Anda di halaman 1dari 6

¬Ú

1. ¬Ú ¿£ÇÁ¡¸ þÕìÌõ.
2. ¬üÈ¢ø Á£ý À¢Êì¸Ä¡õ.
3. ¿¡õ ¬üÈ¢ø ¿£ó¾Ä¡õ.
4. ¬Ú Á¨Ä¢ĢÕóÐ ¯ÕÅ¡¸¢ÈÐ.
5. ¬üÈ¢ý ¿£÷ º¢ø¦ÄýÚ þÕìÌõ.
6. ¿¡õ ¬üÈ¢ý àö¨Á¨Âô §À½ §ÅñÎõ.

«Õ了¡ü¸û :
 àö¨Á
 ¿£ÇÁ¡É
 §Àñ
 ¯ÕÅ¡¸¢ÈÐ
«. §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡¸ À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ.

1. ¬Ú ±ôÀÊ þÕìÌõ?

________________________________________.

2. ¬üÈ¢ø ±ýÉ ¦ºöÂÄ¡õ?

________________________________________.

3. ¬Ú ±í¸¢ÕóÐ ¯ÕÅ¡¸¢ÈÐ?

________________________________________.

4. ¬üÈ¢ý ¿£÷ ±ôÀÊ þÕìÌõ?

________________________________________.

5. ¿¡õ ±¾¨Éô §À½ §ÅñÎõ?

________________________________________.

¯Â÷¿¢¨Ä º¢ó¾¨Éì §¸ûÅ¢

 ¬Ú ¸¼¨Ä Å¢¼ ¦À⾡ «øÄÐ º¢È¢Â¾¡?

________________________________________.

¬. š츢Âõ «¨Áò¾¢Î¸.

1. ¬Ú :
______________________________________

2. Á£ý :
______________________________________

3. ¿£÷ :
_______________________________________
þâø ÅñÊ

1. þÐ ´Õ þâø ÅñÊ.
2. þâø ÅñÊ ¾ñ¼Å¡Çò¾¢ø µÎõ.
3. þ¨¾ò ¦¾¡¼÷ÅñÊ ±ýÚõ ÜÚ`Å¡÷¸û.
4. ¿õ ¿¡ðÊø Á¢ý þâø ÅñÊ þÕ츢ÈÐ.
5. þ¾¢ø «¾¢¸Á¡É À½¢¸û À½õ ¦ºöÂÄ¡õ.
6. ¿¡õ þâø ¾ñ¼Å¡Çò¨¾ì ¸¼ôÀÐ
¬Àò¾¡ÉÐ.

«Õ了¡ü¸û :
 «¾¢¸Á¡É
 ¸¼ôÀÐ
 À½¢¸û
 ¬ÀòÐ
«. §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡¸ À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ.

1. þÐ ±ýÉ?

________________________________________.

2. þâø ÅñÊ ±¾¢ø µÎõ?

________________________________________.

3. ¿õ ¿¡ðÊø ±ùŨ¸Â¡É þâø ÅñÊ þÕ츢ÈÐ?

________________________________________.

4. þ¾¢ø ¡÷ À½õ ¦ºöÂÄ¡õ?

________________________________________.

5. ¿¡õ þâø ¾ñ¼Å¡Çò¨¾ì ¸¼ó¾¡ø ±ýÉ §¿Ã¢Îõ?

________________________________________.

¯Â÷¿¢¨Ä º¢ó¾¨Éì §¸ûÅ¢

 þâø ÅñÊìÌ Á¢ýº¡Ãõ §¾¨Å¡?

________________________________________.

¬. š츢Âõ «¨Áò¾¢Î¸.

1. µÎõ :
______________________________________

2. À½¢¸û :
______________________________________

3. ¿¡ðÊø :
______________________________________
¸Ê¸¡Ãõ

1. þÐ ´Õ ¸Ê¸¡Ãõ.
2. ¸Ê¸¡Ãí¸Ç¢ø ÀÄŨ¸ ¯ñÎ.
3. ¸Ê¸¡Ãõ §¿Ãõ À¡÷ì¸ ¯¾×õ.
4. ¸Ê¸¡Ãõ ÀÄ ÅÊÅí¸Ç¢ø þÕìÌõ.
5. ¸Ê¸¡Ãò¾¢ø ãýÚ Óû¸û ¯ûÇÉ.
6. ¸Ê¸¡Ãõ Á¢ý¸Äî ºì¾¢Â¡ø þÂíÌõ.

«Õ了¡ü¸û :
 Á¢ý¸Äõ
 þÂíÌõ
 ºì¾¢
 ÀÄŨ¸
«. §¸ûÅ¢¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡¸ À¾¢ÄÇ¢ì¸×õ.

1. þÐ ±ýÉ?

________________________________________.

2. ¸Ê¸¡Ãõ ±¾üÌ ¯¾×õ?

________________________________________.

3. ¸Ê¸¡Ãò¾¢ø ±ò¾¨É Óû¸û ¯ûÇÉ?

________________________________________.

4. ¯ý Å£ðÊø ¯ûÇ ¸Ê¸¡Ãò¾¢ý ÅÊÅõ ±ýÉ?

________________________________________.

5. ¸Ê¸¡Ãõ ±ó¾ ºì¾¢Â¡ø þÂíÌõ?

________________________________________.

¯Â÷¿¢¨Ä º¢ó¾¨Éì §¸ûÅ¢

 ¸Ê¸¡Ãò¾¢ý Ũ¸¸¨Çì ÜÚ¸?

________________________________________.

¬. š츢Âõ «¨Áò¾¢Î¸.

1. ¸Ê¸¡Ãõ :
______________________________________

2. §¿Ãõ :
______________________________________

3. Óû¸û :
______________________________________

Anda mungkin juga menyukai