Anda di halaman 1dari 4

NILAI DALAM PENDIDIKAN MORAL DAN DEFINISI NILAI

BIL NILAI MORAL DEFINISI NILAI


Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam
dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan
KEPERCAYAAN KEPADA
1. pegangan agama masing-masing selaras dengan
TUHAN
prinsip Rukun Negara.

Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri


dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan
2. BAIK HATI
moral secara tulus ikhlas.

Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas


3. BERTANGGUNGJAWAB serta kewajipan dengan sempurna.

Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan


pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa,
4. BERTERIMA KASIH
sumbangan atau pemberian.

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam


5. HEMAH TINGGI pergaulan seharian

Menghargai dan memuliakan seseorang dengan


HORMAT memberi layanan yang bersopan serta menghormati
6.
peraturan institusi sosial

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta


KASIH SAYANG berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas
7.

Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah


8. KEADILAN

Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin


9. KEBERANIAN dan tabah

Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam


10. KEJUJURAN setiap perlakuan

Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan


11. KERAJINAN bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara

Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan


12. KERJASAMA bersama

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat


KESEDERHANAAN pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan
13.
kepentingan diri dan orang lain.

Kesanggupan bertolak ansur sabar dan mengawal diri


14. TOLERANSI demi kesejahteraan hidup.
NILAI DALAM PENDIDIKAN MORAL DAN DEFINISI NILAI
BIL NILAI MORAL DEFINISI NILAI
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam
dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan
KEPERCAYAAN KEPADA
1. pegangan agama masing-masing selaras dengan
TUHAN
prinsip Rukun Negara.

Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri


dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan
2. BAIK HATI
moral secara tulus ikhlas.

Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas


3. BERTANGGUNGJAWAB serta kewajipan dengan sempurna.

Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan


pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa,
4. BERTERIMA KASIH
sumbangan atau pemberian.

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam


5. HEMAH TINGGI pergaulan seharian

Menghargai dan memuliakan seseorang dengan


HORMAT memberi layanan yang bersopan serta menghormati
6.
peraturan institusi sosial

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta


KASIH SAYANG berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas
7.

Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah


8. KEADILAN

Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin


9. KEBERANIAN dan tabah

Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam


10. KEJUJURAN setiap perlakuan

Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan


11. KERAJINAN bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara

Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan


12. KERJASAMA bersama

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat


KESEDERHANAAN pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan
13.
kepentingan diri dan orang lain.

Kesanggupan bertolak ansur sabar dan mengawal diri


14. TOLERANSI demi kesejahteraan hidup.
BIL NILAI MORAL DEFINISI NILAI
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai
pencipta alam dan mematuhi segala
KEPERCAYAAN suruhan-Nya berlandaskan pegangan
1.
KEPADA TUHAN agama masing-masing selaras
dengan prinsip Rukun Negara.

Kepekaan terhadap perasaan dan


kebajikan diri sendiri dan orang lain
2. BAIK HATI dengan memberi bantuan dan
sokongan moral secara tulus ikhlas.

Kesanggupan untuk memikul dan


3. BERTANGGUNGJAWAB melaksanakan tugas serta kewajipan
dengan sempurna.
Perasaan dan perlakuan untuk
menunjukkan pengiktirafan dan
4. BERTERIMA KASIH penghargaan terhadap sesuatu jasa,
sumbangan atau pemberian.

Beradab sopan dan berbudi pekerti


5. HEMAH TINGGI mulia dalam pergaulan seharian

Menghargai dan memuliakan


seseorang dengan memberi layanan
HORMAT
6. yang bersopan serta menghormati
peraturan institusi sosial

Kepekaan dan perasaan cinta yang


KASIH SAYANG mendalam serta berkekalan yang lahir
7.
daripada hati yang ikhlas

Tindakan dan keputusan yang tidak


8. KEADILAN berat sebelah

Kesanggupan untuk menghadapi


cabaran dengan yakin
9. KEBERANIAN
dan tabah
Bercakap benar, bersikap amanah dan
10. KEJUJURAN ikhlas dalam setiap perlakuan

Usaha yang berterusan, bersungguh-


sungguh dan bersemangat dalam
11. KERAJINAN
melakukan sesuatu perkara

Kesediaan melakukan sesuatu untuk


12. KERJASAMA kepentingan bersama

Bersikap tidak keterlaluan dalam


membuat pertimbangan dan tindakan
13. KESEDERHANAAN tanpa mengabaikan
kepentingan diri dan orang lain.

Kesanggupan bertolak ansur sabar dan


mengawal diri demi kesejahteraan
14. TOLERANSI
hidup.