Anda di halaman 1dari 198

MODUL

PENDIDIKAN SIVIK
SEKOLAH MENENGAH
ATAS
MODUL
PENDIDIKAN SIVIK
SEKOLAH MENENGAH ATAS
Terbitan 2019
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluar ulang
mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun, sama ada secara
elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan vii

Kata Pengantar ix

Pendahuluan 1

Matlamat 3

Kerangka Pendidikan Sivik 3

Modul Exemplar Bahasa Melayu 7

Modul Exemplar Bahasa Inggeris 35

Modul Exemplar Pendidikan Islam 57

Modul Exemplar Pendidikan Moral 91

Modul Exemplar Sejarah 115

Perincian Pemetaan Pendidikan Sivik Sekolah Menengah 141


RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:


Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
KURIKULUM KEBANGSAAN

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum
yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97]

vii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2017. Selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang memberi penekanan kepada pembangunan manusia secara holistik serta bersesuaian dengan Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dalam anjakan tiga, iaitu untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai, transformasi
bagi memperkukuh pendidikan sivik akan dilaksanakan secara bersepadu serta holistik bukan sahaja dalam mata pelajaran tetapi turut
dilaksanakan menerusi kokurikulum, perhimpunan sekolah dan pelbagai program sekolah mulai Jun 2019. Pelaksanaan pendidikan sivik dalam
kurikulum melalui beberapa mata pelajaran akan menggunakan modul exemplar yang menjadi panduan bagi pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.

Modul exemplar pendidikan sivik dibina berdasarkan empat nilai teras sivik iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan
kegembiraan. Modul yang disediakan ini perlu dilaksanakan oleh murid dengan bimbingan guru mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sejarah dalam waktu mata pelajaran masing-masing. Selain itu, pelibatan pihak luar dan
pelbagai agensi seperti ibu bapa dan anggota masyarakat dapat menggalakkan pembudayaan nilai dalam kalangan murid dan memastikan
kesinambungan amalan nilai dari sekolah ke rumah dan sebaliknya. Proses penerapan nilai berterusan ini diharap dapat melahirkan
warganegara yang mampu memainkan peranan, mengetahui hak dan melaksanakan tanggungjawab bermula dari prasekolah.

Usaha penghasilan modul ini adalah atas dedikasi dan sumbangan idea serta kepakaran pelbagai pihak. Kepada semua pihak yang terlibat,
Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih.

Sekian.

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
PENDAHULUAN

Pendidikan sivik yang dilaksanakan di semua peringkat sekolah akan memberi pemahaman dan kesedaran kepada murid tentang hak dan
tanggungjawab mereka terhadap masyarakat dan negara. Pemahaman dan kesedaran sivik boleh membentuk perwatakan murid untuk
menjadi anggota masyarakat dan warganegara Malaysia yang mengutamakan perpaduan, bersemangat patriotik, berintegriti, bangga dan cinta
akan negara serta memberi sumbangan bermakna ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia. Hasrat ini boleh dicapai menerusi
pendekatan bersepadu melalui perhimpunan sekolah, kurikulum, kokurikulum dan program sekolah.

Pelaksanaan pendidikan sivik di sekolah akan memberi penekanan kepada empat nilai teras, iaitu kasih sayang, hormat menghormati,
bertanggungjawab dan kegembiraan. Melalui kurikulum, kandungan pendidikan sivik boleh disampaikan secara pembelajaran bersepadu
melalui mata pelajaran. Bagi mata pelajaran terlibat, suatu modul exemplar pendidikan sivik dihasilkan. Modul ini mengandungi pengetahuan,
kemahiran dan nilai sivik serta pemetaan dan perinciannya. Kandungan pendidikan sivik akan membolehkan murid memahami dan menghayati
pelbagai perkara seperti hak asasi, komitmen dan dedikasi, mengapresiasi kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia, berkerjasama dalam
masyarakat berbilang kaum dan etnik, bertanggungjawab memelihara kelestarian alam sekitar, berunding dan menyelesaikan konflik, serta
menyumbang ke arah keharmonian, kemakmuran, dan pembangunan negara. Di samping itu, modul ini juga menyediakan pelbagai kaedah
pengajaran dan pembelajaran dan kaedah pentaksiran yang boleh dilakukan. Modul ini sebagai panduan untuk membantu guru bagi
membolehkan murid menguasai kandungan pendidikan sivik.

Pendidikan sivik didedahkan kepada murid seawal dari peringkat prasekolah untuk menyemai kesedaran sivik dalam kalangan kanak-kanak. Di
peringkat sekolah rendah, pendidikan sivik dipelajari oleh murid memperoleh pengetahuan dan pengalaman sivik, manakala di peringkat
sekolah menengah pula, pembelajaran pendidikan sivik akan membolehkan murid mengaplikasikan pemikiran sivik dan mengamalkannya
dalam kehidupan harian.

1
Pendidikan Sivik

Pendidikan sivik pada peringkat sekolah menengah atas dilaksanakan selama satu jam dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sejarah berdasarkan empat nilai teras iaitu kasih sayang, hormat-menghormati,
bertanggungjawab dan kegembiraan dalam membentuk insan yang tahu hak dan tanggungjawab sebagai warganegara. Pelaksanaan ini boleh
dijalankan secara serentak pada minggu yang ditetapkan mengikut jadual waktu mata pelajaran tersebut.

Bagi membantu guru melaksanakan pendidikan sivik dalam mata pelajaran tersebut, suatu modul exemplar pendidikan sivik dihasilkan sebagai
panduan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara bersepadu menekankan literasi dan amali sivik dalam mata
pelajaran sama ada dalam mahupun di luar bilik darjah. Kandungan modul ini juga memuatkan pemetaan dan
perincian nilai teras, tajuk, konteks, literasi dan amali pendidikan sivik sekolah menengah atas . Selain itu,
terdapat beberapa contoh serta cadangan aktiviti PdP. Kaedah PdP yang boleh digunakan untuk
melaksanakan modul ini ialah pembelajaran aktif, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran
penyelesaian masalah dan pembelajaran khidmat masyarakat yang melibatkan hands-on, minds-on dan hearts
-on bagi menggalakkan pelibatan murid secara aktif dalam PdP. Berpandukan modul ini, guru digalakkan
mempelbagai strategi dan pendekatan PdP mengikut kesesuaian, kreativiti dan mengikut konteks setempat.
Guru juga boleh membina modul mengikut mata pelajaran berdasarkan pemetaan dan perincian yang
disediakan.

Pentaksiran pendidikan sivik dalam kalangan murid hendaklah dilakukan secara berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pentaksiran
secara lisan, bertulis dan pemerhatian sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Pelbagai aspek boleh ditaksir seperti pengetahuan dan
fakta, pertuturan dan sikap, perlakuan dan amalan, kemahiran mengaplikasi, kemahiran manipulatif dan kemahiran sosial. Selain daripada itu,
pentaksiran bersepadu juga boleh dilaksanakan dalam aktiviti luar seperti perhimpunan sekolah, kokurikulum dan program sekolah secara
berterusan dalam mengenal pasti keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan, kesedaran, tindakan dan mengamalkannya dalam
kehidupan.

2
MATLAMAT

Matlamat pendidikan sivik adalah untuk melahirkan warganegara yang mengetahui hak, tanggungjawab dan
berakhlak mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global.

KERANGKA PENDIDIKAN SIVIK

Pelaksanaan pendidikan sivik seharusnya dijalankan secara holistik berfokus kepada pembentukan perwatakan murid melalui nilai teras sivik,
iaitu kasih sayang, hormati-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan dalam konteks diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan
global. Pembentukan perwatakan murid dibentuk melalui literasi sivik dan amali sivik melalui pelbagai aspek seperti di Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Pendidikan Sivik


3
Literasi sivik dan amali sivik dijadikan asas dalam pendidikan sivik. Penekanan kepada perkara ini diberikan seawal peringkat prasekolah
sehingga ke sekolah menengah. Literasi Sivik merangkumi tiga elemen, iaitu pengetahuan kewarganegaraan (pengetahuan), karakter atau
sikap kewarganegaraan (sosioemosi) dan keterampilan kewarganegaraan (tndakan) yang dilaksanakan dalam kurikulum seperti yang berikut:

1. Pengetahuan Kewarganegaraan

Merupakan perkara asas yang perlu diketahui dan difahami oleh seseorang warganegara khususnya pengetahuan tentang hal ehwal
demokrasi dan raja berperlembagaan, pentadbiran dan kerajaan, masyarakat sivil, hak asasi manusia, perlembagaan dan undang-undang
negara. Melalui pengetahuan sivik, setiap warganegara dapat memahami hak dan tanggungjawab bagi menjadikan mereka berfikiran
lebih terbuka, dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai isu, masalah dan cabaran serta boleh berfungsi dalam sistem sosiopolitik.

2. Karakter atau Sikap Kewarganegaraan

Karakter atau sikap kewarganegaraan adalah kemahiran yang diperlukan untuk mengenali dan menguruskan emosi, membuat keputusan
secara bertanggungjawab berdasarkan pertimbangan sivik, prihatin serta membina hubungan kasih sayang secara positif. Melalui
sosioemosi sivik, setiap warganegara mampu menangani situasi yang mencabar secara rasional serta boleh menyesuaikan diri dalam
kepelbagaian masyarakat.

3. Keterampilan kewarganegaraan

Keterampilan kewarganegaraan adalah individu yang mampu melaksanakan hak-hak kewajipannya sebagai warganegara,
bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan global. Melalui tindakan sivik, setiap warganegara berupaya
untuk menyokong dan menyumbang melalui aktiviti kemasyarakatan, pembangunan negara serta
mampu memberi respons perkara-perkara berkaitan dengan masyarakat, negara dan global.

4
Manakala Amali Sivik adalah pengaplikasian pengetahuan, kesedaran dan tindakan sivik dalam pelbagai situasi. Pengaplikasian amali sivik
hendaklah bermula dari diri, keluarga, masyarakat, negara dan global. Amali sivik boleh murid menterjemahkan pengetahuan, kesedaran dan
tindakan sivik mereka ke arah memberi sumbangan secara berkesan dalam kehidupan. Amalan sivik boleh dilakukan melalui pelbagai aktiviti
sama ada di dalam dan di luar sekolah seperti berikut:

1. Perhimpunan Sekolah
Perhimpunan rasmi sekolah boleh dimanfaatkan untuk mendidik pendidikan sivik dalam kalangan murid di sekolah rendah dan sekolah
menengah pada setiap minggu. Melalui perhimpunan sekolah, pendidikan sivik boleh dilakukan dengan
menggunakan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni (MKSANM) mengikut nilai teras yang telah
ditetapkan. Kandungan MKSANM akan memberi kesedaran sivik yang disesuaikan dengan pelbagai perkara
seperti latar Malaysia yang berbilang bangsa, etnik dan mempunyai pelbagai fahaman agama. Murid akan
memperoleh satu gagasan nilai sejagat yang boleh dikongsi bersama-sama untuk membentuk warganegara yang
baik dan memperkukuh perpaduan di Malaysia.

2. Kokurikulum
Pelaksanaan pendidikan sivik ini perlu dilaksanakan pada setiap minggu mengikut nilai teras yang telah ditetapkan
dalam semua program kokurikulum seperti aktiviti Badan Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan serta Sukan dan
Permainan bagi menyediakan peluang kepada murid untuk mengaplikasikannya. Menerusi aktiviti kokurikulum,
murid bukan sahaja boleh memperoleh dan meningkatkan ilmu, kemahiran baharu dan memupuk sikap positif,
malahan dapat memperkembangkan nilai-nilai murni, mengamalkan sifat kemanusiaan dan keinsanan serta
meningkatkan kualiti jati diri.

3. Program Sekolah
Program atau aktiviti sekolah pula, pihak sekolah digalakkan mengadakan kerjasama strategik dengan pihak
berkepentingan seperti ibu bapa, komuniti, media, agensi swasta, badan-badan bukan kerajaan dan pelbagai
kementerian. Pengukuhan pelaksanaan pendidikan sivik melalui program atau aktiviti sekolah seperti Sambutan Bulan Kemerdekaan, Hari
Bumi, RIMUP, dan Hari Kanak-kanak Sedunia dengan melibatkan PIBG serta komuniti setempat perlu diperkasakan bagi menggalakan
kesedaran sivik dalam kalangan murid.

Ringkasnya, pendididkan sivik di sekolah hendaklah dilaksanakan secara bersepadu, holistik dan menyeluruh melalui pelbagai cara. Pelibatan
semua pihak boleh mendorong ke arah pembentukan perwatakan murid yang memiliki pemikiran sivik, tahu hak dan tanggungjawab dalam
memberi sumbangan terhadap masyarakat dan negara. 5
MODUL EXEMPLAR
BAHASA MELAYU
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
1
BAHASA Hentikan Keganasan Jam
MELAYU

Tingkatan 5 NOTA GURU


PENGENALAN Nota Rujukan:
Setiap manusia di dunia ini berhak hidup dalam negara yang aman 1. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
Nilai Teras:
tanpa peperangan. Negara yang aman dapat diwujudkan sekiranya https://ms.wikipedia.org/wiki/
Kasih Sayang
semua pihak terutamanya golongan pemimpin mempunyai Pertubuhan_Bangsa-Bangsa_Bersatu
Konteks:
tanggungjawab untuk menjaga dan menghargai keamanan sejagat. 2. Syukuri Nikmat Keamanan
Global
Masyarakat dunia juga bertanggungjawab menjaga dan menghargai http://www.astroawani.com/berita-
keamanan dengan menyemarakkan rasa kasih sayang sesama malaysia/syukuri-nikmat-keamanan-
manusia. kedamaian-yang-dikecapi-agong-
154712
Literasi Sivik: Persediaan Guru:
PENGETAHUAN: Sumbang saran: Guru mencari maklumat tentang
i. Guru meminta murid memberikan definisi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Menerangkan pengetahuan keamanan sejagat mengikut fahaman Selain itu guru juga perlu mendapatkan
tentang keamanan sejagat. mereka sendiri. maklumat tentang cara menulis puisi dan
ii. Murid memberikan pendapat mereka langkah-langkah menulis kertas projek
tentang keamanan sejagat.
SOSIOEMOSI: iii. Guru mengemukakan peristiwa
Kod QR
Menghargai keamanan peperangan yang berlaku di negara-
negara dan global negara bergolak seperti Syria dan
Palestine.
iv. Guru meminta murid memberikan
TINDAKAN pendapat tentang peristiwa peperangan
Imbas kod QR ini untuk paparan berita
Rancang projek bantuan dan mengaitkannya dengan keamanan
Gambar sumber tentang Malaysia komited bersama
sejagat. dengan PBB memperjuangkan
kemanusiaan https://www.pinterest.com/
pin/343892121539583015/ keamanan dunia
(astroawani.com)

9
Tugasan 1:
AKTIVITI 1 Media massa sering memaparkan berita AKTIVITI 2
peperangan yang berlaku di seluruh dunia.
Antara peperangan yang telah berlaku sejak Tugasan 2
Kod QR puluhan tahun lamanya ialah peperangan di Rakyat Malaysia perlu mensyukuri nikmat keamanan dan kedamaian yang
Palestine. Pelbagai usaha telah dijalankan di dikecapi dalam apa-apa jua situasi. (Dipetik daripada petikan berita Astro
peringkat dunia namun masih belum menemukan awani bertajuk Syukuri nikmat keamanan, kedamaian yang dikecapi bertarikh
9 Sept. 2017)
titik keamanan.
http://www.astroawani.com/berita-malaysia/syukuri-nikmat-keamanan-kedamaian-
Bincangkan peranan Pertubuhan Bangsa- yang-dikecapi-agong-154712
Sila imbas kod QR
Bangsa Bersatu (PBB) dalam mengembalikan Bina sebuah sajak secara berkumpulan yang menggambarkan anda
untuk mendapat-
keamanan di negara-negara yang bergolak. mensyukuri nikmat keamanan serta memupuk kasih sayang sesama
kan video Sejarah manusia.
Ringkas Palestine

Titah Perintah Yang di-Pertuan Agong Kelima Belas

Rakyat perlu mempelajari


Mewujudkan kerjasama dan mengambil iktibar
dalam menyelesaikan daripada peperangan yang
Mewujudkan
perbalahan di peringkat Rakyat perlu sentiasa berlaku di luar negara
perdamaian dan
global dalam bidang menghargai usaha-usaha
keamanan secara
ekonomi, sosial, menjaga keamanan dan
global
kebudayaan, dan keselamatan negara
Rakyat perlu menghargai
kemanusiaan
perjuangan dan
Mewujudkan hubungan
pengorbanan anggota
persahabatan antarabangsa
keselamatan negara
berdasarkan asas persamaan Rakyat perlu berwaspada
hak menentukan nasib sendiri dengan ancaman
dan tidak mencampuri urusan kumpulan pengganas
dalam negara lain yang membimbangkan di Rakyat perlu terus
seluruh dunia memelihara dan
menyuburkan perasaan
PBB bertanggungjawab untuk mengembalikan keamanan sejagat kasih sayang sesama
agar seluruh masyarakat dunia mendapat hak yang sewajarnya manusia.
untuk hidup dalam keadaan aman.

10
Penilaian
AKTIVITI 3
Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang dibentangkan oleh murid:
• menghuraikan peranan PBB dalam mengembalikan keamanan di
Tugasan 3 peringkat dunia.
Anda dan rakan-rakan bersimpati dengan nasib yang menimpa • menzahirkan rasa kesyukuran atas keamanan negara yang dikecapi
rakyat di negara Syria dan anda terpanggil untuk membantu melalui puisi.
mereka.
• Merancang projek bantuan kemanusiaan.
Secara berkumpulan lantik ahli jawatankuasa bagi kertas projek
Bantuan Untuk Syria untuk diusulkan kepada pengetua sekolah. Rumusan
Ahli jawatankuasa tersebut perlu lengkap dengan huraian tugas.

Seluruh
masyarakat di Merancang projek
Malaysia perlu bantuan
SUMBER TAMBAHAN Kita perlu tahu menghargai kemanusiaan
Kod QR: peranan PBB keamanan negara supaya dapat
dalam dan sentiasa menyemarakkan
mengembalikan memupuk rasa rasa kasih sayang
Imbas kod QR bagi keamanan sejagat.
mendapatkan maklumat kasih sayang sesama manusia di
cara untuk memberikan sesama manusia. seluruh dunia.
sumbangan kepada
mangsa peperangan di
seluruh dunia

Info Sivik

Hak
Setiap manusia di dunia ini mempunyai hak untuk hidup dalam keadaan
yang aman dan harmoni.
Tanggungjawab
Setiap pemimpin di seluruh negara perlu bertanggungjawab untuk menja-
ga hubungan baik antara negara supaya keamanan sejagat dapat dirasai
di seluruh dunia.

11
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
BERWAWASAN MEMANFAATKAN 1
SUMBER ASLI Jam
BAHASA MELAYU

Tingkatan 4 PENGENALAN
Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber asli. Sumber
NOTA GURU
Nilai Teras: asli atau sumber semula jadi ialah sumber alam sekitar yang belum terusik dan
Kasih Sayang berfaedah kepada manusia. Setiap warganegara mempunyai hak untuk Nota Rujukan:
Konteks: mengetahui sumber asli yang terdapat di negara kita dan bertanggungjawab
untuk menjaga kelestarian sumber asli agar Malaysia kekal sebagai negara Buku Panduan Pelaksanaan
Masyarakat
Kelestarian Global, BPK (2016)
mega diversiti di dunia.
Persediaan Guru:
Mencari maklumat berkaitan
LITERASI SIVIK: jenis-jenis sumber alam, cara
menjaga kelestarian sumber
PENGETAHUAN: asli dan cara mengurusnya.

Menyenaraikan sumber-sumber asli

SOSIOEMOSI:
Menghargai sumber asli
Sumbang saran:
Bincangkan tentang gambar di atas.
TINDAKAN
Mengurus sumber asli dengan KOSA KATA
berhemah QR Code
Kelestarian - keadaan (hutan, persekitaran, dll) yang tidak berubah atau yang
terpelihara seperti asal
Diversiti - keadaan (sifat, bentuk, dsb) yang pelbagai
Imbas Kod QR untuk menonton video
Punca-punca Pencemaran

12
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

PERBINCANGAN KUMPULAN (ROTATING REVIEW)


 Setiap kumpulan diberi satu topik perbincangan.
 Hasil perbincangan dicatat di kertas sebak dan dipaparkan di
tempat kumpulan masing-masing.
 Setiap pasukan akan bergerak ke pasukan lain untuk membuat
QR Code
penilaian dengan memberi komen, tambahan idea atau
persoalan menggunakan warna pen berbeza.

SUMBANG SARAN
• Tonton video tersebut.
• Senaraikan jenis-jenis sumber asli yang anda ketahui.
• Berikan contoh bagi setiap sumber asli tersebut dan
huraikan kepentingannya.

INFO GURU

Cara Cara Cara Cara Cara


menghargai menghargai menghargai menghargai menghargai
sumber sumber sumber sumber sumber
mineral hutan tanih air suria

INFO
Menghargai merujuk kepada cara menjaga sumber alam agar tidak mengalami

13
Penilaian

AKTIVITI 3
Pentaksiran bilik darjah dilaksanakan secara lisan
dan pemerhatian dalam semua aktiviti.
PROJEK KUMPULAN
Kumpulan yang berjaya
 Projek ini melibatkan ibu bapa murid.
menanam banyak pokok
 Setiap kumpulan dikehendaki menghijaukan perseki-
taran sekolah mengikut kreativiti bersama dengan keluarga

masing-masing. masing-masing akan diberi penghargaan oleh pihak sekolah.

 Bentangkan dan jelaskan hasil perbincangan kepada Rumusan


kelas.

 Elakkan pencemaran air sungai, laut, darat dan udara.


 Elakkan penerokaan hutan sewenang-wenangnya.
 Mengelakkan pembakaran terbuka
 Membuang sisa toksid di tempat yang betul
 Bukit dan gunung dikekalkan sebagai pasak bumi
 Elakkan penebangan pokok yang tidak terkawal

Info Sivik
Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dalam alam sekitar
yang tidak tercemar.
Setiap orang bertanggungjawab untuk menghargai, mengekalkan
dan mengurus sumber alam dengan baik.
PROGRAM 1 KELUARGA 1 POKOK

14
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
MALU MELAKUKAN PERKARA NEGATIF
1
BAHASA Jam
MELAYU

Tingkatan 4 PENGENALAN
Sifat malu merupakan salah satu bentuk emosi manusia apabila melakukan NOTA GURU
Nilai Teras: sesuatu yang bertentangan dengan peraturan atau norma masyarakat
sehingga berkecenderungan untuk menyembunyikannya. Hal ini adalah kerana Nota Rujukan:
HORMAT- MENGHORMATI
individu itu berasa tidak selesa apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang
Konteks:
http://abuaiman72.blogspot.
lain.
MASYARAKAT Konsep malu membawa makna yang baik dan buruk. Manusia akan Persediaan Guru:
menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang tercela kerana adanya Guru menunjukkan video
sifat malu. Dalam masa yang sama mereka akan melakukan sesuatu perka- aksi-aksi pergaulan bebas
ra yang terbaik. Manusia yang telah hilang sifat malu pula akan dalam kalangan masyara-
Literasi Sivik: melakukan apa-apa saja tanpa memikirkan impak negatif kepada kat.
mereka.
PENGETAHUAN:
Sumbang saran :
Menjelaskan cara
menghormati batasan Senaraikan kesan malu yang positif dan kesan malu yang negatif .
pergaulan antara lelaki QR Code
dengan perempuan Malu Negatif

Malu Positif • Malu menonjolkan diri


SOSIOEMOSI:
• Malu menyatakan
• Malu bergaul secara
Menghargai diri dan dapat pemikiran.
bebas
menjaga batasan pergaulan • Malu bertanya
• Malu melakukan
perkara negatif • Malu mencari ilmu Adi Putra dalam sedutan Filem
• Malu mendedahkan • Malu menyatakan kebena- Anlal( 2007)
TINDAKAN
aurat ran. https://www.youtube.com/
Menjaga batasan antara lelaki • Malu mempertahankan hak. watch?v=sOSZMb_xYK4
dengan perempuan
15
Tugasan kumpulan:

AKTIVITI 1 Tugasan berkumpulan 1: AKTIVITI 2 Bincangkan tanggungjawab anda untuk


Malu yang negatif patut dihindari oleh semua menjaga diri daripada melakukan
orang untuk mengawal tingkah laku sosial perbuatan yang memalukan diri sendiri.
masing-masing. Nyatakan hak anda untuk malu dalam melakukan Catatkan dapatan perbincangan anda sebagai aku
sesuatu tindakan. janji anda kepada diri sendiri.
AKUJANJI

Tugasan Kumpulan 2: Nyatakan sebab anda patut malu untuk


melakukan
Menjauhkan diri daripada sikap negatif
perbuatan tersebut.

Mengelakkan diri daripada


mengeluarkan kata-kata
Malu untuk bergaduh kesat
Menjaga pergaulan

Tidak mengambil
hak orang lain
Menjaga aurat hak orang
Malu untuk bergaul secara
bebas
Anda berhak dan bertanggungjawab untuk malu
dalam melakukan perbuatan yang negatif agar
perasaan tersebut dapat menjadi benteng kepada
diri anda untuk menjadi modal insan yang baik.
Malu mendedahkan aurat AKTIVITI 3

Anda telah mengetahui bahawa malu dapat memberi impak positif dan
negatif kepada seseorang. Fikirkan cara terbaik untuk menyebarkan
kesedaran mempunyai perasaan malu yang positif kepada semua murid
Malu mengambil hak orang lain di sekolah anda.
Cadangan:
i. Bina satu poster menggunakan aplikasi yang anda tahu.
ii. Tajuk poster anda ialah “Malu Pengawal Aktiviti Sosial”.
iii. Sebarkan di laman sosial sekolah anda dalam masa dua minggu
dan dapatkan respons daripada rakan-rakan dan guru.
16
Penilaian
Murid menulis tiga daripada maksud peribahasa bertemakan malu.
 Berani malu, mati takut
 Pecah tempayan pekasam, muka berconteng arang
 Malu bertanya sesat jalan, malu berkayuh perahu hanyut

Rumusan

 Tahu membezakan antara malu yang memberi kesan positif dengan malu yang memberi kesan
negatif.
 Kita hendaklah mempunyai perasaan malu untuk melakukan perkara yang negatif .
 Kita patut tahu hak dan tanggungjawab untuk malu dalam membuat keputusan sesuatu perkara

Info sivik
Hak :
Hak untuk malu pada perkara yang negatif.
Tanggungjawab :
Memastikan diri dan ahli keluarga mempunyai sifat malu yang bertempat.

