Anda di halaman 1dari 54

Bahasa Arab

Tahun 4
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

2
Title Page

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Arab
Bahasa Arab
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun
Tahun 4
4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian PembangunanAPRIL
Kurikulum
2018
APRIL 2018
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii
KANDUNGAN

Rukun Negara ................................................................................................................................................................................................ v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ..................................................................................................................................................................vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan ..................................................................................................................................................................... vii

Kata Pengantar ..............................................................................................................................................................................................ix

Pendahuluan .................................................................................................................................................................................................. 1

Matlamat ........................................................................................................................................................................................................ 2

Objektif ........................................................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah............................................................................................................................................. 3

Fokus ............................................................................................................................................................................................................. 4

Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................................................................. 5

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ....................................................................................................................................................................... 6

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .......................................................................................................................................................... 7

Elemen Merentas Kurikulum .......................................................................................................................................................................... 9

Pentaksiran Bilik Darjah ............................................................................................................................................................................... 12

Organisasi Kandungan ................................................................................................................................................................................. 15

Kemahiran Mendengar dan Bertutur ........................................................................................................................................................ 19

Kemahiran Membaca ............................................................................................................................................................................... 24

Kemahiran Menulis................................................................................................................................................................................... 29
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

Glosari ......................................................................................................................................................................................................... 35

Panel Penggubal.......................................................................................................................................................................................... 37

Penghargaan ............................................................................................................................................................................................... 38

iv
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

V
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang


termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard
pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
ke-21.
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi


Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
Kebangsaan.
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang


Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan SHAZALI BIN AHMAD
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke- Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kementerian Pendidikan Malaysia

ix
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Arab digubal Kurikulum ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya
bertujuan untuk menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan pembelajaran, minat dan kecerdasan yang pelbagai dalam
selain bahasa Inggeris seperti yang dihasratkan dalam Pelan kalangan murid. Bagi mencapai hasrat tersebut, teknik pengajaran
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) (2013-2025). guru yang berkesan diperlukan untuk membantu murid melalui
Kurikulum ini memberi tumpuan kepada penguasaan kemahiran pengalaman pembelajaran bahasa Arab yang menyeronokkan.
asas bahasa Arab iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca Amalan lughatul-fasli yang berkesan sangat penting untuk
dan menulis. Kemahiran-kemahiran tersebut dinyatakan secara mewujudkan suasana pembelajaran tersebut.
spesifik dalam Standard Kandungan (SK) dan Standard
Pembelajaran (SP) yang telah ditentukan dalam Dokumen Sepanjang proses pembelajaran bahasa Arab, pentaksiran formatif
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Kejayaan murid dilaksanakan terhadap murid melalui enam tahap penguasaan
menguasai keempat-empat kemahiran bahasa ini dapat dalam Standard Prestasi (SPi). Pentaksiran tersebut dilaksanakan
meningkatkan kesediaan mereka untuk berinteraksi dengan ayat secara holistik melalui pertimbangan profesional guru terhadap
mudah mengenai diri sendiri dan persekitaran mereka selaras murid. Di samping itu juga, penilaian sumatif boleh dilaksanakan
dengan Common European Framework of Reference for oleh guru untuk menilai pencapaian murid dalam aspek
Languages (CEFR). penguasaan kandungan.

Kepentingan bahasa Arab meliputi kepentingan untuk mendalami Dalam melaksanakan PdP, dokumen ini menjadi rujukan utama
ilmu pengetahuan, penyelidikan, sosial, ekonomi, politik, guru yang melaksanakan kurikulum ini. Semoga apa yang
pelancongan dan hubungan antarabangsa. Ianya juga mengambil dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk
kira keperluan generasi baharu untuk menguasai lebih daripada melahirkan generasi seimbang dan harmonis dari segi intelek,
satu bahasa. emosi, rohani dan jasmani akan dapat dicapai.

1
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

MATLAMAT OBJEKTIF

KSSR Bahasa Arab bermatlamat melahirkan murid yang KSSR Bahasa Arab bertujuan membolehkan murid mencapai
menguasai asas kemahiran bahasa Arab dan mampu objektif berikut:
berkomunikasi menggunakan ayat-ayat mudah serta menunjukkan
tingkah laku positif dalam pembentukan peribadi individu mithali 1. Mendengar sebutan huruf hijaiyah, perkataan dan ayat mudah
untuk pembangunan agama, bangsa dan negara. dengan betul.
2. Menyebut huruf hijaiyah, perkataan dan ayat mudah yang
dihafal dengan sebutan yang betul.
3. Bertutur dengan ayat mudah berdasarkan tema yang sesuai
dengan persekitaran murid.
4. Membaca perkataan dan ayat mudah berdasarkan tema yang
sesuai dengan persekitaran murid dengan betul.
5. Menulis huruf hijaiyah, perkataan dan ayat mudah berdasarkan
tema yang sesuai dengan persekitaran murid dengan betul.
6. Memahami perkataan dan ayat mudah berdasarkan tema yang
sesuai dengan persekitaran murid yang dipelajari.
7. Mengaplikasikan asas tatabahasa Arab dalam pertuturan dan
penulisan.
8. Berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lancar, betul dan
beradab serta boleh mengaplikasikan seni mempersembahkan
bahasa.

2
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Bahasa Arab digubal
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

FOKUS

KSSR Bahasa Arab berfokus kepada kemahiran mendengar, Jadual 1: Tahap Kecekapan Pengguna Asas Bahasa Arab KSSR
bertutur, membaca dan menulis yang merangkumi domain
(A1) TAHUN 1 – 3 (A2) TAHUN 4 – 6
personal, sosial, pekerjaan dan pendidikan dalam CEFR. Domain
Boleh memahami dan Boleh memahami ungkapan
tersebut diintegrasikan dalam kandungan kurikulum untuk
menggunakan frasa dan dan ayat yang sering
pemerolehan bahasa melalui penguasaan kosa kata dalam aktiviti ungkapan harian yang asas. digunakan, yang merangkumi
yang menarik. Aspek tatabahasa pula diajar secara fungsian maklumat asas tentang
peribadi, keluarga dan
dengan lebih menekankan aplikasi dalam pertuturan, pembacaan
persekitaran.
dan penulisan.
Boleh bertanya dan Boleh menggunakan bahasa
menjawab soalan mengenai yang mudah dalam perkara
CEFR membahagi tahap kecekapan pembelajaran bahasa asing butir-butir peribadi dan rutin.
kepada tiga kumpulan; A, B dan C. Kumpulan A merupakan sekeliling.
peringkat pembelajaran permulaan, manakala kumpuan B adalah Boleh berinteraksi Boleh berkomunikasi dalam
pembelajaran pertengahan dan C adalah pembelajaran peringkat menggunakan ayat yang menerangkan latar belakang
mudah. diri dan persekitaran.
tinggi. Setiap kumpulan tersebut dipecahkan kepada dua peringkat
satu dan dua.
Jadual 1 di atas, jelas menunjukkan bahawa murid di Tahap I akan
boleh memahami dan mampu berinteraksi dengan menggunakan
Murid sekolah rendah berada pada tahap Pengguna Asas (A1 dan
ayat mudah. Manakala murid di Tahap II pula akan dapat
A2) iaitu mampu berinteraksi menggunakan bahasa mudah dalam
mengembangkan kemahiran berbahasa dalam konteks latar
konteks yang terhad. Perincian tahap tersebut adalah seperti
belakang dan persekitaran mereka.
Jadual 1.

4
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

KEMAHIRAN ABAD KE-21


PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus inovatif; mampu untuk menangani masalah
yang kompleks dan membuat keputusan
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang yang beretika. Mereka berfikir tentang
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 pembelajaran dan diri mereka sebagai murid.
Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang kepada perspektif, nilai dan tradisi individu
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 2 supaya dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan
dan kreatif dalam menangani bidang
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard pembelajaran yang baharu.
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
kurikulum Bahasa Arab menyumbang kepada pemerolehan Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka
Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. menggalas tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Jadual 2: Profil Murid Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
PROFIL MURID PENERANGAN
pasukan yang lebih baik.
Berdaya Mereka mampu menghadapi dan mengatasi Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahan kesukaran, mengatasi cabaran dengan Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan idea baharu. Mereka mempelajari kemahiran
empati. yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, berdikari dalam pembelajaran. Mereka
Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif menikmati pengalaman pembelajaran
secara lisan dan bertulis, menggunakan sepanjang hayat secara berterusan.
pelbagai media dan teknologi.

