Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Matematik

Tahun : 5 Muhsin

Bilangan Murid : 36 orang

Tarikh / Hari : 12 Mac / Selasa

Masa / Minit : 12.15 noon – 1.15 p.m. (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Sukatan dan Geometri

Tajuk : Jisim

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah belajar penukaran unit jisim dalam pecahan
daripada unit kilogram ke gram dan sebaliknya.

: Murid telah belajar penambahan jisim hanya melibatkan


nombor bulat dalam unit kg dan g.

Standard Kandungan : 13.2 Penambahan jisim.

Standard Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


berupaya untuk:
i. Menambah hingga tiga jisim dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan penukaran unit.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk:

a) Menambah hingga dua jisim yang melibatkan


perpuluhan atau pecahan dengan penukaran unit
dengan betul.
b) Menambah hingga tiga jisim dalam perpuluhan dan
pecahan dengan penukaran unit dengan betul.
c) Menjawab sekurang-kurangnya 70% daripada soalan
dengan tepat dalam lembaran kerja

Pentaksiran : (a) Setelah menerangkan cara penyelesaian


penambahan jisim, guru akan mengemukakan
beberapa soalan kepada murid dan murid akan
menjawab langkah-langkah penyelesaiannya.
(b) Semasa murid menjalankan aktiviti berkumpulan,
guru akan memantau soalan-soalan yang dibentuk
serta jawapan penyelesaian yang diberi oleh murid.
(c) Pemerhatian berterusan terhadap respon murid
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.
(d) Hasil tugasan murid disiapkan di dalam kelas dalam
tempoh masa yang diberikan.

Elemen Merentasi Kurikulum : (a) Kemahiran Berfikir : banding dan beza, membuat
perkaitan, menghubungkaitkan
(b) Nilai dan Sikap: Kerjasama, sistematik, berani, rajin,
ingin mencuba
(c) Daya kreativiti dan inovasi: memerhati dengan
bertujuan dan menghasilkan banyak idea

Elemen abad ke-21 : Pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah,


kolaborasi, komunikasi

Kemahiran Proses Matematik : Kemahiran penyelesaian masalah digunakan semasa


murid mendengar situasi lalu menyelesaikan masalah
pada set induksi.

Komunikasi dipupuk secara aktif semasa interaksi


antara guru dan murid serta semasa aktiviti
berkumpulan.

Penaakulan dipupuk ketika murid perlu melakukan


penukaran unit gram dan kilogram dalam pecahan
sebelum menambah jisim

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Papan tulis, kad manila, papan putih, kad aktiviti,
lembaran kerja
Langkah/Masa/ Aktiviti Pengajaran dan
Isi Kandungan Catatan
Minit Pembelajaran
Set induksi Memberi situasi. 1. Guru bercerita tentang satu BBM
(5 minit) situasi beli-belah di Gambar beras,
Gambar: ikan dan buah
pasaraya.
tembikai

2. Murid disoal oleh guru Nilai & Sikap


Berani
tentang operasi yang sesuai
Ingin mencuba
untuk digunakan.
KB
Menghubungkait
3. Seorang murid dipilih untuk
kan
menulis jawapan bersama Berkomunikasi
cara penyelesaiannya pada
PAK-21:
Situasi: papan putih. Kolaborasi dan
Ibu Zaqer pergi Pasaraya komunikasi,
Pantai Timur membeli Pemikiran kritis
barang. Ibu telah membeli 4. Guru sambung cerita dan
beras seberat lima KPM:
murid yang lain dipilih untuk
kilogram dan ikan seberat Kemahiran
menjawab soalan pada penyelesaian
empat ratus gram.
masalah
papan putih.
Soalan:
1. Berapakah jumlah jisim
5. Guru mengaitkan soalan
barang yang dibeli oleh
ibu Zaqer? dengan tajuk pelajaran hari
2. Apakah operasi yang ini.
sesuai untuk digunakan
di sini?

Sambung cerita:
Zaqer ingin membeli buah
tembikai seberat setengah
kilogram.

Soalan:
1. Berapakah jumlah jisim
bagi barang mereka?
2. Macam mana kita tahu
operasi tambah yang
perlu digunakan?
Perkembangan: Penambahan 2 jisim 1. Guru menunjukkan contoh BBM
Langkah 1 yang melibatkan menyelesaikan operasi Kertas mahjong
(16 minit) perpuluhan tanpa dan Papan tulis
tambah bagi jisim.
dengan penukaran unit.
Contoh: Nilai & Sikap
(Tanpa penukaran unit) 2. Murid dibimbing untuk Rajin
3.85 kg + 2 kg = ____kg Sistematik
menambah 2 jisim yang
Penyelesaian: melibatkan perpuluhan KB
tanpa dan dengan Menghubungkait
kan
3 . 8 5 kg penukaran unit.
+ 2 . 0 0 kg
PAK-21:
5 . 8 5 kg
3. Guru mengemukakan Kolaborasi dan
komunikasi,
soalan pada papan putih.

Contoh:
(Penukaran unit) 4. Murid menjawab soalan
6.85 kg + 350 g = ____g pada papan tulis masing-

Penyelesaian: masing.