17
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Pengekalan Warisan Budaya 1
BAHASA Jam
Malaysia
MELAYU
NOTA GURU
Tingkatan 5 PENGENALAN Nota Rujukan:

Malaysia memang terkenal oleh kepelbagaian budaya. Hal ini https://sites.google.com/site/


Nilai Teras: dikatakan demikian kerana Malaysia didiami oleh masyarakat sivikkenalibudayamalaysia/
Hormat-menghormati tanggungjawab-mengekalkan-
pelbagai bangsa, agama, dan etnik. Secara tidak langsung, hal ini
Konteks: kepelbagaian-warisan-budaya-malaysia/
telah melahirkan identiti yang menarik kepada negara. Perkara ini, kepentingan-mengekalkan-kepelbagaian-
Masyarakat jika dipelihara sebaik-baiknya, akan menjadi aset penting kepada budaya-malaysia
negara. Impaknya bukan sahaja kepada pengukuhan warisan
http://www.utusan.com.my/rencana/
budaya tersebut, malah pembangunan ekonomi, pendidikan, sukan
utama/pertahankan-budaya-dan-warisan-
dan sosial negara. Oleh itu, setiap rakyat perlu dididik sejak zaman
bangsa-1.370668
Literasi Sivik: kanak-kanak lagi supaya sentiasa bertanggungjawab untuk
menjadi warganegara yang mengamalkan nilai hormat- Persediaan Guru:
PENGETAHUAN:
menghormati serta sifat bertolak ansur antara satu sama lain. Guru perlu mencari maklumat tentang
Menyatakan kepelbagaian hak dan tanggungjawab murid untuk
warisan budaya antara kaum dihormati dan menghormati semua kaum
di Malaysia.
SOSIOEMOSI:
Guru juga perlu mengaitkan penge-
Melahirkan perasaan bangga tahuan dan pemahaman tentang kepel-
akan keunikan dan kekayaan bagaian budaya dengan mewujudkan
warisan budaya Malaysia sifat hormat-menghormati.

TINDAKAN
Sumbang Saran
Menunjukkan sikap hormat-
menghormati dalam sebarang Murid-murid berkongsi pengalaman mereka
tindakan hidup bermasyarakat berjiran dengan kaum lain.

18
Ke bawah Melintang
AKTIVITI 1 1. makanan yang dimakan semasa kaum 4. kemeja Panjang sampai ke lutut
Tugasan1: Cina menyambut festival kuih bulan yang diperbuat daripada kain kapas
atau sutera yang dipakai oleh lelaki
Walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan India
pelbagai budaya dan menganuti pelbagai agama, masyarakat hidup dalam
2. kuih tradisional masyarakat melayu yang 5. sejenis makanan ringan yang
keadaan aman dan harmoni. Secara berkumpulan, lengkapkan teka silang sangat popular diperbuat daripada tepung beras,
kata di bawah ini. tepung kacang, dan dicampur
dengan rempah
3. permainan terompah galah yang 7. kain selendang yang dipakai oleh
KEPELBAGAIAN KAUM DI MALAYSIA dimainkan oleh masyarakat Kadazan Dusun lelaki Iban

6. permainan kanak-kanak yang 9. sejenis makanan yang dimasak


menggunakan batu-batu kecil menggunakan air panas dan dikacau
sehingga kental
8. nasi atau pulut yang dimasak di dalam 11. membawa maksud baju dan
sarung daun kelapa yang dianyam seluar dalam dialek kantonis

10. perayaan yang disambut oleh penganut 13. permainan tradisional kaum In-
yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi dia
menghormati dewa Hindu
12. permainan tradisi biasanya dimainkan 14. Pakaian tradisional bagi
sewaktu berlangsungnya Pesta Kaul yang perempuan Melayu
merupakan festival unik daripada etnik
Melanau juga Iban di Sarawak
15. ikan atau daging yang dimasak
dalam buluh

Teka silang kata Kepelbagaian Kaum di


Malaysia.

Jawapan teka silang kata Kepelbagaian


Kaum di Malaysia.

19
AKTIVITI 2 Tugasan 2 : AKTIVITI 3
Setiap warga Malaysia perlu mempunyai hak Masyarakat Malaysia terkenal dengan
untuk hidup dalam keadaan yang harmoni dalam kepelbagaian sifat menghormati satu sama lain.
budaya yang kita miliki. Oleh hal yang demikian, kita semua mempunyai Setiap kumpulan perlu melakonkan situasi yang akan
tanggungjawab untuk menzahirkan perasaan cinta dan bangga kepa- diberikan oleh kumpulan lain secara spontan. (setiap
da negara. situasi bertemakan sikap hormat-menghormati dalam
masyarakat)
Secara berkumpulan, hasilkan sebatang pokok yang rimbun dengan
menyenaraikan seberapa banyak warisan budaya di Malaysia. Kemudi-
an bentangkan hasil tugasan anda dengan menjelaskan sebab-sebab
anda berasa bangga dengan keunikan tersebut.

Menziarahi jiran yang


sakit
Jiran berbilang bangsa
meraikan Tahun Baharu
Cina bersama-sama

Kepelbagaian kaum Tidak bersangka Bangga menjadi


buruk terhadap rakyat Malaysia
Ahli Jawatankuasa taman
kaum lain
perumahan berbincang tentang
menu bersempena dengan
Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri
Menguasai Bahasa
Menerima perbezaan Taman Seri Kenanga. Dalam
dengan hati terbuka Kebangsaan dan berpeluang perbincangan menu mereka
Bertegur sapa dengan
mempelajari bnahasa lain perlu mengambil kira jiran yang
menganut agama Hindu dan jiran yang telah lama
Buddha tidak berjumpa

Mengamalkan konsep
Makanan tradisional toleransi.
seperti nasi lemak
menjadi produk pelan-
congan bertaraf dunia Menasihati jiran yang
membiarkan anjing
peliharaannya
berkeliaran secara
berhemah.

20
Penilaian

Guru menilai tahap pengetahuan murid tentang kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia
menerusi permainan teka silang kata

Guru menilai hasil kerja murid berdasarkan ungkapan rasa bangga terhadap tentang keunikan
dan kekayaan warisan budaya Malaysia.

Guru menilai kesantunan bahasa murid yang ditunjukkan oleh murid melalui aktiviti lakonan.

Rumusan Info Sivik


Setiap masyarakat perlu
mengetahui tentang
kepelbagaian warisan
antara kaum supaya rasa Hak
hormat menghormati dapat Setiap masyarakat di negara ini mempunyai hak untuk dihor-
diwujudkan dalam diri mati dan berhak untuk mengamalkan kepercayaan masing-
setiap rakyat Malaysia. masing .
Tanggungjawab
Setiap masyarakat bertanggungjawab untuk mempertahankan
keharmonian yang telah kita kecapi dengan mengetahui dan
Kita perlu sentiasa ber- memahami dengan lebih mendalam budaya setiap kaum di
bangga dengan keunikan negara ini.
Nilai hormat-menghormati dan kekayaan warisan
perlu diterap dan diamalkan budaya negara kita kerana
sejak dari awal lagi kerana kita mampu bersatu
melalui nilai ini akan mendidik dalam semua perbezaan
sifat bertolak ansur dalam dan kepelbagaian itu
kalangan masyarakat. menjadi negara kita unik

21
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
1
BAHASA
Kebebasan Dengan Batasan Jam
MELAYU

Tingkatan 4 PENGENALAN
NOTA
HAK untuk bersuara, berekspresi atau mengutarakan pandangan Nota Rujukan:
sememangnya telah terpelihara di bawah Perkara 10(1)(a) Perlembagaan
Nilai Teras: 1. https://www.kpdnhep.gov.my/aduan/#
Persekutuan yang memperuntukkan bahawa setiap warganegara berhak
Bertanggungjawab
ke atas kebebasan bercakap dan bersuara. Kebebasan ini banyak 2. http://www.utusan.com.my/rencana/
Konteks:
membantu dalam melindungi hak masyarakat awam dalam mengekspresi- utama/antara-hak-dan-batasan-
Masyarakat
kan pandangan masing-ma-sing dalam konteks peradaban masa kini. bersuara-1.625445
Namun terdapat segelintir masyarakat kita yang terlalu taksub Persediaan Guru:
menggunakan hak ini tanpa mengetahui natijah penggunaan hak 1. Guru perlu mencari maklumat
tersebut sewenang-wenangnya tanpa batas sehingga mengakibat- tentang hak masyarakat untuk
Literasi Sivik: kan kesan yang buruk terhadap individu, komuniti, institusi bersuara.
PENGETAHUAN: berkepentingan malah kesannya terhadap negara.
2. Guru perlu mencari maklumat
Memberi dan menerima tentang cara-cara membuat aduan.
kritikan dengan cara yang
betul.

SOSIOEMOSI:
Menghargai pendapat orang SUMBER TAMBAHAN QR Code:
lain.

Kebebasan bersuara: Hak dan Adab


TINDAKAN
https://www.academia.edu/7819740/
Menyalurkan perasaan dan Kebebasan_Bersuara_Hak_Dan_Adab_Dalam_Kritikan
tindakan tidak puas hati
dengan cara yang betul.

22
AKTIVITI 1 Ketua Kampung Kati telah membuat keputusan untuk
mengubahsuai dewan orang ramai tanpa berbincang
AKTIVITI 2
dengan Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKK).
Tindakan beliau telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan ahli
jawatankuasa dan berikutan hal itu juga beberapa orang telah mengkritik beliau Tulis sebuah dialog yang menunjukkan anda menghargai pendapat yang
menerusi aplikasi whatsapp. Berikut merupakan perbualan mereka menerusi aplikasi diutarakan oleh sahabat anda walaupun pendapat tersebut telah
whastapp. Bincang secara berkumpulan tentang adab memberi dan menerima mengkritik anda.
kritikan dengan cara yang betul.
Cari ungkapan Sentiasa berbaik
yang baik untuk sangka sekiranya
Anda berhak untuk menolak pendapat pendapat anda di-
memberi komen dan sahabat kita supa- tolak oleh orang
kritikan sekiranya ya perbincangan lain
berlaku perkara yang berjalan lancar
Haji Ismail
menimbulkan keraguan Assalamulaikum wbt.. Saya dah beli cat dan kayu.. Jadi kita
akan adakan gotong-royong ubah suai dewan orang ramai 02 03
namun anda Sabtu ni.
bertanggungjawab
untuk memberi kritikan Rahman
Eh apa pasal kau ni memandai-mandai buat kepu-
dengan cara yang betul tusan sendiri kau ingat kau ketua boleh buat ikut
aje.

Daud
Engkau ni Mail memang gila kuasa sepatutnya buat
mesyuarat AJK dulu ini tidak kau beli terus dengan duit Dengar dengan teliti Ambil pendapat Sentiasa
orang kampung kau ni tak takut dosa ke?
dan jangan mence- bernas yang telah menghormati
Harun lah semasa sahabat diutarakan oleh rakan walaupun
Ketua gila kuasa….. Patut letak jawatan aje.. Makan
duit orang kampung kita mengutarakan sahabat anda berbeza pendapat
pendapatnya

01
Busu
Sabar dulu saudara semua tak elok kita mengata ketua kita 01 03
begini.. Sepatutnya ada banyak cara lain untuk kita meluahkan
perasaan kita .. Bukan cara begini kerana boleh menyebabkan
kita bermusuhan

23
Tugasan 3
Penilaian
AKTIVITI 3
Media sosial bukanlah saluran yang tepat untuk
melahirkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu perkhidmatan dan • Penilaian secara permerhatian semasa murid berbincang dan mengemuka-
barangan. Imbas kod QR yang diberikan untuk membuat aduan terhadap kan adab memberi dan menerima kritikan
situasi yang diberikan • Penulisan dialog yang mewujudkan situasi menghargai pendapat orang lain.
• Menulis untuk membuat aduan melalui saluran yang betul.

Rumusan
Ali telah pergi makan malam di Restoran Sedap Sela-
lu . Semasa Ali ingin ke tandas dia mendapati banyak
Setiap masyarakat mempunyai hak untuk memberi dan
tikus berkeliaran di bahagian belakang dapur dan
menerima kritikan. Walau bagaimanapun, kritikan tersebut
keadaan dapur restoran tersebut sangat kotor.
perlu diberi dengan cara yang betul.
keadaan restoran tersebut kotor dan

Setiap pendapat yang diutarakan oleh seseorang perlu dihargai.

Aminah demam dia telah mendapatkan rawatan di salah


sebuah klinik kesihatan di Bandar Sungai Puteri. Aminah Masyarakat yang bertatasusila perlu rasa tidak puas hati perlu
mendapati jari pegawai perubatan yang bertugas luka dan disalurkan dengan cara dan saluran yang betul.
beliau tidak memakai sarung tangan semasa proses
mengambil darah.

Info Sivik

Hak
Semasa perjalanan ke Lapangan Terbang Chong telah
Setiap masyarakat mempunyai hak untuk memberi dan menerima pendapat. Selain
memilih untuk menaiki teksi bermeter. Chong
mendapati pemandu teksi tersebut telah mengenakan
itu, kita juga mempunyai hak untuk rasa dihargai.
bayaran tanpa menggunakan meter bayaran teksi.
Tanggungjawab

Kita bertanggungjawab memberi pendapat atau kritikan dengan cara dan saluran
yang betul agar dapat membina dan memupuk hubungan yang baik dengan orang
lain.

24
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
ANCAMAN DAN KEBIMBANGAN SIBER
1
BAHASA Jam
MELAYU
PENGENALAN
Tingkatan 5
Jenayah siber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. NOTA GURU
Jenayah siber ini terdiri daripada unsur penipuan, kerosakan, pengu-
Nota Rujukan:
Nilai Teras:
bahsuaian program atau data komputer, pencurian maklumat,
penggodaman dan lain-lain. Kemunculan Internet sebagai alat komunikasi https://ms.wikipedia.org/wiki/
BERTANGGUNGJAWAB
terkini menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang memantapkan Jenayah_siber
Konteks:
GLOBAL ilmu dan maklumat. Oleh sebab tiada sesiapa yang dapat mengawal Persediaan Guru;
perjalanan maklumat dalam dunia siber, berjuta-juta laman web telah
Guru perlu mencari maklumat
diwujudkan. Bermacam-macam maklumat sama ada benar atau salah, idea, tentang penyalahgunaan media
ideologi, propaganda dan tidak kurang juga pornografi disebarkan melalui sosial , cara mengatasi dan
Internet. memberi kesedaran kepada murid
Literasi Sivik:
agar masalah yang tersebut dapat
PENGETAHUAN: diatasi sekiranya semua pihak
Menyatakan jenis-jenis masalah Set Induksi. mempunyai tanggungjawab sivik
penggunaan teknologi. mereka.
Sumbang saran tentang tujuan menggunakan Internet
SOSIOEMOSI: # membeli barangan # membuat rujukan
Menghargai usaha agensi yang # alat untuk berhubung # melakukan e-transaksi
terlibat bagi menangani isu dan
masalah tentang penyalahgunaan Sumbang saran tentang penyalahgunaan Internet
teknologi.
# penipuan # judi siber BAR COD
TINDAKAN: # skim cepat kaya # pornografi
Mengambil tindakan yang wajar
dalam menangani isu dan masalah
# penggodam # penyebaran virus dan mel spam
yang berkaitan berkaitan dengan
masalah penyalahgunaan teknologi.
Minta murid berkongsi pengalaman menggunakan Internet dan
penyalahgunaan Internet.

25
http://pmr.penerangan.gov.my/index.php /
keselamatan/info-ringkas/22265-10-langkah
AKTIVITI 1 Tugasan Kumpulan : AKTIVITI 2 -mengatasi-jenayah-siber
Bina carta tentang masalah dan kesan KOD QR
penggunaan Internet. Huraikan dapatan perbincangan tersebut
dalam pembentangan. Tugasan Berkumpulan:
Bincangkan cara yang patut dilakukan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan
teknologi.
Anda telah terbaca tentang penyebaran fitrah yang berleluasa melalui media sosial
MASALAH KESAN untuk menjatuhkan pemimpin negara. Sebagai seorang yang beretika apakah
tanggungjawab anda untuk mengatasi masalah ini?
Penyebaran bahan-bahan Penyebaran Jelaskan perasaan anda sekiranya anda berjaya melakukan tindakan tersebut.
negatif Fitnah memburukkan sesuatu
pihak
SKMM /POLIS KERAJAAN
Pelayaran laman web yang Ketagihan pornografi dalam Meningkatkan Mengadakan kerjasama
berunsur pornografi kalangan penguna dengan negara–negara luar
kemampuan

Pengaruh negatif kepada rema- Keruntuhan akhlak dalam


ja kalangan remaja PENGGUNA KERAJAAN
Berhati-hati dengan laman Mengenakan tindakan
Maklumat negara atau web yang meminta tegas kepada pesalah
Penggondaman maklumat peribadi
sesiapa sahaja boleh siber
diplagiatkan

Internet tidak mempunyai


badan-badan penapis yang Maklumat yang diperoleh AKTIVITI 3
rasmi tidak tentu keesahannya

CADANGAN:
Info sivik: i. Bina satu poster menggunakan aplikasi yang anda tahu.
Kita berhak untuk mendapat maklumat menggunakan aplikasi Tajuk poster anda ialah : Jenayah Siber Mengancam
siber dengan sepenuhnya dalam kehidupan seharian. Negara
Kita perlu bertanggunjawab menggunakannya dengan cara yang ii. Sebarkan di laman sosial sekolah anda dalam masa dua
beretika untuk menjamin kehidupan yang sejahtera. minggu dan dapatkan respond daripada rakan–rakan dan
beretika. guru.

26
Penilaian  Pentaksiran berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan dalah untuk
memastikan penilaian bilik darjah dilakukan secara lisan dan pemerhatian dalam semua
aktiviti.

Rumusan

03 04
01 02 Pengguna mesti bertindak
Penggunaan media
social dapat memberi
melaporkan kepada KKM
Sebagai pengguna kita dengan penuh tanggung- kebaikan kepada kita
Pengguna internet jawab dan kesedaran sekiranya kita gunakan
bertangungjawab
dilindungi oleh Akta sekiranya hak mereka secara beretika. Jika
menggunakan media
Komunikasi dan sebagai pengguna media sebaliknya, media ini
sosial secara beretika
sosial dinafikan atau
Multimedia (AKM) 1998, pasti mengundang
supaya kita mendapat
Akta Jenayah Komputer berlaku penyelewengan padah kepada kita.
manfaat secara media sosial
1997, Akta Perlindungan
optimum
Data Peribadi 2010, Akta
Hasutan 1948 dan Akta
Fitnah 1957.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/


rencana/utama/mcmc-lindungi-pengguna-internet-
1.331360#ixzz5ia9MD8Hx
© Utusan Melayu (M) Bhd

27
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
PEMIMPIN BERJASA DUNIA SEJAHTERA
1
BAHASA Jam
MELAYU

Tingkatan 5 PENGENALAN
NOTA GURU
Kepemimpinan merujuk kepada kemampuan mengambil peranan mempengaruhi
orang lain ke arah kebaikan. Kebolehan mempengaruhi pengikut berkait dengan Nota Rujukan:
Nilai Teras:
KEGEMBIRAAN memenuhi keinginan kepuasan kegembiraan pengikut. Seorang pemimpin perlu Berita Harian, Ahad 27 Nov.
mempunyai personaliti yang mampu mempengaruhi orang lain serta sedia ditegur 2016.
Konteks: atau dikritik oleh orang lain. Pemimpin yang baik juga berupaya memenuhi
https:/www.bharian.com.my/
NEGARA kehendak rakyat untuk berasa gembira, selamat di samping memupuk semangat
node/217290
bekerjasama dan rasa taat setia kepada negara. Pemimpin yang cemerlang pasti
mampu menjana keamanan dan kemakmuran negara. Persediaan Guru:
Guru perlu mencari maklumat
Literasi Sivik: tentang ciri-ciri kepimpinan
Sumbang saran: yang positif .
PENGETAHUAN:  Senaraikan ciri pemimpin yang menjadi idaman anda.
Menerangkan peranan pemimpin  Nyatakan alasan anda .
dalam mencapai wawasan
negara dan global. Pemimpin Idaman QR Cod
 Mampu menjalankan amanah
a. b.
 Mempunyai kekuatan fizikal, mental,
SOSIOEMOSI:
emosi dan spiritual
Menghayati jasa-jasa pemimpin
 Berintegriti
negara.
 Berakhlak mulia
a. https://leaderonomics.com/
 Menunaikan janji bm/artikel/6-langkah-kepimpinan
TINDAKAN:
 Bijaksana -hebat-jobs
Mengaplikasi ciri-ciri kepimpinan
positif dalam kehidupan seharian. b. https://youtu.be/6woOSqFxry8

28
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
Tugasan kumpulan 1: Pemimpin berintegriti tonggak negara sejahtera.
Nyatakan hak anda untuk memilih pemimpin yang menepati ciri-ciri Bincangkan peranan pemimpin untuk membina sebuah negara yang
pemimpin idaman anda. aman dan makmur.
Tugasan kumpulan 2. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.
Sebagai rakyat Malaysia, nyatakan tanggungjawab anda untuk
memilih pemimpin idaman dan sebab anda memilih pemimpin yang Cadangan isi:
tersebut. • Menguruskan negara dengan amanah, bersih dan cekap
• Memastikan kebajikan rakyat diambil peduli
• Mewujudkan persamaan dan perpaduan antara kaum
berani dan tegas • Adil dalam pembahagian ekonomi
• Mempertahan kedaulatan negara

berakhlak bijaksana
mulia AKTIVITI 3

berakidah adil dan Bincangkan satu program yang boleh anda lakukan untuk men-
saksama cungkil bakat kepimpinan yang dapat mencapai wawasan negara
dan global. Sediakan kertas kerja program tersebut.

Info sivik:
Ketahuilah bahawa anda berhak untuk memilih pemimpin yang
berwibawa bagi menerajui negara menjadi sebuah negara yang maju.
Sebagai warganegara yang bertanggungjawab pula, kita mestilah
memilih pemimpin yang benar-benar memenuhi kriteria yang kita
inginkan. Panduan Menulis
Kertas Kerja Program

29
Penilaian Pentaksiran bilik darjah dilakukan secara lisan dan pemerhatian dalam semua aktiviti.

Rumusan

Pemimpin yang berakhlak mulia mampu menarik hati


Pemimpin yang adil menjadi pilihan kerana semua tidak kira kawan atau pun lawan. Akhlaknya yang baik
rakyat akan mendapat hak yang sewajarnya.

Pemimpin berakidah pasti menjalankan


tanggungjawabnya dengan amanah, bersih, Pemimpin yang berani dan tegas bersedia
berhemah dan berintegriti. mengambil risiko terhadap tindakannya. Ketegasan
yang dimiliki pemimpin tersebut juga membuatkan

Pemimpin yang bijaksana dan berilmu


pengetahuan akan membantunya membuat
Pemimpin yang cekal tetap tabah meneruskan
perjuangannya walaupun menghadapi pelbagai
rintangan untuk mencapai matlamat yang dicita-

30
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Jaringan Persahabatan Merentasi 1
Sempadan Jam
Bahasa Melayu

Tingkatan 4 PENGENALAN
Salah satu inovasi tercanggih pada era teknologi digital ini ialah media
sosial. Aplikasi media sosial semakin popular sehingga hampir setiap NOTA GURU
Nilai Teras: individu dalam masyarakat kita menggunakannya saban hari. Keterujaan
Kegembiraan dengan pengalaman baharu untuk menjalinkan silaturahim merentas Nota Rujukan:
sempadan sosial dan geografi telah melahirkan perasaan seronok dan
Konteks: 1.http://iyres.gov.my/index.php/ms/berita-
gembira dalam kalangan pengguna. Walau bagaimanapun, dalam terkini/760-kenapa-pilih-kawan-siber
Global
keasyikan mewujudkan jaringan persahabatan di alam maya ini,
2.www.hmetro.com.my/
pengguna mesti sedar akan hak dan tanggungjawab masing-masing hati/2017/12/295907/keselamatan-di-
supaya teknologi ini menjadi wahana yang membina untuk memperkaya alam-maya
kehidupan kita dan tidak sekali-kali mendatangkan permasalahan yang 3. www.hmetro.com.my/node/868
mengancam keselamatan diri dan pengguna lain.

Persediaan Guru:
Literasi Sivik: Guru perlu mencari maklumat tentang
PENGETAHUAN: kebaikan dan keburukan persahabatan
yang terjalin melalui alam maya supaya
Menjelaskan penggunaan teknologi murid dapat meneliti isu ini dengan men-
secara berhemah semasa menjalinkan dalam. Pengetahuan tentang hak dan
persahabatan menerusi alam maya. tanggungjawab dalam persahabatan alam
maya mesti disampaikan kepada murid.

SOSIOEMOSI:
Mempamerkan sikap rakan yang baik.

TINDAKAN
Bertindak secara asertif untuk
Sumbang saran : Tunjukkan gambar di atas untuk murid berbual-bual
menangani pengaruh negatif rakan.
tentang pengalaman mereka menjalinkan persahabatan di alam maya.

31
Perbincangan Berkumpulan:
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
Tugasan berkumpulan :
• Media sosial seperti Facebook menjadi satu platform untuk kita
menjalinkan persahabatan secara sihat. Sikap rakan yang baik di alam maya tidak sama dengan sikap rakan
• Guru dikehendaki mencetak kad roda di bawah (pastikan saiz yang baik yang sentiasa berdampingan dengan diri kita secara
fizikal. Namun begitu, walaupun kehadiran sesetengah rakan ini
besar) untuk diletakkan pada setiap kumpulan sebagai “alas
hanya di alam maya, mereka tetap mampu memperkaya kenangan
meja”.
dan memberikan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari kita.
• Murid berkongsilah secara bergilir-gilir mengikut soalan pada Gunakan templat peta minda untuk mempamerkan sikap rakan yang
alas meja tersebut tentang media sosial yang digunakan oleh baik. Kemudian, pembentangan “1 Stay 3* Stray” dijalankan.
mereka.

Sikap Rakan yang Baik di Alam Maya

2 4 6 7

Kita berhak untuk berkawan kerana kawan dapat memberikan kegembiraan dalam www.presentationgo.com
kehidupan kita. Namun begitu, dalam kebebasan kita berkawan, kita mesti sedar This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

akan batasannya. Kesedaran ini berserta dengan sikap kita menjadi tanggungjawab
yang perlu kita pikul supaya kita menjadi seorang pengguna Internet yang
berhemah khususnya dalam aspek menjalinkan persahabatan.

32
Daripada perbualan beberapa orang murid dalam kumpulan sembang
AKTIVITI 3 maya Telegram untuk kelas mereka, iaitu 3 Bestari, didapati mereka telah
menunjukkan sikap yang kurang berhemah sebagai pengguna media
Baca kandungan perbualan dalam Kumpulan Telegram Kelas 3 Bestari: sosial. Tindakan mereka ini pasti akan mendatangkan kesan negatif kerana
ahli kumpulan lain akan terpengaruh oleh mereka.
Sebagai seorang sahabat yang baik dan bertanggungjawab,
bagaimanakah anda dapat memberikan teguran yang bersifat asertif
untuk memastikan elemen yang berunsur negatif tidak terus tersebar
dalam media sosial?
Berbincanglah dalam kumpulan anda untuk menulis respons anda
yang dapat mengambil kira hak dan kepentingan setiap pihak, bak
kata peribahasa, seperti menarik rambut di dalam tepung, rambut
jangan putus, tepung jangan berselerak.
Setiap kumpulan perlu memaparkan respons yang ditulis dan dinilai
oleh satu sama lain.
CS

Info Sivik
Hak
SYA
Pengguna media sosial berhak bersuara secara bebas untuk memberikan
pandangan sendiri. Walau bagaimanapun, mereka mesti sedar akan bata-
san hak diri masing-masing.
Tanggungjawab
VIC Pengguna mesti sedar bahawa mereka perlu dipertanggungjawabkan ter-
hadap segala maklumat yang disebarkan atau ditularkan oleh mereka da-
lam media sosial.
Setiap individu juga mesti mengutamakan aspek kegembiraan dengan
memastikan silaturahim yang sihat terjalin secara akrab serta menyedari
hak dan tanggungjawab masing-masing.