5
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


PROFIL MURID PENERANGAN

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru
adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi
bertanggungjawab atas tindakan, akibat merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan
tindakan serta keputusan mereka.
murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan pemikiran seperti Jadual 3.
membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka Jadual 3: Tahap pemikiran dalam KBAT
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
dalam konteks isu tempatan dan global. TAHAP
Mereka memahami isu-isu etika/ undang- PENERANGAN
PEMIKIRAN
undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan nilai dalam situasi berlainan untuk
perasaan orang lain. Mereka komited untuk melaksanakan sesuatu perkara.
berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
kecil untuk memahami dengan lebih mendalam
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
serta hubung kait antara bahagian berkenaan.
sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi.

Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah yang


kreatif dan inovatif.

6
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP)
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir yang menekankan pembelajaran secara learning by doing
kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir. merupakan salah satu usaha dalam transformasi pendidikan.
Dalam konteks pembelajaran bahasa khususnya bahasa Arab
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
sebagai bahasa asing dan bahasa tambahan kepada kanak-kanak
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
di Malaysia, pendekatan yang menarik dan berkesan harus
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
menjadi perkara utama dalam proses pembelajaran murid di bilik
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
darjah. Justeru strategi pengajaran berpusatkan murid memainkan
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
peranan yang sangat penting. Strategi ini akan menjadikan murid
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
aktif dalam aktiviti pembelajaran di samping guru yang menjadi
tidak mengikut kelaziman.
pembimbing mereka.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Strategi pembelajaran berpusatkan murid merupakan aktiviti yang
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
melibatkan komunikasi dua hala sama ada antara guru dan murid
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
mahupun sesama murid dalam bilik darjah. Melalui strategi ini,
aktiviti PdP akan lebih berfokus kepada hasil pembelajaran dan
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
pencapaian murid. Pelbagai aktiviti pengajaran berpusatkan murid
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.
boleh dilaksanakan seperti Pembelajaran Berasaskan Inkuiri;
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta
Pembelajaran Kooperatif; Sumbang Saran; Simulasi; Tunjuk Cara;
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
Permainan; Pembelajaran Berasaskan Projek; dan Pembelajaran
menggalakkan murid berfikir.
Luar Bilik Darjah.

7
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Sumbang Saran


Strategi ini merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan Tujuan strategi sumbang saran dilakukan adalah untuk
proses penyiasatan, penerokaan dan penemuan untuk menggalakkan pemikiran murid secara imaginasi dan kreatif. Murid
mendapatkan maklumat serta pemahaman yang mendalam. digarap untuk memberi sumbangan idea dalam bentuk jawapan,
Proses ini berasaskan lima fasa: (i) menyoal; (ii) memeriksa atau kesimpulan, fakta dan penerangan. Secara amnya, sumbang
menyelidik; (iii) mereka cipta; (iv) membincangkan; dan saran meliputi aktiviti yang sarat dengan idea murid, kepelbagaian
(v) membuat refleksi. Dalam aktiviti PdP Bahasa Arab, proses ini idea, idea spontan mahupun perkembangan idea dari murid lain.
dilibatkan secara langsung dalam kemahiran asas bahasa Arab Selain itu, murid juga tidak digalakkan untuk mengkritik idea rakan
secara berfokus. yang lain.

Pembelajaran Kooperatif Simulasi


Strategi ini memerlukan kerjasama murid yang mempunyai Simulasi boleh dilakukan dengan cuba mewujudkan situasi
pelbagai kebolehan untuk mencapai satu matlamat yang sama sebenar bagi sesuatu topik. Simulasi mesti dilakukan dalam
dalam bentuk kumpulan. Peranan setiap ahli diperlukan untuk keadaan terkawal melalui sosiodrama yang mengandungi skrip
menunjukkan kefahaman mereka melalui agihan tugas yang dan konflik, mahupun main peranan seperti lakonan spontan.
diberikan. Pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi daripada
gerak kerja berkumpulan ini akan mendorong murid untuk saling Tunjuk Cara
berkongsi maklumat bagi mencapai objektif pembelajaran. Contoh Strategi tunjuk cara boleh dilakukan melalui peranan guru sebagai
aktiviti pembelajaran kooperatif Student Team Achievement pelaku yang boleh diperhatikan oleh murid untuk diikuti. Selain
Division, Jigsaw, Round Robin, Round Table, Team Game guru, murid-murid terpilih juga boleh berperanan sebagai penunjuk
Tournament, Team Accelerated Instruction dan Tea Party. cara.

8
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

Permainan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


Strategi ini merupakan strategi yang paling diminati oleh murid.
Kanak-kanak akan memperolehi pembelajaran yang paling Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
berkesan sekiranya mereka mempelajari sesuatu dengan minat, diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP)
tujuan dan faedah mereka. selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
Pembelajaran Berasaskan Projek keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat
Objektif utama pelaksanaan projek adalah untuk pemerolehan menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen
pengetahuan yang baharu atau penggunaan pengetahuan sedia di dalam EMK adalah seperti berikut:
ada. Penerangan tentang tugas secara terperinci dan berulang kali
serta jelas bagi setiap peranan dan tanggungjawab mereka adalah 1. Bahasa
sangat penting untuk mencapai objektif pembelajaran mereka  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
melalui kerja projek ini. dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
Pembelajaran Luar Bilik Darjah struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
Aktiviti ini merupakan aktiviti sokongan yang mampu menjadikan diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
murid lebih mengingati apa yang telah dipelajari. Selain itu, aktiviti dan berkomunikasi secara berkesan.
ini juga boleh menghindarkan perasaan bosan murid selama
belajar di dalam bilik darjah. 2. Kelestarian Alam Sekitar
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.

9
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai manipulatif tertentu);
alam. (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan
3. Nilai Murni (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
supaya murid sedar akan kepentingan dan 5. Patriotisme
mengamalkannya.  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
kehidupan harian. mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
sebagai rakyat Malaysia.
4. Sains dan Teknologi
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat 6. Kreativiti dan Inovasi
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
murid. mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap idea yang ada.
dan berkesan.  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
 Pengintegrasian sains dan teknologi dalam PdP suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
merangkumi empat perkara iaitu:  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, memastikan pembangunan modal insan yang mampu
konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi); menghadapi cabaran abad ke-21.

10
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam  Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran
PdP. komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua mata
pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu
7. Keusahawanan kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik,
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu penilaian dalam proses menyelesaikan masalah
budaya dalam kalangan murid. berbantukan komputer.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, 9. Kelestarian Global
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui
 Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari,
(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
yang dipelajari. murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid peringkat tempatan, negara dan global.
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. dalam mata pelajaran yang berkaitan.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

11
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

10. Pendidikan Kewangan PENTAKSIRAN BILIK DARJAH


 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku
menguruskan hal ehwal kewangan secara berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap
bertanggungjawab. penguasaan murid.
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.
Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk- Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen
tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP.
penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
berkesan dan bermakna. keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti
pemerhatian, lisan dan penulisan.
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh
dilaksanakan oleh guru dan murid.

12
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

 Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Umum
yang dipelajari.
TAHAP TAFSIRAN
 Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
pembelajaran. Murid tahu perkara asas atau boleh
1
melakukan kemahiran asas atau memberi
(Tahu)
 Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard respons terhadap perkara yang asas
Pembelajaran dan Standard Prestasi. 2 Murid menunjukkan kefahaman dengan
 Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan (Tahu dan menjelaskan sesuatu perkara yang dipelajari
faham) dalam bentuk komunikasi
pengukuhan.
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
(Tahu, faham melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu
dan boleh buat) situasi
TAHAP PENGUASAAN UMUM
4
Murid menggunakan pengetahuan dan
(Tahu, faham
melaksanakan sesuatu kemahiran dengan
Tahap penguasaan merupakan satu bentuk penyataan dan boleh buat
beradab iaitu mengikut prosedur atau secara
dengan
pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran analitik dan sistematik
beradab)
murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan aras
5 Murid menggunakan pengetahuan dan
penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap penguasaan ini
(Tahu, faham melaksanakan sesuatu kemahiran pada
mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dan boleh buat situasi baharu dengan mengikut prosedur
dengan beradab atau secara sistematik serta tekal dan
dalam kurikulum. Jadual 4 menunjukkan penyataan tahap
terpuji) bersikap positif
penguasaan umum.
6 Murid berupaya menggunakan pengetahuan
(Tahu, faham dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
dan boleh buat pada situasi baharu secara sistematik,
dengan beradab bersikap positif, kreatif dan inovatif dalam
mithali) penghasilan idea baharu serta boleh dicontohi

13
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau
TAHAP TAFSIRAN
lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke
dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi setiap Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard Kandungan dan 1 bahasa Arab dan bersedia untuk mempraktikkannya
dengan bimbingan guru.
Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan.

