Anda di halaman 1dari 197

MODUL

PENDIDIKAN SIVIK
SEKOLAH RENDAH
TAHAP II
MODUL
PENDIDIKAN SIVIK
SEKOLAH RENDAH
TAHAP II
Terbitan 2019
© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluar ulang
mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun, sama ada secara
elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan vii

Kata Pengantar ix

Pendahuluan 1

Matlamat 3

Kerangka Pendidikan Sivik 3

Modul Exemplar Bahasa Melayu 7

Modul Exemplar Bahasa Inggeris 33

Modul Exemplar Pendidikan Islam 59

Modul Exemplar Pendidikan Moral 87

Modul Exemplar Sejarah 113

Perincian Pemetaan Pendidikan Sivik Sekolah Rendah 139


RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:


Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
KURIKULUM KEBANGSAAN

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum
yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97]

vii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 2017. Selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang memberi penekanan kepada pembangunan manusia secara holistik serta bersesuaian
dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dalam anjakan tiga, iaitu untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai,
transformasi bagi memperkukuh pendidikan sivik akan dilaksanakan secara bersepadu serta holistik bukan sahaja dalam mata pelajaran tetapi
turut dilaksanakan menerusi kokurikulum, perhimpunan sekolah dan pelbagai program sekolah mulai Jun 2019. Pelaksanaan pendidikan sivik
dalam kurikulum melalui beberapa mata pelajaran akan menggunakan modul exemplar yang menjadi panduan bagi pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran di sekolah.

Modul exemplar pendidikan sivik dibina berdasarkan empat nilai teras sivik iaitu kasih sayang, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan
kegembiraan. Modul yang disediakan ini perlu dilaksanakan oleh murid dengan bimbingan guru mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sejarah dalam waktu mata pelajaran masing-masing. Selain itu, pelibatan pihak luar dan
pelbagai agensi seperti ibu bapa dan anggota masyarakat dapat menggalakkan pembudayaan nilai dalam kalangan murid dan memastikan
kesinambungan amalan nilai dari sekolah ke rumah dan sebaliknya. Proses penerapan nilai berterusan ini diharap dapat melahirkan
warganegara yang mampu memainkan peranan, mengetahui hak dan melaksanakan tanggungjawab bermula dari prasekolah.

Usaha penghasilan modul ini adalah atas dedikasi dan sumbangan idea serta kepakaran pelbagai pihak. Kepada semua pihak yang terlibat,
Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih.

Sekian.

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
PENDAHULUAN

Pendidikan sivik yang dilaksanakan di semua peringkat sekolah akan memberi pemahaman dan kesedaran kepada murid tentang hak dan
tanggungjawab mereka terhadap masyarakat dan negara. Pemahaman dan kesedaran sivik boleh membentuk perwatakan murid untuk
menjadi anggota masyarakat dan warganegara Malaysia yang mengutamakan perpaduan, bersemangat patriotik, berintegriti, bangga dan cinta
akan negara serta memberi sumbangan bermakna ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan dunia. Hasrat ini boleh dicapai menerusi
pendekatan bersepadu melalui perhimpunan sekolah, kurikulum, kokurikulum dan program sekolah.

Pelaksanaan pendidikan sivik di sekolah akan memberi penekanan kepada empat nilai teras, iaitu kasih sayang, hormat menghormati,
bertanggungjawab dan kegembiraan. Melalui kurikulum, kandungan pendidikan sivik boleh disampaikan secara pembelajaran bersepadu
melalui mata pelajaran. Bagi mata pelajaran terlibat, suatu modul exemplar pendidikan sivik dihasilkan. Modul ini mengandungi pengetahuan,
kemahiran dan nilai sivik serta pemetaan dan perinciannya. Kandungan pendidikan sivik akan membolehkan murid memahami dan menghayati
pelbagai perkara seperti hak asasi, komitmen dan dedikasi, mengapresiasi kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia, berkerjasama dalam
masyarakat berbilang kaum dan etnik, bertanggungjawab memelihara kelestarian alam sekitar, berunding dan menyelesaikan konflik, serta
menyumbang ke arah keharmonian, kemakmuran, dan pembangunan negara. Di samping itu, modul ini juga menyediakan pelbagai kaedah
pengajaran dan pembelajaran dan kaedah pentaksiran yang boleh dilakukan. Modul ini sebagai panduan untuk membantu guru bagi
membolehkan murid menguasai kandungan pendidikan sivik.

Pendidikan sivik didedahkan kepada murid seawal dari peringkat prasekolah untuk menyemai kesedaran sivik dalam kalangan kanak-kanak. Di
peringkat sekolah rendah, pendidikan sivik dipelajari oleh murid memperoleh pengetahuan dan pengalaman sivik, manakala di peringkat
sekolah menengah pula, pembelajaran pendidikan sivik akan membolehkan murid mengaplikasikan pemikiran sivik dan mengamalkannya
dalam kehidupan harian.

1
Pendidikan Sivik

Pendidikan sivik pada peringkat sekolah rendah Tahap II dilaksanakan selama satu jam dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral dan Sejarah berdasarkan empat nilai teras iaitu kasih sayang, hormat-menghormati,
bertanggungjawab dan kegembiraan dalam membentuk insan yang tahu hak dan tanggungjawab sebagai warganegara. Pelaksanaan ini boleh
dijalankan secara serentak pada minggu yang ditetapkan mengikut jadual waktu mata pelajaran tersebut.

Bagi membantu guru melaksanakan pendidikan sivik dalam mata pelajaran tersebut, suatu modul exemplar pendidikan sivik dihasilkan sebagai
panduan untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara bersepadu menekankan literasi dan amali sivik dalam mata
pelajaran sama ada dalam mahupun di luar bilik darjah. Kandungan modul ini juga memuatkan pemetaan
dan perincian nilai teras, tajuk, konteks, literasi dan amali pendidikan sivik sekolah rendah Tahap II.
Selain itu, terdapat beberapa contoh serta cadangan aktiviti PdP. Kaedah PdP yang boleh digunakan
untuk melaksanakan modul ini ialah pembelajaran aktif, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran
penyelesaian masalah dan pembelajaran khidmat masyarakat yang melibatkan hands-on, minds-on dan
hearts-on bagi menggalakkan pelibatan murid secara aktif dalam PdP. Berpandukan modul ini, guru
digalakkan mempelbagai strategi dan pendekatan PdP mengikut kesesuaian, kreativiti dan mengikut
konteks setempat. Guru juga boleh membina modul mengikut mata pelajaran berdasarkan pemetaan dan
perincian yang disediakan.

Pentaksiran pendidikan sivik dalam kalangan murid hendaklah dilakukan secara berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pentaksiran
secara lisan, bertulis dan pemerhatian sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Pelbagai aspek boleh ditaksir seperti pengetahuan dan
fakta, pertuturan dan sikap, perlakuan dan amalan, kemahiran mengaplikasi, kemahiran manipulatif dan kemahiran sosial. Selain daripada itu,
pentaksiran bersepadu juga boleh dilaksanakan dalam aktiviti luar seperti perhimpunan sekolah, kokurikulum dan program sekolah secara
berterusan dalam mengenal pasti keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan, kesedaran, tindakan dan mengamalkannya dalam
kehidupan.

2
MATLAMAT

Matlamat pendidikan sivik adalah untuk melahirkan warganegara yang mengetahui hak, tanggungjawab dan
berakhlak mulia bagi menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat, negara dan global.

KERANGKA PENDIDIKAN SIVIK

Pelaksanaan pendidikan sivik seharusnya dijalankan secara holistik berfokus kepada pembentukan perwatakan murid melalui nilai teras sivik,
iaitu kasih sayang, hormati-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan dalam konteks diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan
global. Pembentukan perwatakan murid dibentuk melalui literasi sivik dan amali sivik melalui pelbagai aspek seperti di Rajah 1.

Rajah 1: Kerangka Pendidikan Sivik


3
Literasi sivik dan amali sivik dijadikan asas dalam pendidikan sivik. Penekanan kepada perkara ini diberikan seawal peringkat prasekolah
sehingga ke sekolah menengah. Literasi Sivik merangkumi tiga elemen, iaitu pengetahuan kewarganegaraan (pengetahuan), karakter atau
sikap kewarganegaraan (sosioemosi) dan keterampilan kewarganegaraan (tndakan) yang dilaksanakan dalam kurikulum seperti yang berikut:

1. Pengetahuan Kewarganegaraan

Merupakan perkara asas yang perlu diketahui dan difahami oleh seseorang warganegara khususnya pengetahuan tentang hal ehwal
demokrasi dan raja berperlembagaan, pentadbiran dan kerajaan, masyarakat sivil, hak asasi manusia, perlembagaan dan undang-undang
negara. Melalui pengetahuan sivik, setiap warganegara dapat memahami hak dan tanggungjawab bagi menjadikan mereka berfikiran
lebih terbuka, dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai isu, masalah dan cabaran serta boleh berfungsi dalam sistem sosiopolitik.

2. Karakter atau Sikap Kewarganegaraan

Karakter atau sikap kewarganegaraan adalah kemahiran yang diperlukan untuk mengenali dan menguruskan emosi, membuat keputusan
secara bertanggungjawab berdasarkan pertimbangan sivik, prihatin serta membina hubungan kasih sayang secara positif. Melalui
sosioemosi sivik, setiap warganegara mampu menangani situasi yang mencabar secara rasional serta boleh menyesuaikan diri dalam
kepelbagaian masyarakat.

3. Keterampilan kewarganegaraan

Keterampilan kewarganegaraan adalah individu yang mampu melaksanakan hak-hak kewajipannya sebagai warganegara,
bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan global. Melalui tindakan sivik, setiap warganegara berupaya
untuk menyokong dan menyumbang melalui aktiviti kemasyarakatan, pembangunan negara serta mampu memberi respons perkara-
perkara berkaitan dengan masyarakat, negara dan global.

4
Manakala Amali Sivik adalah pengaplikasian pengetahuan, kesedaran dan tindakan sivik dalam pelbagai situasi. Pengaplikasian amali sivik
hendaklah bermula dari diri, keluarga, masyarakat, negara dan global. Amali sivik boleh murid menterjemahkan pengetahuan, kesedaran dan
tindakan sivik mereka ke arah memberi sumbangan secara berkesan dalam kehidupan. Amalan sivik boleh dilakukan melalui pelbagai aktiviti
sama ada di dalam dan di luar sekolah seperti berikut:

1. Perhimpunan Sekolah
Perhimpunan rasmi sekolah boleh dimanfaatkan untuk mendidik pendidikan sivik dalam kalangan murid di sekolah
rendah dan sekolah menengah pada setiap minggu. Melalui perhimpunan sekolah, pendidikan sivik boleh dilakukan
dengan menggunakan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai Murni (MKSANM) mengikut nilai teras yang telah
ditetapkan. Kandungan MKSANM akan memberi kesedaran sivik yang disesuaikan dengan pelbagai perkara seperti
latar Malaysia yang berbilang bangsa, etnik dan mempunyai pelbagai fahaman agama. Murid akan memperoleh satu
gagasan nilai sejagat yang boleh dikongsi bersama-sama untuk membentuk warganegara yang baik dan memperkukuh perpaduan di
Malaysia.
2. Kokurikulum
Pelaksanaan pendidikan sivik ini perlu dilaksanakan pada setiap minggu mengikut nilai teras yang telah ditetapkan
dalam semua program kokurikulum seperti aktiviti Badan Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan serta Sukan dan
Permainan bagi menyediakan peluang kepada murid untuk mengaplikasikannya. Menerusi aktiviti kokurikulum, murid
bukan sahaja boleh memperoleh dan meningkatkan ilmu, kemahiran baharu dan memupuk sikap positif, malahan
dapat memperkembangkan nilai-nilai murni, mengamalkan sifat kemanusiaan dan keinsanan serta meningkatkan
kualiti jati diri.

3. Program Sekolah
Program atau aktiviti sekolah pula, pihak sekolah digalakkan mengadakan kerjasama strategik dengan pihak
berkepentingan seperti ibu bapa, komuniti, media, agensi swasta, badan-badan bukan kerajaan dan pelbagai
kementerian. Pengukuhan pelaksanaan pendidikan sivik melalui program atau aktiviti sekolah seperti Sambutan Bulan
Kemerdekaan, Hari Bumi, RIMUP, dan Hari Kanak-kanak Sedunia dengan melibatkan PIBG serta komuniti setempat perlu
diperkasakan bagi menggalakan kesedaran sivik dalam kalangan murid.

Ringkasnya, pendididkan sivik di sekolah hendaklah dilaksanakan secara bersepadu, holistik dan menyeluruh melalui pelbagai cara. Pelibatan
semua pihak boleh mendorong ke arah pembentukan perwatakan murid yang memiliki pemikiran sivik, tahu hak dan tanggungjawab dalam
memberi sumbangan terhadap masyarakat dan negara.
5
MODUL EXEMPLAR
BAHASA MELAYU
MATA TAJUK Masa :
PELAJARAN Penggunaan Sumber Air Secara Berhemah 1
Jam
BAHASA
MELAYU
PENGENALAN
NOTA GURU
Tahun 4 Amalan berjimat cermat merupakan suatu amalan yang amat penting
dalam kehidupan kita. Amalan ini perlu disemai sejak kecil ibarat pepatah Nota Rujukan:
Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Selain wang, kita juga 1. Kempen Kesedaran Pen-
harus berjimat cermat dalam penggunaan air. Air merupakan suatu sumber jimatan Air Kebangsaan, Jimat
Nilai Teras: Air Jangan Membazir https://
yang sering dibazirkan. Air digunakan untuk memasak, mencuci dan
Kasih sayang mandi. Kita hendaklah menutup paip apabila tidak menggunakan air www.academia.edu
supaya pembaziran tidak berlaku. Kita perlulah mendidik anak-anak 2. Cara Jimat Elektrik di Rumah
Konteks:
berjimat-cermat menggunakan air agar pembaziran dapat dielakkan. dengan Berkesan https://
Keluarga Amalan berjimat cermat dapat memupuk sikap bertanggungjawab dalam mediamaklumat.com
sesebuah keluarga. 3. Contoh Strategi Pengajaran:
http://www.hec.uconn.edu/
documents/Teacher_guide1-9-
LITERASI SIVIK: 09.pdf
PENGETAHUAN: Sumbang Saran

Menjelaskan cara penjimatan air Murid menonton tayangan video tentang cara
dan elektrik menggunakan air secara berhemah. Murid
menyenaraikan cara-cara untuk menjimatkan Kod QR
SOSIOEMOSI: air.

Mengekspresikan rasa
bangga apabila dapat berjimat Persediaan Guru:
cermat dari segi air dan
Mencari artikel-artikel
elektrik
berkenaan dengan penjimatan
TINDAKAN air dan elektrik, cara
meningkatkan kecekapan
Tidak melakukan pembaziran air
dan elektrik penggunaan air dan elektrik
Video
dan kebaikan berjimat cermat.

9
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Kita mempunyai hak untuk menggunakan kemudahan air yang


Anda dan keluarga telah mengadakan beberapa langkah
disediakan. Namun demikian, penggunaan yang tidak berhemah
penjimatan sumber air di rumah. Ayah memaklumkan hasil usaha
akan menyebabkan pembaziran. Merujuk kepada gambar dibawah
tersebut telah berjaya menjimatkan bayaran bil air bulanan.
apakah peranan anda dalam hal ini?
Nyatakan perasaan anda kerana telah berjaya melaksanakan
tanggungjawab tersebut.

Murid menjelaskan perasaan mereka apabila


berjaya melaksanakan langkah penjimatan
sumber air di rumah melalui teknik Kerusi
Panas.

Tugasan:
AKTIVITI 3
Kumpulan Cara untuk menjimatkan air
Anda diminta menganggotai kempen Sayangilah Sumber Air.
Cadangkan cara untuk memupuk kesedaran Sayangilah Sumber Air di
Jelaskan cara untuk membasuh tangan tanpa
Kumpulan 1 sekolah melalui lakonan pendek.
menggunakan air yang banyak.

Huraikan cara untuk menjimatkan air semasa be- 1.Teliti gambar secara
Kumpulan 2
rada di dapur. berkumpulan.
2.Bincang dan tuliskan-
Terangkan cara menggunakan air secara berhemah dialog perbualan yang
Kumpulan 3
semasa berada di bilik air. menunjukkan cara untuk
memupuk kesedaran
Jelaskan cara menjimatkan air semasa berada di
Kumpulan 4 Sayangilah Sumber Air di
luar rumah.
sekolah berdasarkan
gambar.
Murid menulis dan membentangkan cara untuk menjimatkan
3. Lakonkan.
air melalui teknik Jelajah Pembelajaran.

10
Penilaian

Penilaian berdasarkan kesedaran murid tentang keperluan menjimatkan air dan elektrik yang
diperincikan melalui perbincangan dan pembentangan.

Rumusan

 Amalan berjimat cermat dapat menjimatkan perbelanjaan isi rumah.

 Penggunaan air yang minimum dapat menjimatkan penggunaan sumber alam.

 Pemanasan global dapat dikurangkan dengan penjimatan penggunaan elektrik.

Info Sivik

Hak:
Setiap individu berhak menikmati kemudahan asas yang disediakan seperti bekalan air dan elektrik untuk
kehidupan seharian.

Tanggungjawab :
Sebagai pengguna bijak dan berhemah, kita bertanggungjawab menggunakan kemudahan asas yang disediakan
tanpa pembaziran untuk kebahagiaan keluarga.

11
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Pemupukan Jati Diri 1
BAHASA Jam
MELAYU
PENGENALAN
Tahun 6
Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang sangat unik
NOTA GURU
ditambahkan lagi dengan kepelbagaian agama, budaya, makanan dan adat
Nilai Teras: resam. Namun demikian, kita juga sebenarnya bertanggungjawab untuk Nota Rujukan:
Kasih Sayang memahami dan menghormati perbezaan amalan tersebut demi menjaga
1. http://
Konteks: keharmonian negara dan mengekalkan identiti negara kita. Secara
marymichelle0512.blogspot.
Negara langsung, ini akan memupuk perasaan mempercayai dan saling com/2013/07/pengenalan-
menyayangi antara satu sama lain. jati-diri.html

2. https://
sejkssrt6t1u2.wordpress.co
• Murid menonton tayangan video : QR Code
LITERASI SIVIK: m/2017/08/23/k10-2-6-
https://www.youtube.com/watch?v=Z0I3TSTTR-I
kepentingan-menghormati-
PENGETAHUAN: • Sumbang saran antara guru dan murid identiti-negeri/
berdasarkan tayangan video.
Menghargai identiti negara Persediaan Guru:
• Murid menyatakan keunikan yang ditunjukkan
dalam video melalui Teknik Popcorn. Mencari maklumat berkaitan
SOSIOEMOSI: dengan pemupukan jati diri
Murid mengekpresikan perasaan warga Malaysia dari
berkaitan pembentukan jati diri pelbagai sumber.
MAKSUD JATI DIRI
 Unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah pada
TINDAKAN seseorang individu atau masyarakat seperti agama, adat,
bahasa, budaya dan sebagainya.
Mengamalkan sikap semangat
 Merupakan identiti individu, masyarakat dan negara.
setia negara

12
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
Berdasarkan dua gambar di bawah ini, murid-murid dikehendaki
Kita berhak untuk mengamalkan warisan budaya yang diwarisi. Nyatakan
membuat perbandingan dari segi fizikal dan penampilan diri. perasaan anda kerana masih mempunyai amalan yang diwarisi mengikut
elemen berikut.

BUDAYA BAHASA ADAT RESAM


 Islam  Pakaian  Melayu  Perkahwinan
 Buddha  Makanan  Cina
 Hindu  Tamil
 Kristian  Inggeris

PERGAULAN SOPAN Adalah menjadi tanggungjawab setiap kaum untuk memelihara


BEBAS
agama, budaya, bahasa dan adat demi mewujudkan jati diri
sebagai rakyat Malaysia.
TIDAK KEMAS KEMAS
GAMBAR A

GAMBAR B
AKTIVITI 3 TUGASAN KUMPULAN
TIADA IDENTITI MENUNJUKKAN
BANGSA IDENTITI KAUM
Murid meneroka maklumat tentang jati diri Malaysia. Galakkan murid
MENGEKALKAN UNSUR untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu adat dan budaya
KECELARUAN
TRADISIONAL Malaysia sebagai sebahagian maklumat tentang jati diri Malaysia.
BUDAYA
Murid boleh juga menghuraikan penghargaan terhadap amalan adat
dan budaya Malaysia yang sentiasa dijaga dan dipertahankan.

Identiti nasional yang menjadi dasar kepada penyatuan rakyat Guru memilih satu pembentangan terbaik dan murid akan
Malaysia adalah milik dan tanggungjawab semua pihak. Semua membentangkan dalam perhimpunan pagi sekolah. Kumpulan lain
pihak seharusnya bertanggungjawab membina dan akan mempersembahkan hasil pembentangan dalam Sudut Pidato.
mempertahankan identiti nasional. Pengekalan budaya dan adat
resam melambangkan kasih dan sayang rakyat terhadap negara
serta pengukuhan jati diri rakyat.

13
Penilaian

Penilaian adalah berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan bagi memastikan murid memahami
semangat cinta akan negara dan pemupukan jati diri.

Rumusan
 Kita mestilah mempunyai jati diri yang kuat, sentiasa sedar akan asal usul kita dan
mengekalkan identiti kita walau di mana kita berada.
 Individu yang mempunyai jati diri yang kukuh akan sentiasa menyanjung tinggi warisan
budaya negara.
 Warisan tanah air perlu sentiasa dipelihara dan dipertahankan supaya dapat diteruskan
dan dinikmati oleh generasi masa depan.

Info Sivik
Hak:
Setiap individu berhak mengamalkan dan mempertahankan budaya yang diwarisi.
Tanggungjawab:
Sebagai rakyat Malaysia, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan segala
elemen jati diri dipelihara dan dipertahankan untuk generasi masa depan.

14
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN Hormat Kepelbagaian Agama, Budaya dan Etnik 1
BAHASA
di Malaysia Jam
MELAYU PENGENALAN
Tahun 4 Kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia menjadikan Malaysia kaya
dengan pelbagai budaya. Setiap kaum di negara kita mempunyai warisan NOTA GURU
budaya masing-masing yang telah diwarisi sejak turun-temurun. Antara
Nilai Teras: Nota Rujukan:
warisan budaya tersebut termasuklah permainan, pakaian tradisional,
Hormat-menghormati 1.Budaya & Warisan, Rakyat,
muzik tradisional, tarian tradisional, bahasa dan sebagainya. Keadaan ini
Konteks: Senibina, Permainan dan Aktiviti Masa
menjadikan negara kita sebuah negara yang unik. Keunikan budaya
Masyarakat Lapang
negara kita patut dikenali dan dihargai. Kita perlu memahami agama dan
kepercayaan, adat resam dan perayaan kaum lain. Dengan ini, budaya http://www.malaysia.travel/ms-my/
Malaysia akan kekal selama-lamanya. Setiap warganegara Malaysia my/about-malaysia/culture-n-
mempunyai hak untuk mengamalkan dan menghormati warisan budaya heritage
kaum masing-masing. Mereka juga bertanggungjawab untuk 2.Masyarakat Malaysia/JKKN
LITERASI mengekalkan warisan budaya tersebut daripada pupus ditelan zaman. http://www.jkkn.gov.my/ms
PENGETAHUAN: Persediaan Guru:
SUMBANG SARAN
Menghuraikan kepelbagaian Mencari maklumat berkaitan dengan
Murid menonton video dan kepelbagaian warisan masyarakat
warisan masyarakat berbilang
melihat gambar. Murid-murid berbilang kaum dan etnik.
kaum dan etnik
menyatakan pendapat
mereka tentang perayaan
SOSIOEMOSI: yang disambut.
Berbangga dengan kepelbagaian Kod QR
warisan masyarakat berbilang
AGAMA ETNIK
kaum dan etnik Masyarakat majmuk di Masyarakat majmuk di
Malaysia bebas Malaysia mempunyai
mengamalkan agama kelompok etnik yang
yang berbeza seperti mengamalkan cara hidup
agama Islam, Buddha, yang berlainan tetapi di
TINDAKAN Kristian, Hindu dan BUDAYA bawah sistem politik yang
sebagainya mengikut sama.
Bekerjasama memahami kepercayaan masing- Kepelbagaian budaya Imbas Kod QR ini
masing. menjadikan masyarakat untuk menonton
kepercayaan, budaya, etnik dan “Iklan Perpaduan
Malaysia unik dan istimewa
agama mereka Tahun Baru Cina”

15
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
Rakyat Malaysia yang pelbagai kaum dan etnik mempunyai warisan keturunan masing-
masing. Mereka berhak mengamalkan warisan yang mereka warisi daripada nenek Murid mempamerkan makanan tradisional, alat muzik tradisional, tarian
moyang mereka. Sebagai rakyat, kita bertanggungjawab menghormati warisan budaya
kaum dan etnik di Malaysia. (Guru perlu menerangkan hak dan tanggungjawab kepada tradisional dan memperagakan pakaian tradisonal pelbagai kaum
murid) mengikut kumpulan. Setiap kumpulan akan menceritakan keistimewaan
barang atau bahan yang dipamerkan oleh mereka. Murid diuji
KOMUNIKASI BERANTAI pengetahuan mereka melalui aktiviti Bola Naga.
Setiap kumpulan diberi sekeping gambar. Setiap kumpulan dikehendaki
menghuraikan gambar tersebut secara berantai.

1 2 3 4
makanan pakaian alat muzik tarian

Adakah anda berbangga menjadi rakyat Malaysia?

kaum India kaum Kadazan Jelaskan jawapan anda.


kaum Melayu kaum Cina

sambutan sambutan Pesta majlis Tahun Baharu


Deepavali Menuai  Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik.
keramaian Cina
 Rakyat Malaysia menghormati antara satu sama lain
tepung dal dan walaupun berbeza budaya.
kain baldu hitam kulit lembu, membawa tuah
tepung beras dan benang emas kambing  Pelbagai kepercayaan dan kebudayaan yang diamalkan
mewarnai kehidupan masyarakat Malaysia.
makanan ringan pakaian lelaki berkumpulan  Pelbagai jenis makanan dapat dinikmati kerana setiap kaum
memeriahkan
dan wanita sambutan dan etnik mempunyai makanan tradisi masing-masing.

16
Penilaian
AKTIVITI
Penilaian berdasarkan fakta relevan yang diberikan dan kefahaman murid
Anda adalah rakyat yang bertanggungjawab dan menghormati hak amalan tentang kepelbagaian warisan masyarakat berbilang kaum dan etnik.
kepercayaan pelbagai kaum.

Rumusan

 Setiap warganegara Malaysia memainkan peranan penting


untuk mengekalkan kepelbagaian warisan budaya.

 Setiap individu perlu berbangga dengan budaya sendiri dan


Kod QR mengamalkannya dalam kehidupan dan tidak mudah
terpengaruh oleh budaya asing.
Imbas kod QR untuk
contoh rakaman video
 Rakyat Malaysia perlu berpegang teguh pada ke-
bagi tugasan ini. percayaan dan adat resam masing-masing.

INFO SIVIK
Tugasan Kumpulan: Hak:

Setiap kumpulan diminta membuat rakaman video ringkas mengenai Setiap rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mengamalkan
tajuk berikut. kepercayaan dan kebudayaan yang diwarisi daripada
keluarga.
• Jelaskan cara anda menghormati amalan beragama pelbagai
kaum Tanggungjawab:
• Jelaskan peranan anda menghormati kepelbagaian kepercayaan
Kita bertanggungjawab untuk menghormati kepercayaan dan
pelbagai kaum kebudayaan kepelbagaian etnik dan kaum di negara ini demi
• Jelaskan tanggungjawab anda menghormati kepelbagaian budaya kesejahteraan dan keharmonian negara.
pelbagai kaum.

