Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)


KSSR TAHUN 5

Page 1
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

2.2 Memasang dan 2.2.1 Membaca dan EMK:


membuka kit model memahami manual.  Membaca manual kit model EK 2
1
berfungsi secara berfungsi. - Boleh mendapat
elektromekanikal 2.2.2 Menyatakan nama dan maklumat daripada
berpandukan manual. fungsi alatan tangan  Menyatakan dua nama dan fungsi sumber.
yang diperlukan untuk alatan tangan untuk memasang dan
memasang dan 2 membuka kit model. Kreativiti:
membuka kit model.  Mengenal pasti nama dan fungsi dua - Menghasilkan idea
komponen kit model. dari pemerhatian.
2.2.3 Mengenal pasti nama
dan fungsi komponen kit Nilai Murni:
model seperti motor,  Memasang komponen kit model - Keyakinan
3
gear, takal dan tali berpandukan manual. - Mematuhi peraturan.
sawat, gegancu dan
rantai, roda dan gandar, Kemahiran Abad 21:
MINGGU 1
alat kawalan jauh, - Literasi maklumat.
MINGGU 2
sensor, bateri, sel solar,  Mengenal pasti sistem
suis, pemegang bateri 4 elektromekanikal kit model yang BBB:
dan kerangka. telah dipasang. - Kit model, manual,
carta, alatan tangan.
 Membuat pengujian kefungsian kit
model.
5
 Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit model.
 Murid berupaya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
6
positif dan boleh dicontohi.
 Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.
CATATAN :

Page 2
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

2.2 Memasang dan 2.2.4 Memasang komponen EMK:


membuka kit model kit model berpandukan  Membaca manual kit model EK 3
1
berfungsi secara manual. berfungsi. - Merancang sesuatu
elektromekanikal projek dengan teliti
berpandukan manual. 2.2.5 Mengenal pasti sistem  Menyatakan dua nama dan fungsi dan
elektromekanikal kit alatan tangan untuk memasang dan melaksanakannya.
model. 2 membuka kit model.
 Mengenal pasti nama dan fungsi dua Kreativiti:
2.2.6 Menguji kefungsian kit komponen kit model. - Boleh mengumpul
model. maklumat dan
memastikan kualiti
2.2.7 Membuka dan  Memasang komponen kit model tugasan.
3
menyimpan komponen berpandukan manual.
kit model. Nilai Murni:
- Berazam tinggi.
MINGGU 3
MINGGU 4  Mengenal pasti sistem Kemahiran Abad 21:
4 elektromekanikal kit model yang - Penyelesaian
telah dipasang. masalah.

 Membuat pengujian kefungsian kit BBB:


model. - Kit model, manual,
5 alatan tangan.
 Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit model.
 Murid berupaya menggunakan
pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
6
positif dan boleh dicontohi.
 Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.
CATATAN :

Page 3
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.1 Mengenal pasti projek EMK:


menggunakan bahan berpandukan manual.  Menyatakan bahan logam yang EK2
1
logam dan bukan digunakan untuk membuat projek. - Memilih idea terbaik
logam dengan litar 4.2.2 Menyatakan bahan daripada banyak
elektronik. logam seperti aluminium, idea.
keluli, zink dan bahan - Meneruskan
bukan logam.  Menerangkan fungsi tiga alatan peningkatan kualiti
2 tangan dan komponen elektronik idea.
4.2.3 Menyatakan nama dan untuk membuat projek.
fungsi alatan tangan Kreativiti:
yang digunakan untuk - Boleh mengumpul
membina projek iaitu dan boleh membuat
gergaji besi, gunting  Mengukur, menanda dan memotong penilaian terhadap
logam, gandin kayu, 3 bahan yang digunakan untuk idea.
gandin getah, kikir rata, membuat projek.
MINGGU 5
kikir parut, playar Nilai Murni:
MINGGU 6
gabung, pisau boleh  Memasang bahan projek - Mematuhi peraturan
laras, pengikis, menggunakan pengikat dan
penggarit, penebuk 4 pencantum. Kemahiran Abad 21:
pusat, ragum kakak tua  Membuat kemasan projek. - Literasi maklumat.
dan ragum meja.  Pengiraan kos projek.
BBB:
- Manual.
 Membuat penyambungan litar - Bahan logam.
5 elektronik pada projek. - Gergaji logam,
 Menguji kefungsian projek. gunting logam,
gandin kayu, gandin
getah, kikir rata, kikir
 Membina projek yang berfungsi parut, playar gabung,
dengan mempunyai nilai tambah pisau boleh laras,
6 secara kreatif dan inovatif. pengikis, penggarit,
 Membuat penyelenggaraan dan ragum kakak tua dan
penyimpanan peralatan. ragum meja.
CATATAN :

