Anda di halaman 1dari 20

RBT T1 Mei 2019

MODUL KECEMERLANGAN
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
KSSM
UJIAN BERTULIS

RBT MEI 2019


2 JAM

Penilaian Setengah Tahun


Reka bentuk Dan Teknologi
Tingkatan 1
Arahan
1 Buka kertas soalan ini apabila diberitahu
2 Tulis nama, kelas dan nama guru anda pada ruang yang disediakan
3 Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam
kertas peperiksaan ini.
4 Kertas peperiksaan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa :
Bahagian Soalan Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh
A 01-15 15 markah
B 01-17 55 markah
C 01-03 30 markah
Jumlah

Nama : ………………………………………………………………………………………………

Kelas : ………………………………………………………………………………………………

Nama Guru :………………………………………………………………………………………

SMK Temin 1
RBT T1 Mei 2019

Bahagian A

(15 markah)

Arahan : Jawab semua soalan.

1 Rajah 1 berikut menunjukkan perubahan dunia reka bentuk

Rajah 1
Apakah perubahan itu.
A Reka bentuk
B Rupa bentuk
C Teknologi
D Produk

2 Antara berikut yang manakah merujuk kepada elemen reka bentuk?


A Garisan
B Kreativiti
C Keringkasan
D Ergonomik

3 Antara warna yang berikut yang manakah tergolong dalam warna primer?
A Kuning
B Hijau
C Jingga
D Ungu

4 Antara kreteria reka bentuk yang berikut, padanan yang manakah betul?

Kreteria Maklumat
A Inovasi Produk yang melibatkan idea baru

B Kreativiti Produk yang unik

C Keaslian Produk yang berunsur simbolik

D Ergonomik Produk yang berciri keselesaan

SMK Temin 2
RBT T1 Mei 2019

5 Rajah 2 menunjukkan teknik pembinaan objek

Rajah 2

Apakah teknik pembinaan objek itu.

A Pembenaman
B Pembuangan
C Peleraian
D Penyatuan

6 Berikut adalah maklumat tentang peranan reka bentuk.

 Reka bentuk memberi manfaat kepada pengguna.


 Reka bentuk memberi keuntungan kepada
pengeluar

Pilih peranan reka bentuk kepada kelompok sasaran yang utama.

I Individu
II Masyarakat
III Pesaing
IV Negara

A I, II, dan III


B I, II dan IV
C II,III dan IV
D I,II,III dan IV

SMK Temin 3
RBT T1 Mei 2019

7 Berikut adalah maklumat tentang aplikasi prinsip invensi dan inovasi


produk .

KUALA LUMPUR 1 Mei- 2019 Syarikat Samsam telah mengeluarkan model Samsam
Galaxy 20 Plus dengan telefon generasi kelima (5G), skirn boleh lentur dan tiga kamera
hadapan serta empat kamera belakang.

Apakah bidang produk itu.

A Pertahanan
B Pendidikan
C Pembuatan
D Teknologi Maklumat

8 Apakah aktiviti kerja pengurusan projek reka bentuk?

A Skop produk B Skop projek


Tempoh masa Tempoh masa
Kos projek Kos overhed

C Skop kerja D Skop kerja


Tempoh masa Tempoh masa
Kos projek Kos overhed

9 Berikut adalah maklumat tentang penjanaan idea reka bentuk

 Baju bahagian dalam boleh digunakan sebagai baju hujan.


 Baju yang ada sticker pantulan cahaya pada waktu malam

Apakah penjanaan idea reka bentuk itu.

A Menukar objek
B Meniru persekitaran
C Menterbalikkan fungsi
D Menterbalikkan kedudukan

SMK Temin 4
RBT T1 Mei 2019

10 Rajah 3 menunjukkan contoh carta untuk penjadualan penghasilan projek.

Rajah 3
Apakah carta itu.

A Carta Gantt
B Carta Garisan
C Carta Masa
D Carta Projek

11 Antara penyediaan anggaran kos yang berikut, padanan kaedah yang


manakah betul ?