SYA

33
Penilaian
Pentaksiran bilik darjah dijalankan secara berterusan dengan berfokus pada kualiti perbincangan murid
secara lisan dan bertulis tentang :
• Cara seseorang itu menjalinkan persahabatan secara berhemah di alam maya,
• Sikap rakan yang baik dan bertanggungjawab (di alam maya)
• Keupayaan mengambil tindakan secara asertif untuk menangani pengaruh negatif sahabat

Sumber Tambahan Kod QR tentang cara


untuk memilih jaringan/ rakan media sosial
Rumusan
secara berhemah, “Choose Your Social
Media Connections Wisely”.

http://www.idtheftcenter.org/

34
MODUL EXEMPLAR
BAHASA INGGERIS
TOPIC
SUBJECT Time:
1
MY MALAYSIA Hour
ENGLISH

Form 4 INTRODUCTION
TEACHER’S NOTES

Core Value: Love for the country can also be called patriotism. One of the ways to show
our patriotism is by upholding the country’s integrity. Besides taking pride in Reference Notes:
Love our origin, arts and culture, we need to stand united and devoted for the
Context: betterment of our nation.
Teacher Readiness:
Global Pre Lesson
Google images

Civic Literacy: Info- Folio

KNOWLEDGE Teacher writes the following question on the board.

Explain the importance of love for How can we show love to our country?
the country Pupils give their ideas and teacher writes them on the
board. Eg. Attend the National Day parade/ Fly the
SOCIOEMOTIONAL: Malaysian
Flag.
Express feelings of pride over the QR Code
wealth of Malaysian arts

ACTION
Practise the spirit in upholding
the good name of Malaysia

37
ACTIVITY1 ACTIVITY 2

Share-N-Turns Group work


Teacher shows a video to the pupils on Malaysian athletes in global Teacher displays pictures of Malaysian arts and explains the richness of
arena.; Based on the video, teacher asks pupils to explain the im- arts in the country.
portance of showing love for the country. Teacher instructs each group to create a flyer/brochure to promote
Teacher asks pupils to sit in groups and each pupil is given a piece of Malaysian arts based on one of the pictures on the board.
paper. Pupils write their responses on the papers and rotate them
around the group.

UNIQUELY MALAYSIA

WAYANG KULIT

38
Assessment
ACTIVITY 3

Pupils are assessed on the level of participation. Each pupil is


1 Stay 3 Stray required to participate at least once and are able to give opin-
ions based on the given situations.
It is the Olympics. How can Malaysians uphold the good name of Malaysia
either as the Olympian or the spectator?

After a few minutes, three members from a group will move to other Summary
groups to give ideas/comments on their friends’ work.
Pupils should
eg. Cheer the Malaysian team.
 explain the importance of showing love for the country.
Win without cheating.
 practise the spirit of upholding the good name of Malaysia.

Civic Information
Right
Every citizen has the right to express their love for the country
Responsibility
Every citizen has the responsibility to uphold the good name of the
country.

Summary

https://youtu.be/YBhCzZEbWCo

39
TITLE
SUBJECT
Time:
MALAYSIAN TRADITIONS AND TABOOS
ENGLISH
1
Form 4 INTRODUCTION TEACHER’S NOTES

Malaysia is a multiracial and multi-ethnic land with Malays, Chinese, Reference Notes:
Core Value
Indians, and indigenous people who all share a unique cultural identity
Mutual Respect
Context:
and yet able to continue the practice of their respective traditions and
Community taboo. To be able to live in peace and harmony we should understand, Teacher Readiness:
respect and adapt ourselves to the rich ,diverse customs and beliefs
Surf the internet,
that has been passed on from generation to generation.
Look for pictures

Google Images
Civic Literacy: Pre Lesson

KNOWLEDGE: Teacher asks pupils to brainstorm ideas based on the


pictures below.
Understand the traditions and taboos of
the various races and ethnicities.

SOCIOEMOTIONAL:
Adapt to the traditions and taboos of
the various races and ethnicities.

ACTION
Accept and respect the traditions and
taboos of the various races and
ethnicities.

40
TOPIC
Subject TIME:
1
SAY NO TO CORRUPTION HOUR
English
INTRODUCTION

Form 5 Corruption is the act of taking and giving money or other valuable gifts for
services rendered in the course of doing one’s job. This raises the question of
integrity and compromises the quality of services provided and in the long run Teacher’s Notes
Core value: affects the country as a whole. A society that is plagued with corruption will
Respect not progress. Therefore, as responsible citizens we must say no to Reference Notes:
Context: corruption.
Country
Teacher Readiness:
Pre Lesson : Teacher elicits response from pupils on corruption.
Info graph
1. What is corruption?
Picture cards
CIVIC LITERACY 2. Why do people accept bribes?

KNOWLEDGE
https://www.sprm.gov.my/
Explain the effects of corruption on
the country.

SOCIOEMOTIONAL
Abstain from giving and accepting
corruption.

ACTION
Reject any forms of bribery for ser-
vices rendered that benefits the giver.

41
ACTIVITY 1 Card Game ACTIVITY 2 SIMULATION ACTIVITY

1. Pupils are divided into groups and each group is given picture
cards that depict situations of corruption. The cards are placed in the Teacher divides pupils into groups of 4 and gives them the
middle of the group. following situation. They are also given roles. Pupils simu-
2. Pupils take turns to pick a card each. They state the corrupt person and late the situation and finally make a decision on bribery.
the effects on the country. E.g. “ Policeman. The effect is …….. ‘
3. Pupils keep the card if they are able to state the effects of corruption.
4. The winner is the pupil with the most number of cards.

It has been your dream to study in this prestigious university . However,


there are many other candidates more eligible than you. You receive a
call from the officer-in-charge that you can secure a place if you give him
‘a gift.’ You are tempted to bribe him.

Roles: Pupil 1 : Pupil who is tempted.


Pupil 2 : Friend who feels it is alright to bribe.
Pupil 3 : The corrupt officer.
Pupil 4 : Policeman who explains the consequences.

42
ACTIVITY 3 ASSESSMENT
NO GIFTS PLEASE

Pupils are assessed on the views given during discussion


as well as their reactions to the situations given.

1. Teacher asks pupils to gather either in front or at the back of the class-
room where there is space. (Not all gifts are bribes)
2. Teacher reads a few situations. Pupils listen and move to the left if
they reject the gift and move to the right if they accept it.
3. Teacher may ask pupils to justify their stance.
SUMMARY
Example of situations:
• Mrs Y meets her daughter’s teacher to clarify her marks. Mrs Y
gives the teacher a watch.
Pupils should
• Sasha gives her teacher a bouquet of flowers on her birthday.
 explain the effects of corruption.
• Mr Chee receives RM50 for polishing his boss’ car.
 make decisions to turn down offers which are corrupt.
• Everyday , Encik Khalid buys breakfast for his manager.
• Mr Maniam ‘s personal assistant gives him a lift home whenever he
sends his car for servicing.

Civic Information
Right
Everyone has the right to live in a corrupt-free society.
Pupils gather . They Responsibility
move either to the
We should neither give nor accept bribery.
right or left.

43
TITLE
SUBJECT Time:
1
Democratic Malaysia Hour
ENGLISH

Form 4
INTRODUCTION TEACHER’S NOTES

Core Value: In Malaysia, we live in a democracy. Democracy is a system of government where Reference Notes:
Responsibility eligible citizens exercise power by voting for their favourite candidates in the pictures
Context: election for public officials. The elected candidates will represent the people in the
Country parliament.
Teacher Readiness :
Surf the internet

Civic Literacy:
Pre Lesson
KNOWLEDGE
Teacher discusses the
Describe the process of election
features of democracy
in Malaysia. with pupils to introduce
the lesson.
Teacher emphasises
that the election is an
SOCIOEMOTIONAL:
important process in a
Proud to be a citizen of Malaysia. democratic country

ACTION
Carry out responsibilities as a
citizen of Malaysia.

44
ACTIVITY1 ACTIVITY 2

Election Process
Teacher asks pupils to match the pictures with the steps of an elec-
tion process and then describe the election process.
Proud I am.

Announcement of winners Nomination of candidates Teacher asks pupils to use symbols of patriotism (Jalur Gemilang,
The Parliament, The Monarch) to show their pride in being a Ma-
Polling by the people Campaigning by candidates laysian by creating slogans/posters/collages/poems/ songs.
Counting of votes

45
Assessment
ACTIVITY 3

Role-Play Pupils are assessed on the level of participation.


Teacher facilitates a role-play activity that briefly depicts the process Each pupil is required to participate at least once and are able to
of election in the democratic system. give opinions based on the given situations.
Pupils play the roles of candidates and voters.
1. Two candidates are nominated for the position of class
leader.
2. A list of names is passed around the class. A few names Summary
are deliberately left out to prompt a discussion on the re-
sponsibility of ‘registering’ themselves as voters.
3. Candidates give a short speech to promote themselves.
4. Voters write the name of their preferred choice on a piece Pupils should :
of paper.  be able to explain the process of election in a democratic
5. The votes are counted. system.
6. Teacher announces the candidate who gets the most
votes as the leader.  know their responsibilities as citizens of Malaysia.

Civic Info
Right: Every citizen aged 21 and over has the right to vote.

Responsibility: Every citizen should vote on election day.

Every citizen has the responsibility to choose the most proper and appropriate
candidate.

46
TITLE
SUBJECT Time:
1
Manage Your Finance Hour
ENGLISH

Form 5
INTRODUCTION TEACHER’S NOTES

Core Value: Financial Management means planning, organising and controlling monetary
Responsibility resources. It is vital to manage personal finances for a financially secure future Reference Notes:
and a better quality of life.
Context: Internet
Oneself Teacher Readiness:
General knowledge on fi-
Open a saving account nances
Civic Literacy:
KNOWLEDGE
Buy what you need
State the peer influence that affects
the spending decisions.

Plan your expenditure Avoid impulse buying


SOCIOEMOTIONAL:
Be grateful with efficient financial
management.

ACTION
Spend wisely.

47
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2
Teacher projects an image of RM100,000.00 and pictures of items Teacher asks pupils to chart their sources of income and the amount
that they can spend on. Pupils are given one minute to pick the things for a year. Pupils write their expenses and check their balance. Pupils
they want. The idea is to create urgency to spend the money. Pupils justify their financial management to their shoulder partners.
discuss with their shoulder partners if they have spent the money
wisely and justify their answers. Teacher selects a few pupils to share
their views. Income Amount( RM)

School allowance

Festive season collection

Birthday gifts

Total
Expenses Amount( RM)

Books

Stationery

Movies

Karaoke
New luxury house
Overseas holiday RM Mercedes Maybach down Total
RM 30,000.00 down
20,000.00 payment RM 50,000.00
Income minus expenses=RM

JUSTIFICATION

Luxury Condominium
Latest IPhone Superbike RM
RM5,000.00 80,000.00 Down payment RM
20,000.00

48
Assessment
ACTIVITY 3

Gallery Walk: Teacher places the following situations in various plac-


es around the class. Teacher asks pupils to move in groups of four
to give opinions on the following situations. Teacher will later share Pupils are assessed on the level of participation. Each pupil is
the responses required to participate at least once and are able to give
opinions based on the given situations.

Summary
Your friend took you to an expensive shopping outlet. He
pressured to buy things there and you didn't want your
friend to think less of you. How would you respond? Pupils should:
 know how to plan their financial matters effectively and
spend wisely.
A latest phone has been launched by a top brand. Your
 Avoid per pressure in a constructive manner.
friend is convincing you to buy this expensive phone. What
would you say to him/her?  value the contributions of people with disabilities.

Civic Info
Right: Everyone has the right to spend money
Your friend is contributing RM 5 to Suria old Folk’s Home
wisely and avoid peer pressure.
every month. She wants you to do the same. What would be
your opinion? Responsibility: Everyone must plan their financial
matters effectively for a secure future.

Your friend insists that you should go with him/her to the video
arcade because he is bored of studying. What would be your
decision? Explain.

49
TITLE
ENGLISH Time:

BELIEVE YOU CAN 1


SUBJECT

Form 5 INTRODUCTION
TEACHER’S NOTES
Life is always full of challenges and in every phase we are bound to
Core Value
Happiness face failures. One should believe in oneself , be brave and find ways
Teachers Reference
to overcome setbacks. Being optimistic and responsible in enduring
Context: obstacles and hardship will surely help you to rise from failures.
Oneself

Teachers Readiness:
Pre Lesson Surf the internet
Civic Literacy:
Teacher elicits response from pupils .
KNOWLEDGE:
Look at the picture below. Have you been in this situa-
Identify ways to overcome challenges tion before? How did you feel?
and rise from failures

SOCIO EMOTION:
Display bravery and optimism in all situa-
tions

ACTION
Able to adapt oneself and find solutions

50
ACTIVITY 2
ACTIVITY 1 JOT THOUGHTS CHOICE BOARD

• Referring to the situation in the pre lesson, teacher asks pupils to Pupils work in groups. Each group is given a situation.
identify ways one can improve their grades. Every pupil is given E.g A friend who has lost his/ her leg in an accident.
1 minute to write as many as they can.
A loved one has passed away.
• After one minute, pupils discuss with their group members the
It was your dream to be the Head Prefect. But you
three best solutions.
were not chosen.
• Teacher then walks around an adds on another challenge to
each group. eg. Your father has lost his job. He can’t send you Pupils work in groups and come up with one way to motivate the
for tuition / You fracture your right arm. person in the situation. They have to choose one of the following.
Pupils present.
• Pupils will then have to think of other ways to improve their
grades.
• Group representatives present.

Compose a song Write a poem

Message of advise Any other suitable


way

51
ACTIVITY 3 Assessment

Teacher poses a situation. Pupils work in groups to brainstorm ideas .


Pupils are assessed on the level of participation.
Situation: After your small light aircraft crashes, your group, wearing casual
Each pupil is required to participate at least once and
clothing, is stranded on a forested mountain (you are not sure of your wherea-
bouts, and radio contact was lost one hour before you crashed, so the search are able to give opinions based on the given situations.
operation has no precise idea of your location either). The plane is about to burst
into flames and you have a few moments to gather some items. Aside from the
clothes you are wearing ,you have no other items. It is possible that you may be
within mobile phone signal range, but unlikely.
Your aim is to survive as a group until rescued. From the following list choose
ten items that you would take from the plane.
Summary

Pupils should :
• show optimism in overcoming challenges.

• know how to rise from failures.

Civic Information
Right :
Everyone has the right to talk to someone when he or she
faces a problem.
Responsibility:
It is the responsibility of every pupil to be optimistic and brave
in overcome challenges.
interest and take pride in the achievements of their country.

52
TOPIC
SUBJECT TIME:
Live Moderately, Be Happy 1
HOUR
ENGLISH
INTRODUCTION
Moderation is the keyword for a balanced lifestyle. It is important that one learns
FORM 5 to live within one’s means by planning their expenditure and savings
accordingly. Differences in background, income and socioeconomic status are Teacher’s Notes
inevitable . However, being thankful for what one has will eventually lead to
Core Value
happiness.
Happiness Reference Notes:
Context:
Frugal Saver : Very good Status Seeker :Can be
Community
saver but cuts down spend- a very good saver but
ing to the extremes.
Teacher Readiness:
often has the desire to
show off wealth. Teacher prepares
materials needed and
Civic Literacy knows about Spender
Personality.
KNOWLEDGE
Understand how to live
moderately.
Spendthrift : Carefree with Social Spender: Good sav-
money. Sees money as some- er but can easily be influ-
SOCIOEMOTIONAL
enced by peers to spend
Be thankful for your family. thing to be enjoyed Pre Lesson
Teacher asks pupils to
look at the ‘Spender
Personality ‘ and decide
ACTION on their personality type
Do not look down on one’s job Stress shopper : Strongly focused on Minimalist : Being rich is not important..
and family status. the future and is a good saver. But tend Capable of modest savings.. Does not
to overspend when stressed. need to have a good time with firiends

53
Think Pair Share GALLERY WALK
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2

Teacher elicits response from pupils.


Pupils work in groups and create a Thankful Tree. Each pupil
1. What are the strengths of your personality? writes on the leaves about their family and why they are
2. What are the weaknesses? thankful for what they have. Eg. I am thankful for my small yet
cosy home / Thank you for your love, mom.
3. What can you do to ensure that you spend moderately?
The trees are put up on the wall and a gallery walk is carried
out.

Pupils write down the answers and then discuss with their shoulder
partners. Then they discuss in their table group and describe a person-
ality type that is ideal for modest spending.
Be moderate in your spending habits, and you will be happy!

A SAMPLE

54
ASSESSMENT
Roleplay
ACTIVITY 3 “What would we do without you?”
Pupils are assessed through their level of participation.
Each pupil must participate at least one.

 Pupils sit in groups. Each pupil picks picture card of a job. SUMMARY
 Step 1. Pupils take turns to introduce themselves . e.g. ‘” am a gar-
bage collector . I earn RM 1000 a month.”
Pupils should :
 Step 2. Pupils take turns say to any one of their group members
how important their job is. e.g. garbage collector ‘”Without you the  explain what it means to spend moderately.
whole neighbourhood will be smelly. Thank you for keeping our sur-  show thankfulness for what they have.
roundings clean. What would we do without you?’”
 respect people of all status.
 All the jobs must be discussed.

Civic Information
Right
Everyone has the right to be happy with what I
have.
Responsibility
Examples of jobs: cleaners, contractors, sewage cleaners, It is our responsibility to spend within our means.
drivers, security guards or any job which is not appreciated.

55
MODUL EXEMPLAR
PENDIDIKAN ISLAM
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Pengukuhan Jati Diri Anak 1
Pendidikan Jam
Islam Malaysia
Tingkatan 4 PENGENALAN

Nilai Teras:
Apakah yang dimaksudkan dengan jati diri? NOTA GURU
Jati diri secara amnya membawa maksud rangkuman nilai, budaya,
Kasih Sayang Nota Rujukan:
bahasa, pegangan, fahaman, dan pandangan sesuatu kaum. Manifes-
Konteks: tasi dari nilai-nilai tersebut membentuk watak dan sifat peribadi, cara DSKP Pendidikan Islam
berfikir, cara hidup dan penampilan diri yang melambangkan tradisi Tingkatan 5 (Kefahaman
Masyarakat, negara bangsa dan jati diri kaumnya. Ayat) Surah al-Mukminun : 1
dan global
-11

Literasi Sivik: Jati diri muslim pada asasnya diben- HSP KBSM Tingkatan 4
tuk oleh akidah yang bertunjangkan (Ayat Kefahaman))
PENGETAHUAN:
tauhid kepada Allah, pelaksanaan Buku Teks Tingkatan 4 :
Menghuraikan ciri-ciri warga-
Ibadah dan penghayatan akhlak
negara Malaysia yang Tilawah al-Quran : Ciri Muk-
mahmudah.
bertanggungjawab min Berjaya dan Nasihat
Luqman al-Hakim
SOSIOEMOSI:
Persediaan Guru:
Mengekpresikan sifat jati diri
perlu diasuh dan ditanam da- Kertas mahjung / kad ma-
lam diri semenjak awal nila / kertas A3 / A4

TINDAKAN ٦٨١ ‫ور‬ َ ‫َوإِن تَصۡ بِ ُرواْ َوتَتَّقُواْ فَإِ َّن َٰ َذ ِل َك ِم ۡن‬
ِ ‫ع ۡز ِم ۡٱۡل ُ ُم‬ Marker pelbagai warna
Artikel yang telah dicetak
Menunjukkan perlakuan Maksud : “Dan jika kamu bersabar dan bertaqwa, maka
(jika perlu)
danjati diri warganegara yang sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang
baik dalam pelbagai situasi diutamakan” (Ali Imran : 186) Peta i-THINK (kosong)

59
Aktiviti Perbincangan
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 Aktiviti “Goldfsh Bowl”
Think-Pair-Share

Seorang pelajar diminta membaca teks khutbah Jumaat yang


bertajuk “Pembinaan Jati Diri Muslim” PAK 21
Pelajar lain diminta mendengar, memahami dan mencatat isi-isi
penting daripada khutbah tersebut. PENGETAHUAN KEMAHIRAN PERWATAKAN

Pelajar melaksanakan aktiviti Think-Pair-Share .  Kerja Sepasukan • Prihatin


• Bersifat Ingin
Setiap pelajar membuat rumusan yang dicatatkan dalam peta i-  Pemikir • Patriotik
Tahu
THINK Pelbagai Alir.  Mahir • Berprinsip
• Bermaklumat
Sumber : Berkomunikasi • Berdaya tahan
https://shafiqolbu.wordpress.com/2014/11/21/kj-
membina-jati-diri-muslim/
Pembentukan jati diri bermula dari awal kelahiran dan terus
dipupuk pada frasa bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa.
• Bincangkan bagaimanakah pembentukan ini boleh
dilakukan dalam diri murid berpandukan hasrat PAK 21
seperti di atas.
Kumpulan 1 dan 2 : aspek pengetahuan
Kumpulan 3 dan 4 : aspek kemahiran
Kumpulan 5 dan 6 : aspek perwatakan
• Pembentangan di hadapan kelas oleh setiap kumpulan.
• Membuat rumusan dapatan pembentangan

60
AKTIVITI 3 Maklumat tambahan...
Aktiviti Sumbangsaran

Bincangkan
Sumber : dalam kumpulan
https://www.bharian.com.my/node/123202

Sumber :
http://www.astroawani.com/berita-
malaysia/5tahun2020-patriotisme-bina-jati-diri-
masyarakat-58329

PENGUKUHAN
Rukun Negara yang mula diperkenal pada 31 Ogos 1970, sebagai
peranti sosiobudaya mengenai kehidupan rakyat Malaysia yang
berkongsi sejarah negara, tradisi dan nilai timur sepunya, bahasa
kebangsaan dan aspirasi yang sama, tidak pun dimanfaatkan Pembentukan jati diri muslim juga boleh difahami
sepenuhnya. Ia lebih banyak dihafal untuk mengingati sejumlah prinsip menerusi tadabbur ayat-ayat al-Quran berikut :
di dalamnya, tidak pernah dilaksanakan dalam bentuk serius melalui
• surah Luqman :ayat 12-19
penghayatan yang rinci untuk menonjolkan bukan sahaja kepentingann-
ya, tetapi kemuliaannya dalam pembentukan negara bangsa kita. • Surah al-Sajdah : ayat 15-16

PERSOALANNYA… Tugasan :
Apakah sumbangan anda terhadap pembentukan Sediakan satu teks syarahan yang bertajuk :
negara bangsa Malaysia yang disegani. 1. Akidah asas Pembentukan Jati Diri Muslim
Bagaimanakah anda sebagai pelajar boleh 2. Saidina Ali Bin Abi Talib Contoh Remaja
menghayati Rukun Negara ini bagi melahirkan Cemerlang
warganegara yang mempunyai jati diri yang utuh.

61
PENTAKSIRAN Bagaimana membina kekuatan hubungan anak
dengan Allah SWT…
• mendidiknya berpandukan al-Quran dan Sunnah
• Ibu bapa menjadi teladan terbaik
1. Pemerhatian : keaktifan murid dalam aktiviti perbincangan • Wujudkan persekitaran yang islamik
kumpulan dan sumbangsaran
• memberi gambaran yang benar tentang Allah SWT
2. Ketepatan fakta dan hujah murid dalam sesi soal jawab dan
• kongsikan cerita sirah Rasulullah SAW dan para
sumbangsaran
sahabat
3. Teks syarahan
• yakinkan bahawa Allah SWT adalah autoriti dalam
segala tindakan dan perlakuan

INFO SIVIK

RUMUSAN Murid memahami dan dapat menjelas-


kan : Hak :
1. maksud jati diri secara umum dan Hak untuk membina keperibadian dan
khusus mendapat sokongan untuk menikmati ke-
2. ciri-ciri jati diri yang baik hidupan yang aman dan harmoni
3. pembentukan jati diri anak Malaysia Tanggungjawab :
dan jati diri muslim
Peka dan prihatin terhadap keperluan orang
4. Peranan individu dalam masyarakat lain dan bekerjasama serta bertoleransi agar
dan negara kehidupan dapat dinikmati bersama.

62
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Pemeliharaan dan Pemuliharaan Flora 1
Pendidikan Jam
Islam
dan Fauna
Tingkatan 5 PENGENALAN
Negara kita amat terkenal dengan keindahan alam yang mengandungi
Nilai Teras: pelbagai jenis flora dan fauna yang mempersonakan. Kita sebagai rakyat
NOTA GURU
Kasih Sayang Malaysia perlu bersyukur dengan nikmat ini dan sewajarnya memelihara dan
memulihara alam ini agar dapat dimanfaatkan hingga ke generasi akan Nota Rujukan:
Konteks: datang. DSKP Pendidikan Islam Ting-
Masyarakat, negara katan 5 (Akhlak Islamiah)
dan global HSP KBSM Tingkatan 5 (Adab)
Pembangunan lestari atau pembangunan
secara berkekalan adalah satu konsep Buku Teks Tingkatan 5 : Adab
Literasi Sivik: kemajuan pembangunan yang mengekalkan Memelihara dan Memulihara
sumber alam semula jadi dan ekosistemnya Alam
PENGETAHUAN: bagi memenuhi keperluan generasi kini tanpa Persediaan Guru:
Menjelaskan kepentingan menjejaskan kepentingan generasi akan
Kertas mahjung / kad manila /
pemeliharaan dan pemuli- datang.
kertas A3 / A4
Marker pelbagai warna
SOSIOEMOSI:
Mengekpresikan perasaan
‫اس ِليُذِيقَ ُهم‬ َ ‫سا ُد ِفي ۡٱل َب ِر َو ۡٱل َب ۡح ِر ِب َما َك‬
ِ َّ‫س َب ۡت أ َ ۡيدِي ٱلن‬ َ َ‫ظ َه َر ۡٱلف‬
َ
Artikel yang telah dicetak (jika
sayang akan flora dan ١٦ َ‫ض ٱلَّذِي َع ِملُواْ لَ َعلَّ ُه ۡم َي ۡر ِجعُون‬ َ ۡ‫َبع‬ perlu)
Peta i-THINK (kosong)
41. Terjemahan: Telah berlaku kerosakan di darat dan di laut
TINDAKAN kesan daripada perbuatan manusia, demikian (supaya Allah)
merasakan kepada mereka terhadap (kerosakan) yang mereka
Memelihara dan lakukan, semoga mereka kembali bertaubat. (Al-Ruum : 41)
memulihara flora dan

63
Aktiviti Perbincangan Kumpulan
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 Aktiviti “I see, I think, I wonder”
Rainbows Group

ISU ALAM SEKITAR


Kumpulan 1 : maksud pemeliharaan, pemuliharaan dan lkon 1. Pelupusan spesis flora dan fauna
alam / flora dan fauna serta dalil naqli 2. Penebangan hutan
Kumpulan 2 : cara memelihara dan memulihara alam / lestari 3. Hakisan tanah / Pencemaran tanah / pemendapan
alam asid di permukaan bumi
Kumpulan 3 : kepentingan menjaga alam / flora dan fauna 4. Pencemaran udara , air, udara
Kumpulan 4 : akibat tidak memelihara dan memulihara alam 5. Pemanasan bumi / kesan rumah hijau
Kumpulan 5 : isu-isu alam sekitar 6. Penipisan lapisan ozon

Setiap kumpulan diberi gambar berkaitan isu alam sekitar


dan diminta membincangkannya dari aspek kesan dan jalan
penyelesaiannya.
Maklumat tambahan berkaitan lestari alam...