Page 4
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.4 Menyediakan alatan dan EMK:


menggunakan bahan bahan berdasarkan  Menyatakan bahan logam yang EK2
1
logam dan bukan projek. digunakan untuk membuat projek. - Boleh
logam dengan litar merealisasikan idea
elektronik. 4.2.5 Mengukur, menanda dan untuk kesesuaian
memotong bahan yang Semasa.
digunakan untuk  Menerangkan fungsi tiga alatan
membuat projek. 2 tangan dan komponen elektronik Kreativiti:
untuk membuat projek. - Boleh
menggunakan cara
dan teknik mengikut
kaedah yang lebih
 Mengukur, menanda dan memotong baik.
3 bahan yang digunakan untuk
membuat projek. Nilai murni:
MINGGU 7
MINGGU 8 - Berdisplin.
 Memasang bahan projek
menggunakan pengikat dan Kemahiran Abad 21:
4 pencantum. - Membuat
 Membuat kemasan projek. keputusan.
 Pengiraan kos projek.
BBB:
- Manual
 Membuat penyambungan litar - Bahan logam dan
5 elektronik pada projek. bukan logam.
 Menguji kefungsian projek. - Gunting logam,
gandin getah, kikir
rata, playar gabung,
 Membina projek yang berfungsi
penggarit, pembaris
dengan mempunyai nilai tambah
keluli
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

Page 5
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.6 Memasang bahan projek EMK:


menggunakan bahan menggunakan pengikat  Menyatakan bahan logam yang EK5
1
logam dan bukan dan pencantum. digunakan untuk membuat projek. - Prinsip tanggung
logam dengan litar jawab sosial untuk
elektronik. menjaga kebersihan
bengkel.
 Menerangkan fungsi tiga alatan
2 tangan dan komponen elektronik Kreativiti:
untuk membuat projek. - Penyelesaian
masalah.

Nilai Murni:
 Mengukur, menanda dan memotong - Mengamalkan
3 bahan yang digunakan untuk budaya bersih.
membuat projek.
MINGGU 9
MINGGU 10 Kemahiran Abad 21:
 Memasang bahan projek - Produktiviti dan
menggunakan pengikat dan akauntabiliti.
4 pencantum.
 Membuat kemasan projek. BBB:
 Pengiraan kos projek. - Alatan tangan dan
bahan berkaitan.
- Manual
 Membuat penyambungan litar pemasangan.
5 elektronik pada projek.
 Menguji kefungsian projek.

 Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
CATATAN :

Page 6
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.7 Membuat kemasan EMK:


menggunakan bahan projek menggunakan  Menyatakan bahan logam yang EK 5
1
logam dan bukan bahan iaitu cat licau atau digunakan untuk membuat projek. - Prinsip keadilan
logam dengan litar syelek. mengikut giliran.
elektronik.
Kreativiti:
 Menerangkan fungsi tiga alatan - Membuat
2 tangan dan komponen elektronik perbandingan kualiti
untuk membuat projek. bahan.