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas


2 bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya
secara sedar (aware).
Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu
ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
3 bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan secara konsisten.
nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik
dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Guru Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua 4 bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya
secara konsisten dan menepati situasi.
proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap
penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh
Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, 5 bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya
interaksi guru bersama murid, serta perbincangan bersama rakan secara sukarela, konsisten dan menepati situasi.
sejawat dengan berpandukan Tafsiran Tahap Penguasaan
Keseluruhan seperti dalam Jadual 5 berikut. Murid mengetahui kemahiran-kemahiran asas
6 bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya
secara konsisten, menepati situasi dan mithali.

14
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

ORGANISASI KANDUNGAN
Kandungan kurikulum ini juga dipersembah dalam bentuk modular.
KSSR Bahasa Arab digubal dengan meletakkan SK dan SP yang Guru boleh memulakan pengajaran tanpa terikat kepada susunan
perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid dalam suatu kemahiran bahasa dan tajuk-tajuk yang telah ditentukan.
tempoh persekolahan. SK dan SP ditulis dengan berpaksikan
empat kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan Setiap kemahiran bahasa diorganisasikan dalam tiga lajur utama
menulis). Walau bagaimanapun, kemahiran mendengar dan iaitu Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Catatan.
bertutur telah digabungkan dalam satu kelompok kemahiran (lisan) Manakala Standard Prestasi disusun selepas setiap. Maksud bagi
menjadikan kurikulum ini diorganisasikan dalam tiga kelompok Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
kemahiran sahaja. Kesemua kemahiran bahasa ini disokong oleh Prestasi adalah seperti dalam Jadual 6.
aktiviti seni mempersembahkan bahasa, tema pembelajaran
bahasa dan unsur bahasa yang berkaitan dengan tahap Jadual 6: Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan
pembelajaran murid. Standard Prestasi

STANDARD STANDARD STANDARD


Kandungan kurikulum ini perlu dilaksanakan di sekolah KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

kebangsaan mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang
Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2016; Pelaksanaan yang murid patut indikator kualiti menunjukkan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) Secara ketahui dan boleh pembelajaran tahap-tahap
lakukan dalam dan pencapaian prestasi yang
Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017. Surat pekeliling suatu tempoh yang boleh diukur perlu murid
berkenaan menyatakan peruntukan jam minima setahun bagi mata persekolahan bagi setiap pamerkan sebagai
merangkumi aspek standard tanda bahawa
pelajaran Bahasa Arab di sekolah kebangsaan adalah sebanyak pengetahuan, kandungan. sesuatu perkara
48 jam (Lampiran 1). Bagi sekolah pendidikan khas pula kemahiran dan itu telah dikuasai
nilai. murid.
peruntukan sebanyak 32 jam setahun (Lampiran 3).

15
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

Lajur Catatan mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru 4. Kemahiran Menulis pula bermaksud kemampuan murid untuk
boleh melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang menulis huruf, perkataan dan ayat dengan betul. Murid juga
dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai digalakkan untuk menunjukkan bakat mereka dalam
Standard Pembelajaran. menghasilkan penulisan khat Arab yang cantik.

Kemahiran Bahasa Seni Mempersembahkan Bahasa


Kemahiran bahasa merupakan perkara asas dalam penguasaan Aktiviti seni mempersembahkan bahasa dalam pembelajaran
dan pembelajaran bahasa. Murid yang menguasai kemahiran bahasa Arab sangat penting untuk menarik minat murid sekaligus
bahasa akan dapat menggunakan kemahiran tersebut untuk menyokong penguasan kemahiran berbahasa dan pembelajaran
mendalami bahasa yang dipelajari dengan lebih baik. Kemahiran berpusatkan murid. Penggunaan kosa kata dan ungkapan
bahasa terdiri daripada kemahiran mendengar, bertutur, membaca termasuk kata-kata hikmah yang bersesuaian boleh digunakan
dan menulis. dalam pelbagai aktiviti seperti; nyanyian, bicara berirama (kalam
jama’ei), lakonan, deklamasi sajak, bercerita, menghasilkan buku
1. Kemahiran Mendengar merupakan kemampuan murid untuk skrap, kad ucapan dan poster.
mendengar dan memahami perkara yang didengar dan
memberi respons terhadapnya. Tema Pembelajaran Bahasa
2. Kemahiran Bertutur pula merupakan kemampuan murid Pemilihan tema untuk KSSR Bahasa Arab adalah berdasarkan
untuk berkomunikasi dan menyampaikan idea dan maklumat perkara yang berkaitan dengan murid sekolah rendah secara
melalui ungkapan dengan menitikberatkan tekanan suara yang langsung dengan alam persekitaran mereka. Tema utama
betul dan intonasi yang sesuai. pembelajaran bahasa Arab sekolah rendah adalah berkaitan
3. Kemahiran Membaca bermaksud kemampuan murid untuk dengan alam di rumah dan di sekolah. Tema-tema tersebut ialah
membaca dengan betul dan memahami teks yang dibaca. Dunia Huruf al-Hijaiyyah, Dunia Murid di Rumah, Dunia Murid di
Sekolah, Anggota Badan, Hobi dan Cita-Cita, Nombor dan
Bilangan, Warna, Bentuk dan Kedudukan, Waktu dan Masa,

16
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

Makanan dan Minuman serta Dunia Haiwan. Selain daripada itu, 3. Tatabahasa
sub-sub tema yang berkaitan dengan keperluan semasa seperti Tatabahasa Arab dalam dokumen kurikulum diterapkan secara
sains dan teknologi, keusahawanan, patriotisme serta kelestarian fungsian. Pelaksanaannya pula dilakukan secara fungsian
global turut dijelmakan dalam tema-tema yang bersesuaian. melalui aplikasi kemahiran bahasa dengan betul terhadap
penggunaan kata nama, kata kerja, kata ganti diri, kata tunjuk
Unsur Bahasa dan lain-lain tajuk tatabahasa yang bersesuaian mengikut tahap
Unsur bahasa merupakan elemen yang sangat penting dalam kemampuan murid.
mempelajari sesuatu bahasa sebagaimana pentingnya kemahiran
bahasa itu sendiri. Unsur bahasa yang ditekankan dalam KSSR
Bahasa Arab ini adalah, Sistem Fonetik, Kosa Kata dan
Tatabahasa.

1. Sistem Fonetik
Sistem fonetik merupakan elemen yang amat penting dalam
pengajaran bahasa Arab. Ia bertujuan melatih murid menyebut
dan membaca huruf, suku kata, perkataan, ungkapan dan ayat
dengan betul serta mampu menguasai dan membezakan
sebutan dengan baik.

2. Kosa Kata
Pemilihan kosa kata dari tema-tema yang telah disenaraikan
sebelum ini adalah berdasarkan domain dalam CEFR dan
disusun mengikut perkembangan murid dari aspek mental dan
fizikal serta keperluan-keperluan tertentu yang bersesuaian.

