Anda di halaman 1dari 30

±ý «ôÀ¡

±ý «ôÀ¡

ºÃ¢Â¡É š츢ÂÁ¡¸ ±ØÐ. þÅ÷ ±ý ________________. ±ý «ôÀ¡Å¢ý

1. «ôÀ¡ þÅ÷ ±ý. ¦ÀÂ÷ ___________________.±ý «ôÀ¡Å¢üÌ


_______________________________.

2. «ôÀ¡Å¢ý ±ý ¾¢Õ.Àþý ¦ÀÂ÷. _______________ ÅÂÐ. ±ý


_______________________________.
«ôÀ¡ ___________________ §Å¨Ä ¦ºö¸¢È¡÷.
3. ÅÂÐ ±ý «ôÀ¡Å¢üÌ ÓôÀÐ.
_______________________________. ±ý «ôÀ¡ ____________________. «Å÷
4. «ôÀ¡ §Å¨Ä ¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä¢ø ±ý ¦ºö¸¢È¡÷.
__________________________¯ûÇÅ÷.
___________________________________________.

5. «ôÀ¡ ±ý «ýÀ¡ÉÅ÷.
___________________________.

6. þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸ «Å÷ ¯ûÇÅ÷.


_________________________________.

1 2
±ý «õÁ¡ ±ý «õÁ¡

ºÃ¢Â¡É š츢ÂÁ¡¸ ±ØÐ.


þÅ÷ ±ý ________________. ±ý «õÁ¡Å¢ý ¦ÀÂ÷
1. «õÁ¡ þÅ÷ ±ý.
___________________. ±ý «õÁ¡Å¢üÌ _______________
_______________________________.
ÅÂÐ. ±ý «õÁ¡ «¨ÉòÐ __________ §Å¨Ä¸¨ÇÔõ
2. «õÁ¡Å¢ý ±ý ¾¢ÕÁ¾¢ ÄÄ¢¾¡ ¦ÀÂ÷.
_______________________________.
¦ºö¸¢Å¡÷. ±ý «õÁ¡ ____________________. «Å÷
3. ÅÂÐ ±ý «õÁ¡Å¢üÌ ÓôÀÐ.
__________________________ ¯ûÇÅ÷. ±É «õÁ¡Å¢ý
_______________________________.
_________________ ±ÉìÌ Á¢¸×õ À¢ÊìÌõ.
4. «õÁ¡ «¨ÉòÐ ¦ºöÅ¡÷ Å£ðÎ §Å¨Ä¸¨ÇÔõ.
___________________________________________.

5. «õÁ¡ ±ý «ýÀ¡ÉÅ÷.
___________________________.

6. þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸ «Å÷ ¯ûÇÅ÷.


_________________________________.

7. «õÁ¡Å¢ý º¨ÁÂø ±ý Á¢¸×õ ±ÉìÌ À¢ÊìÌõ.


______________________________________________.

3 4
±ý ¿ñÀý
ºÃ¢Â¡É š츢ÂÁ¡¸ ±ØÐ.
±ý ¿ñÀÉ¢ý ¦ÀÂ÷ __________________.
1. ¿ñÀÉ¢ý ±ý ÌÁ¡÷ ¦ÀÂ÷.
______________________________. ±ý ¿ñÀÛìÌ _____________ ÅÂÐ. «Åý
2. ±ý ÅÂÐ ¿ñÀÛìÌ ±ðÎ.
______________________________. __________________ ¾Á¢úôÀûǢ¢ø À¢ø¸¢È¡ý.

3. §Ä¡À¡ì «Åý ¾Á¢úôÀûǢ¢ø À¢ø¸¢È¡ý. ±ý ¿ñÀý___________________. «Åý Á¢¸×õ


__________________________________________.
______________________. «ÅÛ¨¼Â ÌÎõÀõ
4. «ýÀ¡ÉÅý ¿ñÀý ±ý.
__________________________________________.
_________________. ±ÉìÌ «Å¨É Á¢¸×õ
5. Á¢¸×õ «Åý ¦¸ðÊ측Ãý.
__________________________________________. ____________________.

6. ÌÎõÀõ «ÅÛ¨¼Â º¢È¢ÂÐ.


_________________________________________.

7. «Å¨É Á¢¸×õ ±ÉìÌ À¢ÊìÌõ.


_________________________________________.

6
5
±ý ÌÎõÀõ
±ý ¿ñÀý
ºÃ¢Â¡É š츢ÂÁ¡¸ ±ØÐ.
þÐ ±ý _________________. ±ý ÌÎõÀõ
1. ±ý þÐ ÌÎõÀõ.
_____________________________. _______________.±ÉìÌ þÕ
2. ÌÎõÀõ ±ý º¢È¢ÂÐ.
_____________________________. ____________________ ¯ûÇÉ÷. ±ý ¾ó¨¾

3. þÕ ±ÉìÌ ¾õÀ¢¸û ¯ûÇÉ÷. µ÷__________________. ±ý «õÁ¡ ´Õ


______________________________.
__________________. ¿¡í¸û «¨ÉÅÕõ
4. ¾ó¨¾ ±ý ¬º¢Ã¢Â÷ µ÷.
______________________________.
_________________ Å¡ú¸¢§È¡õ. ±ý ÌÎõÀõ
5. «õÁ¡ ´Õ ±ý ÌÎõÀÁ¡Ð.
______________________________. _________________ ÌÎõÀõ.

6. «¨ÉÅÕõ ´üÚ¨Á¡¸ ¿¡í¸û Å¡ú¸¢§È¡õ.


________________________________________.

7. ÌÎõÀõ ±ý Á¸¢úîº¢Â¡É ÌÎõÀõ.


________________________________________.

8
7

±ý ÌÎõÀõ
±ý ÀûÇ¢ìܼõ
ºÃ¢Â¡É š츢ÂÁ¡¸ ±ØÐ.
þÐ ±ý _________________. ±ý ÀûÇ
1. ±ý þÐ ÀûÇ¢ìܼõ.
___________________________. ¢_________________.±ýÀûÇ
2. ÀûÇ¢ ±ý ¦ÀâÂÐ. ¢ìܼõ______________. ±ý ÀûÇ¢
____________________________.
_________________þÕìÌõ. ±ý ÀûÇ¢¨Âî ÍüÈ¢
3. ÀûÇ¢ìܼõ ±ý «Æ¸¡ÉÐ.
_____________________________. _____________________ ¿¼ôÀðÎûÇÉ. ±ý ÀûÇ
4. ÀûÇ¢ ±ý þÕìÌõ Íò¾Á¡¸. ¢Â¢ø ´Õ _________________ þÕ츢ÈÐ. ´Õ
_____________________________.
__________ «¨ÈÔõ þÕ츢ÈÐ. þôÀûǢ¢ø
5. ÀûÇ¢¨Âî ÍüÈ¢ ±ý ¿¼ôÀðÎûÇÉ âʸû.
_________________________________________. __________________ ¬º¢Ã¢Â÷¸û À½¢Ò⸢ýÈÉ÷.
6. ´Õ ±ý ÀûǢ¢ø áĸõ þÕ츢ÈÐ. __________________ Á¡½Å÷¸û À¢ø¸¢ýÈÉ÷.
_________________________________________.
¿¡ý ¾¢ÉÓõ ________________ ¦ºø¸¢§Èý.
7. ¸½¢É¢ «¨ÈÔõ þÕ츢ÈÐ ´Õ.
_________________________________________.