Hasil dapatan kumpulan diselaraskan dan dibentangkan.

17
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Mematuhi Undang-undang Jalan Raya
1
BAHASA Jam
MELAYU
PENGENALAN
Tahun 5
Penggunaan jalan raya yang semakin meningkat telah menyebabkan
peningkatan kadar kemalangan jalan raya di seluruh dunia. Menurut NOTA GURU
Nilai Teras: World Health Organisation, kemalangan jalan raya yang Nota Rujukan:
Hormat-menghormati menyebabkan kematian berlaku setiap 30 saat. Peningkatan
1. Langkah-langkah kesela-
Konteks: kemalangan jalan raya juga mengakibatkan semakin ramai individu
matan di jalan raya
Negara yang kehilangan nyawa dan mendapat kecederaan serius seperti
lumpuh serta kehilangan anggota badan. Kemalangan ini biasanya http://
terjadi disebabkan kecuaian manusia dan keengganan mematuhi pmr.penerangan.gov.my/
peraturan jalan raya. Pengguna jalan raya seharusnya mematuhi index.php/keselamatan/info-
undang-undang jalan raya untuk mengelakkan kemalangan. ringkas/7024-langkah-langkah
LITERASI SIVIK:
Warganegara Malaysia mempunyai hak untuk menggunakan -keselamatan-dijalan-raya
PENGETAHUAN: kemudahan jalan raya dengan selamat. Namun demikian, kita juga 3. Tips Keselamatan Jalan Raya
bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang jalan raya untuk http://pmr.penerangan.gov.my/
Menghuraikan kepentingan
menjaga keselamatan diri kita dan pengguna jalan raya yang lain. index.php/keselamatan/info-
mematuhi undang-undang
ringkas/15867-tips-keselamatan-
jalan raya
jalanraya-panduan-kepada-
Sumbang saran: pemandu-untuk-mengelakkan-
SOSIOEMOSI:
kemalangan.
Kesedaran pentingnya Pernahkah anda melintas sendiri di jalan raya, sama ada ke sekolah, taman
mematuhi undang-undang jalan perumahan atau kawasan lain? Kongsikan pengalaman anda melintas jalan Persediaan Guru:
raya kepada rakan-rakan anda. Mencari maklumat berkaitan dengan
keselamatan jalan raya.
TINDAKAN
Membuat aduan dan laporan
berkaitan perlakuan melanggar
undang-undang jalan raya
kepada pihak berkuasa.

18
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
Tugasan berkumpulan:
Tugasan berkumpulan:
Anda mempunyai hak untuk memastikan keselamatan diri anda dan
Murid mengenal pasti kesalahan pengguna jalan raya dan keluarga semasa berada di jalan raya. Bincangkan peranan anda
menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya. Kaedah untuk mengelakkan kecederaan akibat daripada kemalangan jalan
Fan-N-Pick. raya.
KEPENTINGAN MEMATUHI PERATURAN JALAN RAYA Demi keselamatan keluarga saya, saya akan pastikan
keluarga saya….
Mendisiplinkan diri untuk sentiasa patuh pada
 Pasangkan tali pinggang keledar semasa berada
peraturan.
di dalam kereta yang bergerak
 Patuhi peraturan lampu isyarat
Mengelakkan berlakunya kemalangan
 Gunakan kemudahan pejalan kaki dengan betul

Mengelakkan masalah bebanan keluarga akibat


kehilangan anggota keluarga/kecacatan kekal
RUMUSAN :
Adalah menjadi tanggungjawab setiap pengguna jalan raya untuk mematuhi
Menghalang berlakunya kehilangan nyawa dan peraturan jalan raya demi keselamatan. Keselamatan diri dan semua
kecederaan yang teruk pengguna jalan raya bermula daripada diri kita sendiri.

Mengelakkan kerosakan harta benda dan harta


kerajaan
PEMBENTANGAN KUMPULAN
AKTIVITI 3

Ibu bapa sering memberhentikan kereta di tempat yang tidak sepatutnya


semasa menghantar dan menjemput anak-anak dari sekolah. Hal ini
RUMUSAN
menyebabkan berlaku kesesakan lalu lintas di kawasan sekolah dan ka-
• Pengguna jalan raya berhak menggunakan jalan raya yang dang kala membahayakan murid sekolah. Sebagai individu yang ber-
sempurna dengan kemudahan papan tanda yang jelas dan tanggungjawab, anda ingin melaporkan perkara tersebut kepada pengetua
lampu isyarat yang berfungsi. sekolah supaya tindakan dapat diambil.
• Pengguna jalan raya bertanggungjawab mematuhi peraturan
Setiap kumpulan perlu menulis dalam bentuk laporan ringkas mengenai
jalan raya untuk mengelakkan kemalangan berlaku. perkara tersebut dan membentangkan laporan tersebut di dalam kelas.

19
Penilaian

Penilaian adalah berdasarkan:


 hasil pemerhatian dan respons murid sama ada secara lisan atau tulisan.
 berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan

RUMUSAN Patuh kepada peraturan jalan


raya bukan saja memastikan
kita selamat tetapi juga
menjadikan kita seorang
Keselamatan jalan raya ada-
yang berdisiplin
lah tanggungjawab semua
pengguna jalan raya.

Sayangi diri anda demi


Info Sivik
keluarga. Kehilangan nyawa
Hak: atau kecederaan kekal akan
menyebabkan kesedihan dan
Hak sebagai rakyat Malaysia untuk menggunakan kesukaran kepada keluarga
jalan raya dengan selamat. kita.
Tanggungjawab:
SUMBER TAMBAHAN QR
Sebagai rakyat Malaysia, adalah menjadi Code:
tanggungjawab kita untuk mematuhi undang -
Kemalangan jalan raya:
undang jalan raya supaya kita sentiasa selamat
sepanjang berada di jalan raya. salah siapa.

20
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Peranti (Gajet Mania) 1
BAHASA Jam
MELAYU PENGENALAN
Tahun 5 Peranti iaitu alat atau perkakasan. Penggunaan gajet atau peranti mengubah NOTA GURU
cara manusia berinteraksi. Kini, jarak dan tempat tidak lagi menjadi halangan Nota Rujukan:
untuk kekal berhubung secara maya. Dengan hanya satu klik di hujung jari,
Nilai Teras: 1. Majalah Pendidik Ogos
jaringan interaksi sosial membolehkan kita kekal terhubung dengan orang lain 2018 - https://
Bertanggungjawab tanpa mengira waktu dan tempat. Namun demikian, penggunaan peranti www.pendidik.com.my/201
Konteks: secara berhemah adalah sangat penting demi menghalang gejala buruk 8/08/kesan-buruk-
Sekolah seperti masalah kekurangan tidur, kemurungan akibat aplikasi sosial yang penggunaan-gajet-kepada-
berlebihan, dan sindrom swafoto. Tanpa disedari kita juga terdedah dengan remaja/
kesan buruk yang tidak disedari seperti nomophobia, jangkitan kuman 2. Gajet dan kanak-kanak -
daripada telefon bimbit, kehilangan fokus dan penyakit sukar tidur https://www.bidadari.my/
akibat melihat cahaya terang daripada telefon bimbit. kanak-kanak-dan-gajet-8-
LITERASI SIVIK: langkah-mengawal/
Persediaan Guru:
PENGETAHUAN: Sumbang saran: Guru perlu mencari maklumat
Menghuraikan kepentingan  Senaraikan peranti yang anda ada di rumah. tentang kesan penggunaan
penggunaan peranti secara  Nyatakan kegunaan peranti tersebut. peranti terhadap kanak-kanak
berhemah dan cara menggunakan
peranti secara berhemah.
SOSIOEMOSI: CONTOH PERANTI CONTOH KEGUNAAN PERANTI
QR Code
Menzahirkan perasaan mengawal
Telefon pintar : membuat dan menerima
emosi kesan daripada penggunaan
panggilan telefon, hantar pesanan, rakaman
gajet yang keterlaluan
gambar dan video, mengimbas maklumat.

TINDAKAN Komputer riba : mencari maklumat, memasuk-


kan data, menaip maklumat, menghantar e- Lapan langkah mengawal kanak-kanak
Mengehadkan penggunaan gajet dan gajet.
mel, berhubung dengan rangkaian internet
dalam kehidupan https://www.bidadari.my/kanak-kanak-
dan intranet. dan-gajet-8-langkah-mengawal/

21
AKTIVITI 1 Tugasan kumpulan 1: Nyatakan hak anda untuk
AKTIVITI 2 Tugasan berkumpulan: Bincangkan tanggungjawab
menggunakan peranti dan jelaskan kepentingan
anda untuk mengunakan peranti secara berhemah.
penggunaannya.
Catatkan dapatan perbincangan sebagai aku janji anda kepada diri anda
Tugasan kumpulan 2: Nyatakan dan huraikan sebab dan akibat penggunaan
sendiri.
peranti yang keterlaluan.

Penggunaan peranti secara berhemah Gunakan hanya untuk tujuan pembelajaran


Penggunaan peranti Hadkan masa dan komunikasi yang perlu dan penting. Layari laman
penggunaan sesawang yang
Maklumat yang luas,
peranti dan mengandungi
Mengakses berguna dan manfaatkan masa bahan yang
maklumat berfaedah dengan sesuai. Rujuk
penggunaan yang ibu bapa untuk
betul. laman
Berhubung dengan sesawang yang
Penggunaan Apakah cara
Alat komunikasi lebih mudah, cepat, Tentukan baru ditemui.
peranti secara peraturan
pantas dan pelbagai untuk saya
berhemah penggunaan
cara peranti dan akur
gunakan peranti
dengan betul?
Medium dengan peraturan
tersebut.
pembelajaran Terdapat banyak Elakkan menggunakan
berkesan bahan menarik yang peranti semasa makan
atau pada masa santai
membantu
AKU JANJI dengan keliuarga.
pembelajaran
Urusan perbankan

Menjimatkan masa Anda berhak menggunakan peranti untuk menikmati


kemudahan dunia teknologi maklumat. Namun demikian,
Sebab dan Akibat Penggunaan Peranti dan pengurusan anda juga bertanggungjawab memastikan diri anda
yang Keterlaluan kewangan yang cekap daripada kesan buruk akibat penggunaan yang tidak
terkawal.

Guna tanpa Anda telah mengetahui kepentingan peranti dan


kawalan masa AKTIVITI 3 menyedari kesan penggunaan peranti jika tidak
Layari laman
sesawang digunakan secara berhemah. Fikirkan cara untuk
yang tidak menyebarkan kesedaran tersebut kepada semua murid
sesuai di sekolah anda.
Kurang
tumpuan
pada Tidak
berdisiplin Cadangan:
pelajaran
Emosi terganggu i. Bina satu poster menggunakan aplikasi yang anda tahu.
dan terkesan ii. Tajuk poster anda ialah: Mengehadkan penggunaan gajet
dalam kehidupan.
Tidak boleh mengawal dengan perkara
penggunaan, leka, menjejaskan iii.Sebarkan di dalam media sosial sekolah selama dua minggu
kesihatan mata dan badan negatif dan dapatkan respons daripada rakan-rakan dan guru.

22
Penilaian  Pentaksiran bilik darjah dilakukan secara lisan dan pemerhatian dalam semua aktiviti.

GLOSARI:
 Peranti: Alat atau perkakas yang berfungsi memasukkan data atau maklumat serta memaparkan
maklumat tersebut dengan pelbagai cara.
 Mania: Sebarang bentuk gangguan mental yang dicirikan dengan kelakuan yang tidak terkawal
 Berhemah: Perbuatan yang baik dan wajar dilakukan.

Rumusan

Pembelajaran menggunakan kemudahan peranti Kebergantungan penggunaan peranti boleh mengganggu


boleh membantu pembelajaran. fokus pembelajaran di dalam kelas.

Keasyikan melayan media komunikasi akan menyebabkan


Peranti membolehkan kita berhubung dengan
jarak anda dengan ahli keluarga yang dekat menjadi jauh.
keluarga dan rakan tanpa had masa dan tempat.

Penggunaan peranti membolehkan anda meneroka banyak Penggunaan yang terlalu kerap dan tanpa kawalan akan
perkara baharu dengan mudah dan cepat. menyebabkan gangguan tidur dan kesihatan mata.

Terdapat banyak jenis permainan menarik yang boleh merangsang Kekerapan penggunaan akan menyebabkan anda sukar
dan mencabar pemikiran. berinteraksi dengan orang lain dan kehilangan minat untuk
aktiviti luar seperti bersukan.

Info Sivik :-
Kanak-kanak berhak menggunakan dan menikmati kemudahan peranti kerana mempunyai pelbagai perisian interaktif yang berwarna-
warni dan menarik, memudahkan pencarian maklumat dan menyeronokkan pembelajaran.
Namun begitu, kita bertanggungjawab untuk memastikan penggunaan peranti secara berhemah agar terhindar daripada implikasi
negatif seperti gangguan kesihatan terutama mata dan fokus terhadap pembelajaran. Kita perlu mempunyai garis panduan penggunaan
untuk mengehadkan penggunaan peranti untuk memastikan tanggungjawab itu terlaksana.

23
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Tepati Janji dan Masa 1
BAHASA Jam
MELAYU
PENGENALAN
Tahun 6 Untuk menjadi seorang individu yang bertanggungjawab, sikap menepati
janji dan masa merupakan amalan penting yang harus dipraktikkan dalam NOTA GURU
kehidupan seharian. Menepati masa bermaksud melakukan sesuatu kerja
Nilai Teras: Nota Rujukan :
tepat pada waktu yang telah ditetapkan manakala menepati janji
Bertanggungjawab bermaksud melakukan perkara yang telah dijanjikan kepada diri dan 1. Kepentingan Pengurusan Masa
Konteks: orang lain. Menepati janji dan masa melatih individu mendisiplinkan diri
Masyarakat sekali gus memelihara hubungan baik dengan ahli keluarga dan
masyarakat. Sikap ini bukan sahaja dapat mempamerkan diri sebagai
individu yang bertanggungjawab malah merupakan kunci terbinanya
kepercayaan orang lain dalam sesuatu hubungan.
LITERASI SIVIK :
PENGETAHUAN :

Menghuraikan kepentingan
menepati janji dan masa kepada 2. Peranan Remaja dalam
diri sendiri dan orang lain. Masyarakat :
Sembang Santai http:www.myhealth. gov.my/teens-
SOSIOEMOSI : role-in -community/
Murid-murid bersembang
Mengekspresikan perasaan tentang perkara-perkara Persediaan Guru :
berkaitan menepati janji dan yang dijanjikan kepada diri
masa. sendiri, ibu bapa, guru dan Mencari maklumat berkaitan
rakan-rakan untuk mencapai dengan cara untuk menepati janji
keputusan UPSR yang dan masa daripada pelbagai
TINDAKAN cemerlang dan membuat sumber.
Mengikut peraturan dan undang- senarai semak ringkas
undang masing-masing.

24
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
i) Murid-murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan janji
mereka terhadap diri, ibu bapa, guru dan masyarakat dengan mengisi Murid dalam kumpulan membuat buku kecil Zen Book dengan
lembaran petak yang disediakan. menggunakan sekeping kertas bersaiz A4.

DIRI IBU BAPA GURU MASYARAKAT

Memberikan Menjaga
Belajar Berusaha
tumpuan kebersihan
MENEPATI untuk
JANJI bersungguh- mendapat 6A taman
semasa guru
sungguh dalam UPSR mengajar permainan
TULIS DAN BUAT
AKIBAT
Gagal Gagal
TIDAK Keharmonian
Ketinggalan memperoleh menguasai MUKA SURAT 1 MUKA SURAT 2 MUKA SURAT 3
MENEPATI masyarakat
dalam pelajaran keputusan yang ilmu yang
JANJI & terjejas
cemerlang disampaikan
MASA
Menunaikan
ibadat JANJI KEPADA DIRI JANJI KEPADA GURU JANJI KEPADA
Menepati waktu
MENEPATI Datang awal Menyiapkan MASYARAKAT
mengikut majlis yang CATATAN : CATATAN :
MASA ke sekolah lembaran kerja
ditetapkan
agama masing- CATATAN :
masing

ii) Murid-murid membuat pembentangan kumpulan tentang kepent-


ingan menepati janji dan masa kepada diri sendiri dan orang lain AKTIVITI 3 TIP :
dengan merujuk jadual di atas. Anda
digalakkan men-
1. Murid-murid berbincang dalam kumpulan gendalikan sesi
INFO : Menepati janji merupakan tanggunjawab yang untuk menghasilkan poster AKU JANJI aktiviti secara
mesti ditunaikan. Sifat ini salah satu sifat terpuji yang yang mengandungi janji kepada diri, ibu simulasi
menunjukkan keluhuran budi manusia sekali gus menjadi bapa, guru dan masyarakat. melafazkan ikrar.
hiasan peribadi yang menjadikan seseorang itu berjaya. 2. Lafazkan bersama-sama dalam sesi
Menepati janji membuatkan seseorang itu akan dipercayai pembentangan.
oleh orang lain serta dapat menjalin hubungan yang erat dan
harmonis dengan orang lain.

25
Penilaian

Penilaian berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan bagi memastikan
murid memahami tanggungjawab terhadap diri dan masyarakat.

Rumusan

 Sebagai murid yang berjati diri


 Seorang murid yang cemerlang
unggul, Rukun Negara menjadi
perlu menepati janji untuk belajar
prinsip yang perlu dipatuhi demi
pada waktu yang telah ditetapkan.
kemajuan nusa dan bangsa.
 Amalan menepati janji dan masa
melatih murid menjadi seorang yang
berdisiplin.

Info Sivik
Hak:
Setiap individu berhak untuk dipercayai. Kepercayaan itu akan wujud apabila
seseorang itu menepati janji.

Tanggungjawab :
Setiap individu bertanggungjawab untuk menepati janji dan masa. Sebagai
murid, sikap menepati janji dapat membantu mereka untuk menentukan azam
dalam hidup dan seterusnya mencapai cita-cita pada masa hadapan.

26
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Berterima Kasih 1
BAHASA Jam
MELAYU
PENGENALAN
Tahun 4 NOTA GURU
Terima kasih bermaksud pernyataan penghargaan atas pemberian atau
pertolongan yang telah diperoleh atau mengucapkan syukur. Ucapan Nota Rujukan:
Nilai Teras: terima kasih mampu memberikan kesan positif kepada individu yang
Kegembiraan saling berterima kasih. Kesan ini dizahirkan melalui mimik muka yang
Konteks: gembira dan ceria serta dilafazkan dengan nada dan intonasi yang 1. https://www.youtube.com/
menyenangkan. Paling penting, ucapan terima kasih mewujudkan watch?v=rVUAcxH6osk
Masyarakat
suasana yang harmonis dan menggembirakan.
2. https://id.wikihow.com/
Berterima-Kasih-pada-
Seseorang

LITERASI SIVIK: Sumbang saran tentang ucapan terima kasih dalam pelbagai bahasa. Persediaan Guru:
►Bahasa Melayu ►Bahasa Tamil ►Bahasa Jepun
Guru mencari maklumat ten-
PENGETAHUAN: ►Bahasa Cina ►Bahasa Korea ►dan lain-lain
tang pengucapan terima kasih
Mengenal pasti cara berterima kasih Sumbang saran tentang sebab kita perlu mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa dan
► selepas menerima pertolongan cara-cara menyampaikan
melalui perbuatan dan pengucapan
► selepas menerima hadiah ucapan terima kasih secara
► selepas menerima pujian bertatasusila.

SOSIOEMOSI:
Info Sivik :-
Menghargai apa yang dilakukan oleh Ucapan terima kasih merapatkan QR Code
orang lain ikatan silaturrahim sesama manusia
apabila jasa dan khidmat dihargai dan
diiktiraf. Hak kita untuk menerima
penghargaan dalam apa jua bentuk atas
TINDAKAN perbuatan baik yang dilakukan. Kita
Menzahirkan ucapan terima kasih bertanggungjawab untuk
mengamalkan ucapan terima kasih
melalui perbuatan dan pengucapan sebagai menghargai pertolongan atau
pemberian orang lain. Mahalnya ucapan terima kasih.
(Mstar.com.my)

27
Tugasan berkumpulan: Terima kasih boleh
AKTIVITI 1 disampaikan melalui pelbagai cara iaitu secara
AKTIVITI 2
perbuatan atau pengucapan. Kenal pasti cara Fikirkan tiga perkara yang menggembirakan
memberikan tanda terima kasih berdasarkan situasi berikut. anda minggu ini. Catatkan perkara tersebut
dan jelaskan cara anda mengucapkan terima kasih atas
kegembiraan tersebut.
Terima kasih atas keprihatinan tuan dan puan.

Saya telah membantu ibu membuat kek kegemaran


Terima kasih kerana memberikan laluan kepada keluarga. Itu adalah tanda terima kasih saya kepada ibu
saya. kerana menyayangi saya dan keluarga.

Terima kasih. Sila datang lagi ke kedai kami. Saya terserempak dengan pekerja yang mengutip
sampah di kawasan perumahan saya. Saya sempat
Terima kasih atas bantuan Yang Berhormat mengucapkan terima kasih kepadanya. Ibu memuji
kepada kami. tindakan saya itu.

Menganggukkan kepala dan memberikan Saya menerima markah ujian bulanan yang bagus. Saya
mengucapkan terima kasih kepada guru saya dan berjanji
akan sentiasa belajar bersungguh-sungguh.
Mengangkat tangan sebagai tanda terima kasih.
AKTIVITI 3
Bercakap dengan sopan dan memberi

Taman perumahan anda telah menerima kemudahan riadah yang baharu


Bercakap dengan sopan dan memberi dan selesa atas usaha Jawatankuasa Persatuan Penduduk taman
perumahan anda. Anda berpendapat, adalah wajar untuk mengucapkan
terima kasih kepada jawatankuasa tersebut kerana berjaya mendapatkan
kemudahan yang dinanti-nantikan oleh semua penduduk. Zahirkan ucapan
Menggunakan kemudahan yang diberi dengan
terima kasih anda kepada pihak Jawatankuasa Penduduk melalui e-mel.
sebaiknya dan mengelakkan perbuatan tidak
bertanggungjawab.
E-mel: JKKBTasikKesuma@gmail.com
Anda berhak menzahirkan ucapan terima kasih dalam pelbagai bentuk
dan cara. Tunaikan tanggungjawab anda dengan menggunakan cara Terima kasih kerana menunaikan hak kami mendapat kemudahan riadah.
dan saluran yang betul untuk menyampaikan rasa syukur dan Kami akan bertanggungjawab menjaga kemudahan ini dengan
penghargaan agar semua pihak rasa gembira dan puas hati.
menggunakannya secara berhemah.

28
Penilaian Penilaian adalah berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh setiap kumpulan bagi memastikan murid
kepentingan, cara menyampaikan penghargaan dan menunjukkan rasa keikhlasan semasa mengucapkan terima
kasih.

Terima kasih adalah lambang penghargaan


untuk menghargai apa yang dilakukan oleh
Rumusan orang lain kepada kita.

Terima kasih boleh dizahirkan dalam pelbagai cara Ucapan terima kasih adalah lambang sahsiah
sama ada ucapan, atau tingkah laku. keperibadian diri seseorang. Walaupun
ucapan itu mudah tetapi sukar dilakukan
oleh sebahagian individu.

Setiap insan berhak menerima penghargaan Ucapan ini ringkas tetapi boleh membawa
atas kebaikan yang telah dilakukan. kegembiraan kepada orang lain.

Info Sivik

HAK: Setiap manusia mempunyai hak untuk menerima pengiktirafan atau penghargaan atas setiap perbuatan baik yang telah
dilakukan. Ucapan terima kasih juga merupakan salah satu penghargaan yang berupaya membuatkan seseorang rasa
dihargai dan gembira.
TANGGUNGJAWAB: Kita mempunyai pelbagai alasan untuk mengucapkan “terima kasih”. Anda mungkin mengucapkan
terima kasih kepada seseorang atas bantuan yang diberikan, menerima hadiah atau membuat sesuatu perkara yang baik
dalam hidup anda. Walau apa-apa pun alasan berterima kasih, tanggungjawab kita ialah kita mengucapkan ucapan itu
dengan ikhlas dan menjadikan ucapan itu sebagai amalan dalam kehidupan, keluarga dan kawan-kawan.

29
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
Interaksi Sihat antara Rakan, Keluarga 1
BAHASA dan Masyarakat Jam
MELAYU

Tahun 6
PENGENALAN
NOTA GURU
Komunikasi dapat ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan maklumat,
Nota Rujukan:
perasaan, idea, dan fikiran seseorang individu kepada individu atau
Nilai Teras:
sekumpulan individu yang lain. Hubungan seseorang individu didasari oleh 1. Bank Idea Belia : http://
Kegembiraan www.kbs.gov.my/
komunikasi yang baik dan berkesan. Melalui komunikasi, kita dapat
Konteks:
memahami diri kita sendiri dan diri orang lain. Komunikasi yang baik juga
Sekolah
dapat memberikan kepuasan kepada diri sendiri dan juga mendatangkan
kegembiraan kepada orang lain.

LITERASI SIVIK :
PENGETAHUAN :
2. Portal MyHealth : http://
Mengaplikasikan kemahiran
www.myhealth.gov.my/
rundingan antara rakan, panduan-hubungan-
keluarga dan masyarakat. keluarga-a-adik-beradik/
SOSIOEMOSI : Simulasi Perbualan : Persediaan Guru:
Menghayati dan mengekspresi- Murid-murid memilih kad peranan dan kad situasi untuk menjalankan
Mencari maklumat berkaitan
dialog secara spontan berdasarkan peranan pada kad yang dipilih :
kan perasaan berkaitan dengan dengan komunikasi dan
adab berkomunikasi interaksi murid daripada pel-
Ali Bapa Ibu Abang
bagai sumber.
TINDAKAN
pasar hospital taman rumah
Berkomunikasi dengan
berkesan dan beradab

30
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

i) Setiap wakil kumpulan diminta mengambil kad tugasan. Murid-murid Murid-murid berbincang dalam kumpulan untuk menyenaraikan adab-
berbincang dalam kumpulan dan mencatat tindakan penyelesaian. adab berkomunikasi dengan orang lain.

Rakan anda mengalami masalah kesihatan


dan memerlukan bantuan. Anda berunding
dengannya cara untuk mendapatkan rawatan
Mendahulukan Senyum dan Memberikan
Tulis dan simulasikan
Anda diminta merancang keceriaan bilik darjah
pemberian mengelakkan perhatian
dengan rakan-rakan. Anda berunding dengan
rakan-rakan untuk menceriakan kelas
komunikasi yang
salam bermasam sepenuhnya
bersesuaian dengan muka ketika
Rakan anda kerap tidak hadir ke sekolah dan situasi yang dipilih. berkomunikasi
memerlukan sokongan anda. Anda berunding
dengannya tentang kepentingan hadir ke sekolah.

Guru meminta anda memberikan penjelasan tentang Mengucapkan


kelewatan menghantar tugasan. Anda berunding Ketawa secara Renungan :
dengan guru untuk menjelaskan sebab kelewatan
perkara-perkara
sederhana Murid menyatakan
yang baik
perasaan setelah
berkomunikasi
ii) Murid-murid membuat pembentangan kumpulan di stesen masing- dengan rakan
masing. mengikut adab-adab
yang dibincangkan.
Iii) Guru menerangkan bahawa cara berinteraksi dengan orang lain AKTIVITI 3 Bintang
adalah penting. Kita bertanggungjawab menggunakan cara
Bicara
komunikasi yang baik agar kita dan juga orang lain melalui kehidupan TIP :
yang tenang dan bahagia.
Simulasi
Murid-murid menjalankan aktiviti berkomunikasi dapat
INFO Sudut Pidato berkaitan dengan dijalankan secara
perbincangan
Antara adab berkomunikasi yang perlu diamalkan oleh murid-murid komunikasi berkesan dan beradab. Socrates
adalah seperti mendahulukan pemberian salam, selalu tersenyum, Murid-murid diberi lencana bintang (perbincangan
mengelakkan bermasam muka, memberikan perhatian sepenuhnya setelah selesai menyampaikan berdasarkan satu
ketika berkomunikasi, ketawa secara sederhana dan mengucapkan
perkara-perkara yang baik. Kita bertanggungjawab mengamalkan pengucapan umum mereka. topik)
adab berkomunikasi agar dapat membina hubungan yang baik
dengan semua orang.

