Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah

)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) BMM 3104 3 (2 + 1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. 2. Menyediakan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahirankemahiran bahasa; 3. Membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa; 4. Membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.

Sinopsis

Kursus ini menghuraikan kemahiran-kemahiran bahasa;p pendekatan, aedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa; penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahirankemahiran bahasa; membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran bahasa; serta membuat latihan dan penilaian kemahirankemahiran Bahasa. This course elaborates on Malay language skills; approaches, methods, and techniques of teaching language skills; preparation of lesson plan, teaching aids and teaching materials to assess language skills.

1

Kemahiran Membaca  Matlamat dan Jenis Bacaan  Peringkat Pengajaran Bacaan  Teknik Bacaan –Intensif. Ekstensif. Scanning Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Bacaan  Pendekatan Binaan. Komunikatif. Skimming. Cerakinan. Semasa dan Selepas Aktiviti  Prinsip Pembinaan dan Penggunaan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Prinsip dan Prosedur Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur.Tajuk 1 Kandungan Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Konsep  Objektif  Proses dan Bentuk Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Peringkat Penguasaan  Unsur dan Faktor Keberkesanan  Prinsip Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Kaedah  Teknik Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Mendengar dan Bertutur  Objektif. dan Pengalaman Bahasa  Kaedah Pandang Sebut Jam 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 2 . Langkah-langkah Sebelum.

Review. dan lain-lain  Lingkaran Soalan. Semasa. Tatacerita  Bimbingan Menjangka. (3R). (SQ3R). Kohesi.Tajuk  8 Kandungan Kaedah Abjad dan Fonik Jam Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca  Survey. Recite. Koheren. (KWLH). Recite. dan Selepas Aktiviti  Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar Penilaian Kemahiran Membaca  Mengenal Pasti Idea Keseluruhan  Mengesan Idea Utama dan Idea Sokongan  Membuat Ramalan/Kesimpulan  Pembinaan Instrumen Penilaian Kemahiran Menulis  Matlamat dan Peringkat  Tujuan Penulisan  Jenis Penulisan Karangan Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis  Proses  LEA (Pengalaman Bahasa) Kemahiran Mengarang  Mencari Isi –Menggunakan Bahan Rangsangan  Mengaitkan Isi dengan Tajuk. dan Pemerengganan  Kemahiran Kosa Kata. How. Teater Pembaca 2 9 Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca  Objektif  Langkah-langkah Sebelum. Read. Review. Gaya Persembahan. Mengedit dan Mengembangkan Idea –Peta Minda Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar  Ejaan  Imlak  Karangan 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 3 . Read. What. Learn. Question. Know.

Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Pelaksanaan aktiviti (berbual. dan prinsip pengajaran. Cerakinan. Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Melaksanakan model pengajaran mendengar dan bertutur dengan menggunakan bahan bantu belajar yang sesuai. memberi komen) dengan menggunakan kaedah dan teknik tertentu. unsur dan faktor keberkesanan. Kemahiran Membaca  Bengkel klinikal teknik bacaan intensif. berhujah. Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Latihan dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. bercerita. berbincang. skimming. Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Bengkel membuat catatan dan ilustrasi grafik bagi mengesan peringkat penguasaan. dan scanning. dan Pengalaman Bahasa 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 4 .  Membincangkan hasil catatan dan ilustrasi grafik secara berkumpulan berdasarkan hasil pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur Bahasa Melayu sekolah rendah. Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Bacaan  Bengkel klinikal pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan secara berkumpulan  Pendekatan Binaan.Tajuk 15 Kandungan Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis  Mengenal Pasti Idea Keseluruhan  Mengesan Idea Utama dan Idea Sokongan  Membuat Ramalan/Kesimpulan Jam 2 JUMLAH 30 1 Amali Kemahiran Mendengar dan Bertutur  Latihan mengenal pasti proses dan bentuk kemahiran mendengar dan bertutur melalui aktiviti komunikasi khalayak atau rakaman pengajaran. menyampaikan maklumat. Komunikatif.

Teater Pembaca Penyediaan Rancangan Pelajaran Kemahiran Membaca  Simulasi pengajaran kemahiran membaca berdasarkan rancangan pengajaran  Pelaksanaan penilaian rakan sebaya  Objektif  Langkah-langkah Sebelum.  Mengenal pasti idea keseluruhan  Mengesan idea utama dan idea sokongan  Membuat ramalan/kesimpulan Kemahiran Menulis  Bengkel klinikal menulis karangan mengikut jenis  Persembahan hasil penulisan  Kritikan rakan sebaya Pendekatan Pengajaran Kemahiran Menulis  Bengkel klinikal penulisan karangan dengan menggunakan pendekatan proses dan LEA. dan pemerengganan  Kosa kata. dan Selepas Aktiviti  Membina dan Menggunakan Bahan Bantu Mengajar Latihan dan Penilaian Kemahiran Membaca  Latihan penilaian membaca dengan menggunakan instrumen yang dibina/sedia ada. koheren. Kemahiran Mengarang  Latihan menganalisis struktur karangan  Isi  Kaitan isi dengan tajuk. dan pengembangan idea Prosedur Pengajaran dan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar  Tunjuk cara pengajaran ejaan. Tatacerita  Bimbingan Menjangka. KWL/KWLH. gaya persembahan. Semasa. kohesi.Tajuk   8 Kandungan Kaedah Pandang Sebut Kaedah Abjad dan Fonik Jam Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca  Bengkel klinikal teknik pengajaran membaca secara berkumpulan  SQ3R. QAR  Lingkaran Soalan. DRTA. imlak dan 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 5 .

(2003). Basingstoke: Palgrave Macmillan. (2002). Edinburg: Edinburgh University Press. Aziz Abd. Bachman Lyle F. Fundamental consideration in language testing. Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip.Tajuk Kandungan karangan dengan menggunakan bahan bantu yang bersesuaian. Richard (2005). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Hudson Thom. Bhd. Lynch. Kaedah dan Teknik. Jam 15 Penilaian Pengajaran Kemahiran Menulis  Bengkel memeriksa karangan  Mengenal pasti idea keseluruhan  Mengesan idea utama dan idea sokongan  Membuat ramalan/kesimpulan JUMLAH 2 30 Penilaian Kerja kursus Peperiksaan Akhir 60% 40% Rujukan Asas Abd. Program evaluation in language education. Oxford: Oxford University Press. Cambridge: Cambridge University Press. Criterion-reference language testing. (1990). Brown James Dean. Language assessment and programme evaluation. Talib (2000). (2002). Materials evaluation and design language teaching. Ian. Edinburg: Edinburgh University Press. Kiely. Rujukan Tambahan 6 . McGrath. Brian K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful