Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Matematik

Tahun : 5 Muhsin

Bilangan Murid : 36 orang

Tarikh / Hari : 26 Feb 19 / Selasa

Masa / Minit : 9.15 a.m. – 10.15 a.m. (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Sukatan dan Geometri

Tajuk : Jisim

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah belajar penukaran unit jisim daripada
kilogram ke gram dan sebaliknya.

: Murid telah belajar penukaran unit jisim daripada


kilogram ke gram dan sebaliknya.

: Murid pernah belajar pecahan yang melibatkan unit jisim


tanpa penukaran unit.

Standard Kandungan : 13.1 Penukaran unit jisim dalam perpuluhan dan


pecahan

Standard Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid


berupaya untuk:
(i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram dalam
perpuluhan dan pecahan.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk:

a) Menukar nombor pecahan yang melibatkan unit


kilogram kepada gram dan sebaliknya secara tepat.
b) Menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 5 soalan
dengan tepat dalam lembaran kerja

Pentaksiran : (a) Setelah menerangkan cara penggunaan Roda


Pecah-sim, guru akan mengemukakan beberapa
soalan kepada murid dan murid akan menjawab
secara lisan.
(b) Semasa murid menjalankan aktiviti berkumpulan,
guru akan memantau soalan-soalan yang dibentuk
serta jawapan penyelesaian yang diberi oleh murid.
(c) Pemerhatian berterusan terhadap respon murid
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.
(d) Hasil tugasan murid disiapkan di dalam kelas dalam
tempoh masa yang diberikan.

Elemen Merentasi Kurikulum : (a) Kemahiran Berfikir : banding dan beza, membuat
perwakilan, membuat perkaitan,
menghubungkaitkan
(b) Nilai dan Sikap: Kerjasama, sistematik, berani, rajin,
ingin mencuba
(c) Daya kreativiti dan inovasi: memerhati dengan
bertujuan dan menghasilkan banyak idea

Elemen abad ke-21 : Pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah,


kolaborasi, komunikasi

Kemahiran Proses Matematik : Komunikasi dipupuk secara aktif semasa interaksi


antara guru dan murid serta semasa aktiviti
berkumpulan.

Penaakulan dipupuk ketika aktiviti membuat perwakilan


dan perkaitan.

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Model penimbang jisim kilogram dan gram, Roda
Pecah-sim, papan putih, papan tulis, kad aktiviti,
lembaran kerja
Langkah/Masa/ Aktiviti Pengajaran dan
Isi Kandungan Catatan
Minit Pembelajaran
Set induksi Menguji Pengetahuan 1. Murid diminta untuk BBM
(7 minit) Sedia Ada Murid Tentang menjelaskan beberapa Model
Pengajaran Lepas. penimbang
nombor pecahan dengan
kilogram, model
Contoh nombor pecahan: rajah. penimbang
𝟏 𝟏 2. Guru mengambil dua jenis gram
,
𝟐 𝟒
model penimbang dan
Model Penimbang: papar kepada murid. Nilai & Sikap
3. Murid dipilih untuk Berani
Ingin mencuba
mengambil rajahnya dan
melukis pada papan putih. KB
Menghubungkait
kan
Berkomunikasi
Membuat
perkaitan,
Membandingkan
dan
membezakan
Penimbang kilogram
PAK-21:
Kolaborasi dan
komunikasi,
Pemikiran kritis

KPS:
Komunikasi

Penimbang gram
4. Murid menjawab soalan
Soalan guru:
guru.
Apakah perkaitan yang
dapat kamu lihat antara 5. Guru memperkenalkan
rajah pecahan ini dengan
tajuk pelajaran hari ini
penimbang?
kepada murid.

Perkembangan: Menerangkan konsep 1. Guru menggunakan Roda BBM


Langkah 1 penukaran nombor Pecah-sim untuk Roda Pecah-sim
(12 minit) pecahan yang melibatkan
pengajaran.
unit kilogram kepada gram.
Contoh:
1 2. Murid dibimbinguntuk Nilai & Sikap
3 kg = _______ g
4
melakukan penukaran unit Rajin
Sistematik
Penyelesaian: kilogram kepada gram yang
1 melibatkan nombor KB
1. Pisahkan 3 dan
4 Menghubungkait
pecahan.
2. 3 x 1000 = 3000 g kan
3. Guru menunjukkan contoh
3. Berdasarkan Roda
pada papan putih. PAK-21:
Pecah-sim,
4. Murid dipilih untuk Kolaborasi dan
1 komunikasi,
= 250 g menjawab soalan dengan
4
4. Tambahkan: merujuk kepada Roda

3000 g + 250 g = 3250 g Pecah-sim.