17
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫معيار املحتوى والتعلم للصف الرابع‬


‫‪Kemahiran Me ndenga r da n Bert utur‬‬

‫(‪ )1.0‬مهارة االستماع والكالم‬


‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬
‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على محاكاة أصوات‬ ‫‪1.1.1‬‬ ‫‪ 1.1‬االستماع إلى أصوات الحروف القمرية والشمسية داخل‬
‫‪ -‬األناشيد والكالم الجماعي‬ ‫الحروف القمرية والشمسية داخل‬ ‫كلمات املحاور ونطقها نطقا صحيحا‪.‬‬
‫‪ -‬حركات الجسم‪ ،‬واإلشارات‪،‬‬ ‫كلمات املحاور وترديدها ثم نطقها‬
‫واإليماءات‬ ‫نطقا صحيحا‪.‬‬
‫‪ -‬اللعبة اللغوية مثل الرسالة املهموسة‬ ‫القدرة على تحديد أصوات‬ ‫‪1.1.2‬‬

‫‪Think Pair Share -‬‬ ‫الحروف القمرية والشمسية داخل‬


‫‪ -‬تسجيل الصوت‬ ‫كلمات املحاور املسموعة‪.‬‬
‫‪ -‬التعلم التعاوني‬
‫)‪(Three stray one stay‬‬
‫القدرة على تمييز أصوات الحروف‬ ‫‪1.1.3‬‬
‫‪ -‬ستة قبعات التفكير‬
‫القمرية والشمسية داخل كلمات‬
‫‪ -‬مسابقة تهجية الكلمات شفويا‬
‫املحاور املسموعة‪.‬‬
‫)‪(Spell It Right‬‬

‫القدرة على بناء الكلمات شفويا‬ ‫‪1.1.4‬‬

‫من الحروف القمرية والشمسية‬


‫املسموعة‪.‬‬

‫‪19‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على محاكاة‬ ‫‪1.2.1‬‬ ‫‪ 1.2‬االستماع إلى كلمات املحاور اآلتية ونطقها نطقا‬
‫‪ -‬لعبة التعبير الشفهي مثل التخمين‪ ،‬واألناشيد‪،‬‬ ‫الكلمات املسموعة‬ ‫صحيحا‪.‬‬
‫والكالم الجماعي‪ ،‬وحركات الجسم‪ ،‬واإليماءات‪،‬‬ ‫وترديدها ثم نطقها نطقا‬ ‫الشهور امليالدية‪:‬‬
‫وتمثيل الحوار‬ ‫صحيحا‪.‬‬ ‫يناير‪ ،‬فبراير‪ ،‬مارس‪ ،‬إبريل‪ ،‬مايو‪ ،‬يونيو‪ ،‬يوليو‪ ،‬أغسطس‪،‬‬
‫‪ -‬تعيين صور للكلمات املسموعة‪.‬‬ ‫القدرة على تحديد‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫سبتمبر‪ ،‬أكتوبر‪ ،‬نوفمبر‪ ،‬ديسمبر‪ ،‬يوم املعلمين‪ ،‬يوم‬
‫‪ -‬ترتيب البطاقات‬ ‫الكلمات املسموعة‪.‬‬ ‫امليالد‪ ،‬اليوم الرياض ي‪ ،‬يوم اللغة العربية‪ ،‬حفل التكريم‪.‬‬
‫‪ -‬تصنيف الكلمات حسب مجموعتها املناسبة‬ ‫حول املدرسة‪:‬‬
‫حسب التذكير والتأنيث‪/‬املواقع‪/‬الفترة الزمانية‬ ‫إدارة‪ ،‬فناء‪ ،‬مكتبة‪ ،‬حمام‪ ،‬مطعم‪ ،‬ملعب‪ ،‬قاعة‪ ،‬فصل‪،‬‬
‫القدرة على تصنيف‬ ‫‪1.2.3‬‬
‫‪ -‬خريطة التفكير (الشجرة)‬ ‫حديقة‪ ،‬مصلى‪ ،‬غرفة املعلمين‪ ،‬غرفة املدير‪ ،‬معمل‬
‫الكلمات املسموعة‪.‬‬
‫‪ -‬خريطة التفكير (الفقاعة املزدوجة)‬ ‫العلوم‪ ،‬معمل الكمبيوتر‪ ،‬دكان املدرسة‪.‬‬
‫‪ -‬التمييز من الكلمات املسموعة‬ ‫األشخاص في املدرسة‪:‬‬
‫‪ -‬ستة قبعات التفكير (قبعة سوداء)‬ ‫القدرة على التمييز بين‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫مدير‪/‬مديرة‪ ،‬مساعد املدير‪/‬مساعدة املدير‪ ،‬عريف‪/‬عريفة‪،‬‬
‫‪ -‬الرسوم البيانية فين (‪)Venn Diagram‬‬ ‫الكلمات املسموعة‪.‬‬ ‫أمين املكتبة‪/‬أمينة املكتبة‪ ،‬رئيس الفصل‪ /‬رئيسة الفصل‪،‬‬
‫‪ -‬لعبة ‪ LEGO‬للكلمات املسموعة (للمحاور‬ ‫كاتب‪/‬كاتبة‪ ،‬معلم‪/‬معلمة‪،‬تلميذ‪/‬تلميذة‪ ،‬حارس‪/‬حارسة‪.‬‬
‫املناسبة)‬ ‫في البيت‪:‬‬
‫‪ -‬ترتيب الكلمات املسموعة‬ ‫القدرة على إنتاج‬ ‫‪1.2.5‬‬
‫حمام‪ ،‬سلم‪ ،‬كنبة‪ ،‬هاتف‪ ،‬تلفزيون‪ ،‬ساعة‪ ،‬ستار‪ ،‬طاولة‪،‬‬
‫‪ -‬مسابقة تهجية الكلمات شفويا )‪(Spell It Right‬‬ ‫املشروعات الصوتية من‬ ‫مخزن‪ ،‬سرير‪ ،‬وسادة‪ ،‬صالة الضيوف‪ ،‬صالة الطعام‪،‬‬
‫‪ -‬إنتاج املشروعات املسجلة في الفيديو‬ ‫الكلمات املسموعة‪.‬‬ ‫غرفة النوم‪ ،‬موقف السيارة‪.‬‬
‫‪ -‬إنتاج املشروعات الصوتية الفنية‬
‫‪20‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على محاكاة الجمل‬ ‫‪1.3.1‬‬ ‫‪ 1.3‬االستماع إلى الجمل البسيطة حسب املحاور اآلتية ونطقها نطقا صحيحا‪.‬‬
‫البسيطة املسموعة وترديدها ‪ -‬األناشيد‪ ،‬والحوار‪،‬‬ ‫الشهور امليالدية‪:‬‬
‫واستخدام الصور‬ ‫ثم نطقها نطقا صحيحا‪.‬‬ ‫ما هذا الشهر؟ هذا الشهر شهر ‪ ،...‬متى ‪...‬؟‪ ... ،‬في شهر‪ ،...‬يوم ميالدي في‪،...‬‬
‫‪ -‬األلعاب الشفهية‪ ،‬والكالم‬ ‫القدرة على نطق الجمل‬ ‫‪1.3.2‬‬ ‫مبارك‪ ،‬كل عام وأنتم بخير‪.‬‬
‫الجماعي‬ ‫البسيطة مع مراعاة النبر‬ ‫حول املدرسة‪:‬‬
‫‪ -‬تعيين صور للجمل‬ ‫والتنغيم‪.‬‬ ‫أين ‪...‬؟‪ ،‬ذلك‪/‬تلك‪/‬هنا‪/‬هناك ‪ ... ،...‬يمين‪/‬يسار‪/‬وراء‪/‬أمام‪/‬بجانب ‪ ،...‬من أين‬
‫البسيطة املسموعة‬ ‫القدرة على تحديد الجمل‬ ‫‪1.3.3‬‬ ‫مرحبا! تفضل‪/‬تفضلي‪،‬‬‫ً‬ ‫‪...‬؟ ‪ ...‬من ‪ ،...‬ما أجمل!‪ ،‬أهال وسهال‪ ،‬أهال بك‪،‬‬
‫‪ -‬استخدام ‪ 31-1‬حسب‬ ‫البسيطة املسموعة‪.‬‬ ‫اسمح‪/‬اسمحي لي بالخروج إلى ‪ ،...‬حسنا‪ ،‬ال تتأخر!‪.‬‬
‫املحاور‬ ‫األشخاص في املدرسة‪:‬‬
‫‪ -‬اللعبة اللغوية مثل‬ ‫القدرة على التمييز بين‬ ‫‪1.3.4‬‬ ‫أنا‪/‬أنت‪/‬أنت‪/‬هو‪/‬هي ‪ ،...‬من أنت‪/‬أنت‪/‬هو‪/‬هي؟‪ ،‬هل أنت‪/‬انت‪/‬هو‪/‬هي ‪...‬؟‬
‫الرسالة املهموسة‬ ‫الجمل البسيطة املسموعة‪.‬‬ ‫نعم‪/‬ال‪/‬طبعا‪ ،‬من فضلك يا ‪ ...‬أريد أن أقابل ‪ ،...‬تفضل‪/‬تفضلي‪ ،‬لحظة‪،‬‬
‫‪ -‬تسجيل األفالم القصيرة‬ ‫آسف‪ ،‬عظيم!‪ ،‬إلى اللقاء‪ ،‬مع السالمة‪.‬‬
‫(التمثيل)‬ ‫القدرة على ترتيب الكلمات‬ ‫‪1.3.5‬‬
‫في البيت‪:‬‬
‫لتكون جمال بسيطة مفيدة‪ - .‬ألعاب السؤال والجواب‬ ‫هذا‪/‬هذه ‪ ،...‬عندي ‪ ...‬في ‪ ،...‬هل عندك ‪ ...‬في ‪...‬؟ نعم‪ ،‬عندي ‪ ...‬في ‪/...‬ال‪ ،‬ما‬
‫‪ -‬تمييز الجمل البسيطة من‬ ‫عندي ‪ ...‬في ‪ ،...‬أين ‪...‬؟ ‪ ...‬على‪/‬فوق‪/‬تحت ‪ ، ،...‬في بيتي‪/‬صالة الضيوف‪/‬غرفة‬
‫حيث استخدامها‬ ‫القدرة على تمثيل الجمل‬ ‫‪1.3.6‬‬
‫النوم ‪ ...‬جديد‪/‬جديدة‪/‬جميل‪/‬جميلة‪/‬نظيف‪/‬نظيفة‪ ،‬هذا من فضل ربي‪،‬‬
‫البسيطة املسموعة ارتجاليا‪.‬‬ ‫النظافة من اإليمان‪.‬‬

‫‪21‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫القدرة على محاكاة الجمل املتناسقة التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫‪1.4.1‬‬ ‫االستماع إلى الجمل املتناسقة* البسيطة حسب املحاور‬ ‫‪1.4‬‬

‫‪ -‬األناشيد‪ ،‬والحوار ‪ ،‬واستخدام‬ ‫املسموعة وترديدها‪.‬‬ ‫املقترحة ونطقها نطقا صحيحا‪.‬‬


‫القدرة على نطق الجمل املتناسقة مع الصور‬ ‫‪1.4.2‬‬

‫‪ -‬األلعاب الشفهية‪ ،‬والكالم‬ ‫مراعاة النبر والتنغيم‪.‬‬


‫الجماعي‬
‫‪ -‬تعيين صور للجمل املتناسقة‬
‫املسموعة‬ ‫القدرة على تمثيل الجمل املتناسقة‬ ‫‪1.4.3‬‬

‫‪ -‬اللعبة اللغوية مثل الرسالة‬ ‫املسموعة ارتجاليا‪.‬‬


‫املهموسة‬ ‫القدرة على تكوين الجمل املتناسقة‬ ‫‪1.4.4‬‬

‫‪ -‬تسجيل األفالم القصيرة (التمثيل)‬ ‫من الجمل املسموعة‪.‬‬


‫‪ -‬ألعاب السؤال والجواب‪.‬‬
‫*الجمل املتناسقة‬
‫(ملعب)‬
‫هذا ملعب‬
‫هذا الـملعب واسع‬

‫‪22‬‬
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

)‫معيار اإلنجازات (ملهارة االستماع والكالم‬

‫تفصيل املستويات‬ ‫املستويات‬


.‫تعرف التلميذ على مهارة االستماع والكالم واستعداده لتطبيقها مع إرشاد املعلم‬
Murid mengetahui kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab dan bersedia untuk mempraktikkannya 1
dengan bimbingan guru.

.‫تعرف التلميذ على مهارة االستماع والكالم وقدرته على تطبيقها مع كونه واعيا بها‬
Murid mengetahui kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya 2
secara sedar (aware – memperolehi kemahiran melalui sesi pembelajaran secara langsung tetapi belum
mencapai tahap konsisten).

.‫على االستمرار‬/‫تعرف التلميذ على مهارة االستماع والكالم وقدرته على تطبيقها مع كونه ث ـ ــابتا‬
Murid mengetahui kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya 3
secara konsisten.

.‫تعرف التلميذ على مهارة االستماع والكالم وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر‬
Murid mengetahui kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya 4
secara konsisten dan menepati situasi (secara beradab, mengikut kehendak guru, arahan atau soalan).

.‫تعرف التلميذ على مهارة االستماع والكالم وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر ومتطوعا‬
Murid mengetahui kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya 5
secara sukarela, konsisten dan menepati situasi.

.‫تعرف التلميذ على مهارة االستماع والكالم وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر ومث ــاليا‬
Murid mengetahui kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya 6
secara konsisten, menepati situasi dan mithali (menjadi contoh).

23
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫‪Kemahiran Mem baca‬‬

‫(‪ )2.0‬مهارة القراءة‬


‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬
‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على محاكاة أصوات‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫‪ 2.1‬قراءة كلمات املحاور التي فيها الحروف القمرية والشمسية‪.‬‬
‫‪ -‬القراءة الجهرية‪ ،‬واألناشيد‪ ،‬والكالم‬ ‫الحروف القمرية والشمسية في‬
‫الجماعي‬ ‫الكلمات املقروءة وترديدها‪.‬‬
‫‪ -‬لعبة البطاقة أو لعبة القنبلة أو لعبة‬ ‫القدرة على قراءة كلمات املحاور‬ ‫‪2.1.2‬‬

‫الكلمات املتقاطعة‬ ‫التي فيها الحروف القمرية‬


‫‪Tarsia, Hot Seat -‬‬ ‫والشمسية‪.‬‬
‫القدرة على تحديد أصوات الحروف ‪ -‬التعلم التعاوني‬ ‫‪2.1.3‬‬

‫‪ -‬لعبة الفأرة‬ ‫القمرية والشمسية في الكلمات‬


‫املقروءة‪.‬‬
‫القدرة على تمييز أصوات الحروف‬ ‫‪2.1.4‬‬

‫القمرية والشمسية في الكلمات‬


‫املقروءة‪.‬‬
‫القدرة على تكوين الكلمات املبدوءة‬ ‫‪2.1.5‬‬

‫ب"أل" القمرية أو الشمسية ثم‬


‫قراءتها‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫القدرة على محاكاة قراءة الكلمات التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪ 2.2‬قراءة الكلمات حسب املحاور اآلتية قراءة صحيحة‪.‬‬
‫وترديدها ثم قراءتها مع مراعاة النبر‪ - .‬لعبة التعبير الشفهي مثل التخمين‪،‬‬ ‫الشهور امليالدية‪:‬‬
‫واألناشيد‪ ،‬والكالم الجماعي‪،‬‬ ‫يناير‪ ،‬فبراير‪ ،‬مارس‪ ،‬إبريل‪ ،‬مايو‪ ،‬يونيو‪ ،‬يوليو‪ ،‬أغسطس‪،‬‬
‫وحركات الجسم‪ ،‬واإليماءات‪ ،‬وتمثيل‬ ‫القدرة على تحديد الكلمات‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫سبتمبر‪ ،‬أكتوبر‪ ،‬نوفمبر‪ ،‬ديسمبر‪ ،‬يوم املعلمين‪ ،‬يوم امليالد‪،‬‬
‫الحوار‬ ‫املقروءة‪.‬‬ ‫اليوم الرياض ي‪ ،‬يوم اللغة العربية‪ ،‬حفل التكريم‪.‬‬
‫‪ -‬تعيين صور للكلمات املقروءة‬ ‫حول املدرسة‪:‬‬
‫‪ -‬ترتيب بطاقات أسماء الشهور‬ ‫إدارة‪ ،‬فناء‪ ،‬مكتبة‪ ،‬حمام‪ ،‬مطعم‪ ،‬ملعب‪ ،‬قاعة‪ ،‬فصل‪،‬‬
‫القدرة على تصنيف الكلمات‬ ‫‪2.2.3‬‬
‫امليالدية‬ ‫حديقة‪ ،‬مصلى‪ ،‬غرفة املعلمين‪ ،‬غرفة املدير ‪ ،‬معمل العلوم‪،‬‬
‫املقروءة‪.‬‬
‫‪ -‬ترتيب الكلمات املقروءة‬ ‫معمل الكمبيوتر‪ ،‬دكان املدرسة‪.‬‬
‫‪ -‬تصنيف الكلمات حسب مجموعتها‬ ‫األشخاص في املدرسة‪:‬‬
‫املناسبة‬ ‫القدرة على تمييز الكلمات املقروءة‪.‬‬ ‫‪2.2.4‬‬
‫مدير‪/‬مديرة‪ ،‬مساعد املدير‪/‬مساعدة املدير‪ ،‬عريف‪/‬عريفة‪،‬‬
‫‪ -‬إنتاج املشروعات املسجلة في الفيديو‬ ‫أمين املكتبة‪/‬أمينة املكتبة‪ ،‬رئيس الفصل‪ /‬رئيسة الفصل‪،‬‬
‫‪ -‬إنتاج املشروعات من خالل تجميع‬ ‫كاتب‪/‬كاتبة‪ ،‬معلم‪/‬معلمة‪،‬تلميذ‪/‬تلميذة‪ ،‬حارس‪/‬حارسة‪.‬‬
‫الكلمات والجمل املقروءة من‬ ‫القدرة على إنتاج املشروعات‬ ‫‪2.2.5‬‬ ‫في البيت‪:‬‬
‫مختلف املصادر مثال امللصقات‪،‬‬ ‫للكلمات املقروءة‪.‬‬ ‫حمام‪ ،‬سلم‪ ،‬كنبة‪ ،‬هاتف‪ ،‬تلفزيون‪ ،‬ساعة‪ ،‬ستار‪ ،‬طاولة‪،‬‬
‫وسجل القصاصات‪ ،‬والقاموس‬ ‫مخزن‪ ،‬سرير‪ ،‬وسادة‪ ،‬صالة الضيوف‪ ،‬صالة الطعام‪ ،‬غرفة‬
‫املصور‪ ،‬ولعبة ‪LEGO‬‬ ‫النوم‪ ،‬موقف السيارة‪.‬‬
‫‪ -‬الزيارة االستطالعية‬

