Anda di halaman 1dari 17

WIRID ZIKIR PAGI DAN PETANG

(Oleh Maulana La Eda)

Wirid zikir pagi dan petang ini adalah sebagai pelengkap dari buku
terjemahan yang ada di hadapan pembaca ini (Fikih Zikir Pagi & Petang).
Sebenarnya wirid-wirid zikir pagi dan petang ini sudah disebutkan oleh
penulis, Syekh AbdulAziz Ath-Tharifiy dalam buku ini, namun karena
beliau menggabungkan penyebutannya dengan berbagai dalil dan
penjelasan fikihnya sehingga mungkin agak sulit untuk dibaca secara teratur
dan mudah. Oleh karena itu, penerjemah memisahkan wirid-wirid tersebut
di akhir buku sederhana ini, dengan harapan agar pembaca bisa membaca
wirid-wirid tersebut secara mudah dan lebih praktis. Untuk lebih
memudahkan pembaca wirid-wirid ini, maka penulis mengatur wirid-
wirid tersebut dengan cara berikut:

1)-Urutan wirid zikir pagi petang ini adalah sesuai dengan urutan wirid
yang disebutkan oleh Syekh Ath-Tharifiy dalam bukunya, kecuali pada
beberapa hal:
-Penerjemah mendahulukan penyebutan 3 surat terakhir (Al-Ikhlash, Al-
Falaq, dan An-Naas) di mana dalam buku beliau disebutkan pada zikir no.
11.
-Penerjemah mendahulukan penyebutan wirid yang sunnah dibaca pada
pagi dan petang di setiap wirid pagi dan wirid petang, dan mengakhirkan
wirid yang khusus dibaca pada pagi hari di wirid pagi, dan mengakhirkan
wirid yang khusus dibaca pada petang hari di wirid petang.
2)-Penerjemah menyertakan lafal zikir-zikirnya dengan huruf latin
berdasarkan kaidah huruf transliterasi yang sesuai dengan EYD yang
berlaku secara baku, agar bisa dibaca secara mudah oleh setiap pembaca.
3)-Penerjemah juga menyertakan makna atau terjemahan dari setiap zikir
agar bisa dipahami oleh pembaca zikir secara mudah.
DAFTAR HURUF-HURUF KHUSUS

Indonesia
Arab Keterangan
Besar Kecil

‫ا‬ A a Tidak dilambangkan

‫ب‬ B b

‫ت‬ T t

‫ث‬ Ṡ ṡ es (dengan titik di atas)

‫ج‬ J j

‫ح‬ Ḥ ḥ Ha (dengan titik di bawah)

‫خ‬ Kh kh Ka dan ha

‫د‬ D d

‫ذ‬ Ż ż Zet (dengan titik di atas)

‫ر‬ R R

‫ز‬ Z z

‫س‬ S s

‫ش‬ Sy sy Es dan ye

‫ص‬ Ṣ ṣ Es (dengan titik di bawah)

‫ض‬ Ḍ ḍ De (dengan titik di bawah)

‫ط‬ Ṭ ṭ Te (dengan titik di bawah)

‫ظ‬ Ẓ ẓ Zet (dengan titik di bawah)


‫ع‬ ' ' Koma di atas

‫غ‬ G G

‫ف‬ F f

‫ق‬ Q q

‫ك‬ K k

‫ل‬ L l

‫م‬ M m

‫ن‬ N n

‫و‬ W w

‫هـ‬ H h

‫ء‬ ` ` apostrof

‫ي‬ Y y

PEDOMAN PEMAKAIAN HURUF MAD DALAM TRANSLITERASI

Indonesia Contoh
Arab Keterangan
Besar Kecil Indonesia Arab
‫ـَـا‬ Ā ā Qāla ‫قال‬
‫ـِـي‬ Ī ī Qīla ‫قيل‬
‫ـ ـُـو‬ Ū ū Yaqūlu ‫يقول‬
Wirid Zikir Pagi

1- Membaca Surah Al-Ikhlash [ Tiga Kali ]:

)4( ‫َح ٌد‬ ِ


َ ‫) َوََلْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ‬3( ‫) ََلْ يَل ْد َوََلْ يُولَ ْد‬2( ‫ص َم ُد‬
‫اَّللُ ال ه‬
‫) ه‬1( ‫َح ٌد‬
َ ‫اَّللُ أ‬
‫قُ ْل ُه َو ه‬
( Qul huwallāhu aḥad. Allāhuṣ-Ṣamad. Lam yalid wa lam yūlad.
Wa lam yakul-lahū kufuwan aḥad )
Artinya: "Katakanlah: Dialah Allah, Yang Mahaesa. Allah adalah Ilah yang
bergantung kepada- Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula
diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."

2- Membaca Surah Al-Falaq [ Tiga Kali ]:

‫) َوِم ْن َش ِر‬3( ‫ب‬ ِ ِ ِ ِ ‫قُ ْل أَعُوذُ بِر‬


َ َ‫) َوم ْن َش ِر غَاس ٍق إِذَا َوق‬2( ‫) م ْن َش ِر َما َخلَ َق‬1( ‫ب الْ َفلَ ِق‬ َ
ٍِِ ِ ِ ِ َّ ‫النـ‬
)5( ‫س َد‬َ ‫) َوم ْن َش ِر َحاسد إذَا َح‬4( ‫َّف َاَثت ِِف الْعُ َقد‬
( Qul a'ūżu bi rabbil-falaq. Min syarri mā khalaq. Wa min syarri
gāsiqin iżā waqab. Wa min syarrin-naffāṡāti fil-'uqad. Wa min syarri
ḥāsidin iżā ḥasad )
Artinya: "Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh.
Dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-
buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki."

