Anda di halaman 1dari 38

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

PANITIA BAHASA MELAYU


SMK PENGKALAN AUR
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.1 Mendengar, mengenal 1.1.1 Mendengar dan 1)Mendengar dan mengenal Buku Teks
dan menyebut perkataan, mengenal sebutan perkataan sebutan sekurang-kurangnya Strategi p&p:
rangkai kata, istilah dan dan rangkai kata dalam enam perkataan dan rangkai
 Prinsip 5P KBAT:
ungkapan serta intonasi pelbagai ujaran dengan betul kata dalam pelbagai ujaran.
ayat dalam pelbagai ujaran dan tepat.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
2)Mengenal pasti sekurang- Masalah Lembaran pengurusan
kurangnya enam sebutan  Didik hibur grafik
perkataan dan rangkai kata  Pembentangan Peta minda
dengan betul dan tepat. 6 topi pemikiran
 Koperatif
 Bimbingan berfokus CoRT 1
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis 1)Membaca dua pengumuman
CoRT 4
mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan dan dan ikrar dengan sebutan dan
prosa dan puisi promosi dengan sebutan dan intonasi yang betul serta nada EMK:
intonasi yang betul, nada yang yang sesuai.  Bahasa 2. Peta I-think
sesuai serta kepantasan yang  Keusahawan Peta bulatan
wajar. 2)Membaca dua iklan dan  Keselamatan jalan Peta buih
promosi dengan nada yang sesuai Peta buih berganda
serta kepantasan yang wajar
raya
 Sains dan teknologi Peta dakap
3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk 1)Mengenal pasti lima perkataan  Kreativiti &inovasi Peta titi
menerangkan makna kata menyatakan makna kata sukar  Kelestarian global Peta pokok
dan istilah; maksud rangkai dengan betul mengikut  Pendidikan Peta alir
M1 KESIHATAN DAN kata, ungkapan dan ayat. konteks 2)Menulis lima makna rangkai Peta pelbagai alir
kewangan
2─4 JAN KEBERSIHAN kata dengan betul.
 TMK
3. Aras Berfikir
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan 1)Menceritakan sinopsis cerpen  patriotisme
Mengaplikasi
mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa Oren dan Hadiah  Nilai Murni
sastera dengan dengan memberikan respons Menganalisis
memberikan respons peribadi tentang sinopsis, 2)Mengenal pasti , tema dan tiga Menilai
KOMSAS: CERPEN
peribadi tema dan persoalan dengan persoalan dalam Pantun Dua Mencipta
betul, rasional dan penuh Kerat (Nasihat)
penghayatan. Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
3)Melengkapkan Lembaran Kerja Kesihatan
Sebutan dan intonasi
CHATT
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.1 Mendengar, mengenal 1.2.1 Mendengar dan 1)Mendengar sekurang- Buku Teks
dan menyebut perkataan, memahami perkataan, rangkai kurangnya enam perkataan , Strategi p&p:
rangkai kata, istilah dan kata, istilah dan ungkapan rangkai kata , istilah dan
 Prinsip 5P KBAT:
ungkapan serta intonasi dalam pelbagai ujaran dengan ungkapan dalam pelbagai ujaran.
ayat dalam pelbagai ujaran betul dan tepat mengikut  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
konteks. 2)Menyatakan secara lisan Masalah Lembaran pengurusan
sekurang-kurangnya enam  Didik hibur grafik
perkataan , rangkai kata , istilah  Pembentangan Peta minda
dan ungkapan dalam pelbagai 6 topi pemikiran
 Koperatif
ujaran. CoRT 1
 Bimbingan berfokus
CoRT 4
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara mekanis 1)Membaca empat rangkap
mekanis pelbagai bahan pantun dengan sebutan dan pantun dengan sebutan , intonasi EMK:
prosa dan puisi intonasi yang betul dan nada dan nada yang betul dan sesuai.  Bahasa 2. Peta I-think
yang sesuai.  Keusahawan Peta bulatan
 Keselamatan jalan Peta buih
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk 1)Menulis sekurang-kurangnya Peta buih berganda
raya
mengemukakan maklumat menyatakan sesuatu situasi lima ayat daripada situasi yang Peta dakap
dan pandangan tentang yang dibaca, didengar dan dibaca, didengar dan ditonton  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
sesuatu perkara. ditonton menggunakan ayat menggunakan ayat yang betul,
yang betul, tepat dan gramatis. tepat dan gramatis.  Kelestarian global Peta pokok
 Pendidikan Peta alir
M2 KESIHATAN DAN 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan 1)Membaca dan mengkategorikan Peta pelbagai alir
7─11 JAN KEBERSIHAN kewangan
menggunakan perkataan menggunakan kata nama am lima kata nama am dan kata nama
daripada pelbagai golongan dan kata nama khas yang khas yang tunggal dan mengalami  TMK
3. Aras Berfikir
kata dalam pelbagai ayat. tunggal dan yang mengalami pemajmukan  patriotisme
Mengaplikasi
pemajmukan dengan betul  Nilai Murni
mengikut konteks. 2)Menulis lima ayat daripada kata
Menganalisis
nama am dan kata nama khas Menilai
yang tunggal dan mengalami Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
pemajmukan
Kesihatan
SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi

5W1H PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen
Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK)
Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru-
Forum
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.2 Mendengar dan 1.2.2 Mendengar dan 1)Mengenal pasti lima ayat Buku Teks
memahami perkataan, memahami ayat tunggal dan tunggal dan ayat majmuk. Strategi p&p:
rangkai kata, istilah, ayat majmuk yang mudah
 Prinsip 5P KBAT:
ungkapan dan ayat dalam dalam ujaran dengan 2)Menjelaskan lima maksud ayat
pelbagai ujaran. menyatakan maksud yang tunggal dan ayat majmuk.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
betul, tepat dan jelas mengikut Masalah Lembaran pengurusan
konteks  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk 1)Menerangkan makna simbol  Koperatif 6 topi pemikiran
memahami makna memahami makna perkataan papan tanda di jalan raya CoRT 1
perkataan, rangkai kata, yang terdapat dalam pelbagai  Bimbingan berfokus
CoRT 4
istilah, ungkapan, ayat, bahan menggunakan glosari 2)Menyenaraikan lima
maklumat dan maksud dan kamus dengan betul dan kepentingan keselamatan jalan EMK:
keseluruhan daripada tepat. raya.  Bahasa 2. Peta I-think
pelbagai bahan.  Keusahawan Peta bulatan
 Keselamatan jalan Peta buih
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan 1)Melafazkan pantun dengan Peta buih berganda
raya
mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi betul dan penuh penghayatan Peta dakap
sastera dengan dengan memberikan respons  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
memberikan respons peribadi tentang bentuk, 2) Menyenaraikan empat bentuk
peribadi huraian maksud dengan betul, pantun  Kelestarian global Peta pokok
rasional dan penuh  Pendidikan Peta alir
M3 penghayatan. 3) Menerangkan maksud pantun Peta pelbagai alir
KESELAMATAN kewangan
14─17 JAN  TMK
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan 1)Mengenal pasti empat jenis kata 3. Aras Berfikir
menggunakan perkataan menggunakan kata adjektif adjektif.  patriotisme
Mengaplikasi
daripada pelbagai golongan warna, bentuk, perasaan dan  Nilai Murni
kata dalam pelbagai ayat. waktu dengan betul mengikut 2)Mengklasifikasikan 12 kata Menganalisis
konteks. adjekjektif mengikut jenis Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan 1)Menerangkan tiga idea utama Buku Teks
memahami maklumat, memahami maklumat, fakta yang didengari Strategi p&p:
fakta, idea dan hujah dalam dan idea dalam pelbagai
 Prinsip 5P KBAT:
pelbagai wacana dan wacana dengan memberikan 2)Menghuraikan tiga contoh
respons secara lisan dengan daripada maklumat yang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
memberikan respons. Lembaran pengurusan
betul, tepat dan bermakna. didengari. Masalah
.  Didik hibur grafik
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk 1)Melengkapkan biodata diri  Pembentangan Peta minda
melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat diri  Koperatif 6 topi pemikiran
dalam pelbagai bahan. dan ayat dalam pelbagai bahan 2)Menyusun maklumat diri CoRT 1
 Bimbingan berfokus
dengan betul dan tepat. dengan tepat CoRT 4
4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan 1)Mendeklamasikan sajak dengan
EMK:
mengapresiasi karya mengapresiasi karya sastera penuh penghayatan  Bahasa 2. Peta I-think
sastera dengan dengan memberikan respons  Keusahawan Peta bulatan
memberikan respons peribadi dari aspek 2)Mengenal pasti dua singkatan  Keselamatan jalan Peta buih
peribadi pengulangan kata dan kata dan pengulangan kata raya Peta buih berganda
singkatan kata dengan betul Peta dakap
dan penuh penghayatan.
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
 Kelestarian global Peta pokok
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan 1)Mengklasifikasikan kata seru,
menggunakan perkataan menggunakan kata seru, kata kata tanya dan kata perintah  Pendidikan Peta alir
M4
21-25 JAN daripada pelbagai golongan tanya, kata perintah, kata kewangan Peta pelbagai alir
KESELAMATAN kata dalam pelbagai ayat. pembenar dan kata pangkal 2)Menulis tiga ayat bagi kata seru,
21 cuti  TMK
thaipusam ayat dengan betul mengikut kata tanya dan kata perintah. 3. Aras Berfikir
konteks.  patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan 1)Mendengar dan memberi Buku Teks
memahami maklumat, memahami maklumat, fakta respons yang betul dan tepat dua Strategi p&p:
fakta, idea dan hujah dalam dan idea dalam pengumuman idea utama daripada dua
 Prinsip 5P KBAT:
pelbagai wacana dan dan ucapan dengan pengumuman
memberikan respons. memberikan respons yang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
betul, tepat dan bermakna. 2)Mendengar dan memberi Masalah Lembaran pengurusan
respons yang betul dan tepat tiga  Didik hibur grafik
idea utama daripada satu ucapan  Pembentangan Peta minda
 Koperatif 6 topi pemikiran
2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk 1)Mengenal pasti tiga idea utama CoRT 1
memahami makna memahami maklumat dan idea sokongan  Bimbingan berfokus
CoRT 4
perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan 2)Menyenaraikan sekurang- EMK:
maklumat dan maksud memberikan respons yang kurangnya tiga kepentingan  Bahasa 2. Peta I-think
keseluruhan daripada betul dan tepat. perpaduan.  Keusahawan Peta bulatan
pelbagai bahan.  Keselamatan jalan Peta buih
raya Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina kerangka 1)Menyenaraikan isi -isi bagi dua Peta dakap
menghasilkan perenggan penulisan dengan buah karangan  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
dan karangan secara menyenaraikan isi yang sesuai
terancang secara terancang dan kemas 2)Menghubungkaitkan kerangka  Kelestarian global Peta pokok
menggunakan bahasa yang dengan pengembangan isi  Pendidikan Peta alir
M5 tepat. Peta pelbagai alir
28 JAN-1 PERPADUAN kewangan
4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan 1)Mengaitkan 10 perbandingan
FEB menggunakan bandingan menggunakan perbandingan semacam dengan kehidupan  TMK
3. Aras Berfikir
semacam, peribahasa, kata- semacam dalam komunikasi seharian.  patriotisme
Mengaplikasi
kata hikmat, kiasan madah dan penulisan dengan betul,  Nilai Murni
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut konteks. 2)Menulis 10 ayat dengan
Menganalisis
berirama dalam menggunakan perbandingan Menilai
KOMSAS:
komunikasi dan penulisan Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
2-10 FEB M6------CUTI TAHUN BARU CINA
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan 1)Mendengar dan memberi Buku Teks
memahami maklumat, memahami maklumat, fakta respons yang betul dan tepat dua Strategi p&p:
fakta, idea dan hujah dalam dan idea dalam pengumuman idea utama daripada dua
 Prinsip 5P KBAT:
pelbagai wacana dan dan ucapan dengan pengumuman
memberikan respons. memberikan respons yang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
betul, tepat dan bermakna. 2)Mendengar dan memberi Masalah Lembaran pengurusan
respons yang betul dan tepat tiga  Didik hibur grafik
idea utama daripada satu ucapan  Pembentangan Peta minda
 Koperatif 6 topi pemikiran
2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk 1)Menceritakan sinopsis CoRT 1
memahami makna memahami idea keseluruhan keseluruhan novel  Bimbingan berfokus
CoRT 4
perkataan, rangkai kata, dalam pelbagai bahan prosa
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat secara 2)Mengenal pasti watak dan EMK:
maklumat dan maksud luncuran dan imbasan. perwatakan dalam novel  Bahasa 2. Peta I-think
keseluruhan daripada  Keusahawan Peta bulatan
pelbagai bahan.  Keselamatan jalan Peta buih
raya Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis perenggan 1)Mengenal pasti idea untuk Peta dakap
menghasilkan perenggan pendahuluan dengan membina menulis pendahuluan jenis situasi  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
dan karangan secara ayat tema, ayat rangsangan
terancang dan ayat arahan secara 2)Menerangkan pendahuluan  Kelestarian global Peta pokok
M7 terancang, tertib dan kemas jenis definisi  Pendidikan Peta alir
PERPADUAN menggunakan bahasa yang Peta pelbagai alir
11-15 FEB kewangan
tepat, indah dan menarik.
 TMK
3. Aras Berfikir
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan 1)Mengenal pasti enam kata kerja  patriotisme
Mengaplikasi
menggunakan perkataan menggunakan kata kerja tak tak transitif dalam petikan.  Nilai Murni
daripada pelbagai golongan transitif dengan betul
Menganalisis
kata dalam pelbagai ayat. mengikut konteks. 2)Menjelaskan maksud enam kata Menilai
kerja tak transitif dalam bentuk Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
ayat.
Kesihatan
SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi

5W1H PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen
Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK)
Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru-
Forum
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbual tentang kegiatan 1)Bersoal jawab tentang diri tiga Buku Teks
sesuatu perkara dalam harian serta hal-hal orang murid dengan Strategi p&p:
pelbagai situasi formal dan persendirian menggunakan menggunakan sebutan dan
 Prinsip 5P KBAT:
tidak formal. sebutan dan intonasi yang intonasi yang betul secara santun.
betul secara santun.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk 1)Menyenaraikan tiga idea utama  Didik hibur grafik
memproses maklumat menyaring dan mengenal pasti dan idea sampingan  Pembentangan Peta minda
daripada pelbagai bahan. idea utama dan idea  Koperatif 6 topi pemikiran
sampingan dengan betul dan 2)Membentangkan hasil dapatan CoRT 1
tepat. menggunakan Lembaran Kerja  Bimbingan berfokus
CoRT 4
CHATT
EMK:
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan karya 1)Menghuraikan tiga perenggan  Bahasa 2. Peta I-think
fiksyen dan puisi secara fiksyen dengan isi berdasarkan kerangka  Keusahawan Peta bulatan
terancang. mengaplikasikan kerangka penulisan sastera.  Keselamatan jalan Peta buih
penulisan sastera secara Peta buih berganda
raya
terancang dan tertib Peta dakap
menggunakan idea yang  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.  Kelestarian global Peta pokok
 Pendidikan Peta alir
KEBUDAYAAN,KES 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan 1)Membanding beza antara kata Peta pelbagai alir
M8 kewangan
ENIAN DAN menggunakan kata ganda menggunakan kata ganda ganda penuh, kata ganda penuh
18-22 FEB  TMK
ESTETIKA dalam pelbagai ayat. penuh, kata ganda penuh berimbuhan dengan kata ganda 3. Aras Berfikir
berimbuhan dan kata ganda majmuk.  patriotisme
Mengaplikasi
majmuk dengan betul  Nilai Murni
mengikut konteks. 2)Menulis tiga ayat bagi setiap
Menganalisis
jenis kata tersebut. Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.4 Berbicara tentang 1.4.2 Berbicara untuk 1)Berbual tentang pengalaman Buku Teks
sesuatu perkara dalam memulakan dan mengakhiri diri dan keluarga berkaitan Strategi p&p:
pelbagai situasi formal dan perbualan, bertanya khabar, kebudayaan kaum di Malaysia
 Prinsip 5P KBAT:
tidak formal. serta menyatakan terima kasih secara bertatasusila.
dan penghargaan secara  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
bertatasusila. Masalah Lembaran pengurusan
 Didik hibur grafik
3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi 1)Menghuraikan tiga perenggan  Pembentangan Peta minda
menghasilkan perenggan dan kesimpulan yang kemas isi karangan  Koperatif 6 topi pemikiran
dan karangan secara menggunakan ejaan yang betul CoRT 1
terancang dan bahasa yang tepat. 2) Membuat kesimpulan karangan  Bimbingan berfokus
CoRT 4
4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 Menghasilkan syair 1)Menulis dua rangkap syair EMK:
fiksyen dan puisi secara secara terancang dan tertib, bertemakan kebudayaan  Bahasa 2. Peta I-think
terancang. menggunakan idea yang  Keusahawan Peta bulatan
kreatif serta bahasa yang 2)Melagukan dua rangkap syair  Keselamatan jalan Peta buih
indah dan menarik. Peta buih berganda
raya
 Sains dan teknologi Peta dakap
5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan 1)Mengenal pasti 10 kata nama
 Kreativiti &inovasi Peta titi
menggunakan kata terbitan menggunakan awalan dan yang boleh menggunakan awalan
dalam pelbagai ayat. akhiran bagi kata nama dan akhiran  Kelestarian global Peta pokok
dengan betul mengikut  Pendidikan Peta alir
M9 KEBUDAYAAN,KES konteks. 2)Menulis enam ayat daripada Peta pelbagai alir
25 FEB-1 ENIAN DAN kewangan
kata nama yang menggunakan
MAC ESTETIKA awalan dan akhiran  TMK
3. Aras Berfikir
 patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara 1)Menyenaraikan 10 kosa kata Buku Teks
ekstensif pelbagai bahan ekstensif pelbagai bahan yang terdapat dalam prosa. Strategi p&p:
untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan fiksyen 2)Mengenal pasti tiga nilai dan
 Prinsip 5P KBAT:
kelancaran membaca, untuk meningkatkan tiga pengajaran yang terdapat
meluaskan penguasaan kosa kata dan dalam prosa.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
perbendaharaan kata dan ungkapan menarik dengan Masalah Lembaran pengurusan
ilmu pengetahuan. pemahaman dan penghayatan  Didik hibur grafik
yang baik.  Pembentangan Peta minda
 Koperatif 6 topi pemikiran
3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis karangan 1)Menulis tiga isi tersurat dan dua CoRT 1
menghasilkan perenggan berdasarkan bahan isi tersirat daripada bahan  Bimbingan berfokus
CoRT 4
dan karangan secara rangsangan dan cerita rangsangan.
terancang menggunakan ejaan yang betul 2)Mengenal pasti kesalahan ejaan EMK:
dan bahasa yang tepat, indah dan Bahasa  Bahasa 2. Peta I-think
serta menarik.  Keusahawan Peta bulatan
 Keselamatan jalan Peta buih
4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Mempersembahkan 1)Melakonkan watak utama dan Peta buih berganda
raya
pelbagai prosa, puisi, karya pengacaraan menggunakan watak sampingan dalam drama Peta dakap
kreatif lain dan pelbagai sebutan, intonasi, nada, gaya Hadiah  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
persembahan lain. dan bahasa badan yang sesuai
melalui teknik yang menarik 2)Menyenaraikan tiga perwatakan  Kelestarian global Peta pokok
JATI DIRI, dan berkesan. watak utama dan watak Peta alir
 Pendidikan
PATRIOTISME, sampingan. Peta pelbagai alir
M10 kewangan
DAN
4-8 MAC  TMK
KEWARGANEGAR 5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan 1)Mengenal pasti enam frasa 3. Aras Berfikir
AAN menggunakan frasa dalam menggunakan frasa nama nama daripada petikan.  patriotisme
Mengaplikasi
pelbagai ayat. dengan betul mengikut  Nilai Murni
konteks. 2)Menulis enam ayat
Menganalisis
menggunakan frasa nama dengan Menilai
KOMSAS:
betul. Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.4 Berbicara tentang 1.4.3 Menceritakan 1)Menceritakan pengalaman diri Buku Teks
sesuatu perkara dalam pengalaman diri dan orang sewaktu berkunjung ke tempat Strategi p&p:
pelbagai situasi formal dan lain dalam pelbagai situasi bersejarah
 Prinsip 5P KBAT:
tidak formal. dengan sebutan dan intonasi
yang betul secara santun 2)Bersoal jawab dengan rakan  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
tentang tempat bersejarah yang Masalah Lembaran pengurusan
pernah dilawati  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis 1)Membaca iklan dan promosi  Koperatif 6 topi pemikiran
mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan dan untuk menyaring maklumat CoRT 1
prosa dan puisi promosi dengan sebutan dan secara imbasan  Bimbingan berfokus
CoRT 4
intonasi yang betul, nada yang
sesuai serta kepantasan yang EMK:
wajar.  Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis isi-isi penting 1)Menyenaraikan lima isi penting  Keselamatan jalan Peta buih
meringkaskan dan untuk menghasilkan ringkasan daripada petikan Peta buih berganda
raya
merumuskan pelbagai dengan betul menggunakan Peta dakap
bahan prosa. ayat yang gramatis. 2)Menulis ringkasan yang  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
lengkap.
 Kelestarian global Peta pokok
JATI DIRI,
PATRIOTISME, 1)Ulang kaji sebelum Pentaksiran  Pendidikan Peta alir
M11 Awal Tahun Peta pelbagai alir
DAN kewangan
11-15 MAC
KEWARGANEGAR  TMK
AAN 3. Aras Berfikir
 patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
Kesihatan
SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi

5W1H PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen
Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK)
Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru-
Forum
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
18-22 MAC M12--------> UJIAN PENILAIAN 1
23-31 MAC --------> CUTI PENGGAL PERTAMA
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
Perbincangan Kertas peperiksaan Strategi p&p: Buku Teks
Perbincangan Kertas peperiksaan  Prinsip 5P
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan 1)Menerangkan sinopsis cerpen  Penyelesaian KBAT:
mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa Masalah 1. Alat Berfikir
sastera dengan dengan memberikan respons 2)Menjelaskan tema dan tiga  Didik hibur Lembaran pengurusan
memberikan respons peribadi tentang sinopsis, persoalan dalam cerpen  Pembentangan grafik
peribadi tema dan persoalan dengan Peta minda
 Koperatif
betul, rasional dan penuh 6 topi pemikiran
penghayatan.  Bimbingan berfokus
CoRT 1
5.5 Memahami dan 5.5.1 Memahami dan membina 1)Mengenal pasti empat jenis pola EMK: CoRT 4
membina pelbagai ayat. ayat berdasarkan pola ayat inti ayat  Bahasa
dengan betul dan tepat  Keusahawan 2. Peta I-think
mengikut konteks. 2)Menulis dua ayat bagi setiap  Keselamatan jalan Peta bulatan
jenis pola ayat. Peta buih
raya
 Sains dan teknologi Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi Peta dakap
JATI DIRI,  Kelestarian global Peta titi
PATRIOTISME,  Pendidikan Peta pokok
M13 Peta alir
DAN kewangan
1-5 APRIL
KEWARGANEGAR Peta pelbagai alir
 TMK
AAN
 patriotisme
3. Aras Berfikir
 Nilai Murni
Mengaplikasi
Menganalisis
KOMSAS:
Menilai
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
Kesihatan
SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi
5W1H
*Strategi p&p dan Elemen PENTAKSIRAN
Merentas Kurikulum(EMK) Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Guru- Kuiz
guru boleh menggunakan Pembentangan
strategi/EMK yang berbeza Forum
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan soalan 1)Bersoal jawab menggunakan Buku Teks
sesuatu perkara dengan bertumpu untuk mengetahui kata tanya yang betul dan tepat Strategi p&p:
menggunakan pelbagai pesanan, arahan, panduan dan tentang inovasi payung Kazbrella
 Prinsip 5P KBAT:
soalan dan mengemukakan tunjuk cara dengan betul tepat
jawapan. dan secara bertatasusila.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara mekanis 1)Melafazkan tiga rangkap pantun  Didik hibur grafik
mekanis pelbagai bahan pantun dengan sebutan dan empat kerat dengan sebutan dan  Pembentangan Peta minda
prosa dan puisi intonasi yang betul dan nada nada yang sesuai.  Koperatif 6 topi pemikiran
yang sesuai. CoRT 1
 Bimbingan berfokus
CoRT 4
3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk mengolah 1)Mengolah maklumat daripada
mengolah maklumat bagi maklumat daripada bahan peta minda kepada sajak EMK:
menghasilkan pelbagai grafik kepada bentuk prosa  Bahasa 2. Peta I-think
bentuk penulisan dan bentuk puisi dan bentuk 2)Melukis ilustrasi kartun  Keusahawan Peta bulatan
grafik. ilustrasi dengan menggunakan berdasarkan sajak yang dicipta  Keselamatan jalan Peta buih
bahasa yang betul dan tafsiran Peta buih berganda
raya
yang tepat. Peta dakap
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan 1)Mendeklamasikan sajak “Aku”
mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi  Kelestarian global Peta pokok
sastera dengan dengan memberikan respons 2)Menyenaraikan empat bentuk  Pendidikan Peta alir
M14 SAINS, memberikan respons peribadi tentang bentuk, sajak Peta pelbagai alir
8-12 TEKNOLOGI, DAN kewangan
peribadi huraian maksud dengan betul,
APRIL INOVASI rasional dan penuh 3)Memadankan tujuh rangkap  TMK
3. Aras Berfikir
penghayatan. sajak dengan maksud  patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan jawapan 1)Bersoal jawab tentang lima Buku Teks
sesuatu perkara dengan yang sesuai tentang sesuatu perwatakan watak utama dan Strategi p&p:
menggunakan pelbagai perkara dengan betul, tepat watak sampingan dalam novel.
 Prinsip 5P KBAT:
soalan dan mengemukakan dan secara bertatasusila.
jawapan.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk 1)Mengenal pasti lima makna  Didik hibur grafik
memahami makna memahami makna perkataan perkataan dalam penggunaan  Pembentangan Peta minda
perkataan, rangkai kata, yang terdapat dalam pelbagai telefon bimbit.  Koperatif 6 topi pemikiran
istilah, ungkapan, ayat, bahan menggunakan glosari CoRT 1
maklumat dan maksud dan kamus dengan betul dan 2)Melengkapkan lembaran kerja  Bimbingan berfokus
CoRT 4
keseluruhan daripada tepat. KWLH
pelbagai bahan. EMK:
 Bahasa 2. Peta I-think
3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk mengolah 1)Mengenal pasti tiga idea utama  Keusahawan Peta bulatan
mengolah maklumat bagi maklumat daripada bahan daripada bahan grafik.  Keselamatan jalan Peta buih
menghasilkan pelbagai grafik kepada perenggan dan Peta buih berganda
raya
bentuk penulisan dan bahan prosa atau puisi kepada 2)Menyenaraikan tiga isi tersirat Peta dakap
grafik. bahan ilustrasi menggunakan daripada bahan grafik  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
ayat yang gramatis.
3)Menulis ulasan yang lengkap.  Kelestarian global Peta pokok
 Pendidikan Peta alir
M15 SAINS, 5.6 Menganalisis dan 5.6.1 Menganalisis dan 1)Mengenal pasti 10 kesalahan Peta pelbagai alir
15-19 TEKNOLOGI, DAN kewangan
membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan ayat dalam ayat dan membetulkannya.
APRIL INOVASI  TMK
ayat. mudah. 3. Aras Berfikir
 patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis

Menilai
Modul HEBAT Bacaan –
Mencipta
Kesihatan

Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, SISTEM BAHASA:


Sebutan dan intonasi
5W1H
PENTAKSIRAN
*Strategi p&p dan Elemen
Latihan bertulis
Merentas Kurikulum(EMK)
Kuiz
hanyalah cadangan. Guru-
Pembentangan
guru boleh menggunakan
Forum
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab dalam 1)Bersoal jawab tentang faktor- Buku Teks
sesuatu perkara dengan perbualan menggunakan faktor berlakunya jerebu. Strategi p&p:
menggunakan pelbagai soalan bertumpu dan
 Prinsip 5P KBAT:
soalan dan mengemukakan mengemukakan jawapan yang 2)Mengaplikasikan kata tanya
jawapan. sesuai dan betul secara yang betul.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
bertatasusila. Masalah Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk 1)Membaca dan mendapatkan  Didik hibur grafik
memahami makna memahami maklumat maklumat daripada bahan teks.  Pembentangan Peta minda
perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam  Koperatif 6 topi pemikiran
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan 2)Menggunakan maklumat untuk CoRT 1
maklumat dan maksud memberikan respons yang membuat keputusan  Bimbingan berfokus
CoRT 4
keseluruhan daripada betul dan tepat.
pelbagai bahan. EMK:
4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan 1)Mengenal pasti sekurang-  Bahasa 2. Peta I-think
mengapresiasi karya mengapresiasi karya sastera kurangnya dua aspek  Keusahawan Peta bulatan
sastera dengan dengan memberikan respons pengulangan kata dan singkatan  Keselamatan jalan Peta buih
memberikan respons peribadi dari aspek kata daripada sajak. Peta buih berganda
raya
peribadi pengulangan kata dan Peta dakap
singkatan kata dengan betul 2)Mendeklamasikan sajak Kunci  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
dan penuh penghayatan. Bahasa
 Kelestarian global Peta pokok
5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan 1)Membezakan kata nama am dan  Pendidikan Peta alir
M16 ALAM SEKITAR menggunakan perkataan menggunakan kata nama am kata nama khas yang tunggal dan Peta pelbagai alir
22-26 DAN TEKNOLOGI kewangan
daripada pelbagai golongan dan kata nama khas yang mengalami pemajmukan daripada
APRIL HIJAU kata dalam pelbagai ayat. tunggal dan yang mengalami petikan  TMK
3. Aras Berfikir
pemajmukan dengan betul  patriotisme
Mengaplikasi
mengikut konteks. 2)Menulis lima ayat dengan  Nilai Murni
menggunakan kata nama yang
Menganalisis
mengalami pemajmukan. Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.6 Menyampaikan 1.6.1 Menyampaikan isi dan 1)Menceritakan empat punca Buku Teks
maklumat tentang sesuatu fakta tentang sesuatu perkara pencemaran alam. Strategi p&p:
perkara dalam pelbagai dengan betul dan jelas
 Prinsip 5P KBAT:
situasi. menggunakan ayat yang 2)Menjelaskan empat kesan
gramatis. pencemaran  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
3)Menerangkan empat langkah  Didik hibur grafik
mengatasi pencemaran.  Pembentangan Peta minda
 Koperatif 6 topi pemikiran
3.7 Mengedit dan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda 1)Mengenal pasti kesalahan ejaan, CoRT 1
memurnikan pelbagai teks. baca dan kesalahan nahu yang tanda baca, dan nahu daripada  Bimbingan berfokus
CoRT 4
mudah dengan betul tanpa petikan.
mengubah maksud asal ayat. EMK:
2)Membetulkan kesalahan  Bahasa 2. Peta I-think
tersebut.  Keusahawan Peta bulatan
 Keselamatan jalan Peta buih
4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan 1)Mengenal pasti enam Peta buih berganda
raya
menggunakan bandingan menggunakan perbandingan perbandingan semacam yang Peta dakap
semacam, peribahasa, kata- semacam dalam komunikasi menggunakan nama haiwan  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
kata hikmat, kiasan madah dan penulisan dengan betul,
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut konteks. 2)Menulis enam ayat yang  Kelestarian global Peta pokok
M17 berirama dalam menggunakan perbandingan Peta alir
 Pendidikan
29APRIL-3 ALAM SEKITAR komunikasi dan penulisan semacaman. Peta pelbagai alir
MEI DAN TEKNOLOGI kewangan
1.5 cuti HIJAU 5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan 1)Melukis peta buih kata adjektif  TMK
3. Aras Berfikir
buruh menggunakan perkataan menggunakan kata adjektif perasaan.  patriotisme
Mengaplikasi
daripada pelbagai golongan warna, bentuk, perasaan dan  Nilai Murni
kata dalam pelbagai ayat. waktu dengan betul mengikut 2)Menggunakan sekurang-
Menganalisis
konteks. kurangnya tiga kata adjektif Menilai
KOMSAS:
perasaan sebagai dialog dalam Mencipta
ilustrasi kartun.
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk 1)Membaca dan mendapatkan Buku Teks
memahami makna memahami idea keseluruhan maklumat penting daripada Strategi p&p:
perkataan, rangkai kata, dalam pelbagai bahan prosa petikan.
 Prinsip 5P KBAT:
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat secara
maklumat dan maksud luncuran dan imbasan. 2) Melengkapkan Lembaran Kerja  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
keseluruhan daripada Teknik Bacaan CHATT Masalah Lembaran pengurusan
pelbagai bahan.  Didik hibur grafik
3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk 1)Menghuraikan lima definisi  Pembentangan Peta minda
menerangkan makna kata menyatakan makna kata istilah yang terdapat dalam  Koperatif 6 topi pemikiran
dan istilah; maksud rangkai dengan betul mengikut petikan Modul HEBAT. CoRT 1
kata, ungkapan dan ayat. konteks  Bimbingan berfokus
CoRT 4
2)Menulis lima ayat daripada
istilah yang terdapat dalam EMK:
petikan Modul HEBAT.  Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
ULANGKAJI PPT  Keselamatan jalan Peta buih
raya Peta buih berganda
ULANGKAJI PPT Peta dakap
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
 Kelestarian global Peta pokok
 Pendidikan Peta alir
PERTANIAN, Peta pelbagai alir
M18 kewangan
PENTERNAKAN
6-10 MEI  TMK
DAN PERIKANAN
3. Aras Berfikir
 patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
Modul HEBAT Bacaan –
Mencipta
Kesihatan

Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, SISTEM BAHASA:


Sebutan dan intonasi
5W1H
PENTAKSIRAN
*Strategi p&p dan Elemen
Latihan bertulis
Merentas Kurikulum(EMK)
Kuiz
hanyalah cadangan. Guru-
Pembentangan
guru boleh menggunakan
Forum
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
M19-20 -----------> PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
25 MEI – 9 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
PERBINCANGAN KERTAS PPT Strategi p&p: Buku Teks
PERBINCANGAN KERTAS PPT  Prinsip 5P
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan karya 1)Menulis perenggan  Penyelesaian KBAT:
fiksyen dan puisi secara fiksyen dengan pendahuluan jenis cerita. Masalah 1. Alat Berfikir
terancang. mengaplikasikan kerangka  Didik hibur Lembaran pengurusan
penulisan sastera secara 2)Mengembangkan tiga isi  Pembentangan grafik
terancang dan tertib karangan gambaran. Peta minda
 Koperatif
menggunakan idea yang 6 topi pemikiran
kreatif serta bahasa yang  Bimbingan berfokus
CoRT 1
indah dan menarik.
EMK: CoRT 4
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan 1)Menyenaraikan lima kata  Bahasa
menggunakan perkataan menggunakan kata seru, kata pembenar dan lima kata pangkal  Keusahawan 2. Peta I-think
daripada pelbagai golongan tanya, kata perintah, kata ayat.  Keselamatan jalan Peta bulatan
kata dalam pelbagai ayat. pembenar dan kata pangkal Peta buih
raya
ayat dengan betul mengikut 2)Menulis lima ayat daripada kata Peta buih berganda
konteks. pembenar dan kata pangkal ayat.  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta dakap
 Kelestarian global Peta titi
PERTANIAN,  Pendidikan Peta pokok
M21 Peta alir
PENTERNAKAN kewangan
10-14 JUN Peta pelbagai alir
DAN PERIKANAN  TMK
 patriotisme
3. Aras Berfikir
 Nilai Murni
Mengaplikasi
Menganalisis
KOMSAS:
Menilai
Modul HEBAT Bacaan –
Mencipta
Kesihatan

Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, SISTEM BAHASA:


Sebutan dan intonasi
5W1H
PENTAKSIRAN
*Strategi p&p dan Elemen
Latihan bertulis
Merentas Kurikulum(EMK)
Kuiz
hanyalah cadangan. Guru-
Pembentangan
guru boleh menggunakan
Forum
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.6 Menyampaikan 1.6.2 Menyampaikan 1)Menyampaikan ucapan tentang Buku Teks
maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk kepentingan sektor pertanian Strategi p&p:
perkara dalam pelbagai ucapan dan pengumuman dengan betul, tepat, jelas, intonasi
 Prinsip 5P KBAT:
situasi. dengan betul, tepat, jelas, yang sesuai.
intonasi yang sesuai dan  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
berkesan menggunakan ayat Masalah Lembaran pengurusan
yang gramatis.  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk 1)Membaca dan menyaring  Koperatif 6 topi pemikiran
memproses maklumat menyaring dan mengenal pasti maklumat berdasarkan idea CoRT 1
daripada pelbagai bahan. idea utama dan idea utama dan idea sampingan.  Bimbingan berfokus
CoRT 4
sampingan dengan betul dan
tepat. 2)Melengkapkan Lembaran kerja EMK:
Teknik Bacaan CHATT.  Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk 1)Menghuraikan isi-isi penting  Keselamatan jalan Peta buih
mengemukakan maklumat menyatakan sesuatu situasi daripada video yang ditonton. Peta buih berganda
raya
dan pandangan tentang yang dibaca, didengar dan Peta dakap
sesuatu perkara. ditonton menggunakan ayat 2) Menjelaskan tiga kebaikan  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
yang betul, tepat dan gramatis. bercucuk tanam.
 Kelestarian global Peta pokok
4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 Menghasilkan syair 1)Mencipta dua rangkap syair  Pendidikan Peta alir
PERTANIAN, fiksyen dan puisi secara secara terancang dan tertib, tentang kisah hidup petani. Peta pelbagai alir
M22 kewangan
PENTERNAKAN terancang. menggunakan idea yang
17-21 JUN  TMK
DAN PERIKANAN kreatif serta bahasa yang 2) Melagukan syair 3. Aras Berfikir
indah dan menarik.  patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang tentang 1)Berbincang tentang cara-cara Buku Teks
berunding tentang sesuatu sesuatu perkara yang didengar menabung dan faedah menabung. Strategi p&p:
perkara. atau dilihat untuk bertukar-
 Prinsip 5P KBAT:
tukar pandangan secara
rasional dengan ayat yang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
gramatis dan bahasa yang Masalah Lembaran pengurusan
santun.  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara 1)Mengenal pasti binaan plot  Koperatif 6 topi pemikiran
ekstensif pelbagai bahan ekstensif pelbagai bahan dalam novel Pelari Muda. CoRT 1
untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan fiksyen  Bimbingan berfokus
CoRT 4
kelancaran membaca, untuk meningkatkan 2) Menyenaraikan tiga nilai dan
meluaskan penguasaan kosa kata dan pengajaran yang terdapat dalam EMK:
perbendaharaan kata dan ungkapan menarik dengan novel.  Bahasa 2. Peta I-think
ilmu pengetahuan. pemahaman dan penghayatan  Keusahawan Peta bulatan
yang baik  Keselamatan jalan Peta buih
raya Peta buih berganda
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk 1)Melengkapkan borang Peta dakap
melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat diri permohonan untuk membuka  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
dalam pelbagai bahan. dan ayat dalam pelbagai bahan akaun simpanan bank.
dengan betul dan tepat.  Kelestarian global Peta pokok
EKONOMI,
KEUSAHAWANAN  Pendidikan Peta alir
M23 Peta pelbagai alir
DAN 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan 1)Melengkapkan 10 ayat dengan kewangan
24-28 JUN
PENGURUSAN menggunakan perkataan menggunakan kata kerja tak menggunakan kata kerja tak  TMK
KEWANGAN daripada pelbagai golongan transitif dengan betul transitif yang betul. 3. Aras Berfikir
 patriotisme
kata dalam pelbagai ayat. mengikut konteks. Mengaplikasi
2)Menulis lima ayat cakap ajuk  Nilai Murni
Menganalisis
menggunakan kata kerja tak Menilai
transitif. Modul HEBAT Bacaan –
Mencipta
Kesihatan

Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, SISTEM BAHASA:


Sebutan dan intonasi
5W1H
PENTAKSIRAN
*Strategi p&p dan Elemen
Latihan bertulis
Merentas Kurikulum(EMK)
Kuiz
hanyalah cadangan. Guru-
Pembentangan
guru boleh menggunakan
Forum
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk 1)Melakonkan situasi tawar- Buku Teks
berunding tentang sesuatu mendapatkan persetujuan bagi menawar antara penjual dengan Strategi p&p:
perkara. sesuatu tawaran tentang pembeli.
 Prinsip 5P KBAT:
sesuatu perkara secara
rasional dengan ayat yang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
gramatis dan bahasa yang Masalah Lembaran pengurusan
santun.  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis 1)Membaca secara mekanis  Koperatif 6 topi pemikiran
mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan dan promosi makanan sempena Hari CoRT 1
prosa dan puisi promosi dengan sebutan dan Kantin dengan sebutan dan  Bimbingan berfokus
CoRT 4
intonasi yang betul, nada yang intonasi yang betul.
sesuai serta kepantasan yang EMK:
wajar.  Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Mempersembahkan 1)Mencipta tiga rangkap bicara  Keselamatan jalan Peta buih
pelbagai prosa, puisi, karya pengacaraan menggunakan berirama. Peta buih berganda
raya
kreatif lain dan pelbagai sebutan, intonasi, nada, gaya Peta dakap
persembahan lain. dan bahasa badan yang sesuai 2)Mempersembahkan bicara  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
melalui teknik yang menarik berirama dalam kumpulan. (15
dan berkesan. orang satu kumpulan)  Kelestarian global Peta pokok
EKONOMI, Peta alir
 Pendidikan
KEUSAHAWANAN 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan 1)Menulis lima ayat menggunakan Peta pelbagai alir
M24 kewangan
DAN menggunakan kata ganda menggunakan kata ganda kata ganda penuh berimbuhan.
1-5 JULAI  TMK
PENGURUSAN dalam pelbagai ayat. penuh, kata ganda penuh 3. Aras Berfikir
KEWANGAN berimbuhan dan kata ganda 2) Menyenaraikan kata ganda  patriotisme
Mengaplikasi
majmuk dengan betul majmuk.  Nilai Murni
mengikut konteks.
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.8 Mengulas tentang 1.8.1 Menerangkan sesuatu 1)Menyampaikan tiga isi syarahan Buku Teks
sesuatu perkara, isu atau perkara dengan bernas dan kesan-kesan kedatangan Strategi p&p:
topik. kritis secara jelas pelancong ke Malaysia.
 Prinsip 5P KBAT:
menggunakan ayat yang betul,
tepat dan gramatis.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina kerangka 1)Menyenaraikan empat isi cara-  Didik hibur grafik
menghasilkan perenggan penulisan dengan cara menarik kedatangan  Pembentangan Peta minda
dan karangan secara menyenaraikan isi yang sesuai pelancong.  Koperatif 6 topi pemikiran
terancang secara terancang dan kemas CoRT 1
menggunakan bahasa yang 2) Menyenaraikan lima tempat  Bimbingan berfokus
CoRT 4
tepat. menarik di Malaysia dan tiga
keistimewaannya. (Setiap EMK:
kumpulan satu tempat menarik)  Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan 1)Melukis komik sinopsis setiap  Keselamatan jalan Peta buih
mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa bab (peristiwa) Peta buih berganda
raya
sastera dengan dengan memberikan respons Peta dakap
memberikan respons peribadi tentang sinopsis, 2)Menerangkan peristiwa dalam  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
peribadi tema dan persoalan dengan setiap bab
betul, rasional dan penuh  Kelestarian global Peta pokok
penghayatan.  Pendidikan Peta alir
M25 kewangan Peta pelbagai alir
PELANCONGAN 5.2 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan 1)Menulis 10 ayat menggunakan
8-12 JULAI  TMK
menggunakan kata ganda menggunakan awalan dan kata nama yang mempunyai 3. Aras Berfikir
dalam pelbagai ayat. akhiran bagi kata nama awalan dan imbuhan  patriotisme
Mengaplikasi
dengan betul mengikut  Nilai Murni
konteks.
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara mekanis 1)Membaca pantun dengan Buku Teks
mekanis pelbagai bahan pantun dengan sebutan dan sebutan dan intonasi yang betul Strategi p&p:
prosa dan puisi intonasi yang betul dan nada
 Prinsip 5P KBAT:
yang sesuai. 2)Mempersembahkan tiga
rangkap pantun dengan nada yang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
sesuai Masalah Lembaran pengurusan
 Didik hibur grafik
3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis perenggan 1)Menghuraikan pendahuluan  Pembentangan Peta minda
menghasilkan perenggan pendahuluan dengan membina jenis sejarah  Koperatif 6 topi pemikiran
dan karangan secara ayat tema, ayat rangsangan CoRT 1
terancang dan ayat arahan secara 2)Menerangkan pendahuluan  Bimbingan berfokus
CoRT 4
terancang, tertib dan kemas jenis puisi
menggunakan bahasa yang EMK:
tepat, indah dan menarik.  Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan 1)Mendeklamasikan sajak  Keselamatan jalan Peta buih
mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi Peta buih berganda
raya
sastera dengan dengan memberikan respons 2)Menulis tiga rangkap sajak Peta dakap
memberikan respons peribadi tentang bentuk,  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
peribadi huraian maksud dengan betul, 3)Memberi komen tentang sajak
rasional dan penuh  Kelestarian global Peta pokok
penghayatan.  Pendidikan Peta alir
M26 Peta pelbagai alir
15-19 PELANCONGAN kewangan
5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan 1)Menulis ayat dalam perenggan
JULAI menggunakan frasa dalam menggunakan frasa nama menggunakan frasa nama yang  TMK
3. Aras Berfikir
pelbagai ayat. dengan betul mengikut diberi.  patriotisme
Mengaplikasi
konteks.  Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.8 Mengulas tentang 1.8.2 Mengulas peristiwa 1)Menceritakan sejarah tempat Buku Teks
sesuatu perkara, isu atau mengikut urutan secara jelas tinggal Strategi p&p:
topik. dan bernas menggunakan ayat
 Prinsip 5P KBAT:
yang gramatis. 2)Menerangkan tempat-tempat
bersejarah di negeri kelahiran  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk 1)Menyenaraikan enam perkataan  Didik hibur grafik
memahami makna memahami makna perkataan yang kurang difahami.  Pembentangan Peta minda
perkataan, rangkai kata, yang terdapat dalam pelbagai  Koperatif 6 topi pemikiran
istilah, ungkapan, ayat, bahan menggunakan glosari 2) Mengenal pasti maksud CoRT 1
maklumat dan maksud dan kamus dengan betul dan perkataan menggunakan kamus.  Bimbingan berfokus
CoRT 4
keseluruhan daripada tepat.
pelbagai bahan. EMK:
 Bahasa 2. Peta I-think
3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi 1)Menyenaraikan isi penting  Keusahawan Peta bulatan
menghasilkan perenggan dan kesimpulan yang kemas  Keselamatan jalan Peta buih
dan karangan secara menggunakan ejaan yang betul 2) Menulis perenggan isi yang Peta buih berganda
raya
terancang dan bahasa yang tepat. kemas menggunakan ejaan yang Peta dakap
betul dan bahasa yang tepat  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
3)Membuat kesimpulan  Kelestarian global Peta pokok
karangan.  Pendidikan Peta alir
M27 Peta pelbagai alir
SEJARAH DAN kewangan
22 JULAI- 4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan 1)Mencipta tiga rangkap sajak
WARISAN  TMK
26 JULAI mengapresiasi karya mengapresiasi karya sastera menggunakan pengulangan kata 3. Aras Berfikir
sastera dengan dengan memberikan respons dan singkatan kata  patriotisme
Mengaplikasi
memberikan respons peribadi dari aspek  Nilai Murni
peribadi pengulangan kata dan 2)Mengkritik hasil karya
Menganalisis
singkatan kata dengan betul kumpulan lain secara Menilai
KOMSAS:
dan penuh penghayatan. bertatasusila. Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.1 Mendengar, mengenal 1.1.1 Mendengar dan 1)Mendengar dan menyebut Buku Teks
dan menyebut perkataan, mengenal sebutan perkataan semula 10 rangkai kata dalam Strategi p&p:
rangkai kata, istilah dan dan rangkai kata dalam video diperdengarkan.
 Prinsip 5P KBAT:
ungkapan serta intonasi pelbagai ujaran dengan betul
ayat dalam pelbagai ujaran dan tepat.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk 1)Mencatat lima idea utama  Didik hibur grafik
memahami makna memahami maklumat daripada petikan yang dibaca.  Pembentangan Peta minda
perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam  Koperatif 6 topi pemikiran
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan 2) Menerangkan idea utama yang CoRT 1
maklumat dan maksud memberikan respons yang dibaca.
 Bimbingan berfokus
CoRT 4
keseluruhan daripada betul dan tepat.
pelbagai bahan. EMK:
 Bahasa 2. Peta I-think
3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis karangan 1)Menulis tiga perenggan isi  Keusahawan Peta bulatan
menghasilkan perenggan berdasarkan bahan karangan berdasarkan bahan  Keselamatan jalan Peta buih
dan karangan secara rangsangan dan cerita rangsangan yang diberi. raya Peta buih berganda
terancang menggunakan ejaan yang betul Peta dakap
dan bahasa yang tepat, indah 2) Mengedit kesalahan ejaan dan  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
serta menarik. bahasa.
 Kelestarian global Peta pokok
M28 SEJARAH DAN 5.5 Memahami dan 5.5.1 Memahami dan membina 1)Menganalisis 10 pola ayat  Pendidikan Peta alir
29JULAI- WARISAN membina pelbagai ayat. ayat berdasarkan pola ayat inti daripada lembaran kerja yang kewangan Peta pelbagai alir
2OGOS dengan betul dan tepat diberi.
 TMK
mengikut konteks. 3. Aras Berfikir
2) Menulis enam ayat  patriotisme
Mengaplikasi
menggunakan pola ayat yang  Nilai Murni
Menganalisis
diberi.
Menilai
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
Kesihatan
SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi

5W1H PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen
Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK)
Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru-
Forum
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan 1)Menyenaraikan 10 istilah dan Buku Teks
memahami perkataan, memahami perkataan, rangkai ungkapan menarik yang terdapat Strategi p&p:
rangkai kata, istilah, kata, istilah dan ungkapan dalam lagu yang diperdengarkan.
 Prinsip 5P KBAT:
ungkapan dan ayat dalam dalam pelbagai ujaran dengan
pelbagai ujaran. betul dan tepat mengikut 2) Menerangkan maksud istilah  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
konteks. dan ungkapan menarik tersebut. Masalah Lembaran pengurusan
 Didik hibur grafik
2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk 1)Mengenal pasti lima latar  Pembentangan Peta minda
memahami makna memahami idea keseluruhan masyarakat yang terdapat dalam  Koperatif 6 topi pemikiran
perkataan, rangkai kata, dalam pelbagai bahan prosa novel Pelari Muda. CoRT 1
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat secara  Bimbingan berfokus
CoRT 4
maklumat dan maksud luncuran dan imbasan. 2) Menyenaraikan lima latar
keseluruhan daripada tempat dan contoh peristiwa EMK:
pelbagai bahan. dalam novel.  Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan 1)Mengenal pasti lapan  Keselamatan jalan Peta buih
menggunakan bandingan menggunakan perbandingan perbandingan semacam yang raya Peta buih berganda
semacam, peribahasa, kata- semacam dalam komunikasi menggunakan kata adjektif. Peta dakap
kata hikmat, kiasan madah dan penulisan dengan betul,  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut konteks. 2)Menulis lapan ayat
berirama dalam menggunakan perbandingan  Kelestarian global Peta pokok
komunikasi dan penulisan semacam tersebut.  Pendidikan Peta alir
SUKAN DAN Peta pelbagai alir
M29 kewangan
REKREASI 5.6 Menganalisis dan 5.6.1 Menganalisis dan 1)Mengenal pasti 12 kesalahan
5-9 OGOS  TMK
membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan ayat tatabahasa dalam bahan edaran. 3. Aras Berfikir
ayat. mudah.  patriotisme
Mengaplikasi
2) Membetulkan kesalahan  Nilai Murni
Menganalisis
tersebut.
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
10-18 0G0S ------------> CUTI PENGGAL KEDUA
M30 19-24 OGOS----->UJIAN PENILAIAN 2
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.2 Mendengar dan 1.2.2 Mendengar dan 1)Mendengar ayat tunggal dan Strategi p&p: Buku Teks
memahami perkataan, memahami ayat tunggal dan ayat majmuk daripada audio.  Prinsip 5P
rangkai kata, istilah, ayat majmuk yang mudah
 Penyelesaian KBAT:
ungkapan dan ayat dalam dalam ujaran dengan 2)Menjelaskan maksud lima ayat
pelbagai ujaran. menyatakan maksud yang tunggal dan ayat majmuk tersebut. Masalah 1. Alat Berfikir
betul, tepat dan jelas mengikut  Didik hibur Lembaran pengurusan
konteks  Pembentangan grafik
 Koperatif Peta minda
3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis isi-isi penting 1)Menyenaraikan lima isi penting. 6 topi pemikiran
 Bimbingan berfokus
meringkaskan dan untuk menghasilkan ringkasan CoRT 1
merumuskan pelbagai dengan betul menggunakan 2)Menulis ringkasan yang
EMK: CoRT 4
bahan prosa. ayat yang gramatis. lengkap.
 Bahasa
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan karya 1)Melengkapkan cerita  Keusahawan 2. Peta I-think
fiksyen dan puisi secara fiksyen dengan berdasarkan pendahuluan dan  Keselamatan jalan Peta bulatan
terancang. mengaplikasikan kerangka kerangka penulisan yang diberi. raya Peta buih
penulisan sastera secara Peta buih berganda
 Sains dan teknologi
terancang dan tertib Peta dakap
menggunakan idea yang  Kreativiti &inovasi
 Kelestarian global Peta titi
kreatif serta bahasa yang
M31 SUKAN DAN indah dan menarik.  Pendidikan Peta pokok
26 OGOS- REKREASI kewangan Peta alir
30 OGOS 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan 1)Menyatakan kata nama am dan Peta pelbagai alir
 TMK
menggunakan perkataan menggunakan kata nama am kata nama khas yang mengalami
daripada pelbagai golongan dan kata nama khas yang pemajmukan  patriotisme
3. Aras Berfikir
kata dalam pelbagai ayat. tunggal dan yang mengalami  Nilai Murni
Mengaplikasi
pemajmukan dengan betul 2) Menggunakan kata nama am
mengikut konteks. dan kata nama khas yang tunggal
Menganalisis
KOMSAS:
dan yang mengalami pemajmukan Menilai
Modul HEBAT Bacaan –
dengan betul dalam ayat mengikut Mencipta
Kesihatan
konteks
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, SISTEM BAHASA:
Sebutan dan intonasi
5W1H
PENTAKSIRAN
*Strategi p&p dan Elemen
Latihan bertulis
Merentas Kurikulum(EMK)
Kuiz
hanyalah cadangan. Guru-
Pembentangan
guru boleh menggunakan
Forum
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk 1)Menyenaraikan tiga idea utama Buku Teks
memproses maklumat menyaring dan mengenal pasti dan tiga idea sampingan daripada Strategi p&p:
daripada pelbagai bahan. idea utama dan idea petikan.
 Prinsip 5P KBAT:
sampingan dengan betul dan
tepat. 2) Melengkapkan lembaran kerja  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
CHATT Masalah Lembaran pengurusan
 Didik hibur grafik
3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk mengolah 1)Mencipta tiga rangkap pantun  Pembentangan Peta minda
mengolah maklumat bagi maklumat daripada bahan daripada bahan grafik.  Koperatif 6 topi pemikiran
menghasilkan pelbagai grafik kepada bentuk prosa CoRT 1
bentuk penulisan dan bentuk puisi dan bentuk  Bimbingan berfokus
CoRT 4
grafik. ilustrasi dengan menggunakan
bahasa yang betul dan tafsiran EMK:
yang tepat.  Bahasa 2. Peta I-think
 Keusahawan Peta bulatan
4.3 Menghasilkan karya 4.3.2 Menghasilkan syair 1)Mencipta tiga rangkap syair  Keselamatan jalan Peta buih
fiksyen dan puisi secara secara terancang dan tertib, daripada tema yang diberi. Peta buih berganda
raya
terancang. menggunakan idea yang Peta dakap
kreatif serta bahasa yang 2)Melagukan syair.  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
indah dan menarik.
 Kelestarian global Peta pokok
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan 1)Melengkapkan kata adjektif  Pendidikan Peta alir
M32 PERINDUSTRIAN menggunakan perkataan menggunakan kata adjektif waktu dan bentuk dalam peta kewangan Peta pelbagai alir
2-6 SEPT daripada pelbagai golongan warna, bentuk, perasaan dan buih.
kata dalam pelbagai ayat. waktu dengan betul mengikut  TMK
3. Aras Berfikir
konteks. 2)Menulis enam ayat daripada  patriotisme
Mengaplikasi
kata adjektif tersebut.  Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan 1)Menyenaraikan idea utama Buku Teks
memahami maklumat, memahami maklumat, fakta daripada bahan yang Strategi p&p:
fakta, idea dan hujah dalam dan idea dalam pelbagai diperdengarkan.
 Prinsip 5P KBAT:
pelbagai wacana dan wacana dengan memberikan
memberikan respons. respons secara lisan dengan 2)Menjelaskan idea tersebut  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
betul, tepat dan bermakna. kepada kelas secara lisan. Masalah Lembaran pengurusan
 Didik hibur grafik
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara 1)Mengenal pasti ungkapan  Pembentangan Peta minda
ekstensif pelbagai bahan ekstensif pelbagai bahan menarik yang terdapat dalam  Koperatif 6 topi pemikiran
untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan fiksyen novel Pelari Muda. CoRT 1
kelancaran membaca, untuk meningkatkan  Bimbingan berfokus
CoRT 4
meluaskan penguasaan kosa kata dan 2) Menyenaraikan tiga isi tersurat
perbendaharaan kata dan ungkapan menarik dengan dan dua isi tersirat daripada EMK:
ilmu pengetahuan. pemahaman dan penghayatan bahan grafik  Bahasa 2. Peta I-think
yang baik  Keusahawan Peta bulatan
 Keselamatan jalan Peta buih
3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk mengolah 1)Menyenaraikan tiga isi tersurat Peta buih berganda
raya
mengolah maklumat bagi maklumat daripada bahan dan dua isi tersirat daripada Peta dakap
menghasilkan pelbagai grafik kepada perenggan dan bahan grafik  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
bentuk penulisan dan bahan prosa atau puisi kepada
grafik. bahan ilustrasi menggunakan 2) Menulis ulasan yang lengkap.  Kelestarian global Peta pokok
M33
ayat yang gramatis.  Pendidikan Peta alir
9-13 SEPT
9.9 cuti kewangan Peta pelbagai alir
PERINDUSTRIAN 4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Mempersembahkan 1)Melakonkan watak si Bongsu
hari  TMK
keputeraa pelbagai prosa, puisi, karya pengacaraan menggunakan dan Empunya Padi dalam prosa 3. Aras Berfikir
n agong kreatif lain dan pelbagai sebutan, intonasi, nada, gaya Asal Padi.  patriotisme
Mengaplikasi
persembahan lain. dan bahasa badan yang sesuai  Nilai Murni
melalui teknik yang menarik
Menganalisis
dan berkesan. Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan 1)Menyenaraikan maklumat, fakta Buku Teks
memahami maklumat, memahami maklumat, fakta dan idea yang diperoleh daripada Strategi p&p:
fakta, idea dan hujah dalam dan idea dalam pengumuman ucapan sempena bulan
 Prinsip 5P KBAT:
pelbagai wacana dan dan ucapan dengan kemerdekaan.
memberikan respons. memberikan respons yang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
betul, tepat dan bermakna. 2)Menjelaskan maklumat dengan Masalah Lembaran pengurusan
menggunakan ayat yang betul dan  Didik hibur grafik
gramatis.  Pembentangan Peta minda
 Koperatif 6 topi pemikiran
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis 1)Membaca dua pengumuman CoRT 1
mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan dan dengan sebutan dan intonasi yang  Bimbingan berfokus
CoRT 4
prosa dan puisi promosi dengan sebutan dan betul, nada yang sesuai serta
intonasi yang betul, nada yang kepantasan yang wajar. EMK:
sesuai serta kepantasan yang  Bahasa 2. Peta I-think
wajar.  Keusahawan Peta bulatan
 Keselamatan jalan Peta buih
3.7 Mengedit dan 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda 1)Mengenal pasti kesalahan ejaan, Peta buih berganda
raya
memurnikan pelbagai teks. baca dan kesalahan nahu yang tanda baca, dan kesalahan nahu Peta dakap
mudah dengan betul tanpa dalam bahan edaran yang diberi.  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
mengubah maksud asal ayat.
M34  Kelestarian global Peta pokok
16-19 5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan 1)Menyenaraikan kata seru, kata Peta alir
SEPT
 Pendidikan
PENDIDIKAN menggunakan perkataan menggunakan kata seru, kata tanya, dan kata perintah yang kewangan Peta pelbagai alir
16.9 daripada pelbagai golongan tanya, kata perintah, kata terdapat dalam cerpen, drama,
cuti hari kata dalam pelbagai ayat. pembenar dan kata pangkal prosa tradisional daripada  TMK
3. Aras Berfikir
malaysia ayat dengan betul mengikut antologi “Kuingin Berterima  patriotisme
Mengaplikasi
konteks. Kasih”.  Nilai Murni
Menganalisis
2)Membentangkan hasil dapatan Menilai
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
Kesihatan
SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi

5W1H PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen
Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK)
Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru-
Forum
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbual tentang kegiatan 1)Menceritakan teknik belajar Buku Teks
sesuatu perkara dalam harian serta hal-hal yang berkesan. Strategi p&p:
pelbagai situasi formal dan persendirian menggunakan
 Prinsip 5P KBAT:
tidak formal. sebutan dan intonasi yang
betul secara santun.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca secara mekanis 1)Membaca pantun daripada lagu  Didik hibur grafik
mekanis pelbagai bahan pantun dengan sebutan dan “Gurindam Jiwa”  Pembentangan Peta minda
prosa dan puisi intonasi yang betul dan nada  Koperatif 6 topi pemikiran
yang sesuai. CoRT 1
 Bimbingan berfokus
CoRT 4
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan 1)Menerangkan maksud lagu
mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa “Bersamamu” nyanyian Jaclyn EMK:
sastera dengan dengan memberikan respons Victor.  Bahasa 2. Peta I-think
memberikan respons peribadi tentang sinopsis,  Keusahawan Peta bulatan
peribadi tema dan persoalan dengan 2) Mengenal pasti tiga persoalan  Keselamatan jalan Peta buih
betul, rasional dan penuh yang terdapat dalam lagu. Peta buih berganda
raya
penghayatan. Peta dakap
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan 1)Mengenal pasti lima kata kerja
menggunakan perkataan menggunakan kata kerja tak tak transitif daripada petikan yang  Kelestarian global Peta pokok
daripada pelbagai golongan transitif dengan betul diberi.  Pendidikan Peta alir
M35 kata dalam pelbagai ayat. mengikut konteks. kewangan Peta pelbagai alir
PENDIDIKAN 2) Menulis lima ayat dengan
23-27SEPT  TMK
menggunakan kata kerja tak 3. Aras Berfikir
transitif.  patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.4 Berbicara tentang 1.4.2 Berbicara untuk 1)Melakonkan dialog situasi orang Buku Teks
sesuatu perkara dalam memulakan dan mengakhiri yang sesat di sesebuah tempat. Strategi p&p:
pelbagai situasi formal dan perbualan, bertanya khabar,
 Prinsip 5P KBAT:
tidak formal. serta menyatakan terima kasih
dan penghargaan secara  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
bertatasusila. Masalah Lembaran pengurusan
 Didik hibur grafik
3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis untuk 1)Menerangkan makna istilah-  Pembentangan Peta minda
menerangkan makna kata menyatakan makna kata istilah yang terdapat dalam  Koperatif 6 topi pemikiran
dan istilah; maksud rangkai dengan betul mengikut KOMSAS CoRT 1
kata, ungkapan dan ayat. konteks  Bimbingan berfokus
CoRT 4
4.1 Memahami dan 4.1.2 Memahami dan 1)Menerangkan maksud sajak EMK:
mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi yang terdapat dalam buku teks
 Bahasa 2. Peta I-think
sastera dengan dengan memberikan respons Bahasa Melayu KSSM Ting.1
memberikan respons peribadi tentang bentuk,  Keusahawan Peta bulatan
peribadi huraian maksud dengan betul, 2) Menyenaraikan bentuk sajak.  Keselamatan jalan Peta buih
rasional dan penuh raya Peta buih berganda
penghayatan.  Sains dan teknologi Peta dakap
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan 1)Mengenal pasti kata ganda yang  Kreativiti &inovasi Peta titi
menggunakan kata ganda menggunakan kata ganda terdapat dalam petikan. Peta pokok
dalam pelbagai ayat. penuh, kata ganda penuh  Kelestarian global
 Pendidikan Peta alir
M36 BAHASA DAN berimbuhan dan kata ganda 2)Mengklasifikasikan kata ganda
Peta pelbagai alir
30 SEPT-4 KESUSASTERA majmuk dengan betul mengikut jenis kewangan
OKT AN mengikut konteks.  TMK
3. Aras Berfikir
 patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca untuk 1)Membaca teks dan memberi Buku Teks
memahami makna memahami makna perkataan pandangan tentang teks. Strategi p&p:
perkataan, rangkai kata, yang terdapat dalam pelbagai
 Prinsip 5P KBAT:
istilah, ungkapan, ayat, bahan menggunakan glosari
maklumat dan maksud dan kamus dengan betul dan  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
keseluruhan daripada tepat. Masalah Lembaran pengurusan
pelbagai bahan.  Didik hibur grafik
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk 1)Menulis resume diri yang  Pembentangan Peta minda
mengemukakan maklumat menyatakan sesuatu situasi lengkap  Koperatif 6 topi pemikiran
dan pandangan tentang yang dibaca, didengar dan CoRT 1
sesuatu perkara. ditonton menggunakan ayat  Bimbingan berfokus
CoRT 4
yang betul, tepat dan gramatis.
EMK:
4.1 Memahami dan 4.1.3 Memahami dan 1)Menerangkan perbandingan  Bahasa 2. Peta I-think
mengapresiasi karya mengapresiasi karya sastera semacam menggunakan kata  Keusahawan Peta bulatan
sastera dengan dengan memberikan respons adjektif warna  Keselamatan jalan Peta buih
memberikan respons peribadi dari aspek Peta buih berganda
raya
peribadi pengulangan kata dan 2)Menulis enam ayat Peta dakap
singkatan kata dengan betul menggunakan kata perbandingan  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
dan penuh penghayatan. semacam dengan betul, tepat dan
mengikut konteks  Kelestarian global Peta pokok
 Pendidikan Peta alir
BAHASA DAN
M37 KESUSASTERA 5.3 Memahami dan 5.3.1 Memahami dan 1)Mengenal pasti lima kata nama kewangan Peta pelbagai alir
7-11 OKT AN menggunakan kata terbitan menggunakan awalan dan yang sesuai menggunakan awalan
dalam pelbagai ayat. akhiran bagi kata nama dan akhiran.  TMK
3. Aras Berfikir
dengan betul mengikut  patriotisme
Mengaplikasi
konteks. 2)Membentangkan dapatan di  Nilai Murni
dalam kelas.
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.4 Berbicara tentang 1.4.3 Menceritakan 1)Menceritakan cita-cita diri Buku Teks
sesuatu perkara dalam pengalaman diri dan orang sendiri kepada rakan-rakan. Strategi p&p:
pelbagai situasi formal dan lain dalam pelbagai situasi
 Prinsip 5P KBAT:
tidak formal. dengan sebutan dan intonasi
yang betul secara santun  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca untuk 1)Membaca teks dan memberi  Didik hibur grafik
memahami makna memahami maklumat pandangan tentang teks.  Pembentangan Peta minda
perkataan, rangkai kata, daripada arahan dalam  Koperatif 6 topi pemikiran
istilah, ungkapan, ayat, pelbagai bahan dengan CoRT 1
maklumat dan maksud memberikan respons yang  Bimbingan berfokus
CoRT 4
keseluruhan daripada betul dan tepat.
pelbagai bahan. EMK:
 Bahasa 2. Peta I-think
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis untuk 1)Membaca teks dan memberi  Keusahawan Peta bulatan
melengkapkan maklumat melengkapkan maklumat diri pandangan tentang teks.  Keselamatan jalan Peta buih
dalam pelbagai bahan. dan ayat dalam pelbagai bahan Peta buih berganda
raya
dengan betul dan tepat. Peta dakap
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan 1)Menerangkan perbandingan
menggunakan bandingan menggunakan perbandingan semacam menggunakan kata  Kelestarian global Peta pokok
semacam, peribahasa, kata- semacam dalam komunikasi adjektif warna  Pendidikan Peta alir
M38 KERJAYA kata hikmat, kiasan madah dan penulisan dengan betul, kewangan Peta pelbagai alir
14-18 OKT pujangga, dan bahasa tepat dan mengikut konteks. 2)Menulis enam ayat
berirama dalam menggunakan kata perbandingan  TMK
3. Aras Berfikir
komunikasi dan penulisan semacam dengan betul, tepat dan  patriotisme
Mengaplikasi
mengikut konteks  Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
M39----> 21-25 OKT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.1 Mengemukakan soalan 1)Bertanya soalan tentang Buku Teks
sesuatu perkara dengan bertumpu untuk mengetahui panduan sewaktu temu duga. Strategi p&p:
menggunakan pelbagai pesanan, arahan, panduan dan
 Prinsip 5P KBAT:
soalan dan mengemukakan tunjuk cara dengan betul tepat
jawapan. dan secara bertatasusila.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca untuk 1)Membaca secara luncuran dan  Didik hibur grafik
memahami makna memahami idea keseluruhan imbasan petikan yang diberi.  Pembentangan Peta minda
perkataan, rangkai kata, dalam pelbagai bahan prosa  Koperatif 6 topi pemikiran
istilah, ungkapan, ayat, dengan betul dan tepat secara 2) Menyenaraikan lima isi penting. CoRT 1
maklumat dan maksud luncuran dan imbasan.  Bimbingan berfokus
CoRT 4
keseluruhan daripada
pelbagai bahan. EMK:
 Bahasa 2. Peta I-think
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Membina kerangka 1)Menulis lima idea utama dan  Keusahawan Peta bulatan
menghasilkan perenggan penulisan dengan contoh bagi tugasan karangan  Keselamatan jalan Peta buih
dan karangan secara menyenaraikan isi yang sesuai yang diberikan. Peta buih berganda
raya
terancang secara terancang dan kemas Peta dakap
menggunakan bahasa yang  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
M40 tepat.
 Kelestarian global Peta pokok
28 OKT-1
NOV 5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan 1)Menyenaraikan 10 frasa nama  Pendidikan Peta alir
KERJAYA menggunakan frasa dalam menggunakan frasa nama berkaitan kerjaya. Peta pelbagai alir
25-29.10 kewangan
cuti hari pelbagai ayat. dengan betul mengikut
konteks. 2) Membina 10 ayat dengan frasa  TMK
depavali 3. Aras Berfikir
nama tersebut.  patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
Kesihatan
SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi

5W1H PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen
Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK)
Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru-
Forum
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.2 Memberikan jawapan 1)Bersoal jawab mengenai kesan Buku Teks
sesuatu perkara dengan yang sesuai tentang sesuatu rasuah kepada diri, keluarga dan Strategi p&p:
menggunakan pelbagai perkara dengan betul, tepat negara.
 Prinsip 5P KBAT:
soalan dan mengemukakan dan secara bertatasusila.
jawapan.  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
Masalah Lembaran pengurusan
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca untuk 1)Mentafsir rencana bertajuk  Didik hibur grafik
memproses maklumat menyaring dan mengenal pasti ‘Rasuah”  Pembentangan Peta minda
daripada pelbagai bahan. idea utama dan idea  Koperatif 6 topi pemikiran
sampingan dengan betul dan 2) Menjelaskan isi tersurat dan isi CoRT 1
tepat. tersirat yang terdapat dalam  Bimbingan berfokus
CoRT 4
petikan
EMK:
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan karya 1)Menulis perbualan tentang  Bahasa 2. Peta I-think
fiksyen dan puisi secara fiksyen dengan punca-punca gejala rasuah  Keusahawan Peta bulatan
terancang. mengaplikasikan kerangka berdasarkan kerangka yang  Keselamatan jalan Peta buih
penulisan sastera secara diberi. Peta buih berganda
raya
terancang dan tertib Peta dakap
menggunakan idea yang  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
kreatif serta bahasa yang
indah dan menarik.  Kelestarian global Peta pokok
 Pendidikan Peta alir
M41 5.5 Memahami dan 5.5.1 Memahami dan membina 1)Menulis lima ayat menggunakan kewangan Peta pelbagai alir
INTEGRITI membina pelbagai ayat. ayat berdasarkan pola ayat inti pola ayat FN+FS
4-8 NOV  TMK
dengan betul dan tepat 3. Aras Berfikir
mengikut konteks.  patriotisme
Mengaplikasi
 Nilai Murni
Menganalisis
Menilai
KOMSAS:
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
SISTEM BAHASA:
Kesihatan
Sebutan dan intonasi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
PENTAKSIRAN
5W1H Latihan bertulis
Kuiz
*Strategi p&p dan Elemen
Pembentangan
Merentas Kurikulum(EMK)
Forum
hanyalah cadangan. Guru-
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.5 Bersoal jawab tentang 1.5.3 Bersoal jawab dalam 1)Melakonkan watak wartawan Buku Teks
sesuatu perkara dengan perbualan menggunakan dan wakil rakyat menerusi dialog Strategi p&p:
menggunakan pelbagai soalan bertumpu dan yang telah disediakan.
 Prinsip 5P KBAT:
soalan dan mengemukakan mengemukakan jawapan yang
jawapan. sesuai dan betul secara 2) Bersoal jawab tentang  Penyelesaian 1. Alat Berfikir
bertatasusila. perwatakan wartawan dan wakil Masalah Lembaran pengurusan
rakyat tersebut.  Didik hibur grafik
 Pembentangan Peta minda
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca secara 1)Menilai dan merumuskan  Koperatif 6 topi pemikiran
ekstensif pelbagai bahan ekstensif pelbagai bahan maklumat daripada bahan Modul CoRT 1
untuk mengukuhkan fiksyen dan bukan fiksyen HEBAT.  Bimbingan berfokus
CoRT 4
kelancaran membaca, untuk meningkatkan
meluaskan penguasaan kosa kata dan EMK:
perbendaharaan kata dan ungkapan menarik dengan  Bahasa 2. Peta I-think
ilmu pengetahuan. pemahaman dan penghayatan  Keusahawan Peta bulatan
yang baik  Keselamatan jalan Peta buih
raya Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis perenggan 1)Menulis dua pendahuluan jenis Peta dakap
menghasilkan perenggan pendahuluan dengan membina suasana  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta titi
dan karangan secara ayat tema, ayat rangsangan
terancang dan ayat arahan secara  Kelestarian global Peta pokok
terancang, tertib dan kemas  Pendidikan Peta alir
M42 menggunakan bahasa yang Peta pelbagai alir
INTEGRITI kewangan
11-15 NOV tepat, indah dan menarik.
 TMK
3. Aras Berfikir
5.6 Menganalisis dan 5.6.1 Menganalisis dan 1)Mengenal pasti 10 kesalahan  patriotisme
Mengaplikasi
membetulkan kesalahan membetulkan kesalahan ayat dalam ayat.  Nilai Murni
ayat. mudah.
Menganalisis
Menilai
Mencipta
Modul HEBAT Bacaan –
Kesihatan
SISTEM BAHASA:
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, Sebutan dan intonasi

5W1H PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
*Strategi p&p dan Elemen
Kuiz
Merentas Kurikulum(EMK)
Pembentangan
hanyalah cadangan. Guru-
Forum
guru boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CADANGAN STRATEGI PDPC/
MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN OBJEKTIF CATATAN
EMK/KOMSAS/ HEBAT
1.6 Menyampaikan 1.6.1 Menyampaikan isi dan 1)Menyampaikan maklumat Strategi p&p: Buku Teks
maklumat tentang sesuatu fakta tentang sesuatu perkara tentang pengurusan dan  Prinsip 5P
perkara dalam pelbagai dengan betul dan jelas pentadbiran sekolah sebelum dan
 Penyelesaian KBAT:
situasi. menggunakan ayat yang selepas cuti persekolahan.
gramatis. Masalah 1. Alat Berfikir
 Didik hibur Lembaran pengurusan
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca secara mekanis 1)Membaca pengumuman tentang  Pembentangan grafik
mekanis pelbagai bahan pengumuman, ikrar, iklan dan sesi persekolahan tahun hadapan  Koperatif Peta minda
prosa dan puisi promosi dengan sebutan dan dengan sebutan dan intonasi yang  Bimbingan berfokus 6 topi pemikiran
intonasi yang betul, nada yang betul, nada yang sesuai serta CoRT 1
sesuai serta kepantasan yang kepantasan yang wajar. EMK: CoRT 4
wajar.
 Bahasa
3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan isi 1)Menghuraikan dua perenggan  Keusahawan 2. Peta I-think
menghasilkan perenggan dan kesimpulan yang kemas isi dan kesimpulan karangan.  Keselamatan jalan Peta bulatan
dan karangan secara menggunakan ejaan yang betul raya Peta buih
terancang dan bahasa yang tepat.  Sains dan teknologi Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi Peta dakap
5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan 1)Menulis lima ayat dengan kata Peta titi
menggunakan perkataan menggunakan kata nama am nama am yang mengalami
 Kelestarian global
M43 POLITIK DAN  Pendidikan Peta pokok
daripada pelbagai golongan dan kata nama khas yang pemajmukan.
18-22 NOV PENTADBIRAN Peta alir
kata dalam pelbagai ayat. tunggal dan yang mengalami kewangan
Peta pelbagai alir
pemajmukan dengan betul  TMK
mengikut konteks.  patriotisme
3. Aras Berfikir
 Nilai Murni
Mengaplikasi
Menganalisis
Modul HEBAT Bacaan –
Menilai
Kesihatan
Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
SISTEM BAHASA:
5W1H Sebutan dan intonasi
*Strategi p&p dan Elemen
PENTAKSIRAN
Merentas Kurikulum(EMK)
Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Guru-
Kuiz
guru boleh menggunakan
Pembentangan
strategi/EMK yang berbeza
Forum
mengikut kesesuaian murid
dan tema yang diajar.
CUTI AKHIR TAHUN