Kaedah 1 Kaedah 2

A Kaedah kualiti Konsep SPECIFY

B Kaedah kualiti Konsep SMART

C Kaedah unit/kuantiti Konsep SMART

D Kaedah unit/kuantiti Konsep SPECIFY

SMK Temin 5
RBT T1 Mei 2019

12 Berikut adalah maklumat tentang proses reka bentuk

 Satu proses perbincangan awal antara dua pihak iaitu


pengurus projek dengan pelanggan.

Apakah definisi itu.

A Projek brief
B Projek reka bentuk
C Projek mock-up
D Projek besar-besaran (mass production)

13 Berikut adalah maklumat tentang pembinaan mock-up atau model.

 Mock-up ialah model olokan.


 Mock-up dibuat sebelum menghasilkan model
sebenar.

Pilih jenis bahan yang sesuai untuk menghasilkan mock-up itu.

I Dawai kasa
II Polisterin
III Plastisin
IV Kadbod

A I, II, dan III


B I, II dan IV
C II,III dan IV
D I,II,III dan IV

SMK Temin 6
RBT T1 Mei 2019

14 Rajah 4 menunjukkan satu alatan untuk mencantum mock-up atau model.

Rajah 4
Apakah nama alatan itu.

A Pistol pencantum kertas


B Pistol pencantum panas
C Pistol perekat panas
D Pistol perekat elektronik

15 Apakah jenis ujian yang digunakan untuk laporan pengujian mock-up?

A Ujian kekuatan beban B Ujian kekuatan cantuman


Ujian graviti Ujian kestabilan

C Ujian kekuatan beban D Ujian kekuatan cantuman


Ujian kestabilan Ujian graviti

SMK Temin 7
RBT T1 Mei 2019

KERTAS JAWAPAN OBEJEKTIF BAHAGIAN A

Nama : _____________________________________________________________

Tingkatan : _________________________________________________________

Arahan : Tandakan jawapan anda pada ruangan jawapan yang disediakan di bawah.

1. A B C D

2. A B C D

3. A B C D

4. A B C D

5. A B C D

6. A B C D

7. A B C D

8. A B C D

9. A B C D

10. A B C D

11. A B C D

12. A B C D

13. A B C D

14. A B C D

15. A B C D

SMK Temin 8
RBT T1 Mei 2019

BAHAGIAN B

(55 markah)
1. Maklumat berikut tentang definisi reka bentuk dan teknologi.

A Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang


yang mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik

B Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk


menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan

C Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan


semulajadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem.

Padankan definisi itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang


disediakan.

Reka bentuk
A

Teknologi
C

Reka bentuk dan teknologi


B

[3 markah]

2. Rajah berikut adalah rupa yang merupakan elemen reka bentuk.

P Q R S

Nyatakan rupa itu.

P: Segi empat tepat


Q: Trapezium
R: Berlian
S: Pentagon @ Segi lima
[4 markah]

SMK Temin 9
RBT T1 Mei 2019

3. Tandakan (√ ) pada prinsip reka bentuk yang betul dan ( X ) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.

Keseimbangan

Garisan
X

Pengulangan

[3 markah]

4. Maklumat berikut berkaitan rupa dalam reka bentuk dan teknoogi.

A Rupa Geometri B Rupa Organik

Padankan rupa itu dengan menulis A atau B dalam ruang jawapan yang
disediakan.

A B A B

[4 markah]

SMK Temin 10
RBT T1 Mei 2019

5. Berikut adalah maklumat tentang prinsip rekabentuk.

A Pengulangan
B Kontras
C Kepelbagaian

Padankan maklumat itu dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan


disediakan.

Perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. B

Penyusunan semula objek secara berulang-ulang A

Penggunaan gaya, nilai dan idea yang berbeza-beza C

[3 markah]

6. Maklumat berikut adalah tentang kriteria reka bentuk

A Ergonomik B Kecenderungan C Kreativiti


Inovasi

Padankan maklumat itu dengan menulis A,B dan C pada ruangan jawapan
yang disediakan.