3- Membaca Surah An-Naas [ Tiga Kali ]:

ِ ‫اْلَن‬
)4( ‫َّاس‬ ِ ‫) ِم ْن َش ِر ال َْو ْس َو‬3( ‫َّاس‬
ْ ‫اس‬ ِ ‫) إِلَ ِه الن‬2( ‫َّاس‬ ِ ِ‫) مل‬1( ‫َّاس‬
ِ ‫ك الن‬ َ ِ ‫ب الن‬ِ ‫قُ ْل أَعُوذُ بِر‬
َ
ِ ‫) ِم َن ا ْْلِن َِّة َوالن‬5( ‫َّاس‬
)6( ‫َّاس‬ ُ ‫س ِِف‬
ِ ‫ص ُدوِر الن‬ ِ َّ
ُ ‫الذي يُـ َو ْس ِو‬
( Qul a'ūżu bi rabbin-nās. Malikin-nās. Ilāhin-nās. Min syarril-
waswāsil-khannās. Allażī yuwaswisu fī shudūrin-nās. Minal-jinnati wan-
nās )
Artinya: "Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia.
Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) seitan yang biasa bersembunyi. Yang
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari kalangan jin dan manusia."
4-Membaca "Sayid Istigfar" [ Satu Kali ]:

ِ ِ
،‫ت‬ ُ ‫استَطَ ْع‬ ْ ‫ َو َأَن َعلَى َع ْهد َك َوَو ْعد َك َما‬،‫ت َخلَ ْقتَِِن َوأ َََن َعْب ُد َك‬ َ ْ‫ت َرِِّب الَ إلهَ إاله أن‬ َ ْ‫الله ُه هم أَن‬
‫ فَإنههُ الَ يَـ ْغ ِف ُر‬،‫ فَا ْغ ِف ْر ِل‬، ‫ وأبُوءُ بِ َذنِِْب‬، ‫ك َعلَ هي‬
َ ِ‫ك بِنِ ْع َمت‬
َ َ‫ أبُوءُ ل‬،‫ت‬ ِ َ ِ‫أعوذُ ب‬
َ ‫ك م ْن َشِِر َما‬
ُ ‫صنَـ ْع‬ ُ
‫ت‬َ ْ‫وب إاله أن‬
َ ُ‫الذن‬ ُّ

( Allāhumma anta rabbī lāilāha illā anta, khalaqtanī wa anā


'abduka, wa anā 'alā 'ahdika wa wa'dika ma-staṭa'tu. A'ūżu bika min syarri
mā ṣana'tu. Abū`u laka bi ni'matika 'alayya, wa abū`u bi żanbī, fa-gfir lī,
fa innahū lā yagfiruż-żunūba illā anta )

Artinya: ”Wahai Allah sesungguhnya Engkau adalah Rabb-ku, Tiada Ilah


kecuali Engkau, Engkau telah menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, aku
akan berusaha memenuhi janji-janjiku kepada-Mu sekuat tenagaku, aku berlindung
kepada-Mu dari perbuatan jelekku, aku mengakui akan nikmat-Mu yang Engkau
berikan kepadaku dan aku mengakui juga atas dosa yang pernah aku perbuat, maka
ampunilah diriku, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali
Engkau wahai Allah."

5- Membaca Tahlil [ 100 Kali, dan Boleh Dibaca 10 Kali ]:

‫اْلَ ْم ُد َوُه َو َعلَى ُك ِِل َش ْي ٍء قَ ِديْـ ُر‬


ْ ُ‫ك َولَه‬ َ ْ‫الَ إِلَـهَ إِاله هللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري‬
ُ ‫ لَهُ الْ ُم ْل‬،ُ‫ك لَه‬
( Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, lahul-mulku wa lahul-
ḥamdu, wa huwa 'alā kulli syai`in qadīr )
Artinya: "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Mahaesa, tiada
sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan pujian hanyalah milik-Nya, dan Dia Mahakuasa atas
segala sesuatu."

6-Membaca Tasbih Berikut [ 100 Kali ]:


ِ‫اَّللِ وِِبم ِده‬
ْ َ َ ‫ُسْب َحا َن ه‬
( Subḥānallāhi wa biḥamdih )
Artinya:"Mahasuci Allah dengan memuji-Nya."

7-Membaca Zikir [ Satu Kali ]:


ِ ِ ْ ‫ و‬،ِ‫أَصبحنَا وأَصبح الْم ْلك ِهَّلل‬
ُ‫ك َولَه‬ ُ ‫ لَهُ الْ ُم ْل‬،ُ‫ك لَه‬ َ ْ‫ الَ إِلَـهَ إِاله هللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري‬،‫اْلَ ْم ُد هَّلل‬ َ ُ ُ َ َْ َ ْ َْ
ُ‫ َوأَعُ ْوذ‬،ُ‫ك َخ ْ َْي َما ِ ِْف َه َذا الْيَـ ْوِم َو َخ ْ َْي َما بَـ ْع َده‬
َ ُ‫َسأَل‬ ْ‫ب أ‬
ِ ٍ
ِِ ‫ َر‬.‫اْلَ ْم ُد َوُه َو َعلَى ُك ِِل َش ْيء قَديْـ ُر‬
ْ
ِ ِ ِ َ ِ‫ب أَعوذُ ب‬ ِ ِ َ ِ‫ب‬
ِِ ‫ َر‬،‫ك م َن الْ َك َس ِل َو ُس ْوء الْك ََِب‬ ِ
‫ب‬ ْ ُ ِ ‫ َر‬،ُ‫ك م ْن َشِِر َما ِ ِْف َه َذا الْيَـ ْوم َو َشِِر َما بَـ ْع َده‬
‫اب ِِف الْ َق َِْب‬ ٍ ‫ك ِمن َع َذ‬
ٍ ‫اب ِِف النها ِر و َع َذ‬ ِ
َ ْ َ ‫أَعُ ْوذُ ب‬
( Aṣbaḥnā wa aṣbaḥal-mulku lillāh, walḥamdulillāh, Lā ilāha
illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu, wa huwa
'alā kulli syai`in qadīr. Rabbi as`aluka khaira mā fī hāżal-yaumi wa khaira
mā ba'dahū, wa a'ūżu bika min syarri mā fī hāżal-yaumi wa syarri mā
ba'dahū. Rabbi a'ūżu bika minal-kasali, wa sū`il-kibari. Rabbi a'ūżu bika
min 'ażābin fin-nāri wa 'ażābin fil-qabri )
Artinya: “Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah,
segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang
Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dialah
Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhan, aku mohon kepada-Mu kebaikan
di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari
ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari
kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan, Aku berlindung kepada-Mu dari
siksaan di neraka dan kubur."