Sumber :
http://www.utusan.com.my/rencana/utama/bersama
-merealisasikan-kehidupan-lestari-1.462319

Sumber :
https://www.slideshare.net/SuhaiminIsnen/pendidikan-
lestari-alam-sekitar-lass3013-sejarah-dan-konsep-
pembangunan-lestari

64
AKTIVITI 3 Aktiviti Sumbangsaran
Apakah yang akan anda lakukan jika…

Bincangkan dalam kumpulan


1. pokok bunga di taman sekolah kering dan hampir layu
Alam sekitar merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna.
Pemuliharaan terhadap alam sekitar adalah amat penting untuk
mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Kedua-duanya memainkan 2. Rakan anda memetik bunga di taman sekolah sekadar
peranan dalam mengekalkan alam semula jadi dan setiap satunya untuk bermain-main
mempunyai rantaian yang mengikat antara satu sama lain. Flora dan
fauna merupakan biodiversiti yang tidak boleh dipisahkan. 3. Menemui lima ekor anak kucing baru lahir ditinggalkan
dalam kotak di luar pagar rumah anda

4. Diberi benih bunga/ pokok hiasan

 Berdasarkan pernyataan di atas, bincangkan peranan dan 5. Sekumpulan kanak-kanak membaling seekor monyet
tanggungjawab anda bagi memastikan kestabilan dan yang terikat dengan batu
kesinambungan biodiversiti ini terpelihara.
 Senaraikan cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh Kelab
Alam Sekitar / Rakan Alam Sekitar (RAS) sekolah bagi memelihara
dan memulihara habitat flora dan fauna.

KRAFTANGAN……
Senaraikan kraftangan yang
boleh dihasilkan daripada
daripada flora dan fauna.
Cuba anda hasilkan satu
kraftangan daripada flora dan
fauna.

65
PENTAKSIRAN

1. Pemerhatian : keaktifan murid dalam aktiviti perbincangan


kumpulan dan sumbangsaran
2. Ketepatan fakta dan hujah murid dalam sesi soal jawab dan
sumbangsaran

RUMUSAN INFO SIVIK

Murid memahami dan dapat menjelaskan : Hak :


1. maksud pemeliharaan dan pemuliharaan Hak untuk menikmati keindahan alam , flora
beserta contoh dan fauna serta faedah daripadanya.
2. faktor berlaku kerosakan dan pelupusan flora Tanggungjawab :
dan fauna
Peka dan prihatin terhadap keperluan alam,
3. Cara memulihara alam, flora dan fauna
flora dan fauna serta bekerjasama memelihara
4. Peranan individu dan masyarakat dalam dan memuliharanya agar dapat dinikmati
memelihara dan memulihara flora dan fauna bersama.

66
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Menghormati Keperibadian Individu 1
Pendidikan Jam
Islam PENGENALAN

Tingkatan 4 Manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan
manusia lain. Setiap individu dalam masyaraakat saling lengkap melengkapi

Nilai Teras:
bagi menjalani kehidupan yang sempurna. Justeru setiap individu NOTA GURU
mempunyai hak untuk mendapat layanan yang sewajarnya begitu juga,
Hormat menghormati bertanggungjawab untuk menghormati hak individu lain. Nilai hormat Nota Rujukan:
Konteks: menghormati iaitu menghargai dan memuliakan individu atau institusi sosial
dengan layanan yang sopan perlu diamalkan agar keharmonian hidup DSKP Pendidikan Islam
Diri, Keluarga, Sekolah Tingkatan 4
masyarakat terjamin.
Masyarakat, Negara
dan Global Bagaimanakah cara menghormati keperibadian individu? (Akhlak Islamiah)

Menghormati sifat tersendiri yang ada pada setiap individu, terutamanya Buku Teks Tingkatan 4 :
Literasi Sivik: golongan yang kurang bernasib baik . Adab Menjaga Orang Sakit
(mukasurat 244)
PENGETAHUAN: Bahan bantu:
Persediaan Guru:
Menjelaskan kepentingan https://www.hmetro.com.my/addin/2018/12/401022/rasulullah-hormat-hak-
Kertas mahjung / kad ma-
menghormati keperibadian manusia
nila / kertas A3 / A4
individu http://www.muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/1822-bayan-linnas-siri-41-
Marker pelbagai warna
SOSIOEMOSI: menyantuni-golongan-oku
Artikel yang telah dicetak
Menghormati dan empati
(jika perlu)
terhadap golonggan yang
kurang bernasib baik. Peta i-THINK (kosong)

TINDAKAN Maksud Firman Allah: “… berbuat baiklah (kepada hamba-hamba


Allah) sebagaimanan Allah berbuat baik kepada kamu ..”
Membantu golongan yang
kurang bernasib baik / OKU (al Qasas : ayat 77)
dengan pelbagai cara

67
SUMBANGSARAN (Pengukuhan)
AKTIVITI 1 Aktiviti Perbincangan Kumpulan

Buktikan Maksud al Hadis


kebenaran
1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan dan diberi tajuk Sayangilah makhluk yang ada di bumi nescaya
pernyataan ini...
yang ada di langit akan menyayangimu…
perbincangan :
( Riwayat At Thabarani )

Kumpulan 1 : Golongan kurang upaya yang terdapat dalam

kalangan masyarakat.

Kumpulan 2 : Hak individu yang perlu dihormati.


AKTIVITI 2 Pakai Kasut Mereka
Kumpulan 3 : Cara menghormati hak individu.

Kumpulan 4 : Kepentingan menghormati hak individu


1 2 3
Kumpulan 5 : Cara mendidik masyarakat mengamalkan sifat
menghormati keperibadian individu.
2. Murid menyediakan bahan pembentangan menggunakan
kertas mahjung / kad Manila / kertas A3 / media lain

Bahan bantu :

http://tanlt.tripod.com/hormat.htm
Ambil satu nombor

Ceritakan pengalaman kehidupan anda sepanjang satu


hari dalam keadan seperti gambar yang anda pilih. Apakah
perasaan dan harapan anda dalam situasi sebegitu?

68
AKTIVITI 3 Projek Kami Prihatin

 Murid mengadakan perbincangan kelas mengikut langkah di bawah. Bincangkan dalam kumpulan
 Catatkan keputusan perbincangan.

 Tetapkan pelaksanaan projek

Bincangkan…
Setiap individu mempunyai sifat fizikal, bakat, potensi
dan pemikiran yang berbeza.
L1 Kenal pasti rakan sekolah yang tergolong dalam
Bagaimanakah anda menghormati kepelbagaian
orang yang memerlukan bantuan.
perbezaan ini?

Kenal pasti kesusahan yang mereka hadapi yang


L2
boleh kamu bantu

Bincangkan beberapa bantuan yang boleh diberikan


L3

Pilih satu bantuan yang sesuai dan mampu dil-


L4
aksanakan

Bincangkan cara pelaksanaan bantuan tersebut


L5

69
PENTAKSIRAN Saya faham dan akan berusaha sungguh-
sungguh beradab prihatin dan menghormati
orang yang kurang upaya dan memerlukan
bantuan.
1. Pemerhatian : keaktifan murid dalam dalam
memberikan pandangan, tingkahlaku dan
penglibatan dalam semua aktiviti. Saya faham dan akan berusaha beradab
prihatin dan menghormati orang yang
2. Ketepatan fakta dan hujah murid dalam sesi soal
kurang upaya dan memerlukan bantuan.
jawab dan simulasi

Saya kurang faham tetapi saya akan


cuba amalkan jika ada kepentingannya
kepada saya

INFO SIVIK
Murid memahami dan dapat menjelaskan :
RUMUSAN
1. Maksud menghormati keperibadian Hak :
individu
Hak untuk diberi layanan sopan dan dihormati
2. Cara menghormati hak individu. sebagai manusia yang bermaruah
3. Kepentingan mengamalkan sifat Tanggungjawab :
menghormati keperibadian individu
dalam mayarakat Menyedari dan mengamalkan tatacara
perhubungan yang baik dan berhemah sesama
manusia bagi mewujudkan kegembiraan dan
keharmonian.

70
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Menghormati Dasar Sesebuah 1
Pendidikan Jam
Islam
Negara
Tingkatan 5 PENGENALAN
Dasar luar didefinisikan sebagai matlamat, rancangan dan tindakan NOTA GURU
Nilai Teras:
yang dijalankan oleh sesebuah negara dalam usaha untuk berhubung
Hormat dengan sesebuah negara . Objektif asas dan utama Dasar Luar Nota Rujukan:
menghormati
Malaysia adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional di DSKP Pendidikan Islam Ting-
Konteks: arena antarabangsa sekaligus di pentas dunia . katan 5 (Akhlak Islamiah)
Masyarakat, negara
Buku Teks Tingkatan 5:
dan global
Mungkar Dicegah Hidup Berkat
Dasar perlu untuk menjaga dan (mukasurat 265)
mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan
Literasi Sivik: sesebuah negara . Persediaan Guru:
Kertas mahjung / kad manila /
PENGETAHUAN:
kertas A3 / A4
Menyatakan kepentingan
Apakah peranan anda untuk mengekalkan Marker pelbagai warna
menghormati dasar
kedaulatan negara tetap terpelihara?...

Artikel yang telah dicetak (jika


SOSIOEMOSI: perlu)
Menunjukkan erti kebeba- [Doa yang diiamalkan oleh Rasulullah SAW]
Peta i-THINK (kosong)
san dan keamanan " ،‫ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي‬،‫اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري‬
serantau ‫ واجعل‬،‫ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير‬،‫وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي‬
"‫‏الموت راحة لي من كل شر‏‬
TINDAKAN Maksudnya: “Ya Allah perbaikanlah agamaku yang memelihara urusanku,perbaikanlah
duniaku yang padanya aku menjalani kehidupan, perbaikanlah akhiratku yang tempat
Melaksanakan tanggungja-
kembaliku, jadikanlah kehidupanku bagiku menambah kebaikan dan jadikanlah tempat
wab dalam mengekalkan untuk aku berehat daripada kejahatan “
keamanan sejagat

71
Aktiviti Perbincangan Kumpulan
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 Aktiviti Three stray, one stay
Six Thinking Hats

1 Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberi tajuk


perbincangan : (Six Thinking Hats)

Kumpulan 1 (Topi Putih) : informasi / data dasar negara lain


Kumpulan 2 (Topi Hitam) : risiko tidak menghormati dasar
Kumpulan 3 (Topi Kuning) : manfaat menghormati dasar
Kumpulan 4 ( Topi Merah) : perasaan menjadi warganegara
Kumpulan 5 (Topi Hijau) : solusi / penyelesaian masalah
memartabatkan nama negara
Kumpulan 6 (Topi Biru) : pelaksana dasar sebagai pelajar
terhadap negara
2. Murid menyediakan bahan pembentangan menggunakan kertas 1 Murid melaksanakan aktiviti ‘Three stray ,one stay’
mahjung / kad Manila / kertas A3 / media lain
untuk berkongsi maklumat perbincangan
kumpulan
Sumber :
2. setiap murid mencatat isi penting dari setiap
http://www.pmo.gov.my/dokumenattached/
kumpulan semasa aktiviti
Dasar/DASAR_LUAR_NEGARA.pdf
3. murid kembali berada dalam kumpulan masing-masing
dan melengkapkan lembaran kerja diedarkan oleh guru

4. 2 kumpulan dipilih untuk membentangkan hasil


keseluruhan perbincangan
Sumber : https://
www.slideshare.net/ 5. guru merumuskan hasil pembelajaran berdasarkan
sejarahkkb/40-dasar-dasar-luar pembentangan dan perbincangan.

72
http://
AKTIVITI 3 Aktiviti Simulasi Perbahasan Ala Parlimen pmr.penerangan.gov.my/
index.php/maklumat-
kenegaraan/1358-maklumat
1. Kumpulan 6 (Topi Biru) dilantik sebagai SpeakerDewan
Bincangkan dalam kumpulan
-kenegaraan/dasar-dasar-
2. Kumpulan 1 dan 3 memberi usul tentang isu yang dberi negara/243-dasar-
penerapan-nilai-nilai-islam-
3. Kumpulan 2 dan 4 menjadi pembangkang menolak usul
4. Kumpulan 5 memberi ulasan pada hasil perbahasan
5. Guru membimbing perbincangan dan membuat rumusan Negara yang maju memerlukan hubungan yang baik
dengan negara lain khususnya dalam hubungan
perdagangan .

PERBAHASAN ALA PARLIMEN TENTANG ISU


DASAR PENERAPAN ISLAM DALAM PENDIDIKAN
Agenda 1 : Ucapan alu-aluan Speaker Dewan Rakyat
Agenda 2 : Pembentangan dari kumpulan memberi usul
Agenda 3 : Pembentangan oleh kumpulan pembangkang
Agenda 4 : Ulasan keputusan perbahasan oleh kumpulan 5
Agenda 5 : Penutup dan ulasan guru

73
PENTAKSIRAN
‫ظ َر إِلَى‬ َ ‫سلَّ َم َكانَ إِذَا قَد َِم ِم ْن‬
َ َ‫سفَ ٍر فَن‬ َّ ‫صلَّى‬
َ ‫َّللاُ َعلَ ْي ِه َو‬ َ ‫ي‬ َّ ِ‫َع ْن أَن ٍَس أ َ َّن النَّب‬
‫ض َع نَاقَتَهُ َوإِ ْن َكانَ َعلَى َدابَّ ٍة َح َّر َك َها ِم ْن ُحبِ َها‬ َ ‫ت ْال َمدِينَ ِة أ َ ْو‬ ِ ‫ُجد َُرا‬
َ ْ
‫ض ِل ال َمدِينَ ِة َو َعلى َم ْش ُرو‬ َ
ْ ‫ث َد ََللة َعلى َف‬ٌ َ ْ
ِ ‫ َوفِي ال َحدِي‬..
1. Pemerhatian : keaktifan murid dalam aktiviti perb-
incangan kumpulan dan ‘Three stray , one stay . ‫ين إِلَ ْي ِه‬ َ ‫الو‬
ِ ِ‫ط ِن وال َحن‬ َ ‫ب‬ ِ ‫ِعيَّة ُح‬
2. Ketepatan fakta dan hujah murid dalam sesi soal ja- Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Anas; bahwa Nabi SAW ketika
wab dan simulasi serta perbahasan ala Parlimen kembali dari berpergian, dan melihat dinding-dinding madinah be-
yang dihasilkan liau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta
maka beliau menggerakkanya (untuk mempercepat) karena
kecintaan beliau pada Madinah. (HR. Bukhari, Ibnu Hibban, dan
Tirmidzi).

Murid memahami dan dapat menjelas- INFO SIVIK


kan :
RUMUSAN
1. maksud dasar luar negara dan
Hak :
memberi beberapa contoh dasar
luar kerajaan Malaysia Hak rakyat untuk mendapat layanan baik
2. implikasi tidak menghormati sebagai manusia yang bermaruah serta hak
dasar luar negara memberi pandangan.
3. cara beradab dengan dasar Tanggungjawab :
luar kerajaan Maalaysia
Peka dan prihatin akan kepentingan dasar luar
4 peranan anda sebagai pelajar negara bagi mewujudkan kehidupan yang baik
untuk memastikan dasar luar saling berkasih saying, harmoni dan
negara diaplikasikan di sekolah mengekalkan kemanan serantau

74
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Pengurusan Kewangan 1
Pendidikan Jam
Islam PENGENALAN

Tingkatan 4 Perancangan Kewangan Peribadi adalah suatu ilmu yang bernilai dalam
kehidupan seharian kerana punca utama masalah kewangan bukanlah
berpunca daripada daripada berapa banyak yang anda dapat, tetapi NOTA GURU
Nilai Teras: bagaimana tabiat pengurusan kewangan anda.
Bertanggungjawab Nota Rujukan:

Konteks: Apakah yang perlu anda lakukan? HSP Pendidikan Islam Ting-
katan 4
Masyarakat, negara 1. Mendahulukan barang yang penting.
dan global (Ibadah)
2. Elak pembaziran.
DSKP Tingkatan 4: 4.23
3. Menabung. (Muamalah dalam Islam)
Literasi Sivik:
4. Elak hutang Buku Teks Tingkatan 4 : Jual
PENGETAHUAN: beli (mukasurat 147)

Menjelaskan kepentingan Persediaan Guru:


Tahukah anda ?
bertanggungjawab ter- Kertas mahjung / kad manila /
Antara cara untuk menjana kewangan kertas A3 / A4
ialah dengan berjualbeli.
Marker pelbagai warna
SOSIOEMOSI:
Artikel yang telah dicetak (jika
Bersyukur dengan pengu- perlu)
rusan kewangan yang
cekap. ْ‫ٱلربَ َٰو ْۚا‬
ِ ‫ٱَّللُ ۡٱلبَ ۡي َع َو َح َّر َم‬
َّ ‫َوأ َ َح َّل‬ Peta i-THINK (kosong)

Maksud : “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan


TINDAKAN mengharamkan riba’...” (al Baqarah: ayat 275)
Berhemat dalam ber-
belanja.

75
SUMBANGSARAN (Pengukuhan)
AKTIVITI 1 Pembentangan Hasil Sendiriangan Kumpulan

1. Murid dalam kumpulan membuat pembentangan hasil dapa- Mengapakah berlaku


tan kepada keseluruhan kelas : demikian dalam
masyarkat

Kumpulan 1: pengertian jual beli

Kumpulan 2: rukun jual beli

Kumpulan 3: jual beli yang dilarang dan tidak sah

Kumpulan 4 : jual beli yang dilarang tetapi sah

Kumpulan 5 :kesan menipu dalam jualbeli kepada masyarakat

2. Murid menyediakan bahan pembentangan menggunakan


kertas mahjung / kad manila / kertas A3 / media lain

AKTIVITI 2
Sumber :
https://www.academia.edu/34964326/

Sumber :
https://www.academia.edu/9150165/
Definisikomunikasi-121129193732-

76
AKTIVITI 3 Aktiviti Simulasi ‫َل َٰ ٓيَأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ََل ت َ ۡأ ُكلُ ٓواْ أ َ ۡم َٰ َولَ ُكم بَ ۡينَ ُكم‬
‫اض ِمن ُك ْۡۚم‬ َ ً ‫َٰ ٓيَأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ََل ت َۡأ ُكلُ ٓواْ أَمۡ َٰ َولَ ُكم بَ ۡينَ ُكم بِ ۡٱل َٰبَطِ ِل إِ ََّلٓ أَن ت َ ُكونَ تِ َٰ َج َرة‬
ٖ ‫عن ت ََر‬
ٓ َّ ‫ِإ‬
‫ ِل أَن‬kamuَ‫ بِ ۡٱل َٰب‬yang
“Wahai orang-orang yang beriman ,janganlah makan
ْۚ ‫اض ِمن ُك‬
(gunakan)‫ ۡم‬harta-harta ٖ ‫ت َ َر‬kamu ‫ َعن‬sesama ً ‫ونَ تِ َٰ َج َرة‬ ‫ ت َ ُك‬dengan
kamu ‫ ِط‬jalan
salah(tipu,judi)
Bincangkan kecuali
dalam
“Sesungguhnya jual dengan
kumpulan
beli (harus) jalansaling
atas dasar perniagaan
ridha (sukayang
sama
 guru mengedarkan kad tugasan situasi kepada setiap kumpulan suka).” (HR. Al-Baihaqi)
dilakukan suka sama suka di antara kamu.” (Surah al Nisa’:29)
 murid melakonkan situasi tersebut dengan menggunakan ayat sendiri

 murid lain memberi pendapat / komen kepada lakonan rakan

 Guru membuat ulasan dan rumusan berkaitan sikap dan adab dalam
berkomunikasi

KUMP 1 Anda ingin menabung duit perbelanjaan sekolah


untuk membeli kasut bola

Bagaimana bendahari membelanjakan duit kelas


KUMP 2
dengan berhemah.

Ahli Kelab Perniagaan ingin mengadakan jualan untuk


KUMP 3 menjana duit persatuan.

Bincangkan…
Hukum membeli barang secara online sedangkan ba- Encik Ali berniaga dengan meletakkan buah yang baik di
KUMP 4
rang tersebut tidak dapat dilihat. bahagian atas sedangkan di bahagian bawah adalah
sebaliknya.
Seorang murid menjual telefon bimbit yang dicuri Bagaimanakah anda memanfaat teknologi komunikasi ini bagi
KUMP 5
kepada rakannya. membentuk jati diri mukmin soleh?

77
TAHUKAH ANDA
PENTAKSIRAN
Kanak-kanak boleh berjualbeli
sekiranya melibatkan nilai yang sedi-
kit seperti gula-gula.(Pendapat Ma-
1. Pemerhatian : keaktifan murid dalam aktiviti
zhab Hanbali)
perbincangan kumpulan dan ‘Rally Table’ serta
tingkahlaku murid.
Saya jual kereta ini kepada awak,
2. Ketepatan fakta dan hujah murid dalam sesi soal
sekiranya abang saya ke luar negeri
jawab dan simulasi
(Contoh jualbeli Taklik)

INFO SIVIK
Murid memahami dan dapat men-
RUMUSAN jelaskan : Hak :
1. Pengertian jualbeli dan rukun Hak untuk diberi layanan baik sebagai manusia
2. Jualbeli yang dilarang dan tidak yang bermaruah
sah Tanggungjawab :
3. Jualbeli yang dilarang tetapi sah Menyedari dan mengamalkan tatacara
4. Kesan menipu dalam jualbeli perhubungan yang baik dan berhemah sesama
kepada masyarakat. manusia bagi mewujudkan kegembiraan dan
keharmonian.

78
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Pengurusan Masa 1
Pendidikan Jam
Islam

Tingkatan 5 PENGENALAN
Pengurusan masa bermaksud anda mampu menguruskan masa secara NOTA GURU
Nilai Teras: berkesan bagi melakukan aktiviti harian dan merasa puas hati dengan
Bertnggungjawab apa yang telah anda lakukan. Dalam konteks kehidupan seseorang Nota Rujukan:
Konteks: pelajar pula harus dapat mengurus masa dengan baik agar pengunaan
HSP Pendidikan Islam Ting-
Diri , Keluarga, masa dapat diseimbangkan di antara aktiviti belajar dengan aktiviti yang
katan 5 (Hadis)
Masyarakat, Negara lain.
dan Global DSKP Pendidikan Islam
Kegagalan mengurus masa dengan berkesan menjadi salah satu faktor
Tingkatan 5 (Kefahaman
kegagalan seseorang.
ayat al-Quran)
Literasi Sivik:
Buku Teks Tingkatan 5 : Ke-
PENGETAHUAN: hidupan Di Dunia Ibarat
Menghuraikan kepentingan pengu- Perantau (mukasurat 58)
rusan masa
Persediaan Guru:
SOSIOEMOSI:
Kertas mahjung / kertas A4 /
Mengekspresikan perasaan bangga apa-
bila mengurus masa dengan baik Marker pelbagai warna
Artikel yang telah dicetak
TINDAKAN (jika perlu)

Mempunyai keyakinan diri untuk men-


jadi individu cemerlang dalam mengurus
masa yang baik sokongan moral kepada
yang memerlukan

79
AKTIVITI 1 Aktiviti Round Robin AKTIVITI 2 Aktiviti Bus Stop

1. Guru menampal kertas mahjong yang ditulis kata-kata hikmah


yang berlainan pada enam sudut yang berlainan :
1. i. Murid dibahagikan kepada enam kumpulan.
• Sudut 1 : “ Masa itu emas.”
ii. Murid secara bergilir-gilir menulis kepentingan
• Sudut 2 : “Sejarah adalah masa lalu. Ambillah kepu-
pengurusan masa yang efektif pada sehelai kertas tusan
bersaiz A4. berdasarkan masa depan.”

iii. Kertas tersebut ditukar dengan kumpulan yang lain • Sudut 3 : “ Masa ibarat mata pedang, jika kita tidak
memotongnya, maka masa akan memotong kita. “
untuk disemak dan membuat penambahbaikan
• Sudut 4 : “ Tidak ada insan suci yang tidak mempunyai
sekiranya jawapan belum lengkap. masa lampau dan tidak ada insan yang berdosa yang
tidak mempunyai masa depan. “
iv. Wakil setiap kumpulan akan menulis satu jawapan
yang berlainan di hadapan kelas secara bergilir-gilir. • Sudut 5 : “Dunia ini ibarat pentas. Kita adalah pela-
konnya. Maka berlumba-lumbalah beramal supaya
hidup bahagia di dunia dan akhirat.”
• Sudut 6 : “Dunia ini tiada jaminan melainkan satu pelu-
ang..”
2. Setiap kumpulan dikehendaki berada pada setiap sudut yang
telah ditetapkan dan berkongsi pendapat tentang topik yang
ditulis. Murid dikehendaki menulis hasil perbincangan pada
kertas mahjong yang disediakan dengan menggunakan marker
pen yang berlainan warna.
( 1 kumpulan 1 warna )
2. Setiap kumpulan bergerak ke sudut yang lain dan mengulangi
aktiviti tadi mengikut masa yang ditetapkan.

Sumber : http://quranicgen.com/pengurusan-masa- 3. Guru memilih murid secara rawak untuk membuat rumusan.

80
Aktiviti Brainstorming
AKTIVITI 3

Bincangkan dalam kumpulan


https://www.youtube.com/
watch?v=rtcdMsNTYqE

Muhasabah Diri…
Buat senarai semak penggunaan masa dalam sehari. Ba-
1. Guru menayangkan video dengan mengimbas QR Code di hagikan antara amalan wajib ( solat, belajar dan lain-lain),
atas. sunat (ibadah, riadah, amal kebajikan, rehat) dan perkara-
perkara lain dalam kehidupan.
2. Guru meminta pandangan murid tentang iktibar yang boleh
diambil daripada video tersebut berserta langkah
penyelesaian terbaik untuk diamalkan dalam kehidupan.
3. Murid membuat rumusan dengan mengaitkan tentang
pengurusan masa yang efektif dengan bimbingan guru.

81
PENTAKSIRAN

1. Pemerhatian : keaktifan murid dalam aktiviti


perbincangan kumpulan dan ‘Bus Stop’
2. Ketepatan fakta dan hujah murid dalam sesi soal
jawab dan ‘Brainstorming’.

INFO SIVIK

RUMUSAN Murid memahami dan dapat Hak :


menjelaskan : Hak memiliki kebebasan untuk memutuskan
1. teknik pengurusan masa tindakan mereka sendiri.
berkesan.
2. kepentingan pengurusan masa. Tanggungjawab :
3. faktor kegagalan pengurusan Melakukan perkara yang mendatangkan
masa. kebaikan bagi memastikan kecemerlangan
4. peranan rakan dan masyarakat diri berterusan.
dalam pengurusan masa
individu cemerlang.