Penyataan Ruang Jawapan


B
Menjadikan produk itu unik dan lebih berdaya saing

Suatu ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk A

Melibatkan idea baharu dalam menghasilkan produk C


reka bentuk

[3 markah]

SMK Temin 11
RBT T1 Mei 2019

7. Tandakan (√) bagi pada kaedah teknik pembinaan yang betul dan (X) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.

Pembuangan √

Pencantuman X

Pembenaman √

[3 markah]

8. Nyatakan tiga peranan reka bentuk dan teknologi kepada kelompok sasaran.

i. Individu
ii. Masyarakat
iii. Pengeluar dan Negara
[3 markah]

SMK Temin 12
RBT T1 Mei 2019

9. Berikut adalah maklumat tentang invensi dan inovasi.

A Invensi
B Inovasi
C Inovasi komersial

Padankan maklumat itu dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan


disediakan.

Pembangunan produk yang kreatif dan berdaya saing di


pasaran C

Kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk


atau perkhidmatan yang baharu A

Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi


lebih baik B

[3 markah]

10.

Rajah di atas menunjukkan satu produk yang menggunakan aplikasi prinsip


invensi dan inovasi.

a. Nyatakan nama produk itu.


Pen 3D

b. Nyatakan bidang produk itu.


Pembuatan

c. Nyatakan kegunaan produk itu.

Melukis atau mereka bentuk objek 3D


[3 markah]

SMK Temin 13
RBT T1 Mei 2019

11. Tandakan ( √ ) bagi pengurusan projek reka bentuk yang betul dan (X) pada
yang salah pada petak yang disediakan.

Skop kerja terdiri daripada skop produk dan skop projek


Tempoh masa perlu ditetapkan untuk menyempurnakan


projek. √

Kos projek ialah bantuan kewangan yang diberi oleh


kerajaan. X

[3 markah]

12. Berikut adalah langkah pengurusan pelaksanaan projek.

A Penjadualan

B Perancangan

C Pengawalan

Tuliskan jawapan mengikut urutan langkah pengurusan pelaksanaan projek


yang betul dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

B A C

[3 markah]

SMK Temin 14
RBT T1 Mei 2019

13. Maklumat berikut tentang penyediaan anggaran kos pengurusan projek


menggunakan konsep SMART.

P Kesesuaian dengan kehendak pengguna

Q Sudut keupayaan kewangan dan tenaga kerja

R Penetapan tujuan atau objektif projek

S Pengukuran pengagihan kewangan

T Masa dan sumber kewangan mencukupi

Padankan maklumat berikut dengan menulis P,Q, S dan T pada ruangan


yang disediakan. Jawapan R telah diberi.

S - Specify R

M - Measure S

A - Attainable Q

R - Realistic P

T – Time-bound T

[4 markah]

14. Tandakan ( √ ) bagi pembentukan kumpulan kerja pasukan yang betul dan (X)
pada yang salah pada petak yang disediakan.

Memperoleh hasil yang optimum √

Kurang tekanan dalam aspek pekerjaan X

Komunikasi berlaku secara terbuka √

[3 markah]

SMK Temin 15
RBT T1 Mei 2019

15. Tandakan ( √ ) bagi tiga ciri projek brief pada ruang jawapan yang disediakan.

Tajuk projek √

Sumbangan penaja

Lakaran idea √

Analisis kajian √

Kreteria produk √

[3 markah]

16. Rajah berikut tentang jenis model penghasilan projek reka bentuk.

Model

Model A Model B

 Model blok  Cantuman sebenar


 Model berskala  Mengikut tujuan
sasaran

Maklumat berikut menunjukkan maklumat model penghasilan projek reka bentuk.


 Model separa berfungsi
 Model berfungsi sepenuhnya
 Bahan sebenar
 Bukan bahan sebenar

Berdarkan rajah dan maklumat model, nyatakan nama model dan bahan itu.

Model A : Model separa berfungsi


Bahan : Bukan bahan sebenar
Model B : Model berfungsi sepenuhnya
Bahan : Bahan sebenar
[4 markah]

SMK Temin 16
RBT T1 Mei 2019

17. Tandakan ( √ ) bagi bahan untuk cantuman mock-up atau model yang betul
dan (X) pada yang salah pada petak yang disediakan.