31
Penilaian

Penilaian berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan bagi memastikan murid berupaya
untuk berkomunikasi dengan berkesan dan beradab.

Rumusan

 Aktiviti berkomunikasi membolehkan mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh
penerima.
 Perkongsian maklumat dengan rakan akan berlaku semasa berkomunikasi.
 Aktiviti berkomunikasi dapat memudahkan penyelesaian sesuatu masalah.
 Aktiviti berkomunikasi mengelakkan konflik antara rakan, keluarga dan masyarakat

Info Sivik
Hak:
Individu bebas memberikan pendapat dan menjalinkan silaturahim yang baik sesama rakan.

Tanggungjawab:
Setiap individu bertanggungjawab untuk menjaga adab dalam pertuturan semasa berkomunikasi.

32
MODUL EXEMPLAR
BAHASA INGGERIS
TOPIC
SUBJECT Time
1
NATIONAL PRINCIPLES hour
ENGLISH

Year 4 Introduction
TEACHER’S NOTE
Rukun Negara or the National Principles was declared on August 31, 1970 in
Core Value: conjunction with the 13th Independence Day celebration. The purpose behind Learning Standard:
Love the formulation of the National Principles was to form strong and lasting unity 1.2.4, 2.2.2
Context among the different races in Malaysia. The principles are clearly the key
Country ingredients for harmony and unity hence ensuring success and stability. Reference Notes:
Pictures

Civic Literacy: Teacher Readiness


Pre Lesson Surf the Internet, look for
KNOWLEDGE
pictures
State the National Principles in order to
In groups, pupils rearrange strips of jumbled up
maintain the sovereignty of the country. National Principles.

SOCIOEMOTIONAL
Express pride when applying the QR Code
National Principles for the prosperity of
the country.

ACTION
Apply the National Principles in daily life.

35
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2

Teacher shows a video to the pupils. Teacher asks pupils to fill in the
CHECKLIST—I DID IT!
blanks with the correct National Principles.
Teacher reads out the following statements. Pupils stand in a row
and take a step forward if they perform following actions. Pupils
congratulate one another at the end of the game.
• I stand at attention when singing the national anthem.
• I pray everyday.
• I say thank you when helped.
________________________________
_______________________________ • I do not litter.
• I queue up to buy food.
• I do not copy during exams.
• I respect my king.
• I celebrate Malaysia Day.
_______________________________________ _____________________________________ • I wear my traditional costume.
• I help my friends.

________________________________

36
Assessment
ACTIVITY 3
Pupils can be assessed through their level of
participation. Each pupil must participate at least
Teacher distributes a piece of paper to each pupil. Pupils trace once.
their hands on the paper and write down the National Principles on
each finger. Teacher appoints a pupil to stand in front of the
class to lead the pledge. Summary

Pupils should:
We, the people of Malaysia, pledge our united ef-  state the National Principles.
forts to attain these ends, guided by these princi-
 apply the National Principles in daily life.
ples
• Belief in God Civic Information
• Loyalty to King and Country Right:
• Supremacy of the Constitution I have the right to practise the National Principles.

• The Rule of Law Responsibility:


I must apply the National Principles in my daily life.
• Good Behaviour and Morality

37
TOPIC
SUBJECT Masa:
1
HEALTH IS WEALTH Hour
ENGLISH

Year 6
INTRODUCTION TEACHER NOTES
Core Value: Regular exercise is good for the body and is also one of the most effective Skills:
Love ways to improve your physical and mental health. Regular exercise
1.1.3, 2.2.2(b)
reduces depression, relieves stress, improves memory, helps to sleep
Context:
better and boosts the energy.
Oneself
Reference notes:
Internet, Ministry of Health
CIVIC LITERACY: portal, World health
organization website,
KNOWLEDGE: Magazines.
Explain the importance of maintaining Teacher Readiness:
physical activities for mental and emo-
tional health. Look for information related to
personal hygiene, various
forms of exercises and mental
health from various sources.
SOCIOEMOTIONAL:
Share one’s feelings about intake of
healthy food to upkeep physical fitness.

ACTION
Exercise to stay physically healthy

38
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2

Pupils study Alice’s and Nazira’s routines below. Pupils answer Teacher provides emoji (love and dislike) and pictures. Pupils
the questions below. express and explain their feelings based on the given pictures.
Alice
I exercise once a week.
I drink Coca-Cola every day.
I sometimes brush my teeth.
I sleep at midnight every day.
I eat a lot of fast food.

Nazira
I walk 10000 steps a day.
I drink at least eight glasses of water a day.
I brush my teeth after every meal.
I sleep eight hours a day.
I eat plenty of fruits and vegetables.

Discussion:
1. Who takes better care of herself?
2. Who is likely to fall sick? Why do you think so?
3. Do you exercise? Why is it important to exercise at least
three times a week?

39
Assessment
ACTIVITY 3
Pupils can be assessed through their level of
participation.
Teacher instructs pupils to stand up and sing the following version
of “If You’re Happy and You Know It” and do the actions. Each pupil is required to participate at least once.

“If you're healthy and you know it, clap your hands. (clap clap) If
Summary
you're healthy and you know it, clap your hands. (clap clap)
If you're healthy and you know it, then your body will surely show it. Pupils should:
If you're healthy and you know it, clap your hands.” • know the importance of maintaining physical health for good
*Flap your arms * mental and emotional health.
• exercise to stay physically healthy
*Stomp your feet *
*Hop around *
If you’re happy and you know it, do all three Civic Information

If you’re happy and you know it shout hooray. Right


I have the right to be healthy.
Responsibility
I must exercise at least three times a week and eat
healthy food..

40
TOPIC
SUBJECT Masa:

APPRECIATING PEOPLE WITH DISABILITIES


1
Hour
ENGLISH

Year 5
INTRODUCTION TEACHER NOTES
Core Value: People with disabilities are people who may need help with speaking,
Mutual Respect hearing and moving. Certain facilities are reserved for their use. Skills:
Context: 1.2.4
Community Reference notes:
Internet

CIVIC LITERACY:
Teacher Readiness:
Prepare word cards on facili-
KNOWLEDGE: ties for people with disabili-
Explain the importance of facilities for the ties.
wellbeing of people with disabilities.

Facilities for
people with
SOCIOEMOTIONAL: disabilities
Show concern for people with disabilities.

ACTION
Respect the rights of people with
disabilities.

41
ACTIVITY 1
Simulation 1
Teacher prepares a stack of word cards on facilities for the You are standing in a crowded train. You no-
disabled (e.g. lifts, parking). Pupils get into groups of five. tice someone using a walking stick standing.
Pupils will take turns to respond to the word card that they The priority seating is full. What would you
have. Pupils talk about who uses the facilities and why it is do?
important to people with disability.

Discussion:
1. Where can you find these facilities? Is it avail- http://shaulasafira.blogspot.com
able in your community?
2. How can you take care of the facilities? Simulation 2
3. Why is it important for us not to misuse these You see a car without a valid OKU sticker
facilities? parked in a disabled parking spot. What would
you do?

ACTIVITY 2

https://goo.gl/images/6LKggz

Simulation 3
Teacher gives three situations. In their groups, pupils
You are queuing to use the toilets but the
plan and act out a role-play on one of the situations.
queue is very long. An accessible toilet is
Pupils can use the sample dialogue for guidance. available. What would you do?

42
Assessment
Sample dialogue
Pupils can be assessed through their level of participation.
Each pupil must participate at least once.

Summary

Pupils should:
• know the importance of facilities for the well-being of people with
Simulation 1 disabilities
Pupil 1: Excuse me, can you please give your seat • show concern for people with disabilities
to this man?
Pupil 2: Oh, I’m sorry! Here you go. Civic Information
Pupil 3: Thank you. Rights
Pupil 2: Thank you. I respect the rights of people with disabilities to have proper
facilities for their well-being.
Responsibility
I am responsible not to misuse facilities reserved for people
ACTIVITY 3 with disabilities.

Teacher displays or writes a pledge on the whiteboard for pu-


pils to read aloud as a class.

I pledge to RESPECT the rights of people with


disabilities. They have the right to have proper
facilities. These facilities should not be misused.

43
TOPIC
SUBJECT Time:
1
GIVE PEACE A CHANCE Hour
ENGLISH

Year 6 INTRODUCTION TEACHER’S NOTES

The world that we live in comprises of people from different countries, cultural Learning Standards
Core Value: background, language and beliefs. Therefore, it is vital that world peace and 4.1.1, 4.1.2
Mutual Respect
harmony is maintained at all times.
Context:
Global Reference Notes:
Youtube Video—’Syrian Kids
Pre Lesson Explain the War
Teacher shows pictures and poses questions to
Civic Literacy: elicit response from the pupils.
Teacher Readiness:
KNOWLEDGE What do you understand from the pictures?
Surf the internet
State ways to ensure global peace
and harmony .

SOCIOEMOTIONAL:
QR Code
Appreciate global peace through vari-
ous ways.

ACTION
Establish relationship with a
friend from another country
through letters (pen-pal)
44
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2

Pupils watch a video on ’Syrian Kids Explain the War’. In groups people write chants to show appreciation of global peace
and harmony. They present their chants to the class.
In groups, pupils write down ways to ensure global peace and harmony.
They write on sticky notes and post them on the globe template.

A Sample Template
Sample Chant
May there be peace
Peace , peace , peace
Peace all over the world
May all beings be happy
Treat everyone
with respect Happy, happy, happy
Happiness everywhere...
Do not discriminate

Learn and understand


other cultures

Be kind to everyone

45
ACTIVITY 3 Assessment
Pupils can be assessed through their level of
participation. Each pupil must participate at least
once.
Task

Write an email or letter to your pen pal. Tell him or her Summary
how peaceful your country is. Pupils should:
1) state ways to ensure global peace and harmony.
2) appreciate global peace .

Civic Information
Right:
I have the right to live in a peaceful country.
Responsibility:
I must make sure that peace and harmony is maintained

46
TOPIC
SUBJECT Time
1
GADGET SAVVY hour
ENGLISH

Year 5 INTRODUCTION
Teacher’s Notes
Technology plays a vital role in our daily lives. This includes electronic games,
Core Value: home computers and handheld devices. As the use of electronic gadgets in-
Responsibility creases day by day, it causes technology addiction amongst children. We Learning Standards
Context must learn to use gadgets wisely.
1.1.3 , 1.2.4
Oneself PRE LESSON
Reference Notes:
Teacher shows various gadgets and pupils name them.
Teacher asks the following questions: Pictures
1) Which gadget do you use the most?
Civic Literacy:
2) How many hours do you use it in a day? Teacher’s Readiness
KNOWLEDGE Surf the Internet, look for
Describe the importance of using the pictures
gadgets wisely.

SOCIOEMOTIONAL
Express feelings for using the
gadgets wisely.

ACTION
Use gadgets wisely

47
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2

Teacher shows pictures of gadgets and asks pupils the following Two pupils role-play a situation between a mother and her child who
questions. Pupils discuss with their shoulder partners. is addicted to gadgets. A sample dialogue is given below. Pupils
1 Do you have any electronic gadgets? discuss the following questions:

2. When do you use these gadgets? 1. Have you been in the same situation?

3. Is it important to use these gadgets? 2. How does the mother feel when the son refuses to stop the
game immediately?
4. How can you use them wisely?
3. If you were the son, how would you use your gadgets wisely?

Sample dialogue

Simulation
Mother : Son, you have been sitting here with your tablet for two
hours . Don’t you have any homework ?
Son : Yes, Mum. I’ll do it in a while. Please let me finish the
game.
( Son is still playing with his tablet)
Mother : I want you to put it aside NOW and start on your
homework.

48
Assessment
ACTIVITY 3
Pupils can be assessed through their level of
participation. Each pupil must participate at least
once.
Teacher appoints a pupil to stand in front of the class. The pupil
is asked to lead the pledge. Summary
Pupils should:
I pledge that…
 know the importance of using gadgets wisely.

Civic Information
I will use gadgets / to help me / in my studies.
Right
I will not be distracted / by gadgets / when crossing roads.
I have the right to use gadgets .
I will not let gadgets / affect my sleep.
Responsibility
I will not get addicted / to gadgets.
I must use gadgets wisely.
I will use / my gadgets wisely.

49
TOPIC
SUBJECT Time:
1
I HAVE THE RIGHT Hour
ENGLISH

Year 6
Introduction TEACHER’S NOTES

Core Value: Children have the right to grow and fulfill their potential. All children have the
Learning Standards
Responsibility same rights. Children have the right to:
1.1.3 , 1.3.1
Context:
Reference notes:
Oneself
Youtube Video: Children´s
and Young People´s Rights
CIVIC LITERACY:
Teacher Readiness:
KNOWLEDGE: Surf the internet, sticky
Explain children’s rights. be notes, ribbons, coloured
good health care
protected paper

SOCIOEMOTIONAL:
quality education be heard
Express feelings when children’s QR Code
rights are protected

ACTION play

Take responsible actions in


protecting children’s basic rights.

50
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2

Gallery Walk
Teacher shows the “Children´s and Young People´s Rights” video. Teacher provides speech bubbles with statements to the pupils in
Teacher asks pupils to create a body outline and write their rights groups. Teacher asks pupils to place sticky notes around the speech
around it. They then explain children’s rights to their shoulder bubbles in reply to the following questions:
partners.
• What is the right of the child?
• How would you feel if you do not have the right?
Time and space to
play Medical treatment Teacher invites pupils to display their work for gallery walk.

Exercise I want to be healthy.

My Go to school

rights
Protection

I want to read and write.

Clean Food and water


environment

Clothing

I want to feel safe.

51
Assessment
ACTIVITY 3
Pupils can be assessed through their level of
participation. Each pupil must participate at least
Pupils create a badge ribbon with the wording “ASK ME ABOUT once.
CHILDREN’S RIGHTS” using manila card, ribbons or coloured pa-
pers. Pupils go around the school and tell at least three friends
about children’s rights. Summary

Pupils should:
• Know children’s right
• Tell others about children’s right.

Civic Information

ASK ME Right
I have the right to know about children’s rights.
ABOUT Responsibility
CHILDREN’S I must exercise my rights.

RIGHTS

52
TOPIC
SUBJECT Time:
BEST FRIENDS FOREVER 1
Hour
ENGLISH

Year 4 INTRODUCTION TEACHER NOTES

Core Value: Malaysia is a multicultural country. It is important for the different races Skills:
Happiness to get along and be good friends. We need to appreciate our friends and 1.2.4
Context: celebrate our differences.
Reference notes:
School YouTube video
Teacher Readiness:

CIVIC LITERACY: Be familiar with the different


customs and beliefs of
KNOWLEDGE: various races and religions
in Malaysia. VLE Frog.
The importance of understanding
Materials for friendship
each other
Source:https://www.worldatlas.com bracelet

SOCIOEMOTIONAL: Brainstorm
Appreciate friends from various races 1. Is Malaysia a multiracial QR Code
country?
2. Name the various races
in Malaysia.
3. Name a few festivals
ACTION: celebrated by the various
Take the initiative to interact with races in Malaysia.
friends from various races

53
ACTIVITY 1 ACTIVITY 2

Teacher provides a situation for the pupils to brainstorm ideas.


Pupils watch the video of Hakim trying to fast during Rama- Situation: You are going to have a birthday party. What should
dhan. Pupils are required to discuss with their shoulder part- you consider when planning the party?
ner. Teacher can use the questions given below.

Source: https://www.canstockphoto.com
Source: https://youtube.be/zM075IPHHds

Possible discussion points:


Discussion: Food - What food can everyone eat? Consider
1) What did Hakim’s friends do? different beliefs and allergies.

2) How would you feel if you were Hakim? Time - When is a suitable time for a party?
Consider prayer times and special days.
3) Do you have a friend from a different
race? Give examples of how you can be Gifts - What gifts are acceptable? Consider
considerate to the needs of your friends. superstitions and beliefs.
Clothing - Is the party thematic? What dress
code would be acceptable?

54
Summary
ACTIVITY 3
Pupils should:
• know the importance of understanding friends from various races.
• know how to be considerate towards others.
Teacher gives the class two options.
• take the initiative to interact with friends from various races.
Option 1
Pupils take the initiative to make friends with someone from a
different race and take a photo with them. Pupils post it on Assessment
VLE Frog as homework.
Pupils can be assessed through their level of
participation.
Each pupil must participate at least once.

Civic Information
Right

Option 2 I have the right to befriend people from various races.


Responsibility
Pupils create a friendship card/ friendship bracelet for a friend
from a different race. Pupils give the cards or bracelets to a I must respect friends from various races.
friend or to make new friends.

55
SUBJECT TOPIC Time
1
APPRECIATE OUR PAST LEADERS hour
ENGLISH

Year 5
TEACHER’S NOTES
Introduction
Core Value:
The Prime Minister is the leader of our country. He helps in building the Learning Standard
Happiness
nation. The peace and prosperity we enjoy today is the result of great 1.1.3 , 1.3.1
Context
leadership in the past. We should appreciate our past leaders.
School Reference Notes:
Pictures, Word cards, Phrase
Pre lesson cards, Youtube
Teacher asks pupils to solve a jigsaw puzzle and talk about video – Tun Dr Mahathir’s
Civic Literacy the picture. Contributions
KNOWLEDGE
Teacher’s Readiness
State the contribution of past leaders to
Surf the Internet, look for
the nation.
pictures
SOCIOEMOTIONAL
Appreciate the contribution of past
leaders.
QR Code

ACTION
Emulate the attitude and love for the
country shown by the past leaders.

56
ACTIVITY 1
ACTIVITY 2
GROUP WORK
Teacher provides a stack of cards which contain pictures, contributions, Teacher asks pupils to show their appreciation to the Prime
titles) for each group. Pupils work together to match the cards correctly Minister for his contribution. Pupils may create cards/posters/
and share the information with their group members. poems/songs/drawings.

FATHER OF GAINED
INDEPENDENCE INDEPENDENCE

Thank you for your contribution to


our country.
FATHER OF DEVELOPED
We appreciate what you have done
DEVELOPMENT RURAL
for us.
AREAS

FATHER OF STRENGTHENED
THE SPIRIT OF
UNITY
UNITY

FATHER OF
MODERNIZATION INTRODUCED
VISION 2020

57
Assessment
ACTIVITY 3
Pupils can be assessed through their level of
participation. Each pupil must participate at least
GROUP WORK once.
Each group is assigned with the characteristic of a leader. Pupils draw
or write how they can apply the characteristic in their daily lives.

Summary
PATRIOTIC RESPECTFUL Pupils should:
 be able to state and appreciate the contributions of past
 We listen to out parents. leaders.
 We respect our flag.
 We greet our teacher.
 We sing Negaraku
proudly. Civic Information
Right
I have the right to learn about my past leaders.
Responsibility
I must appreciate the contributions of my past leaders.

HARDWORKING HONEST

 When I find money, I give


 We do our homework.
it back.
 We study hard.
 I do not lie.

58
MODUL EXEMPLAR
PENDIDIKAN ISLAM
Masa:
TAJUK
MATA
PELAJARAN
1
Rukun Negara Jam
PENDIDIKAN NOTA GURU
ISLAM PENGENALAN
Nota Rujukan:
Tahun 5 Madinah yang dahulunya dikenali sebagai Yathrib terdiri daripada DSKP tahun 5
bilang kaum dan kabilah , antaranya Qabilah Aus, Khazraj,
SK 5.1
Qaibuqa’ , Quraizah serta kaum Yahudi. Madinah merupakan pusat
pemerintahan negara Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SP 5.1.3 DAN 5.1.4
Nilai Teras:
Kasih Sayang SAW. Salah satu daripada asas pembentukan negara Madinah Buku Teks Pendidikan Islam
Konteks:
adalah mewujudkan Piagam Madinah . tahun 5
Diri dan masyarakat Persediaan Guru:
Kad aktiviti 1
Kad aktiviti 2
Literasi Sivik:
PENGETAHUAN:

• Menjelaskan prinsip-prinsip Rukunegara INFO SIVIK


dalam mengekalkan kedaulatan negara

• Menghuraikan kepentingan memahami,


menghormati dan mengamalkan prinsip
HAK:
Setiap individu berhak mendapat hak
SOSIOEMOSI: asasi masing-masing tanpa mengira
• Menghargai prinsip Rukun Negara perbezaan agama atau bangsa.

TANGGUNGJAWAB :
TINDAKAN
Setiap individu bertanggungjawab
• Mengamalkan prinsip Rukun Negara menghormati perlembagaan negara dan
dalam kehidupan rukun negara serta sentiasa mengamalkan
toleransi selagi tidak bertentangan dengan
• Hidup bersatu padu syariat Islam

61
Aktiviti berkumpulan
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 Aktiviti berpasangan
( Round Table)

Murid diminta menyenaraikan sikap dan akhlak yang perlu Berdasarkan paparan
diamalkan dalam melaksanakan Piagam Madinah dan persamaan yang terdapat di
melengkapkan lembaran kerja yang diedarkan secara bergilir-gilir antara perlembagaan Madinah
dan seterusnya membentangkannya dengan Rukunegara, murid
diminta mencatatkan cadangan
tindakan yang boleh dilakukan
untuk membuktikan kepatuhan
kepada Rukunegara.
Seterusnya setiap kumpulan
diminta menunjuk cara di
hadapan kelas bersama
bimbingan guru

KAD 1

KAD 2

KAD 3

KAD 4

62
Aktiviti individu
AKTIVITI 3 Pentaksiran
( Kebanggaanku Malaysia)
• menyenaraikan sikap dan akhlak yang baik
Setiap individu diminta untuk menyediakan buku skrap berkaitan sebagai rakyat dalam sebuah negara
dengan amalan yang boleh diamalkan dalam menghayati Rukun
Negara Malaysia untuk membuktikan kasih sayang kepada negara
• Tunjukcara atau simulasi berkaitan dengan
contoh tindakan melaksananakan isi Piagam
Madiang yang berkait dengan Rukun Negara
Malaysia

• Menyediakan Buku Skrap : Malaysia


KEPERCAYAAN KESETIAAN
KEPERCAYAAN KESOPANAN DAN
kebangaanku ( Pembelajaran berasaskan
KEPADA RAJA
KEPADA TUHAN KEPADA TUHAN
DAN NEGARA KESUSILAAN Projek )

Rumusan

Tindakan saya :
Tindakan saya : Tindakan
Semua saya
individu :
wajib Tindakan saya :
menghormati dan Rasulullah SAW telah berjaya menyatupadukan semua penduduk
Semua individu wajib melaksanakan tuntutan
Sebagai Rakyat agama
Malaysia Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum melalui pelaksanaan
Masyarakat berbilang
menghormati dan sayamasing –masingdana
sayangkan kaum hendaklah saling Piagam Madinah .Ini membuktikan bahawa kepatuhan rakyat
melaksanakan tuntutan mat menghormati Raja sayang menyayang dan
agama masing –masing dan Negara saya bertoleransi selagi tidak kepada perlmmbagaan akan menjamin keamanan dan kemajuan
sesebuah negara . Oleh itu sebagai rakyat Malaysia yang
merupakan masyarakat majmuk, kita mestilah mengamalkan
prinsip Rukun Negara dalam kehidupan

63
Masa:
TAJUK
MATA
PELAJARAN
1
Sayangi Flora dan Fauna Jam
PENDIDIKAN
ISLAM PENGENALAN NOTA GURU
Nota Rujukan:
Tahun 6 Flora dan Fauna penting dalam kehidupan manusia. Namun kerana kera- DSKP Tahun 6
kusan mengejar kemewahan , flora dan fauna menjadi korban, Kesannya
SK 6.3 :Merumus dan mengamal-
flora dan fauna mengalami kepupusan. Tanpa usaha untuk memelihara
kan adab terhadap alam sekitar
Nilai Teras: dan memulihkan flora dan fauna pasti berlakunya ancaman kepada ke-
dalam kehidupan harian.
Kasih Sayang hidupan pada masa akan datang.
6.3.1., 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4

Konteks: Al-Quran dan Hadis


Diri dan masyarakat Buku Teks Pendidikan Islam
FIRMAN ALLAH SWT Tahun 6

Surah al-A’raf ayat 56 Persediaan Guru:


Menyediakan bahan :
Literasi Sivik:
Lembaran kerja
PENGETAHUAN:

• .Menyatakan cara-cara untuk


menghargai flora dan fauna.

SOSIOEMOSI: INFO SIVIK


• Kesedaran menjaga alam sekitar
HAK:
“dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah
TINDAKAN Setiap individu berhak menjaga dan
Allah menyediakan Segala Yang membawa kebaikan pa-
menyayangi flora dan fauna
• Mengamalkan budaya sayangi alam danya, dan berdoalah kepadanya Dengan perasaan
sekitar bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga Dengan TANGGUNGJAWAB:
perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul).
Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang Menyayangi, menjaga, ambil peduli,
Yang memperbaiki amalannya.”

64
Aktiviti berkumpulan Aktiviti berpasangan
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2 Time Pair Share )
( Round Table)

• Murid diperdengarkan lagu “Rakan alam sekitar” . https:// Melalui gambar murid diminta menjelaskan secara berpasangan
youtu.be/ngjHB7c78JE kesan menyayangi flora dan fauna .
• Sumbang saran berkaitan definisi flora dan fauna
Tuliskan perasaan anda jika kita berada di tempat tersebut:
berdasarkan lagu “Rakan alam sekitar”.
• Setiap kumpulan membentangkan hasil sumbang saran.
• Murid diminta melengkapkan carta cara-cara untuk
menghargai flora dan fauna menggunakan peta bulatan

65
AKTIVITI 3 I see I Think I Wonder Pentaksiran

Setiap kumpulan diminta membincangkan tindakan bagi cara- • Menyatakan cara-cara menghargai flora dan fauna
cara menghargai flora dan fauna • Menerangkan kesan menjaga flora dan fauna
• Mencadangkan tindakan dalam usaha menjaga
dan menghargai flora dan fauna.

• Kempen kitar semula, Sayangi Sungai Kita


diperluaskan

Rumusan

• Tidak membuang sampah merata-rata dan menggunakan tong • Setiap individu bertanggungjawab sentiasa menjaga dan
sampah menyayangi flora dan fauna.
• Membuang sampah mengikut kategori bagi memudahkan • Menyayangi flora dan fauna juga memberi kesejahteraan
proses kitar semula.
kehidupan yang dirasai bersama.
• Elakkan aktiviti pembakaran terbuka .
• Melakukan penyelenggaraan kenderaan mengikut tempoh,-
berkongsi kenderaan
Diriwayatkan daripada Anas R.A. katanya:
• Tidak melakukan penebangan sewenang-wenangnya dan
menanam semula, Rasulullah S.A.W. pernah bersabda:

• Menguatkuasakan undang-undang bagi individu yang Seorang muslim yang menanam pokok atau
melakukan kerosakan. tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung,
manusia atau binatang ternakan maka semuanya itu
Tandakan / pada penyataan yang betul
adalah dikira sebagai sedekah.”
1. Elakkan pembakaran terbuka
2. Membuang sampah merata-rata (Bukhari, 1996, Sahih Al-Bukhari Fi Fath Al-Bary
3. Kitar semula Bi Sharh Sahih Al-Bukhari
4. Program menanam semula
5. Melakukan penyelenggaraan kenderaan mengikut tempoh
6. Menggunakan tong sampah

66
TAJUK Masa:
MATA
PELAJARAN Hak Aku dan Dia 1
Jam
PENDIDIKAN PENGENALAN NOTA GURU
ISLAM
Maruah diri perlu dipelihara tanpa mengira bangsa, keturunan, Nota Rujukan:
Tahun 4 agama dan taraf hidup. Menjaga kehormatan diri antara perkara DSKP KSSR P.Islam Tahun
4
yang berkaitan dengan maruah diri. Orang yang tidak memelihara
SK 4.4 Memahami dan
Nilai Teras:
kehormatan diri bererti dia menjatuhkan maruah diri sendiri serta mengamalkan tuntutan
Hormat Menghormati maruah keluarganya. menutup aurat dengan
Konteks: sempurna.
Diri dan masyarakat SP 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
Hadis

Persediaan Guru:
Literasi Sivik: Mencari maklumat berkaitan
pengaruh rakan sebaya dari
PENGETAHUAN: pelbagai sumber
Menghuraikan cara-cara
menghargai diri.