8. þÕÀòÐ ²Ø À½¢Ò⸢ýÈÉ÷ ¬º¢Ã¢Â÷¸û.


_________________________________________.

9. Á¡½Å÷¸û ¿¡ëüÚ þÕÀÐ À¢ø¸¢ýÈÉ÷.


_________________________________________.

10. ¾¢ÉÓý ¿¡ý ¦ºø¸¢§Èý ÀûÇ¢ìÌî.


________________________________________. 10
9
±ý ÀûÇ¢ìܼõ
±ý¨Éô ÀüÈ¢
1. ¦ÀÂ÷ ±ý À¢ÃÒ. ±ý ¦ÀÂ÷ _____________. ±ý ÅÂÐ
______________________________.
_____________. ¿¡ý_______________ ¾Á¢úôÀûÇ¢Â
2. ÅÂÐ ±ý ±ðÎ.
______________________________.
¢ø ÀÊ츢§Èý. ¿¡ý __________________¬ñÊø
3. ¾Á¢úôÀûǢ¢ø ¿¡ý §Ä¡À¡ì ÀÊ츢§Èý.
_______________________________________. À¢ø¸¢§Èý. ±ý ¦À¡ØЧÀ¡ìÌ

4. þÃñ¼¡õ ¬ñÊø ¿¡ý À¢ø¸¢§Èý. __________________


_______________________________________.

5. Òò¾¸õ ±ý ÀÊôÀ¾¡Ìõ ¦À¡ØЧÀ¡ìÌ.


ÀÊôÀ¾¡Ìõ. ¿¡ý Å¢ÕõÀ¢ ¯ñÏõ ¯½×
________________________________________.
___________________. ±ÉìÌò _________________
6. Å¢ÕõÀ¢ ¯ñÏõ ¿¡ý ¯½× '¿¡º¢ ¦ÄÁ¡ì'.
___________________________________________. À¡¼õ Á¢¸×õ À¢ÊìÌõ. ±ý ±¾¢÷¸¡Ä ¬¨º µ÷
7. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ô À¡¼õ ±ÉìÌò À¢ÊìÌõ Á¢¸×õ. ___________________ ¬Å¾¡Ìõ.
____________________________________________.

8. ±¾¢÷¸¡Ä ¬¨º ¬º¢Ã¢Â÷ ±ý µ÷ ¬Å¾¡Ìõ.


____________________________________________.

12
11
±ý ¿¡ö
±ý¨Éô ÀüÈ¢
ºÃ¢Â¡É š츢ÂÁ¡¸ ±ØÐ.
þÐ ±ý _____________. ±ý ¿¡Â¢ý ¦ÀÂ÷
1. ±ý ¿¡ö þÐ.
_______________________. ________________. ±ý ¿¡öìÌ _________________
2. ¦ÀÂ÷ ¿¡Â¢ý ±ý ƒ¢õÁ¢.
____________________________. ÅÂÐ. ±ý ¿¡ö _________________ ¿¢Èõ. «Ð

3. ¿¡öìÌ ±ý ÅÂÐ þÃñÎ. ±ý¨Éì ¸ñ¼¡ø ______________ ¬ðÎõ. «Ð


______________________________.
±ýÛ¼ý_________________. ¿¡ö
4. ¿¡ö ±ý ¿¢Èõ ¦Åû¨Ç.
_______________________________.
_________________ ¸¡ìÌõ. ¿¡ö ______________
5. ±ý¨Éì «Ð Å¡¨Ä ¸ñ¼¡ø ¬ðÎõ.
_______________________________________. À¢Ã¡½¢.

6. ±ýÛ¼ý «Ð Å¢¨Ç¡Îõ.
_______________________________________.

7. Å£ð¨¼ì ¿¡ö ¸¡ìÌõ.


_______________________________________.

8. ¿ýÈ¢ÔûÇ À¢Ã¡½¢ ¿¡ö.


_______________________________________.
13
14
±ý ¿¡ö
±ý ±¾¢÷¸¡Ä ¬¨º

§¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ.


±ý ±¾¢÷¸¡Ä ¬¨º ________________
1. ±ý ±¾¢÷¸¡Ä ¬¨º ´Õ ________________
¬Å¾¡Ìõ. ¬Å¾¡Ìõ.
2. ¿¡ý ¾¢ÉÓõ _____________ ÀÊòÐ ÅÕ¸¢§Èý.
¿¡ý ¾¢ÉÓõ _____________ ÀÊòÐ ÅÕ¸¢§Èý.¿¡ý
3. ¿¡ý ___________________ þÄźÁ¡¸ º¢¸¢î¨º
«Ç¢ô§Àý. ___________________ þÄźÁ¡¸ º¢¸¢î¨º «Ç

4. ¾£Ã¡¾ §¿¡öìÌ ________________ ¸ñÎ ¢ô§Àý.¾£Ã¡¾ §¿¡öìÌ ________________ ¸ñÎ À


À¢Êô§Àý.

5. ±ý¨É ¿õÀ¢ Åէš¨Ãì __________________.


¢Êô§Àý.±ý¨É ¿õÀ¢ Åէš¨Ãì

6. ±ý þÄðº¢Âõ ¿¢¨È§ÅÈ ________________ _____________________. ±ý þÄðº¢Âõ ¿¢¨È§ÅÈ


À¢Ã¡÷ò¾¢ì¸¢§Èý.
________________ À¢Ã¡÷ò¾¢ì¸¢§Èý. ÁÕòÐÅ÷
7. ÁÕòÐÅ÷ ¦¾¡Æ¢ø _____________________.
¦¾¡Æ¢ø _____________________.
ÓÂüº¢Ô¼ý ÁÕòÐÅ÷ ÁÕóÐ

þ¨ÈÅÉ ²¨Æ ±Ç¢§Â¡÷ìÌ

¨¸Å¢¼ Á¡ð§¼ý ÒÉ¢¾Á¡ÉÐ 15


16
±ý ±¾¢÷¸¡Ä ¬¨º
ÀûÇ¢ á ĸõ

§¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ.


±ý ÀûǢ¢ø _______________ ¯ûÇÐ.
1. ±ý ÀûǢ¢ø _______________ ¯ûÇÐ.
áĸò¾¢ø _________________ ÀÊì¸ §ÅñÎõ.
2. áĸò¾¢ø _________________ ÀÊì¸ §ÅñÎõ.

3. «í§¸ ÀÄŨŠ______________ ,Å¡Ã Á¡¾ «í§¸ ÀÄŨŠ______________ ,Å¡Ã Á¡¾
þ¾ú¸û, ¸¨¾ôÒò¾¸í¸û §À¡ýȨÅ
þÕìÌõ. þ¾ú¸û, ¸¨¾ôÒò¾¸í¸û §À¡ýȨŠþÕìÌõ. .

