang secara
berkumpulan tentang objek yang dapat dilihat di
dalam keadaan gelap.
Kemahiran Berfikir (KB) 1. Menjanakan idea
Murid menjanakan idea semasa perbincangan
dalam kumpulan untuk mengelaskan objek sumber
cahaya atau bukan sumber cahaya.

2. Menghubungkaitkan
Murid membuat hubungkait apabila keadaan gelap
kita tidak dapat melihat dan keadaan terang kita
dapat melihat.

3. Membanding dan membezakan


Murid dapat membanding dan membezakan
keadaan terang dan gelap melalui latihan yang
diberikan.
Kemahiran Manipulatif (KM) Mengendalikan lampu suluh dengan berhati-hati dengan
tidak menjatuhkannya.
i-think Peta bulatan
Tabiat Berfikir (HOM) Berfikir, berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Sikap Saintifik dan Nilai Bekerjasama
Murni
EMK Keusahawanan
Pentaksiran Latihan membanding dan membezakan keadaan terang
dan gelap

Bahan Bantu Mengajar Kotak, pensil, pen, pemadam, klip kertas, duit syiling, lampu
suluh
FASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PDP CATATAN

Orientasi Manusia melihat dengan 1. Guru menyuluh lampu suluh ke arah skrin dan KPS:
(±5 minit) menggunakan deria melihat melalui meminta murid melihat di skrin putih. Memerhatikan
mata 2. Guru bertanya: Komunikasi
a.) Bagaimanakah kita melihat?
Melihat cahaya apabila lampu suluh KB:
b.) Apakah yang kamu lihat?
disuluhkan ke arah skrin Menghubungkaitkan

3. Guru memberitahu tentang tajuk yang akan diajar


iaitu CAHAYA.
Langkah 1 Objek yang menghasilkan cahaya: 1. Guru bertanya kepada murid-murid? KPS:
(±10 minit) - Matahari Apakah objek-objek yang boleh menghasilkan Komunikasi
- Kelip-kelip cahaya?
- Api 2. Guru melukiskan rangka peta bulatan di hadapan KB:
- Lampu kelas. Menghubungkaitkan
- Lampu suluh 3. Wakil kumpulan diminta mengisi peta bulatan
- Kilat tersebut dengan objek-objek yang boleh I-THINK:
menghasilkan cahaya. Peta bulatan

HOM:
Berfikir, berkomunikasi dengan
jelas dan tepat
Langkah 2 Apabila keadaan gelap murid tidak 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil seramai KPS:
(±25 minit) dapat melihat. 5 hingga 6 orang satu kumpulan. Memerhatikan
Apabila keadaan terang murid dapat 2. Setiap kumpulan diberikan kotak tertutup yang Berkomunikasi
melihat. berisi dengan barang.
3. Murid perlu melihat ke dalam kotak melalui lubang KB:
kecil. Menjanakan idea
4. Murid perlu senaraikan objek yang dapat dilihat KM:
dalam kotak pada sehelai kertas yang disediakan. Mengendalikan lampu suluh
5. Kemudian, murid diberikan lampu suluh untuk dengan berhati-hati dengan tidak
melihat objek di dalam kotak tersebut. menjatuhkannya.
6. Murid perlu senaraikan objek yang dapat dilihat
dalam kotak dengan menggunakan lampu suluh. HOM:
7. Kumpulan yang menyenaraikan barang yang betul Berfikir, berkomunikasi dengan
dengan banyak menjadi pemenang. jelas dan tepat

EMK:
Keusahawanan

BBM:
Kotak, pensil, pen, pemadam, klip
kertas, duit syiling, lampu suluh
Langkah 3 Latihan pengukuhan tentang 1. Murid diberikan latihan iaitu membanding dan KB:
(10 minit) keadaan terang dan gelap. membezakan keadaan terang dan gelap. Membanding dan membezakan
2. Guru sebagai fasilitator memantau murid
menyiapkan latihan pengukuhan murid. HOM:
3. Guru mengadakan sesi perbincangan dengan Berfikir, berkomunikasi dengan
murid berkaitan jawapan bagi latihan. jelas dan tepat
4. Murid diberikan token jika menjawab dengan betul.
Penutup Rumusan pembelajaran 1. Setiap kumpulan menjadi wakil untuk membuat KPS:
(5 minit) rumusan tentang aktiviti kotak misteri. Komunikasi
2. Guru menegaskan semula hasil pembelajaran.
3. Murid diminta menulis maklum balas berkaitan
aktiviti kotak misteri.