SOSIOEMOSI:
Mengekspresikan perasaan dapat INFO SIVIK
menjaga maruah diri.
“Firman Allah bermaksud:
HAK:
TINDAKAN “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang
Setiap individu berhak untuk berasa
Mengamalkan penampilan diri yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada
selamat fizikal dan mental.
memandang yang haram), dan memelihara kehormatan
sopan
mereka dan janganlah mereka memperlihatkan
TANGGUNGJAWAB :
perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir
Menjaga maruah diri dan maruah
daripadanya…” (Surah an-Nur, ayat 31)
orang lain tanpa mengira bangsa dan
agama.

67
AKTIVITI 1 “Sages Share” AKTIVITI 2 I Think I Wonder I Share

• Murid membuat sumbangsaran dan berkongsi idea berkenaan


aurat. Berdasarkan paparan persamaan yang terdapat di antara
perlembagaan Madinah dengan Rukunegara, murid diminta
• Murid lain bergilir-gilir memberi pendapat dan idea untuk
mencatatkan cadangan tindakan yang boleh dilakukan untuk
berkongsi pendapat masing-masing.
membuktikan kepatuhan kepada Rukunegara. Seterusnya setiap
• Kumpulan lain mencatat sekiranya dapatan berbeza. kumpulan diminta menunjuk cara di hadapan kelas bersama
bimbingan guru .

 Aurat ialah bahagian tubuh yang wajib ditutup dan


tidak boleh didedahkan.

 Aurat lelaki hanya antara pusat hingga lutut. Jika


bersama-sama dengan lelaki Islam atau bukan Islam

 Aurat perempuan ialah seluruh badan kecuali muka


dan tapak tangan. Jika bersama lelaki ajnabi.

• Setiap kumpulan diberikan gambar mengikut situasi.


• Perbincangan dalam kumpulan :
Info Mahram ialah orang yang haram dikahwini. - Ciri-ciri berpakaian dalam Islam.
- kepentingan berpakaian menutup aurat dari segi hak sebagai
Ajnabi ialah lelaki dan perempuan yang sah dikahwini
individu dan tanggungjawab kepada masyarakat.
- Hak dan tanggungjawab menjaga kehormatan diri
• Membentangkan hasil dapatan perbincangan.

68
AKTIVITI 3 Aktiviti Kumpulan Penilaian
• Murid boleh mengetahui maksud aurat
Aktiviti Kumpulan -
• Menyatakan tindakan mengelakkan perlakuan
• Murid berada dalam kumpulan. yang boleh menyebabkan konflik dalam menjaga
kehormatan diri.
• Perbincangan had aurat yang perlu dijaga ketika bersama-
sama dengan bapa saudara, doktor yang merawat, sepupu, • Merumus kesan menjaga aurat.
rakan-rakan bukan Islam dan adik beradik.

• Pembentangan hasil perbincangan di hadapan kelas. Rumusan

Tempat Amalan (Mengekspresikan perasaan dapat menjaga Balasan Allah jika mengabaikan perintahNya:
atau Situasi maruah diri. )

Adik Saya sentiasa berpakaian sopan walaupun ketika


beradik bersama adik beradik kerana :

Pakcik atau
makcik
Kolam Surah al Ahzab ayat 59.
renang
:Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu
serta perempuan-perempuan Yang beriman, supaya melabuhkan
pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka
Restoran
keluar); cara Yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal
(sebagai perempuan Yang baik-baik) maka Dengan itu mereka tidak
diganggu. dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani. “

69
Masa:
TAJUK
MATA
PELAJARAN MALU MELAKUKAN
1
Jam
PENDIDIKAN PERKARA NEGATIF
ISLAM NOTA GURU
Nota Rujukan:
PENGENALAN
Tahun 5 DSKP Tahun 4
Malu adalah sifat terpuji yang menghalang seseorang melakukan SK 3.6 : Memahami dan meyakini
kesalahan serta kemungkaran seperti rasuah dan pergaulan perkara sam’iyat : pahala dan
Nilai Teras: bebas .Malu juga akan meninggikan darjat keimanan seseorang dosa
Hormat Menghormati seperti sabda Rasulullah SAW bermaksud: 3.6.1 , 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5
Konteks: “Sifat malu itu akan menghasilkan kebaikan.” (Hadis riwayat al-
Bukhari dan Muslim) Persediaan Guru:
Diri dan masyarakat
Demi menjaga kesucian maruah, masyarakat dan agama, maka se- Menyediakan bahan :

tiap individu Muslim perlu menghiasi jiwanya dengan sifat malu ser- Lembaran kerja
Literasi Sivik: ta menganggap sifat itu perkara yang sangat penting perlu
ditekankan dalam pembinaan akhlak terpuji.

PENGETAHUAN:
HADIS NABI
• Memberi contoh sikap malu
melakukan perkara negatif
INFO SIVIK

SOSIOEMOSI: HAK:
Setiap individu berhak malu daripada
• Mengekspresikan perasaan
melakukan perkara negatif.
apabila bertingkah laku sopan

Daripada Abu Mas'uud 'Uqbah ibn 'Amru al-Ansarie al-Badrie r.a. TANGGUNGJAWAB :
beliau berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:
TINDAKAN Menghormati, menyayangi, prihatin
Sesungguhnya antara kata-kata ungkapan Kenabian terdahulu yang
• Mengamalkan tingkah laku dapat diketahui dan dipetik oleh manusia ialah: Jika engkau tidak
yang sopan malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu.
(Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari)

70
AKTIVITI 1: Sages Share AKTIVITI 2

• Sumbang saran berkaitan contoh malu melakukan perkara


negatif
Setiap kumpulan diminta menjelaskan kesan malu daripada
 Setiap kumpulan membentangkan hasil sumbang melakukan perbuatan negatif pada carta pada masa yang telah
saran. ditentukan.
Contoh :
 Murid diminta melengkapkan carta cara bertingkah
laku sopan Dihormati

Menjadi
Buku Guru Prihatin
contoh

KESAN
Membuang
Mencuri sampah merata- MALU
Aman dan
Tepati
Contoh harmoni
masa
Tidak menuyup Membazir Maruah
sikap malu
aurat melakukan terpelihara
perkara
Duduk berdua-
Ponteng
dua lelaki dan Setiap pasukan boleh memberi komen atau menambah
pempuan jawapan pasukan lain .
Tinggalkan

Internet Ibu bapa

Malu daripada ponteng Malu daripada menbazir Malu daripada mencuri

71
AKTIVITI 3 Pentaksiran

Berdasarkan gambar, setiap kumpulan diminta membincangkan • Menyatakan cara bertingkahlaku sopan.
tindakan yang perlu dilaksanakan • Menjelaskan kesan malu daripada melakukan perkara
negatif.
• Merumuskan malu daripada melakukan perkara negatif.

Rumusan
Setiap individu berhak mempunyai sifat malu terhadap perkara
negatif agar dapat menjauhkan diri daripada melakukannya

Laksanakan solat awal waktu walau laporkan kepada pihak berkuasa


di mana

Solat berjemaah kempen keselamata jalan raya

Maksudnya:
“Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar Yang dilarang kamu
melakukannya, Kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan (dosa kecil)
kamu, dan Kami akan masukkan kamu ke tempat Yang mulia (syurga).
(Surah an-Nisa’ ayat 31 )

72
Masa:
TAJUK
MATA
PELAJARAN
1
Tepati Janji dan Masa Jam
PENDIDIKAN
ISLAM NOTA GURU
PENGENALAN Nota Rujukan:
Tahun 4 DSKP tahun 4
Perjanjian Aqabah atau Bai’atul Aqabah adalah perjanijian antara Nabi SK 5.3 – Memahami, mengambil ikti-
Muhammad SAW dengan orang Madinah, perjanjian ini terbahagi bar dan mencontohi tindakan
Rasulullah SAW daripada Peristiwa
Nilai Teras: kepada 2, iaitu Perjanjian Aqabah 1 dan Perjanjian Aqabah 2. Pada
Perjanjian Aqabah Pertama dan
Bertanggungjawab tahun ke 12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 M, Nabi Kedua
Konteks: Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Madinah. Rombongan SP 5.3.2, 5.3.4 dan 5.3.5
Diri dan masyarakat
haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang.Nabi Muhammad SAW Buku Teks Pendidikan Islam tahun 4
menyampaikan dakwah kepada mereka. Seruan itu mendapat sambutan Persediaan Guru:
sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Carta aktiviti
Muhammad SAW. Pertemuan tersebut berlaku di bukit Aqabah. Di Kad aktiviti
Literasi Sivik: sinilah mereka mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi
Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam.
PENGETAHUAN:
Menghuraikan kepentingan
menepati janji dan masa
kepada diri sendiri dan orang
Isi Perjanjian Aqabah 1
1. Berjanji tidak mensyirikkan
Isi Perjanjian Aqabah 2
INFO SIVIK
1. Berjanji patuh dan taat
lain
Allah. perintah Allah dan Rasul.
SOSIOEMOSI: 2. Berjanji tidak mencuri. 2. Berjanji saling bekerjasama HAK:
Menghargai setiap masa 3. Berjanji tidak melakukan ketika susah dan senang. Setiap individu berhak mendapat apa yang
yang dikorbankan oleh ahli zina. 3. Berjanji menyuruh telah dijanjikan
keluarga 4. Berjanji tidak membunuh. melakukan kebaikan dan
TANGGUNGJAWAB:
5. Berjanji tidak melakukan melarang kemungkaran.
kejahatan. Setiap individu bertanggungjawab sama ada di
TINDAKAN 4. Berjanji bertanggungjawab
dalam memberi dan menunaikan janji serta
6. Berjanji tidak menderhaka menegakkan syiar Islam.
• Mengikut peraturan dan kepada perintah 5. Berjanji mempertahankan
menepati masa selagi tidak bertentangan
undang-undang dengan syariat Islam .
Rasulullah SAW dan menjaga keselamatan
• Hadir awal ke sekolah Rasulullah SAW.

73
AKTIVITI 1: Aktiviti berkumpulan
AKTIVITI 2 : Aktiviti berpasangan
( Round Table )
Time Pair Share
Murid diminta menyenaraikan sikap dan akhlak yang perlu
Berdasarkan paparan persamaan yang terdapat di antara Perjanjian
diamalkan dalam melaksanakan janji dan menepati masa yang
Aqabah dengan Rukunegara, murid diminta mencatatkan cadangan
terdapat di dalam Perjanjian Aqabah serta melengkapkan lembaran tindakan yang boleh dilakukan untuk membuktikan kepatuhan kepada
kerja yang diedarkan secara bergilir-gilir dan seterusnya Rukunegara. Seterusnya setiap kumpulan diminta menunjuk cara di
membentangkannya. hadapan kelas bersama bimbingan guru.

Isi Perjanjian Aqabah 1


1. Berjanji tidak mensyirikkan Allah. Isi Perjanjian Aqabah 2
2. Berjanji tidak mencuri. 1. Berjanji patuh dan taat perintah
3. Berjanji tidak melakukan zina. Allah dan Rasul.
4. Berjanji tidak membunuh. 2. Berjanji saling bekerjasama ketika
5. Berjanji tidak melakukan keja- susah dan senang.
hatan. 3. Berjanji menyuruh melakukan ke-
6. Berjanji tidak menderhaka kepada baikan dan melarang
perintah Rasulullah SAW kemungkaran.
4. Berjanji bertanggungjawab mene-
gakkan syiar Islam.
5. Berjanji mempertahankan dan
menjaga keselamatan Rasulullah
SAW.

KAD 1

KAD 2

74
KAD 3
Pentaksiran
• menyenaraikan sikap dan akhlak yang baik sebagai rakyat da-
lam sebuah negara
• Tunjukcara atau simulasi berkaitan dengan contoh tindakan
melaksananakan isi Perjanjian Aqabah yang berkait dengan
KAD 4 Rukun Negara Malaysia
• Menyediakan BIG BOOK: Malaysia Negaraku Tercinta
(Pembelajaran berasaskan Projek)

Rumusan

Allah SWT berfirman

AKTIVITI 3 : Aktiviti individu


( Malaysia Negaraku Tercinta…….) “Senantiasa memegang teguh amanah dan menepati janji merupakan bukti kebena-
ran iman seseorang dan salah satu karakter orang-orang beriman yang dijanjikan
keberuntungan oleh Allah SWT” (Q.S Al-Mukminun: 8).
Setiap individu diminta untuk menyediakan BIG BOOK
bertajuk : MALAYSIA NEGARAKU TERCINTA Antara iktibar yang diperoleh daripada peristiwa perjanjian Aqabah ialah
• Kita perlu sentiasa mengamalkan sikap tolong menolong dan bekerjasama.
• Perjanjian ini turut memperlihatkan pentingnya nilai pengorbanan untuk men-
capai kejayaan dalam perjuangan.
• Kita perlu berani mempertahankan kebenaran dan hak yang dimiliki.
• Kita perlu sentiasa menepati janji atau mengotakan apa yang dijanjikan.
• Kita perlu mengamalkan sifat terbuka dan bertolak ansur atau berdiplomasi da-
lam perjuangan.
• Rakyat perlu sentiasa berdisiplin dalam menjalani kehidupan harian dan ikhlas
dalam membantu orang lain.
• Rakyat perlu menumpahkan kesetiaan kepada kepada pemimpin.
• Pemuafakatan dan persefahaman amat penting untuk menjamin kejayaan
sesuatu - dalam menjamin kekuatan negara.

75
Masa:
TAJUK
MATA
PELAJARAN Benci Rasuah 1
Jam
PENDIDIKAN
ISLAM PENGENALAN NOTA GURU
Nota Rujukan:
Tahun 6 Rasuah merupakan satu gejala yang perlu ditangani oleh setiap
lapisan masyarakat.Gejala ini sekiranya berleluasan dan menjadi satu Al-Quran dan Hadis
amalan yang biasa di kalangan masyarakat dan rakyat sesebuah Buku Teks Pendidikan Islam.
Nilai Teras: negara boleh mendatangkan musibah yang besar kepada negara.
Portal rasmi SPRM
Bertanggungjawab Kegiatan rasuah berlaku dalam pelbagai cara. Anda sebagai
warganegara yang mempunyai hak dan peranan untuk menjauhi Persediaan Guru:
Konteks:
rasuah. Apa itu rasuah dan bagaimana memeranginya? Mencari maklumat berkaitan
Diri dan masyarakat
rasuah dari pelbagai sumber

Literasi Sivik:
Hadis Nabi SAW
PENGETAHUAN:
Mengetahui maksud rasuah
menurut Islam, bentuk-
bentuk rasuah dan kesan INFO SIVIK
Hak :
SOSIOEMOSI:
Daripada ‘Abdullah bin 'Amru RA berkata : Rasulullah SAW Hak untuk mendapatkan kebebasan
Mengekspresikan perasaan melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. daripada gejala rasuah.
bahaya rasuah
Tanggungjawab :
(Riwayat Ahmad dan Abu Daud) Memastikan murid tahu bahawa
TINDAKAN rasuah adalah haram di sisi agama
dan salah satu musuh negara yang
Menolak sebarang bentuk
utama.

76
INFO

77
AKTIVITI 1 AKTIVITI 3
Bincangkan situasi di bawah dan nyatakan tindakan kamu.  Murid melakonkan situasi bersetuju menerima rasuah dan
Pengawas meminta imbuhan daripada murid yang melakukan situasi kedua menolak menerima rasuah dengan mengaitkan
kesalahan bagi mengelak daripada diambil tindakan. hak dan tanggungjawab sivik.
 Murid mencatat kesan rasuah pada diri dan masyarakat
dengan melengkapkan peta minda.

Pentaksiran

Sumber : Google

Iceberg
 Perbincangan mengenai maksud dan contoh-contoh bentuk
perbuatan rasuah dengan melengkapkan peta dakap.
 Pembentangan hasil perbincangan.

AKTIVITI 2 Islam melarang umatnya terlibat dalam sebarang bentuk rasuah. Allah
Taala telah merakamkan larangan tersebut dalam al-Quran.

Contoh : Video klip Perangi Rasuah Upin dan Ipin https://youtu.be/XitCIV_7hdQ


78
TAJUK Masa:
MATA
PELAJARAN Menghargai Pemimpin 1
Jam
Pendidikan PENGENALAN
Islam
Kemajuan ekonomi dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini
Tahun 5 adalah hasil daripada titik peluh pemimpin-pemimpin negara yang NOTA GURU
sentiasa merencana idea agar generasi seterusnya dapat merasai
nikmat dan kemudahan yang lebih baik. Pemimpin ialah orang yang Nota Rujukan:
dipertanggungjawabkan memimpin sebuah organisasi atau sekumpulan DSKP Tahun 5
Nilai Teras:
Kegembiraan
masyarakat. Justeru tahukah kamu siapa pemimpin di rumah, di sekolah SK 2.1
dan di dalam kelas kamu? SP 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5
Konteks:
Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 5
Keluarga dan sekolah
Persediaan Guru:
Mencari maklumat berkaitan
menghargai pemimpin dari pelbagai
sumber.
Literasi Sivik:
PENGETAHUAN:
Membincangkan sumbangan
pemimpin terdahulu terhadap INFO SIVIK
keharmonian dan
kesejahteraan masyarakat. Hadis Nabi SAW HAK:
Mentaati pemimpin selagi pemimpin
SOSIOEMOSI: Dengar dan Taat adalah Sifat Seorang Muslim tidak menyuruh mereka melakukan per
Mengekspresikan perasaan kara
Daripada Abdullah RA, daripada Nabi SAW bersabda :
gembira terhadap pemimpin maksiat
terdahulu yang berjiwa rakyat. "Mendengar dan mentaati (pemerintah) adalah wajib bagi setiap
Muslim, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak
TANGGUNGJAWAB :
TINDAKAN disukai selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika
Bersungguh-sungguh membantu
dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah (wajib) dia
pemimpin dalam
Menghargai sumbangan pem- mendengar dan mentaati."
usaha mencapai wawasan negara.
impin terdahulu (Sumber : Mutta faqun Alaihy, hadith riwayat al-Bukhari : 7144, Memberi sokongan padu kepada perka
Muslim : 1839, Abu Dawud : 2626, At-Tirmizi : 1707) ra yang membawa faedah demi
kesejahteraan bersama.
79
AKTIVITI 1 I Think I Share AKTIVITI 2 Cara Mentaati Pemimpin

Sumbang-saran Perbincangan kumpulan “ I See I Think I Wonder”

• Murid ditayangkan paparan lagu ‘Sejahtera Malaysia’ Adab terhadap pemimpin :


• Mentaati pemimpin beriman, bertaqwa
• https://www.youtube.com/watch?v=mnQCu51fgGM
• Membantu pemimpin berakhlak mulia
• Murid diminta menyatakan maklumbalas tentang lagu yang
didengar dan mengaitkan dengan kegembiraan sekiranya • Menyokong pemimpin yang adil
mempunyai pemimpin yang cemerlang.
• Menasihati pemimpin dengan cara yang baik
• Murid diminta menyatakan maklumbalas maksud pemimpin dengan
melengkapkan peta bulatan.

AKTIVITI 3 Akibat Tidak Mentaati Pemimpin

Bina peta minda pelbagai alir tentang kesan tidak mentaati


pemimpin.

• Pemimpin tidak dapat menjalankan tugas dengan baik


• Masyarakat kacau bilau tidak bersatu-padu.
• Ekonomi negara lemah, negara tidak maju
• Terdedah kepada musuh negara
• Kesejahteraan tidak dapat dinikmati

80
Pemimpin Tun Mahadhir
AKTIVITI 4 I Think I Share

Perbincangan kumpulan
1. Bincangkan sumbangan pemimpin terdahulu.
Sumbangan :
2. Nyatakan perasaan kamu terhadap usaha yang dilakukan
3. Peranan kamu sebagai warganegara yang taat.

SUMBANGAN PEMIMPIN TERDAHULU


Perasaan Saya
Tunku Abdul Rahman - "Bapa Kemerdekaan Malaysia". Perdana Menteri
Malaysia yang pertama yang memainkan peranan penting dalam pembentukan
Malaysia pada tahun 1963. Di peringkat antarabangsa pula, Tunku membantu
menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Persidangan Islam (OIC) pada tahun 1969
dan telah dilantik sebagai Setiausaha Agungnya yang pertama.
Peranan Saya :
Tun Abdul Razak bin Hussein. Beliau dikenang sebagai "Bapa Pembangunan
Malaysia", bertepatan dengan pendekatan pentadbirannya yang memberi
penekanan terhadap banyak aspek pembangunan negara khususnya dalam usaha
menyatupadukan rakyat.
Tun Hussein Onn-"Bapa Perpaduan Malaysia ". Dikenang sebagai seorang
pemimpin yang amat ikhlas dalam perjuangan untuk mencapai perpaduan kaum.
Beliau tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan sewajarnya terhadap sesiapa Pentaksiran
yang cuba mencetuskan kekacauan atau sentimen perkauman di dalam negara.
Dr. Mahathir, beliau dinobatkan sebagai "Bapa Pemodenan Malaysia" atas jasa • Menyatakan maksud pemimpin.
menggerakkan pemodenan negara untuk mewujudkan kemakmuran di kalangan
• Menjelaskan cara-cara mentaati pemimpin.
masyarakat berbilang kaum.
TUN ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI , Dikenali rakyat dengan nama mesra • Menerangkan kesan beradab dan akibat tidak
"Pak Lah", beliau telah memperkenalkan pendekatan konsep Islam Hadhari yang mentaati pemimpin.
bermatlamat mencapai kemajuan yang menyeluruh, bagi umat Islam dan juga
• Mengekspresikan perasaan gembira terhadap
Malaysia.
pemimpin terdahulu.
DATO SERI NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK- Transformasi 1Malaysia yang
dijalankan sehingga kini memberi implikasi yang positif kepada pelbagai lapisan • Membincangkan sumbangan pemimpin terdahulu
masyarakat Malaysia terhadap keharmonian dan kesejahteraan
masyarakat.

81
RUMUSAN

1. Kewajipan mendengar dan mentaati adalah tanda kehebatan seseorang Muslim kerana dengan memiliki sifat tersebut akan menjadi
sebab nusrah (bantuan) Allah SWT kepadanya.

2. Setiap Muslim dituntut untuk bersabar dalam mentaati perintah ketua atau pemimpinnya sekalipun perintah tersebut berlawanan dengan
kehendaknya yang menjurus ke arah kebaikan. Tetapi, jika perintah tersebut ke arah kebatilan maka tidaklah wajib mentaatinya.

3. Nabi SAW telah memberi peringatan mengenai balasan buruk di dunia dan akhirat bagi seseorang yang tidak mengikuti dan mentaati
pemimpin serta yang memecahbelahkan perpaduan dalam kalangan Muslimin.

82
Masa:
TAJUK
MATA
PELAJARAN
1
Jam
INTERAKSI SIHAT ANTARA RAKAN,
Pendidikan Islam
Bidang Sirah KELUARGA DAN MASYARAKAT NOTA GURU
Nota Rujukan:
Tahun 6 DSKP tahun 6
PENGENALAN 3.1.4 menganalisis kesan meyakini
Allah bersifat Samaa’ dalam kehidupan
Nilai Teras: Keimanan kepada Allah yang bersifat Al Samaa’ iaitu Allah yang 3.1.5 Membuktikan keyakinan Allah
Kegembiraan Maha Mendengar segala sesuatu akan melahirkan inidvidu yang bersifat Samaa’ melalui tindakan

menjaga tutur kata dan sentiasa beradab dalam berkomunikasi . Buku Teks Pendidikan Islam tahun 6
Konteks:
Komunikasi yang berkesan mempunyai impak yang positif dalam Persediaan Guru:
Diri dan Keluarga
menngeratkan hubungan sesama manusia dan melahirkan Bahan aktiviti 1

masyarakat yang mempunyai nilai dan jati diri serta dipercayai. Bahan aktiviti 2

Bahan aktiviti 3 : Kad Fan & Pick


Literasi Sivik:
PENGETAHUAN:
• Mengenenalpasti ciri-ciri
komunikasi yang berkesan INFO SIVIK
• Mengaplikasi kemahiran
rundingan antara rakan,
HAK:
SOSIOEMOSI: Setiap individu berhak mendapat
maklumat yang betul dan tepat.
• Menghayati dan TANGGUNGJAWAB
mengekspresikan Setiap individu bertangunggjawab untuk
perasaan berkaitan adab memastikan kesahihan sesuatu
maklumat yang diterima dan
TINDAKAN disampaikan sebagai salah satu bukti
keimunan kepada Allah SWT.
• Berkomunikasi dengan berkesan Penyampaian maklumat yang salah
dan beradab atau kurang tepat akan mengakibatkan
• Bersosial tanpa mengira bangsa perselisihan atau perbalahan dalam
• Menjaga batas adab bergaul sesebuah masyarakat
83
AKTIVITI 1 - Aktiviti berkumpulan : AKTIVITI 2 - Aktiviti berpasangan :
Chain Line Think –Pair- Share

• Setiap kumpulan diberikan satu kad info dan diminta Murid diminta berbincang dengan rakan dan melengkapkan kertas
menyampaikan maklumat tersebut kepada semua ahli secara warna yang berkaitan dengan adab komunikasi yang berkesan ber-
berbisik dari seorang kepada seoang yang lain , ahli yang paling dasarkan hasil dapatan daripada aktiviti yang dilakukan. (recap group)
akhir diminta mencatatkannya dalam kad kumpulan. Hasil perbincangan murid akan ditampal pada kertas sebak mengikut
• Setelah selesai, orang terakhir dalam setiap kumpulan akan warna kertas yang diberikan di hadapan kelas.
menyebut semula maklumat yang diperolehi dan membandingkan Murid membuat kesimpulan tentang adab berkomunikasi berdasarkan
jawapan dengan kad arahan yang diedarkan kepada ahli yang paparan hasil perbincangan
pertama KAD EDARAN KUMPULAN

Soalan kumpulan biru : Soalan kumpulan hijau:

Bagaiman maklumat dapat Mengapa maklumat tidak dapat

1. Bercakap dengan sopan 1. Suara perlahan dan tidak jelas

2. Menyampaikan perkara dengan betul 2. Bercakap bohong dan tidak jujur

3. Hormati orang yang bercakap 3. Tidak memberikan tumpuan kepada


orang yang bercakap
4. Bersedia dan fokus kepada apa yang
disampaikan 4. Menggunakan bahasa yang kasar dan
tidak sopan
5. Minta penjelasan jika tidak faham
5. Menyampaikan berita palsu
6. Gunakan bahasa yang mudah
difahami 6. Bising apa bila orang bercakap

7. Memandang orang yang bercakap 7. Tidak menghormati orang yang


bercakap
8. Suara yang jelas
8. Menerima maklumat tanpa usul perik-
Sampaikan maklumat Catat maklumat Kongsi maklumat

Murid diminta mengulangi permainan dengan mengamalkan adab-adab komunikasi


dengan menggunakan maklumat baru dan minta murid nyatakan perasaan mereka
apabila berjaya menyampaikan maklumat dan menerima maklumat dengan betul

Apakah perasaan anda apabila dapat menyam-


paikan maklumat atau menerima maklumat
yang betul ?

