Anda di halaman 1dari 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada
tahun 1800 M. Pada masa tersebut kalangan kaum muslimin banyak yang mengerahkan
pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. para Ulama, Cendekiawan muslim di berbagai
wilayah Islam banyak yang intens terhadap study Islam sehingga keortodokannya mulai
ditinggalkannya. Sehingga pada masa pembaharuan tersebut ilmu pengetahuan, kebudayaan dan
ajaran islam berkembang di berbagai Negara seperti Negara India, Turki, Mesir.

Selain yang tersebut di atas, dalam hal perkembangan kebudayaan pada masa modern
juga mengalami kemajuan di berbagai Negara Islam artinya Negara yang mayoritas berpenduduk
Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Irak, Iran, Malaysia, Brunai Darussalam, Kuwait dan indonesia.

B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah :
1. Bagaimana sejarah perkembangan Islam pada masa modern ?
2. Bagaimana Perkembangan Kebudayaan Islam pada Masa modern?

D. Tujuan
Tujuan dari pembahasan masalah pada makalah ini :
1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Islam pada masa modern.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perkembangan Kebudayaan Islam pada Masa modern?

1
BAB II
PEMBAHASAN

A. Perkembangan Islam Pada Masa Modern


Menjelang pada awal-awal masa pembaharuan yaitu sebelum dan sesudah tahun 1800 M,
umat Islam di berbagai negara telah banyak menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber
kepada Al-Qur’an dan hadits. Penyimpangan itu terdapat dalam hal-hal seperti :
a. Ajaran Islam tentang ketauhitan telah becampur dengan ke musyirikan. Hal ini di tandai
dengan banyaknya umat Islam menyembah selain kepada Allah SWT. juga memuja
kepada makanan atau tempat yang dianggap keramat dan bahkan meminta tolong dalam
urusan gaib kepada dukun yang dianggap sakti.
b. Adanya kelompok umat Islam yang hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan dunia
saja tanpa mengindahkan kepentingan akhirat. Mereka beranggapan bahwa apa yang
mereka dapatkan di dunia ini dapat menkekalkan kehidupan mereka. Selain dari pada itu,
banyak umat Islam yang menganut paham fatalisme yaitu paham yang mengharuskan
berserah diri kepada nasip dan tidak perlu berikhtiar karena hidup manusia di kuasai dan
ditentukan oleh nasib. Karena adanya penyimpangan-penyimpangan pada
ajaran Islam maka hal itu telah mendorong lahirnya tokoh pembaharu yang berusaha
menyadarkan umat Islam agar kembali kepada ajaran yang bersumber kepada ajaran Al-
Qur’an dan hadits.
Tokoh-tokoh pembaharu itu adalah :
1. Muhammad Bin Abdul Wahab yaitu ulama besar yang produktif yang lahir
di Nejed Arab Saudi, salah satu kitabnya yaitu kitab tauhid, sebuah kitab yang berisi
tentang mengesahkan Allah SWT. dengan membasmi praktek-praktek tahayul, bid’ah
khurafat yang ada pada umat Islam dan mengajak untuk kembali ke ajaran tauhid yanag
sebenarnya. Gerakan pembaharuan Abdul Wahab tersebut di kenal dengan gerakan
wahabiyah.
2. Rif’ah Badawi Rafi’At Tahtawi yang lahir di Tahta merupakan pembaharu Islam yang
pemikirannya yaitu menyeruhkan kepada umat Islam agar menyeimbangkan antar dunia
dan akhirat.

2
3. Jamaludin Alafgani yang lahir di Asadabad dengan pemikiran pembaharunya adalah
supaya umat Islam kembali pada ajaran Islam yang murni. Kepemimpinan otokrasi
supaya di ubah untukmewujudkan kemajuan masyarakat Islam yang dinamis
agar antarkaum wanita dapat bekerja sama dengan kaum pria dan gerakan Pan-Islamisme
yaitu penyatuan seluruh umat Islam.
4. Muhammad Abdu yaitu pembaharu Islam di Mesir, ia penerus dari gerakan Wahabi
dan Pan-Islamisme. Beliau bersama muridnya yang bernama Muhammad Rasyid Rida
menerbitkan jurnal “ al urwatu wustqa” selain itu Muhammad Abdu juga menyusun kitab
yang berjudul “ ar risalah at tauhid”.
5. Sayid Qutub yaitu ulama dan tokoh gerakan pembaharuan yang menyelaraskan antara
urusan akhirat dengan urusan duniawi, YusufQardhawi menekankan perbedaan anatara
modernisasi dengan pembaratan.
6. Sir Sayid Akhamad Khan lahir di Delhi India adalah pembaharu yang produktif dengan
berbagai karya diantaranya tarikhi sarkhasi bignaur berisi catatan
kronologi pemberontakan di bigur, asbab baghawat hind, the causs of the indian revolt (
sebab-sebab revolusi india, risalat khair khawalan musulmun risalah tentang orang-orang
yang setia, dan akhkam ta’aam ahl al kitab hukum memakan makanan ahli kitab. Selain
itu beliau juga mendirikan sekolah inggris di mudarabad, sekolah muslim university the
scientific lembaga penerjemah IPTEK ke bahasa urdu serta menerbitkan majalah bulanan
tahzib al akhlaq dan lain-lain.
7. Muhammad Iqbal yaitu seorang muslim India dengan karyanya thereconstruction of
regelius though in Islam (pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam)