Nilai Murni:
- Kekemasan dalam
 Mengukur, menanda dan memotong tugasan yang
3 bahan yang digunakan untuk diberikan.
membuat projek.
MINGGU 11
MINGGU 12 Kemahiran Abad 21:
 Memasang bahan projek - Produktiviti dan
menggunakan pengikat dan akauntabiliti
4 pencantum.
 Membuat kemasan projek. BBB:
 Pengiraan kos projek. - Cat licau
- Syelek
- Berus cat
 Membuat penyambungan litar - Berus syelek
5 elektronik pada projek. - Pelarut
 Menguji kefungsian projek. - Kertas las

 Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
CATATAN :

Page 7
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.8 Menyatakan nama, EMK:


menggunakan bahan simbol dan fungsi  Menyatakan bahan logam yang EK 4
1
logam dan bukan komponen elektronik digunakan untuk membuat projek. - Menggunakan idea
logam dengan litar seperti diod pemancar teknologi untuk
elektronik. cahaya (LED), perintang, menghasilkan
kapasitor, transistor, produk.
buzer dan suis.  Menerangkan fungsi tiga alatan
2 tangan dan komponen elektronik Kreativiti:
4.2.9 Membaca litar skematik untuk membuat projek. - Menggunakan
dan litar bergambar sumber alternatif.
berdasarkan manual.
Nilai Murni:
 Mengukur, menanda dan memotong - Berhati-hati.
3 bahan yang digunakan untuk
membuat projek. Kemahiran Abad 21:
MINGGU 14
MINGGU 15 - Literasi maklumat.
 Memasang bahan projek
menggunakan pengikat dan BBB:
4 pencantum. - Komponen
 Membuat kemasan projek. elektronik, litar
 Pengiraan kos projek. skematik dan litar
bergambar

 Membuat penyambungan litar


5 elektronik pada projek.
 Menguji kefungsian projek.

 Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
CATATAN :

Page 8
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN
MINGGU 16
MINGGU 17 4.2 Menghasilkan projek 4.2.10 Membuat EMK:
menggunakan bahan penyambungan litar  Menyatakan bahan logam yang EK 4
1
logam dan bukan elektronik pada projek. digunakan untuk membuat projek. - Menilai
logam dengan litar perlaksanaaan
elektronik. 4.2.11 Menguji kefungsian projek.
projek.
 Menerangkan fungsi tiga alatan Kreativiti:
4.2.12 Membuat 2 tangan dan komponen elektronik - Boleh membuat
penyelenggaraan dan untuk membuat projek. keputusan dan
penyimpanan peralatan. mengambil tindakan
susulan.
 Mengukur, menanda dan memotong Nilai Murni:
3 bahan yang digunakan untuk - Berdikari dan
membuat projek. bekerjasama.

 Memasang bahan projek Kemahiran Abad 21:


menggunakan pengikat dan - Pemikiran kritis dan
4 pencantum. penyelesaian
 Membuat kemasan projek. masalah
 Pengiraan kos projek.
BBB:
- Manual kerja
 Membuat penyambungan litar - Bahan logam
5 elektronik pada projek. - Bahan bukan logam
 Menguji kefungsian projek. - Komponen
elektronik
- Alatan tangan
 Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.
CATATAN :

Page 9
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan projek 4.2.13 Pengiraan kos bahan. EMK:


menggunakan bahan  Menyatakan bahan logam yang EK3
1
logam dan bukan digunakan untuk membuat projek. - Berjaya
logam dengan litar menjalankan tugasan
elektronik. mengikut
perancangan.
 Menerangkan fungsi tiga alatan - Membuat kiraan
2 tangan dan komponen elektronik anggaran kos
untuk membuat projek. dengan tepat.

Kreativiti:
- Mendapat
 Mengukur, menanda dan memotong maklumat dari
3 bahan yang digunakan untuk pelbagai sumber.
membuat projek.
MINGGU 18 Nilai Murni:
MINGGU 19  Memasang bahan projek - Kejujuran dan
menggunakan pengikat dan ketelusan.
4 pencantum.
 Membuat kemasan projek. Kemahiran Abad 21:
 Pengiraan kos projek. - Komunikasi dan
kolaborasi.

 Membuat penyambungan litar BBB:


5 elektronik pada projek. - Bahan sebenar.
 Menguji kefungsian projek. - Borang pengiraan
kos bahan.
 Membina projek yang berfungsi
dengan mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif.
6  Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

Page 10
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.1 Memilih biji benih yang 1 EMK:


dalam bekas. baik berdasarkan ciri-ciri  Menyatakan dua ciri biji benih yang EK 2
seperti cukup matang, baik. - Daya kreativiti dan
bernas, berbentuk inovasi (pemilihan
normal dan tidak idea terbaik).
diserang perosak.
Kreativiti:
 Menerangkan nama dan fungsi dua
2 - Pemilihan idea
alatan.
terbaik dan rasional.