‫‪25‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على محاكاة القراءة‬ ‫‪2.3.1‬‬ ‫‪ 2.3‬قراءة الجمل البسيطة حسب املحاور اآلتية قراءة صحيحة‪.‬‬
‫‪ -‬األلعاب من خالل التعبير الشفهي‬ ‫للجملة البسيطة وترديدها‪.‬‬ ‫الشهور امليالدية‪:‬‬
‫مثل التخمين‪ ،‬واألناشيد‪ ،‬والكالم‬ ‫ما هذا الشهر؟ هذا الشهر شهر ‪ ،...‬متى ‪...‬؟‪ ... ،‬في شهر‪ ،...‬يوم‬
‫الجماعي‪ ،‬وحركات الجسم‪،‬‬ ‫القدرة على قراءة الجملة‬ ‫‪2.3.2‬‬ ‫ميالدي في‪ ،...‬مبارك‪ ،‬كل عام وأنتم بخير‪.‬‬
‫واإليماءات‪ ،‬وتمثيل الحوار‬ ‫البسيطة مع مراعاة النبر‬ ‫حول املدرسة‪:‬‬
‫‪ -‬تعيين صور للكلمات املقروءة‪.‬‬ ‫والتنغيم‪.‬‬ ‫أين ‪...‬؟‪ ،‬ذلك‪/‬تلك‪/‬هنا‪/‬هناك ‪ ... ،...‬يمين‪/‬يسار‪/‬وراء‪/‬أمام‪/‬بجانب‬
‫‪ -‬ترتيب الكلمات‪/‬البطاقات املقروءة‪.‬‬ ‫ً‬
‫مرحبا!‬ ‫‪ ،...‬من أين ‪...‬؟ ‪ ...‬من ‪ ،...‬ما أجمل!‪ ،‬أهال وسهال‪ ،‬أهال بك‪،‬‬
‫القدرة على حفظ الجمل‬ ‫‪2.3.3‬‬

‫‪ -‬تصنيف الكلمات حسب مجموعتها‬ ‫البسيطة املقروءة ثم تسميعها‪.‬‬ ‫تفضل‪/‬تفضلي‪ ،‬اسمح‪/‬اسمحي لي بالخروج إلى ‪ ،...‬حسنا‪ ،‬ال‬
‫املناسبة‬ ‫تتأخر!‪.‬‬
‫‪ -‬إنتاج املشروعات املسجلة في الفيديو‬ ‫القدرة على ترتيب الكلمات‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫األشخاص في املدرسة‪:‬‬
‫‪ -‬إنتاج املشروعات من خالل تجميع‬ ‫لتكون جمال بسيطة مفيدة ثم‬ ‫أنا‪/‬أنت‪/‬أنت‪/‬هو‪/‬هي ‪ ،...‬من أنت‪/‬أنت‪/‬هو‪/‬هي؟‪ ،‬هل‬
‫الكلمات والجمل املقروءة من‬ ‫قراءتها‪.‬‬ ‫أنت‪/‬انت‪/‬هو‪/‬هي ‪...‬؟ نعم‪/‬ال‪/‬طبعا‪ ،‬من فضلك يا ‪ ...‬أريد أن أقابل‬
‫مختلف املصادر‬ ‫القدرة على تمثيل الجمل‬ ‫‪2.3.5‬‬ ‫‪ ،...‬تفضل‪/‬تفضلي‪ ،‬لحظة‪ ،‬آسف‪ ،‬عظيم!‪ ،‬إلى اللقاء‪ ،‬مع السالمة‪.‬‬
‫‪ -‬استخدام ‪ 31-1‬حسب املحاور‬ ‫البسيطة املقروءة‪.‬‬ ‫في البيت‪:‬‬
‫هذا‪/‬هذه ‪ ،...‬عندي ‪ ...‬في ‪ ،...‬هل عندك ‪ ...‬في ‪...‬؟ نعم‪ ،‬عندي ‪ ...‬في‬
‫القدرة على إنتاج املشروعات‬ ‫‪2.3.6‬‬ ‫‪/...‬ال‪ ،‬ما عندي ‪ ...‬في ‪ ،...‬أين ‪...‬؟ ‪ ...‬على‪/‬فوق‪/‬تحت ‪ ، ،...‬في‬
‫للجمل املقروءة‪.‬‬ ‫بيتي‪/‬صالة الضيوف‪/‬غرفة النوم ‪...‬‬
‫جديد‪/‬جديدة‪/‬جميل‪/‬جميلة‪/‬نظيف‪/‬نظيفة‪ ،‬هذا من فضل ربي‪،‬‬
‫النظافة من اإليمان‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على محاكاة الجمل‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫قراءة الجمل املتناسق* البسيطة حسب املحاور اآلتية‬ ‫‪2.4‬‬

‫‪ -‬األناشيد‪ ،‬والحوار ‪ ،‬واستخدام‬ ‫املتناسقة املقروءة وترديدها‪.‬‬ ‫قراءة صحيحة‪.‬‬


‫الصور‬ ‫القدرة على قراءة الجمل‬ ‫‪2.4.2‬‬

‫‪ -‬األلعاب الشفهية‪ ،‬والكالم الجماعي‬ ‫املتناسقة مع مراعاة النبر‬


‫‪ -‬تعيين صور للجمل املتناسقة‬ ‫والتنغيم‪.‬‬
‫املسموعة‬
‫‪ -‬اللعبة اللغوية مثل الرسالة املهموسة‬ ‫القدرة على تمثيل الجمل‬ ‫‪2.4.3‬‬

‫‪ -‬تسجيل األفالم القصيرة (التمثيل)‪.‬‬ ‫املتناسقة املقروءة املحفوظة‪.‬‬


‫‪ -‬ألعاب السؤال والجواب‬ ‫القدرة على ترتيب الجمل‬ ‫‪2.4.4‬‬

‫املتناسقة من الجمل البسيطة ثم * الجمل املتناسقة‬


‫(ملعب)‬ ‫قراءتها‪.‬‬
‫هذا ملعب‬ ‫القدرة على تكوين الجمل‬ ‫‪2.4.5‬‬

‫املتناسقة من الجمل البسيطة ثم هذا الـملعب واسع‬


‫قراءتها‪.‬‬

‫‪27‬‬
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

)‫معيار اإلنجازات (ملهارة القراءة‬

‫تفصيل املستويات‬ ‫املستويات‬


.‫تعرف التلميذ على مهارة القراءة واستعداده لتطبيقها مع إرشاد املعلم‬
Murid mengetahui kemahiran membaca bahasa Arab dan bersedia untuk mempraktikkannya dengan 1
bimbingan guru.

.‫تعرف التلميذ على مهارة القراءة وقدرته على تطبيقها مع كونه واعيا بها‬
Murid mengetahui kemahiran membaca bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara sedar 2
(aware – memperolehi kemahiran melalui sesi pembelajaran secara langsung tetapi belum mencapai tahap
konsisten).

.‫على االستمرار‬/‫تعرف التلميذ على مهارة القراءة وقدرته على تطبيقها مع كونه ث ـ ــابتا‬
Murid mengetahui kemahiran membaca bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara 3
konsisten.