Saya rasa _________________________________

Pengesahan maklumat Bincang maklumat

84
AKTIVITI 3 : Aktiviti secara berpasangan Penilaian
Simulasi dan main peranan • Senaraikan 3 adab ketika menyampaikan maklumat
• Mengapakah kita mesti beradab ketika berkomunikasi ?

• Setiap murid diminta menunjukkan cara berkomunikasi • Cadangkan ucapan salam dengan :
dengan menepati adab-adabnya berdasarkan kad - Rakan yang berlainan bangsa dan agama
arahan yang dipilih dan rakan lain akan memberikan - Orang yang lebih tua
pandangan tentang lakonan yang ditunjukkan • Apakah sikap yang perlu ada jika diminta untuk menyampaikan
sesuatu maklumat
• Apakah yang anda akan lakukan jika anda mendapat maklumat
yang tidak benar ?

Rumusan

Kata-kata yang manis dan diungkapkan dengan jujur serta mesra


dengan rakan-rakan tanpa mengira bangsa dan agama akan
melahirkan masyarakat yang makmur dan aman serta mampu
melahirkan rasa gembira sesama manusia.Baginda Rasulullah SAW
telah menunjukkan contoh terbaik untuk berinteraksi dengan pelbagai
lapisan manusia .
Keimanan kita bahawa Allah SWT itu maha mendengar akan segala
sesuatu akan menjadikan kita individu yang sentiasa menjaga adab
dalam berkomunikasi ,sentiasa bercakap dengan lembut, bersopan
santun dengan segenap lapisan masyarakat dan ini juga termaktub
dalam firman Allah dalam surah Luqman ayat : 19

85
MODUL EXEMPLAR
PENDIDIKAN MORAL
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Jalur Gemilang 1
Jam
Pendidikan Moral

Tahun 6 PENGENALAN
NOTA GURU
Pemupukan jati diri perlu dipupuk sejak awal lagi untuk melahirkan warganegara
yang mempunyai semangat setia Negara. Mengenali dan menghargai identiti Nota Rujukan:
Nilai Teras:
Negara seperti Jalur Gemilang merupakan salah satu cara untuk memupuk jati
Kasih sayang • Pemupukan Jati Diri
diri murid.
Konteks: • Laman web Jabatan
Sebagai warganegara yang patriotik murid perlulah mengetahui hak dan
Penerangan Malaysia,
Diri, masyarakat dan tanggungjawab berkaitan dengan identiti Malaysia agar dapat memupuk
negara Kementerian Komunikasi dan
semangat cintakan negara.
Multimedia
Persediaan Guru:
LITERASI SIVIK: Murid diberi pendedahan dan membuat sumbang saran
berkaitan dengan Jalur Gemilang melalui artikel yang diedarkan • DSKP Tahun 6
PENGETAHUAN:
oleh guru. (Hormati Identiti Negara)
Mengetahui Jalur Gemilang sebagai salah
satu identiti negara. • Mencari maklumat berkaitan
Jalur Gemilang daripada
SOSIOEMOSI: pelbagai sumber. Penggunaan
ICT.
Menghargai Jalur Gemilang dan
Lagu Kebangsaan sebagai identiti
negara.

TINDAKAN
Memuliakan Jalur Gemilang sebagai
menunjukkan sikap semangat setia Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/rencana/utama/jalur-
negara. gemilang-lambang-kemegahan-negara-
1.522540#ixzz5fNVOQlqZ Kredit: © Utusan Melayu (M) Bhd

89
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid diminta melaksanakan simulasi ketika nyanyian Lagu Negaraku Murid dalam kumpulan dikehendaki melabel setiap bahagian Jalur
dan acara menaikkan Jalur Gemilang. Gemilang menggunakan kemahiran ICT dan menerangkannya di
hadapan kelas.

Murid menerangkan adab dan tatacara ketika menyanyikan lagu


Negaraku.

 Berdiri tegak ketika menyanyikan lagu Negaraku dan ketika


menaikkan Jalur Gemilang.
 Menyanyi dengan bersemangat. AKTIVITI 3
 Tidak bercakap atau mengganggu kawan-kawan.

Murid dalam kumpulan yang sama diberikan tugasan untuk mencari


maklumat berkaitan dengan sejarah Jalur Gemilang dari pelbagai media
dan diberikan tempoh untuk menghasilkan sebuah buku skrap.

90
Penilaian

Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang diberikan oleh murid berkaitan bahagian Jalur Gemilang dan cara
menghormatinya.

Penilaian kendiri boleh dilakukan dengan melihat hasil buku skrap tentang sejarah Jalur Gemilang.

Rumusan

Guru mengakhiri pengajaran dan pembelajaran dengan membuat


Info Sivik
rumusan:

Hak:
Hak untuk menjadi seorang warganegara
yang mencintai Negara.

Tanggungjawab:
• Mengenali Jalur Gemilang sebagai identiti negara.
Bertanggungjawab untuk memuliakan
• Cara menghargai dan menyayangi Jalur Gemilang.
Identiti Negara.
• Menunjukkan semangat cinta akan Negara dengan
memuliakan identiti Negara.

91
TAJUK Masa:
MATA
PELAJARAN
Cintai Malaysia
1
Jam
Pendidikan
Moral PENGENALAN
Tahun 6 Semangat patriotisme atau semangat cinta akan tanah air perlu diterapkan NOTA GURU
bukan sahaja dalam kalangan dewasa malah perlu dipupuk sejak kanak-
kanak lagi agar generasi muda yang bakal menggantikan pemimpin negara Nota Rujukan:
Nilai Teras: pada masa hadapan dapat memacu negara dengan sempurna. Dalam
Youtube
Kasih Sayang konteks ini, setiap masyarakat Malaysia mempunyai hak untuk menikmati
Konteks: https://youtu.be/12Qzb1nNTJQ
keamanan dan kesejahteraan hidup. Oleh itu, kita perlu perkukuhkan
http://
Diri, keluarga , sekolah, tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia demi menjaga keharmonian girlsgroupdip1a.blogspot.com
masyarakat dan https://youtu.be/UnLxwnaf_7s
negara.
negara.
Persediaan Guru:
DSKP Tahun 6
Literasi Sivik:
PENGETAHUAN: Mencari maklumat berkaitan
semangat cinta akan negara
Menyatakan peranan dalam melalui pelbagai sumber.
mengharumkan nama negara dan
mengetahui cara mempertahankan nama
baik negara.
https://youtu.be/12Qzb1nNTJQ

SOSIOEMOSI:
Menghargai perjuangan pejuang
kemerdekaan demi mengukuhkan
Murid menonton dan mendengar lagu melalui video pertama
kecintaan terhadap negara.
(Rasa Sayang ) yang ditayangkan untuk mengaitkan tajuk
pelajaran. Kemudian, murid dan guru bersoal jawab
TINDAKAN berdasarkan video tersebut
Menunjuk cara mempertahankan maruah 1. Apakah yang ditunjukkan dalam video tersebut?
negara.
2. Mengapakah kita perlu menyayangi negara kita ?

92
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2
Murid diminta menyanyikan lagu Setia berdasarkan video dan lirik
Murid diberikan tugasan kumpulan untuk menulis biodata ringkas
lagu. Kemudian, murid diminta menyatakan peranan dan cara
pejuang-pejuang kemerdekaan berdasarkan maklumat yang
menjaga nama baik negara.
diberikan oleh guru serta bahan daripada pelbagai sumber dalam
bentuk peta grafik (PETA i-THINK). Hasil perbincangan mereka
perlu dipamerkan pada sudut Hasil Kerja Murid di dalam kelas.

https://youtu.be/UnLxwnaf_7s

http://girlsgroupdip1a.blogspot.com

AKTIVITI 3
Murid diminta menghasilkan sebuah sajak yang menekankan cara-
cara menjaga maruah negara dalam bentuk DEKON iaitu deklamasi
dalam lakonan. Kumpulan yang membuat persembahan terbaik
akan terpilih untuk membuat persembahan mereka semasa Bulan
Kemerdekaan.(Projek Kelas)

93
Penilaian
 Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang dinyatakan dan dihasilkan oleh murid bagi memastikan murid
memahami peranan dalam mengharumkan nama negara.
 Penilaian kendiri dinilai melalui bagaimana cara murid mempraktikkan amalan menjaga maruah negara.

Info sivik
Rumusan

 Menyatakan peranan dan cara-cara menjaga nama baik negara.


Hak:
 Menghargai perjuangan pejuang kemerdekaan demi mengukuhkan
Hak untuk merasai keamanan dan
kecintaan terhadap negara.
keharmonian negara.
 Menunjuk cara mempertahankan maruah negara.

Tanggungjawab:
Mengekalkan kemakmuran negara
agar Malaysia sentiasa sejahtera.

94
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN

Menyantuni Golongan OKU


1
Jam
Pendidikan Moral

Tahun 5 PENGENALAN NOTA GURU


OKU bermaksud mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang da- Nota Rujukan:
ripada segi fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi
Nilai Teras: • Laman Web JKM
dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan
Hormat-menghormati mereka dalam masyarakat. http://www.jkm.gov.my
Konteks: Persediaan Guru:
Sebagai warganegara yang prihatin, murid perlu mengetahui hak-hak yang
Diri, masyarakat dan diberikan kepada OKU dan bertanggungjawab untuk membantu mereka • DSKP Tahun 5
negara menjalani kehidupan seperti insan lain.
(Masyarakat Penyayang)
LITERASI SIVIK: • Mencari maklumat berkaitan
OKU dari pelbagai sumber.
PENGETAHUAN:
Menyatakan kategori OKU dan haknya
serta mengenal pasti kelebihan dan

SOSIOEMOSI:
Murid mengekspresikan perasaan simpati Murid melayari laman sesawang
dan empati terhadap golongan OKU serta untuk mendapatkan maklumat
bersyukur terhadap kelebihan dan tentang tujuh kategori OKU.

TINDAKAN
Membantu OKU mengikut keperluan dan
situasi serta komited terhadap peningkatan

95
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid diminta untuk menyenaraikan kelebihan dan kekurangan diri.


Murid menonton video berkisar tentang kehidupan golongan OKU.
Guru menekankan kepentingan untuk mensyukuri kelebihan dan
Murid mengenal pasti dan menyenaraikan hak-hak untuk golongan kekurangan diri dengan mengambil iktibar daripada semangat dan
OKU tersebut seperti hak untuk menerima pendidikan dan lain-lain. iltizam golongan OKU dalam menjalani kehidupan seterusnya berjaya
di peringkat dunia.
Guru meminta murid untuk menyenaraikan beberapa tokoh OKU yang
berjaya di peringkat global.

Ralph Braun Helen Keller Stephen Sudha John Nash

Beethoven Christy Brown Vincent Van Nick Vujicik Marla Runyan

Sumber: KKUitmSelangor

AKTIVITI 3

• Semangat OKU ke Sekolah


Murid dibahagikan kepada
https://www.youtube.com/watch?v=v1di7rnjixA
beberapa kumpulan dan
diberikan beberapa situasi
• Kisah dua beradik OKU mengikut kategori OKU.

https://www.youtube.com/watch?v=vUiRvQAFt68
Murid dikehendaki melakonkan
cara menyantuni golongan
OKU tersebut berdasarkan
• Ibu Azam Buta

https://www.youtube.com/watch?v=44h5jicUdHK

96
Penilaian

Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta tentang kategori OKU dan haknya serta mengenal pasti kelebihan dan keku-
rangan diri.

Penilaian kendiri dilakukan dengan melihat tindakan murid yang menunjukkan simpati dan empati terhadap golongan OKU sa-
ma ada di sekolah atau semasa sesi lakonan tunjuk cara.

Rumusan

Guru mengakhiri pengajaran dan pembelajaran dengan membuat


rumusan tentang menghargai golongan OKU.

Hak:
• Mengenal pasti jenis-jenis golongan
OKU dan menghulurkan bantuan Setiap OKU perlu sedar bahawa mereka layak
mengikut keperluan. mendapat hak seperti orang biasa atau normal.
• Bersyukur diatas kelebihan dan
kekurangan diri.
Tanggungjawab:
• Menunjukkan rasa simpati dan
empati kepada golongan OKU. Setiap anggota masyarakat perlu prihatin
terhadap keperluan dan kebajikan golongan
OKU.

97
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
AMALAN 3 R 1
PENDIDIKAN
Jam
MORAL
PENGENALAN
Tahun 5 Amalan 3R dalam pengurusan sisa pepejal terdiri daripada elemen Pengu- NOTA GURU
rangan (Reduce), Guna Semula (Reuse) dan Kitar Semula (Recycle)
merupakan sebahagian pendekatan dalam amalan Pengurusan Sisa Pe- Nota Rujukan:
Nilai Teras: pejal. Amalan 3R adalah sangat penting untuk mewujukan budaya dalam Laman web Jabatan p engurusan
Hormat-menghormati kehidupan harian bagi menjamin kelestarian alam sekitar dengan memini- sisa pepejal negara
makan pelupusan sisa pepejal di persekitaran. Dalam konteks ini, manusia Modul Latihan Kelab kitar Semula
Konteks:
berhak hidup dalam persekitaran yang bersih dan menyenangkan serta Edisi kemas Kini Sekolah rendah
Diri dan Negara menjadi tanggungjawab kita mengamalkan 3R dalam kehidupan . (2018)
http://www.alamflora.com.my/
http:://
Literasi Sivik sustainabilitychal-
Marilah kita bersama-sama
lenge2016.weebly.com/3r---reduce-
menyaksikan klip video
PENGETAHUAN: reuse-recycle.html
berkaitan dengan program
Menyatakan maksud Reduce, Reuse dan 3R
Recycle.

SOSIOEMOSI:
Melahirkan perasaan gembira kerana dapat
menyumbang kepada kelestarian alam.

TINDAKAN:
Mengumpul bahan terbuang dan terpakai https://www.youtube.com/watch?
=
untuk dikitar semula.
Penggunaan Pengurangan Kitar Mesra alam
Semula semula dan bumi

98
AKTIVITI 1

Kerajaan telah menetapkan 1. Murid diterangkan tentang konsep 3R


bahawa 11 November pada setiap (pengurangan, penggunaan semula dan
tahun sebagai Hari Kitar Semula kitar semula).
Kebangsaan. 2. Murid turut diminta menerangkan tentang bahan-bahan
yang boleh dikurangkan, bahan yang boleh diguna semu-
la serta bahan yang boleh kitar semula.

AKTIVITI 2

Murid menyaring maklumat tentang


tips dan contoh amalan 3 R
berdasarkan risalah yang diedarkan
secara terperinci.
1. Bahan yang boleh dikurangkan.
2. Bahan yang boleh diguna
semula.
3. Bahan yang boleh dikitar
semula.

Seterusnya , murid diminta menyenaraikan


bahan yang boleh dikitar semula mengikut
kategori warna tong sampah.

99
Penilaian
AKTIVITI 3
Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta
Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan yang dibentangkan oleh murid bagi memasti-
aktiviti sumbang saran berdasarkan soalan yang diberikan. Kemudian, kan murid mengetahui maksud Reduce, Re-
murid membentangkan hasil perbincangan mereka. use dan Recycle.
1. Nyatakan pengalaman anda dalam usaha kitar semula?
2. Nyatakan kepentingan amalan kitar semula anda?
3. Apakah perasaan anda apabila dapat menjadi sebahagian da-
ripada mereka yang mengamalkan amalan kitar semula?
4. Nyatakan program masa hadapan yang boleh dipertimbangkan

Info Sivik
Rumusan Hak:
Hak untuk hidup dalam perseki-
taran yang selesa dan kondusif.
• Maksud Reduce, Reuse dan Recycle.

• Sumbangan kita kepada kelestarian


Tanggungjawab:
alam.
Bertanggungjawab memastikan
• Senaraikan bahan terbuang dan
terpakai untuk dikitar semula. kelestarian bumi terjaga dengan
mengamalkan amalan 3R.

100
MATA TAJUK
Masa:
PELAJARAN
1
Benci Rasuah Jam
PENDIDIKAN
MORAL

Tahun 6 PENGENALAN
NOTA GURU
Kegiatan rasuah berlaku dalam pelbagai cara dan di semua peringkat. Ada-
Nilai Teras: lah menjadi hak dan tanggungjawab kita semua untuk menjauhi seterusnya
Nota Rujukan:
membanteras amalan rasuah.
Bertanggungjawab • Portal rasmi SPRM
Berdasarkan klip video Iklan Rasuah Animasi Pak Abu
• Iklan Rasuah Animasi Pak
Konteks: (https://www.youtube.com/watch?v=1rejJ4sTe4s) murid diminta memberi Abu
Saya dan Sekolah pandangan sebagai warganegara yang bertanggungjawab berkaitan ama- • Akta SPRM 2009
lan rasuah yang berlaku.
Persediaan Guru:
DSKP Tahun 6
(Tanggungjawab sebagai
Literasi Sivik Warganegara)
PENGETAHUAN: Menerima Memberi

Mengenal pasti bentuk-bentuk rasuah, cara Apakah maksud rasuah??


menghindari dan implikasi amalan rasuah.

SOSIOEMOSI:

Mengekspresikan perasaan benci kepada Meminta Menawarkan


rasuah.
Rasuah Animasi
Pak Abu
TINDAKAN:

Bertindak tegas menghindari pelbagai bentuk


amalan rasuah.

101
AKTIVITI 1 Wang

Antara bentuk rasuah ialah Murid melayari portal rasmi Jawatan


wang, barang, hadiah dan Suruhanjaya Pencegahan
Bentuk
jawatan sebagai dorongan bagi Rasuah Malaysia (SPRM) untuk Hadiah
mendapatkan sesuatu untuk mendapatkan maklumat
kepentingan diri sendiri. berkaitan bentuk-bentuk
amalan rasuah dan membuat
peta minda berdasarkan
maklumat tersebut. Upah

Amar bercadang untuk membelanja kawan


-kawannya bagi mendapatkan sokongan.
AKTIVITI 2
Guru memberi contoh situasi rasuah yang boleh berlaku di
sekolah.
Murid diminta untuk melakukan aktiviti perbincangan bagi Tetapi Amar bimbang
menerangkan hak dan tanggungjawab sebagai warga jika gagal dalam pemilihan.
sekolah bagi menangani situasi tersebut.

Amar berharap agar terpilih menjadi ketua murid.


Amar mahu menjadi ketua murid.
102
Penilaian
AKTIVITI 3

Murid dibahagikan kepada dua kumpulan untuk melakukan aktiviti Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta
lakonan mengikut situasi. hasil maklumat yang diperolehi oleh murid bagi
memastikan murid mengetahui bentuk-bentuk
1. Kumpulan yang menunjukkan situasi memberi dan menerima rasuah.
rasuah, implikasi rasuah dan cara
2. Kumpulan yang menunjukkan situasi menawarkan rasuah dan me- menghindarinya.
nolak rasuah.

Penilaian kendiri dengan menunjukkan tindakan yang sewajarnya


Murid menyatakan dalam menerima atau menolak amalan rasuah yang berlaku di
implikasi amalan sekolah.
rasuah terhadap diri
dan sekolah selepas
sesi lakonan. Info
Sivik
Rumusan Video klip
Guru mengakhiri pengajaran dan pembelajaran tambahan Hak:
dengan membuat rumusan tentang rasuah. *(jika perlu).
Hak untuk mendapatkan sesuatu
dengan adil tanpa rasuah.
• Apa itu rasuah?

• Bentuk-bentuk rasuah Tanggungjawab:


Upin Ipin Perangi
• Cara menangani amalan rasuah Rasuah Melaksanakan tanggungjawab sebagai
warga sekolah yang bebas rasuah.
• Implikasi amalan rasuah kepada diri
dan sekolah

103
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN 1
HAK KANAK-KANAK Jam
PENDIDIKAN
MORAL

Tahun 6 PENGENALAN NOTA GURU


Nota Rujukan:
Konvenysen Hak Kanak-kanak (CRC) percaya bahawa setiap kanak-kanak
Nilai Teras: • Konvesyen Hak Kanak-Kanak
tidak kira di mana mereka dilahirkan, kumpulan etnik mereka , lelaki atau per-
(CRC)
Bertanggungjawab empuan, kaya atau miskin juga mempunyai peluang untuk menjadi ahli
masyarakat yang berhak bersuara dan mendapat perhatian yang sama rata. • Pelan Pengajaran Hak Asasi
Konteks: manusia untuk sekolah-
Mereka juga bertanggungjawab menjaga dan memeliharaan hak masing-
Diri dan Negara sekolah Asia Tenggara-
masing. ( Petikan daripada Pelan Pengajaran Hak Asasi Manusia: Artikel 2)
SUHAKAM
• http://
Murid menonton tayangan klip video yang berkaitan dengan www.mypromisetochildren.org
Literasi Sivik jom kenali Hak kanak-kanak untuk mengetahui hak mereka
Persediaan Guru:
sebagai kanak-kanak.
PENGETAHUAN: • DSKP Tahun 6
(https://www.youtube.com/watch?v=pGCPTglP1KA&t=217s) .
Menyatakan peranan dan tanggungjawab
(Tanggungjawab Sebagai
Warganegara)
terhadap hak kanak-kanak.

SOSIOEMOSI:
Menzahirkan perasaan hormat terhadap hak
asasi kanak-kanak.
Sumber: SUHAKAM HAK ASASI UNTUK SEMUA
Hak Kanak-kanak kepada Kesihatan (Artikel 6)
TINDAKAN: Hak Kanak-kanak untuk hidup. (Artikel 24)

Menunjukkan tanggungjawab dalam menjaga Hak Kanak-kanak untuk mengamalkan budaya sendiri (Artikel 28)
hak asasi kanak-kanak. Hak Kanak-kanak kepada Pendidikan (Artikel 30)

104
Murid diminta menyatakan lima hak kanak-
kanak terhadap pendidikan dengan
AKTIVITI 1 menyatakan sebab yang bersesuaian.
Hak asasi manusia adalah hak asasi dan 1. Saya berhak belajar tentang banyak
perkara dalam dunia ini.
kebebasan yang dimiliki kepada semua
2. Saya berhak memilih dan
manusia. Hak-hak ini telah dinyatakan menentukan hala tuju mengikut
dalam 30 Artikel Perisytiharan Hak Asasi kemampuan saya.
3. Saya memerlukan pendidikan untuk
Manusia Sejagat (UDHR) yang diguna membantu keluarga saya.
pakai oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa 4. Saya berhak memilih kerjaya sebagai
Bersatu pada 10 Disember 1948. jurutera, doktor, guru pada satu hari
nanti.
5. Saya berhak untuk meningkatkan taraf
sosioekonomi negara.

AKTIVITI 2 AKTIVITI 3

1. Bahagikan murid dalam kumpulan 1. Guru meminta murid menyediakan Pelan Perkembangan Peribadi
jika diberi peluang untuk belajar tetapi miskin, maka murid akan:
2. Murid diberi soalan seperti anda juga diberi peluang untuk ke
sekolah, apakah yang anda boleh lakukan supaya anda
memperoleh kejayaan dalam pelajaran? BERHENTI MULA MENERUSKAN
3. Bentangkan di dalam kelas.

105
Penilaian
Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta hasil maklumat yang diperolehi oleh murid bagi memastikan murid
mengetahui hak kanak-kanak dalam pendidikan.

• Peranan dan tanggungjawab erhadap hak kanak-


kanak.
Rumusan
• Menzahirkan perasaan hormat terhadap hak asasi
kanak-kanak.

• Bertanggungjawab dalam menjaga hak asasi kanak-


kanak.

Info
Info Tambahan
Hak :
Dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak, terdapat 54 artikel kesemuan-
ya. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang
Salah satu artikel iaitu artikel 28 dan 29 di mana kanak-kanak mempu- sewajarnya.
nyai hak ke atas pendidikan dan menjadi kewajipan negara memasti-
kan pendidikan utama, percuma dan wajib.
Tanggungjawab :
Memastikan kanak-kanak bebas menggunakan
hak mereka dalam menentukan kehidupan.

Hak:

106
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Berterima Kasih 1
Jam
Pendidikan Moral

Tahun 4 PENGENALAN NOTA GURU


Amalan berterima kasih perlu diterapkan dalam kehidupan berjiran Nota Rujukan:
memandangkan jiran merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Amalan
Nilai Teras: • Video klip Upin Ipin
ini menggambarkan keperibadian kita yang menghargai setiap kebaikan yang
Kegembiraan diberikan oleh orang lain terutama jiran kepada kita. (Terima Kasih Cikgu)
Konteks: Murid perlu mengetahui hak untuk hidup berjiran tanpa mengira bangsa dan Persediaan Guru:
Diri dan masyarakat sebagainya serta bertanggungjawab memelihara hubungan baik dengan jiran.
• DSKP Tahun 4

(Berterima kasih terhadap


Murid mendengar klip video lagu ‘Terima kasih
LITERASI SIVIK: Cikgu’ . jiran)

PENGETAHUAN: https://www.youtube.com/watch? Kertas warna untuk origami


v=hgh4WDgl9S8&t=8s
Menyatakan cara-cara berterima kasih
kepada jiran.

SOSIOEMOSI:
Murid berbincang tentang nilai dalam lagu
Murid mengekspresikan perasaan tersebut dan menzahirkan perasaan apabila dapat berterima
gembira dan bangga setelah berterima kasih kepada guru.
kasih kepada jiran.
Guru mengaitkan kepentingan untuk berterima kasih bukan
sahaja kepada guru tetapi juga kepada jiran.
TINDAKAN
Memberikan penghargaan sebagai tanda
terima kasih terhadap jiran.

107
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid diagihkan kepada beberapa kumpulan dan diminta untuk Murid membuat sumbang saran tentang cara-cara mengucapkan terima
memilih sampul misteri yang mengandungi beberapa situasi. kasih kepada jiran.
Murid mendemonstrasikan situasi tersebut dengan mengaitkan nilai Murid membuat peta minda berpandukan hasil dapatan sumbang saran
berterima kasih. tersebut di dalam buku nota.

Munirah sekeluarga bercuti di luar


negara selama sebulan. Sepanjang
ketiadaan mereka, tanaman pokok
bunga mereka telah disiram dan dijaga
oleh jirannya.

AKTIVITI 3
Suloshan yang sedang terlantar sakit di
rumah telah diziarahi jirannya.
Murid menghasilkan origami dengan menggunakan kertas pelbagai
warna dengan bimbingan guru.
Origami tersebut akan dihadiahkan kepada jiran sebagai salah satu
cara untuk mengucapkan terima kasih selain daripada ucapan.

Puan Wong sekeluarga baru sahaja


berpindah rumah. Semasa perabot
rumahnya diturunkan daripada lori,
beberapa orang jiran telah datang
membantu mereka.

Kredit: Kelly Sillaste/ Getty Images


108
Penilaian

Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta yang berkaitan dengan cara berterima kasih kepada jiran.

Penilaian kendiri boleh dijalankan dengan melihat hasil origami yang dihasilkan.

Rumusan

Info Sivik

Hak:
Hak untuk hidup berjiran tanpa mengira bangsa
• Cara-cara berterima kasih kepada jiran. dan sebagainya.

• Mengekspresikan perasaan setelah berterima Tanggungjawab:


kasih kepada jiran Bertanggungjawab memelihara hubungan baik
• Memberikan penghargaan sebagai tanda terima dengan jiran seperti mengucapkan terima kasih
kepada jiran.
kasih terhadap jiran.

