Anda di halaman 1dari 1

AARABHI MUSIC SCHOOL

Ragam: Kurinji

taaLam: Khanda chappu


Composer: Tyaagaraaja
Language: Sanskrit

pallavi

sItA kalyANa vaibhOgamE rAma kalyANa vaibhOgamE

anupallavi

pavanaja stuti pAtra pAvana caritra ravi sOma pavanEtra ramaNIya gAtra

caraNam 1

bhakta jana paripAla bharita sharajAla bhukti muktida lIla bhUdEva pAla

caraNam 2

pAmarA surabhIma paripUrNa kAma shyAma jagadabhi rAma sAkEta dhAma

caraNam 3

sarva lOkAdhAra samaraika dhIra garva manasa dUra kanakAgha dhIra

caraNam 4

nigamAgama vihAra nirupama sharIra nagadha vidhAra nata lOkAdhAra

caraNam 5

paramEshanuta gIta bhava jalAdhipOta tarani kula samjAta tyAgarAjanuta