82
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Kesederhanaan 1
Pendidikan Jam
Islam PENGENALAN

Tingkatan 4 Islam agama kesejahteraan dan keamanan. Ajaran Islam tidak bersifat
melampau yang boleh menyusahkan umatnya dan memberi gambaran
buruk kepada masyarakat lain. Justeru nilai kesederhanaan sangat di-
NOTA GURU
Nilai Teras:
Kegembiraan tuntut dalam Islam.
Nota Rujukan:
Konteks: Bagaimanakah kita boleh mengamalkan kesederhanaan dalam DSKP Pendidikan Islam Ting-
Diri, keluarga, kehidupan? Apakah kelebihannya? katan 4 :6.18
masyarakat, negara Rasulullah menjadi contoh dalam menunjukkan kesederhanaan pada
dan global (Akhlak Islamiah)
setiap aspek kehidupan baginda.
HSP : 1.1.5 / 6.22

https://www.dream.co.id/orbit/kesederhanaan-rasulullah-hartapun-tak- Buku Teks Tingkatan 4 : Manu-


Literasi Sivik:
pernah-ditimbun-171228q.html sia Perlu Bersyukur(mukasurat
PENGETAHUAN: 10)
https://muslim.or.id/43655-potret-kesederhanaan-rasulullah-
Memahami hidup secara
shallallahualaihi-wasallam.html Persediaan Guru:
bersederhana
Menyatakan kepentingan Kertas mahjung / kad manila /
bersederhana kertas A3 / A4
Marker pelbagai warna
SOSIOEMOSI:
Mengekspreskan perasaan
‫َوٱلَّذِينَ إِ َذآ أَنفَقُواْ لَ ۡم يُ ۡس ِرفُواْ َولَ ۡم يَ ۡقت ُ ُرواْ َو َكانَ َب ۡينَ َٰ َذ ِل َك قَ َو ٗاما‬ Artikel yang telah dicetak (jika
perlu)
kesederhanaan dan syukur ١٦
Lampiran Journal Diri
TINDAKAN
Tidak membazir Maksud : Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila
Tidak merendahkan status membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil ked-
keluarga atau menunjuk-nunjuk ekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di anta-
kemewahan mereka. ra kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu. ( Al-Furqan, 25:67)

83
SUMBANGSARAN (Pengukuhan)
AKTIVITI 1 Sumbangsaran Dalam Kumpulan

Buktikan
kebenaran
pernyataan ini...
Matlamat Mengamalkan kesederhanaan dan syukur da-
saya lam kehidupan

Apa yang
saya faham
tentang
kesederha-
naan
AKTIVITI 2 JOURNAL DIRI
Tindakan 1. Mengucap terima kasih atas setiap pertolon-
saya untuk gan dan pemberian yang saya dapat.
mencapai Murid melengkapkan Journal Diri untuk ekspresi nilai kesederha-
2.
matlamat naan dan syukur dalam kehidupan mereka. Murid berkongsikan
3. Jounal Diri mereka dalam bilik darjah
4.
5

1. Saya seterang cahaya mentari.


Mengapakah 1. Hidup saya akan lebih gembira kerana saya
2. Balang Kesyukuran Saya
saya perlu disayangi.
mencapai 3. Peta Hati Saya
2. 4. Kad Terima Kasih
matlamat ini?
3. 5. Hari Ini Hari Hebat Saya
4.

https://ustazahlina.blogspot.com/2019/03/journal-diri.html

84
AKTIVITI 3 Projek Kelas

 Murid mengadakan perbincangan untuk melaksanakan projek kelas Bincangkan dalam kumpulan
 Ketua kelas mempengerusikan perbincangan

 Penolong Ketua Kelas Mencatat keputusan perbincangan

 Keputusan perbincangan dicatat dalam borang yang disediakan

Projek yang Projek Menabung Projek Barang Terpakai


dipilih

Perkara Murid menyediakan 3 tabung Mengumpul barang-barang


terpakai yang masih elok un- Bincangkan…
 Simpanan
tuk disedekahkan kepada Maksud Firman Allah SWT,
 Perbelanjaan yang memerlukan
 Sedekah
… dan orang yang mendermakan hartanya pada masa
senang mahupun susah…
Sasaran
(Surah Ali-Imran :133)

Tarikh Mula
Bagaimanakah amalan menderma dapat melahirkan
Tarikh Tamat masyarakat yang harmoni? Huraikan .

Gerak kerja

Personel dan
Tugas

85
PENTAKSIRAN
Saya faham dan akan berusaha sungguh-
sungguh untuk mengamalkan kesederhaan
dan syukur dalam hidup saya.

1. Pemerhatian : Penglibatan aktif murid dalam sesi


sumbangsaran (Aktiviti 1 ) dan perbincangan kelas Saya faham dan akan berusaha untuk
(Aktiviti 2) mengamalkan kesederhanaan dan syukur
2. Ketepatan maklumat yang diberikan oleh murid dalam hidup saya
berhubung tajuk
Saya kurang faham tetapi saya akan cuba
amalkan jika ada kepentingannya kepada
saya

INFO SIVIK

Hak :
Murid memahami dan dapat men-
RUMUSAN jelaskan : Hak untuk mengekpresikan rasa syukur dalam
pelbagai cara.
1. maksud kesederhanaan yang
dituntut dalam Islam Tanggungjawab :

2. Kelebihan amalan sederhanaan Menyedari dan mengamalkan kesederhanaan


dan syukur dalam kehidupan yang dapat mewujudkan
kegembiraan kepada diri, kelaurga dan umat
3. Bentuk-bentuk amalan keseder- manusia
haan dan syukur yang boleh dil-
akukan dalam kehidupan.

86
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Jaringan Persahabatan 1
Pendidikan Jam
Islam Merentasi Sempadan
Tingkatan 5 PENGENALAN

Nilai Teras:
NOTA GURU
Hadis Nabi SAW :
Kegembiraan Nota Rujukan:
Konteks: ‫ ِإنَّما مثَل ُل‬:‫ي ﷺ قَا َل‬ َّ ‫ أَن النَّ ِب‬: ِ ‫وعن أَبي موسى اۡلَش َع ِري‬ DSKP Pendidikan Islam Ting-
Masyarakat, negara
dan global
ِ ‫لك َونَلافِل‬ ِ ‫الم ْس‬ِ ‫ام ِل‬ ِ ‫ َك َح‬:‫وء‬ ِ ‫س‬ ُّ ‫يس ال‬
ِ ‫صا ِلحِ َو َج ِل‬ َّ ‫الج ِليس ال‬ katan 5 (Kefahaman Ayat) Su-
rah al-Taubah: 6

َ ‫الم ْس ِك ِإ َّما أَ ْن يُ ْح ِذ َي َك َو ِإ َّما أَ ْن تَ ْبتَا‬


ُ‫ع ِم ْنه‬ ِ ‫حام ُل‬ ِ َ‫ير ف‬ ِ ‫ْال ِك‬ HSP KBSM Tingkatan 5(Ayat
Kefahaman)
Literasi Sivik: ََ‫ير ِإ َّما أَن يَ ْح ِلر‬ ِ ‫َو ِإ َّما أَ ْن تَ ِج َد ِم ْنهُ ري ًحا طيِبةً ونَافِ ُ ال ِك‬ Buku Teks Tingkatan 5:
PENGETAHUAN:
.‫علَي ِه‬ ٌ
َ ‫متفق‬ ً‫ثِيا َب َك وإ َّما أَ ْن تَ ِج َد ِم ْنهُ ِري ًحا ُم ْنتِنَة‬ Tilawah al-Quran : Layanan
Menghuraikan kepentingan Baik terhadap Orang Yang Ber-
bijak memilih rakan yang Maksud : Perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk minat Kepada Islam
merentasi sempadan ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Persediaan Guru:
Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau
SOSIOEMOSI: Kertas mahjung / kad manila /
engkau boleh membeli minyak wangi daripadanya, dan kalaupun tid-
kertas A3 / A4
Menghargai jalinan ak engkau tetap mendapatkan bau harum daripadanya. Sedangkan
pandai besi, boleh jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu dan Marker pelbagai warna
persahabatan dan
kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak Artikel yang telah dicetak (jika
perhubungan dengan rakan perlu)
TINDAKAN
Siapakah sahabatmu?
Menjaga maruah diri dan
bertindak secara asertif Mengapakah anda bersahabat dengannya?
menangani pengaruh negatif
Adakah dia akan membawamu menuju reda Allah dan syurgaNya
daripada rakan
87
Aktiviti Perbincangan
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 Aktiviti “Think-Pair-Share”
“Goldfish Bowl”

Setiap murid diberi jadual “Sahabatku Cerminanku” dan


melaksanakan aktiviti THINK-PAIR-SHARE
ْ‫ارفُ ٓو ْۚا‬ ُ ‫اس ِإنَّا َخلَ ۡق َٰ َن ُكم ِمن َذ َك ٖر َوأُنثَ َٰى َو َج َع ۡل َٰنَ ُك ۡم‬
َ ‫شعُوبٗ ا َوقَ َبا ٓ ِئ َل ِلتَ َع‬ ُ َّ‫َٰ َٓيأَيُّ َها ٱلن‬
٦١ ‫ير‬ٞ ‫ع ِلي ٌم َخ ِب‬ َ َ‫ٱَّلل‬ َّ ‫إِ َّن أ َ ۡك َر َم ُك ۡم ِعن َد‬
َّ ‫ٱَّللِ أ َ ۡت َق َٰى ُك ْۡۚم إِ َّن‬ Sahabatku Cerminanku
13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah ciptakan kamu da-
ripada lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berkaum-kaum Ciri /sifat sahabat yang
dan berpuak-puak agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang Mengapa perlu ciri/sifat itu
kuinginkan
paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang ber-
taqwa, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.
(Surah al-Hujurat : 13)

Apa yang saya lakukan untuk persahabatan ini


Berdasarkan ayat di atas, terangkan keperluan dan cara
mengenali dunia lebih luas dengan menjalin perhubungan
persahabatan merentasi sempadan agama, kaum, budaya,
politik dan negara.
Kumpulan 1 : persahabatan merentasi sempadan agama
Kumpulan 2 : persahabatan merentasi sempadan kaum
Sumber :
Kumpulan 3 : persahabatan merentasi sempadan budaya
https://muslim.or.id/45173-persahabatan-yang-sampai-
Kumpulan 4 : persahabatan merentasi sempadan politik ke-surga-selamanya.html
Kumpulan 5 : persahabatan merentasi sempadan negara
Sumber :
Kumpulan 6 : cara berhubung dan berkomunikasi dalam
https://www.facebook.com/UkhwahFirdausiAnnisa/posts/makna-sahabat-
persahabatan
menurut-rasulullah-sawsebaik-baik-sahabat-di-sisi-allah-ialah-
oran/380443178739964/

88
AKTIVITI 3 Aktiviti “Trade The Problem” PENGUKUHAN

Bincangkan dalam kumpulan


Satu kumpulan menulis permasalahan dalam persahabatan dan menye-
rahkan catatan tersebut kepada kumpulan lain untuk mencari jalan
penyelesaiannya.
Contoh masalah :

• Ingin berkenalan dengan rakan luar negara tetapi mempunyaimasalah


bahasa
Kepesatan dunia digital menyaksikan perkembangan
• Kawan karib sering menghantar mesej negatif dan fitnah terhadap kawan hubungan tanpa sempadan antara pendduduk bumi.
lain Bincangkan adab dan tatasusila dalam menjalinkan
persahabatan menerusi media maya.
• Ingin memberi pendapat sendiri yang ternyata bertentangan dengan pen-
Apakah kelebihan dan implikasi jalinan persahabatan
dapat sahabat baik
tanpa sempadan ini?
• Menerima mesej daripada kenalan luar negara agar menyertai satu perni-
agaan mata wang
Wakil setiap kumpulan menjelaskan cadangan penyelesaian masalah dan
murid lain memberi respon dan cadangan tambahan.
Guru membuat rumusan.

Mahu mengatakan TIDAK tetapi bimbang kehilangan kawan?

Sumber :
http://www.mkm.edu.my/images/Awam/Penerbitan/
Dimensi_Koop/DimensiKoop41/Komunikasi-Asertif.pdf

89
PENTAKSIRAN

َّ َٰ ‫ٱَّلل َو ُكونُواْ َم َع ٱل‬ ٓ


1. Pemerhatian : keaktifan murid dalam aktiviti ٦٦١ َ‫ص ِدقِين‬ َ َّ ْ‫َٰ َيأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُواْ ٱتَّقُوا‬
perbincangan kumpulan dan sumbangsaran
2. Ketepatan fakta dan hujah murid dalam sesi soal “Wahai orang yang beriman! Bertakwalah dan hendaklah kamu ber-
sama-sama orang yang bersifat benar.”
jawab dan sumbangsaran
3. Nota dan bahan pembentangan (Surah at-Taubah, ayat 119)

INFO SIVIK

RUMUSAN Murid memahami dan dapat menjelaskan :


1. maksud sahabat secara umum dan
Hak :
khusus Hak untuk memilih rakan dan menjalin
2. Maksud persahabatan merentasi persahabatan bagi melengkapkan kehidupan
sempadan dan menikmati kegembiraan.
3. ciri-ciri sahabat yang baik Tanggungjawab :
4. Cara dan tatasusila persahabatan Peka dan prihatin terhadap keperluan rakan
melalui media internet dan berusaha membantunya agar kehidupan
5. kepentingan dan implikasi lebih bermakna dan bahagia.
persahabatan merentasi sempadan

90
MODUL EXEMPLAR
PENDIDIKAN MORAL
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Sayangi Flora dan Fauna 1
Pendidikan
Jam
Moral

Tingkatan 4 PENGENALAN

Nilai Teras: Pemeliharaan bermaksud proses memelihara, merawat dan membela NOTA GURU
Kasih Sayang manakala pemuliharaan adalah perihal sesuatu proses memulihara sesuatu.
Nota Rujukan:
Jelasnya, dalam konteks alam sekitar, sudah tentu kedua-dua perkataan
Konteks: Sumber Youtube
tersebut berkait rapat dengan proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam
Diri, Keluarga dan https://youtu.be/
sekitar.
Masyarakat wTY9glJHU3U
Persediaan Guru:
Literasi Sivik: Murid menonton sedutan tayangan video
DSKP Tingkatan 4
PENGETAHUAN: https://youtu.be/wTY9glJHU3U Kemapanan Alam Sekitar .
Menjelaskan kepentingan dan cara-cara Mencari maklumat berkaitan
pemeliharaan dan pemuliharaan flora pemuliharaan dan
dan fauna. pemuliharaan alam sekitar.
SOSIOEMOSI:
Mengekpresikan perasaan sayang dalam
memupuk kesedaraan untuk pemeliharaan
dan pemuliharaan flora dan fauna. Murid bersoal jawab tentang video yang ditonton tadi:

TINDAKAN
i. Apakah yang anda lihat dalam klip video tersebut?
Sedaya upaya memelihara dan memulihara ii. Murid perlu menyatakan maksud pemeliharaan dan
flora dan fauna dalam menyemai budaya pemuliharaan alam sekitar.
sayangi alam sekitar. iii. Menyenaraikan tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.

93
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
Murid diminta menghasilkan sebuah poster untuk menzahirkan rasa
Berdasarkan klip video di bawah ini, murid diminta menyenaraikan sayang kepada alam sekitar berpandukan rangsangan yang
kepentingan dan cara memelihara dan memulihara alam sekitar diberikan oleh lagu bertemakan “hijau”.
secara berkumpulan.

https://youtu.be/4wTul3OqHCA

https://www.youtube.com/watch?v=iGYTYl7ghB0

AKTIVITI 3
Dalam kumpulan, murid diminta menghasilkan sebuah pantomin
tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan dan kesan
sekiranya alam sekitar kita tidak dijaga. Hasil perbincangan mereka
dipersembahkan di hadapan kelas,

94
Penilaian

 Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang dibentangkan dan dihasilkan oleh murid tentang

kepentingan dan langkah-langkah memelihara dan memulihara flora dan fauna.

 Penilaian kendiri juga dapat dilaksanakan untuk melihat kesedaran murid dalam menghargai alam sekitar.

Info Sivik
Rumusan

Hak:
Hak menikmati kehidupan yang selesa tanpa
pencemaran alam sekitar.
• Menyatakan kepentingan memelihara dan

memulihara flora dan fauna. Tanggungjawab:


Sedar bahawa kitalah yang bertanggungjawab bagi
• Menjelaskan langkah-langkah sewajarnya memastikan kelestarian alam sekitar diutamakan.

untuk menjaga alam sekitar.

• Cara memupuk kesedaran tentang

tanggungjawab menjaga alam sekitar.

95
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
1
KEMANUSIAAN Jam
PENDIDIKAN
MORAL

NOTA GURU
Tingkatan 4 PENGENALAN
Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa (UUKA) adalah satu badan Nota Rujukan:
peraturan yang bertujuan menghadkan kesan-kesan konflik bersenjata. Ia • International Committee of the
Nilai Teras:
menggariskan had-had terhadap penggunaan senjata dan kaedah Red Cross (ICRC)
Kasih Sayang • Exploring Humanitarian Law
peperangan ke atas parti-parti yang terlibat, selain melindungi mereka yang
Konteks: terlibat atau tidak lagi dalam peperangan. Ia juga dikenali sebagai undang- (EHL)
undang peperangan atau undang-undang konflik bersenjata yang bertujuan • Modul PdP (UUKA)
Diri dan Global
memelihara hak kemanusiaan di samping memastikan tanggungjawab kita Tingkatan 3
untuk mengekalkan keamanan dunia sejagat terpelihara. • International Humanitarian
Law (IHL)
Literasi Sivik Persediaan Guru:
DSKP Tingkatan 4
PENGETAHUAN:
(Berperikemanusiaan demi
Menyenaraikan peraturan dan undang- Kesejahteraan Masyarakat)
undang untuk mengurangkan kemusnahan
akibat konflik bersenjata.

SOSIOEMOSI:
Menghargai keamanan negara dan global.
Apakah
peraturan asas
TINDAKAN: dalam
Menghulurkan bantuan kepada yang undang-undang
memerlukan. kemanusiaan
antarabangsa?

96
Tonton video “The Story of An Idea”
IFRC untuk mengetahui AKTIVITI 1
latar belakang asal usul
Undang-undang Kemanusiaan 1. Guru merujuk kepada Modul Pengajaran dan Pembelajaran
Antarabangsa
Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa Tingkatan 3 muka
surat 41.
2. Rujuk kepada QR code yang berkaitan.
https://youtu.be/I9bsmnuJU-o 3. Murid diminta menerangkan tentang peraturan asas undang-undang
kemanusiaan antarabangsa berdasarkan maklumat yang diperoleh.

Informasi Undang-undang
Antarabangsa

AKTIVITI 2
Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diminta
memilih salah satu daripada peraturan asas yang ada untuk
dibincangkan dalam kumpulan. Kemudian bentangkan di dalam
kelas dengan menekankan kesan sekiranya mengabaikan
peraturan tersebut serta bantuan sewajarnya yang dapat kita
hulurkan.

Kesan Pengabaian Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa


• Keadaan keselamatan masyarakat antarabangsa tidak
terjamin.
• Kemungkinan berlakunya peperangan secara meluas tanpa
kawalan.
• Wanita dan kanak-kanak tidak lagi dilindungi semasa
peperangan.

97
Penilaian
AKTIVITI 3
Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang diberikan
Murid diminta berfikir apakah konsep negara aman yang mereka oleh murid tentang pemahaman mereka terhadap undang-
harapkan dan diminta menghasilkan peraturan bagaimana negara undang kemanusiaan antarabangsa.
tersebut bagi menjamin keamanan sejagat. Murid diberi ruang untuk
menyiapkan kerja ini dalam apa bentuk yang mereka fikirkan sesuai Penilaian kendiri mengambil kira tentang konsep negara aman
mengikut kreativiti kumpulan. yang menjadi harapan mereka.

Cadangan Aktiviti
• Mencipta dan mendeklamasikan puisi
• Menghasilkan buku skrap
• Lakonan Info Sivik
• Poster

Hak:
Manusia mempunyai hak untuk hidup dan
Rumusan mengecapi keamanan di dunia ini demi
menjaga maruah negara tercinta.
Murid mengetahui:

1. Undang-undang asas kemanusiaan antarabangsa. Tanggungjawab:


2. Kesan pengabaian undang-undang kemanusiaan Memastikan keamanan sejagat terpelihara.
antarabangsa kepada diri dan negara global.

3. Bentuk bantuan yang dihulurkan.

98
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Uniknya Malaysia
1
PENDIDIKAN
Jam
MORAL

Tingkatan 4 PENGENALAN
NOTA GURU
Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang
Nilai Teras: kaum seperti Melayu, Cina, India, Sikh, Iban, Kadazan dan lain-lain. Nota Rujukan:
Malaysia sangat unik kerana rakyatnya mempunyai pelbagai adat resam dan • https://www.youtube.com/
Hormat-menghormati pantang larang. Justeru adat resam dan pantang larang pelbagai kaum ini watch?v=eE5S7ezNdtI
Konteks: perlu dihormati serta dipelihara agar keharmonian dan kemakmuran negara
• https://www.youtube.com/
kita kekal sejahtera.
Diri, keluarga, sekolah, watch?v=3oln7IUrab8
masyarakat dan negara
Persediaan Guru:
KBSM TINGKATAN 4
Literasi Sivik (Toleransi )
PENGETAHUAN:

Mengetahui jenis-jenis adat resam serta

SOSIOEMOSI: Guru meminta murid mengenal


pasti jenis adat resam dan pantang
Mengekspresikan perasaan hormat dan larang pelbagai kaum Malaysia
bangga terhadap adat resam dan pantang melalui klip video yang
larang pelbagai kaum. ditayangkan. Murid seterusnya
diminta menyatakan adat resam
dan pantang larang kaum Malaysia
yang tidak dipaparkan dalam klip
TINDAKAN:
video tersebut.
Menghormati adat resam dan pantang larang
serta memelihara sensitiviti pelbagai kaum.

99
AKTIVITI 1 AKTIVITI 3

Murid dalam kumpulan dikehendaki menyenaraikan jenis adat Murid diberi tugasan secara berkumpulan untuk mencari maklumat
resam dan pantang larang pelbagai kaum. Dengan menggunakan lanjut tentang pantang larang sesebuah kaum. Murid dikehendaki
kaedah Jelajah Ilmu, hasil kerja murid ditampal di dinding untuk menghasilkan sebuah video pendek dengan menyatakan rasional bagi
dinilai oleh kumpulan lain dengan menggunakan sticky note. kepercayaan dan pantang larang tersebut.

AKTIVITI 2

Murid dikehendaki membuat persembahan dalam kumpulan dengan


menyanyikan lagu hari perayaan kaum masing-masing bagi
mengekspresikan perasaan banggan terhadap adat resam pelbagai
kaum.

ADAT RESAM DAN PANTANG LARANG SUKU KAUM DI


SABAH
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
q=tbn:ANd9GcRbM87S6G0Xi2ULbjF28TFWFUvjXh87bnuyy
Y8W7AMuHi1ZfKxt

100
Penilaian

Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang dibincangkan oleh murid melalui aktiviti nyanyian dan hasilan video
pendek tentang adat resam dan pantang larang pelbagai kaum, serta memahami cara memelihara dan menghormati
sensitiviti kaum lain.

Rumusan

Guru mengakhiri pengajaran dan pembelajaran dengan mem- Info Sivik


buat rumusan tentang hak dan tanggungjawab murid dalam
menghormati dan memelihara adat resam dan pantang larang
pelbagai kaum.

Hak:
Hak untuk mengamalkan adat resam dan
• Memahami adat resam dan pantang pantang larang mengikut kaum masing-
larang pelbagai kaum. masing.
• Menunjukkan perasaan bangga memiliki Tanggungjawab:
adat resam dan pantang larang.
Menghormati dan memelihara sensitiviti
• Menghormati adat resam dan pantang pelbagai kaum.
larang serta memelihara sensitiviti
pelbagai kaum.

101
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Kemajuan Teknologi dan Etika 1
Pendidikan Penggunaan Peranti Jam
Moral

Tingkatan 4
PENGENALAN
NOTA GURU
Teknologi komunikasi adalah satu istilah yang menggambarkan saling
Nilai Teras: hubungan antara manusia yang berlandaskan kepada teknologi sebagai alat Nota Rujukan:
Bertanggungjawab bantu gerak sesuatu maklumat, mesej, pesanan, perasaan atau fikiran
https://
Konteks: supaya disampaikan dengan jelas dan tepat kepada penerima. Setiap
www.berbagaireviews.com/201
Diri, keluarga , sekolah, individu berhak menggunakan teknologi yang ada demi kemajuan negara.
8/07/macam-macam-peralatan-
masyarakat dan Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita bagi memastikan teknologi tidak teknologi.html
negara disalahgunakan agar tidak memudaratkan negara.

Literasi Sivik: Persediaan Guru:


DSKP Tingkatan 4
PENGETAHUAN:
(Penggunaan Teknologi
Menyenaraikan contoh kemajuan teknologi
Maklumat dan Komunikasi
dan etika semasa menggunakannya.
Secara Beretika)
SOSIOEMOSI:
Mengekpresikan perasaan bangga
menggunakan teknologi dengan
mematuhi beretika.

Murid diminta memberi respon terhadap imej yang


TINDAKAN
dipaparkan oleh guru. Murid dan guru bersoal jawab
Mampu beretika semasa menggunakan untuk mendapatkan maklumat.
teknologi. 1. Apakah yang kamu dapat lihat tentang imej yang
dipaparkan?
2. Mengapakah teknologi perlu pada masa sekarang?

102
AKTIVITI 1 AKTIVITI 3
Murid diminta menyenaraikan kemajuan teknologi yang dicapai
oleh Malaysia berdasarkan paparan video dan maklumat yang
bersesuaian dalam pelbagai sumber menggunakan peta grafik . Murid dalam kumpulan yang sama diminta melakonkan situasi yang
( PETA I-THINK) menunjukkan cara dan etika semasa menggunakan peranti dengan
menerapkan tanggungjawab dan kesan sekiranya tidak mengamal-
kan etika penggunaan peranti dengan cara yang betul.

AKTIVITI 2

Murid membentuk kumpulan untuk melaksanakan tugasan iaitu


menyenaraikan etika semasa menggunakan teknologi
khususnya penggunaan peranti.Hasil perbincangan mereka
adalah dalam bentuk Powerpoint dan perlu dibentangkan.

103
Penilaian
 Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang dinyatakan dan dihasilkan oleh murid bagi memastikan murid
memahami cara menggunakan teknologi dengan etika yang betul.
 Penilaian kendiri dinilai bagaimana cara murid mempraktikkan etika penggunaan peranti dengan cara yang betul.

Rumusan

 Kemajuan teknologi dan etika semasa menggunakannya.

 Perasaan bangga menggunakan teknologi dengan mematuhi

beretika penggunaan.

 Etika-etika semasa menggunakan teknologi.

Info Sivik

Hak:
Hak menggunakan teknologi yang ada demi
kemajuan negara.
Bertanggungjawab:
Memastikan teknologi tidak disalahgunakan
agar tidak memudaratkan negara.

104
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
1
Cukai dan Negara Jam
Pendidikan Moral

NOTA GURU
Tingkatan 4 PENGENALAN
Nota Rujukan:
Cukai merupakan bayaran wajib dalam bentuk wang yang dikenakan oleh
• Laman web LHDN
kerajaan kepada individu dan syarikat. Hasil cukai digunakan untuk membiayai
Nilai Teras:
perbelanjaan mengurus dan pembangunan negara. • Laman web Kastam
Bertanggungjawab (JKDRM)
Guru memaparkan beberapa koleksi resit daripada pembelian barangan dan
Konteks: tempahan perkhidmatan. Murid diminta meneliti resit tersebut dan • Laman web Kidzania JTO
Diri dan negara mengaitkannya dengan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara yang
• Buku Teks Ekonomi
perlu membayar cukai.
Tingkatan 5 (MPEI)
Persediaan Guru:
LITERASI SIVIK: • DSKP Tingkatan 4
(Tanggungjawab diri)
PENGETAHUAN:
• Mencari maklumat
Menyatakan jenis-jenis cukai dan peranan
warganegara Malaysia dalam membayar berkaitan cukai dalam
cukai. negara daripada pelbagai
sumber.