6 . 8 5 0 = 6850 g 5. Guru menyemak jawapan

1 1 bersama murid.
6850g
+ 350g
7200g

Penambahan 2 jisim
yang melibatkan 6. Murid dibimbing untuk
pecahan tanpa dan menambah 2 jisim yang
dengan penukaran unit. melibatkan pecahan tanpa
dan dengan penukaran
Contoh: unit.
Contoh: (Penukaran unit) 7. Guru mengeluarkan soalan
2
500 g + kg =______ g dan murid menjawab
5
200 soalan papan tulis masing-
2
= 500 g + ( × 1000) masing.
51
= 500 g + 400 g 8. Guru menyemak jawapan
= 900 g bersama murid.
Perkembangan: Menambah hingga tiga 1. Murid dibahagikan kepada BBM
Langkah 2 jisim dalam pecahan beberapa kumpulan. Papan tulis
(12 minit) Gambar
dengan penukaran unit. 2. Setiap kumpulan diedarkan
tiga helai gambar. Nilai & Sikap
Gambar: 3. Setiap kumpulan Keadilan
berbincang untuk Sistematik
menambah barang pada
KB
kesemua barang (jawapan Berkomunikasi
dalam unit gram. Menghubungkait
-kan
4. Kumpulan menunjukkan
cara penyelesaianpada KPS:
papan tulis. Komunikasi
Penaakulan
5. Salah satu kumpulan dipilih
3.8 kg
untuk menunjukkan
jawapan di depan kelas.
6. Jisim KFC ditukar menjadi
5.5 kg dan jisim coklat
3
ditukar menjadi 2 kg.
8
7. Murid diminta menambah
kesemua jisim yang ada
850 g dalam unit kg.
8. Murid berbincang dalam
kumpulan tentang cara
penyelesaiannya.
9. Guru bersama murid untuk
menyemak jawapan.

𝟑
kg
𝟒
Perkembangan: Aktiviti Berkumpulan: Aktiviti Berkumpulan BBM
Langkah 3 1. Murid masih berada dalam Kad aktiviti
(15 minit) Papan tulis
Contoh kad aktiviti: kumpulan masing-masing.
2. Setiap wakil
kumpulan Nilai & Sikap
tampil ke hadapan untuk Kerjasama
3 760 𝑔 Sistematik
1 𝑘𝑔 mencabut sekeping kad
Fokus
10
aktiviti.
3. Kumpulan yang bernombor KB
Menghubungkait
genap akan bergerak ke
kan
kumpulan yang bernombor
2.1 𝑘𝑔 295 𝑔 PAK-21:
ganjil dan menambah jisim
Kolaborasi
yang ada pada kedua-dua Komunikasi
Penyelesaian
kad aktiviti. (jawapan dalam
masalah
unit g)
KPS:
4. Jawapan ditulis pada papan
7 2.26 𝑘𝑔 Komunikasi
2 𝑘𝑔 tulis. Penaakulan
10
5. Kemudian, kumpulan 1
bergerak ke kumpulan 4
dan 6 manakala kumpulan
2 bergerak ke kumpulan 3
dan 5. (jawapan dalam unit
kg)
6. Kumpulan yang telah
menyelesaikan soalan
dikehendaki mengangkat
tangan.
7. Guru memberi ganjaran
kepada murid yang
mendapat jawapan yang
betul dan memberi galakan
kepada kumpulan yang
tidak sempat mendapat
jawapan.
Perkembangan: Aktiviti Pengukuhan: 1. Guru mengedarkan BBM
Langkah 4 Lembaran Kerja lembaran kerja kepada Lembaran Kerja
(10 minit)
murid.
Nilai & Sikap
2. Murid akan cuba menjawab Sistematik
soalan masing-masing. Ketepatan
Jujur
3. Murid menyiapkan
lembaran kerja lalu KB
membincangkan jawapan Membuat
perkaitan
dengan guru.

Penutup Membuat Rumusan 1. Murid dibimbing oleh guru Nilai & Sikap
(2 minit) Topik yang Telah untuk membuat rumusan Sistematik
Dipelajari.
pada hari ini.
KB
2. Guru mengingatkan murid Membuat
perkara yang kena ingat perkaitan
semasa dalam
penambahan jisim.
3. Murid diberi kerja rumah
sebagai pengukuhan.
LEMBARAN KERJA

Hitungkan jumlah jisim.

1
1. kg + 5 kg = ________ kg
2

1
2. 5 kg + 9 kg = ________ kg
4

3
3. kg + 250 g = ________ g
10

1
4. 6 kg + 380 g = ________ g
8

2
5. kg + 420 g = ________ kg
5

3
6. 8 kg + 505 g = ________ kg
8

1
7. 1 kg + 610 g + 2 kg = ________ g
5

5
8. 7 kg + 735 g + 5 kg = ________ kg
8

9.

3 3
kg 450 g 3 kg 2 kg
4
5

(a) Hitungkan jumlah jisim mangga dan ikan dalam kg.

(b) Jumlahkan jisim mangga dan nanas dalam g.

(c) Mak Cik Sally ingin membeli ikan, daging ayam dan nanas, kira jumlah jisim

dalam g bagi ketiga-tiga benda tersebut.