Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 3 Cemerlang
3. Bilangan Murid : 34 orang
4. Tarikh : 19.06.2019
5. Hari : Rabu
6. Masa : 8.00 – 9.30 pagi.
7. Tema : Kebudayaan, Kesenian Dan Estetika.
8. Tajuk : Indahnya Pantun.
9. Kemahiran Fokus : Kemahiran Membaca
10. Standard Kandungan

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya satera dan bukan sastera.

11. Standard Pembelajaran

2.3.1 Membaca, mengenalpasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
sastera dan bukan sastera.

12. Objektif Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. Membaca pantun ‘Indahnya Pantun’ dengan senutan dan intonasi yang betul.
ii. Mengenal pasti dan menyatakan maksud pantun ‘Indahnya Pantun’.

13. Sistem Bahasa:

 Tatabahasa: Kata Nama.


 Kosa kata: kesenian, pusaka, tradisi.
 Sebutan dan Intonasi: betul dan jelas.

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

 Ilmu : Pendidikan Moral, Ekonomi.


 Nilai Murni : Berani, Kerajinan, Kerjasama, dan Rasional.
 Elemen Keusahawanan
EK 1: 1.2 Mengamalkan sikap keusahawanan: Peka kepada peluang
EK 1.1.9 Mengamalkan sikap keusahawanan: Berkeupayaan memimpin

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)

 KB : Penyoalan, merumus, dan menghubung kait.


 KP : Verbal linguistik, Interpersonal, dan Intrapersonal.
 Pembelajaran kontekstual : Mengaplikasikan nilai dalam hidup bermasyarakat.
 Pembelajaran koperatif
16. Bahan Bantu Belajar

Bil. Perkara Jumlah


1. Video ‘pantun’ dan syair’ 1
2. Buku Teks 34
3. Komputer riba 1
4. Pembesar suara 1
5. LCD 1

17. Pengetahuan Sedia Ada - Murid pernah membaca pantun.

Langkah Pengajaran

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran
Pengurusan  Kebersihan Kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang sesuai
Bilik Darjah  Persediaan murid bersih dan bersedia untuk
(2 minit) belajar. belajar.
Set Induksi Tayangan video ‘pantun’, 1. Murid ditayangkan video BBM & BBB:
(7 minit) dan ‘syair’. ‘pantun’, dan ‘syair’. - video pantun dan
2. Murid dan guru bersoal syair.
Jangkaan soalan: jawab tentang video yang
1. Video tadi berkaitan telah dipaparkan. KB
dengan apa? 3. Guru merumuskan - Menghubung kait
2. Bagaimanakah cara jawapan murid dan - Merumus
untuk mengekalkan puisi mengaitkan jawapan
tradisional ini? murid dengan tajuk Teknik
pelajaran. - Soal Jawab
Jangkaan jawapan:
1.Pantun, syair. KP
2.a.Mengikuti - Verbal linguistik
pertandingan berpantun - Interpersonal
b. penganjuran pelbagai - Intrapersonal
bentuk pertandingan
c. mengadakan pelbagai Nilai Murni
kempen cintai puisi - Keberanian
tradisional - Rasional
- Kerjasama

*mana-mana jawapan
yang relevan diterima.

Langkah 1 Membaca pantun. 1. Murid diminta BBM & BBB:


(20 minit) mengeluarkan buku teks. - Buku Teks
2. Murid diminta membaca
pantun secara mekanis Teknik
pada halaman 4. - Perbincangan
 Penerangan guru 3. Guru memberi
penerangan mengenai KB
pantun tersebut - Penyoalan

Nilai Murni
- Kerjasama
- Keberanian

KP
- Verbal Linguistik
- Interpersonal
- Intrapersonal

Pembelajaran
Kontekstual
- Menghubung kaitkan

EK 1: 1.2

Penilaian objektif i
Langkah 2 Menyatakan maksud BBM & BBB:
(25 minit) pantun. Buku Teks

 Bacaan teks 1. Murid membaca secara KP


secara senyap. senyap dan memahami - Verbal linguistik
teks pantun. - Interpersonal
2. Murid diminta mengenal - Kinestatik
pasti dan menyatakan
maksud pantun. EK 1: 1.9
3. Murid dan guru
berbincang berkaitan Nilai Murni
tentang maksud pantun - Keberanian
tersebut. - Kerjasama
4. Beberapa orang murid -Hormat-menghormati
dipilih secara rawak untuk
membaca maksud
pantun.
 Semak bersama 5. Murid dan guru
menyemak bersama Penilaian objektif ii
jawapan.

Langkah 3 Deklamasi Pantun. Aktiviti 1 KP


(30 minit) 1. Murid dibahagikan - Intrapersonal
 6 kumpulan kepada enam kumpulan. - Interpersonal
1. Alpa 2. Setiap kumpulan diminta - Verbal linguistik
membaca pantun
2. Beta ‘Indahnya Pantun’ dengan Nilai Murni
3. Charlie betul dan pergerakan - Kerjasama
4. Delta yang menarik dihadapan - Keberanian
kelas. - Kerajinan
5. Ecer
3. Deklamasi pantun yang
6. Fajar betul dan menarik dikira
pemenang. Pembelajaran
Koperatif:
.

Penutup Kognitif Ilmu: Pendidikan


(6 minit) Sivik dan
 Rumusan isi 1.Beberapa orang murid Kewarganegaraan,
pelajaran merumuskan isi pelajaran. Sejarah.
2. Murid dapat membaca dan
memahami pantun dengan betul.
KP: Interpersonal,
verbal linguistik.

KB: Merumus,
Sosial 1.Guru memuji setiap murid atas menghubung kait
Pujian atas kerjasama kerjasama yang diberikan ketika
yang diberikan kepada melaksanakan aktiviti.
Nilai : Kerjasama.
guru dan rakan.