8- Membaca Zikir [ Satu Kali ]:

‫ُّش ْوُر‬ َ ‫ت َوإِلَْي‬


ُ ‫ك الن‬ َ ِ‫ َوب‬،‫ك ََْنيَا‬
ُ ‫ك ََنُْو‬ َ ِ‫ َوب‬،‫ك أ َْم َسْيـنَا‬
َ ِ‫ َوب‬،‫َصبَ ْحنَا‬ َ ِ‫اَلله ُه هم ب‬
ْ ‫كأ‬
( Allāhumma bika aṣbaḥnā, wa bika amsainā, wa bika naḥyā, wa
bika namūt, wa ilaikan-nusyūr )
Artinya: “Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki
waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore.
Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami
mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).”

9- Membaca Zikir [ Satu Kali ]:

‫ض َوالَ ِِف ال هس َم ِاء َوُه َو ال هس ِمْي ُع الْ َعلِْي ُم‬


ِ ‫اْس ِه َشيءٌ ِِف اْأل َْر‬
ِ ِ
ُ َ‫بِ ْس ِم هللا الَ ي‬
ْ ْ ‫ضُّر َم َع‬
( Bismillāhi lā yaḍurru ma'a-smihī syai`un fil-arḍi wa lā fis-samā`
wa huwas-samī'ul-'alīm )
Artinya: “Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan
langit tidak akan berbahaya, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

10- Membaca Zikir [ Cukup Satu Kali dan Boleh 3 Kali ]:


ِ ‫أَعوذُ بِ َكلِم‬
ِ ‫ات هللاِ التها هم‬
‫ات ِم ْن َشِِر َما َخلَ َق‬ َ ُْ
( A'ūżu bi kalimātillāhi at-tāmmāti min syarri mā khalaq )
Artinya:"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari
kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya."

11- Membaca Doa [ Satu Kali ]:

‫ك الْ َع ْف َو َوالْ َعافِيَةَ ِِف ِديِْ ِْن‬


َ ُ‫َسأَل‬
ْ ‫ِن أ‬ ِِ ‫ِ ِ ه‬
ِْ ‫ اَلل ُه هم إ‬،‫الدنْـيَا َواْآلخَرة‬ُّ ‫ك الْ َع ْف َو َوالْ َعافِيَةَ ِِف‬َ ُ‫َسأَل‬ْ ‫ِن أ‬ ِِ ‫ه‬
ِْ ‫اَلل ُه هم إ‬
‫ َوِم ْن‬،‫ي‬ ِ َْ‫اح َفظِِْن ِم ْن ب‬ ‫ َو ِآم ْن َرْو َع ِ ه‬,‫اس ُُْت َع ْوَراِِت‬ ِ
‫ْي يَ َد ه‬ ْ ْ ‫ اَلل ُه هم‬,‫اِت‬ ْ ْ ْ ‫ اَلله ُه هم‬.‫ال‬
ْ ِ ‫اي َوأ َْهل ْي َوَم‬ َ َ‫َوُدنْـي‬
.‫ك أَ ْن أُ ْغتَ َال ِم ْن ََْت ِ ْت‬ ِ ِ ِ
َ ِ‫ َوأَعُ ْوذُ بِ َعظَ َمت‬،‫ َوِم ْن فَـ ْوق ْي‬،‫ال‬ ِ
ْ ِ َ‫ َو َع ْن ََيْي ِ ِْن َو َع ْن ِش‬،‫َخ ْلف ْي‬
( Allāhumma innī as-alukal-'afwa wal-'āfiyah fid-dunyā wal-
ākhirah. Allāhumma innī as-alukal-'afwa wal-'āfiyah fī dīnī wa dunyāya
wa ahlī wa mālī. Allāhumma-stur 'aurātī, wa āmin rau'ātī. Allāhumma-
ḥfaẓnī min baini yadayya, wa min khalfī, wa 'an yamīnī, wa 'an syimālī,
wa min fauqī, wa a'ūżu bi'aẓamatika an ugtāla min taḥtī )
Artinya: “Wahai Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan
keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan
dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah
auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari
rasa takut. Wahai Allah! Peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan
atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari
bawahku (oleh ulat atau bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).”

12- Membaca Doa [ Tiga Kali ]:

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ‫ الَ إِلَـهَ إِاله أَن‬،‫ص ِر ْي‬
‫ت‬ َ َ‫ اَلله ُه هم َعاف ِ ِْن ِ ِْف ب‬،‫ اَلله ُه هم َعاف ِ ِْن ِ ِْف ْسَْع ْي‬،‫ِن‬ ‫ه‬
ْ ‫اَلل ُه هم َعاف ِ ِْن ِْف بَ َد‬
( Allāhumma 'āfinī fī badanī. Allāhumma 'āfinī fī sam'ī.
Allāhumma 'āfinī fī baṣarī. Lā ilāha illā anta )
Artinya: "Wahai Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku
inginkan). Wahai Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau
sesuatu yang tidak aku inginkan). Wahai Allah, selamatkan penglihatanku, tiada
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau."