4. ¿¡õ áĸò¾¢Ä¢ÕóÐ __________________ ¿¡õ áĸò¾¢Ä¢ÕóÐ __________________ þÃÅø


þÃÅø ¦ÀÈÄ¡õ.

5. ¿¡õ __________ §¿Ãí¸Ç¢ø áĸò¾¢üÌî


¦ÀÈÄ¡õ. ¿¡õ __________ §¿Ãí¸Ç¢ø áĸò¾¢üÌî
¦ºøÄÄ¡õ.
¦ºøÄÄ¡õ. ¿¡õ ¿¢¨È šº¢ò¾¡ø ___________
6. ¿¡õ ¿¢¨È šº¢ò¾¡ø ___________ ÅÇÕõ.
ÅÇÕõ. áĸò¾¢ý ________________ À¢ýÀüÈ¢
7. áĸò¾¢ý ________________ À¢ýÀüÈ¢ ¿¼ì¸
§ÅñÎõ. ¿¼ì¸ §ÅñÎõ.
¿¡Ç¢¾ú¸û ¸¨¾ôÒò¾¸õ áĸõ

µö× «È¢× Å¢¾¢Ó¨È¸¨Çô

«¨Á¾¢Â¡¸ 17 18

ÀûÇ¢ á ĸõ

±ý À¢È󾿡û Ţơ
§¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ ¸¼ó¾ Å¡Ãõ ¿¡ý ±ý ________________

1. ¸¼ó¾ Å¡Ãõ ¿¡ý ±ý ________________ ¦¸¡ñ¼¡Ê§Éý. ¦¸¡ñ¼¡Ê§Éý. «ýÚ ¸¡¨Ä¢ø ±ý ¦Àü§È¡Õ¼ý


2. «ýÚ ¸¡¨Ä¢ø ±ý ¦Àü§È¡Õ¼ý ____________________
¦ºý§Èý. ____________________ ¦ºý§Èý. ±ý «ôÀ¡ ±ÉìÌô

3. ±ý «ôÀ¡ ±ÉìÌô ____________ Å¡í¸¢ò ¾ó¾¡÷. ____________ Å¡í¸¢ò ¾ó¾¡÷. ±ý

4. ±ý «õÁ¡ _________________ ¦ºö¾¡÷. «õÁ¡ _________________ ¦ºö¾¡÷. þÃÅ¢ø ±ý ¯ÈÅ


5. þÃÅ¢ø ±ý ¯ÈÅ¢É÷¸Ùõ, _________________ Å£ðÊüÌ
Åó¾É÷. ¢É÷¸Ùõ, _________________ Å£ðÊüÌ Åó¾É÷. ¿¡ý

6. ¿¡ý ________________ ¦ÅðʧÉý. ________________ ¦ÅðʧÉý. «¨ÉÅÕõ ±ý¨É

7. «¨ÉÅÕõ ±ý¨É Å¡úò¾¢ , ______________ ¦¸¡Îò¾É÷. Å¡úò¾¢ , ______________ ¦¸¡Îò¾É÷. ±ÉìÌ Á¢¸×õ
8. ±ÉìÌ Á¢¸×õ __________________ þÕó¾Ð.
__________________ þÕó¾Ð.±ý «õÁ¡ «¨ÉÅÕìÌõ
9. ±ý «õÁ¡ «¨ÉÅÕìÌõ _______________ ¦¸¡Îò¾¡÷.
_______________ ¦¸¡Îò¾¡÷.

§¸¡Å¢ÖìÌî Á¸¢ú¡¸ ¯½×

À¢È󾿡¨Çì Òò¾¡¨¼ Àĸ¡Ãí¸û

«½¢îº¨Ä ¿ñÀ÷¸Ùõ Àâ͸û


19 20

±ý À¢È󾿡û Ţơ
±ý ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½¢
§¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ ±ý ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½¢ ´Õ ___________.

1. ±ý ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½¢ ´Õ ___________. «¾ý ¦ÀÂ÷ _______________. ⺢ìÌ

2. «¾ý ¦ÀÂ÷ _______________. _____________ ÅÂÐ. «Ð ____________ ¿¢Èõ.


3. ⺢ìÌ _____________ ÅÂÐ.
±ý ⺢ _____________ þÕìÌõ. «¾üÌô À¡ø,
4. «Ð ____________ ¿¢Èõ.
_________ §À¡ýÈ ¯½×¸¨Çì ¦¸¡Îô§Àý. âº
5. ±ý ⺢ _____________ þÕìÌõ.

6. «¾üÌô À¡ø, _________ §À¡ýÈ ¯½×¸¨Çì ¢ìÌ ___________ ¸ñ¸û ¦¾Ç¢Å¡¸ò ¦¾Ã¢Ôõ. «Ð
¦¸¡Îô§Àý.
_________________ Å¢ÃðÊô À¢ÊìÌõ. ¿¡ý ⺢Â
7. ⺢ìÌ ___________ ¸ñ¸û ¦¾Ç¢Å¡¸ò ¦¾Ã¢Ôõ.

8. «Ð _________________ Å¢ÃðÊô À¢ÊìÌõ.


¢¼õ _______________ þÕô§Àý. ⺢ ±ô¦À¡ØÐõ

9. ¿¡ý ⺢¢¼õ _______________ þÕô§Àý. ________________ þÕìÌõ.


10. ⺢ ±ô¦À¡ØÐõ ________________ þÕìÌõ.

ãýÚ â¨É Á£ý ¸ÕôÒ

⺢ «Æ¸¡¸ þÃÅ¢ø

±Ä¢¸¨Ç «ýÀ¡¸ Íò¾Á¡¸ 21 22


±ý ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½¢
Á¢Õ¸ì¸¡ðº¢ º¡¨Ä
§¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ ¿¡ý ¸¼ó¾ Á¡¾õ ________________ º¡¨ÄìÌî

1. ¿¡ý ¸¼ó¾ Á¡¾õ ________________ º¡¨ÄìÌî ¦ºýÈ¢Õó§¾ý. þÐ _______________ Àð¼½ò¾¢ø


¦ºýÈ¢Õó§¾ý.
¯ûÇÐ. «íÌ ÀÄÅ¢¾Á¡É _______________ À¡÷ò§¾ý.
2. þÐ _______________ Àð¼½ò¾¢ø ¯ûÇÐ.
«¨Å ÌÃíÌ, ÒÄ¢, ____________, ¡¨É, ¸ÃÊ
3. «íÌ ÀÄÅ¢¾Á¡É _______________ À¡÷ò§¾ý.