5. Guru membincangkan
jawapan bersama murid.
Perkembangan: Penukaran unit daripada 1. Guru mengemukakan BBM
Langkah 2 unit gram kepada unit soalan pada papan putih. Papan tulis
(8 minit)
kilogram yang melibatkan 2. Murid dibimbing untuk
Nilai & Sikap
pecahan. melakukan penukaran unit Keadilan
dengan langkah per Sistematik
Contoh: langkah.
KB
5400 g = _______ kg 3. Guru mengeluarkan soalan Berkomunikasi
dan murid dipilih secara Menghubung-
kaitkan
Penyelesaian: rawak untuk menjawab
5400 g soalan.
= 5000 g + 400 g 4. Murid diminta menyemak
400 jawapan rakan pada papan
= 5 kg + kg
1000
tulis.
2
=5 kg
5
Perkembangan: Aktiviti Berkumpulan: Aktiviti Berkumpulan BBM
Langkah 3 1. Murid dibahagikan kepada Kad aktiviti
(20 minit) Papan tulis
Contoh kad aktiviti: enam kumpulan.
1. Tukarkan. 2. Murid diberikan Nilai & Sikap
1 penerangan dan cara Kerjasama
7 kg = ______ g
10 Sistematik
pemarkahan terdahulu
Fokus
sebelum menjalankan
2. Mencatat nombor yang
aktiviti. KB
disebut oleh guru.
Menghubungkait
3. Guru mengedarkan kad
kan
aktiviti kepada setiap wakil
PAK-21:
Cara pemarkahan: kumpulan.
Kolaborasi
- 10 markah akan 4. Setiap kad aktiviti Komunikasi
Pemikiran kritis
ditolak sekiranya mempunyai dua soalan.
dan
terdapat ahli 5. Murid hanya boleh Penyelesaian
masalah
kumpulan yang tidak menjawab soalan satu
bekerjasama. selepas guru
memberi Proses:
Komunikasi
isyarat “Mula!”.
Menaakul
- Bagi kumpulan yang 6. Murid dikehendaki
paling cepat mencatat nombor yang
menyelesaikan disebut oleh guru lalu
soalan, 10 markah menyelesaikan soalan.
akan ditambah. 7. Kumpulan yang telah
menyelesaikan soalan
- 20 markah akan dikehendaki mengangkat
ditambah sekiranya tangan.
terdapat jalan 8. Setiap kumpulan
penyelesaian dan menggunakan papan tulis
jawapan yang tepat. untuk menjawab soalan.
9. Kumpulan mendapat
markah yang tertinggi
adalah pemenang.

Perkembangan: Aktiviti Pengukuhan: 1. Guru mengedarkan BBM


Langkah 4 Lembaran Kerja lembaran kerja kepada Lembaran Kerja
(10 minit) Nilai & Sikap
murid.
Sistematik
2. Murid akan cuba menjawab Ketepatan
soalan masing-masing. Jujur
3. Murid menyiapkan
lembaran kerja lalu KB
Membuat
membincangkan jawapan
perkaitan
dengan guru.

Penutup Membuat Rumusan Topik 1. Murid dibimbing oleh guru Nilai & Sikap
(4 minit) yang Telah Dipelajari. untuk membuat rumusan Sistematik
Berani
tajuk pelajaran pada hari ini.
2. Guru mengingatkan murid
supaya berhati-hati semasa KB
Membuat
melakukan penukaran unit. perkaitan

LEMBARAN KERJA
Jawab semua soalan.

1
1. 2 kg = ________ g
2

3
2. 9 kg = ________ g
8

3
3. 1 kg = ________ g
10

4. 8400 g = ________ kg

5. 3750 g = ________ kg

6. 9600 g = ________ kg

7. 8625 g = ________ kg