.‫تعرف التلميذ على مهارة القراءة وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر‬
Murid mengetahui kemahiran membaca bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara 4
konsisten dan menepati situasi (secara beradab, mengikut kehendak guru, arahan atau soalan).

.‫تعرف التلميذ على مهارة القراءة وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر ومتطوعا‬
Murid mengetahui kemahiran membaca bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara sukarela, 5
konsisten dan menepati situasi.

.‫تعرف التلميذ على مهارة القراءة وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر ومث ــاليا‬
Murid mengetahui kemahiran membaca bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara 6
konsisten, menepati situasi dan mithali (menjadi contoh).

28
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫‪Kemahiran Me nulis‬‬

‫)‪ (3.0‬مهارة الكتابة‬


‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬
‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على كتابة كلمات املحاور‬ ‫‪ 3.1‬كتابة كلمات املحاور التي فيها “أل" القمرية والشمسية كتابة‬
‫‪3.1.1‬‬
‫‪ -‬استخدام البرنامج ”‪“Apps‬‬ ‫التي فيها “أل" القمرية والشمسية‬ ‫صحيحة‪.‬‬
‫املناسبة لكتابة الكلمات العربية‬ ‫كتابة صحيحة‪.‬‬
‫‪ -‬اإلمالء املنقول‪/‬املنظور‪/‬املسموع‬
‫‪ -‬إنتاج املشروعات الكتابية‬
‫الخطية (خط النسخ)‬

‫‪29‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على كتابة الكلمات بطريقة‬ ‫‪3.2.1‬‬ ‫‪ 3.2‬كتابة كلمات املحاور اآلتية كتابة صحيحة‪.‬‬
‫‪ -‬اإلمالء املنقول‪/‬املنظور‪/‬املسموع‬ ‫صحيحة‪.‬‬ ‫الشهور امليالدية‪:‬‬
‫‪ -‬تكملة الفراغ بالحروف املحذوفة لتكون‬ ‫القدرة على كتابة الكلمات امالئيا‪.‬‬ ‫‪3.2.2‬‬ ‫يناير‪ ،‬فبراير‪ ،‬مارس‪ ،‬إبريل‪ ،‬مايو‪ ،‬يونيو‪ ،‬يوليو‪ ،‬أغسطس‪،‬‬
‫كلمة كاملة‬ ‫سبتمبر‪ ،‬أكتوبر‪ ،‬نوفمبر‪ ،‬ديسمبر‪ ،‬يوم املعلمين‪ ،‬يوم امليالد‪،‬‬
‫‪ -‬ترتيب الحروف لتكون كلمة كتابيا‬ ‫اليوم الرياض ي‪ ،‬يوم اللغة العربية‪ ،‬حفل التكريم‪.‬‬
‫‪Tarsia -‬‬ ‫حول املدرسة‪:‬‬
‫‪ -‬لعبة الفأرة‬ ‫إدارة‪ ،‬فناء‪ ،‬مكتبة‪ ،‬حمام‪ ،‬مطعم‪ ،‬ملعب‪ ،‬قاعة‪ ،‬فصل‪،‬‬
‫‪ -‬امللصقات‬ ‫حديقة‪ ،‬مصلى‪ ،‬غرفة املعلمين‪ ،‬غرفة املدير ‪ ،‬معمل العلوم‪،‬‬
‫معمل الكمبيوتر‪ ،‬دكان املدرسة‪.‬‬
‫األشخاص في املدرسة‪:‬‬
‫مدير‪/‬مديرة‪ ،‬مساعد املدير‪/‬مساعدة املدير‪ ،‬عريف‪/‬عريفة‪،‬‬
‫أمين املكتبة‪/‬أمينة املكتبة‪ ،‬رئيس الفصل‪ /‬رئيسة الفصل‪،‬‬
‫كاتب‪/‬كاتبة‪ ،‬معلم‪/‬معلمة‪،‬تلميذ‪/‬تلميذة‪ ،‬حارس‪/‬حارسة‪.‬‬
‫في البيت‪:‬‬
‫حمام‪ ،‬سلم‪ ،‬كنبة‪ ،‬هاتف‪ ،‬تلفزيون‪ ،‬ساعة‪ ،‬ستار‪ ،‬طاولة‪،‬‬
‫مخزن‪ ،‬سرير‪ ،‬وسادة‪ ،‬صالة الضيوف‪ ،‬صالة الطعام‪ ،‬غرفة‬
‫النوم‪ ،‬موقف السيارة‪.‬‬

‫‪30‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على كتابة الجمل‬ ‫‪3.3.1‬‬ ‫‪ 3.3‬كتابة الجمل البسيطة حسب املحاور املقترحة كتابة صحيحة‪.‬‬
‫‪ -‬اإلمالء املنقول‪/‬املنظور‪/‬املسموع‬ ‫البسيطة‬ ‫الشهور امليالدية‪:‬‬
‫‪ -‬تكملة الفراغ بالكلمات املحذوفة‬ ‫ما هذا الشهر؟ هذا الشهر شهر ‪ ،...‬متى ‪...‬؟‪ ... ،‬في شهر‪ ،...‬يوم ميالدي‬
‫لتكون جملة كاملة‬ ‫في‪ ،...‬مبارك‪ ،‬كل عام وأنتم بخير‪.‬‬
‫‪ -‬ترتيب الكلمات لتكون جملة مفيدة‬ ‫حول املدرسة‪:‬‬
‫كتابيا‬ ‫أين ‪...‬؟‪ ،‬ذلك‪/‬تلك‪/‬هنا‪/‬هناك ‪ ... ،...‬يمين‪/‬يسار‪/‬وراء‪/‬أمام‪/‬بجانب ‪،...‬‬
‫‪ -‬استخدام ‪ 31-1‬حسب املحاور‬ ‫ً‬
‫مرحبا!‬ ‫من أين ‪...‬؟ ‪ ...‬من ‪ ،...‬ما أجمل!‪ ،‬أهال وسهال‪ ،‬أهال بك‪،‬‬
‫تفضل‪/‬تفضلي‪ ،‬اسمح‪/‬اسمحي لي بالخروج إلى ‪ ،...‬حسنا‪ ،‬ال تتأخر!‪.‬‬
‫األشخاص في املدرسة‪:‬‬
‫أنا‪/‬أنت‪/‬أنت‪/‬هو‪/‬هي ‪ ،...‬من أنت‪/‬أنت‪/‬هو‪/‬هي؟‪ ،‬هل أنت‪/‬انت‪/‬هو‪/‬هي‬
‫‪...‬؟ نعم‪/‬ال‪/‬طبعا‪ ،‬من فضلك يا ‪ ...‬أريد أن أقابل ‪ ،...‬تفضل‪/‬تفضلي‪،‬‬
‫لحظة‪ ،‬آسف‪ ،‬عظيم!‪ ،‬إلى اللقاء‪ ،‬مع السالمة‪.‬‬
‫في البيت‪:‬‬
‫هذا‪/‬هذه ‪ ،...‬عندي ‪ ...‬في ‪ ،...‬هل عندك ‪ ...‬في ‪...‬؟ نعم‪ ،‬عندي ‪ ...‬في‬
‫‪/...‬ال‪ ،‬ما عندي ‪ ...‬في ‪ ،...‬أين ‪...‬؟ ‪ ...‬على‪/‬فوق‪/‬تحت ‪ ، ،...‬في بيتي‪/‬صالة‬
‫الضيوف‪/‬غرفة النوم ‪ ...‬جديد‪/‬جديدة‪/‬جميل‪/‬جميلة‪/‬نظيف‪/‬نظيفة‪،‬‬
‫هذا من فضل ربي‪ ،‬النظافة من اإليمان‪.‬‬

‫‪31‬‬
‫‪KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4‬‬

‫املالحظة‬ ‫معيار التعلم‬ ‫معيار املحتوى‬


‫التنفيذ من خالل‪:‬‬ ‫القدرة على كتابة الجمل‬ ‫‪3.4.1‬‬ ‫كتابة الجمل البسيطة املتناسقة* حسب املحاور اآلتية‬ ‫‪3.4‬‬

‫‪ -‬األناشيد‪ ،‬والحوار ‪ ،‬واستخدام‬ ‫املتناسقة‪.‬‬ ‫كتابة صحيحة‪.‬‬


‫الصور‬
‫‪ -‬األلعاب الشفهية‪ ،‬والكالم الجماعي‬
‫‪ -‬تعيين صور للجمل املتناسقة‬ ‫القدرة على انتاج املشروعات‬ ‫‪3.4.2‬‬

‫املسموعة‬ ‫للجمل املتناسقة‪.‬‬


‫‪ -‬اللعبة اللغوية مثل الرسالة املهموسة‬
‫‪ -‬تسجيل األفالم القصيرة (التمثيل)‬
‫‪ -‬ألعاب السؤال والجواب‬
‫*الجمل املتناسقة‬
‫(ملعب)‬
‫هذا ملعب‬
‫هذا الـملعب واسع‬

‫‪Standard Prestasi‬‬

‫‪32‬‬
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

)‫معيار اإلنجازات (ملهارة الكتابة‬

‫تفصيل املستويات‬ ‫املستويات‬


.‫تعرف التلميذ على مهارة الكتابة واستعداده لتطبيقها مع إرشاد املعلم‬
Murid mengetahui kemahiran menulis bahasa Arab dan bersedia untuk mempraktikkannya dengan 1
bimbingan guru.