109
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Menghargai Pemimpin 1
PENDIDIKAN
Jam
MORAL
PENGENALAN
Tahun 4 Pemimpin-pemimpin negara Malaysia yang terdahulu telah banyak me-
nyumbangkan jasa kepada rakyat terutamanya dalam mencapai ke-
NOTA GURU
merdekaan, mengekalkan toleransi antara kaum serta memacu perkem-
Nilai Teras: bangan ekonomi negara. Sebagai warganegara Malaysia yang patriotik, murid Nota Rujukan:
Kegembiraan mempunyai hak untuk mengetahui sumbangan pemimpin terdahulu kepada • https://sites.google.com/
masyarakat. Murid perlu bertanggungjawab untuk mencontohi sikap dan semangat site/psktahun5unit10/
Konteks:
cintakan negara. pemimpin-dihargai-jasa-
Saya dan Masyarakat diingati
• https://ms.wikipedia.org/
wikiPer-
dana_Menteri_Malaysia
CIRI-CIRI PEMIMPIN Persediaan Guru:
Literasi Sivik
• DSKP Tahun 4
PENGETAHUAN:
Menyatakan sumbangan pemimpin terdahulu
kepada masyarakat. • Taat setia
• Berani
SOSIOEMOSI: • Berdisiplin
Mengekspresikan perasaan gembira terhadap • Bertoleransi
pemimpin terdahulu yang berjiwa rakyat.
• Semangat perjuangan yang tinggi

TINDAKAN:
Mencontohi sikap dan semangat cintakan
negara oleh pemimpin terdahulu.

110
g g
g g
g g
g g
Pemimpin terdahulu mempunyai
semangat perjuangan yang tinggi, tegas,
toleransi dan berani dalam
mempertahankan kemerdekaan dan
kedaulatan bangsa, agama dan negara. AKTIVITI 1

Murid mengakses internet untuk mendapatkan maklumat


berkaitan sumbangan pemimpin terdahulu dan mencatat
maklumat tersebut mengikut kreativiti masing-masing.

AKTIVITI 2
Aktiviti gotong-royong di
kawasan kejiranan yang
Guru menerangkan cara-cara untuk menghargai pem- melibatkan penyertaan
impin-pemimpin terdahulu . pelbagai kaum.
• Bersatu padu dan mengamalkan toleransi yang
baik antara kaum tanpa mengira warna kulit,
adat budaya dan agama.
• Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyara-
katan seperti program gotong -royong dan ru-
mah terbuka untuk menyemai amalan toleransi
yang sihat. Meraikan sambutan hari
perayaan dengan penuh
Murid dibahagikan kepada kumpulan dan diminta untuk
meramalkan perkara yang berlaku mengikut situasi. muhibah.

Individu yang tidak mengamalkan sikap toleransi dalam


kehidupan bermasyarakat yang terdiri daripada pelbagai
kaum.

111
Penilaian
AKTIVITI 3

Murid diminta untuk menghasilkan portfolio pemimpin yang men- Penilaian adalah berdasarkan ketepatan fakta hasil maklumat yang
jadi idola mengikut kreativiti masing-masing dengan menggunakan diperolehi oleh murid bagi memastikan murid mengetahui
ICT . sumbangan, sikap dan cara menghargai pemimpin terdahulu.

Murid mempamerkan hasil Penilaian kendiri dengan menunjukkan tindakan mencontohi sikap
portfolio pemimpin dan dan semangat cintakan negara oleh pemimpin terdahulu dan
menerangkan kelebihan mengamalkan sikap toleransi bagi mengekalkan keamanan dan
pemimpin yang menjadi
keharmonian hidup bermasyarakat .
idola.

g
g
g

Info
g
g
Rumusan g
Hak:
Sivik
g
g
Guru mengakhiri pengajaran dan pembelajaran dengan Hak untuk hidup bebas dan harmoni di
membuat rumusan tentang menghargai pemimpin. negara sendiri.

• Siapa itu pemimpin? Tanggungjawab:


• Sumbangan pemimpin kepada negara. Melaksanakan tanggungjawab se-
• Cara menghargai pemimpin. bagai warganegara dengan menga-
• Mengamalkan sikap toleransi dan cintakan negara malkan sikap toleransi dalam ke-
hidupan bermasyarakat untuk
dengan mengekalkan keharmonian.
mengekalkan keharmonian.

112
MODUL EXEMPLAR
SEJARAH
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Kasih Bersemi Keluarga Disayangi 1
Jam
SEJARAH
PENGENALAN
Tahun 4 NOTA GURU
Belaian kasih sayang dalam keluarga merupakan fitrah kehidupan yang Nota Rujukan:
menjadi dambaan setiap manusia. Sifat ini perlu dipupuk dalam diri anak
Nilai Teras: -anak sejak kecil agar kehidupan lebih bahagia dan sejahtera. Setiap DSKP KSSR Sejarah Tahun
individu perlu bertanggungjawab menyayangi ibu bapa dan ahli keluarga 4 (K1.2.7), Tajuk dalam
Kasih sayang
serta sentiasa bersyukur dengan kelebihan atau kekurangan keluarga pemetaan, Belas kasihan
Konteks: dalam keluarga
yang dimiliki.
Diri dan keluarga Persediaan Guru:
Gambar di bawah menunjukkan gambar keluarga ceria
Mencari maklumat berkaitan
peranan ahli keluarga dari
Literasi Sivik: pelbagai sumber.
PENGETAHUAN:
Menerangkan kepentingan sikap
suka membantu ahli keluarga tanpa INFO SIVIK
diminta.
Hak:
SOSIOEMOSI: Hak sebagai warganegara untuk
Mengekspresi perasaan simpati dan mendapat kasih sayang dan
empati terhadap keluarga. disayangi dalam keluarga
Tanggungjawab:

TINDAKAN
Memastikan setiap warganegara
memainkan peranan dan
Ikhlas membantu ahli keluarga tanggungjawab dalam membentuk
Sumber:Lembaga Penduduk dan Pembangunan
keluarga bahagia.
Keluarga Negara

115
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Perhatikan gambar dan jawab soalan yang berikut:


 Murid secara berkumpulan menjalankan aktiviti PAK21 (Free
1. Nyatakan aktiviti yang dilakukan oleh setiap anggota tersebut:
Discussion dan Peta Buih) membincangkan kehidupan keluarga
a) Bapa
berdasarkan video yang ditonton.
b) Ibu
 Murid membuat rumusan secara ringkas tentang perasaan
c) Abang
d) Kakak simpati dan empati kepada ahli keluarga dengan melengkapkan
e) Adik peta buih.
 Murid diberi penekanan terhadap sikap berlapang dada dan
bersyukur terhadap kelebihan dan kekurangan sesebuah
keluarga.
a c
d
Sila layari URL ini. Imbas kod QR ini
dan tonton video.
e

b Cadangan aktiviti lain:


 Murid secara berkumpulan menjalankan aktiviti PAK21 (Cafe)
membincangkan perasaan simpati dan empati kepada ahli
keluarga berdasarkan petikan yang dibaca.
 Murid diberi penekanan terhadap sikap berlapang dada dan
bersyukur terhadap kelebihan dan kekurangan sesebuah
Sumber:http://funcrayons.blogspot.com/2017/07/ulasan-upsr-faedah- keluarga.
bergotong-royong.html

Sila layari URL ini.


Imbas kod QR ini
2. Nyatakan kebaikan daripada aktiviti yang dilakukan oleh ahli dan baca petikan .
keluarga tersebut.

116
AKTIVITI 3
PENILAIAN

Murid diperdengarkan lagu 1234 oleh Aris Ariswatan dan menyatakan


perasaan terhadap lagu yang didengari.
 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam
Sila layari URL ini. dan luar bilik darjah.
Imbas kod QR ini
dan tonton video.  Guru boleh meletakkan tahap penguasaan
berdasarkan DSKP mata pelajaran

RUMUSAN
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Drawing Posters) secara berkumpulan
dengan menghasilkan poster “Ikhlaskah Aku?” berkaitan pertolongan yang
diberikan kepada keluarga dan ditampalkan di sudut info. Pemupukan kasih sayang dalam keluarga
merupakan satu elemen penting untuk
membentuk keluarga yang bahagia. Perasaan
simpati dan empati terhadap keluarga perlu ada
agar setiap ahli keluarga mempunyai hak untuk
Cadangan: disayangi dan menyayangi.
Murid diedarkan senarai semak
Keluargaku Kesayanganku
dan melengkapkannya di
rumah dalam tempoh masa
yang ditetapkan. Murid
membentang dan merumuskan
aktiviti yang diberi dalam PdPC
akan datang.

117
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Masyarakat Penyayang Merentasi Kaum 1
Jam
SEJARAH

Tahun 4 PENGENALAN
NOTA GURU
Masyarakat penyayang ialah kumpulan manusia yang hidup bersama-
Nilai Teras: sama dan mengasihi antara satu dengan yang lain. Contohnya tolong-
Kasih Sayang menolong, baik hati dan mengambil tahu supaya boleh dijadikan Nota Rujukan:
Konteks:
contoh kepada masyarakat dan sekaligus membantu Malaysia menjadi Video, gambar, DSKP
sebuah negara maju secara holistik. Sejarah Tahun 4
Sekolah
Persediaan Guru:
Mencari maklumat
Literasi Sivik: berkaitan bencana alam
dari pelbagai sumber.
PENGETAHUAN:
Mengamalkan simpati terhadap
kesusahan orang lain tanpa mengira
INFO SIVIK
kaum dan etnik.
Hak:
SOSIOEMOSI:
Warganegara berhak untuk
Menyelami perasaan empati terhadap mendapat bantuan dari
kesusahan orang lain tanpa mengira
pelbagai bentuk.
kaum dan etnik.
Tanggungjawab:
TINDAKAN Setiap warganegara
Sumber: https://www.freemalaysiatoday.com/category/ memberi bantuan berdasarkan
Memberi bantuan dan sokongan moral
kepada orang lain tanpa mengira kaum bahasa/2019/03/13/pencemaran-sisa-toksik-tak-perlu-pindah- kemampuan dan keupayaan
dan etnik. penduduk-sekitar-sungai-kim-kim-kata-mb-johor/ diri kepada orang lain tanpa
mengira kaum dan etnik.

118
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid ditayangkan video “Bersamamu TV3” dan aktiviti Murid dipaparkan beberapa keping gambar situasi di kawasan
sumbangsaran (Brainstorming) dijalankan. kejiranan di Malaysia.
Cadangan soalan:
a Apa yang diperhatikan daripada tayangan video tersebut? Sumber: https://
www.thestar.com.my/
b Apakah sikap yang perlu kita amalkan berdasarkan video metro/
tersebut? community/2015/09/30/
joining-forces-for-a-cleaner
Murid menjalankan aktiviti PAK21 dengan menghasilkan peta -adang-18-neighbourhood-
minda (Mind Map) berdasarkan video tentang kepentingan in-shah-alam-organises-
membantu orang lain tanpa mengira kaum dan etnik. gotongroyong/

Sumber: https://
infosa-
hih.blogspot.com/2015/01/5-
gambar-kebakaran-di-tawau-
lebih-20.html

Sumber : https://www.iconfinder.com/iconsets/people-helping-each-
other
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Personal Learning
Experiences) berdasarkan paparan gambar.
Situasi: Andaikan kamu berada dalam situasi di atas,
bagaimanakah cara kamu melahirkan perasaan simpati
Berdasarkan peta minda yang dihasilkan, murid terhadap kesusahan orang lain tanpa mengira kaum dan
mempersembahkan hasil dapatan secara Gallery Walk. etnik?

119
AKTIVITI 3
PENILAIAN
Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyediakan tabung bagi
Penilaian berdasarkan ketepatan fakta yang
melaksanakan Tabung 10 sen di dalam kelas.
dibentangkan oleh murid untuk memahami hak dan
tanggungjawab sebagai warganegara dalam melahirkan
Murid membuat kutipan di dalam kelas bagi Tabung 10 sen di peringkat perasaan empati terhadap kesusahan orang lain tanpa
kelas sebagai salah satu langkah dalam memberi sumbangan kepada rakan- mengira kaum dan etnik.
rakan pelbagai kaum dan etnik yang ditimpa musibah.

RUMUSAN

Setiap warganegara Malaysia tidak sepatutnya


mementingkan diri sendiri atau bersikap materialistik. Ini
kerana amalan simpati perlu diperkukuhkan tanpa
mengira kaum dan etnik bagi pemupukan jati diri.

Sumber : https://www.thevocket.com/10-jenis-tabung-yang-anak-muda-perlu-tahu/

Cadangan :
Pelancaran Tabung 10 sen di peringkat sekolah diadakan dengan kerjasama
Bank Rakyat atau pihak NGO yang lain sebagai salah satu langkah
merealisasikan bantuan rakan-rakan pelbagai kaum dan etnik yang ditimpa
musibah.

120
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
Toleransi Dipupuk Perpaduan Dibentuk 1
Jam
SEJARAH
PENGENALAN
Tahun 5 Sikap toleransi mengajar kita untuk saling hormat menghormati antara
NOTA GURU
kaum dan etnik. Setiap warganegara perlu menahan diri, bersikap sabar,
menerima perbezaan pendapat dan berlapang dada menerima pendapat
Nota Rujukan:
Nilai Teras: orang lain. Sikap toleransi perlu diamalkan dalam aspek perbezaan
agama, politik, budaya dan sosial. Dalam bertoleransi, kita dilarang DSKP KSSR Sejarah Tahun
Hormat Menghormati
untuk bersikap mendiskriminasi terhadap kaum dan etnik lain. Toleransi 5 (K6.2.6), Tajuk dalam
Konteks: adalah penting kerana ia membawa keamanan untuk semua kaum dan pemetaan, Toleransi
Sekolah dan masyarakat etnik dalam memastikan kemakmuran sosial, ekonomi dan emosi dapat
dikekalkan.
Persediaan Guru:

Literasi Sivik: Mencari maklumat berkaitan


toleransi dalam masyarakat
PENGETAHUAN: dari pelbagai sumber.
Menerangkan cara bersikap toleransi
dalam masyarakat.
INFO SIVIK

Hak:
SOSIOEMOSI:
Menunjukkan perasaan bersikap
Hak setiap warganegara
toleransi dalam masyarakat. bertoleransi antara satu sama
lain agar hidup aman dan
harmoni.
TINDAKAN
Tanggungjawab:
Mengamalkan sikap toleransi dalam
Memastikan setiap
hidup bermasyarakat.
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=5ErCbOTOeRk warganegara mengamalkan
sikap toleransi dalam hidup
bermasyarakat.
121
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Puzzle it out) dengan


Murid ditunjukkan kad perkataan TOLERANSI. mencantumkan kepingan gambar sambutan rumah terbuka.

Dengan menggunakan pengetahuan sedia ada, murid Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Y Chart).
menyatakan pengertian toleransi dengan bimbingan guru. Contoh soalan:
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Table Cloth) untuk • Apa yang dapat dilihat daripada gambar?
menyatakan cara bersikap toleransi sesama rakan.
• Apakah sikap yang perlu kita amalkan berdasarkan gambar
tersebut?
• Apakah perasaan kamu sekiranya berada di dalam situasi
tersebut?

Sumber: https://www.kapanlagi.com/foto/berita-foto/hormati-
satu-sama-lain-lewat-sederet-fotosayatoleransi-selebriti.html

Sumber: http://www.utusan.com.my/rencana/utama/perkukuh-
perpaduan-sempena-hari-raya-1.350747

122
AKTIVITI 3
PENILAIAN
Murid menjalankan PAK21 (Brainstorming) tentang sikap
toleransi yang patut diamalkan dalam hidup bermasyarakat.  Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan luar
Murid secara berkumpulan menyediakan risalah “Tips bilik darjah.
Meningkatkan Toleransi” untuk diedarkan kepada warga
sekolah agar dapat meningkatkan kepentingan toleransi dalam  Guru boleh meletakkan tahap penguasaan berdasarkan
kalangan masyarakat. DSKP mata pelajaran

RUMUSAN
Dunia akan menjadi lebih indah jika ramai saling menghor-
mati di antara satu sama lain dan mempunyai sifat toleransi.
Sikap ini seharusnya diamalkan oleh setiap warganegara
untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu agar
perpaduan negara terpelihara.

Cadangan :

Murid secara berkumpulan mengedarkan risalah “Tips


Meningkatkan Toleransi” di kawasan kejiranan dengan
kerjasama PIBG.

123
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN

Perpaduan Di Malaysia
1
Jam
SEJARAH

Tahun 6 PENGENALAN NOTAGURU

Nota Rujukan:
Nilai Teras: Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum dan etnik.
DSKP KSSR Tahun 6,
Hormat-menghormati Persefahaman telah sekian lama terjalin ini perlu dikekalkan supaya tiada
Petikan akbar/ artikel,
perasaan curiga demi mengekalkan keharmonian dan perpaduan negara.
Konteks: Buku teks Sivik dan
Masyarakat Kewarganegaraan

Persediaan Guru:
UNSUR-UNSUR PEMUPUKAN PERPADUAN DI MALAYSIA Mencari maklumat
Literasi Sivik: berkaitan perpaduan dari
PENGETAHUAN: pelbagai sumber.
Memahami definisi dan kepentingan Menghormati
memelihara perpaduan. Menghormati
bahasa yang
kepercayaan dan
dipertuturkan oleh
agama kaum dan
SOSIOEMOSI: kaum dan etnik di
etnik di Malaysia. INFO SIVIK
Malaysia.
Menghargai perpaduan dalam kalangan
masyarakat. Hak:
Menghormati amalan dan Menghormati dan bertolak
Hak untuk menikmati
pantang larang kaum dan ansur dengan jiran pelbagai keharmonian.
TINDAKAN
etnik di Malaysia. kaum dan etnik dalam
Melaksanakan hak dan tanggungjawab komuniti. Tanggungjawab:
memelihara perpaduan.
Memastikan keamanan
sentiasa terpelihara.

124
AKTIVITI 1 Rally-Robin
AKTIVITI 2 Rotating review
Murid dalam kumpulan berempat aktiviti PAK21 (Rally Robin)
membincangkan gambar berkaitan amalan membentuk perpaduan Murid dalam kumpulan diberikan topik dan menyediakan
di Malaysia. jawapan serta ulasan untuk setiap kumpulan. Bagaimana
meningkatkan perpaduan di Malaysia?

Bertolak
ansur

Menerima
tanpa syarat

Bekerjasama

Berkasih
sayang

Murid menyediakan sivik skor kad dalam kumpulan. Setiap


kumpulan perlu melengkapkan perlakuan yang aktif bagi Murid mengendalikan temuramah dalam keluarga, komuniti
membentuk perpaduan di Malaysia, atau sekolah bagaimana cara meningkatkan perpaduan di
Malaysia?

125
PENILAIAN
AKTIVITI 3
 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
kumpulan, soal-jawab atau tugasan dalam atau
Murid menghasilkan pamplet/ poster/ brosur/ power point untuk di luar bilik darjah.
menunjukkan peranan murid menjalankan hak dan tanggungjawab
 Guru boleh meletakan Tahap Penguasaan (TP)
mengekalkan perpaduan di Malaysia.
berdasarkan DSKP mata pelajaran.

Situasi : Menghasilkan kesedaran di kalangan murid tentang RUMUSAN


perpaduan.
Murid memainkan peranan dan tanggungjawab
Tindakan : Adakah anda berpuas hati menjalankan peranan dan sebagai warganegara untuk mengekalkan
tanggungjawab sebagai warganegara untuk mengekalkan perpaduan berdasarkan prinsip Rukun Negara.
perpaduan?

126
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
1
Sekolahku Rumahku Jam
SEJARAH

PENGENALAN
Tahun 4 NOTA GURU
Sekolah merupakan tempat untuk kita menimba ilmu pengetahuan.
Sebagai murid, kita mempunyai tanggungjawab untuk mengenali sekolah Nota Rujukan:
Nilai Teras:
dan berusaha untuk menjaga persekitaran sekolah. Ini penting untuk
Bertanggungjawab Gambar, petikan pantun,
mewujudkan budaya persekitaran bersih dan indah. Amalan budaya iklim
DSKP Sejarah Tahun 4
Konteks: sekolah ceria akan mewujudkan sekolah sihat dan selamat.
Sekolah Gambar di bawah menunjukkan contoh persekitaran sekolah yang ceria.
Persediaan Guru:
Menyediakan maklumat
Literasi Sivik: berkaitan sekolah bersih dan
selamat dari pelbagai
PENGETAHUAN: sumber.
Menghuraikan kepentingan menjaga
persekitaran sekolah.
INFO SIVIK
Hak:
SOSIOEMOSI:
Hak untuk mendapat
Menzahirkan perasaan bangga persekitaran sekolah yang
dengan kebersihan sekolah.
bersih dan selamat.
Tanggungjawab:

TINDAKAN Menjaga, memelihara dan


Sumber: http://pssuludusun.blogspot.com/2017/02/sekolah-herba-dalam- mengekalkan persekitaran
Menjaga dan mengekalkan
taman.html sekolah yang bersih dan
kebersihan sekolah.
selamat.

127
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid ditunjukkan kad gambar. Setiap kumpulan diberikan keratan rangkap pantun.
Cadangan soalan: Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Persembahan) dengan
a) Apa yang diperhatikan daripada gambar tersebut? melafazkan pantun mengikut kumpulan.

b) Apakah yang perlu kita amalkan untuk berada di dalam situasi Cadangan soalan:
tersebut? a) Apakah ciri-ciri sekolah yang menjadi kebanggaan warga
Beberapa orang murid diminta menjalankan aktiviti PAK21 (simulasi) sekolah tersebut?
berdasarkan gambar: b) Apakah yang perlu kita amalkan mengekalkan keceriaan
a) Tanggungjawab menjaga kebersihan kelas; sekolah?

b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sekolah.

GAMBAR KELAS BERSIH GAMBAR SEKOLAH CERIA

Sumber : https://carwad.net/clean-
Sumber: http://seputarsukabumi.com/
classroom-cliparts
pemerintahan/pemkot-deklarasi- Sumber: https://www.slideshare.net/Gracejoo84/pantun-dua-kerat
sekolah-ramah-anak/
Murid merangka slogan yang kreatif dalam kumpulan yang
menunjukkan perasaan bangga menjaga kebersihan sekolah di
dalam kumpulan.

128
AKTIVITI 3
PENILAIAN

 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti


• Berdasarkan Aktiviti 2, murid mencipta slogan yang telah dirangka
berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam
dengan menggunakan bahan terbuang secara kreatif.
dan luar bilik darjah.
• Murid menggantung hasil ciptaan masing-masing di sudut 3K sekolah
 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan
untuk warga sekolah peka dan boleh bertindak untuk memberi
berdasarkan DSKP mata pelajaran
kesedaran menjaga dan mengekalkan kebersihan sekolah.

RUMUSAN

Setiap warga sekolah perlu menjalankan


tanggungjawab menjaga dan mengekalkan
kebersihan sekolah agar tumpuan terhadap pelajaran
tidak akan terganggu dan mencerminkan nama baik
sekolah, ceria dan selamat.

Sumber : http://sini.com.my/business/ Sumber: http://hkm14.blogspot.com/2016/02/


relax/lgmrelaxpostdetail/4000006445 memanfaatkan-kaleng-susu.html

Cadangan :
Aktiviti ini boleh dijalankan bersama PIBG/ komuniti/ NGO/ Rakan
Strategik untuk memberi kesedaran menjaga dan mengekalkan
kebersihan sekolah dalam skala yang besar.

129
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Tepati Janji Masa Dihargai 1
Jam
SEJARAH
PENGENALAN
Tahun 4 NOTA GURU
Seseorang yang bertanggungjawab akan sentiasa menunaikan janji dan
menepati masa. Masa amat bernilai kerana masa yang berlalu tidak akan Nota Rujukan:
Nilai Teras:
ditemui lagi, manakala janji yang diungkapkan seharusnya dikotakan.
Bertanggungjawab DSKP KSSR Sejarah Tahun 4
Andai tidak tertunai, ia akan mengguris perasaan dan menimbulkan
(K1.1.7), Tajuk dalam
Konteks: kekecewaan. Sesungguhnya, masa itu emas dan manusia dipegang
pemetaan, Tepati janji dan
pada janjinya.
Diri dan sekolah masa
Persediaan Guru:
Mencari maklumat berkaitan
Literasi Sivik:
kepentingan menepati janji
PENGETAHUAN: dan masa kepada diri sendiri
dan orang lain dari pelbagai
Menghuraikan kepentingan menepati
janji dan masa kepada diri sendiri sumber.
dan orang lain

INFO SIVIK
SOSIOEMOSI:
Hak:
Mengekspresikan perasaan
berkaitan menepati janji dan masa Hak setiap warganegara untuk
menunaikan janji dan menepati
Sumber: http://kecekhati.com/kata-kata/positif/masa-dihargai-janji- masa
TINDAKAN ditepati/ Tanggungjawab:
Hadir awal ke sekolah. Memastikan setiap warganegara
menepati masa dan menunaikan
janji.

130
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Chunking) dengan melakonkan


watak seorang murid yang berjanji untuk berjumpa rakan dan Berdasarkan Aktiviti 1, murid secara berkumpulan
memaklumkan sedang berada dalam perjalanan, namun sebaliknya menjalankan aktiviti PAK21 (Sticky Notes) dengan memilih
masih berada di rumah. ikon yang bersesuaian untuk mengekspresikan perasaan
berkaitan menepati janji dan masa.

Sumber: https://www.iconfinder.com/
icons/1325170/
angry_emoji_emoticon_reaction_sad_icon

Sumber: https://emojiisland.com/products/
Sumber:Buku Teks Pendidikan Sivik Tahun 5, BTP KPM slightly-smiling-face-emoji-icon

Berdasarkan lakonan yang dilihat, murid diminta berbincang


kepentingan menepati janji dan masa kepada diri sendiri dan orang
Murid membuat rumusan tentang perasaan bertanggungjawab
lain menggunakan aktiviti PAK21 (I See, I Think, I Wonder)
terhadap perkara yang dijanjikan dan menyedari hak indivdu
tersebut.

131
AKTIVITI 3
PENILAIAN
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Graphic Organiser) dengan
menghasilkan surat Aku Janji Hadir Awal ke Sekolah.  Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Shout Out) dengan melafazkan aku janji
dan luar bilik darjah.
yang telah dihasilkan di dalam kelas.
 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan
Murid mendapatkan tanda tangan dalam surat aku janji daripada ibu bapa,
berdasarkan DSKP mata pelajaran
pengawal keselamatan dan guru besar.

RUMUSAN

Warganegara yang baik adalah warganegara yang


boleh menepati janji dan masa dalam pelbagai
situasi dan konteks.

Cadangan:

• Melafazkan aku janji semasa sesi perhimpunan sekolah.


• Jaringan kerjasama antara Unit Disiplin, Unit Bimbingan dan Kaunseling,
PIBG dan PDRM mengadakan Kempen Hadir Awal ke Sekolah.
• Memperkasakan Program Guru Penyayang dengan kerjasama Kumpulan
Sarana Ibu Bapa (KSIB).

132
MATA TAJUK Masa:
PELAJARAN
1
Pengaruh Rakan Sebaya Jam
SEJARAH

Tahun 4 PENGENALAN
NOTA GURU
Rakan sebaya mempunyai hak dan tanggungjawab dalam menjaga dan
Nilai Teras: menghormati hubungan sesama rakan. Mereka biasanya lebih gemar
Kegembiraan menghabiskan masa bersama-sama rakan sebaya yang terdiri dari Nota Rujukan:
sekumpulan rakan-rakan yang sama umur, kelas, jiran atau rakan DSKP Tahun 4 (Peristiwa
Konteks:
sekerja. Mereka cenderung mempengaruhi antara satu sama lain. pertarungan Hang Tuah dan
Sekolah
Gambar di bawah menunjukkan peranan dan pengaruh rakan sebaya. Hang Jebat) (5.4.3, K5.4.5)
Persediaan Guru:

Literasi Sivik: Mencari maklumat berkaitan


rakan sebaya dari pelbagai
PENGETAHUAN: sumber.
Menyatakan ciri-ciri rakan
yang baik.