 Mengenal pasti medium semaian. Nilai Murni:


 Menyediakan medium dalam bekas - Kerjasama
semaian dan penanaman yang - Yakin
3 - Tekun
sesuai.
- Sabar
MINGGU 24  Mengisi medium ke dalam bekas
MINGGU 25 semaian mengikut prosedur.
Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.
 Menyemai biji benih halus atau kasar - Literasi media.
4
dengan kaedah yang betul.
BBB:
- Spesimen sebenar,
bekas plastik, Power
 Melakukan penjagaan semaian dan Point, lembaran kerja
tanaman.
5
 Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

 Melakukan penanaman benih dalam


bekas secara kreatif dan inovatif dari
6
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

Page 11
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.2 Menyatakan nama dan EMK:


dalam bekas. fungsi alatan seperti  Menyatakan dua ciri biji benih yang EK 2
1
sudip tangan, baik. - Boleh mendapat
serampang tangan dan maklumat daripada
penyiram. sumber.

5.1.3 Menyediakan alatan iaitu Kreativiti:


 Menerangkan nama dan fungsi dua
sudip tangan, 2 - Menghasilkan idea
alatan.
serampang tangan dan dari pemerhatian.
penyiram.
 Mengenal pasti medium semaian. Nilai Murni:
5.1.4 Mengenal pasti medium  Menyediakan medium dalam bekas - Yakin dan
semaian seperti medium semaian dan penanaman yang mematuhi peraturan.
campuran, peat most 3
sesuai.
dan cocoa peat Kemahiran Abad 21:
MINGGU 26  Mengisi medium ke dalam bekas
- Komunikasi dan
MINGGU 27 semaian mengikut prosedur.
5.1.5 Menyediakan medium kolaborasi.
dan bekas semaian yang - Literasi media.
sesuai.  Menyemai biji benih halus atau kasar
4 BBB:
dengan kaedah yang betul.
5.1.6 Mengisi medium ke - Bahan: biji benih,
dalam bekas semaian medium semaian,
mengikut prosedur batu kerikil dan
 Melakukan penjagaan semaian dan serpihan pasu.
tanaman. - Alatan: sudip
5
 Mengubah anak benih ke dalam tangan, bekas
bekas tanaman mengikut prosedur. semaian dan lain-
lain.
 Melakukan penanaman benih dalam
bekas secara kreatif dan inovatif dari
6
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

CATATAN :

Page 12
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.7 Menyemai biji benih EMK:


dalam bekas. halus atau biji benih  Menyatakan dua ciri biji benih yang EK 3
1
kasar dengan kaedah baik. - Berorientasikan
yang betul. pencapaian, tahu
matlamat.
5.1.8 Melakukan penjagaan
semaian iaitu menyiram, Kreativiti:
 Menerangkan nama dan fungsi dua
merumput dan 2 - Dapat
alatan.
mengawal makhluk menyelesaikan
perosak. tugasan dalam masa
 Mengenal pasti medium semaian. yang ditetapkan.
 Menyediakan medium dalam bekas
semaian dan penanaman yang Nilai murni:
3 - Bekerjasama
sesuai.
- Bersungguh-
MINGGU 28  Mengisi medium ke dalam bekas
sungguh
MINGGU 29 semaian mengikut prosedur.
- Cermat
- Berhati-hati
 Menyemai biji benih halus atau kasar
4 Kemahiran Abad 21:
dengan kaedah yang betul.
- Kepimpinan dan
tanggungjawab.

 Melakukan penjagaan semaian dan BBB:


tanaman. - Bahan: biji benih
5
 Mengubah anak benih ke dalam - Alatan: bekas
bekas tanaman mengikut prosedur. semaian dan
penyiram.
 Melakukan penanaman benih dalam
bekas secara kreatif dan inovatif dari
6
aspek idea, teknik, peralatan dan
bahan.

