Anda di halaman 1dari 21
or oT. oro ores oroLs KODE INDEKS OT ORGANISASI TATA LAKSANA (KEPEGAWAIAN ) ORGANISASI DAN TATA LAKSANA ( POKOK MASALAH ) Pembahasan Organisasi (Sub Masalah ); ‘Organisasi ( Pembestakan, Perabahan, Uraian ), Organise ‘Tata Laksana ( Sub Organisasi ), Hubungan Kerja (dalam rangka perencanaan / sistem, Program Kerja Dep. Agama secara keseluruban }; Evaluasi dan Monitoring; Laporan Umum dari Satuan Unit Kerja; Laporan Umum ( Bulanan, Triwulan, Semester . Tahunan ) Penyusunan Jukalak Kerja, Metode Kerja, Prosedur dan Sistem Kerja; Penyusunan Prosedur Kerja; Penyusunan Tata Kerja. Pembekuan Kuanttas / Kwalitas; ‘Wawancara ( Tentang Kegiatan umum Dep. Agama) Hubungan ( Sub Masalsh ); ‘Abri Masuk Desa ( AMD ), Bakobumas, Mass Media dsb; fentang, Pengarahan ( Sambutan Umum ), Hearing DPR, dsb. Dokumentasi dan Kepustakean ( Sub Masalah ). ‘Majalah / Brosur ( untuk Dokumentasi ); ‘Dokumentasi ( Meliputi penyediaan bahan, pengumpulan dan penyebarannya ). Penyedinan dan Pengumpulan buku Kepustakaan; Kepustakaan ( Penyediaan, bahan dan Pengumpulannya ). Keprotokolan ( Sub Masalah ); Ha Nasional KusjngeaKe/ Tam Resmi Dep ‘Agam; KP.00.2 KPOL KPOLL KPOL2 KP.042 KODE INDEKS KP (KEPEGAWAIAN ) KEPEGAWAIAN (POKOK MASALAH ). Pengadaan Pegawai ( Sub Masalah ); (Formasi Pegawai } ‘Nota Usul ( Formasi Pegawai ); Formasi Persetujuan Pengadaan Pegawai. Clearence Test ( Untuk Penerimaan Capeg J; Guru ‘Tata Usaha Kepegawaian ( Sub Masalah ). Dispensasi/Izin ( bagi pogawai ); Izin pegavai tidak masuk kerja; Togas luer pegawai (Izin / Dispensasi ); Tugas di Instansi lain ( Izin Dispensasi ); Keterangan pegawai dan keluarga. Karpeg// NIP ( keterangan pegawai ); Data penjenjangan Pegawai, Penunjukan menjadi penghubung Instansi Iain; Data pegawai / pejabet. Pendidikan dan Latihan (Diklat ) Pegawai ( Sub Masalah ). Evaluasi penjenjangan Diklat; ADUM, SEPAMA, SPAMEN, SPATI, LEMHANAS dan sejenisnya; ‘Kepangkatan, Prajabatan, Penataran dan Latihan; pelaksanaan dan evaluasi suscabin, suscata, suscatur dan sejenisnya. Evaluasi Penataran / Kursus / Latihan ( Diklat ) Kursus / Latihan / Penataran Tenaga Administrasi. Pengembangan ( Diklat Pegawai ). ‘Dharma Wanita / KORPRI / Pemilu, Bapr, PTWP, IKAHI dsb Penilaian dan Hukuman (Sub Masalah ) Disiplin Pegawai ( Penilaian dan Hukuman ); Panggilan ( Menyangkut disiplin pegawai Penal Adminis Kepepavaian Penilaian terhadap pegawai Satake! don pometions pegs Berhenti / diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri / diberhentikan tidak hormat KP.08.5 Kuso SECRENING PEGAWAI ( Sub Masalah ) Pembinaan mental pegawai / kerohanian; P4 ( Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila ). Mutasi ( Sub Masalah ) Deftar Unit Kepangkatan, Kenaikan Pangkat / Golongan; Penyesuaian Ijazah, Ujian dinas dsb. Kenaikan Gaji Berkala (KGB ). Penyesuaian Masa Kerja, Inpassit Penyesusian tunjangan Keluarga /tunjangan keluarga. ‘Alih tugas bagi pelaksana; Pengurusan fasiltasalih toga. Pengangkatan/pemberhentian dalam jebatan strokturl/fungsiona; Tunjangan Jabatan Sturktural/ ‘Tugas MenjabatJabatan Struktural/ Fungsional; Pemberian Kuasa Menjabat Sementara; Penugasan Meajabat Sementara: usul Pengangkatan / Pemberhentian Dalam Jabatan fungsional / Struktural. Kesejahteraan Pegawai ( Sub Masalah ). Askes, Keschatan Pegawai, Check Up Pejabat; ‘General Check Up dan obet-obatan untuk kesehatan pegawai dan perubahan gaji. ‘Cuti Pegawai (Tahunan / Bersalin / Sakit, alasan penting / Cuti Besar dan cuti di luar tanggungan negara. Rekreasi dan olah raga bagi pegawai. Bantuan sosial bagi pegawai ‘Tanjngan Bantuan Stal Pega Keluarga Ppuwai Ucepan Duka Cita / Belasungkawa dsb. Koperasi ( bahan pokok kebutuhan pegawai ); ‘Koperasi ( Kesejahteraan pegawai ); Pengurusan bahan pokok kebutuhan pegawai; ‘Onganisasi Koperasi. Perumahan Pegawai. ‘Antar Jemput Pegawai ( Transportasi) ‘Tanda Penghargaan Pegawai; Satya Lencana dan tanda jasa pegawai. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri ‘Asurani bekal pensiun ( Taspen / TPB J; KODE INDEKS KU (KEUANGAN) ‘Anggaran ( Sub Masalah ) Anggaran rutin, DURK / DUK, Revisi DIK; Siar ( Sisa Anggaran Rutin ) dan ABT Rutin;