B. Perkembangan Kebudayaan Islam pada Masa modern


Kebudayaan umat islam pada masa modern berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini
dapat di pelajari di berbagai negara islam atau negara yang berpenduduk mayoritas islam seperti
Saudi Arabia, Mesir, Irak, Iran, Kuait, Pakistan, Malaysia, Brunei dan Indonesia.
a. Arsitektur
Arsitektur ada yang bersifat melayani keagamaan, seperti masjid, makam, madrasah dan
ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, Karavan
serai, jalan raya, rel-rel kereta api dan lain-lain.

3
Setelah di temukannya ladang Minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia tidak lagi menadi
negara miskin tetapi temasuk salah satu negara kaya. Dengan kekayaan melimpah, Saudi Arabia
banyak membagun jalan raya antar kota dan jalan kerata api antara kota. Juga membangun
maskapai penerbangan internasional yang bernama Saudi Arabia air lines di Jeddah, zahran dan
riyad. Di bidang perhotelan telah di bangun hotel-hotel mewah bertaraf internasional, antara lain
tempat di sekitar Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah.

 Masjidil Haram
Masjidil haram artinya masjid yang dihormati atau dimuliakan. Masjid ini berbentuk
empat persegi terletak di tengah-tengah kota Mekah, serta merupakan masjid tertua di dunia. Di
tengah-tengah masjid itu terdapat Ka’bah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai kiblat
umat islam di seluruh dunia dalam mengerjakan salat. Selain itu, terdapat pula Hajar Aswad
(batu hitam yang terletak di dinding Ka’bah), makam Ibrahim, hijr ismail dan sumur zamzam
yang letaknya tidak jauh dari ka’bah.
Keadaan masjidil haram pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, dengan keadaan
masjidil haram sekarang ini jauh berbeda. Pada masa Nabi SAW masih hidup keadaan masjidil
haram tidak begitu luas dan bersifat sederhana. Sekarang ini, keadaan masjidil haram sangat luas
dan merupakan bangunan yang begitu megah dan indah. Masjidil haram sekarang ini berlantai
empat yang untuk naik dari lantai dasar kelantai di atasnya sudah di sediakan escalator.

 Masjid Nabawi
Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang megah dan indah juga sangat luas. Kalau pada
masa Nabi Muhammad luas masjid nabawi ± 2.500 m2, kini luasnya menjadi ± 165.000 m2(luas
seluruh kota madinah pada masa Rasulullah SAW). Hal ini mengakibatkan makam Nabi
Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khathab yang dulu berada di luar masjid, sekarang
berada di dalam masjid. Demikian juga dengan tempat pemakaman umum yang dulu berada di
pinggir kota madinah, sekarang ini berada di samping atau di pinggir halaman masjid.
Masjid Nabawi bertambah indah dan megah dengan adanya sepuluh buah menara yang
menjulang tinggi, 95 buah pintu masjid yang lebar dan indah, juga kubah masjid yang dapat
terbuka dan tertutup.

4
Selain itu, pada atap masjid nabawi bagian belakang yaitu pintu Al-Majidi dari sebelah
barat memanjang ke sebelah timur, telah di bangun tingkat dua yang di manfaatkan untuk
perkantoran, perpustakaan, gudang, peralatan dan sebagainya digunakan sebagai tempat salat
apabila jamaah di lantai bawah terlalu padat.
Arsitektur yang berfungsi untuk melayani kepentingan agama dan kepentingan sekuler,
selain terdapat di Saudi Arabia, juga terdapat di negara lain, terutama di negara berpenduduk
mayoritas islam. Misalnya di turki sekarang memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid dan
pembangunan masjid mencapai 1.500 buah pertahun. Serta, telah di bangun 2.000 unit sekolah.
Pada tahun 1794-1925 di iran, telah di bangun kota taheran sebagai ibukota iran.
Perkembangan kota ini sangat pesat, terutama pada masa kekuasaan dinasti Pahlevi (1925-
1979). Sekarang ini taheran merupakan salah satu kota terbesar di asia. Bangunan arsitektur
peninggalan Dinasti Qatar antara lain:
 Istana Niavarand
Adalah tempat kediaman Syah Muhammad Reza Pahlevi dan keluarganya.
 Perkuburan Behesyti Zahra’ ( bahasa Persia artinya: Taman Zahra)
Adalah perkuburan tempat di makamkannya puluhan ribu syuhada (pahlawan) revolusi
islam. Di perkuburan ini juga dimakamkan pemimpin revolusi islam Ayatullah Khomaeni.
Pada masa modern di irak, selain terdapat arsitektur yang berfungsi melayani keagamaan
ada juga arsitektur yang bersifat sekuler misalnya bangunan-bangunan industry, jalan kereta api
yang menghubungkan Basrah dengan Bagdad, jalan-jalan beraspal ibukota, dua bandara
internasional di Basrah dan di Bagdad, serta dua pelabuhan internasional di basrah dan Um Al-
Qasar.