13- Membaca Zikir [ Satu Kali ]:

‫يت ِِب هَّللِ َراِب َوِِبُ َح هم ٍد َر ُس ًوال َوِِبِْْل ْس ََلِم ِدينًا‬ ِ


ُ ‫َرض‬
( Raḍītu billāhi rabban, wa bi muḥammadin rasūlan, wa bil-islāmi
dīnan )
Artinya: "Saya rida Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta
Islam sebagai agama."

14- Membaca Ta'awwudz Berikut [ Satu Kali ]:

ِ ٍ
َ‫ب ُك ِِل َش ْيء َوَملي َكهُ أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَه‬ ‫هه َادةِ َر ه‬ ِ ‫ض َع ِاَلَ الْغَْي‬
َ ‫ب َوالش‬
ِ ‫اطر ال هسمو‬
ِ ‫ات َو ْاأل َْر‬ ِ ‫ه‬
َ َ َ َ‫الل ُه هم ف‬
‫ف َعلَى نَـ ْف ِس ْي ُس ْوءًا أ َْو‬ َ ‫ان َو ِش ْركِ ِه َوأَ ْن أَقْ َُِت‬
1 ِ َ‫ك ِمن َش ِر نَـ ْف ِسي و َش ِر الشهيط‬
ْ ِ َ ِ ْ َ ‫ت أَعُوذُ ب‬
ِ َ ْ‫إِهال أَن‬
‫َجهرهُ إِ ََل ُم ْسلٍِم‬
ُ‫أ‬
( Allāhumma fāṭiris-samāwāti wal-arḍi, 'ālimil-gaibi wasy-syahādah,
rabba kulli syai`in wa malīkahu. Asyhadu an lā ilāha illā anta. A'ūżu bika
min syarri nafsī, wa syarrisy-syaiṭāni wa syirkihī2, wa an aqtarifa 'alā
nafsī sū`an aw ajurrahū ilā muslim )
Artinya: "Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, yang Maha Mengetahui yang
gaib dan yang nyata. Tuhan Pengatur segala sesuatu dan Rajanya. Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku berlindung
kepada-Mu dari keburukan diriku, kejahatan setan dan sekutunya, serta dari
perbuatanku yang akan menimpakan keburukan pada diriku, atau dari perbuatanku
yang akan menimpakan keburukan pada muslim lain."

15- Membaca Doa Berikut [ Satu Kali ]:

ٍ ْ ‫َصلِ ْح ِل َشأِِْن ُكلههُ والَ تَ ِك ْل ِِن إِ ََل نَـ ْف ِسي طَرفَةَ َع‬
.‫ْي‬ ُ ‫َستَغِْي‬ َ ِ‫ََي َح ُّي ََي قَـيُّـ ْوُم بَِر ْْحَت‬
ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ‫ أ‬،‫ث‬ ْ‫كأ‬
( Yā Ḥayyu ya Qayyūmu, bi raḥmatika astagīṡ. Aṣliḥ lī sya`nī
kullahū, wa lā takilnī ilā nafsī ṭarfata 'ain )
Artinya: "Wahai Tuhan Yang Mahahidup, wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri
(tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah
segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa
mendapat pertolongan dari-Mu).”

16- Membaca Zikir ( Tujuh Kali ):

. ‫ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظْي ِم‬


ُّ ‫ت َوُه َو َر‬ ِ
ُ ‫ِب هللاُ الَ إِلَـهَ إِاله ُه َو َعلَْيه تَـ َوهك ْل‬
ِ
َ ‫َح ْس‬

1
. Kata " ‫ " َو ِش ْركِ ِه‬ini boleh dibaca dengan lafal " ‫" َو َشَركِ ِه‬.
2 . Kata "Wa Syirkihi" ini boleh dibaca dengan lafal "Wa Syarakihi"
(Ḥasbiyallāhu lā ilāha illā huwa, 'alaihi tawakkaltu wa huwa
rabbul-'arsyil-'aẓīm )
Artinya: “Allahlah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada Tuhan (yang
berhak disembah) kecuali Dia, kepada-Nya aku bertawakal. Dialah Tuhan yang
menguasai Arasy yang agung.”

17- Membaca Zikir [ Satu Kali ]:

ِ ٍ ‫اَللهه هم ما أَصبح ِّب ِمن نِعم ٍة أَو ِِب‬


‫اْلَ ْم ُد‬
ْ ‫ك‬ َ َ‫ فَـل‬،‫ك‬ َ ْ‫ك َو ْح َد َك الَ َش ِري‬
َ َ‫ك ل‬ َ ‫َحد ِم ْن َخ ْلق‬
َ ‫ك فَ ِمْن‬ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ ُ
.‫الشك ُْر‬
ُّ ‫ك‬َ َ‫َول‬
( Allāhumma mā aṣbaḥa bī min ni'matin aw bi aḥadin min khalqik,
fa minka waḥdaka, lā syarīka lak, fa lakal-ḥamdu wa lakasy-syukru )
Artinya: “Wahai Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di
antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu. Mahaesa Engkau, tiada sekutu bagi-
Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-
Mu).”

18-Membaca Istigfar [ 100 Kali ]:


ِ
ِ ‫أَ ْستَـ ْغف ُر‬
‫اَّلل‬
( Astagfirullāh )
Artinya: "Saya memohon ampun kepada Allah."

19-Membaca Tasbih Berikut [ Tiga Kali ]:

‫وم َدا َد َكلِ َماتِِه‬


ِ ‫سبحا َن هللا ِوِبم ِدهِ ع َدد خ ْل ِق ِه وِر ِضا نَـ ْف ِس ِه وِزنَةَ عرِش ِه‬
َْ َ َ َ َْ َ ُْ
( Subḥaanallāhi wa biḥamdihī 'adada khalqihī, wa riḍā nafsihī, wa
zinata 'arsyihī, wa midāda kalimātih )
Artinya:"Mahasuci Allah dan segala pujian untuk-Nya, sebanyak ciptaan-Nya,
sebanyak keridaan zat-Nya, sebanyak kemegahan perhiasan Arasy-Nya, dan
sebanyak tinta kalimat-kalimat-Nya."

20- Membaca Zikir Berikut [ Satu Kali ]:


‫صلهى هللاُ َعلَْي ِه‬ ٍ ِ ِ َ‫َصبَ ْحنَا َعلَى فِطَْرةِ اْ ِْل ْسَلَِم َو َعلَى َكلِ َم ِة اْ ِْل ْخَل‬
َ ‫ َو َعلَى ديْ ِن نَبِيِِنَا ُُمَ همد‬،‫ص‬ ْ‫أ‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
َ ْ ‫ َحنْيـ ًفا ُم ْسل ًما َوَما َكا َن م َن الْ ُم ْش ِرك‬،‫ َو َعلَى ملهة أَبِْيـنَا إِبْـَراهْي َم‬،‫َو َسله َم‬
.‫ْي‬
( Aṣbaḥnā 'alā fiṭratil-islām, wa 'alā kalimatil-ikhlāṣ, wa 'alā dīni
nabiyyinā muḥammadin -ṣallallāhu 'alaihi wasallam-, wa 'alā millati
nabiyyinā ibrāhīm, ḥanīfan musliman, wa mā kāna minal-musyrikīn )
Artinya: “Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama
Nabi kita Muhammad, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang
lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.”
Wirid Zikir Petang

1- Membaca Surah Al-Ikhlash [ Tiga Kali ]:

)4( ‫َح ٌد‬ ِ


َ ‫) َوََلْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُف ًوا أ‬3( ‫) ََلْ يَل ْد َوََلْ يُولَ ْد‬2( ‫ص َم ُد‬
‫اَّللُ ال ه‬
‫) ه‬1( ‫َح ٌد‬
َ ‫اَّللُ أ‬
‫قُ ْل ُه َو ه‬
( Qul huwallāhu aḥad. Allāhuṣ-Ṣamad. Lam yalid wa lam yūlad.
Wa lam yakul-lahū kufuwan aḥad )
Artinya: "Katakanlah: Dialah Allah, Yang Mahaesa. Allah adalah Ilah yang
bergantung kepada- Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula
diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."

2- Membaca Surah Al-Falaq [ Tiga Kali ]:

‫) َوِم ْن َشِِر‬3( ‫ب‬ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِِ ‫قُل أَعُوذُ بِر‬


َ َ‫) َوم ْن َشِِر َغاسق إ َذا َوق‬2( ‫) م ْن َشِِر َما َخلَ َق‬1( ‫ب الْ َفلَق‬ َ ْ
)5( ‫اس ٍد إِ َذا َح َس َد‬
ِ ‫) وِمن َش ِر ح‬4( ‫ت ِِف الْع َق ِد‬
َ ِ ْ َ ُ
ِ ‫النهـفها ََث‬

( Qul a'ūżu bi rabbil-falaq. Min syarri mā khalaq. Wa min syarri


gāsiqin iżā waqab. Wa min syarrin-naffāṡāti fil-'uqad. Wa min syarri
ḥāsidin iżā ḥasad )
Artinya: "Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh.
Dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-
buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki."

3- Membaca Surah An-Naas [ Tiga Kali ]:

‫) ِم ْن َشِِر‬3( ‫هاس‬
ِ ‫) إِلَِه الن‬2( ‫هاس‬ ِ ِ‫) مل‬1( ‫هاس‬
ِ ‫اْلَن‬
)4( ‫هاس‬ ْ ‫اس‬ِ ‫الْ َو ْس َو‬ ِ ‫ك الن‬ َ ِِ ‫قُ ْل أَعُوذُ بَِر‬
ِ ‫ب الن‬
ِ ‫اْلِن ِهة َوالن‬
ْ ‫) ِم َن‬5( ‫هاس‬
ِ ‫ص ُدوِر الن‬ ِ‫ه‬
)6( ‫هاس‬ ُ ‫س ِِف‬
ُ ‫الذي يـُ َو ْس ِو‬
( Qul a'ūżu bi rabbin-nās. Malikin-nās. Ilāhin-nās. Min syarril-
waswāsil-khannās. Allażī yuwaswisu fī shudūrin-nās. Minal-jinnati wan-
nās )

Artinya: "Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia.


Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) seitan yang biasa bersembunyi. Yang
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari kalangan jin dan manusia."
4- Membaca "Sayid Istigfar" [ Satu Kali ]:

ِ ِ
،‫ت‬ ُ ‫استَطَ ْع‬ ْ ‫ َو َأَن َعلَى َع ْهد َك َوَو ْعد َك َما‬،‫ت َخلَ ْقتَِِن َوأ َََن َعْب ُد َك‬ َ ْ‫ت َرِِّب الَ إلهَ إاله أن‬ َ ْ‫الله ُه هم أَن‬
‫ فَإنههُ الَ يَـ ْغ ِف ُر‬،‫ فَا ْغ ِف ْر ِل‬، ‫ وأبُوءُ بِ َذنِِْب‬، ‫ك َعلَ هي‬
َ ِ‫ك بِنِ ْع َمت‬
َ َ‫ أبُوءُ ل‬،‫ت‬ ِ َ ِ‫أعوذُ ب‬
َ ‫ك م ْن َشِِر َما‬
ُ ‫صنَـ ْع‬ ُ
‫ت‬َ ْ‫وب إاله أن‬
َ ُ‫الذن‬ ُّ

( Allāhumma anta rabbī lāilāha illā anta, khalaqtanī wa anā


'abduka, wa anā 'alā 'ahdika wa wa'dika ma-staṭa'tu. A'ūżu bika min syarri
mā ṣana'tu. Abū`u laka bi ni'matika 'alayya, wa abū`u bi żanbī, fa-gfir lī,
fa innahū lā yagfiruż-żunūba illā anta )

Artinya: ”Wahai Allah sesungguhnya Engkau adalah Rabb-ku, Tiada Ilah


kecuali Engkau, Engkau telah menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, aku
akan berusaha memenuhi janji-janjiku kepada-Mu sekuat tenagaku, aku berlindung
kepada-Mu dari perbuatan jelekku, aku mengakui akan nikmat-Mu yang Engkau
berikan kepadaku dan aku mengakui juga atas dosa yang pernah aku perbuat, maka
ampunilah diriku, sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali
Engkau wahai Allah."