SOSIOEMOSI:
Mempamerkan sikap rakan Sila layari URL ini. Imbas
yang baik. kod QR ini dan tonton video.

TINDAKAN
Membuat keputusan yang
bijak dalam memilih rakan.

133
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid menonton video, gambar atau petikan akhbar berkaitan Murid menonton sedutan tayangan filem pertarungan antara Hang
peranan rakan sebaya. Jebat dan Hang Tuah.
Murid diminta menceritakan kandungan filem tersebut dan
Pengalaman saya perasaan selepas memonton / melihat gambar.

“Saya pernah sertai sebuah geng di sekolah. Tapi


saya sedar bahawa beberapa orang gadis dalam geng
itu membuli orang lain, jadi saya pun keluar dari geng
itu. Pada mulanya, saya tiada kawan, tapi saya rasa
gembira kerana saya berpegang pada pendirian
sendiri.”— Murid 1

“Saya menghabiskan sebilangan besar zaman


persekolahan untuk menyertai sebuah geng, biarpun
mereka tidak mahu berkawan dengan saya. Bila saya
sedar bahawa usaha saya itu sia-sia, barulah saya
mula menghargai kawan-kawan saya.”— Murid 2

“Di sekolah, saya ikut sebuah geng supaya saya jadi


lebih popular. Tapi kemudiannya saya dapati bahawa Murid dalam aktiviti kumpulan berbincang cara-cara membantu
kawan yang jahat akan membuat kamu berpandangan
kanak-kanak mengatasi tekanan rakan sebaya yang memaksa
negatif terhadap orang lain, dan juga membuat kamu
tingkahlaku negatif untuk memahami erti persahabatan.
lupa diri.”—Murid 3
Nota: - Pelibatan guru, PIBG, NGO atau rakan strategik
dalam aktiviti PdP selama 10 –15 minit.
Murid dalam aktiviti PAK 21 (Table talkers) membincangkan - Potluck mesra bulanan - pihak sekolah menjemput 10
peranan dan pengaruh rakan sebaya mempengaruhi remaja dan wakil keluarga pada setiap bulan untuk berbincang
membentangkan dalam kumpulan. berkaitan tekanan rakan sebaya.

134
PENILAIAN
AKTIVITI 3
 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan
Murid berbincang dalam kumpulan. Setiap kumpulan akan menyediakan luar bilik darjah.
cara dan tindakan menangani tekanan rakan sebaya.  Guru boleh meletakkan tahap penguasaan
Kumpulan 1: Menyediakan soalan berdasarkan DSKP mata pelajaran

Contoh : Kenapa saya buat begitu? Ini idea siapa? Adakah ini
perkara yang bijak? RUMUSAN
Kumpulan 2: Mengenalpasti tingkahlaku atau tindakan negatif
Pemilihan rakan yang baik akan menentukan sikap dan
Contoh : Buli, merokok, seks, ponteng sekolah, merosakkan harta tindakan seseorang murid boleh menyebakan kehilangan
sekolah. sahabat dan rakan baik dengan mengambil tauladan
Kumpulan 3: Menilai kesan dan akibat pertarungan Hang Tuah dan Hang Jebat.

Contoh : elaun/ duit poket saya akan dipotong, saya akan digantung
sekolah, memalukan ibu bapa/ penjaga. Info Sivik

Kumpulan 4: Kempen sikap asertif saya


HAK
Contoh: Berani / Yakin kata tidak! Jadi berbeza bukan masalah! Mendapat rakan atau sahabat yang baik.
Nota: Guru boleh berbincang dengan pentadbir untuk mengadakan:
• Kerjasama dengan Persatuan Kesihatan Mental Malaysia TANGGUNGJAWAB
• Kerjasama dengan rakan strategik/ PIBG Mempunyai sifat asertif yang tinggi dan bertanggungjawab
• Perkongsian bahan semasa perhimpunan memilih atau menjauhkan diri dari pengaruh negatif.

• Pameran semasa hari terbuka


• Gallery di sudut speaker’s corner atau sudut petah atau town hall

135
TAJUK
MATA Masa:
PELAJARAN
Terima Kasih Ikhlas di Hati 1
Jam
SEJARAH
PENGENALAN
Tahun 6
Mahalnya ucapan terima kasih. Dua perkataan namun ucapan terima kasih NOTA GURU
nampaknya semakin sukar dilafazkan. Masyarakat khususnya generasi
Nilai Teras: muda perlu dididik dan dilatih untuk sentiasa berterima kasih bagi secebis Nota Rujukan:
pertolongan, kebaikan atau apa sahaja amalan yang dilakukan. Amalan
Kegembiraan DSKP KSSR Sejarah Tahun
berterima kasih mesti dipupuk di semua peringkat melalui gambaran
Konteks: situasi, perbuatan dan pengucapan yang sebenarnya tanpa sebarang 6 (K12.3.5), Tajuk dalam
agenda di sebaliknya. pemetaan, Berterima Kasih
Diri
Persediaan Guru:
Mencari maklumat berkaitan
Literasi Sivik: cara berterima kasih melalui
perbuatan dan pengucapan.
PENGETAHUAN:
Mengenal pasti cara berterima kasih
melalui perbuatan dan pengucapan.

INFO SIVIK
SOSIOEMOSI: Hak:
Mengekspresikan rasa terima kasih
Setiap warganegara mempu-
nyai hak untuk dihargai melalui
pelbagai cara.
TINDAKAN Tanggungjawab:
Menzahirkan ucapan terima kasih Memastikan setiap warganega-
melalui perbuatan dan pengucapan Sumber: Nukilan Penulis ra membudayakan ucapan
terima kasih melalui perbuatan
dan pengucapan.

136
AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

Murid menyebut dengan intonasi yang betul berkaitan contoh Murid menonton video Terima Kasih Malaysia dan menjalankan
ucapan terima kasih mengikut dialek atau bahasa bagi kaum dan aktiviti PAK21 (sumbangsaran) berkaitan video yang ditonton.
etnik di Malaysia berdasarkan bahan grafik yang dipaparkan. Cadangan soalan :
a) Apa yang anda faham tentang video tersebut?
Ucapan Terima Kasih Mengikut Dialek / Bahasa Bagi b) Pada pendapat anda, perlukah ucapan terima kasih
Kaum dan Etnik di Malaysia diungkapkan selepas menerima sesuatu barang atau
pertolongan?
Melayu Cina India Kadazan Iban
Dusun c) Pada pendapat anda, apakah halangan dan cabaran
dalam membudayakan amalan ucapan terima kasih?
To Che Nandri (Tamil) Poun- Trima
(kantonis) sikou! kasih
Terima Valare
kasih Kam sia upagaram * setiap jawapan yang dikemukakan oleh murid, perlu diberikan
(Hokkien) (Malayalam) peneguhan positif
Mn Koi Dhanya Va-
Sila layari URL ini.
(Hakka) dhalu (Telegu)
Imbas kod QR ini.

Murid menunjukkan cara berterima kasih melalui pengucapan


dan perbuatan melalui aktiviti PAK21 (Personal Learning
Experiences).
Murid menjalankan aktiviti PAK21 (Indicator) untuk menentukan
cara berterima kasih melalui pengucapan dan perbuatan yang
betul. Murid dalam kumpulan berempat diberikan lirik lagu Terima
Kasih Malaysia dan membuat persembahan secara kreatif
untuk mengekspresikan rasa terima kasih.

137
AKTIVITI 3

Murid menghasilkan kad ucapan terima kasih yang kreatif dengan PENILAIAN
menjalankan aktiviti PAK21 (Graphic Organiser).
 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti
Murid diminta menyampaikan kad ucapan terima kasih yang berkumpulan, soal jawab atau tugasan dalam dan
dihasilkan kepada ibu bapa atau warga sekolah. luar bilik darjah.
 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan
berdasarkan DSKP mata pelajaran

RUMUSAN
Warganegara Malaysia haruslah menghargai dan berterima
TERIMA KASIH! kasih atas kesejahteraan yang dinikmati, hasil penat lelah,
Kerana membantu Ali semasa kecederaan lutut pengorbanan dan jasa pemimpin negara kita.

[Nama Penerima]

Tandatangan Tarikh:

Cadangan (Kerjasama Panitia/ Program Sekolah):


• Menghasilkan video interaktif ucapan terima kasih dan dimuat
naik ke dalam aplikasi YouTube, VLE Frog, Instagram atau
Facebook.
• Menghasilkan Warkah Pemimpin/ penanda buku/ key chain
sebagai tanda penghargaan.

138
PERINCIAN PEMETAAN
PENDIDIKAN SIVIK
SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Fizikal Cergas Diri, Keluarga, • Menjelaskan cara • Menghayati amalan • Membasuh tangan Aktiviti PdP
Mental Sihat Sekolah, menjaga kebersihan sayangi diri dengan dengan cara yang betul • Aktiviti PAK21
Masyarakat, diri mengamalkan gaya sebelum dan selepas berkaitan fizikal cergas
Negara dan • Menghuraikan hidup sihat untuk makan dan mental sihat.
Global kepentingan menjaga kesejahteraan semua • Menguruskan peralatan/
kecergasan fizikal • Berkongsi perasaan bekas makanan dengan Aktiviti Kokurikulum
untuk kesihatan tentang penjagaan bersih • Keterampilan diri
mental dan emosi makanan bagi • Mempraktikkan
menjaga kecergasan senaman bagi Program Sekolah
fizikal untuk mengekalkan kecergasan • Program pemeriksaan
kesihatan mental dan fizikal untuk kesihatan kesihatan sekolah Cth
emosi mental dan emosi Obesiti, kesihatan gigi,
• Mengadakan sesi mata, dan kekurangan
luahan perasaan zat makanan
(Muhasabah diri) Kerjasama dengan
untuk kestabilan KKM
emosi

141
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Belas Kasihan Diri, Keluarga, • Menjelaskan • Mengeksperasi adab • Menunjukkan akhlak Aktiviti PdP
Dalam Keluarga Sekolah, keperluan menjaga berkomunikasi dan perlakuan yang • Mengenal pasti cara
Masyarakat, akhlak dan dengan ahli keluarga baik serta sopan membantu keluarga
Negara dan perlakuan yang baik • Berkongsi perasaan dalam keluarga dari aspek fizikal dan
Global serta sopan dalam tentang bantuan dan melalui aktiviti mental
keluarga sokongan dari segi lakonan berdasarkan • Simulasi dalam aktiviti
• Menyatakan cara fizikal dan mental situasi kekeluargaaan
menjaga adab dengan ahli keluarga • Melakukan simulasi •
semasa adab berkomunikasi Aktiviti kokurikulum
berkomunikasi dengan ahli keluarga • Bercerita
dengan ahli keluarga • Ikhlas membantu ahli • Simulasi
• Menerangkan keluarga
kepentingan sikap Progam sekolah
suka membantu ahli • Program motivasi
keluarga tanpa bersama KPWKM
diminta

142
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Sekolah Bebas Diri, Keluarga, • Menjelaskan • Menzahirkan • Mengamalkan Aktiviti PdP
Buli Sekolah, kepentingan perasaan sayang pertuturan dan • Membuat simulasi tentang
Masyarakat, menyayangi warga kepada warga perlakuan yang kes buli di sekolah
Negara dan sekolah sekolah sopan • Mencari maklumat
Global • Menerangkan ciri-ciri • Menghargai jalinan • Menjalinkan berkaitan kes buli dari
pembentukan sahsiah persahabatan dan persahabatan yang pelbagai sumber
yang terpuji semangat sihat dan semangat
• Menghuraikan berpasukan antara berpasukan Aktiviti Kokurikulum
kepentingan rakan • Melaporkan kes buli • Tayangan multimedia
pematuhan kepada berkaitan disiplin dan
peraturan sekolah kerohanian
• Menyatakan cara-cara
menangani buli Program sekolah
• Kerjasama dengan
SUHAKAM

143
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Masyarakat Diri, Keluarga, • Mengamalkan sikap • Melahirkan perasaan • Menjalin dan Aktiviti PdP
Penyayang Sekolah, mengambil berat simpati terhadap menjaga hubungan • Aktiviti PAK21 berkaitan
Merentasi Masyarakat, tentang orang lain kesusahan orang lain yang positif tanpa Masyarakat Penyayang
Kaum dan Etnik Negara dan tanpa mengira kaum tanpa mengira kaum mengira kaum dan Merentasi Kaum dan
Global dan etnik dan etnik etnik Etnik
• Menerangkan unsur- • Menunjukkan rasa • Memberi bantuan • Aktiviti kumpulan tentang
unsur pemupukan bangga di atas dan sokongan moral pemupukan semangat
semangat kekitaan sumbangan secara kepada orang lain kekitaan
• Mengamalkan aktif kepada tanpa mengira kaum
simpati dan empati kemajuan dan etnik Aktiviti Kokurikulum
terhadap kesusahan masyarakat • Menyertai aktiviti • Permainan Dinamika
orang lain tanpa kemasyarakatan dan • Gotong royang
mengira kaum dan kebajikan
etnik Program sekolah
• Memberi contoh • program pencegahan
sumbangan secara denggi
aktif kepada • Program pencegahan
kemajuan penculikan, penderaan
masyarakat kanak-kanak, pengabaian
warga tua, anak yatim
dan lain-lain.

144
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Jimat Air dan Diri, Keluarga, • Menyatakan sumber • Mengekspresikan • Mengaplikasikan sikap Aktiviti PdP
Elektrik Sekolah, -sumber air rasa bangga apabila bersederhana dalam • Debat mini berkaitan
Masyarakat, • Menjelaskan cara dapat berjimat- kehidupandan penjimatan air dan
Negara dan penjimatan air dan cermat dari segi air berjimat-cermat elektrik
Global elektrik dan elektrik • Mengamalkan budaya
• Menghuraikan cara berjimat-cermat Aktiviti Kokurikulum
meningkatkan dalam kalangan murid • Mencipta dan
ekonomi negara • Tidak melakukan memasang notis
melalui penjimatan pembaziran air dan peringatan
air dan elektrik elektrik • Aktiviti 3R

Program sekolah
• Kempen “Let’s Save The
World”
• Menyahut seruan
kempen “Earth Hour”

145
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Sayangi Flora Diri, Keluarga, • Menjelaskan • Menunjukkan • Memelihara dan Aktiviti PdP
dan Fauna Sekolah, kepentingan perasaan sayang memulihara alam sekitar • Menghasilkan kraf
Masyarakat, memelihara dan akan alam sekitar • Mengamalkan budaya tangan dari bahan
Negara dan memulihara alam • Kesedaran menjaga sayangi alam sekitar terbuang
Global sekitar alam sekitar • Perbincangan tentang
• Menyatakan cara- cara menghargai Flora
cara untuk dan Fauna
menghargai flora dan
fauna Aktiviti Kokurilum
• Melaksanakan • Aktiviti 3K
tindakan-tindakan • Kebun sekolah
yang sesuai untuk • Sayangi sungai kita
mengatasi isu dan
masalah flora dan Program sekolah
fauna • Kempen kelestarian
alam
• Melibatkan diri dalam
pengekalan Tapak
RAMSAR

146
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Sayangi Sesama Diri, Keluarga, • Menyatakan • Menunjukkan sikap • Mengaplikasi budaya Aktiviti PdP
Insan Sekolah, kepentingan sukakan keamanan sukakan keamanan • Buku skrap berkaitan
Masyarakat, keamanan sejagat • Menunjukkan sikap • Melibatkan diri dalam hak-hak asasi
Negara dan • Mengetahui hak mengambil berat membantu mangsa • Menonton video
Global untuk sayang dan sesama insan perang atau bencana berkaitan mangsa
disayangi alam melalui pelbagai perang
• Menjelaskan tentang cara
hak-hak asasi Aktiviti Kokurikulum
manusia seperti • Nyayian lagu bertema
pendidikan dan kasih sayang
perlindungan • Mencipta kad ucapan

Program sekolah
• Kempen Kesedaran Isu
Keamanan Dunia
• Program sukarelawan
bagi mangsa bencana
alam (Kerjasama
dengan MAPIM)

147
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Pemupukan Jati Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Mengekspresikan • Pengukuhan jati diri Aktiviti PdP
Diri Sekolah, kepentingan perasaan berkaitan melalui Prinsip Rukun • Buku skrap berkaitan
Masyarakat, pemupukan jati diri pembentukan jati Negara identiti negara
Negara dan Malaysia diri • Mengamalkan sikap • Sumbang saran
Global • Mengenali identiti • Menunjukkan sikap semangat setia negara berkaitan cara
diri dan negara menghargai identiti • Membuat kad memupuk jati diri
• Menghargai identiti negara seperti Jalur pengenalan
negara Gemilang dan Lagu • Berdiri tegak ketika Aktiviti Kokurikulum
Kebangsaan menyanyikan lagu • Pengucapan awam
Negaraku • Cipta cogan kata

Program sekolah
• Sambutan Hari
Malaysia
• Projek menggantikan
Jalur Gemilang

148
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Rukun Negara Diri, Keluarga, • Menjelaskan prinsip- • Menghargai prinsip • Mengamalkan prinsip Aktiviti PdP
Sekolah, prinsip Rukun Negara Rukun Negara Rukun Negara dalam • Menghasilkan mobail
Masyarakat, dalam mengekalkan • Mengekspresikan kehidupan Rukun Negara
Negara dan kedaulatan negara perasaan bangga • Hidup bersatu padu • Menghuraikan prinsip
Global • Menerangkan apabila dapat rukun negara
pembentukan Rukun mengamalkan prinsip
Negara Rukun Negara demi Aktiviti Kokurikulum
• Menghuraikan kesejahteraan negara • Menghayati rukun
kepentingan negara
memahami,
menghormati dan Program sekolah
mengamalkan prinsip • Menyemarakkan Kelab
Rukun Negara Rukun Negara

149
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Warisan dan Diri, Keluarga, • Mengenali warisan • Menghargai warisan • Memelihara warisan Aktiviti PdP
Budaya Sekolah, dan budaya dalam dan budaya dalam dan budaya Malaysia • Menghasilkan slaid
Malaysia Masyarakat, negara negara • Meraikan keunikan pembentangan
Negara dan • Mengetahui peranan • Bersyukur dapat warisan dan budaya berkaitan warisan dan
Global dan hak dalam mengamalkan Malaysia budaya Malaysia
pengekalan warisan warisan budaya • Pengucapan awam
budaya Malaysia masing-masing tentang kesan
• Implikasi pengaruh pengaruh budaya luar
budaya luar terhadap warisan
terhadap warisan budaya Malaysia
budaya Malaysia
Aktiviti Kokurikulum
• Persembahan
kebudayaan Malaysia

Program sekolah
• Karnival warisan dan
budaya (Kerjasama
ASWARA)
• Pertandingan tarian
budaya

150
PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


SIVIK Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH Sistem Raja Diri, Keluarga, • Menyatakan sistem • Mengekspresikan • Menghormati Raja Aktiviti PdP
SAYANG Berperlembagaan Sekolah, Raja Berperlembagaan perasaan berkaitan dan Negara • Mencari maklumat
Masyarakat, • Menjelaskan fungsi sistem Raja • Simulasi mini berkaitan sistem Raja
Negara dan parlimen Berperlembagaan parlimen Berperlembagaan dari
Global • Menjelaskan sistem • Peranan dalam pelbagai sumber
perundangan negara mempertahankan • Menghasilkan peta
• Menerangkan tentang kedaulatan negara minda tentang
bangsa yang berdaulat pelbagai jenis
• Menghuraikan peranan mahkamah di Malaysia
Yang di-Pertuan Agong
• Mengenali pelbagai Aktiviti Kokurikulum
jenis mahkamah yang • Mencipta buku skrap
ada di Malaysia
Program sekolah
• Melawat parlimen/
muzium/ mahkamah/
istana

151
PENDIDIKAN SIVIK

NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


SIVIK Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KASIH SAYANG Cintai Malaysia Diri, Keluarga, • Menjelaskan cara • Mengekspresikan • Menunjuk cara Aktiviti PdP
Sekolah, mengekalkan perasaan apabila mempertahankan • Pidato tentang
Masyarakat, persahabatan dengan dapat menjaga rahsia maruah negara kepentingan menjaga
Negara dan negara-negara lain negara • Melibatkan diri dalam rahsia negara
Global • Mengetahui cara • Menghargai kemajuan sukan • Membuat folio
mempertahankan nama perjuangan pejuang negara pejuang
baik negara kemerdekaan kemerdekaan
• Menghuraikan
kepentingan menjaga Aktiviti Kokurikulum
rahsia negara • Nyanyian lagu
• Memberi contoh peranan patriotik
dan jasa pejuang terdahulu
untuk kemerdekaan Program sekolah
negara • Melawat Arkib
• Menyatakan peranan dan Negara (menonton
tanggungjawab dalam filem pejuang
mengharumkan nama negara)
negara • Menyemarakkan
Program cintai
Malaysia

152
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Hak Aku dan Diri, Keluarga, • Menerangkan tentang • Mengekspresikan • Mengamalkan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Dia untuk Tidak Sekolah, pendidikan kesihatan sikap bangga dengan penampilan diri yang • Mengenal pasti dan
Disentuh Masyarakat, reproduktif dan sosial maruah diri yang sopan melabel empat zon
Negara dan • Menjelaskan tentang cara positif • Mengamalkan sikap sulit
Global menjaga maruah diri • Mengekspresikan dan pemikiran yang • Membuat simulasi cara
• Menghuraikan cara-cara perasaan dapat positif menghindari sentuhan
menghargai diri menjaga maruah diri • Mengaplikasi dan tidak selamat
• Menerangkan sentuhan • Mengekpresikan mendemontrasi
tidak selamat perasaan secara Kemahiran berkata Aktiviti Kokurikulum
• Menggunakan kemahiran asertif berkaitan TIDAK kepada • Tayangan multimedia
berkata TIDAK kepada peribadi diri sentuhan tidak • Ceramah
sentuhan tidak selamat selamat
• Menjelaskan batasan Program sekolah
pergaulan dengan orang • Kempen Gaya Hidup
lain Sihat
• Ceramah berkaitan
sentuhan tidak selamat
(Kerjasama KKM)

153
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Hormati Keluarga Diri, Keluarga, • Menyatakan kepentingan • Mengekspresikan • Menunjukkan cara Aktiviti PdP
MENGHORMATI Sekolah, menjalin hubungan yang perasaan bangga menghormati ahli • Membuat banding beza
Masyarakat, mesra dan akrab sesama terhadap keluarga keluarga tingkah laku yang
Negara dan anggota keluarga • Mengekspresikan • Membuat simulasi menaikkan nama atau
Global • Menerangkan pentingnya perasaan dapat budaya tingkah laku mencemarkan maruah
hormat-menghormati sesama mempertahankan maruah yang baik dalam keluarga
anggota keluarga keluarga keluarga • Membuat lakonan cara
• Menyatakan adab-adab beradab terhadap
terhadap keluarga keluarga
• Menghuraikan tingkah laku
yang boleh mencemarkan Aktiviti Kokurikulum
maruah keluarga • Sistem panggilan dalam
keluarga (semua
keturunan kaum)

• Program sekolah
• Sambutan Hari Ibu
• Sambutan Hari Bapa
• Kempen Keluarga Bahagia

154
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Menghargai Diri, Keluarga, • Mengenal pasti kelebihan • Mengekspresikan • Komited terhadap Aktiviti PdP
MENGHORMATI Golongan Orang Sekolah, dan kekurangan diri perasaan bersyukur peningkatan diri • Membuat banding
Kurang Upaya Masyarakat, • Menghormati dan terhadap kelebihan • Melihat perspektif beza tingkah laku yang
(OKU) Negara dan menghargai golongan OKU dan kekurangan diri baharu dalam menaikkan nama atau
Global • Menghuraikan peranan • Menunjukkan sikap kehidupan seharian mencemarkan maruah
dan tanggungjawab prihatin terhadap • Menghormati hak keluarga
terhadap golongan OKU golongan OKU golongan OKU • Membuat lakonan cara
• Menerangkan kepentingan beradab terhadap
kemudahan untuk keluarga
kesejahteraan golongan
OKU Aktiviti Kokurikulum
• Mengenali simbol dan
kemudahan untuk
Murid Berkeperluan
Khas (MBK)

Program sekolah
• Lawatan ke Pusat
Latihan Perindustrian
dan Pemulihan Orang
Kurang Upaya (PLPP)

155
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Hormati Warga Diri, Keluarga, • Menyatakan cara • Menzahirkan • Mengamalkan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Sekolah Sekolah, menghormati warga perasaan hormat pertuturan dan • Membuat
Masyarakat, sekolah antara warga perlakuan yang pembentangan cara
Negara dan • Mengenal pasti hak dan sekolah hormat- menghormati warga
Global tanggungjawab sebagai • Menghargai jalinan menghormati antara sekolah
warga sekolah untuk persahabatan dan warga sekolah • Membuat lakonan
dihormati dan semangat • Menjalinkan tentang menghormati
menghormati berpasukan antara persahabatan yang warga sekolah
• Menghuraikan warga sekolah sihat dan semangat
kepentingan berpasukan Aktiviti Kokurikulum
menghormati warga • Mengenal warga
sekolah sekolah (Pengurusan
dan lain-lain)

Program sekolah
• Sambutan Hari Guru
• Sambutan Hari Kanak-
kanak

156
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Malu Diri, Keluarga, • Menjelaskan kepentingan • Mengekpresikan rasa • Mengamalkan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Melakukan Sekolah, menghormati peraturan hormat terhadap tingkah laku yang • Menonton video
Perkara Negatif Masyarakat, dan undang-undang peraturan dan sopan berkaitan tingkah laku
Negara dan • Memberi contoh sikap undang-undang • Menghormati kurang sopan remaja
Global malu melakukan perkara • Mengekspresikan peraturan dan dan membuat ulasan
negatif perasaan apabila undang-undang • Menghuraikan
• Menyatakan cara bertingkah laku • Menjaga batasan implikasi melakukan
bertingkah laku sopan sopan pergaulan antara perkara negatif
• Menghormati batasan • Menghargai diri lelaki dan
pergaulan antara lelaki dapat menjaga perempuan Aktiviti Kokurikulum
dan perempuan batasan pergaulan • Tayangan multimedia
• Ceramah

Program sekolah
• Ceramah tentang
remaja berhemah
• Ceramah Akil Baligh

157
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Hormat Diri, Keluarga, • Menyatakan cara • Menunjukkan • Mengucapkan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Kepelbagaian Sekolah, menghargai sumbangan perasaan terima kasih atas • Menonton iklan
Agama, Budaya Masyarakat, masyarakat yang pelbagai menghargai sumbangan atau pelbagai perayaan di
dan Etnik Di Negara dan budaya, etnik dan agama sumbangan pertolongan Malaysia
Malaysia Global • Menghuraikan masyarakat pelbagai masyarakat • Mengumpulkan
kepentingan budaya, etnik dan • Bekerjasama maklumat berkaitan
kepelbagaian budaya, agama memahami sumbangan
etnik dan agama • Menunjukkan kepercayaan, masyarakat yang
• Menyatakan amalan perasaan hormat budaya, etnik dan pelbagai budaya, etnik
agama dan kepercayaan terhadap budaya agama mereka dan agama
dalam masyarakat masyarakat
berbilang kaum dan etnik • Menghargai amalan Aktiviti Kokurikulum
• Menghuraikan agama dan • Pertunjukan fesyen
kepelbagaian warisan kepercayaan pakaian tradisional
masyarakat berbilang berbilang kaum dan Malaysia
kaum dan etnik etnik • Tayangan multimedia
• Berbangga dengan
kepelbagaian Program sekolah
warisan masyarakat • Karnival permainan
berbilang kaum dan tradisi kaum dan etnik
etnik • Pameran warisan
budaya dan etnik di
Malaysia