b. Sastra
Pada masa modern telah bermunculan para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat
islami di berbagai negara, misalnya:
 Muhammad Iqbal
 Mustafa Lutfi Al-Manfaluti
 Dr. Muhammad Husain Haekal
 Jamil Siqdi Az-Zahawi
 Abdus Salam Al-Ujaili
 Aisyah Abdurahman
5
 Fatwa Tawqan
 Nazek Al-Malaikah
 Layla Ba’albaki
c. Kaligrafi
Kata kaligrafi berasal dari bahasa yunani yang berarti Kaligrafia atau Kaligraphos. Kallos
berarti Indah dan Grapho berarti tulisan. Jadi, kaligrafi berarti tulisan indah yang mempunyai
nilai estetis. Dalam bahasa arab kaligrafi di sebut khatt, yang dalam pengertian sehari-hari berarti
tulisan indah yang memiliki nilai estetis.

C. Hikmah Mempelajari Sejarah Perkembangan Islam Pada Abad Modern


Hikmah mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern dapat disikapi
dengan sejarah tersebut dapat memberikan ide dan kreatifitas tinggi untuk mengadakan
perubahan-perubahan supaya lebih maju dengan cara yang efektif dan efisien, Problema-
problema masa lalu dapat menjadi pelajaran dalam bidang yang sama pada masa yang
selanjutnya, Pembaharuan dapat dilakukan dalam berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan
,politik dan lain sebagainya.

D. Manfaat Sejarah Islam Pada Masa Pembauran


1. Sejarah dalam Al-Qur’an sebagai peristiwa yang dialami umat di masa lalu orang yang
tidak mau mengambil hikmah dari sejarah mendapatkan kencaman karena mereka
mereka teidak mendapatkan pelajaran apapun dari kisah Al-Qur’an
2. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika mengambil sikap
3. Pembauran akan membetrikan manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-
perubahan menjadi lebih efektif dan efesien
4. Sejarah dikemukakan pula masalah sosial dan politik yang terdapat dikalangan bangsa-
bangsa terdahulu
5. Pembauran mempunyai pengaruh yang besar apada setiap pemerintahan contoh: pada
zamn Sultan Mahmud ke-2.Ia sadar bahwa pendidikan dasar Madrasah tradional tidak
sesuai lagi dengan tuntunan zaman abad ke-19
6. Bentuk negara dianggap kalangan tertentu bukan persoalan agama tetapi persoalan
duniawi sehingga hal tersebut diserahkan kepada manusia untuk menuntukannya.

6
BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan dari makalah saya ini adalah bahwa perkembangan Islam pada masa modern
itu dimulai pada tahun 1800 M. Pada sekitar pertengahan abad ke-20 M, setelah dunia Islam
bangkit dan memerdekakan negaranya dari penjajahan, maka periode ini merupakan zaman
kebangkitan kembali Islam setelah mengalami kemunduran pada periode pertengahan.
Kesadaran inilah yang kemudian berubah menjadi sebuah upaya dan agenda besar umat Islam di
abad modern ini guna melakukan pembaruan dalam modernisasi. Pada masa pembaharuan
modern Islam ini banyak muncul tokoh-tokoh yang memberi konstribusi dalam
bidang pengetahuan Islam. Meskipun ada sebagian pihak yang memanfaatkannya dengan
menyebarkan agama baru sehingga banyak orang yang imannya lemah berpaling dan
meninggalkan Islam.
Banyaknya oknum yang mengaku beragama Islam memanfaatkan status dengan
memecah belahkan persatuan Islam dengan melakukan hal yang dilarang oleh agama seperti
kasus pengeboman yang membunuh banyak orang ketika sedang melakukan ibadah shalat jum’at
di masjid. Hal ini, sebenarnya untuk menghancurkan persatuan umat Islam karena beberapa
orang beranggapan bahwa pelakunya adalah oknum dari agama lain.
Seharusnya ketika telah diadakannya pembaharuan dalam Islam ini kita sebagai
umat Islam seharusnya bisa mengambil manfaat dari perkembangan tersebut diadakan untuk
mengubah kebiasaan dan perilaku buruk dari manusia itu sendiri.

B. Saran
Sebaiknya kita sebagai generasi muda Islam penerus bangsa seharusnya dapat
menjadikan perkembangan pembaharuan Islam modern ini sebagai suatu acuan untuk mengisi
hari-hari dalam kehidupan ini dengan lebih baik,untuk memotivasi diri sendiri agar tidak tidak
terjebak dengan sesuatu yang menyesatkan karena sekarang ini kita berada di era globalisasi
yang penuh dengan kemajuan di berbagai bidang yang hal-hal itu dapat memicu munculnya
berbagai dampak negatif dan positif dari era globalisasi tersebut.