Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU KELAS 6

TARIKH/ HARI 26/06/2019 / RABU MASA 11.35 – 12.35 KEHADIRAN


TEMA TEMA: SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA TAJUK PEMUPUKAN JATI DIRI

NILAI TERAS KASIH SAYANG


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons
STANDARD KANDUNGAN
dengan betul.
STANDARD
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul.
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat:
1. Menghuraikan sekurang – kurangya tiga kepentingan pemupukan jati diri di Malaysia dengan betul. (Pengetahuan)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Mengekspresikan perasaan berkaitan pembentukan jati diri. (sosioemosi)
3. Mengamalkan sikap semangat setia negara (Tindakan)
1. Murid menonton tayangan video berkaitan keunikan negara Malaysia.
2. Murid mengadakan sumbang saran antara guru berdasarkan tayangan video.
3. Murid membaca lirik lagu Muhibbah secara kelas
4. Murid mengadakan perbincangan kumpulan dengan menghuraikan kepentingan pemupukan jati diri dengan
berpandukan lirik lagu Muhibbah.
5. Kemudian setiap murid menulis isi penting dalam kertas A4 bagi tajuk yang diberikan menggunakan peta pokok/ I-
AKTIVITI PENGAJARAN & Think. (kolaboratif)
PEMBELAJARAN 6. Murid membentangkan hasil perbincangan dan menyemak maklumat –maklumat yang diperolehi bersama dengan
(PdP) guru.
7. Murid membuat ulasan daripada hasil perbincangan dengan lengkap dan betul dalam buku latihan.
8. Murid menyanyikan lagu muhibbah dan mengadakan persembahan nyanyian berkumpulan. (Didik hibur)
9. Murid mengimbas kembali dan menyatakan kepentingan pemupukan jati diri yang telah dipelajarinya.
10. Murid merumuskan isi pelajaran dan menerapkan nilai.
Penilaian
Penilaian adalah berdasarkan fakta relevan yang dibentangkan oleh kumpulan dan membuat ulasan dengan betul.
Ilmu : Sejarah, Muzik
Nilai : Hormat
ELEMEN MERENTASI
Kemahiran berfikir : Menjana idea
KURIKULUM (EMK) Kecerdasan Pelbagai : Verbal-linguistik
Peta i-Think : Peta pokok

BAHAN BANTU BELAJAR  Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen


(BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

KECERDASAN PELBAGAI  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis


 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

 Membanding beza  Menghubungkait  Membuat Inferens  Membuat Keputusan


KEMAHIRAN BERFIKIR
 Mengkategori  Menginterpretasi  Membuat Ramalan  Membuat Rumusan
 Menjana Idea  Mencipta Analogi  Mentafsir  Menilai
PENILAIAN PENGAJARAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
& PEMBELAJARAN  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek
TAHUN 6
 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
REFLEKSI
Aktiviti pengajaran & pembelajaran diditangguhkan kerana ….