Anda di halaman 1dari 3

SOAL TPS MANDIRI UTBK

3
PENGETAHUAN KUANTITATIF
6. Jika x bilangan genap dan y bilangan ganjil, maka
SELAMAT
beberapa pernyataan berikut pasti BELAJAR
bilangan genap
adalah …
1. Nilai pada persamaan adalah … (I)
(II)
(A) (D) (III)
(IV)
(B)
(A) I
(B) I dan II
(C) (E) (C) II dan III
(D) I, II dan IV
2. Jika selisih kuadrat 2 buah bilangan sama (E) II, III dan IV
dengan enam kali selisih keduanya, sedangkan
jumlah kuadratnya sama dengan empat kali dari
hasil kali keduanya, maka salah satu bilangan
tersebut adalah … 7. Bentuk dapat dituliskan tanpa
(A) 7 eksponen negatif menjadi ...
(B) 6
(C) 5
(D) 4 (A) (D)
(E) 3
(B)
3. Hasil dari dapat dituliskan
dalam bentuk dengan ,
maka nilai (C) (E)
(A) 9
(B) 10
(C) 11
(D) 12
(E) 14 8. Bentuk
(A)
4. Diketahui 3 buah bilangan, rata-rata masing-
masing dua buah bilangan adala dan ,
(B)
dengan maka bilangan terkecil adalah …
(A)
(C)
(B)
(C)
(D)
(D)
(E)
(E)
5. Operasi ♠ didefenisikan a♠b = a + b – ab, nilai x
9. Misalkan dan menyatakan bilangan real
dalam persamaan 3♠(x♠2) = 2 adalah …
yang memenuhi persamaan ,
berapakah nilai ?
(A) (D)
1.

(B)
2.
(A) Pernyataan (1) saja cukup untuk menjawab
(C) (E) pertanyaan, tetapi pernyataan (2) saja tidak
cukup
(B) Pernyataan (2) saja cukup untuk menjawab
pertanyaan, tetapi pernyataan (1) saja tidak
cukup

PROSUS INTEN
(C) Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk 14. Jika 45% dari x adalah 300 dan dari x,
menjawab pertanyaan, tetapi satu maka nilai adalah …
pernyataan saja tidak cukup (A) 475
(D) Pernyataan (1) saja cukup untuk menjawab (B) 500
pertanyaan dan pernyataan (2) saja cukup (C) 525
(E) Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak (D) 550
cukup untuk menjawab pertanyaan (E) 575

10. Tersedia enam kursi yang disusun melingkar 15. Pompa A dan pompa B bersama-sama mengisi
dengan setiap kursi ditempati paling banyak tangki selama 4 jam supaya penuh, pompa A dan
satu orang. C bersama-sama mengisi tangki selama 12 jam
Manakah hubungan yang benar antara kuantitas sehingga penuh, pompa B dan membutuhkan
A dan B berikut berdasarkan informasi yang waktu 6 jam. Jika pompa A, pompa B dan pompa
diberikan? C mengisi tangki bersamaan maka waktu yang
A B dibutuhkan supaya penuh?
Banyak susunan enam orang duduk (A) 20 menti
pada kursi jika si x dan si y harus 32 (B) 30 menit
duduk berdampingan. (C) 40 menit
(D) 45 menit
(E) 60 menit
(A) A>B
(B) A<B 16. Agung mempunyai satu bundel tiket piala dunia
(C) A=B untuk dijual. Pada hari pertama terjual 10 lembar
(D) A + B = 60 tiket, hari kedua terjual setengah dari tiket yang
(E) Tidak ada jawaban yang tepat tersisa, pada hari ketiga terjual 5 lembar tiket. Jika
tersisa 2 lembar tiket, maka banyaknya tiket
dalam satu bundel adalah ...
(A) 20
11. Jika dan memenuhi persamaan
(B) 21
dan , manakah pernyataan berikut (C) 22
yang benar? (D) 23
(A) (E) 24
(B)
(C)
(D) 17. Tinggi sebuah tabung dinaikkan kali,
(E) sedangkan jari-jarinya diturunkan 10%, maka
yang terjadi dengan volume tabung adalah …
12. Diantara bilangan-bilangan berikut (A) Sama dengan volume awal
(B) Naik kali dari semula
1. 2. 3.
Urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil (C) Turun kali dari semula
adalah … (D) Naik kali dari semula
(A) 1,2,3 (E) Turun kali dari semula
(B) 1,3,2
(C) 2,1,3 18. Bilangan berikut yang dapat dinyatakan sebagai
(D) 2,3,1 penjumlahan tiga bilangan genap berurutan
(E) 3,1,2 adalah …
(A) 64
(B) 66
13. Jika , , , maka nilai (C) 68
(D) 70
(A) 21 (E) 72
(B) 22
(C) 23 Grafik berikut data penjualan dan penghasilan
(D) 24 sebuah perusahaan
(E) 25
Data penjualan(dalam miliaran rupiah)

PROSUS INTEN
Data penghasilan (dalam miliaran rupiah)

19. Selama tahun 1986 sampai 1988, rata-rata


penghasilannya adalah ..
(A) 6 miliar
(B) 7,5 miliar
(C) 9 miliar
(D) 10 miliar
(E) 27 miliar
20. Pada tahun berapakah penghasilan perusahaan
10 persen dari penjualannya?
(A) 85
(B) 86
(C) 87
(D) 88
(E) 90

PROSUS INTEN