158
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Mematuhi Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Kesedaran • Mematuhi undang- Aktiviti PdP
MENGHORMATI Undang-Undang Sekolah, kepentingan mematuhi pentingnya undang jalan raya • Menyenaraikan
Jalan Raya Masyarakat, undang-undang jalan raya mematuhi undang- • Membuat aduan undang-undang jalan
Negara dan • Menerangkan implikasi undang jalan raya dan laporan raya
Global tidak mematuhi undang- • Mengekspresikan berkaitan perlakuan • Melakonkan salah laku
undang jalan raya perasaan tidak melanggar undang- undang-undang jalan
• Memberi contoh cara terlibat dengan undang jalan raya raya dan membuat
membuat aduan dan jenayah buli jalan kepada pihak aduan mengikut
laporan terhadap salah raya berkuasa saluran yang betul
laku undang-undang jalan
raya dengan cara yang Aktiviti Kokurikulum
betul • Simulasi (situasi
dalam kehidupan
harian)
• Mengenal maksud
papan tanda yang
berada di sekitar
kawasan sekolah

• Program sekolah
• Kempen PKJR
(Kerjasama dengan
polis trafik PDRM)

159
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Menghormati Diri, Keluarga, • Menyatakan kepentingan • Kesedaran • Mematuhi undang- Aktiviti PdP
MENGHORMATI Undang-Undang Sekolah, menghormati undang- pentingnya undang negara lain • Membuat
Negara Lain Masyarakat, undang negara lain menghormati • Memupuk hubungan pembentangan cara
Negara dan • Menjelaskan kepentingan undang-undang baik dengan negara- menghormati undang-
Global memelihara hubungan negara lain negara lain undang negara lain
baik dengan negara- • Mengekspresikan • Mengeratkan • Menghuraikan
negara lain perasaan kerjasama dengan implikasi melanggar
• Menerangkan kesan tidak menghormati negara-negara lain undang-undang negara
menghormati undang- kemerdekaan dan lain
undang negara lain kedaulatan negara
lain Aktiviti Kokurikulum
• Bercerita tentang
negara luar yang
pernah dilawati dan
undang-undang yang
berlainan dengan
negara Malaysia

Program sekolah
• Program Pertukaran
Pelajar

160
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Toleransi Diri, Keluarga, • Menerangkan cara • Menunjukkan • Mengamalkan sikap Aktiviti PdP
MENGHORMATI Sekolah, bersikap toleransi dalam perasaan bersikap toleransi dalam hidup • Sumbang saran
Masyarakat, masyarakat toleransi dalam bermasyarakat berkaitan dengan cara
Negara dan • Menghuraikan masyarakat • Saling bekerjasama bersikap toleransi
Global kepentingan toleransi • Menunjukkan dan memahami dalam masyarakat
dalam masyarakat perasaan hormat antara satu sama lain • Membuat simulasi
• Menjelaskan implikasi terhadap pelbagai amalan toleransi dalam
tidak mengamalkan budaya dalam masyarakat
toleransi antara kaum dan masyarakat
etnik Aktiviti Kokurikulum
• Ceramah

• Program sekolah
• Program RIMUP

161
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Jauhi Rasuah Diri, Keluarga, • Menerangkan • Mengekspresikan • Menolak sebarang Aktiviti PdP
MENGHORMATI Sekolah, kepentingan hormati diri perasaan apabila wang, hadiah, • Membuat simulasi
Masyarakat, untuk tidak melakukan dapat menolak bonus, undi, lakonan situasi
Negara dan rasuah perlakuan rasuah perkhidmatan, menerima dan
Global • Menjelaskan kepentingan • Memelihara diri jawatan, upah serta menolak rasuah
hormati pegangan agama daripada memberi diskaun yang • Berkongsi pengalaman
untuk tidak melakukan dan menerima ditawarkan untuk berkaitan amalan
rasuah rasuah mendapatkan rasuah
• Menghuraikan sesuatu pulangan
kepentingan hormati kepada pemberi Aktiviti Kokurikulum
undang-undang dan hak • Tayangan multimedia
negara untuk bebas dari
rasuah Program sekolah
• Kempen Jauhi Rasuah
• Ceramah berkaitan
rasuah (Kerjasama
dengan SPRM)

162
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh Aktiviti/
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Amalan 3R Diri, Keluarga, • Menyatakan maksud Reduce • Mengekspresikan • Mengamalkan konsep Aktiviti PdP
MENGHORMATI Sekolah, (kurangkan), Reuse (guna perasaan apabila dapat fikir dahulu sebelum • Membuat peta minda
Masyarakat, semula) dan Recyle (kitar mengamalkan konsep buang tentang bahan yang
Negara dan semula) 3R • Mengumpul bahan boleh dikitar semula
Global • Menjelaskan peranan dalam • Melahirkan perasaan terbuang dan terpakai • Menghasilkan barangan
menghormati kelestarian gembira kerana dapat untuk dijual atau serbaguna daripada
alam sekitar menyumbang kepada dikitar semula bahan kitar semula
• Memberi contoh bahan yang kelestarian alam
boleh dikitar semula Aktiviti Kokurikulum
• Menghuraikan kepentingan • Gotong-royong
amalan kitar semula
Program sekolah
• Kempen berkaitan 3R
(Kerjasama dengan Pusat
Kitar Semula)
• Ceramah berkaitan
kelestarian alam
(Kerjasama dengan
KeTTHA)
• Pertandingan Kitar
Semula

163
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

HORMAT- Dunia Aman Diri, Keluarga, • Menyatakan cara - cara • Menzahirkan • Menjalinkan Aktiviti PdP
MENGHORMATI Sekolah, untuk menjamin perasaan simpati dan hubungan dengan • Mencari maklumat
Masyarakat, keamanan dan empati terhadap rakan luar negara berkaitan dengan hak
Negara dan keharmonian negara dan kesusahan orang lain melalui surat (pen- asasi manusia
Global global • Menghargai pal) atau interaksi • Menyenaraikan cara
• Menghormati hak asasi keamanan negara media sosial mengekalkan
manusia untuk tidak dan global melalui keamanan global
ditindas pelbagai cara
• Menyenaraikan aktiviti Aktiviti Kokurikulum
untuk memberi • Pengucapan awam
sumbangan kepada
keamanan global • Program sekolah
• Menyatakan kepentingan • Pengucapan awam
mengekalkan keamanan berkaitan dunia bebas
global perang

164
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Pengetahuan Kewarganegaraan Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan
(Pengetahuan) Aktiviti/ Program
(Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Celik Wang Diri, Keluarga, • Menjelaskan sumber pendapatan • Menghargai sumber • Menyediakan Aktiviti PdP
JAWAB Sekolah, murid (wang saku) pendapatan yang tabungan • Membuat karangan
Masyarakat, • Menyatakan pelbagai sumber diterima • Membuka akaun pendek tentang
Negara dan pendapatan atau sumber • Bersyukur terhadap simpanan bank simpanan menjamin
Global alternatif (hadiah,duit raya, pendapatan yang masa hadapan
biasiswa,saguhati) diterima secara halal • Membuat lakonan
• Menerangkan cara membuat • Berterima kasih berkaitan dengan
pembayaran dan instrumen yang terhadap pemberian bagaimana sumber
digunakan (tunai,kredit,debit) yang diterima pendapatan boleh
• Menjelaskan pendapatan dibelanjakan
mempengaruhi perbelanjaan
• Menjadi murid yang Aktiviti Kokurikulum
bertanggungjawab dalam • Keusahawanan
membuat keputusan kewangan • Bijak wang
• Menyatakan pelbagai cara • Permainan Saidina
penjimatan secara berhemah dan setara
• Menerangkan duit yang disimpan • Kenal mata wang
dapat memenuhi keperluan masa dunia
hadapan
Program sekolah
• Hari Kantin
• Hari Kokurikulum
• Hari Sukan Sekolah
• Hari Graduasi

165
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Patuhi Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Kesedaran • Mematuhi peraturan Aktiviti PdP
JAWAB Peraturan dan Sekolah, kepentingan mematuhi pentingnya dan undang-undang • Membuat buku skrap
Undang- Masyarakat, peraturan dan undang- mematuhi peraturan • Membuat aduan dan tentang undang-
Undang Negara dan undang dalam negara dan undang-undang laporan berkaitan undang yang perlu
Dalam Negara Global • Menyatakan implikasi yang ada dalam perlakuan melanggar dipatuhi dalam negara
tidak mematuhi peraturan negara peraturan dan • Menghuraikan
dan undang-undang dalam • Mengekspresikan undang-undang implikasi jika
negara perasaan tidak kepada pihak melanggar peraturan
• Menjelaskan cara terlibat dengan berkuasa dan undang-undang
membuat aduan dan sebarang jenayah dalam negara
laporan terhadap salah
laku peraturan dan undang Aktiviti Kokurikulum
-undang mengikut saluran • Simulasi keselamatan
yang betul jalan raya

Program sekolah
• Kempen Antidadah
(Kerjasama PDRM)

166
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Peranti (Gajet Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Menzahirkan • Mengehadkan Aktiviti PdP
JAWAB Mania) Sekolah, kepentingan penggunaan perasaan mengawal penggunaan gajet • Tayangan video/
Masyarakat, peranti secara berhemah emosi kesan daripada dalam kehidupan Keratan akhbar
Negara dan • Memberi contoh penggunaan gajet • Penggunaan gajet berkaitan kesan
Global penyalahgunaan peranti yang keterlaluan secara berhemah penggunaan peranti
untuk menghubungi • Mengekspresikan secara berlebihan
nombor kecemasan perasaan dapat • Menyenaraikan cara
• Menjelaskan cara menggunakan gajet menghadapi ketagihan
menghadapi ketagihan dengan berhemah gajet
gajet
Aktiviti Kokurikulum
• Penggunaan gajet
berhemah

Program sekolah
• Kempen Katakan Tidak
Kepada Nomophobia
‘Ketakutan yang
berlebihan yang
diakibatkan tidak
memegang telefon’
• Ceramah berkaitan
etika penggunaan
peranti (Kerjasama
dengan SKMM)

167
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Rajin dan Diri, Keluarga, • Menjelaskan kerajinan • Menunjukkan sikap • Mengekalkan sikap Aktiviti PdP
JAWAB Komited Sekolah, dalam menuntut ilmu yang berkaitan rajin dalam diri • Membuat senarai
Masyarakat, • Menyatakan kepentingan dengan amalan rajin • Tidak mengharapkan semak berkaitan
Negara dan komited dalam • Mengekspresikan sebarang ganjaran tugasan yang
Global melaksanakan amanah perasaan dapat dan balasan dalam dilaksanakan
(pekerjaan) melakukan tugasan/ melaksanakan • Mendengar cerita
• Menghuraikan amanah yang tugasan tauladan berkaitan
kepentingan sikap rajin diberikan dengan sikap rajin
dan komited untuk
mencapai kejayaan Aktiviti Kokurikulum
• Permainan dinamika

Program sekolah
• Program Kebersihan,
Keselamatan dan
Keceriaan (3K)
• Menyemarakkan
konsep 5S

168
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Benci Rasuah Diri, Keluarga, • Menyatakan definisi • Menghargai usaha • Membuat laporan Aktiviti PdP
JAWAB Sekolah, rasuah kerajaan atau aduan • Membuat poster benci
Masyarakat, • Menjelaskan jenis-jenis membendung gejala berkaitan amalan rasuah
Negara dan rasuah rasuah rasuah yang berlaku • Pengucapan awam
Global • Menerangkan isu utama • Mengekspresikan • Menolak sebarang berkaitan implikasi
mengenai rasuah di perasaan apabila wang, hadiah, rasuah
Malaysia dapat menolak bonus, undi,
• Menghuraikan kesan perlakuan rasuah perkhidmatan, Aktiviti Kokurikulum
amalan rasuah terhadap jawatan, upah serta • Simulasi
masyarakat dan negara diskaun yang
ditawarkan untuk Program sekolah
mendapatkan • Lawatan ke SPRM/IPD
sesuatu pulangan • Ceramah berkaitan
kepada pemberi jenayah rasuah
(Kerjasama dengan
SPRM/PDRM)

169
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Sekolahku Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Menzahirkan • Menjaga dan Aktiviti PdP
JAWAB Rumahku Sekolah, kepentingan menjaga perasaan bangga mengekalkan • Membuat peta minda
Masyarakat, persekitaran dan dengan kebersihan kebersihan sekolah berkaitan cara menjaga
Negara dan ketenteraman sekolah dan ketenteraman • Menyumbang kepada kebersihan dan
Global • Menjelaskan kepentingan sekolah perlindungan/ mengekalkan
mengekalkan kebersihan • Menyemarakkan penjagaan dan ketenteraman sekolah
persekitaran sekolah perasaan sayang dan pemuliharaan • Pembentangan
• Menyatakan cara menjaga bertanggungjawab persekitaran kumpulan tentang
kebersihan sekolah terhadap kebersihan • Melibatkan diri implikasi jika tidak
• Menghuraikan implikasi dan ketenteraman dengan aktiviti kitar menjaga kebersihan
jika tidak memainkan sekolah semula dan ketenteraman
peranan dan • Memupuk perasaan sekolah
tanggungjawab dalam menghargai nyawa
menjaga dan mengekalkan akibat ancaman Aktiviti Kokurikulum
kebersihan dan wabak denggi • Gotong-royong
ketenteraman sekolah
Program sekolah
• Program 30 minit
keceriaan sekolah
• Kempen Anti Aedes
peringkat sekolah dan
kebangsaan (COMBI)

170
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Hak Kanak- Diri, Keluarga, • Menerangkan hak kanak- • Menceritakan • Mengambil tindakan Aktiviti PdP
JAWAB Kanak Sekolah, kanak perasaan apabila hak bertanggungjawab • Tayangan video
Masyarakat, • Menjelaskan Convention kanak-kanak untuk menjaga hak berkaitan dengan
Negara dan on the Rights of the Child dilindungi asasi kanak-kanak buruh kanak-kanak dan
Global (CRC) • Menghormati hak membuat ulasan
• Menyatakan peranan dan asasi kanak-kanak • Pembentangan
tanggungjawab terhadap kumpulan tentang
hak kanak-kanak peranan dan
• Menyatakan pengetahuan tanggungjawab
tentang Buruh Kanak- terhadap pencabulan
Kanak hak kanak-kanak

Aktiviti Kokurikulum
• Pengucapan awam
• Persembahan nyanyian
• Pertunjukan bakat

Program sekolah
• Menyambut Hari
Kanak-kanak

171
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Jujur dan Diri, Keluarga, • Menerangkan ciri-ciri • Mengekspresikan • Berintegriti dalam Aktiviti PdP
JAWAB Amanah Sekolah, perlakuan berintegriti perasaan berkaitan membuat keputusan • Menghuraikan cara
Masyarakat, • Menghuraikan integriti dalam diri menjalankan tugas
Negara dan kepentingan perlakuan dengan jujur dan
Global jujur dan amanah dalam amanah
kehidupan • Berkongsi pengalaman
berkaitan dengan
sikap jujur dan
amanah yang pernah
dilakukan oleh murid

Aktiviti Kokurikulum
• Simulasi (berkaitan
kehidupan harian)

Program sekolah
• Pameran dan ceramah
Integriti (Kerjasama
dengan IIM)

172
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Tepati Janji Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Mengekspresikan • Mengikut peraturan Aktiviti PdP
JAWAB dan Masa Sekolah, kepentingan menepati perasaan berkaitan dan undang-undang • Sumbang saran
Masyarakat, janji dan masa kepada diri menepati janji dan • Hadir awal ke tentang cara
Negara dan sendiri dan orang lain masa sekolah menghargai masa
Global • Memberi contoh cara • Menghargai setiap • Membuat
menghargai masa masa yang pembentangan
dikorbankan oleh kumpulan tentang
ahli keluarga kepentingan menepati
janji dan masa kepada
diri sendiri dan orang
lain

Aktiviti Kokurikulum
• Permainan dinamika

Program sekolah
• Membuat ikrar janji
untuk dijadikan
pegangan dan amalan

173
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Kata Tidak Diri, Keluarga, • Menyatakan bahaya rokok • Menghargai diri • Menolak untuk Aktiviti PdP
JAWAB Pada Rokok, Sekolah, • Menerangkan jenis-jenis apabila dapat terlibat dengan • Mendapatkan
Inhalan dan Masyarakat, inhalan dan dadah menahan diri rokok, inhalan dan maklumat dari brosur
Dadah Negara dan • Menghuraikan kesan daripada terlibat dadah KKM berkaitan dengan
Global buruk rokok, inhalan dan dengan rokok, bahaya rokok, inhalan
dadah inhalan dan dadah dan dadah
• Menghuraikan • Membuat peta minda
kepentingan bertindak tentang implikasi
tegas untuk tidak rokok, inhalan dan
melibatkan diri dengan dadah
rokok, inhalan dan dadah
Aktiviti Kokurikulum
• Pengucapan awam
• Nyayian lagu berkaitan
kesihatan
• Melukis poster

Program sekolah
• Kempen bahaya
rokok, inhalan dan
dadah(PPDa &
Petronas)
• Karnival Bebas Dadah

174
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Celik Cukai Diri, Keluarga, • Menyenaraikan jenis-jenis • Mengekpresikan • Membayar cukai Aktiviti PdP
JAWAB Sekolah, cukai perasaan bangga demi kemajuan • Mendapatkan
Masyarakat, • Menjelaskan peranan apabila dapat negara maklumat dari
Negara dan rakyat dalam membayar membayar cukai pelbagai media
Global cukai tentang jenis-jenis
• Menyatakan ke mana hasil cukai
cukai dibelanjakan • Simulasi berkaitan
• Menghuraikan dengan pembelian
kepentingan cukai dalam barangan di kedai atau
pembangunan dan pembayaran cukai
kemajuan sesebuah
negara Aktiviti Kokurikulum
• Tayangan multimedia

Program sekolah
• Ceramah berkaitan hak
dan tanggungjawab
terhadap cukai
(Kerjasama dengan
LHDN)

175
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

BERTANGGUNG- Buli Siber Diri, Keluarga, • Menyatakanjenis-jenis buli • Menunjukkan sikap • Membuat laporan Aktiviti PdP
JAWAB Sekolah, siber benci kepada buli berkaitan buli siber • Mendapatkan
Masyarakat, • Menjelaskan hak dan siber mengikut saluran maklumat dari
Negara dan tanggungjawab dalam • Mengawal emosi yang betul pelbagai media
Global menangani buli siber dalam menangani • Menggunakan tentang jenis-jenis buli
• Menerangkan implikasi buli siber bahasa yang sopan siber
buli siber dalam penggunaan • Pembentangan
• Mengenal pasti cara teknologi kumpulan tentang hak
menangani buli siber dan tanggungjawab
dalam menangani buli
siber

Aktiviti Kokurikulum
• Simulasi
• Tayangan multimedia

Program sekolah
• Kempen kesedaran
berkaitan buli siber
• Ceramah berkaitan
jenayah siber (SKMM/
NACSA)

176
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Fikirkan Boleh Diri, Keluarga, • Menyatakan ciri-ciri murid • Mengekspresikan • Komited terhadap Aktiviti PdP
Sekolah, yang berfikiran positif perasaan bersyukur peningkatan diri • Menghuraikan ciri-ciri
Masyarakat, • Menyatakan pengetahuan terhadap kelebihan • Boleh menerima murid yang berfikiran
Negara dan tentang kelebihan dan dan kekurangan diri secara terbuka positif
Global kekurangan diri • Menyatakan rasa cadangan dan idea • Membuat refleksi
• Menghuraikan bersyukur terhadap • Boleh menerima kendiri tentang
kepentingan sesuatu perkara perubahan kelebihan dan
mengamalkan • Melihat perspektif kekurangan diri serta
kesederhanaan hidup baharu dalam memperbaiki diri ke
• Memberi contoh kehidupan seharian arah yang lebih baik
keikhlasan dalam
kehidupan Aktiviti Kokurikulum
• Nyanyian lagu-lagu
patriotik dan
kerohanian

Program sekolah
• Kem motivasi
meningkatkan
keyakinan diri
• Melawat pesakit
kanser di hospital

177
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Keluarga Diri, Keluarga, • Menyatakan ciri-ciri • Menunjukkan • Memberi tumpuan Aktiviti PdP
Bahagia Sekolah, keluarga bahagia dalam perasaan bahagia dan perhatian • Nyanyian lagu
Masyarakat Masyarakat, masyarakat dalam hidup kepada keluarga berkaitan dengan
Sejahtera Negara dan • Menghuraikan bermasyarakat • Berinteraksi dan keluarga
Global kepentingan • Menghargai berkomunikasi • Simulasi menghadapi
berkomunikasi secara pergorbanan ahli dengan beradab situasi dalam keluarga
berkesan terhadap keluarga dengan ahli • Buku skrap/ folio
keluarga dan masyarakat masyarakat berkaitan keluarga
• Mengetahui hak dan • Mempertahankan
tanggungjawab dalam maruah keluarga Aktiviti Kokurikulum
keluarga • Cipta kad ucapan
• Cipta brosur
• Melukis poster

Program sekolah
• Ceramah berkaitan
tanggungjawab
terhadap ibu bapa
• Program bersama
Kementerian
Pembangunan Wanita,
Keluarga dan
Masyarakat (KPWKM)

178
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Pengaruh Diri, Keluarga, • Menerangkan • Mempamerkan sikap • Menangani Aktiviti PdP
Rakan Sebaya Sekolah, kepentingan memilih rakan yang baik pengaruh negatif • Pembentangan
Masyarakat, rakan dengan bijak • Menghargai jalinan rakan sebaya kumpulan tentang ciri-
Negara dan • Menyatakan ciri- ciri persahabatan dan • Membuat keputusan ciri rakan yang baik
Global rakan yang baik perhubungan yang bijak dalam • Simulasi berkaitan
• Menerangkan implikasi dengan rakan memilih rakan situasi menolak ajakan
rakan sebaya terhadap negatif rakan
diri
• Memberi contoh cara Aktiviti Kokurikulum
menolak pengaruh negatif • Peer buddy
rakan • Cipta kad ucapan
• Menerangkan untuk BFF
kepentingan tidak
melibatkan diri dalam • Program sekolah
kegiatan negatif • Program Pembimbing
Rakan Sebaya (PRS)
• Program mentor-
menti

179
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Interaksi Sihat Diri, Keluarga, • Mengenal pasti ciri-ciri • Menghayati dan • Berkomunikasi Aktiviti PdP
Antara Rakan, Sekolah, komunikasi berkesan mengekspresikan dengan berkesan dan • Pembentangan
Keluarga dan Masyarakat, • Mengaplikasikan perasaan berkaitan beradab kumpulan berkaitan
Masyarakat Negara dan kemahiran rundingan adab berkomunikasi • Bersosial secara sihat dengan ciri-ciri
Global antara rakan, keluarga dan tanpa mengira komunikasi berkesan
masyarakat bangsa • Simulasi tentang
• Mengenal pasti kesan • Menjaga batasan interaksi sihat antara
tidak mengamalkan adab bergaul rakan, keluarga dan
interaksi sihat terhadap masyarakat
rakan, keluarga dan
masyarakat Aktiviti Kokurikulum
• Permainan teka-teki
• Permainan bahasa
bertema

Program sekolah
• Speaker’s Corner
berkaitan dengan
interaksi sihat antara
rakan, keluarga dan
masyarakat

180
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Rakan Baik Diri, Keluarga, • Menghuraikan • Menunjukkan • Bertolak ansur Aktiviti PdP
Selamanya Sekolah, kepentingan membina perasaan empati dan dengan kawan-kawan • Berkongsi cerita
Daripada Masyarakat, hubungan yang baik tanpa simpati terhadap di sekolah pelbagai tentang rakan baik
Pelbagai Negara dan mengira bangsa dan etnik rakan pelbagai kaum kaum dan etnik daripada kaum lain
Kaum Global • Memberi contoh cara dan etnik • Mengambil inisiatif • Membuat
menjalin dan mengekalkan • Menghargai rakan untuk berinteraksi pembentangan
persahabatan yang baik pelbagai kaum dan dengan kawan-kawan kumpulan tentang cara
pelbagai kaum dan etnik etnik yang berlainan menjalin dan
• Menyatakan kepentingan bangsa mengekalkan
memahami satu sama lain • Meminta maaf persahabatan yang
apabila kita baik pelbagai kaum
melakukan kesilapan dan etnik
• Menunjuk cara sikap
jujur, amanah dan Aktiviti Kokurikulum
penyayang sebagai • Menulis surat kepada
seorang sahabat rakan
• Mencipta “Friendship
Bracelet”

Program sekolah
• Sambutan hari jadi
perdana (peringkat
sekolah)

181
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Menghargai Diri, Keluarga, • Menyatakan sumbangan • Menghayati • Menjaga nama baik Aktiviti PdP
Pemimpin Sekolah, pemimpin yang terdahulu sumbangan pemimpin terdahulu • Tayangan video
Masyarakat, kepada masyarakat pemimpin terdahulu • Mencontohi sikap berkaitan pejuang
Negara dan • Membincangkan • Mengekspresikan dan semangat negara
Global sumbangan pemimpin perasaan gembira cintakan negara oleh • Menghasilkan buku
terdahulu terhadap terhadap pemimpin pemimpin terdahulu skrap/ folio tentang
keharmonian dan terdahulu yang sumbangan pemimpin
kesejahteraan masyarakat berjiwa rakyat terdahulu
• Menerangkan peranan • Menghargai
pemimpin terdahulu yang sumbangan Aktiviti Kokurikulum
berjiwa rakyat pemimpin terdahulu • Membuat topeng
‘wajah-wajah perwira’
• Bercerita tentang
tokoh kepimpinan

Program sekolah
• Lawatan ke Arkib
Negara / Muzium

182
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Semangat Diri, Keluarga, • Memberi contoh cara • Mengekspresikan • Membuat simulasi Aktiviti PdP
Patriotik Sekolah, menyemarakkan semangat perasaan apabila kempen pemilihan • Sumbang saran ciri-ciri
Masyarakat, patriotik dapat memilih pemimpin sekolah pemimpin yang adil
Negara dan • Menyatakan pengetahuan pemimpin yang adil • Berdiri tegak ketika • Mencari maklumat
Global berkaitan hak untuk • Menunjukkan lagu Negaraku dan berkaitan dengan hak
mengundi semangat cintakan lagu negeri dan tanggungjawab
• Menghuraikan ciri-ciri negara mengundi
pemimpin yang adil
Aktiviti Kokurikulum
• Menyanyikan lagu
patriotik
• Simulasi patriotik

Program sekolah
• Semarakkan Hari
Kebangsaan
• Kibar Jalur Gemilang

183
PENDIDIKAN SIVIK

LITERASI SIVIK AMALI SIVIK


NILAI TERAS SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)

KEGEMBIRAAN Berterima Diri, Keluarga, • Mengenal pasti cara • Mengekspresikan • Menzahirkan ucapan Aktiviti PdP
Kasih Sekolah, berterima kasih melalui rasa terima kasih terima kasih melalui • Membuat peta minda
Masyarakat, perbuatan dan • Menghargai apa yang perbuatan dan tentang cara berterima
Negara dan pengucapan dilakukan oleh orang pengucapan kasih
Global • Menerangkan kepentingan lain • Memelihara • Menghasilkan sesuatu
ucapan terima kasih hubungan baik untuk menunjukkan
apabila menerima bantuan dengan rakan, jiran rasa terima kasih
daripada orang lain dan masyarakat kepada seseorang
• Menghuraikan implikasi
tidak mengamalkan Aktiviti Kokurikulum
budaya berterima kasih • Aktiviti ‘Suara
Malaysia’

Program sekolah
• Sambutan Hari guru
• Program muhibbah
bersama guru, murid
dan ibu bapa (sarana
ibu bapa)

184