Page 13
BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.9 Menyediakan medium EMK:


dalam bekas. dan bekas penanaman  Menyatakan dua ciri biji benih yang EK 5
1
yang sesuai. baik. - Boleh
menyesuaikan idea
5.1.10 Mengubah anak benih baru dengan
ke dalam bekas keperluan
penanaman mengikut  Menerangkan nama dan fungsi dua masyarakat.
prosedur. 2 - Meneruskan
alatan.
peningkatan kualiti
5.1.11 Melakukan aktiviti idea.
penjagaan tanaman iaitu  Mengenal pasti medium semaian.
merumput,  Menyediakan medium dalam bekas Kreativiti:
menggembur, membaja, semaian dan penanaman yang - Menggunakan
3
menyiram dan mengawal sesuai. kaedah atau
MINGGU 30
perosak.  Mengisi medium ke dalam bekas prosedur dengan
semaian mengikut prosedur. mengenal pasti ciri-
MINGGU 31
ciri yang betul.

 Menyemai biji benih halus atau kasar Nilai Murni:


4
dengan kaedah yang betul. - Tekun
- Sabar

 Melakukan penjagaan semaian dan Kemahiran Abad 21:


tanaman. - Produktiviti dan
5
 Mengubah anak benih ke dalam akauntabiliti.
bekas tanaman mengikut prosedur.
BBB:
- Alatan: sudip
 Melakukan penanaman benih dalam tangan, serampang
bekas secara kreatif dan inovatif dari tangan dan penyiram
6
aspek idea, teknik, peralatan dan - Bahan: medium
bahan. tanaman dan bekas
tanaman.
CATATAN :

Page 14
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

6.2 Menyediakan sajian. 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi EMK:


penyediaan makanan  Menyatakan sanitasi penyediaan EK 1
1
dengan betul. makanan dengan betul. - Sikap
bertanggungjawab
6.2.2 Menyatakan nama dan terhadap keputusan
fungsi alatan seperti yang dipilih.
kutleri, sudip, senduk,  Menerangkan nama dan fungsi tiga EK 2
mangkuk adunan, alat 2 - Menilai idea secara
alatan.
penyukat, alat kritis.
penimbang, kuali, periuk,
dapur, alat pengadun Kreativiti:
kek, alat pengisar, cerek - Memilih idea yang
 Memilih menu sarapan atau minum
elektrik, pembakar roti 3 terbaik untuk inovasi.
dan oven elektrik. petang.
Nilai Murni:
MINGGU 34 - Kebersihan
MINGGU 35 - Kesyukuran
 Membuat anggaran kos bahan - Bekerjasama
4
mengikut menu yang dipilih.
Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.
- Literasi media.
 Menyedia, memasak dan
5 menghidang sajian mengikut menu BBB:
yang dipilih. - Gambar sanitasi
penyediaan
 Menyedia, memasak dan makanan, gambar
menghidang sajian secara kreatif alatan memasak dan
dan inovatif. carta mencuci
6  Membersihkan alatan dan ruang tangan.
memasak.
 Menyelenggarakan dan menyimpan
alatan.
CATATAN :

Page 15
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

6.2 Menyediakan sajian. 6.2.3 Memilih menu sarapan EMK:


atau minum petang.  Menyatakan sanitasi penyediaan EK 1
1
makanan dengan betul. - Peka kepada
6.2.4 Membuat anggaran kos peluang dengan
bahan mengikut menu mengambil berat
yang dipilih. terhadap perubahan
 Menerangkan nama dan fungsi tiga persekitaran.
2 - Berorientasikan
alatan.
masa depan
(berimaginasi).

Kreativiti:
 Memilih menu sarapan atau minum
3 - Berfikiran kritis.
petang.

MINGGU 36 Nilai Murni:


MINGGU 37 - Menepati masa
 Membuat anggaran kos bahan - Ketelusan
4
mengikut menu yang dipilih. - Bekerjasama

Kemahiran Abad 21:


- TMK -
 Menyedia, memasak dan Menggunakan
5 menghidang sajian mengikut menu perisian untuk
yang dipilih. menghasilkan kad
menu.
 Menyedia, memasak dan
menghidang sajian secara kreatif BBB:
dan inovatif. - Contoh set menu
6  Membersihkan alatan dan ruang sarapan atau minum
memasak. petang dan resepi.
 Menyelenggarakan dan menyimpan
alatan.

