Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh Isnin 8.7.2019


Masa 10.40 – 11.40 pagi
Kelas 1 AB
Tema NEGARAKU TERCINTA
Tajuk Milik Kita
Kemahiran Bahasa Mendengar dan Bertutur
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Memberikan respons terhadap soalan secara aksi dan lisan dan membuat
simulasi.

Aktiviti Bunga Kebangsaan (Buku Teks: 83)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid bertutur berdasarkan gambar dan frasa.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 7)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menghubungkaitkan ,
Kecerdasan Pelbagai
Pendekatan Tematik Kenegaraan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Menghargai Alam
Sekitar
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh Isnin 8.7.19


Masa 12.40 – 1.40 tengah hari
Kelas 1 AB
Tema NEGARAKU TERCINTA
Tajuk Milik Kita
Kemahiran Bahasa Membaca
Standard Kandungan 2.2
Standard Pembelajaran 2.2.1 (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mencari idea tersurat berdasarkan bahan dan melengkapkan peta bulatan.

Aktiviti Burung Kenyalang (Buku Teks: 84)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid bertutur berdasarkan gambar dan frasa.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 8-9)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menaakul ,
Kecerdasan Pelbagai
Pendekatan Tematik Kenegaraan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Cinta Akan Negara
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh 8.7.2019 Isnin


Kemahiran Abad ke-21
Masa 9.10 – 10.10 pagi
Kelas 2 Umar Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Mahir berkomunikasi
Tajuk Alamku Sayang
Standard Kandungan 1.1 Pemikir
Standard 1.1.2(iv) Kerja sepasukan
Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Bersifat ingin tahu
1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;(iv)
Objektif permintaan Berperinsip

Bermaklumat
Pokok Pembersih Udara(Buku Teks:22)
/ Penyayang / Prihatin
5. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Patriotik
Ringkasan Aktiviti 6. Murid mendengar dengan memberi respons terhadap permintaan.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti:
Strategi Pengajaran dan
25)
Pembelajaran
8. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
5P
BBM Buku teks, buku tulis, buku aktiviti
Penyelesaian masalah
Lembaran kerja
Pembelajaran berasaskan
/ Hasil kerja
projek
Pemerhatian
Kuiz Pembelajaran kooperatif
Pentaksiran dan / Lisan
Penilaian Tugasan Pembelajaran kecergasan
Projek pelbagai

/ Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran;
Kemahiran Belajar Cara
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Belajar
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Kendiri
Catatan Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Luar Bilik
Program Sekolah Darjah
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar Pembelajaran Masteri
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Pendekatan Modular
Cuti Rehat / Cuti Sakit
/ Pendekatan Berpusatkan
Murid

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Ulasan Pentadbir Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Tarikh Jumaat 12.7.2019


Kemahiran Abad ke-21
Masa 9.10-10.10 pagi
Kelas 2 Umar Berdaya tahan
Aspek Kemahiran Membaca
Tema Alam Sekitar dan Teknologi Hijau / Mahir berkomunikasi
Tajuk Alamku Sayang
Standard Kandungan 2.3 Pemikir
Standard 2.3.2 (ii) Kerja sepasukan
Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; Bersifat ingin tahu
1. Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera
Objektif dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai; (ii) cerita Berperinsip

Bermaklumat
Sena Terselamat(Buku Teks:24) Penyayang / Prihatin
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan Patriotik
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami cerita untuk membuat persembahan dengan
Ringkasan Aktiviti sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai dengan bimbingan Strategi Pengajaran dan
murid. Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku
Aktiviti:26) / 5P
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Penyelesaian masalah
BBM Buku teks, buku tulis Pembelajaran berasaskan
projek
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran kooperatif
Pemerhatian
Pembelajaran kecergasan
Kuiz
pelbagai
Pentaksiran dan / Lisan
Penilaian Tugasan Pembelajaran Kontekstual
Projek
Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Pada akhir pengajaran; Belajar

Kajian Masa Depan


______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Pembelajaran Akses
dalam sesi akan datang. Kendiri

Pembelajaran Luar Bilik


Catatan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Darjah
Mesyuarat / Kursus
Pembelajaran Masteri
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar Pendekatan Modular
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Pendekatan Berpusatkan
Murid

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


Ulasan Pentadbir (KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
BAHASA MELAYU TAHUN 2

Kemahiran Abad ke-21

Berdaya tahan

/ Mahir berkomunikasi

Pemikir

Kerja sepasukan

Bersifat ingin tahu

Berperinsip

Bermaklumat

Penyayang / Prihatin

Patriotik

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

5P

/ Penyelesaian masalah

Pembelajaran berasaskan
Tarikh projek

Pembelajaran kooperatif

Pembelajaran kecergasan
pelbagai

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Konstruktivisme

Kemahiran Belajar Cara


Belajar

Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
Kendiri

Pembelajaran Luar Bilik


Darjah

Pembelajaran Masteri

Pendekatan Modular

/ Pendekatan Berpusatkan
Murid
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

/ Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Deklamasi Sajak /
Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi (TMK)