5- Membaca Tahlil [ 10 Kali Saja ]:

‫اْلَ ْم ُد َوُه َو َعلَى ُك ِِل َش ْي ٍء قَ ِديْـ ُر‬


ْ ُ‫ك َولَه‬ َ ْ‫الَ إِلَـهَ إِاله هللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري‬
ُ ‫ لَهُ الْ ُم ْل‬،ُ‫ك لَه‬
( Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, lahul-mulku wa lahul-
ḥamdu, wa huwa 'alā kulli syai`in qadīr )
Artinya: "Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Mahaesa, tiada
sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan pujian hanyalah milik-Nya, dan Dia Mahakuasa atas
segala sesuatu."

6- Membaca Tasbih Berikut [ 100 Kali ]:


ِ‫اَّللِ وِِبم ِده‬
ْ َ َ ‫ُسْب َحا َن ه‬
( Subḥānallāhi wa biḥamdih )
Artinya:"Mahasuci Allah dengan memuji-Nya."

7-Membaca Zikir [ Satu Kali ]:


ِ ِ ْ ‫ و‬،‫َّلل‬ ِ ِ ‫أَمسيـنَا وأَمسى الْم ْل‬
ُ‫ك َولَه‬ ُ ‫ لَهُ الْ ُم ْل‬،ُ‫ك لَه‬ َ ْ‫ الَ إِلَـهَ إِاله هللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري‬،‫اْلَ ْم ُد هَّلل‬ َ ‫ك ه‬ ُ ُ َ ْ َ َْ ْ
ُ‫ َوأَعُ ْوذ‬،‫ك َخ ْ َْي َما ِ ِْف َه َذهِ اللهْيـلَ ِة َو َخ ْ َْي َما بَـ ْع َدها‬ ِ ٍ
َ ُ‫َسأَل‬ ْ‫بأ‬ ِِ ‫ َر‬.‫اْلَ ْم ُد َوُه َو َعلَى ُك ِِل َش ْيء قَديْـ ُر‬
ْ
ِ ِ ِ َ ِ‫ب أَعوذُ ب‬ ِ ِ ِ َ ِ‫ب‬
ِِ ‫ َر‬،‫ك م َن الْ َك َس ِل َو ُس ْوء الْك ََِب‬ ِ
‫ب‬ ْ ُ ِ ‫ َر‬،‫ك م ْن َشِِر َما ِ ِْف َه َذه اللهْيـلَة َو َشِِر َما بَـ ْع َدها‬
‫اب ِِف الْ َق َِْب‬ ٍ ‫ك ِمن َع َذ‬
ٍ ‫اب ِِف النها ِر و َع َذ‬ ِ
َ ْ َ ‫أَعُ ْوذُ ب‬
( Amsainā wa amsal-mulku lillāh, walḥamdulillāh, Lā ilāha
illallāhu waḥdahū lā syarīka lah, lahul-mulku wa lahul-ḥamdu, wa huwa
'alā kulli syai`in qadīr. Rabbi as`aluka khaira mā fī hāżihil-lailah wa
khaira mā ba'dahā, wa a'ūżu bika min syarri mā fī hāżihil-lailah wa syarri
mā ba'dahā. Rabbi a'ūżu bika minal-kasali, wa sū`il-kibari. Rabbi a'ūżu
bika min 'ażābin fin-nāri wa 'ażābin fil-qabri )
Artinya: “Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah,
segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang
Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dialah
Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhan, aku mohon kepada-Mu kebaikan
di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan
malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari
kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Tuhan, Aku berlindung kepada-Mu dari
siksaan di neraka dan kubur."

8- Membaca Zikir [ Satu Kali ]:

ِ ‫ك امل‬
‫ص ْْي‬ َ ‫ت َوإِلَْي‬ َ ِ‫ َوب‬،‫ك ََْنيَا‬
‫ك ََنُْو‬ َ ِ‫ َوب‬،َ‫َصبَ ْحنَا‬ َ ِ‫اَلله ُه هم ب‬
‫ َوبِك أ‬،‫ك أ َْم َسْيـنَا‬
َ ُ ْ
( Allāhumma bika amsainā, wa bika aṣbaḥnā, wa bika naḥyā, wa
bika namūt, wa ilaikal-maṣīr )
Artinya: “Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki
waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi.
Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami
mati. Dan hanya kepada-Mu (semua makhluk) dikembalikan.”

9- Membaca Zikir [ Satu Kali ]:

‫ض َوالَ ِِف ال هس َم ِاء َوُه َو ال هس ِمْي ُع الْ َعلِْي ُم‬


ِ ‫اْس ِه َشيءٌ ِِف اْأل َْر‬
ِ ِ
ُ َ‫بِ ْس ِم هللا الَ ي‬
ْ ْ ‫ضُّر َم َع‬
( Bismillāhi lā yaḍurru ma'a-smihī syai`un fil-arḍi wa lā fis-samā`
wa huwas-samī'ul-'alīm )
Artinya: “Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan
langit tidak akan berbahaya, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

10- Membaca Zikir [ Cukup Satu Kali dan Boleh 3 Kali ]:


ِ ‫أَعوذُ بِ َكلِم‬
ِ ‫ات هللاِ التها هم‬
‫ات ِم ْن َشِِر َما َخلَ َق‬ َ ُْ
( A'ūżu bi kalimātillāhi at-tāmmāti min syarri mā khalaq )
Artinya:"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari
kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya."

11- Membaca Doa [ Satu Kali ]:

‫ك الْ َع ْف َو َوالْ َعافِيَةَ ِِف ِديِْ ِْن‬


َ ُ‫َسأَل‬
ْ ‫ِن أ‬ ِِ ‫ِ ِ ه‬
ِْ ‫ اَلل ُه هم إ‬،‫الدنْـيَا َواْآلخَرة‬ُّ ‫ك الْ َع ْف َو َوالْ َعافِيَةَ ِِف‬َ ُ‫َسأَل‬ْ ‫ِن أ‬ ِِ ‫ه‬
ِْ ‫اَلل ُه هم إ‬
‫ َوِم ْن‬،‫ي‬ ِ َْ‫اح َفظِِْن ِم ْن ب‬ ‫ َو ِآم ْن َرْو َع ِ ه‬,‫اس ُُْت َع ْوَراِِت‬ ِ
‫ْي يَ َد ه‬ ْ ْ ‫ اَلل ُه هم‬,‫اِت‬ ْ ْ ْ ‫ اَلله ُه هم‬.‫ال‬
ْ ِ ‫اي َوأ َْهل ْي َوَم‬ َ َ‫َوُدنْـي‬
.‫ك أَ ْن أُ ْغتَ َال ِم ْن ََْت ِ ْت‬ ِ ِ ِ
َ ِ‫ َوأَعُ ْوذُ بِ َعظَ َمت‬،‫ َوِم ْن فَـ ْوق ْي‬،‫ال‬ ِ
ْ ِ َ‫ َو َع ْن ََيْي ِ ِْن َو َع ْن ِش‬،‫َخ ْلف ْي‬
( Allāhumma innī as-alukal-'afwa wal-'āfiyah fid-dunyā wal-
ākhirah. Allāhumma innī as-alukal-'afwa wal-'āfiyah fī dīnī wa dunyāya
wa ahlī wa mālī. Allāhumma-stur 'aurātī, wa āmin rau'ātī. Allāhumma-
ḥfaẓnī min baini yadayya, wa min khalfī, wa 'an yamīnī, wa 'an syimālī,
wa min fauqī, wa a'ūżu bi'aẓamatika an ugtāla min taḥtī )
Artinya: “Wahai Allah! Sesungguhnya aku memohon kebajikan dan
keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan
dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah
auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari
rasa takut. Wahai Allah! Peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan
atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari
bawahku (oleh ulat atau bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).”

12- Membaca Doa [ Tiga Kali ]:

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ‫ الَ إِلَـهَ إِاله أَن‬،‫ص ِر ْي‬
‫ت‬ َ َ‫ اَلله ُه هم َعاف ِ ِْن ِ ِْف ب‬،‫ اَلله ُه هم َعاف ِ ِْن ِ ِْف ْسَْع ْي‬،‫ِن‬ ‫ه‬
ْ ‫اَلل ُه هم َعاف ِ ِْن ِْف بَ َد‬
( Allāhumma 'āfinī fī badanī. Allāhumma 'āfinī fī sam'ī.
Allāhumma 'āfinī fī baṣarī. Lā ilāha illā anta )
Artinya: "Wahai Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku
inginkan). Wahai Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau
sesuatu yang tidak aku inginkan). Wahai Allah, selamatkan penglihatanku, tiada
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau."

13- Membaca Zikir [ Satu Kali ]:

‫يت ِِب هَّللِ َراِب َوِِبُ َح هم ٍد َر ُس ًوال َوِِبِْْل ْس ََلِم ِدينًا‬ ِ


ُ ‫َرض‬
( Raḍītu billāhi rabban, wa bi muḥammadin rasūlan, wa bil-islāmi
dīnan )
Artinya: "Saya rida Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, serta
Islam sebagai agama."

14- Membaca Ta'awwudz Berikut [ Satu Kali ]:

ِ ٍ
َ‫ب ُك ِِل َش ْيء َوَملي َكهُ أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَه‬ ‫هه َادةِ َر ه‬ ِ ‫ض َع ِاَلَ الْغَْي‬
َ ‫ب َوالش‬
ِ ‫اطر ال هسمو‬
ِ ‫ات َو ْاأل َْر‬ ِ ‫ه‬
َ َ َ َ‫الل ُه هم ف‬
‫ف َعلَى نَـ ْف ِس ْي ُس ْوءًا أ َْو‬ َ ‫ان َو ِش ْركِ ِه َوأَ ْن أَقْ َُِت‬
3 ِ َ‫ك ِمن َش ِر نَـ ْف ِسي و َش ِر الشهيط‬
ْ ِ َ ِ ْ َ ‫ت أَعُوذُ ب‬
ِ َ ْ‫إِهال أَن‬
‫َجهرهُ إِ ََل ُم ْسلٍِم‬
ُ‫أ‬
( Allāhumma fāṭiris-samāwāti wal-arḍi, 'ālimil-gaibi wasy-syahādah,
rabba kulli syai`in wa malīkahu. Asyhadu an lā ilāha illā anta. A'ūżu bika
min syarri nafsī, wa syarrisy-syaiṭāni wa syirkihī4, wa an aqtarifa 'alā
nafsī sū`an aw ajurrahū ilā muslim )
Artinya: "Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, yang Maha Mengetahui yang
gaib dan yang nyata. Tuhan Pengatur segala sesuatu dan Rajanya. Aku bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, aku berlindung
kepada-Mu dari keburukan diriku, kejahatan setan dan sekutunya, serta dari
perbuatanku yang akan menimpakan keburukan pada diriku, atau dari perbuatanku
yang akan menimpakan keburukan pada muslim lain."

15- Membaca Doa Berikut [ Satu Kali ]:

ٍ ْ ‫َصلِ ْح ِل َشأِِْن ُكلههُ والَ تَ ِك ْل ِِن إِ ََل نَـ ْف ِسي طَرفَةَ َع‬
.‫ْي‬ ُ ‫َستَغِْي‬ َ ِ‫ََي َح ُّي ََي قَـيُّـ ْوُم بَِر ْْحَت‬
ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ‫ أ‬،‫ث‬ ْ‫كأ‬
( Yā Ḥayyu ya Qayyūmu, bi raḥmatika astagīṡ. Aṣliḥ lī sya`nī
kullahū, wa lā takilnī ilā nafsī ṭarfata 'ain )
Artinya: "Wahai Tuhan Yang Mahahidup, wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri
(tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah
segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa
mendapat pertolongan dari-Mu).”

16- Membaca Zikir [ Tujuh Kali ]:

. ‫ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظْي ِم‬


ُّ ‫ت َوُه َو َر‬ ِ
ُ ‫ِب هللاُ الَ إِلَـهَ إِاله ُه َو َعلَْيه تَـ َوهك ْل‬
ِ
َ ‫َح ْس‬
(Ḥasbiyallāhu lā ilāha illā huwa, 'alaihi tawakkaltu wa huwa
rabbul-'arsyil-'aẓīm )

3
. Kata " ‫ " َو ِش ْركِ ِه‬ini boleh dibaca dengan lafal " ‫" َو َشَركِ ِه‬.
4 . Kata "Wa Syirkihi" ini boleh dibaca dengan lafal "Wa Syarakihi"
Artinya: “Allahlah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada Tuhan (yang
berhak disembah) kecuali Dia, kepada-Nya aku bertawakal. Dialah Tuhan yang
menguasai Arasy yang agung.”

17- Membaca Zikir [ Satu Kali ]:

ِ ٍ ‫اَللهه هم ما ما أَمسى ِّب ِمن نِعم ٍة أَو ِِب‬


‫ك‬
َ َ‫ فَـل‬،‫ك‬
َ َ‫ك ل‬ َ ‫َحد ِم ْن َخ ْلق‬
َ ‫ك فَ ِمْن‬
َ ْ‫ك َو ْح َد َك الَ َش ِري‬ َ ْ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ُ
.‫الشك ُْر‬
ُّ ‫ك‬َ َ‫اْلَ ْم ُد َول‬
ْ
( Allāhumma mā amsā bī min ni'matin aw bi aḥadin min khalqik, fa
minka waḥdaka, lā syarīka lak, fa lakal-ḥamdu wa lakasy-syukru )
Artinya: “Wahai Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di
antara makhluk-Mu di sore ini adalah dari-Mu. Mahaesa Engkau, tiada sekutu bagi-
Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-
Mu).”

Catatan:

Apabila zikir petang ini dibaca setelah terbenamnya matahari, maka disunnahkan
untuk membaca juga dua ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah [ Satu Kali ]:

ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ‫آمن الهرس‬
َ َْ‫ول ِبَا أُنْ ِزَل إِلَْيه م ْن َربِِه َوالْ ُم ْؤمنُو َن ُكلٌّ َآم َن ِِب هَّلل َوَم ََلئ َكته َوُكتُبِه َوُر ُسله َال نـُ َفِِر ُق ب‬
‫ْي‬ ُ ََ
ِ ِ َ ‫ك ربـهنَا وإِلَي‬ ِ ِِ ٍِ ‫أ‬
‫اَّللُ نَـ ْف ًسا‬
‫ف ه‬ ُ ِ‫) َال يُ َكل‬285( ُ‫ك الْ َمصْي‬ ْ َ َ َ َ‫َحد م ْن ُر ُسله َوقَالُوا َْس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْفَران‬ َ
ِ ِ
ْ ‫ت َربـهنَا َال تُـ َؤاخ ْذ ََن إِ ْن نَسينَا أ َْو أ‬
‫َخطَأْ ََن َربـهنَا َوَال‬ ْ َ‫ت َو َعلَْيـ َها َما ا ْكتَ َسب‬ ْ َ‫إِهال ُو ْس َع َها ََلَا َما َك َسب‬
ِ ِ ِ ِ ‫ََت ِمل علَيـنا إِصرا َكما َْح ْلته علَى اله ِذ‬
‫ف َعنها‬ ُ ‫ين م ْن قَـْبلنَا َربـهنَا َوَال َُتَ ِم ْلنَا َما َال طَاقَةَ لَنَا بِه َو ْاع‬َ َ َُ َ َ ًْ َْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ
)286( ‫ين‬ َ ‫ص ْرََن َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر‬
ُ ْ‫ت َم ْوَال ََن فَان‬َ ْ‫َوا ْغف ْر لَنَا َو ْارْحَْنَا أَن‬
( Āmanar-rasūlu bi mā unzila ilaihi min rabbihī wal-mu`minūn,
kullun āmana billāhi wa malā`ikatihī wa kutubihī wa rusulihī, lā nufarriqu
baina aḥadin min rusulihī, wa qālū sami'nā wa aṭa'nā gufrānaka rabbanā
wa ilaikal-maṣīr. Laa yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā, lahā mā kasabat
wa 'alaihā ma-ktasabat, rabbanā lā tu`ākhiżnā in nasīnā aw akhṭa`nā,
rabbanā wa lā taḥmil 'alainā iṣran kamā ḥamaltahū 'alal-lażīna min
qablinā, rabbanā wa lā tuḥammilnā mā lā ṭāqata lanā bih, wa-'fu 'annā wa-
gfir lanā wa-rḥamnā, anta maulānā fa-nṣurnā 'alal-qaumil-kāfirīn )

Artinya: "Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya


dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada
Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka
mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang
lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat".
(Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat
kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Wahai
Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai
Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan
kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami
memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah
Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Anda mungkin juga menyukai