SOSIOEMOSI:
Menunjukkan perasaan puas hati apabila
dapat menunaikan tanggungjawab diri
terhadap negara.

TINDAKAN
Peka dalam melaksanakan tanggungjawab
percukaian.

105
AKTIVITI 1 AKTIVITI 3

Murid diberi tugasan untuk mencari maklumat daripada pelbagai


media berkaitan jenis-jenis cukai yang ada di Malaysia.

CUKAI LANGSUNG CUKAI TIDAK LANGSUNG


Murid membuat sumbang saran berkaitan
Cukai Pendapatan Syarikat Duti Eksais
peranan warganegara dalam membayar cukai
Cukai Pendapatan Individu Cukai Jualan untuk membiayai perbelanjaan mengurus dan
Cukai Keuntungan Harta Cukai Perkhidmatan pembangunan negara.
Tanah
Duti Setem Duti Import
Duti Eksport

• Bayaran emolumen

• Bayaran khidmat
hutang negara
AKTIVITI 2 • Pencen dan ganjaran
Perbelanjaan • Bekalan dan
Murid menjalankan aktiviti perbahasan dalam kumpulan berkaitan Mengurus Perkhidmatan
Ke Mana
cukai dalam negara.
Hasil Cukai
Dibelanjakan?
Cukai dan Negara

• Perbelanjaan sektor
perkhidmatan
ekonomi, sosial,
keselamatan dan
pentadbiran am
Perbelanjaan
Pembangunan

106
Penilaian
Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang dibentangkan oleh murid berkaitan hak dan tanggungjawab murid sebagai
warganegara Malaysia dalam menyumbang hasil cukai kepada negara.

Penilaian kendiri dengan menunjukkan keyakinan diri dalam perbahasan.

Rumusan

Guru mengakhiri pengajaran dan pembelajaran Info Sivik


dengan membuat rumusan tentang implikasi cukai
terhadap diri dan negara.

Hak:
Hak untuk mendapatkan manfaat daripada hasil
KESIMPULAN
cukai.
Tiada cukai=hasil kerajaan akan
berkurangan=rakyat tidak dapat
dibantu=rakyat miskin. Tanggungjawab:
Dengan kutipan cukai yang Menunaikan kewajipan sebagai warganegara da-
efektif=pendapatan negara lam membayar cukai.
bertambah=rakyat dapat
dibantu=kurang kemiskinan

107
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
1
PENDIDIKAN
Pemimpin Berjasa Dunia Sejahtera Jam
MORAL

Tingkatan 5 PENGENALAN
NOTA GURU
Pemimpin negara adalah individu yang diamanahkan untuk
Nilai Teras: Nota Rujukan:
memimpin rakyatnya dan dikenali sebagai Perdana Menteri.
Kegembiraan Kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini • Sumber : Portal Rasmi Arkib
adalah hasil daripada transfomasi pemimpin negara yang sentiasa Negara Malaysia
Konteks:
Masyarakat, negara dan menjana idea agar generasi seterusnya dapat merasai nikmat dan
global. kesejahteraan hidup. Persediaan Guru:
Justeru itu, sebagai warganegara Malaysia yang patriotik murid • DSKP Tingkatan 5
mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang berwibawa dan • Mencari maklumat berkaitan
Literasi Sivik bertanggungjawab mencontohi sikap pemimpin yang berwawasan pemimpin negara daripada
dalam memajukan negara diperingkat global. pelbagai sumber.
PENGETAHUAN:

Menerangkan peranan pemimpin


dalam mencapai wawasan negara
dan global

SOSIOEMOSI:
Bersyukur dapat menikmati
Murid diminta menyenaraikan
kehidupan yang stabil dalam
maklumat tentang semua Perdana
negara dan global
Menteri Malaysia.
TINDAKAN:
Mengaplikasi ciri-ciri kepimpinan
positif dalam kehidupan seharian https://sites.google.com/site/psktahun5unit10/

108
AKTIVITI 1 AKTIVITI 3

Murid secara berkumpulan mencari maklumat di laman sesawang


Murid menjalankan aktiviti perbahasan ala parlimen dalam kumpulan
tentang sumbangan dan jasa pemimpin negara dalam memainkan
tentang tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat dan negara.
peranan mereka terhadap pembangunan negara.

Pembangunan negara daripada aspek:


Tanggungjawab Pemimpin
• Ekonomi
• Bijak dalam membuat keputusan untuk menangani
• Politik masalah negara
• Sosial • Adil dan saksama dalam menegakkan undang-
undang
• Peka dan prihatin terhadap isu dan kebajikan
rakyat

AKTIVITI 2 • Berdisiplin dan berintegriti dalam menjalankan


tugas
• Jujur dan amanah dalam setiap tindakan

Secara berkumpulan, murid diminta


menghasilkan sajak yang
mengekspresikan perasaan syukur
terhadap pemimpin negara. Wakil
kumpulan diminta mendeklamasikan
sajak tersebut di hadapan kelas.

KREDIT: SMK USJ 8

109
Penilaian

Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta bagi memastikan murid mengetahui sumbangan, jasa dan tanggungjawab
sebagai pemimpin negara.

Penilaian kendiri dengan menunjukkan keyakinan diri dalam perbahasan.

Rumusan
Guru mengakhiri pengajaran dan pembelajaran dengan membuat
rumusan:
Info Sivik

Hak:
• Menyatakan sumbangan dan jasa serta tanggung-
jawab pemimpin Memilih pemimpin yang berwibawa
dan berwawasan
• Menghargai jasa pemimpin yang memberi
sumbangan kepada negara.
• Mencontohi ciri-ciri positif pemimpin. Tanggungjawab:
Mengaplikasi ciri-ciri kepimpinan
positif dalam kehidupan seharian

110
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Sumbangan kepada Negara
1
Jam
Pendidikan Moral

Tingkatan 5 PENGENALAN
Tokoh negara merujuk kepada individu yang mempunyai keistimewaan dan NOTA GURU
memberikan sumbangan kepada kegemilangan negara. Sumbangan tokoh-
Nilai Teras: Nota Rujukan:
tokoh ini akan dikenang sepanjang zaman.
Kegembiraan • Portal rasmi Arkib Negara
Negara kita turut berjaya melahirkan tokoh-tokoh yang banyak memberikan
Malaysia.
Konteks: sumbangan dalam pelbagai bidang. Seharusnya murid mempunyai wawasan
untuk memajukan diri di peringkat global seperti mereka. Persediaan Guru:
Masyarakat, negara
dan global. • DSKP Tingkatan 5
( Meningkatkan Pengiktirafan
LITERASI SIVIK: Murid membuat sumbang saran berkaitan dengan tokoh-tokoh Dunia Terhadap Negara)
negara yang diketahui dan sumbangan mereka berdasarkan • Mencari maklumat berkaitan
PENGETAHUAN:
pengetahuan sedia ada murid. tokoh yang memberi
Mengenal pasti kejayaan individu sumbangan kepada negara
di peringkat antarabangsa. daripada pelbagai sumber.

SOSIOEMOSI:
Menghargai sumbangan tokoh-tokoh yang
memberi sumbangan kepada negara.

TINDAKAN
Mencontohi cara tokoh-tokoh
mengembangkan potensi diri untuk
memberi sumbangan kepada negara

111
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid diminta mencari maklumat melalui laman sesawang tentang Murid diagihkan kepada beberapa kumpulan.
beberapa tokoh yang memberikan sumbangan kepada negara Setiap kumpulan perlu memilih seorang tokoh mengikut bidang yang
mengikut bidang yang telah ditetapkan. dipilih.
Murid mencari maklumat biografi dan sumbangan tokoh tersebut
Teknologi Usahawan dengan menggunakan teknologi ICT.
Pua Khein Seng Tan Sri Ananda
Krishnan
Pejuang
Temenggong Datuk

Sukan Kanang Anak Langkau


Seni Sastera
Datin Paduka Datuk A. Samad
Sharifah Mazlina Said

AKTIVITI 3

Perubatan Pejuang Setiap kumpulan perlu menghasilkan beberapa slaid pembentangan


dengan menggunakan hasil dapatan maklumat daripada aktiviti 2.
Dr. Kaw Bing Chua Temenggong Datuk
Kanang Anak Wakil daripada setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan
Langkau maklumat dengan menggunakan Power Point.

Sains Kebajikan
Sabariah Hussein Pejuang
Datuk Dr. Mazlan
Othman Temenggong Datuk
Kanang Anak
Langkau

112
Penilaian
Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang diberikan oleh murid berkaitan tokoh individu di peringkat antarabangsa
dan sumbangannya.

Penilaian kendiri boleh dilakukan dengan melihat keyakinan murid semasa sesi pembentangan.

Rumusan
Info Sivik
Guru mengakhiri pengajaran dan pembelajaran dengan membuat
rumusan:

Hak:
• Menyatakan tokoh-tokoh yang
telah memberikan sumbangan Memberi sumbangan kepada negara
kepada negara. dari segi material, tenaga dan
sokongan.
• Menghargai sumbangan tokoh-
tokoh yang memberi sumbangan
kepada negara. Tanggungjawab:
• Mencontohi tokoh-tokoh dalam Mengharumkan nama negara
mengembangkan potensi diri dengan memajukan diri dalam
untuk memberi sumbangan
semua bidang di peringkat
kepada negara.
antarabangsa.
• Menunjukkan semangat cinta
akan negara.

113
MODUL EXEMPLAR
SEJARAH
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Keamanan Untuk Semua 1
Jam
SEJARAH
PENGENALAN
Tingkatan 4 NOTA GURU
Mesej keamanan kepada semua manusia diwujudkan untuk kesefahaman,
toleransi dan keamanan bagi meningkatkan kerjasama antara manusia ke arah
Nota Rujukan:
keamanan dunia. Kita perlu mengamalkan nilai kasih sayang antara satu sama
Nilai Teras: DSKP KSSM Tingkatan 4,
lain untuk hidup bersama. Malaysia tidak akan membuka ruang kepada mana-
Kasih sayang mana penjenayah dalam atau luar negara. Negara ini perlu disayangi dan semua Tajuk dalam pemetaan-
Konteks: rakyat harus bertanggungjawab mernjaga keamanan untuk kesejahteraan semua. Hentikan keganasan

Sekolah Persediaan Guru:


“Picture Card”, Klip Video
Lagu, Surat khabar lama-
Literasi Sivik: Gam, gunting, “water Col-
our”
PENGETAHUAN:
Menerangkan pengetahuan
tentang keamanan sejagat INFO SIVIK

Hak:
SOSIO EMOSI: Hak untuk hidup dalam
Bersyukur dengan keamanan negara yang aman dan
negara. makmur
Tanggungjawab:
Memastikan seluruh rakyat
TINDAKAN mematuhi peraturan dan
Rancang projek bantuan
undang-undang negara serta
kemanusiaan menghormati perlembagaan
Sumber: mstar.com.my/lokal/semasa/2014/08/24/hadiah-nobel-keamanan

117
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
PAK21– “using large picture card”

Guru menyediakan bahan berkaitan -Indeks Keamanan Global Dengar lagu dan baca lirik lagu.
(GPI) yang dikeluarkan oleh Institute For Economic and
Peace (IEP) telah menyenaraikan 163 negara dan wilayah Lirik lagu Demi Keamanan - Jamal Abdillah
berdasarkan tahap keamanan dan kestabilan.
Jamal Abdillah

Demi Keamanan

Tak tahu
Bilakah kan berakhirnya
Sengsara kehidupan
Dunia ini

Ku mahu
Kau sama pengaruhinya
Berlalu meninggalkan
Semoga kami aman

Kau lihat
Betapa oh dahsyatnya
Yang telah kau lakukan
Terhadap dunia

Oh kejamnya
Kau sanggup membinasakan
Sebuah kehidupan
Dan juga kedamaian

Kredit: Vission Of Humanity dan Malay Mail

Secara “shoulder partner”.


Secara berkumpulan, murid menganalisis data dengan
menggunakan bahan di papan “teacher’s display”. Murid menulis Murid menghayati lagu dan mengekspresikan perasaan dalam
pendapat berkaitan tahap keamanan negara-negara di dalam aspek keamanan negara dalam bentuk “Mind Mapping”.
gambar.

118
AKTIVITI 3
PENILAIAN

Murid menjalankan aktiviti PAK21 (I See, I Think, I Wonder) dengan  Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
membincangkan apa yang dilihat dalam gambar tersebut. berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan
Cadangan soalan: luar bilik darjah.
a. Apa yang perhatikan daripada gambar tersebut?
 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan
b. Bagaimanakah cara-cara untuk menjaga keamanan dunia?
berdasarkan DSKP mata pelajaran
c. Nyatakan cara-cara anda dapat membantu mangsa peperangan dunia?
Murid diminta untuk merancang sebuah projek bantuan kemanusiaan
secara berkumpulan.

RUMUSAN
Kesimpulannya, negara yang aman akan melahirkan ke-
hidupan yang sejahtera. Rakyat Malasia perlu mengamal-
kan nilai kasih sayang dan mempunyai rasa tanggungja-
wab menjaga keamanan negara.

Murid dibekalkan gambar dan menghasilkan signage berkaitan keamanan


dunia.

Murid mengedarkan signage yang dihasilkan kepada kepada kumpulan murid


yang untuk tujuan penyebaran maklumat.

119
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
1
Sayangi Negara Jam
SEJARAH

NOTA GURU
Tingkatan 4
PENGENALAN
Nota Rujukan:

Nilai Teras: DSKP Sejarah Tingkatan 4


Perasaan sayang dan cinta akan negara akan mendorong seseorang individu
Keratan akhbar, Video,
Kasih sayang terus berkhidmat untuk pembangunan negara, memelihara budaya dan
Petikan artikel dari media
Konteks: warisan negara. Selain itu, dedikasi dan pengorbanan demi mempertahankan sosial
negara daripada anasir luar atau dalaman.
Negara Persediaan Guru:
Mencari maklumat berkaitan
cinta akan negara dari
Literasi Sivik: pelbagai sumber
PENGETAHUAN:
Menghuraikan kepentingan cinta
akan negara
INFO SIVIK
SOSIOEMOSI:
Hak:
Mengekpresikan perasaan bangga
kerana menjadi rakyat Malaysia Hak untuk cinta akan negara.
Tanggungjawab:
Memastikan warganegara
TINDAKAN
mengamalkan sikap rela
Mengamalkan sikap rela berkorban untuk berkorban untuk negara demi
negara meningkatkan semangat
cinta akan negara.

120
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
Aktiviti PAK21. Murid meneliti iklan berkaitan kemasukan “Perajurit Muda”.
Murid ditayangkan video klip “Peristiwa Kemerdekaan Negara”. Murid menjalankan aktiviti PAK21 (sumbang saran) tentang
penyertaan pelbagai kaum dalam Angkatan Tentera.

Murid mengekspresikan perasaan bangga dan kesediaan murid


Murid menjalankan aktiviti PAK21 (sumbangsaran) menghuraikan berbakti kepada negara.
kepentingan cinta akan negara.

121
AKTIVITI 3 PENILAIAN

 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti


PAK 21 : Using Large Picture Cards
berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan luar
Murid menjawab soalan-soalan yang diberi oleh guru.
bilik darjah.
Contoh soalan :
 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan
• Berdasarkan gambar, adakah anda bersedia untuk menyertai angkatan
berdasarkan DSKP mata pelajaran
tentera? Mengapa?
• Nyatakan sumbangan lain sekiranya anda tidak menyertai angkatan tentera
untuk menunjukkan rasa cinta akan negara.
RUMUSAN

Kesimpulannya, sayang kepada negara boleh dibuktikan


melalui pelbagai cara. Setiap warganegara mesti
mempunyai semangat patriotik dan jati diri yang tinggi.
Kedaulatan negara perlu dipertahankan dari anasir dalam
dan luar yang cuba mengganggu gugat keamanan negara.

Sumber:

122
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Di Mana Bumi Dipijak Di Situ Langit 1
Dijunjung Jam
SEJARAH
PENGENALAN
Tingkatan 4
Dalam kehidupan seharian, Adat resam dan pantang larang telah diwujudkan dan NOTA GURU
tetap dipatuhi oleh masyarakat sejak turun-temurun agar dapat hidup dalam
keadaan yang harmoni. Adat resam dan pantang larang diamalkan dalam pelbagai Nota Rujukan:
Nilai Teras:
bentuk kepercayaan yang berbeza. Setiap kaum, etnik dan Orang Asli DSKP KSSM Sejarah
Hormat Menghormati mempunyai adat resam dan pantang larang masing-masing sejak dahulu lagi. Ting. 4, Tajuk dalam
Konteks: pemetaan, Menghargai
Sekolah pemimpin

Persediaan Guru:
Keratan akhbar, Gambar,
Literasi Sivik:
Video Klip Tarian
PENGETAHUAN:
Memahami adat resam dan pantang
larang pelbagai kaum INFO SIVIK

Hak:
SOSIOEMOSI:
Hak untuk mengamalkan adat
Berupaya menyesuaikan diri dengan
resam dan pantang larang
kepelbagaian adat resam dan
kaum masing-masing.
pantang larang pelbagai kaum
Tanggungjawab:
TINDAKAN Memastikan semua
warganegara berupaya
Menjaga sensitiviti kaum, etnik dan
budaya
menyesuaikan diri dengan
kepelbagaian adat resam dan
Sumber: http://warnawarniohmalaysiaku.blogspot.com/ pantang larang

123
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Memahami adat resam orang asli: Guru menunjukkan gambar .


Murid ditunjukkan keratan akhbar berkaitan “Tarian Jooh
budaya Orang Asli Mah Meri”.

Sumber: https://
www.youtube.com/watch?v=tv-
7yGoL5DU

Sumber: http://
www.kosmo.com.my/jurnal/tarian
-jooh-budaya-orang-asli-mah-
meri-1.648777

PAK21: Murid menari tarian mengikut tarian yang ditunjukkan


dalam video klip. Murid menunjukkan sikap keterbukaan dan
menghormati adat resam kaum lain. Murid dinilai secara
pemerhatian.

Murid menghargai keunikan budaya pelbagai kaum dan


PAK21 : “Brain Storming” Murid menyatakan idea dengan
menyatakan perasaan gembira kerana dapat menarikan
menulis pada “mini white board”.
tarian.

124
AKTIVITI 3
PENILAIAN
Brosur #Jomkongsibersama
 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (I See, I Think, I Wonder) dengan
berkumpulan dan soal jawab
membincangkan apa yang dilihat dalam gambar tersebut.
Cadangan soalan:  Guru boleh meletakkan tahap penguasaan berdasarkan
a. Apa yang perhatikan daripada gambar tersebut? DSKP mata pelajaran
b. Huraikan langkah-langkah untuk menjaga sensitiviti kaum, etnik
dan budaya?

RUMUSAN

Dalam memastikan golongan muda mengamalkan dan menghor-


mati adat resam dan pantang larang pelbagai kaum, pihak kera-
jaan harus mengadakan kempen yang berkaitan adat resam dan
pantang larang pelbagai kaum di Malaysia dan memberi tumpuan
dalam penyebaran pengetahuan amalan pantang larang pelbagai
etnik melalui media massa.

Guru-guru harus mengajar para pelajar tentang amalan pantang


larang pelbagai kaum di Malaysia serta memberitahu kepentingan
amalan tersebut kepada mereka. Ibu bapa perlu memupuk amalan
ini terhadap anak mereka sejak kecil lagi. Akhirnya, pemikiran go-
longan generasi muda terhadap amalan pantang larang haruslah
Sumber: https://prezi.com/v4dvdja8w1vv/komuniti-baba-dan-nyonya-chetti- berubah dan harus sedar bahawa amalan ini merupakan warisan
dan-serani-di-melaka/ nenek moyang mereka
Murid menghasilkan brosur tentang adat resam pelbagai kaum di
Malaysia dengan tema #Jomkongsibersama secara berkumpulan.

Murid boleh menghormati dan menghayati adat resam dan pantang


larang kaum, etnik dan orang asal di negara ini.

125
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Menghormati Undang-undang 1
Antarabangsa Jam
SEJARAH
PENGENALAN
NOTA GURU
Tingkatan 4
Setiap negara perlu menerima dan mematuhi undang-undang kemanusiaan
antarabangsa yang telah digubal. Tujuan penggubalan undang-undang
antarabangsa adalah untuk memberi perlindungan kepada negara-negara yang Nota Rujukan:
Nilai Teras: DSKP KSSM Sejarah
ditindas. Undang-undang ini perlu bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan
Hormat menghormati sejagat. Malaysia sentiasa menjaga hubungan diplomatik yang baik dan turut Tingkatan 4, Tajuk dalam
berperanan dalam memberi sumbangan dalam keamanan dunia. pemetaan, Menghormati
Konteks:
undang-undang
Global antarabangsa
Persediaan Guru:
Klip video, Gambar, poste-
Literasi Sivik: Manila kad, warna, mesin
laminator
PENGETAHUAN:
Menyenaraikan contoh-contoh
pencabulan undang-undang
kemanusiaan antarabangsa
INFO SIVIK
SOSIOEMOSI:
Melahirkan simpati terhadap pihak Hak:
yang diancam peperangan Hak untuk hidup dalam dunia
yang aman dan sejahtera
Tanggungjawab:
TINDAKAN Menjaga dan mengekalkan
Membantu menghormati nyawa dan keamanan dan
maruah manusia dengan dengan Sumber: www.bharian.com.my/dunia/asia/2017/07/306126/pasukan- kesejahteraan global.
membenci peperangan

126
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid ditunjukkan poster tentang pencabulan hak asasi manusia Melahirkan simpati terhadap pihak yang diancam peperangan
di peringkat antarabangsa. Murid dipertontonkan klip video dokumentari terbitan Living On One
dan 1001 Media ini melibatkan kerjasama antara Save the Children,
agensi pelarian United Nations dan International Rescue Committee.

Murid menyatakan cara-cara menunjukkan perasaan empati terhadap


Murid mengemukakan idea dan pendapat tentang contoh-contoh nasib yang alami oleh pelarian secara soal jawab.
lain berkaitan dengan pencabulan hak asasi manusia.

127
AKTIVITI 3
PENILAIAN
Tema : #Jomtolakkeganasan
 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (I See, I Think, I Wonder) dengan berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan luar
membincangkan apa yang dilihat dalam gambar tersebut. bilik darjah.
Cadangan soalan:  Guru boleh meletakkan tahap penguasaan berdasarkan
1. Apa yang perhatikan daripada gambar tersebut? DSKP mata pelajaran

2. Bagaimanakah cara-cara untuk mengelakkan keganasan?

3. Nyatakan kesan buruk keganasan terhadap manusia?

4. Apa yang anda faham tentang keganasan?


RUMUSAN

Kesimpulannya undang-undang antarabangsa sangat penting


dalam memberi keamanan, keadilan, dan menjaga hak asasi
manusia, politik, ekonomi, sosial serta menjamin hubungan
serantau yang erat di antara Malaysia dan negara antarabang-
sa secara globalisasi keseluruhannya.

Murid menghasilkan penanda buku tentang benci peperangan dan


keganasan di peringkat antarabangsa. Murid membuat jualan penanda
buku yang dihasilkan dan mendermakan hasil jualan kepada tabung yang
memerlukan.

128
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
1
Cukai dan Negara Jam
SEJARAH

Tingkatan 5 PENGENALAN NOTA GURU

Cukai diperkenalkan sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka dan merupakan


Nilai Teras: salah satu sumber pendapatan negara bagi melaksanakan tadbir urus negara. Nota Rujukan:
Bertanggungjawab Cukai adalah liabliliti atau wang yang perlu ditanggung dan dibayar kepada DSKP Sejarah Tingkatan 5,
Konteks:
pihak kerajaan di atas pendapatannya. Pada masa yang sama, cukai diperlukan video, gambar
bagi menampung pembangunan sesebuah negara serta menjadi salah satu
Masyarakat dan Negara sumber pendapatan negara yang utama. Persediaan Guru:
Mencari maklumat berkaitan
cukai dari pelbagai sumber.
Literasi Sivik:
PENGETAHUAN:
Menyenaraikan jenis-jenis cukai.

INFO SIVIK
SOSIOEMOSI:
Hak:
Mengekspresikan perasaan
bangga apabila dapat membayar Hak untuk menikmati
cukai. kemudahan dan kemajuan
negara

Tanggungjawab:
TINDAKAN
Setiap warganegara perlu
Membayar cukai demi kemajuan
negara.
membayar cukai untuk
kesejahteraan hidup.
Sumber : http://www.hasil.gov.my/

129
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid ditayangkan video iklan cukai. Murid dipaparkan beberapa logo agensi-agensi kerajaan yang terlibat
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (sumbangsaran) berkaitan video dengan kutipan cukai. Murid menjalankan aktiviti PAK21 (I See, I Think,
tersebut: I Wonder) dengan membincangkan apa yang dilihat dalam gambar
Cadangan soalan: tersebut.
• Apa yang anda perhatikan daripada video tersebut? Cadangan soalan:
• Nyatakan jenis-jenis cukai yang terkandung dalam video.
a. Apa yang perhatikan daripada gambar tersebut?
• Nyatakan cukai lain yang anda tahu.
b. Bagaimanakah pihak berkuasa tempatan menyediakan kemudahan
kepada penduduk setempat?
c. Bagaimanakah agensi-agensi kerajaan mendapatkan dana
kewangan?
Sila layari URL ini. Imbas kod QR ini. d. Apa yang anda faham tentang e-filling?

Murid dibekalkan bahan (Tarsia dan kertas lukisan) berkaitan jenis- Sumber: http://www.jpj.gov.my/en/web/main-site/penerangan-logo
jenis cukai untuk menjalankan aktiviti PAK21 secara berkumpulan.

Murid menyelesaikan puzzle tarsia dan menampal susunan tarsia di Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Chain Link) secara berkumpulan
kertas lukisan. dengan menulis kata-kata secara kreatif yang menunjukkan
Murid mempersembahkan susunan tarsia di hadapan kelas. perasaan bangga apabila dapat membayar cukai.

Murid menggantung hasil kerja di sekeliling kelas.

130
AKTIVITI 3 PENILAIAN

Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Commercial) dengan menghasilkan video  Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
pendek interaktif yang menunjukkan tanggungjawab warganegara membayar berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam
cukai demi kemajuan negara di dalam kumpulan. dan luar bilik darjah.

 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan


berdasarkan DSKP mata pelajaran.

RUMUSAN

Masyarakat memainkan peranan dan tanggungjawab


sebagai warganegara untuk membayar cukai demi
kemajuan negara.

Tindakan : Murid memuat naik video tersebut di laman sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Cadangan :

Menayangkan video pendek yang mendapat Like tertinggi di papan iklan interaktif dengan kerjasama pihak berkuasa
tempatan.

131
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Pilihanraya 1
Jam
SEJARAH
PENGENALAN
Tingkatan 5
Pilihan raya merupakan salah satu ciri utama demokrasi berparlimen yang NOTA GURU
memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang akan memegang
mandat kepimpinan negara. Dalam tempoh lebih 60 tahun mengecapi
Nilai Teras: Nota Rujukan:
kemerdekaan, pilihan raya di Malaysia telah berlangsung sebanyak 14 kali dan
Bertanggungjawab dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat untuk mengundi kerajaan pilihan mereka. DSKP KSSM Sejarah
Tingkatan 5, Tajuk dalam
Konteks:
Malaysia merupakan antara negara di dunia yang mengamalkan sistem demokrasi pemetaan. Menghargai
Masyarakat dan negara dalam pemerintahan negara selain Britain, Kanada, India dan Bangladesh. pemimpin
Persediaan Guru:
Kad gambar, klip video
Literasi Sivik: dan lagu, poster, manila
kad, marker
PENGETAHUAN:
Menjelaskan proses pilihan raya di
Malaysia

SOSIOEMOSI: INFO SIVIK


Gembira melaksanakan
tanggungjawab sebagai Hak:
warganegara.
Hak untuk membuat pilihan
TINDAKAN Tanggungjawab:
Menjalankan tanggungjawab sebagai Warganegara harus memilih
wargangara pemimpin yang
Sumber: Laman web Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia
berketerampilan.

132
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Gembira melaksanakan tanggungjawab sebagai warganegara


Murid ditayangkan kad gambar berkaitan proses dalam bilik mengundi di
Murid dipertontonkan klip video.
Malaysia.

Sila layari URL ini. Imbas kod


QR ini.

Sumber : http://taotauajer.blogspot.com/2013/04/serius-jom-kita-lihat-lagu-
mari.html

Murid menyatakan kepentingan setiap warganegara perlu


melaksanakan tanggunjawab untuk keluar mengundi.
Murid menyediakan dan membentangkan peta i-think peta alir berkaitan
proses pilihanraya/dalam bilik mengundi secara berkumpulan. Murid menyanyikan lagu secara beramai-ramai.

133
AKTIVITI 3
PENILAIAN
Kempen kesedaran #undirosak

Murid menyediakan signage tentang kempen kesedaran #undirosak adalah  Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
untuk menggalakkan orang ramai menggunakan hak mereka semasa berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan
pilihanraya. luar bilik darjah.

 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan


berdasarkan DSKP mata pelajaran

RUMUSAN

Kesimpulannya, sebagai warganegara kita haruslah


menggunakan hak dan bertanggungjawab untuk
mengundi dengan akal fikiran yang waras jangan
dengan nafsu.

Murid menyedari pentingnya nilai satu undi untuk menentukan masa depan dan
kesejahteraan negara.

134
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Bahasa Jiwa Bangsa 1
Jam
SEJARAH
PENGENALAN NOTA GURU
Tingkatan 5
Raja-raja Melayu sejak mesyuarat Durbar pada 1903, telah membangkitkan soal Nota Rujukan:
pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Semasa menurunkan tanda
DSKP KSSM Sejarah
tangan persetujuan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
Nilai Teras: Tingkatan 5, Tajuk dalam
pada 5 Ogos 1957, Raja-Raja Melayu telah menetapkan tujuh wasiat, salah satu
pemetaan, Menghargai
Kegembiraan daripadanya menyentuh bahasa:
pemimpin
Konteks: “Kami tetapkan Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu.”
Persediaan Guru:
Negara Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/rencana/utama/bahasa-jiwa-bangsa-
1.391185#ixzz5hrctQ56o Poskad, klip video lagu,
© Utusan Melayu (M) Bhd flash kad

Literasi Sivik:
PENGETAHUAN: INFO SIVIK
Menjelaskan identiti Malaysia seperti Hak:
Rukun Negara, Bahasa Melayu,
Bendera, Lagu, Jata dan Bunga Hak untuk merasa bangga
dengan identiti negara
SOSIOEMOSI: melalui bahasa kebangsaan
Melahirkan perasaan bangga
negara kita
dengan identiti Malaysia Tanggungjawab:
Memastikan setiap
TINDAKAN warganegara
bertanggungjawab untuk
Menunjukkan sikap taat dan peka Sumber:www.stamps-for-sale.com/malayan-federation-1962-national-
language-month-set-fine-used--on-first-day-cover-77802-p.asp menjaga dan rasa bangga
dengan identiti Malaysia
terhadap bahasa
kebangsaan.

135
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Menjelaskan identiti Malaysia seperti Rukun Negara, Bahasa Melayu,


Bendera, Lagu, Jata dan Bunga Murid menonton video youtube tentang warga USA yang fasih
berbahasa Melayu
Murid dipertontonkan tayangan video lagu.

Sila layari URL ini. Imbas kod QR ini.

Tan Sri Dol Ramli (1922-2011) ialah rakyat Malaysia yang merupakan bekas
ketua Pengarah Penyiaran dan juga pengasas Radio Televisyen Malaysia
(RTM). Dol Ramli dilahirkan pada 3 Oktober 1922 di Dunlop Street, Singapura.
Beliau berkahwin dengan Che Kamilah Marzuki dan dikurniakan dengan lima
anak lelaki. Pada akhir hayatnya, beliau dikurniakan dengan 11 cucu dan dua
cicit. Tan Sri Dol Ramli ialah pengurus Besar Bernama dari 1975 hingga
1980.Dol Ramli ialah penulis lirik lagu Bahasa Jiwa Bangsa dan aktif dalam
aspek pemberitaan di surat khabar.

Sila layari URL ini. Imbas kod QR


Murid menjalankan aktiviti PAK21 (I See, I Think, I Wonder) dengan ini.
membincangkan apa yang dilihat dalam gambar tersebut.
Cadangan soalan:
• Apakah tema lagu dalam video klip tersebut?
• Apa yang anda faham tentang identiti negara?
• Bagaimanakah pihak berkuasa boleh meningkatkan identiti Malaysia?
Murid menyatakan perasaan mereka setelah menonton video dan
• Bagaimanakah agensi-agensi bukan kerajaan membantu meningkatkan
cabaran memartabatkan bahasa Melayu pada generasi muda
identiti negara?
masa kini.

136
AKTIVITI 3

Menunjukkan sikap taat dan peka dengan identiti Malaysia PENILAIAN


Murid dipilih secara rawak untuk menyatakan tindakan-tindakan yang
harus diambil bagi meningkatkan martabat bahasa Melayu di persada
 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
dunia.
berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan luar
Maju bahasa - majulah bangsa; Bahasa jiwa bangsa. bilik darjah.

 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan


berdasarkan DSKP mata pelajaran

RUMUSAN

Kesimpulannya, rakyat Malaysia harus mempunyai kesedaran


sendiri tentang usaha memartabatkan kedudukan Bahasa Melayu di
negara kita, bukan saja sebagai bahasa kebangsaan malahan
sebagai elemen menyatupadukan masyarakat berbilang bangsa,
agama, adat dan budaya.

Sumber: https://prezi.com/jcx_8extnx6z/usaha-usaha-untuk-memartabatkan-
bahasa-melayu/

137
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Bangkit Dari Kegagalan 1
Jam
SEJARAH
PENGENALAN
Tingkatan 5
NOTA GURU
Hidup manusia bagaikan roda, kadangkala kita mengecap kejayaan dan
kebahagiaan. Kadang kala kita jatuh ke bawah, ditimpa kegagalan,kecelakaan
Nilai Teras: dan juga musibah. Jatuhnya seseorang bukan bermakna tak mampu untuk Nota Rujukan:
Kegembiraan bangkit semula. Bangkit dari kegagalan dan penyesalan bukanlah perkara DSKP KSSM Tingkatan 5,
yang mudah untuk dilakukan. Bangkit dari kegagalan juga memerlukan ilmu, Tajuk dalam pemetaan-
Konteks:
kekuatan lahiriah dan jasmani untuk terus maju kehadapan. Menghargai pemimpin
Diri
Persediaan Guru:
Klip video, gambar, kad
Literasi Sivik:
nota tampalan
PENGETAHUAN:
Mengenal pasti cara-cara menangani
cabaran untuk bangkit dari
kegagalan
INFO SIVIK
SOSIOEMOSI:
Hak:
Menunjukkan sikap
bertanggungjawab dalam menangani Hak untuk menikmati
cabaran kejayaan diri sendiri

Tanggungjawab:
TINDAKAN
Memastikan setiap
Keupayaan menyesuaikan diri dan
pintar mencari penyelesaian warganegara berusaha
Sumber: https://blog.maukerja.my/5-oku-tersohor-di-malaysia-ni- mencapai kecemerlangan diri
membuktikan-masalah-fizikal-bukan-halangan-untuk-berjaya
dalam pelbagai aspek
kehidupan

138
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran.


Mengenal pasti cara-cara menangani cabaran untuk bangkit dari Murid menonton klip video lagu Gemuruh nyanyian Faizal Tahir.
kegagalan

PAK21 : Nota Tampalan

Murid secara berkumpulan berbincang dan menulis cara-cara


menangani cabaran untuk bangkit dari kegagalan dan menampal pada
parking lot.

Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Sumbangsaran) dengan


membincangkan apa yang dilihat dalam gambar tersebut.

Cadangan soalan:

• Apa yang boleh boleh ditafsirkan daripada gambar tersebut?

• Bagaimanakah cara-cara seseorang individu menangani masalah Sila layari URL ini. Imbas kod QR ini.
yang sedang dihadapinya?

• Jika anda menghadapi masalah kepada siapakah anda boleh


mendapatkan bantuan?

Murid menyatakan keyakinan diri untuk bangkit dari kegagalan jika


menghadapi halangan dan rintangan dalam hidup kini dan masa
hadapan.

139
AKTIVITI 3
PENILAIAN

Keupayaan menyesuaikan diri dan pintar mencari penyelesaian


 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
Loser or Winner berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan luar
bilik darjah.
Murid mengadakan perbincangan dalam kumpulan tentang cara-cara bangkit
dari kegagalan mengikut situasi yang diberikan dan menulis tips untuk bangkit  Guru boleh meletakkan tahap penguasaan
dari kegagalan. berdasarkan DSKP mata pelajaran

RUMUSAN

Kesimpulannya, sejarah menunjukkan bahawa semua ke-


jayaan besar bermula dengan kegagalan. Malahan mereka
yang berjaya adalah mereka yang pernah mengalami
kegagalan.

Jangan sesekali mengalah dengan dugaan yang menimpa pa-


da diri anda malah pandanglah ke depan untuk memastikan
anda terus bangkit dan cuba segigih yang mampu untuk
•Sentiasa menerima hakikat mengecapi kejayaan masa depan anda yang bakal tiba.
•Sentiasa mencuba benda baru
•Bangkit dari kegagalan
•Kaji kekuatan dan kelemahan diri
•Sentiasa berfikiran positif
•Solat dan doa
•Sentiasa mendampingi orang yang berjaya

140
PERINCIAN PEMETAAN
PENDIDIKAN SIVIK
SEKOLAH MENENGAH
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Antibuli Diri, Keluarga, • Menyatakan punca • Kesan daripada • Menjalin persahabatan Aktiviti PdP
Sekolah, masalah buli perbuatan buli- tanpa mengira kaum • Menghasilkan poster/
Masyarakat, • Menjelaskan jenis fizikal,emosi, (jangan prejudis/ banner
Negara dan tingkahlaku keyakinan diri provokasi/status • Menyediakan skrip
Global berkaitan buli dari dan trauma • Mengadakan program lakonan dan simulasi
segi fizikal dan • Menerapkan ziarah rakan sebaya yang berkaitan mangsa
mental perasaan menjadi mangsa buli buli dan saksi
• Menyenaraikan prihatin sesama • Membuat laporan • Sumbang saran
Kesedaran insan kepada pihak berwajib berkaitan kesan anti
keburukan buli • Menghargai tentang kes buli buli
• Mengenal pasti persahabatan Aktiviti Kokurikulum
cara menangani • Pidato
situasi buli • Bahas
• Pantun
Program sekolah
• Program Ziarah ke
rumah mangsa buli
• Program rakan
strategik bersama
PDRM
• Ceramah Buli
daripada SUHAKAM

142
PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Awas Dera! Diri, Keluarga, • Menyenaraikan • Menerapkan • Membuat laporan Aktiviti PdP
Peranan Jiran Sekolah, punca masalah dera perasaan berani kepada pihak • Menyediakan borang laporan
dan Masyarakat Masyarakat, • Menjelaskan jenis- untuk berwajib mengenai penderaanyang
Negara dan jenis dera memaklumkan • Memberi bantuan berlaku di kawasan kejiranan
Global • (fizikal, mental, kepada orang lain dan sokongan • Simulasi membuat laporan
seksual dan • Melahirkan rasa moral kepada Talian Nur, melalui
pengabaian) simpati dan Polis dan melalui hospital.
• Menghuraikan cara empati kepada
menangani kesukaran orang • Aktiviti Kokurikulum
penderaan lain • Melukis poster
• Menjelaskan melalui • Simulasi
contoh kesan • Ceramah
penderaan
• Menghuraikan Program sekolah
peranan jiran dan • Program bersama Pegawai
masyarakat dalam Pelindung Jabatan Kebajikan
menangani kes buli Masyarakat (JKM)
• Kempen pembugaran talian
aduan krisis masyarakat
bersama JKM

143
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Ihsan Terhadap Diri, Keluarga, • Menjelaskan cara • Menghargai orang • Tunjukkan rasa Aktiviti PdP
Manusia dan Sekolah, berlaku ihsan lain empati • Aktiviti berkumpulan
Haiwan Masyarakat, sesama manusia • Menghormati orang • Membantu warga menghasilkan poster
Negara dan dan haiwan lain dan memahami sekolah yang • Aktiviti individu borang
Global • Menghuraikan setiap orang ada mengalami masalah pengurusan
kebaikan bersikap keistimewaan atau dalam perkembangan diri
ihsan sesama masing-masing kesusahan
manusia dan haiwan • Menyayangi haiwan • Perbuatan baik Aktiviti Kokurikulum
terhadap haiwan • Permainan Dinamika
• Tresure Hunt

• Program sekolah
• Mewujudkan tabung
sumbangan kepada
warga sekolah yang
mengalami musibah
• Mengadakan kempen
belas kasihan kepada
haiwan

144
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Menjaga Diri, Keluarga, • Menerangkan • Menunjukkan • Memelihara dan • Aktiviti PdP
Keseimbangan Sekolah, kepentingan perasaan sayang memulihara alam • Menyediakan surat jemputan
Alam Sekitar Masyarakat, memelihara dan akan alam sekitar sekitar untuk mengadakan gotong
Negara dan memulihara alam • Kesedaran menjaga • Mengamalkan royong
Global sekitar alam sekitar budaya sayangi • Mencipta beberapa slogan
• Menghuraikan alam sekitar tentang kepentingan menjaga
kepentingan menjaga alam sekitar
keseimbangan alam • Menyediakan ikrar alam
sekitar sekitar

• Aktiviti Kokurikulum
• Aktiviti 3K
• Gotong royong

• Progam sekolah
• Program #jomrawatbumi
bersama Jabatan Alam Sekitar
• Membaca Ikrar Alam Sekitar di
perhimpunan sekolah

145
PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


SIVIK TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Berwawasan Diri, Keluarga, • Menyenaraikan • Menghargai • Mengurus sumber Aktiviti PdP
Memanfaatkan Sekolah, sumber-sumber asli sumber asli asli dengan • Aktiviti PAK21 kepentingan
Sumber Asli Masyarakat, • Menjelaskan • Mengekspresikan berhemah memanfaatkan sumber asli
Negara dan kepentingan sikap benci • Menyediakan cogan kata
Global memanfaatkan terhadap menyelamatkan sumber asli
sumber asli pembaziran negara secara berkumpulan
• Menghuraikan cara
pemeliharaan dan Aktiviti Kokurikulum
pemuliharaan • Mencipta dan memasang notis
sumber asli peringatan
• Aktiviti 3R

Program sekolah
• Sarana ibu bapa tentang
program penghijauan di sekitar
sekolah secara bilazim
• Kempen pelestarian alam
sekitar bermula dari rumah

146
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS
SIVIK TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Pemeliharaan Diri, Keluarga, • Menjelaskan • Menunjukkan • Memelihara dan Aktiviti PdP
dan Sekolah, kepentingan perasaan sayang memulihara flora • Aktiviti PAK21 tentang
Pemuliharaan Masyarakat, pemeliharaan dan akan flora dan fauna dan fauna meminimumkan
Flora dan Fauna Negara dan pemuliharaan flora dan • Kesedaran • Mengamalkan pembaziran dan kerosakan
Global fauna pemeliharaan dan budaya sayangi alam sekitar
• Menghuraikan cara pemuliharaan flora alam sekitar • Aktiviti PAK21 tentang
pemeliharaan dan dan fauna konsep pembangunan
pemuliharaan flora dan lestari
fauna
Aktitviti Kokurikulum
• 3K
• Kebun sekolah
• Sayangi sungai kita
• Pemiliharan dan
pemuliharaan pokok di
sekolah
• Melabel pokok

Program sekolah
• Kempen pembangunan
melestari sumber mineral
kerjasama dengan Pejabat
Tanah dan Galian
• Kempen kaedah
perundangan tentang
pemeliharaan dan
pemuliharaan flora dan
fauna bersama JAS

147
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Hentikan Diri, Keluarga, • Menyenaraikan • Bersyukur • Rancang projek • Aktiviti PdP
Keganasan Sekolah, peraturan dan dengan bantuan • Menyediakan risalah
Masyarakat, undang-undang keamanan kemanusiaan tentang keganasan
Negara dan untuk negara • Aktiviti PAK21 untuk
Global mengurangkan • Menghargai memberi sumbangan
kemusnahan akibat keamanan kepada kemanan dunia
konflik bersenjata negara dan global • Aktiviti Kokurikulum
• Menerangkan • Nyanyian lagu bertema
pengetahuan keamanan
tentang keamanan • Ceramah berkaitan
sejagat keamanan (ancaman
• Menghuraikan penganas)
kebaikan • Program sekolah
menjalinkan • Tabung keamanan
hubungan yang baik kerjasama dengan UNICEF
antara negara Malaysia
• Mini konvensyen bersama
ICRC tentang keganasan

148
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Pengukuhan Diri, Keluarga, • Menerangkan • Mengekpresikan sifat • Menunjukkan Aktiviti PdP
Jati Diri Anak Sekolah, pengetahuan jati perlu diasuh dan perlakuan murid • Aktiviti PAK21 mencari
Malaysia Masyarakat, tentang pengukuhan ditanam dalam diri tentang jati diri definasi jati diri
Negara dan jati diri anak setiap insan dalam pelbagai • Aktiviti PAK 21 cara-cara
Global Malaysia semenjak awal situasi pengukuhan jati diri anak
kelahiran dan ia Malaysia
• Menghuraikan ciri- boleh dipupuk dari
ciri warganegara zaman bayi, kanak- Aktiviti Kokurikulum
Malaysia yang kanak, remaja dan • Pengucapan awam
bertanggungjawab dewasa • Ikhtiar hidup

Program sekolah
• Projek menggantikan
bendera malaysia yang
koyak/lusuh
• Lawatan ke Muzium

149
PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH Mempertahankan Diri, Keluarga, • Menerangkan cara • Mengekpresikan • mengamalkan Aktiviti PdP
SAYANG Keutuhan Negara Sekolah, berani perasaan bangga semangat • Menghasilkan kompilasi
Masyarakat, mempertahankan kerana menjadi perpaduan dan multimedia berkaitan
Negara dan nama baik negara rakyat Malaysia integrasi dalam menjaga rahsia negara
Global • Menghuraikan • Mengekpresikan mempertahankan • Aktiviti Pak21 cinta akan
kepentingan cinta perasaan bangga nama baik dan negara
akan negara dengan kekayaan kedaulatan Malaysia
• Mengetahui kesenian Malaysia • Mengamalkan sikap Aktiviti Kokurikulum
kepentingan menjaga rela berkorban • Pengucapan awam
rahsia negara untuk negara
Program sekolah
• Kerjasama dengan ATM di
sekolah
• Lawatan Muzium ATM,
PDRM dan TLDM

150
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Denyutan Nadi Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Menginterpretasikan • Mengamalkan Rukun Aktiviti PdP
Anak Malaysia Sekolah, peranan Rukun peranan Rukun Negara ke arah • Nyanyian lagu “Saya
Masyarakat, Negara ke arah Negara ke arah masyarakat muhibbah Anak Malaysia”
Negara dan membina negara membina Malaysia saling hormat • Tokoh-tokoh anak
Global Malaysia yang yang harmoni dan menghormati di antara muda Malaysia yang
harmoni dan progresif. satu sama lain. berjaya di peringkat
progresif • Mempertingkatkan dan
antarabangsa
• Menjelaskan mempergiatkan lagi
kepentingan pertumbuhan ekonomi Aktiviti Kokurikulum
perpaduan untuk • Mengekalkan kestabilan • Persembahan
mempergiatkan lagi politik dan sistem kebudayaan Malaysia
pertumbuhan, pemerintahan negara
ekonomi, yang demokratik. Program Sekolah
mengekalkan • Kempen anak muda
kestabilan politik dan nadi Malaysia
sistem pemerintahan
negara yang
demokratik.

151
PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


SIVIK
TAJUK KONTEKS
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH Sistem Raja Diri, Keluarga, • Menghuraikan sistem • Mengekpresikan cara • Melahirkan Aktiviti PdP
SAYANG Berperlembagaan Sekolah, Raja taat setia kepada sistem masyarakat yang • Mini Parlimen
Masyarakat, Berperlembagaan Raja Berperlembagaan menghormati • Tayangan video
Negara dan • Menerangkan sistem dan patuh pada Sistem Raja tentang Raja/
Global demokrasi demokrasi berparlimen Berpelembagaan Kesultanan
berparlimen di • Menunjukkan sikap • Menjalankan
Malaysia bertanggungjawab tanggungjawab Aktiviti Kokurikulum
• Menjelaskan proses sebagai warganegara sebagai • Mencipta buku skrap
demokrasi di Malaysia • Menyedari peranan warganegara
• Memahami proses parlimen dalam proses Program sekolah
penggubalan penggubalan • Melawat Parlimen
perlembagaan perlembagaan Malaysia • Melawat Istana
Malaysia Negara

152
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

Kasih Sayang Berbangga Diri, Keluarga, • Menerangkan • Menunjukkan • Memainkan Aktiviti PdP
Sebagai Sekolah, kepentingan perasaan bangga peranan sebagai • Simulasi tentang jati diri
Warganegara Masyarakat, mengekalkan jati sebagai warganegara rakyat Malaysia yang bekerja
Malaysia Di Negara dan diri warganegara Malaysia di di luar negara
Peringkat Global • Menyesuaikan Malaysia yang boleh peringkat global • Menghasilkan buku skrap
Global tindakan yang menyumbang di • Mengamalkan tentang warganegara yang
berpaksikan peringkat global tindakan yang bijak berjaya di peringkat global
budaya tempatan menghadapi
dengan berfikiran cabaran globalisasi Aktiviti Kokurikulum
global dan liberalisasi • Mencipta buku skrap
mengikut acuan • Nyanyian lagu patriotik
tempatan
Program Sekolah
• Ceramah pendidikan
pembelajaran di luar negara

153
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengtahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Harga Diri Diri, Keluarga, • Mengenal pasti • Menunjukkan • Mengamalkan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Warganegara Sekolah, tingkah laku yang perasaan syukur tingkah laku yang • Memahami gambar tingkah
Masyarakat, dapat terhadap diri meningkatkan laku mengharumkan nama
Negara dan mengharumkan kerana menjaga maruah negara negara
Global maruah negara maruah negara • Merekacipta pakaian sopan
• Menjelaskan • Menghomati daripada bahan terbuang
peranan dan peruntukkan
tanggungjawab dalam Aktiviti Kokurikulum
dalam menjaga perlembagaan • Nyanyian lagu patriotik
maruah negara Malaysia • Kenali Jalur gemilang dan
• Memberi contoh bendera negeri
menyanjungi
keluhuran Program Sekolah
perlembagaan • Program pemantapan modal
insan
• Program outreach

154
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Hak Dalam Diri, Keluarga, • Menjelaskan cara • Mengekpresikan • Mempraktikkan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Keluarga Sekolah, menghormati ahli perasaan apabila amalan • Simulasi drama Si
Masyarakat, keluarga menghormati dan menghormati dan Tanggang Moden
Negara dan • Menghuraikan dihormati sesama dihormati sesama • Aktiviti PAK21 cara
Global kepentingan ahli keluarga ahli keluarga menghormati ahli
menghormati dan keluarga
dihormati sesama
ahli keluarga Aktiviti Kokuriklum
• Menyatakan kesan • Sistem panggilan dalam
amalan keluarga (semua
menghormati dan keturunan kaum)
dihormati sesama • Salasilah keluarga
ahli keluarga
Program Sekolah
• Projek “Ways to love
your family well”

155
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Hormat Kepada Diri, Keluarga, • Menjelaskan • Menunjukkan • Bekerjasama Aktiviti PdP
MENGHORMATI Keperibadian Sekolah, kepentingan sikap prihatin dengan pelbagai • Aktiviti PAK21 tentang
Individu Masyarakat, menghormati akan isu-isu yang pihak untuk kepentingan kemudahan untuk
Negara dan keperibadian berkaitan dengan kesejahteraan OKU
Global individu OKU golongan kurang • Menonton video lagu namunku
• Menerangkan • Menghormati dan bernasib baik dan punya hati dan pembentangan
kepentingan berempati OKU hasil kumpulan
kemudahan untuk terhadap • Membantu Aktiviti Kokurikulum
kesejahteraan golongan OKU golongan OKU
• Mengenali simbol dan
golongan kurang dan golongan daripada pelbagai
kemudahan untuk MBK
bernasib baik dan kurang bernasib cara
• Mewujudkan sekolah mesra
Orang Kurang baik
MBK
Upaya (OKU)
• Peka terhadap Program sekolah
perbezaan individu • Khidmat masyarakat di Pusat
• Menyenaraikan Latihan Perindustrian dan
kategori OKU Pemulihan (PLPP)
• Mengenal pasti • Kempen # santuni OKU
kaedah membantu • Bual bicara tokoh OKU yang
OKU berjaya

156
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Malaysia Diri, Keluarga, • Memahami adat • Berupaya • Menerima dan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Unik Sekolah, resam dan pantang • Menyesuaikan diri menghormati adat • Mengumpulkan maklumat
Masyarakat, larang pelbagai kaum dengan kepelbagaian resam dan pantang tentang adat resam dan
Negara dan • Menjelaskan adat resam dan larang pelbagai pantang larang pelbagai
Global kepentingan pantang larang kaum kaum
menghormati adat pelbagai kaum • Menjaga sensitiviti • Persembahan dalam
resam dan pantang kaum, etnik dan pelbagia bentuk seperti
larang pelbagai kaum budaya multimedia, buku skrap,
atau keratan akhbar

Aktiviti Kokurikulum
• Mengenal warga sekolah
(pengurusan dll)
• Buku skrap (busana,
tarian, warisan dll)

• Program sekolah
• Program Muhibbah
• Ceramah memupuk
integrasi kaum

157
PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Malu Diri, Keluarga, • Memberi contoh sikap malu • Mengekpresikan rasa • Mengamalkan tingkah Aktiviti PdP
MENGHORMATI Melakukan Sekolah, melakukan perkara negatif hormat terhadap laku yang sopan • Merujuk maklumat,
Perkara Masyarakat, • Menyatakan cara peraturan dan • Menghormati peraturan internet untuk
Negatif Negara dan bertingkah laku secara undang-undang dan undang-undang mendapatkan
Global sopan • Mengekspresikan • Menjaga batasan maklumat berkaitan
• Menjelaskan cara perasaan apabila pergaulan antara lelaki sikap malu
menghormati batasan bertingkahlaku dan perempuan • Menghasilkan satu
pergaulan antara lelaki dan sopan akujanji malu
perempuan • Menghargai diri melakukan perkara
dapat menjaga negatif
batasan pergaulan
Aktiviti Kokurikulum
• Simulasi
• Forum