.‫تعرف التلميذ على مهارة الكتابة وقدرته على تطبيقها مع كونه واعيا بها‬
Murid mengetahui kemahiran menulis bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara sedar 2
(aware – memperolehi kemahiran melalui sesi pembelajaran secara langsung tetapi belum mencapai tahap
konsisten).

.‫على االستمرار‬/‫تعرف التلميذ على مهارة الكتابة وقدرته على تطبيقها مع كونه ث ـ ــابتا‬ 3
Murid mengetahui kemahiran menulis bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara konsisten.

.‫تعرف التلميذ على مهارة الكتابة وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر‬
Murid mengetahui kemahiran menulis bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara konsisten 4
dan menepati situasi (secara beradab, mengikut kehendak guru, arahan atau soalan).

.‫تعرف التلميذ على مهارة الكتابة وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر ومتطوعا‬
Murid mengetahui kemahiran menulis bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara sukarela, 5
konsisten dan menepati situasi.

.‫تعرف التلميذ على مهارة الكتابة وقدرته على تطبيقها مع كونه ثابتا حسب املواقف واألوامر ومث ــاليا‬
Murid mengetahui kemahiran menulis bahasa Arab dan mampu untuk mempraktikkannya secara konsisten, 6
menepati situasi dan mithali (menjadi contoh).

33
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

GLOSARI PERKATAAN MAKSUD DALAM KONTEKS BAHASA ARAB KSSR


PERKATAAN MAKSUD DALAM KONTEKS BAHASA ARAB KSSR ‫تصنيف‬ Mengklasifikasikan / Mengkategorikan
‫ارتجاليا‬ Spontan ‫تعيين‬ Menentukan
‫استخدام‬ Menggunakan ‫تكوين‬ Membentuk
‫استماع‬ Mendengar ‫تلوين‬ Mewarna
‫إشارات‬ Isyarat/Tanda ‫تمثيل‬ Melakonkan
‫إنتاج‬ Menghasilkan. Contoh: Menghasilkan
poster, buku skrap dan sebagainya ‫تمييز‬ Membezakan
‫إيماءات‬ Mimik muka ‫تنغيم‬ Intonasi
‫البحث عن الكنز‬ Mencari Harta Karun ‫تنفيذ‬ Melaksanakan
‫تحديد‬ Menetapkan ‫تهجئة‬ Mengeja
‫تحليل‬ Menganalisis ‫توفيق‬ Memadankan / Menyesuaikan
‫تخمين‬ Meneka ‫ثابتا‬ Konsisten / Tetap (Rujuk Tahap
Penguasaan)
‫تراكيب‬ Ungkapan ‫حركات طويلة‬ Bacaan Panjang
‫ترتيب‬ Menyusun ‫حركات قصيرة‬ Bacaan Pendek
‫تكرار‬/‫ترديد‬ Mengulang ‫حفظ‬ Mengingat
‫تركيب‬ Membina
Contoh: Membina ayat. ‫الرسالة املهموسة‬ Mesej Berantai / Telefon Rosak
‫تركيز‬ Memfokus ‫سجل القصاصات‬ Buku Skrap
‫تسميع‬ Memperdengarkan ‫صلصال‬ Tanah Liat
‫تشكيل‬ Membentuk ‫طريقة حرفية‬ Secara Huruf (satu-persatu)

35
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

PERKATAAN MAKSUD DALAM KONTEKS BAHASA ARAB KSSR PERKATAAN MAKSUD DALAM KONTEKS BAHASA ARAB KSSR

‫طريقة صوتية‬ Secara Sebutan ‫مثاليا‬ Boleh Dicontohi (Rujuk Tahap


Penguasaan)
‫عشوائيا‬/‫عشوائية‬ Secara Rawak ‫محاكاة‬ Mengajuk / Tiru
‫عمل جماعي‬ Kolaboratif ‫محاور‬ Tema-Tema
‫عملية العد‬ Proses Mengira ‫محطة الكلمات‬ Stesen Perkataan
‫فوازير‬ Puzzle ‫مرحة‬ Menarik
‫قاموس ي املصور‬ Kamus Bergambar ‫مسموعة‬/‫مسموع‬ Yang Didengar
‫قراءة‬ Membaca ‫مقترحة‬ Yang Dicadangkan
‫القراءة الجهرية‬ Bacaan Kuat / Nyaring ‫مقاطع‬/‫مقطع‬ Sukukata
‫كتابة‬ Menulis ‫ملصقات‬ Poster
‫لعبة االستكشاف‬ Permainan Ekplorasi ‫مناسبا باملواقف‬ Menepati Situasi (Rujuk Tahap
Penguasaan)
‫لعبة األوراق‬ Permainan Kertas
‫مناسبة‬ Sesuai
‫لعبة الشفهية‬ Permainan Bertutur
‫منفصلة‬ Berasingan/Terpisah
‫لعبة القنبلة‬ Permainan Bom Bahasa
‫مهارة‬ Kemahiran
‫لعبة النط‬ Permainan Tingting
‫مواد خامة‬ Bahan Mentah / Bahan Guna Semula
‫لعبة بطاقة‬ Permainan Kad
‫نبر‬ Tekanan suara. Contoh: Ketika bacaan
mad, syaddah dan sebagainya
‫لعبة لغوية‬ Permainan Bahasa
‫نسخ‬ Menyalin
‫متصلة‬ Bersambung
‫نطق‬ Menyebut
‫متطوعا‬ Secara Sukarela (Rujuk Tahap
Penguasaan) ‫واعيا‬ Secara Sedar (Rujuk Tahap Penguasaan)

36
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

PANEL PENGGUBAL

1. Safian bin Adam Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Arni Suharti binti Mohamed Yasin Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Mior Syazril bin Mohamed Sapawi Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Ahmad Handhalas bin Shamsuddin Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Prof. Madya Dr. Haji Mohammad bin Seman Universiti Malaya, Kuala Lumpur
6. Mohd Khairur Rosikhan bin M. Muridun JPN Perak
7. Pauziah binti Othman PPD Alor Gajah, Melaka
8. Mohd Ikmal Izwan bin Rosli PPD Sabak Bernam, Selangor
9. A’edah binti Zakaria IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi, Selangor
10. Mohd Bakri bin Aziz @ Shaari IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi, Selangor
11. Dr. Wan Sakiah binti Wan Ngah IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi, Selangor
12. Nawari bin Mustafar SMK Seri Pekan, Pahang
13. Normasayu binti Mat Resid SK Putrajaya Presint 11(1), Putrajaya
14. Faizah binti Hamzah SK Putrajaya Presint 14(1), Putrajaya
15. Zaharah binti Zakaria SK Raub Indah, Raub, Pahang
16. Zuliyana binti Yahaya SK (1) Selayang Baru, Gombak, Selangor
17. Mohd Khairil Hanif bin Ramli SK Kg. Batu, Kuala Lumpur
18. Mohd Yusri bin Kamarudin SK Pulau Sebang, Melaka
19. Nazihar bin Sisak SK Bandar Tenggara 2, Kulaijaya, Johor

37
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

PENGHARGAAN

Penasihat
Shazali bin Ahmad - Pengarah
Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)
Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Fazlinah binti Said - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

38
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah binti Syed Khalid
Nur Fadia binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin
Abd Razak bin Mohammed

Pereka Grafik
Siti Zulikha binti Zelkepli

Unit Komunikasi, Dokumentasi dan Kualiti Kurikulum


Sektor Dasar dan Penyelidikan
Bahagian Pembangunan Kurikulum

39
KSSR BAHASA ARAB TAHUN 4

41