4. «¨Å ÌÃíÌ, ÒÄ¢, ____________, ¡¨É, ¸ÃÊ __________________ §À¡ýȨŸǡÌõ. ¿¡ý


__________________ §À¡ýȨŸǡÌõ.
______________ ¸ÕõÒ ¦¸¡Îò§¾ý. ÌÃí̸û
4. ¿¡ý ______________ ¸ÕõÒ ¦¸¡Îò§¾ý.
«íÌõ þíÌÁ¡¸ ÁÃò¾¢ø ______________.
5. ÌÃí̸û «íÌõ þíÌÁ¡¸ ÁÃò¾¢ø ______________.
______________ Á£ý ¸ñ¸¡ðº¢¨ÂÔõ À¡÷òРú¢ò§¾¡õ.
6. ______________ Á£ý ¸ñ¸¡ðº¢¨ÂÔõ À¡÷òРú¢ò§¾¡õ.
«í¸¢Õó¾ _______________ Á츨Çì ¸ñ¼Ðõ ¸£îº
7. «í¸¢Õó¾ _______________ Á츨Çì ¸ñ¼Ðõ
¸£îº¢ð¼É.
¢ð¼É.
¾¡Å¢É Á¢Õ¸ì¸¡ðº¢ ¡¨ÉìÌì

§¸¡Ä¡Äõâ÷ º¢í¸õ ´ð¼¸îº¢Å¢í¸¢

¼¡øÀ¢ý ÀȨŸû
23
24

¿¡ý ¸ñ¼ ¸É×


Á¢Õ¸ì¸¡ðº¢ º¡¨Ä
š츢Âí¸¨Ç Å⨺ôÀÎòÐ.
_________________________________________________________
 ¿¡ý ÀÂóÐ §Å¸Á¡¸ µÊ§Éý.
_________________________________________________________
 ±ý «õÁ¡ ±ý¨É ±ØôÀ¢É¡÷. _________________________________________________________
_________________________________________________________
 «ýÈ¢Ã× ¿¡ý Òò¾¸õ ÀÊòÐì ¦¸¡ñ§¼ ¯Èí¸¢ Å
¢ð§¼ý. _________________________________________________________
_________________________________________________________
 ¿¡ý ¸¡ø þ¼È¢ ÀûÇò¾¢ø Å¢ØóРŢð§¼ý. _________________________________________________________

 ¾¢Ë¦ÃÉ ÒÄ¢ ´ýÚ ±ý¨Éò ÐÃò¾¢ÂÐ. _________________________________________________________


_________________________________________________________
 «ô¦À¡Øо¡ý ¯½÷ó§¾ý, ¿¡É ¸ñ¼Ð ¸É× ±ýÚ.
_________________________________________________________
 ¿¡ý ÅĢ¡ø ³§Â¡! «õÁ¡! ±ý¨Éì ¸¡ôÀ¡üÚí¸û! _________________________________________________________
±É «ÄÈ¢§Éý. _________________________________________________________

 À¢ÈÌ, ¿¡§É º¢Ã¢òÐì ¦¸¡ñ§¼ý. _________________________________________________________


___________________________________________
 ¸ñ ŢƢòÐô À¡÷ò¾ §À¡Ð, ±ý «õÁ¡ «Õ¸¢ø ________________________________________________________
þÕó¾¡÷.
25

26

¿¡ý ¸ñ¼ ¸É× ¿¡ý ´Õ ¦Àýº¢ø

§¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ


____________________________________________________
1. ¿¡ý ´Õ ______________.
____________________________________________________
2. ±ý ¦ÀÂ÷ ________________.
____________________________________________________
3. ¿¡ý ______________ ¿¢Èõ.
____________________________________________________
4. ±ý Å¢¨Ä ______________ ¬Ìõ.
____________________________________________________
5. ¿¡ý ___________ ÀÂýÀΧÅý.
____________________________________________________
6. ¿¡ý ______________ ¦ºöÂôÀð§¼ý.
____________________________________________________
7. ¿¡ý ______________ þÕô§Àý.
____________________________________________________
8. ´Õ ¿¡û ____________ ´ÕÅý ±ý¨É Å¡í¸¢É¡ý.
____________________________________________________
9. «Åý ¾¢ÉÓõ ±ý¨É _____________ .
____________________________________________________
10.±ý ¯¼ø _______________ ¬ÉÐ.
____________________________________________________
____________________________________________________
Š¾À¢§Ä¡ ¦Àýº¢ø RM 2.00 ÁÃò¾¡ø
____________________________________________________
____________________________________________________
º¢ÅôÒ Ü÷¨Á¡¸ º¢ÚÅý

±Ø¾ ÀÂýÀÎòÐÅ¡ý Ìð¨¼Â¡¸ 27

28
¿¡ý ´Õ ¦Àýº¢ø
¿¡ý ´Õ â¨É
§¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ
_________________________________________
1. ¿¡ý ´Õ ______________. _________________________________________
2. ±ÉìÌ _____________ ÅÂÐ. _________________________________________
3. ¿¡ý _____________ ¿¢Èõ. _________________________________________
4. ±ý ±ƒÁ¡ÉÉ¢ý ¦ÀÂ÷ __________________. _________________________________________
5. «Å÷ ±ý¨É __________________ ÅÇ÷츢ȡ÷.
_________________________________________
6. ¿¡ý ___________ À¢Êô§Àý.
_________________________________________
7. ¿¡ý ¾¢ÉÓõ _____________ ÌÊô§Àý.
_________________________________________
8. ±ý ±ƒÁ¡Éý ±ý¨Éì _________________.
_________________________________________
9. ¿¡ý «ÅÕ¼ý ________________ Å¢¨Ç¡ΧÅý.
_________________________________________
10.¿¡ý ___________________ Å¡úóÐ ÅÕ¸¢§Èý.
_________________________________________
_________________________________________
¿¡ýÌ «ý§À¡Î À¡ø â¨É
_________________________________________
_______________________________________
¦Åû¨Ç ±Ä¢¸¨Çô ÌÇ¢ôÀ¡ðÎÅ¡÷