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA

Page 16
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.2 Menyediakan sajian. 6.2.5 Menyediakan, memasak EMK:


dan menghidangkan  Menyatakan sanitasi penyediaan EK 2
1
sajian. makanan dengan betul. - Berorientasikan
pencapaian, murid
6.2.6 Membersihkan alatan tahu matlamat dan
dan ruang memasak. tindakan.
 Menerangkan nama dan fungsi tiga - Boleh menyiapkan
6.2.7 Menyelenggarakan dan 2 tugasan dalam masa
alatan.
menyimpan alatan. yang diberi.
- Berkeupayaan
memimpin.
 Memilih menu sarapan atau minum
3 Kreativiti:
petang.
- Penjanaan idea dan
membuat
MINGGU 38 kesimpulan.
MINGGU 39
 Membuat anggaran kos bahan Nilai Murni:
4
mengikut menu yang dipilih. - Kebersihan
- Bekerjasama

Kemahiran Abad 21:


 Menyedia, memasak dan - Produktiviti dan
5 menghidang sajian mengikut menu akauntabiliti.
yang dipilih. - Kepimpinan dan
tanggungjawab.
 Menyedia, memasak dan
menghidang sajian secara kreatif BBB:
dan inovatif. - Bahan masakan,
6  Membersihkan alatan dan ruang alatan memasak,
memasak. menghidang dan
 Menyelenggarakan dan menyimpan kelengkapan
alatan. membersih.
CATATAN :

BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA

Page 17
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

6.3 Menghias dan 6.3.1 Menyatakan bahan  Menyatakan dua bahan hiasan pada EMK:
membungkus hiasan seperti aising, makanan. EK 3
1
makanan. coklat urai, jem dan  Menyatakan satu jenis pembungkus - Mengumpul
kelapa parut kering. makanan. maklumat.
EK 4
6.3.2 Menyatakan jenis - Menghasilkan
pembungkus makanan produk berasaskan
 Menerangkan dua maklumat pada
seperti kertas 2 pengetahuan.
label pembungkus makanan.
pembungkus dan bekas
plastik. Kreativiti:
- Menggunakan
6.3.3 Mengenal pasti sumber alternatif.
maklumat pada label  Menghias dan membungkus
pembungkus makanan 3 Nilai Murni:
makanan.
iaitu jenama, nama - Bekerjasama
makanan, kandungan,
MINGGU 40 tanda harga, tanda halal, Kemahiran Abad 21:
MINGGU 41 berat dan tarikh luput. - Literasi maklumat.
 Menghias dan membungkus - Literasi media.
4
makanan mengikut kesesuaian.
BBB:
- Contoh bahan
hiasan, carta
 Menghias, membungkus dan bergambar dan
5 pembungkus
melabel makanan.
makanan.

 Menghias, membungkus dan


melabel makanan yang disediakan
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif.
6

Page 18
BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

6.3 Menghias dan 6.3.4 Menghias dan  Menyatakan dua bahan hiasan EMK:
membungkus membungkus makanan pada makanan. EK 4
1
makanan. seperti kek, roti, donat  Menyatakan satu jenis - Menghasilkan
dan biskut. pembungkus makanan. produk berasaskan
kemahiran teknologi.
EK 5
- Prinsip keadilan
 Menerangkan dua maklumat pada
2 dan membahagikan
label pembungkus makanan.
tugas sama rata.
- Prinsip ketelusan.

Kreativiti:
 Menghias dan membungkus - Menjana idea.
3
makanan.
Nilai Murni:
MINGGU 42
- Kebersihan
MINGGU 43
- Bekerjasama

 Menghias dan membungkus Kemahiran Abad 21:


4
makanan mengikut kesesuaian. - TMK - Membuat
jaringan social.
- Produktiviti dan
akauntabiliti.
 Menghias, membungkus dan
5 BBB:
melabel makanan.
- Bahan-bahan
hiasan makanan.
- Jenis
 Menghias, membungkus dan pembungkusan
melabel makanan yang disediakan - Contoh makanan
6 yang siap dibungkus.
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif. - Peralatan untuk
menghias makanan.

Page 19