Super glue digunakan untuk merekat pelbagai


jenis bahan seperti plastik √

Perekat kayu digunakan untuk merekat bahan


berunsur kayu √

Gam paip PVC digunakan untuk merekat paip


yang berulir X

[3 markah]

SMK Temin 17
RBT T1 Mei 2019

Bahagian C
(30 markah)

1. Rajah berikut menunjukkan pembinaan objek asas untuk menzahirkan idea


reka bentuk. Rajah A ialah lakaran 2D manakala Rajah B pula ialah lakaran
3D.
Rajah A Rajah B

Lakaran 2D Lakaran 3D
Berdasarkan rajah di atas:

(a) Namakan bongkah itu


Segi empat sama
[1 markah]

(b) Lukis lakaran 3D bagi bongkah itu


(i)

(ii)

(iii)

[9 markah]

SMK Temin 18
RBT T1 Mei 2019

2. Anda sebagai pengurus projek di sekolah dikehendaki membina carta organisasi


untuk pasukan projek itu. Lengkapkan carta organisasi itu.

Pengurus Projek

Setiausaha A Bendahari B

(a) Nyatakan nama jawatan yang berlabel itu

A : Pereka bentuk
B : Pembangun Mock-up
[2 markah]
(b) Berdasarkan jawapan di (a) nyatakan satu tugasan jawatan itu

Jawatan Tugasan
A Perbincangan dengan pelanggan;
Pereka Menganalisis maklum balas pelanggan ;
bentuk Penyediaan pelbagai lakaran ;
Penyediakan lakaran bersaiz
B Mendapatkan lakaran bersaiz, sedia bahan dan peralatan;
Pembangun Mengukur, menanda, memotong dan memasang;
Mock-up Menghasilkan mock-up atau model;
Menguji dan menganalisis
[2 markah]
(c) Nyatakan dua tugasan sebagai
(i) Pengurus projek
Perbincangan dengan pelanggan; Penentuan skop, projek dan masa
Pembahagian tugas ahli ; Menganalisis maklumat pelanggan

(ii) Setiausaha/Bendahari
Mencari, iklan projek dan pelanggan; Menyelidik maklumat dan data
Mendapat sumber dan tentukan kos ; Sediakan dokuementasi@persembahan
[4 markah]
(d) Nyatakan dua nilai yang perlu diterapkan bagi organsiasi untuk menjayakan
projek reka bentuk itu

Kerjasama @ Berganding bahu@ Saling bergantungan @ Bertanggung jawab @


Saling mempercayai @ Berkongsi idea @ Bertolak ansur @ Jawapan murid yang
munasabah

[2 markah]

SMK Temin 19
RBT T1 Mei 2019

3. Anda dikehendaki menyediakan kos satu projek cenderahati sempena hari guru.
Berdasarkan maklumat yang diberi lengkapkan anggaran kos projek itu.

a) Kos bahan dan alatan

Bil Bahan Kuantiti Kos seunit Jumlah


(RM) (RM)
1 Kertas warna 100 keping 1.50 150.00
2 Labuci 2 paket 3.00 6.00
3 Cat penyembur 2 tin 6.00 12.00
4 Gelung getah 1 paket 2.00 2.00
5 Glu 3 tiub 6.00 18.00
Jumlah: 188.00
( 4 Markah )

b) Kos upah

Bilangan pekerja x masa x kadar upah sejam x bilangan hari

5 orang x 8 jam x RM5.00 x 2 hari

= RM400.00

( 1 Markah )

c) Kos overhed

Perkara Kos/Hari (RM) Jumlah (RM)


Bil elektrik 7.00 14.00
Bil air 4.00 8.00
Bil telefon 2.00 4.00
Jumlah: 26.00
(1 Markah)

d) Jumlah kos modal

Kos bahan + Kos upah + Kos overhed

RM 188.00 + RM 400.00 + RM 26.00

= RM 614.00

(2 Markah)

Kos pengeluaran untuk satu unit

= RM 614.00
100

= RM 6.14
; ( 2 Markah)

SMK Temin 20

Anda mungkin juga menyukai