Á¸¢ú¡¸ ¾¢Õ.ÓòÐ ÀóÐ


30
29

¿¡ý ´Õ â¨É
¦À¡í¸ø Àñʨ¸
1. ¦À¡í¸ø Àñʨ¸ ¨¾ Á¡¾õ ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀÎõ. ¦À¡í¸ø Àñʨ¸
2. þôÀñʨ¸¨Â þóÐì¸û ¦¸¡ñ¼¡ÎÅ÷. _________________________________________________
3. ¦À¡í¸ø ãýÚ Å¨¸ôÀÎõ. _________________________________________________
_________________________________________________
4. «¨Å ÝâÂô ¦À¡í¸ø , Á¡ðÎô ¦À¡í¸ø ÁüÚõ
¸ýÉ¢ô ¦À¡í¸ø ¬Ìõ. _________________________________________________
_________________________________________________
5. ¦À¡í¸ÙìÌ Ó¾ø ¿¡û §À¡¸¢ô Àñʨ¸Â¡Ìõ.
_________________________________________________
6. «ýÚ Å£ð¨¼î Íò¾õ ¦ºöÅ÷. _________________________________________________
7. ¦À¡í¸ÄýÚ Å£ðÊý Å¡ºÄ¢ø Á¡Å¢¨Ä §¾¡Ã½Óõ _________________________________________________
¸ÕõÒõ ¸ðÎÅ÷.
_________________________________________________
8. Å£ðÊý Óý «Æ¸¡¸ §¸¡Äõ þÎÅ÷. _________________________________________________
9. Ò¾¢Â À¡¨É¢ø ¦À¡í¸ø ¨ÅòÐ , À¡ø ¦À¡íÌõ _________________________________________________
§À¡Ð ¦À¡í¸§Ä¡! ¦À¡í¸ø! ±É ãýÚ Ó¨È _________________________________________________
ÓÆì¸Á¢ÎÅ÷. _________________________________________________
10.¬ì¸¢Â¢ô ¦À¡í¸¨Ä Ýâ À¸Å¡ÛìÌô À¨¼òÐ, _________________________________________________
«¨ÉÅÕõ ÌÎõÀò§¾¡Î ¯ñÎ Á¸¢úÅ÷. _________________________________________________
_____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
31
______
32
¨¾ôâºò ¾¢ÕŢơ
¨¾ôâºò ¾¢ÕŢơ
1. ¨¾ôâºò ¾¢ÕŢơ þóÐì¸Ç¡ø
¦¸¡ñ¼¡¼ôÀθ¢ÈÐ. ____________________________________________________
____________________________________________________
2. ´ù¦Å¡Õ ¬ñÎõ þùŢơ ÀòÐÁ¨Ä¢ø Á¢¸
Å¢Á⨺¡¸ ¿¨¼¦ÀÚ¸¢ÈÐ. ____________________________________________________
____________________________________________________
3. þùŢơ ÓÕ¸ô ¦ÀÕÁ¡Û측¸ì
¦¸¡ñ¼¡¼ôÀθ¢ÈÐ. ____________________________________________________
____________________________________________________
4. Áì¸û ¾í¸û §¿÷ò¾¢ì¸¼¨Éî ¦ºÖòÐÅ÷.
____________________________________________________
5. º¢Ä÷ ÓÕ¸ô ¦ÀÕÁ¡¨Éò ¾Ã¢º¢ì¸ ÅÕÅ÷.
____________________________________________________
6. ÀÄ÷ þ¨ÈÅÛìÌ ¿ýÈ¢ ¦ºÖòÐõ Ũ¸Â¢ø ¸¡ÅÊ
ÁüÚõ À¡ø ̼õ ±ÎôÀ÷. ____________________________________________________
____________________________________________________
7. «íÌô ÀÄŨ¸Â¡É ¸¨¼¸û þÕìÌõ.
____________________________________________________
8. ¦ÅÇ¢¿¡ðÊÄ¢ÕóÐ ÍüÚôÀ½¢¸¨ÇÔõ ÅÕÅ÷.
____________________________________________________
9. ¬í¸¡í§¸ Áì¸Ç¢ý ¾¡¸ò¨¾ò ¾£÷ôÀ¾ü¸¡¸
¾ñ½£÷ô Àó¾ø þÕìÌõ. ____________________________________________________
____________________________________________________
10.¿¡§¼í¸¢Öõ ¯ûÇ ÓÕ¸ý ¬ÄÂò¾¢ø ,
¨¾ôâºò¾ýÚ º¢ÈôÒ ÅÆ¢À¡Î ¿¨¼¦ÀÚõ. ____________________________________________________
____________________________________________________
33
____________________________________________________
34
¾£À¡ÅÇ¢ô Àñʨ¸ ¾£À¡ÅÇ¢ô Àñʨ¸
_________________________________________________
1. ¾£À¡ÅÇ¢ô Àñʨ¸ ³ôÀº¢ Á¡¾õ
_________________________________________________
¦¸¡ñ¼¡¼ôÀθ¢ÈÐ.
_________________________________________________
2. þôÀñʨ¸ þóÐì¸Ç¡ø ¦¸¡ñ¼¡¼ôÀθ¢ÈÐ. _________________________________________________
3. «¾¢¸¡¨Ä¢§Ä§Â ±ØóÐ, ±ñ¦½ö §¾öòÐì _________________________________________________
ÌÇ¢ôÀ÷. _________________________________________________

4. «ýÚ «¨ÉÅÕõ Òò¾¡¨¼ «½¢Å÷. _________________________________________________


_____________________
5. ÌÎõÀò§¾¡Î §¸¡Å¢ÖìÌî ¦ºýÚ þ¨ÈŨÉ
ÅÆ¢ÀÎÅ÷. _________________________________________________
_________________________________________________
6. ÀÄŨ¸Â¡É Àĸ¡Ãí¸û ¦ºöÅ÷.
_________________________________________________
7. Å£ðÊüÌ ¯ÈÅ¢É÷¸Ùõ, ¿ñÀ÷¸Ùõ ÁüÚõ «ñ¨¼ _________________________________________________
«ÂÄ¡÷¸Ùõ ÅÕÅ÷.
_________________________________________________
8. º¢ÚÅ÷¸û Àð¼¡Í , Áò¾¡ôÒ §À¡ýÈÅü¨Èì _________________________________________________
¦¸¡Øò¾¢ Å¢¨Ç¡ÎÅ÷. _________________________________________________
_________________________________________________
9. ¦ÀâÂÅ÷¸û º¢ÚÅ÷¸ÙìÌ ¬º¢ ÅÆíÌÅ÷.
_________________________________________________
10.Áì¸û «¨ÉÅÕõ þò¾¢Õ¿¡¨Ç Á¸¢ú¡¸ì
¦¸¡ñ¼¡Ê Á¸¢úÅ÷. _________________________________________________
______________________________
35
36

§¿¡ýÒô ¦ÀÕ¿¡û §¿¡ýÒô ¦ÀÕ¿¡û


1. §¿¡ýÒô ¦ÀÕ¿¡û „ùÅ¡ø «ýÚ __________________________________________
¦¸¡ñ¼¡¼ôÀθ¢ÈÐ.
__________________________________________
2. þôÀñʨ¸ þŠÄ¡Á¢Â÷¸Ç¡ø __________________________________________
¦¸¡ñ¼¡¼ôÀθ¢ÈÐ. __________________________________________
3. «Å÷¸û ÃõÄ¡ý Á¡¾ò¾¢ø §¿¡ýÒ þÕôÀ÷. __________________________________________
4. «ýÚ «¨ÉÅÕõ Òò¾¡¨¼ «½¢Å÷. __________________________________________
5. ÀÄŨ¸Â¡É Àĸ¡Ãí¸û ¦ºöÅ÷. __________________________________________
6. «Å÷¸Ç¢ý À¡ÃõÀâ ¯½Å¡É '¦¸òÐôÀ¡ð __________________________________________
¦Ãñ¼¡í' ¦ºöÅ÷. __________________________________________
7. Å£ðÊüÌ ¯ÈÅ¢É÷¸Ùõ, ¿ñÀ÷¸Ùõ ÁüÚõ __________________________________________
«ñ¨¼ «ÂÄ¡÷¸Ùõ ÅÕÅ÷. __________________________________________
8. º¢ÚÅ÷¸û ¦ÀâÂÅ÷¸Ç¢¼õ ÁýÉ¢ôÒì §¸ðÎ ¬º¢ __________________________________________
¦ÀÚÅ÷. __________________________________________
__________________________________________
9. ¦ÀâÂÅ÷¸û º¢ÚÅ÷¸ÙìÌ ¬º¢ ÅÆíÌÅ÷.
__________________________________________
10.Áì¸û «¨ÉÅÕõ þô¦ÀÕ¿¡¨Ç Á¸¢ú¡¸ì
¦¸¡ñ¼¡Ê Á¸¢úÅ÷. ______________