Program sekolah
• Aktiviti menangani
krisis identiti di
sekolah kerjasama
dengan Komuniti

158
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Pengekalan Diri, Keluarga, • Menyatakan • Melahirkan perasaan • Menunjukkan sikap Aktiviti PdP
MENGHORMATI Warisan Budaya Sekolah, kepelbagaian bangga akan hormat- • Mencipta cogan kata
Malaysia Masyarakat, warisan budaya keunikan dan menghormati yang ringkas dan jelas
Negara dan antara kaum kekayaan warisan dalam sebarang tentang warisan budaya
Global • Menghuraikan budaya Malaysia tindakan hidup Malaysia
kepentingan sikap • Berbangga menjadi bermasyarakat • Mengumpul maklumat
saling hormat- ahli masyarakat yang dan sumbangan agensi
menghormati saling hormat- kerajaan
kepelbagaian menghormati dalam
warisan budaya masyarakat warisan Aktiviti Kokurikulum
antara kaum budaya antara kaum • Pertunjukan fesyen
• Menjelaskan kesan pakaian tradisional
kurang sikap hormat Malaysia
-menghormati • Tayangan multimedia
warisan budaya
antara kaum Program sekolah
• Program mendekati
rakyat Kerjasama dengan
Jabatan Arkib Negara,
Jabatan Warisan Budaya
dan ASWARA

159
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Menghormati Diri, Keluarga, • Menyatakan • Menghayati erti • Melaksanakan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Dasar Sesebuah Sekolah, kepentingan kebebasan dan tanggungjawab dalam • Sumbang saran
Negara Masyarakat, menghormati dasar keamanan serantau mengekalkan tentang dasar sesbuah
Negara dan sesebuah negara • Menunjukkan sikap keamanan sejagat negara
Global • Menjelaskan bangga terhadap • Aktiviti PAK21
kepentingan peranan Malaysia kepentingan
memelihara dalam menjaga menghormati sesama
hubungan baik keamanan sejagat negara
dengan negara-
negara lain Aktiviti Kokurikulum
• Menjelaskan • Simulasi (situasi
kepentingan kehidupan harian)
mengekalkan • Mencipta dan
keamanan serantau mengantung papan
tanda di kawasan
sekolah

Program sekolah
• Kempen
“Menyelesaikan
masalah secara
rundingan”
• Ceramah Anti
keganasan- WISMA
PUTRA

160
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Menghormati Diri, Keluarga, • Menyatakan • Melahirkan simpati • Membantu Aktiviti PdP
MENGHORMATI Undang-Undang Sekolah, kepentingan terhadap pihak yang menghormati nyawa • Simulasi dalam
Antarabangsa Masyarakat, menghormati undang- diancam peperangan dan maruah manusia kumpulan
Negara dan undang antarabangsa • Melahirkan dengan dengan • Aktiviti PAK21
Global • Menyatakan hak-hak kesyukuran atas membenci peperangan membaca dan
kumpulan tertentu keamanan negara • Memberi sumbangan memahami dialog
yang perlu dan global dalam bentuk tenaga
dipertahankan demi dan kewangan kepada Aktiviti Kokurikulum
keamanan pihak-pihak yang • Bercerita tentang
• Menjelaskan berkonflik nengara luar yang
peruntukkan undang- pernah dilawati dan
undang kemanusiaan undang-undang yang
• Menyenaraikan berlainan dengan
contoh-contoh negara Malaysia
pencabulan undang-
undang kemanusiaan Program sekolah
antarabangsa • Ceramah berkaitan
hubungan Malaysia
dan negara luar
• Mini forum “hormati
kedaulatan
Malaysia”

161
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Toleransi dan Diri, Keluarga, • Menyatakan • Mengekpresikan • Mempraktikkan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Perpaduan Sekolah, pengetahuan tentang perasaan apabila sikap bertolak ansur • Aktiviti PAK21
Masyarakat, toleransi bersikap toleransi dan sabar dalam kepentingan toleransi
Negara dan • Menjelaskan memupuk dan perpaduan di
Global kepentingan toleransi perpaduan nasional Malaysia
bagi membentuk • Menunjukkan • Mencipta slogan
perpaduan nasional semangat berkaitan Perpaduan
• Menghuraikan kesan perpaduan
kepada perpaduan • Aktiviti Kokurikulum
negara sekiranya • Toleransi
kurang bersikap • Ceramah
toleransi
Program sekolah
• Pertandingan dikir
barat/ boria/ nasyid
berkaitan toleransi dan
perpaduan
• Program Outreach
perpaduan

162
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Dunia Bebas Diri, Keluarga, • Memberi contoh • Mengekspresikan • Mengawal diri Aktiviti PdP
MENGHORMATI Rasuah Sekolah, cara hormati diri perasaan apabila daripada terjebak • Sumbangsaran
Masyarakat, untuk tidak dapat menolak gejala rasuah tentang jenis-jenis
Negara dan melakukan rasuah perlakuan rasuah • Menolak sebarang rasuah
Global dengan negara lain • Memelihara diri wang, hadiah, bonus, • Aktiviti PAK21 kesan
• Menjelaskan cara daripada memberi undi, perkhidmatan, benci rasuah
menghormati dan menerima jawatan, upah serta
undang-undang dan rasuah diskaun yang Aktiviti Kokurikulum
hak negara untuk • Menghargai usaha ditawarkan untuk • Tayangan multimedia
bebas dari kerajaan mendapatkan sesuatu
melakukan rasuah membendung gejala pulangan kepada Program sekolah
• Menghuraikan rasuah pemberi • Kempen langkah-
impak negatif rasuah langkah antirasuah
ke atas negara • Ceramah Kerjasama
dengan SPRM – Sistem
pendidikan dan
kerajaan yang telus

163
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Masyarakat Diri, Keluarga, • Menyatakan • Menghargai alam • Melibatkan diri dalam Aktiviti PdP
MENGHORMATI Sejahtera Alam Sekolah, kepentingan sekitar kita aktiviti memelihara • Aktiviti PAK21 bicara
Terpelihara Masyarakat, pemeliharaan dan • Mengekpresikan dan memulihara alam ilmiah berkaitan
Negara dan pemuliharaan alam perasaan bangga sekitar • Aktiviti PAK21 celik
Global sekitar dapat menjaga alam • Menjalankan gotong- lestari
• Menjelaskan sekitar royong memelihara
langkah-langkah dan memulihara alam Aktiviti Kokurikulum
untuk memelihara sekitar • Gotong royong
dan memulihara
alam sekitar Program sekolah
• Pembangunan
Pendidikan Lestari
(ESD) kerjasama JAS
• Kempen menyokong
program sekolah
Lestari Anugerah
Alam Sekitar di
Malaysia (SLAAS)

164
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Dunia Sejahtera Diri, Keluarga, • Menyatakan • Mengekprisikan • Mematuhi peraturan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Sekolah, pengetahuan perasaan bangga dan undang-undang • Aktiviti PAK21 maklumat
Masyarakat, tentang keamanan bila menghormati bagi menjamin tentang indeks
Negara dan sejagat peraturan dan keamanan sejagat kesengsaraan
Global • Menyenaraikan cara undang-undang • Mengumpul maklumat
-cara menghormati dari petikan akhbar
peraturan
• Menghuraikan Aktiviti Kokurikulum
kepentingan • Pengucapan awam
menghormati
peraturan dan Program sekolah
undang-undang bagi • Kempen #Katakan tidak
menjamin pada inflasi
keamanan sejagat • Ceramah berkaitan
• Menjelaskan kesan inflasi dan
sekiranya peraturan pengangguran
dan undang-undang
tidak dipatuhi

165
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Pengurusan Diri, Keluarga, • Menyenaraikan ciri-ciri • Bersyukur dengan • Berhemat dalam Aktiviti PdP
JAWAB Kewangan Sekolah, untuk menjadi seorang yang pengurusan berbelanja • Mencipta cogan kata
Masyarakat, bertanggungjawab terhadap kewangan yang berkaitan pengurusan
Negara dan kewangannya cekap kewangan
Global • Menjelaskan kepentingan • Menghargai • Aktiviti PAK21 –budaya
sikap bertanggungjawab pendapatan yang amalan berhemah
terhadap keputusan diterima • Menyediakan senarai semak
kewangan peribadi pengurusan kewangan
• Menjelaskan sikap peribadi
seseorang terhadap wang
boleh memberi kesan Aktiviti Kokurikulum
terhadap masyarakat • Koperasi sekolah
• Menyatakan pengaruh rakan • Perbahasan
sebaya mempengaruhi • Ceramah
keputusan berbelanja
Program sekolah
• Karnival pengurusan
kewangan dengan agensi
luar (PNB, BNM, bank
tempatan)
• Ceramah tips pengurusan
peribadi orang muda

166
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Kebebasan Diri, Keluarga, • Memahami kebebasan • Menghargai • Mendengar dan Aktiviti PdP
JAWAB Dengan Sekolah, bersuara dalam pendapat orang memberi peluang • Aktiviti simulsi menyatakan
Batasan Masyarakat, Perlembagaan Malaysia lain untuk meluahkan pendapat melalui saluran
Negara dan • Menyenaraikan hak dan • Menghargai perasaan dan yang betul
Global batasan yang terdapat kebebasan yang pendapat • Aktiviti PAK21 kesan
dalam Perlembagaan diberi • Menyalurkan menyampaikan pendapat
Malaysia perasaan dan tidak mengikut saluran yang
• Menyampaikan pendapat tindakan tidak betul
dengan saluran yang betul puas hati dengan
dan sesuai cara yang betul Aktivti Kokurikulum
• Menjelaskan kebebasan • Menggunakan • Penggunaan gajet
berhimpun dan tatacara media massa dan
• Memberi dan menerima media sosial Program sekolah
kritikan dengan cara yang dengan berhemah. • Menulis komentar dalam
betul media sosial dengan
beretika
• “Kempen jangan kongsi jika
tidak pasti”

167
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Kemajuan Diri, Keluarga, • Menyenaraikan • Mengekpresikan • Mempraktikkan Aktiviti PdP


JAWAB Teknologi dan Sekolah, contoh kemajuan perasaan tingkah laku • Menghasilkan folio tentang
Etika Masyarakat, teknologi menggunakan beretika semasa amalan etika menggunakan
Penggunaan Negara dan • Menjelaskan etika teknologi dengan menggunakan peranti
Peranti Global semasa menggunakan beretika teknologi dalam • Aktiviti PAK21 tentang
teknologi • Perasaan bersalah kehidupan harian Internet of Things (IoT)- bual
• Menghuraikan atau malu • Mampu menegur bicara bersama SKMM
kepentingan amalan sekiranya tidak rakan yang tidak
beretika semasa beretika semasa bertingkah laku Aktiviti Kokurikulum
menggunakan menggunakan beretika semasa • Ceramah kesedaran
teknologi teknologi menggunakan penggunaan gajet
• Menghuraikan kesan teknologi
amalan beretika Program sekolah
semasa menggunakan • Kempen pengurusan masa
teknologi dan peranti
• Ceramah kerjasama dengan
SKMM – Teknologi, peranti
dan anda

168
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Rajin Dalam Diri, Keluarga, • Menyenaraikan ciri-ciri • Mengekpresikan • Mengamalkan sikap Aktiviti PdP
JAWAB Setiap Sekolah, rajin dalam setiap perasaan apabila rajin dalam setiap • Sumbangsaran
Pekerjaan Masyarakat, pekerjaan bersikap rajin dalam pekerjaan maklumat tentang
Negara dan • Menjalankan etika kerja pekerjaan penduduk dunia yang
Global yang cemerlang rajin bekerja
• Menjelaskan • Aktiviti PAK21 berkaitan
kepentingan rajin dalam kriteria unggul pekerja
setiap pekerjaan produktif
• Menghuraikan
kepentingan pendidikan Aktiviti Kokurikulum
sepanjang hayat • Jadual tugasan harian
dan mingguan

Program sekolah
• Ceramah- Integriti dan
rajin bekerja
• Kempen Rajin Vs Malas

169
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Malaysia Bebas Diri, Keluarga, • Menyenaraikan • Mengekpresikan • Mempraktikkan amalan Aktiviti PdP
JAWAB Rasuah Sekolah, jenis-jenis rasuah perasaan apabila menghindari rasuah • Menyediakan visi
Masyarakat, • Menyatakan cara dapat menghindari sebagai warganegara malaysia bebas
Negara dan menghindari rasuah Malaysia rasuah
Global rasuah • Aktiviti PAK21 kad
• Menghuraikan situasi tentang
kesan rasuah rasuah
kepada
diri,keluarga, Aktiviti Kokurikulum
masyarakat dan • Pidato/ debat
negara • Simulasi

Program sekolah
• Ikrar bebas rasuah
(IBR)
• Pantomin bebas
rasuah
• Slogan/ kempen-
Rasuah dihina,
maruah dibina
kerjasama dengan
SPRM

170
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Kelestarian Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Menghargai dan • Melibatkan diri dalam Aktiviti PdP
JAWAB Global Sekolah, kepentingan menyayangi alam menjaga alam sekitar • Menulis surat untuk
Masyarakat, kelestarian alam sekitar • Menjaga keamanan ruangan komentar
Negara dan sekitar kepada • Gembira dan kelestarian berkaitan penjimatan
Global kesejahteraan melaksanakan elektrik dan kitar
• hidup tanggungjawab semula
• Menghuraikan sebagai sebagai • Melukis poster
kepentingan warga dunia
memastikan kualiti Aktiviti Kokurkulum
air, bahan-bahan, • Aktiviti 3K
dan sumber bagi • Kebun sekolah
memastikan
kesihatan manusia Program sekolah
dan juga alam • Menganjurkan mini
sekitar konvensyen tentang
kelestarian global
• Pameran kelestarian
global kerjasama
PIBG

171
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Nadi Diri, Keluarga, • Menjelaskan sistem • Menunjukkan • Menjalankan Aktiviti PdP
JAWAB Malaysia Sekolah, demokrasi di tingkah laku sopan tanggungjawab • Mengumpulkan dan
Masyarakat, Malaysia dan beradab untuk sebagai membentangkan maklumat
Negara dan • Menjelaskan proses menjaga imej warganegara tentang Portal Rasmi
Global pilihan raya di negara • Mendaftar Pilihanraya (SPR)
Malaysia • Berbangga sebagai sebagai pengundi • Aktiviti PAK21 kelayakan
• Menyatakan warganegara • Keluar mengundi mengundi
kelayakan mengundi Malaysia • Menyediakan risalah
serta • Gembira berkaitan hak mengundi
tanggungjawab melaksanakan
sebagai tanggungjawab Aktiviti kokurikulum
warganegara sebagai • Pengucapan awam
• Menerangkan hak warganegara • Persembahan sayangi
memilih pemimpin Malaysiaku
• Menghuraikan
kepentingan sebagai Program sekolah
pengundi untuk • Simulasi proses penamaan
memilih kerajaan calon, calon berucap (ala-ala
berkempen), poster calon-
calon yang bertanding dan
dakwat kekal
• Kempen – Berani mencipta
perubahan

172
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Warganegara Diri, Keluarga, • Memahami integriti • Mengekpresikan • Memperaktikan integriti Aktiviti PdP
JAWAB Berintegriti Sekolah, dan kepentingannya tanggung jawab sebagai warganegara • Menghasilkan sajak
Masyarakat, • Menyatakan warganegara dalam kehidupan budaya berintegriti
Negara dan peranan berintegriti harian. • Bual bicara integriti
Global warganegara yang
berintegriti Aktiviti Kokurikulum
• Menghuraikan • Ceramah
kesan tidak kepeimpinan melalui
berintegriti tauladan

• Program sekolah
• Kempen- integriti
kita diperhati
• Dialog dan bengkel
budaya berintegriti

173
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Pengurusan Diri, Keluarga, • Mengenal pasti ciri • Mengekpresikan • Mempunyai keyakinan Aktiviti PdP
JAWAB Masa Sekolah, pengurusan masa perasaan bangga diri untuk menjadi • Mengumpul
Masyarakat, yang baik apabila mengurus individu cemerlang maklumat
Negara dan • Menghuraikan masa dengan baik dalam mengurus masa pengurusan masa
Global kepentingan yang baik secara realistik
pengurusan masa • Aktiviti PAK21 -
• Menjelaskan kesan cukupkah @ terlebih
yang timbul masa saya?
sekiranya tidak
mengurus masa Aktiviti Kokurikulum
dalam setiap • Mencipta jadual
perkara yang harian
dilakukan
Program sekolah
• Ceramah Tips
pengurusan masa
• Kempen- matrik
pengurusan masa

174
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Bahaya Diri, • Menyenaraikan • Menghargai usaha • Menolak untuk Aktiviti PdP
JAWAB Penyalahgunaan Keluarga, penggunaan bahan agensi yang terlibat terlibat dengan • Aktiviti PAK21 tentang
Bahan Terlarang Sekolah, terlarang bagi menangani isu penggunaan bahan klasifikasi bahan
Masyarakat, • Menyatakan masalah dan masalah terlarang terlarang
Negara dan penggunaan bahan penggunaan bahan • Aktiviti PAK21 tentang
Global terlarang terlarang program pencegahan
• Menyatakan akibat bahan terlarang
penggunaan bahan
terlarang Aktiviti Kokurikulum
• Menjelaskan tindakan • Perbahasan
yang wajar dilakukan • Melukis poster
untuk menangani isu • Buku skrap
dan masalah sosial
yang berkaitan dengan Program sekolah
penggunaan bahan • Kempen bahaya rokok,
terlarang inhalan dan dadah
(PPDA & Petronas)
• Ceramah berkaitan
rokok, inhalan dan
dadah (Kerjasama
dengan KKM)
• Karnival Bebas Dadah
(pertandingan boria/
dikir barat/ nasyid)

175
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Cukai dan Diri, Keluarga, • Menyenaraikan • Mengekpresikan • Membayar cukai demi • Aktiviti PdP
JAWAB Negara Sekolah, jenis-jenis cukai perasaan bangga kemajuan negara • Aktiviti Pak21
Masyarakat, • Menyatakan apabila dapat tentang cukai dan
Negara dan peranan rakyat membayar cukai negara
Global dalam membayar • Simulasi peranan
cukai rakyat dan cukai
• Menghuraikan •
kepentingan cukai • Aktiviti Kokurikulum
dalam • Ceramah
pembangunan dan • Pengucapan awam
kemajuan sesebuah •
negara • Program sekolah
• Ceramah pembayar
cukai-Wira tidak
didendang
kerjasama LHDN
• Kempen #bayarcukai
kerjasama LHDN

176
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Ancaman dan Diri, Keluarga, • Menyatakan jenis-jenis • Menghargai usaha • Mengambil tindakan Aktiviti PdP
JAWAB Kebimbangan Sekolah, masalah agensi yang terlibat yang wajar dalam • Aktiviti PAK21
Siber Masyarakat, penyalahgunaan bagi menangani isu menangani isu dan tentang ancaman
Negara dan teknologi dan masalah tentang masalah tentang siber dan negara
Global • Menyatakan akibat penyalahgunaan penyalahgunaan • Aktiviti PAK21
penyalahgunaan teknologi teknologi ancaman siber
teknologi semakin serius.
• Menguraikan tindakan
yang wajar dalam Aktiviti Kokurikulum
menangani isu dan • Simulasi
masalah yang • Perbahasan
berkaitan dengan
masalah Program sekolah
penyalahgunaan • Kempen – Buli siber
teknologi dan Undang-undang
• Kempen- pantau siber
anak
• Ceramah- kedaulatan
digital kerjasama
SKMM

177
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Bangkit Dari Diri, Keluarga, • Mengenal pasti cara- • Menunjukkan sikap • Mengambil tindakan Aktiviti PdP
Kegagalan Sekolah, cara menangani bertanggungjawab yang wajar dalam • Membaca dan
Masyarakat, cabaran untuk dalam menangani menangani pelbagai memahami puisi
Negara dan Global bangkit dari cabaran cabaran tentang daya
kegagalan • Mempamerkan • Keupayaan bingkas
• Menjelaskan keberanian, sikap menyesuaikan diri • Aktiviti PAK21
kekuatan emosi dan optimis dalam segala dan pintar mencari kepentingan emosi
tabah menghadapi situasi penyelesaian semasa menghadapi
cabaran cabaran

Aktiviti Kokurikulum
• Nyanyian lagu-lagu
patriotik

Program sekolah
• Program Ibubapa
selaku rakan
• Kempen Masa
bersama keluarga

178
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Kesederhanaan Diri, Keluarga, • Memahami hidup • Kesedaran tentang • Tidak membazir dari Aktiviti PdP
Dalam Sekolah, secara bersederhana kesederhanaan segala perkara • PAK21 punca-punca
Kehidupan Masyarakat, • Menyatakan • Mengekpresikan • Tidak merendahkan pembaziran
Negara dan kepentingan tidak perasaan mentaliti pekerjaan dan • Permainan kad
Global membazir-bazir bersederhana dalam status keluarga situasi tentang
dalam kehidupan kehidupan • Tidak menunjuk-nunjuk bersyukur dalam
• Bersyukur apa yang kemewahan keluarga
ada dalam keluarga
Aktiviti kokurikulum
• Ceramah kerohanian
• Mencipta tagline

Program sekolah
• Program Food Bank
Malaysia yang
dilaksanakan oleh
Kementerian
Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehwal
Pengguna (KPDNHEP)
• Program bual bicara
#inilah pekerjaan
keluarga saya

179
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Warganegara Diri, Keluarga, • Menghuraikan ciri- • Menghayati • Mengamalkan ciri-ciri Aktiviti PdP
Cemerlang Sekolah, ciri warganegara kesedaran sivik warganegara yang • Aktiviti PAK21 bual
Masyarakat, yang cemerlang untuk melengkapkan cemerlang bicara “Warganegara
Negara dan • Menjelaskan usaha diri sebagai Cemerlang Pewaris
Global untuk warganegara yang Negara”
melengkapkan diri cemerlang • Aktiviti PAK21Suri
menjadi teladan warganegara
warganegara yang cemerlang
cemerlang bagi
mewarisi negara Aktiviti Kokurikulum
• Gotong royong
• Peer buddy

Program sekolah
• Kempen mencakna
isu semasa
kerjasama akhbar
tempatan/ NGO/
Perkongsian pintar

180
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Interaksi Sihat Diri, Keluarga, • Menggunakan intonasi • Mengekpresikan • Menunjukkan Aktiviti PdP
Dalam Sekolah, yang betul dan sesuai perasaan boleh tingkah laku • Komunikasi berdasarkan
Masyarakat, Masyarakat, • Menjelaskan ciri berkomunikasi komunikasi yang situasi/tempat/
Negara dan Negara dan berkomunikasi yang secara berhemah berhemah • status/majlis
Global Global berhemah • Menghargai usaha • Mengambil • Menghasilkan klip video
• Menyatakan cara-cara agensi yang terlibat tindakan yang tentang cara
berkomunikasi secara bagi menangani isu wajar untuk berkomunikasi
beradab dan masalah menangani isu berhemah
• Menghuraikan pergaulan bebas dan masalah
kepentingan komunikasi sosial Aktiviti Kokurikulum
• Menghuraikan kesan • Permainan Dinamika
sekiranya tidak • Permainan bahasa
berkomunikasi secara bertema
berhemah
• Menyenaraikan contoh Program sekolah
isu dan masalah sosial • Kempen komunikasi
dalam masyarakat berhemah #10minit
• Ceramah bersama JKM

181
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Jaringan Diri, Keluarga, • Menerangkan • Mempamerkan sikap • Menjaga maruah Aktiviti PdP
Persahabatan Sekolah, kepentingan memilih rakan yang baik diri • Aktiviti PAK21tentang cara
Merentasi Masyarakat, rakan merentasi • Menghargai jalinan • Bertindak secara bijak memilih rakan
Sempadan Negara dan sempadan dengan persahabatan dan asertif untuk • Pembentangan kumpulan
Global bijak perhubungan dengan menangani tentang penggunaan
• Membuat keputusan rakan pengaruh negatif teknologi secara berhemah
yang bijak dalam rakan
memilih rakan • Menggunakan Aktiviti Kokurikulum
• Menjelaskan teknologi dengan • Menulis surat kepada rakan
penggunaan berhemah semasa • Mencipta friendship
teknologi secara menjalinkan bracelet
berhemah semasa persahabatan
menjalinkan menerusi alam Program Sekolah
persahabatan maya • Kerjasama dengan pihak
menerusi alam maya Suruhanjaya Komunikasi
dan Multimedia Malaysia
(SKMM)

182
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Pemimpin Diri, Keluarga, • Menerangkan • Menghayati jasa-jasa • Mengaplikasi ciri-ciri Aktiviti PdP
Berjasa Dunia Sekolah, peranan pemimpin pemimpin negara kepimpinan positif • Aktiviti main peranan
Sejahtera Masyarakat, dalam mencapai • Bersyukur dapat dalam kehidupan • Persembahan mutimedia
Negara dan wawasan negara dan menikmati seharian
Global global kehidupan yang Aktiviti Kokurikulum
• Menyatakan stabil dalam negara • Melukis poster
sumbangan dan global • Pengucapan awam
pemimpin dalam
menjalinkan Program sekolah
hubungan serantau • Ceramah- Mengasah
dan global kepimpinan, mencungkil
bakat
• Program mencungkil
bakat kepimpinan pelajar

183
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Bangga Dengan Diri, Keluarga, • Menjelaskan identiti • Melahirkan perasaan • Mengamalkan prinsip- Aktiviti PdP
Identiti Sekolah, Malaysia seperti bangga dengan prinsip Rukun Negara • Mengumpulkan
Malaysia Masyarakat, Rukun Negara, Bahasa identiti Malaysia • Menunjukkan sikap taat maklumat tentang
Negara dan Melayu Bendera, • Mengekpresikan dan peka dengan identiti Malaysia
Global Lagu, Jata dan Bunga semangat patriotik identiti Malaysia • Aktiviti PAK21
kepada negara berbangga dengan
• Sebagai tanda Identiti Malaysia
syukur kerana
dikurniakan negara Aktiviti Kokurikulum
yang selamat, aman • Menyanyikan lagu
dan damai patriotik
• Simulasi patriotik

Program sekolah
• Program Capan
Tapak Tangan anak
Malaysia (Rukun
Negara)
• Program bersama
Tanggungjawab
Korporat Sosial (CSR)
#AnakAnakMalaysia

184
PENDIDIKAN SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
NILAI TERAS SIVIK Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan Contoh Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Sumbangan Diri, Keluarga, • Menyatakan • Menghargai • Mencontohi cara Aktiviti PdP
Kepada Negara Sekolah, kepentingan sumbangan tokoh- tokoh-tokoh • Mencari maklumat tokoh
Masyarakat, mengembangkan tokoh yang mengembangkan -tokoh daripada pelbagai
Negara dan potensi diri dalam memberi potensi diri untuk bidang yang memberi
Global memberi sumbangan kepada memberi sumbangan kepada
sumbangan kepada negara sumbangan negara melalui pelbagai
negara kepada negara media
• Memberi contoh • Aktiviti PAK21 berkaitan
kejayaan individu di tokoh yang memberi
peringkat sumbangan kepada
antarabangsa negara

• Aktiviti Kokurikulum
• Aktiviti ‘suara Malaysia’
• Larian sihat Malaysia

Program sekolah
• Program Jejak Tokoh
(pelbagai bidang)
• Program santuni tokoh

185

Anda mungkin juga menyukai