37
38
¿£Ã¢ý ÀÂý ¿£Ã¢ý ÀÂý
__________________________________________
1. ¿£÷ Á¢¸×õ «ò¾¢Â¡Åº¢ÂÁ¡É ´ýÚ.
____
2. ¿£Ã¢ýÈ¢ ÁÉ¢¾ý, ¾¡ÅÃí¸û, ¦ºÊ ¦¸¡Ê¸û
__________________________________________
ÁÃí¸û ¡×õ ¯Â¢÷ Å¡Æ¡.
__________________________________________
3. ¿¡õ ¿ÁÐ «ýÈ¡¼ §¾¨Å¸¨Çô â÷ò¾¢ ¦ºöÐ
¦¸¡ûÇ ¿£÷ «Åº¢Âõ. __________________________________________
4. ¯½× º¨Áì¸ ¿¡õ ¿£¨Ãô ÀÂýÀÎòи¢§È¡õ. __________________________________________

5. ¿õ н¢¸¨Çò ШÅôÀ¾üÌ ¿£÷ §¾¨Å.


__________________________________________
__________________________________________
6. ¿¡õ ¾¢ÉÓõ ÌÇ¢ôÀ¾üÌõ ¿£¨Ãô
ÀÂýÀÎòи¢§È¡õ. __________________________________________
7. «ýÈ¡¼õ ¿õ ¯¼Ä¢Ä¢ÕóÐ ¸Æ¢¨Å __________________________________________
«¸üÚžüÌõ ¿£÷ «Åº¢Âõ. __________________________________________
8. ¿¡õ ¯ñÏõ ¯½× ƒ£Ã½Á¡¸×õ ¿£÷ §¾¨Å. __________________________________________
9. À¢÷¸û ¦ºÆ¢òÐ ÅÇÃ×õ ¿£¨Ãô __________________________________________
ÀÂýÀÎòи¢§È¡õ.
__________________________________________
10.¬¸§Å, ¿£¨Ã ¿¡õ º¢ì¸ÉÁ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾ __________________________________________
§ÅñÎõ.
______

39
40
ºó¨¾
ºó¨¾ _________________________________________
1. «ýÚ ¿¡ý ±ý «õÁ¡×¼ý ºó¨¾ìÌî
_________________________________________
¦ºýÈ¢Õó§¾ý.
2. ¿¡í¸û ¸¡¨Ä¢§Ä§Â ÒÈôÀ𧼡õ. _________________________________________
3. «õÁ¡ ӾĢø ¦Åñ¨¼, À¡¸ü¸¡ö, À¢üÈí¸¡ö, _________________________________________
ÓûÇí¸¢, ¾ì¸¡Ç¢ ±É §ÁÖõ º¢Ä ¸¡ö¸È¢¸û
Å¡í¸¢É¡÷. _________________________________________
4. «ÎòÐ «õÁ¡ ÀÆ츨¼¨Â §¿¡ì¸¢î ¦ºýÈ¡÷.
_________________________________________
5. «í§¸ Á¡õÀÆõ , ¾÷⺽¢ , ¬ôÀ¢û , Å¡¨ÆôÀÆõ
¬¸¢ÂÅü¨È Å¡í¸¢É¡÷. _________________________________________
6. ¬í¸¡í§¸ Ţ¡À¡Ã¢¸Ç¢ý ÜìÌÃø §¸ð¼Ð. _________________________________________
7. «õÁ¡ §¸¡Æ¢ þ¨È , ¦ÅÇÅ¡ø Á£ý, º¢ÅôÒ
¦¸ñ¨¼ ¬¸¢ÂÅü¨È Å¡í¸¢É¡÷. _________________________________________
8. «õÁ¡ Å¢¨Ä¨Âì ̨ÈìÌõÀÊ Å¢Â¡À¡Ã¢Â¢¼õ _________________________________________
§¸ð¼¡÷.
_________________________________________
9. º¢È¢Ð §¿Ãõ «õÁ¡ «Å§Ã¡Î §ÀÃõ §Àº¢Â À¢ÈÌ,
«Å÷ Å¢¨Ä¨Âì ̨Èò¾¡÷. _________________________________________
10.§¾¨ÅÂ¡É ¦À¡Õû¸¨Ç Å¡í¸¢Â À¢ý, ¿¡í¸û 42
þøÄõ ¾¢ÕõÀ¢§É¡õ.

41
âí¸¡ âí¸¡
1. ÌÆ󨾸û ÁüÚõ º¢È¡÷¸û Á¢¸×õ _________________________________________
À¢Êò¾Á¡É ´ýÚ Å¢¨Ç¡ÎÅÐ.
_________________________________________
2. Å¢¨Ç¡ðÎô âí¸¡Å¢ø ÀÄÅ¢¾Á¡É
Å¢¨Ç¡ðθû þÕ츢ýÈÉ. _________________________________________
3. Á¡¨Ä¢ø þôâí¸¡Å¢üÌî ¦ºýÈ¡ø, ÁÉ _________________________________________
«¨Á¾¢ ²üÀÎõ.
_________________________________________
4. «íÌûÇ ¸¡ðº¢¸û À¡÷ôÀ¾üÌ «Æ¸¡¸
þÕìÌõ. _________________________________________
5. «í§¸ ¦ÁЧšð¼õ §Áü¦¸¡ûÇÄ¡õ. _________________________________________
6. º¢È¡÷¸û «í§¸ ¸¡½ôÀÎõ °ïºÄ¢ø _________________________________________
¬¼Ä¡õ.
7. ºÚìÌô ÀĨ¸¸Ç¢ø ²È¢, ºÚ츢 _________________________________________
Å¢¨Ç¡¼Ä¡õ. _________________________________________
8. ¿¡õ ¾¢ÉÓõ þùÅ¡È¡É þ¼í¸ÙìÌî
_________________________________________
¦ºýÈ¡ø, ¿õ º¢ó¾¨É ¦¾Ç¢× ¦ÀÚõ.
_________________________________________
9. ¿õ ¦À¡Ø¨¾ Á¸¢ú¡¸ì ¸Æ¢ì¸Ä¡õ.

44
43
Á¾¢ÔûÇ ¸¡¸õ Á¾¢ÔûÇ ¸¡¸õ
š츢Âí¸¨Ç Å⨺ôÀÎòÐ. _________________________________________
 «¾üÌ ¾¡¸õ ±Îò¾Ð. _________________________________________
 ´Õ ¿¡û ¸¡¸õ ´ýÚ ¿£ñ¼ àÃõ ÀÈó¾Ð.
_________________________________________
 ¸¡¸õ º¢Ú¸ü¸¨Ç «¾Ûû §À¡ð¼Ð.
_________________________________________
 «ì¸¡¸õ ¾ñ½£÷ §¾Ê «íÌõ þíÌõ «¨Äó¾Ð.
 ¸¡¸õ Á¸¢úԼý ¿£¨Ãô ÀÕ¸¢ÂÐ _________________________________________
 ¬É¡ø «Ð °ì¸ÁÐ ¨¸Å¢§¼ø ±ýÀ¾ü§¸üÀ _________________________________________
¦¾¡¼÷óÐ §¾Ê ÀÈó¾Ð.
 «¾Ûû º¢È¢¾Ç§Å ¾ñ½£÷ þÕó¾Ð. _________________________________________
 «Ð ¯¼§É þÈí¸¢ ÅóÐ, «ó¾ ƒ¡Ê¨Â ±ðÊô _________________________________________
À¡÷ò¾Ð.
_________________________________________
 ¾ñ½£÷ ¦ÁøÄ §Á§Ä Åó¾Ð.
 «¾üÌ ´Õ §Â¡º¨É ´ýÚ §¾¡ýÈ¢ÂÐ. _________________________________________
 ±í̧Á ¿£÷ ¦¾ýÀ¼Å¢ø¨Ä _________________________________________
 «ô¦À¡ØÐ µ÷ þ¼ò¾¢ø ƒ¡Ê ´ý¨Èô À¡÷ò¾Ð.
_________________________________________

45
46
¦¾¡¨Ä측𺢠______________________________________________
1. ___________________ ´Õ ¾¸Åø º¡¾ÉÁ¡Ìõ. ______________________________________________
2. ¦¾¡¨Ä측ðº¢Â¢ø _________________ ¸¡½Ä¡õ.
______________________________________________
3. ____________ ¿¢¸ú¸û ´Ä¢ôÀÃôÀôÀθ¢ýÈÉ.
______________________________________________
4. ¿¡õ ¦¾¡¨Ä측𺢨Âô À¡÷ôÀ¾¡ø
¦À¡Ð___________ ÅÇÕõ. ______________________________________________
5. º¢Ä÷ ¦¾¡¨Ä측𺢨Âô _________________ ______________________________________________
º¡¾ÉÁ¡¸ ¦¸¡ñÎûÇÉ÷.
______________________________________________
6. ¦¾¡¨Ä측𺢠´Õ ¿øÄ _______________.
______________________________________________
7. ¿õ __________________ ¦ÀÕì¸¢ì ¦¸¡ûÇÄ¡õ.
8. ¿¡õ ÀÄ þɢ ________________ À¡÷òÐ ______________________________________________
ú¢ì¸Ä¡õ. ______________________________________________
9. ¦¾¡¨Ä측ðº¢Â¢ø ÀÄ ___________________
______________________________________________
þ¼õ¦ÀÚ¸¢ýÈÉ.
10. ¬¸§Å, ¿¡õ ¦¾¡¨Ä측𺢨 ¿ýӨȢø ______________________________________________
ÀÂýÀÎò¾¢ __________ ¦Àڧšõ. ______________________________________________
¦ºö¾¢ ¿ñÀý ¦¾¡¨Ä측ðº¢

ÀÄŨ¸Â¡É «È¢× ¦À¡ØЧÀ¡ìÌ

ÀÂý À¡¼ø¸¨Çô Å¢ÇõÀÃí¸û 48

¦Á¡Æ¢ÅÇò¨¾ô 47

¦¾¡¨Ä측𺢠Á£ý À¢Êò¾ø


1. «ýÚ ÀûÇ¢ ___________. __________________________________________
2. ¿¡ý _____________ À¢Êì¸ ¦ºøÄÄ¡õ ±ý __________________________________________
¾¢ð¼Á¢ð§¼ý.
__________________________________________
3. ±ý «õÁ¡Å¢¼Á¢ÕóÐ _________________ ¦Àü§Èý.
__________________________________________
4. Á£ý À¢Êì¸ §¾¨ÅÂ¡É ¦À¡Õû¸¨Çò ____________
__________________________________________
¦ºö§¾ý.
__________________________________________
5. Á£ý _____________ ÁüÚõ ¯½¨Å ±ÎòÐì
¦¸¡ñÎ ¬üÈ¢üÌô ÒÈôÀð§¼ý. __________________________________________
6. ¿¡ý ___________________ ¦ºý§Èý. __________________________________________
7. ±ÉìÌ _____________ Á£ý¸û ¸¢¨¼ò¾É. __________________________________________
8. ¿¡ý «Åü¨È ´Õ ______________ §À¡ð§¼ý. __________________________________________
9. À¢ÈÌ ¿¡ý _____________ ¾¢ÕõÀ¢§Éý. __________________________________________
10. «õÁ¡ Á¢¸×õ ______________ «¨¼ó¾¡÷. __________________________________________
__________________________________________
«ÛÁ¾¢ Å¢ÎÓ¨È Á£ý __________________________________________
¾Â¡÷ Á¢¾¢ÅñÊ¢ø þøÄõ __________
¿¢¨È àñÊÂø Á¸¢ú
ܨ¼ìÌû
49 50

Á£ý À¢Êò¾ø
¾À¡ø¸¡Ã÷ ¾À¡ø¸¡Ã÷
1. ¾À¡ø¸¡Ã÷ __________ 8.00 Á½¢ìÌò ¾õ ______________________________________
«ÖÅĸò¾¢üÌî ¦ºøÅ¡÷.
______________________________________
2. ¾À¡ø¸¨Çô ____________ šâ¡¸ô À¢Ã¢ôÀ¡÷.
______________________________________
3. ¾À¡ø¾¨Ä¸Ç¢ý Á£Ð _________________ þÎÅ¡÷.
4. «¾ý À¢ý ___________________ ¨À¢ø ¸ðÎÅ¡÷. ______________________________________
5. ¾õ __________________ ±ÎòÐì ¦¸¡ñΠţΠ______________________________________
Å£¼¡¸î ¦ºøÅ¡÷.
______________________________________
6. þøÄ _______________ À¡÷òÐ, ¸Ê¾í¸¨Ç
¯Ã¢ÂÅâ¼õ ¦¸¡ÎôÀ¡÷. ______________________________________
7. Á¡¨Ä 5.00 Á½¢ÂÇÅ¢ø __________ ÓÊ×Úõ. ______________________________________
8. «Å÷ _______________ ¦ºøÅ¡÷. ______________________________________
______________________________________
À¢Ã¢òÐ À½¢ ¸¡¨Ä ¸Ê¾í¸¨Çô
____________________

Ó¸Åâ¨Âô Å£ðÊüÌî
§Á¡ð¼¡÷ÅñʨÂ

Óò¾¢¨Ã 52
51

ÁÕòÐÅ÷
1. ÁÕòÐÅ÷ ___________________ À½¢ÒâÀÅ÷. _________________________________________
2. «Å÷ _____________________.
_________________________________________
3. «Å÷ ______________ ¿¢È ¬¨¼ «½¢Å¡÷.
4. ÁÕòÐÅ÷ _________________ ¾£÷ôÀÅ÷.
_________________________________________
5. Áì¸Ç¢ý _____________________ ¸¡ôÀ¡üÚÅ¡÷. _________________________________________
6. «Å÷ §¿¡Â¡Ç¢¸Ç¢¼õ ___________________ ÀÆÌÅ¡÷.
_________________________________________
7. «ùÅô§À¡Ð §¿¡ö¸¨Çô ÀüÈ¢____________________
ÜÚÅ¡÷. _________________________________________
8. ÁÕòÐÅ÷ _________________ ºÁÁ¡¸ì _________________________________________
¸Õ¾ôÀθ¢È¡÷.
_________________________________________
¦Åû¨Ç §¿¡ö¸¨Çò ÁÕòÐÅÁ¨É¢ø
_________________________________________
¬§Ä¡º¨ÉÔõ ¾ýÉÄÁüÈÅ÷ ¯Â¢÷¸¨Çì
«ýÀ¡¸ô þ¨ÈÅÛìÌî
_________________________________________

53 54

¬º¢Ã¢Â÷
ÁÕòÐÅ÷
1. ±ý ¬º¢Ã¢Ââý ¦ÀÂ÷ _____________________.
2. «ÅÕìÌ ÅÂÐ ________________________.
______________________________________________

3. «Å÷ ±ÉìÌò ___________________ À¡¼õ ______________________________________________


§À¡¾¢ì¸¢È¡÷. ______________________________________________
4. «Å÷ Á¢¸×õ ______________________.
______________________________________________
5. ¿¡ý ¦ºöÔõ __________________ «ùÅô§À¡Ð
ÍðÊì ¸¡ðÎÅ¡÷. ______________________________________________
6. «Å÷ ±ô¦À¡ØÐõ ______________ Ó¸òмý ______________________________________________
þÕôÀ¡÷.
______________________________________________
7. ¿¡ý ÀÊôÀ¢ø º¢ÈóРŢÇí¸ §ÅñÎõ ±ýÚ
____________ . ______________________________________________
8. «ùÅô§À¡Ð _______________ ÅÆíÌÅ¡÷. ______________________________________________
9. ¬º¢Ã¢Â÷ À½¢ ____________________. ______________________________________________
10. ±Øò¾È¢Å¢ò¾Åý _______________________.

ÓôÀÐ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¾ÅÚ¸¨Çî


º¢Ã¢ò¾¾¢ÕÁ¾¢.ºó¾¢Ã¸Ä¡ °ìÌÅ¢ôÀ¡÷
«È¢×¨ÃÔõ ÒÉ¢¾Á¡ÉÐ «ýÀ¡ÉÅ¡÷ 56
þ¨ÈÅÉ¡Å¡ý 55
¸¼ü¸¨Ã
¬º¢Ã¢Â÷
1. ¸¼ü¸¨Ã ´Õ _________________ þ¼Á¡Ìõ.
______________________________________________ 2. ¸¼Ä¢ø ___________, ¿£ó¾¢Ôõ Á¸¢ÆÄ¡õ.
______________________________________________ 3. ¸¼ü¸¨Ã _______________ Á¢¸×õ ¦Áý¨Á¡¸
þÕìÌõ. _________________________________________
4. _____________ ÁÃõ ¦ºÆ¢òÐ ÅÇÕõ.
5. «í§¸ Á½ø __________ ¸ðÊ Å¢¨Ç¡¼Ä¡õ. _________________________________________
6. _________________ ¸¨Ã¨Â ¦¾¡ðÎî ¦ºøÖõ _________________________________________
§À¡Ð, À¡÷ì¸ Á¸¢ú¡¸ þÕìÌõ.
_________________________________________
7. ¸¼ü¸¨Ã ____________ ¿õ Áɾ¢üÌõ ¯¼ÖìÌõ
þ¾Á¡¸ þÕìÌõ. _________________________________________
8. ¿ÁìÌ ÁÉ______________ ²üÀÎõ.
_________________________________________
9. ¸¨Ã§Â¡Ãò¾¢ø ___________________ ¸¡½ôÀÎõ.
10.¿¡õ ___________________ ¦ºýÈ¡ø Á¢¸×õ _________________________________________
Á¸¢ú¡¸ ¦À¡Ø¨¾ì ¸Æ¢ì¸Ä¡õ.
_________________________________________
Á½ø ÁÉÁ¸¢ú× Å£Î ¸¼Ä¨Ä

ÌÇ¢òÐõ ¦¾ý¨É ¸¡üÚ ¸¢Ç¢ïºø¸û

ÌÎõÀò§¾¡Î «¨Á¾¢ 58
57

¸½¢É¢Â¢ý ÀÂý
¸¼ü¸¨Ã
_________________________________________ 1. ¸½¢É¢ ´Õ ¿Å£Éì ¸ñÎÀ¢ÊôÀ¡Ìõ.

_________________________________________ 2. ¿¡õ Å£ðʧħ ¿ÁÐ §Å¨Ä¸¨Çî


¦ºöÂÄ¡õ.
_________________________________________ 3. ¸½¢É¢¨Â ´Õ ¦À¡ØЧÀ¡ìÌî º¾ÉÁ¡¸×õ
¯À§Â¡¸ôÀÎò¾Ä¡õ. _________________________________________
4. ¿¡õ ¿¢¨È Ҿ¢Â ¾¸Åø¸¨Çì ¦¾Ã¢óÐì _________________________________________
¦¸¡ûÇÄ¡õ.
_________________________________________
5. ±ó¾ §Å¨Ä¨ÂÔõ Å¢¨ÃÅ¡¸î ¦ºöÂÄ¡õ.
6. þ¨½Âî §º¨Å¢ý ÅÆ¢, ¿¡õ ÀÄ _________________________________________
¾¸Åø¸¨Çô ¦ÀÈÄ¡õ. _________________________________________
7. Á¢ý «ïºÄ¢ý ÅÆ¢ , ¿¡õ À¢È§Ã¡Î ¾¸Åø
_________________________________________
ÀâÁ¡üÈõ ¦ºöÂÄ¡õ.
8. ¿õ §¿Ãò¨¾Ôõ Á¢îºôÀÎò¾Ä¡õ. _________________________________________
9. ¿õ ¦À¡Ð «È¢¨ÅÔõ ÅÇ÷òÐì ¦¸¡ûÇÄ¡õ. ________________________________________
10. ¸½¢É¢¨Âî º¢È¢ÂÅ÷ Ó¾ø ¦ÀâÂÅ÷ ŨÃ
ÀÂýÀÎò¾Ä¡õ.
59
60

¸½¢É¢Â¢ý ÀÂý
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Anda mungkin juga menyukai