Anda di halaman 1dari 8

NAMA GURU PELATIH: LOW JIA WEN

Rancangan Pengajaran Harian KSSR Bahasa Malaysia

Tahun 2

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia


Kelas 2K
Tarikh 10 Julai 2019 (Rabu)
Bilangan murid 31 orang (18L / 13P)
Masa 8.40 pagi – 9.40 pagi (60 minit)
Tema Tema 6 Budaya Bangsa
Unit Unit 18 Indahnya Budi Bahasa
Tajuk Sikap Tolong-Menolong
Standard 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera
Kandungan
Standard 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera
Pembelajaran dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
(ii) cerita

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


i. Membaca cerita “Semut dan Burung Merpati” dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
Sistem Bahasa Kosa Kata, Sebutan dan Intonasi
Pengisian Ilmu: Pendidikan Moral, Sivik dan Kewarganegaraan
Kurikulum Kemahiran: Kemahiran Membaca, Mendengar dan Bertutur, Menulis
(EMK) Nilai: Rasional, Kerjasama, Keberanian, Kerajinan, Baik Hati
Bahasa: Bahasa Melayu
Pembelajaran Koperatif: Kerja Kumpulan
Penyelesaian Masalah: Menyusun semula cerita “Semut dan Burung Merpati”
dengan betul
Kemahiran Berfikir: Sesi soal jawab
Kecerdasan Pelbagai: Verbal Linguistik, Interpersonal
Pembelajaran Kontekstual: Pengetahuan Sedia Ada
Teknologi, Maklumat dan Komunikasi: Tayangan Video, Penggunaan Slaid
Powerpoint & Peralatan TMK
Didik Hibur: Bercerita
Elemen Kreativiti dan Inovasi: Peta i-Think (Peta Alir)
Kemahiran Belajar Cara Belajar: Menyusun semula cerita dengan
menggunakan peta i-Think (peta alir)

Kepelbagaian Bil Bahan Jumlah Catatan


Sumber Bahan 1 Video 1 Cerita “Semut dan
(KSB) Burung Merpati”
NAMA GURU PELATIH: LOW JIA WEN

2 Slaid Powerpoint 1 Cerita “Semut dan


Burung Merpati”
(teks)
3 Sampul Surat 5 Peribadi
4 Kad Perenggan Ayat 5 set Susunan Cerita
“Semut dan Burung
Merpati”
5 Kertas Peta Alir 5 Kerja Kumpulan
6 Lembaran Kerja 31 Latihan Pengukuhan
7 Peralatan TMK - Sekolah
Pengetahuan - Murid pernah membaca cerita.
Sedia Ada (PSA)
NAMA GURU PELATIH: LOW JIA WEN
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN CATATAN
MASA DAN PEMBELAJARAN
Set Induksi -Video tentang Cerita Kanak- Teknik: Soal Jawab Ilmu: Pendidikan
(5 minit) Kanak “Semut dan Burung 1. Guru menayangkan video Moral, Sivik dan
Merpati” tentang cerita kanak-kanak Kewarganegaraan
https://www.youtube.com/ “Semut dan Burung Merpati” Kemahiran:
watch?v=QhcWtIBtwxI
kepada murid-murid. Kemahiran
2. Murid-murid diminta untuk Mendengar dan
Contoh soalan:
memerhati dan memahami Bertutur
1. Apakah yang kamu
video tersebut. Nilai: Rasional,
dapat lihat dalam
3. Guru mengadakan sesi Keberanian, Baik
video tersebut?
soal jawab dengan murid- Hati
Ceritakan.
murid. Bahasa: Bahasa
4. Guru mengaitkan amalan Melayu
Cadangan Jawapan:
tolong-menolong dengan KKT: Kemahiran
1. Semut dan burung
isi pelajaran pada hari ini. Berfikir,
merpati saling
Kecerdasan
membantu apabila
Pelbagai (Verbal
menghadapi
Linguistik),
kesusahan.
Pembelajaran
Kontekstual,
Teknologi,
Maklumat dan
Komunikasi, Didik
Hibur
KSB: Video,
Peralatan TMK

Langkah 1 -Slaid Powerpoint Teknik: Bacaan Mekanis / Ilmu: Pendidikan


(20 minit) Perbincangan Moral, Sivik dan
1. Guru menayangkan slaid Kewarganegaraan
powerpoint tentang cerita Kemahiran:
“Semut dan Burung Kemahiran
Merpati” kepada murid- Membaca,
murid. Mendengar dan
Bertutur
NAMA GURU PELATIH: LOW JIA WEN

2. Guru membimbing murid- Nilai: Rasional,


murid untuk membaca dan Keberanian, Baik
memahami cerita tersebut. Hati
3. Guru memilih murid secara Bahasa: Bahasa
rawak untuk membaca Melayu
cerita tersebut sama ada KKT: Kecerdasan
secara berkumpulan atau Pelbagai (Verbal
individu. Linguistik),
4. Guru memastikan murid Kemahiran Berfikir,
membaca cerita tersebut Pembelajaran
dengan sebutan dan Kontekstual, Didik
intonasi yang betul. Hibur, Teknologi,
Maklumat dan
Komunikasi
KSB: Slaid
Powerpoint,
Peralatan TMK

Langkah 2 -Sampul Surat Teknik: Kerja Kumpulan Ilmu: Pendidikan


(20 minit) 1. Guru membahagikan Moral, Sivik dan
murid-murid kepada lima Kewarganegaraan
kumpulan dan setiap Kemahiran:
kumpulan akan Kemahiran
mendapatkan sekeping Mendengar dan
kertas peta alir dan satu Bertutur, Membaca

-Kad Perenggan Ayat set kad perenggan ayat Nilai: Rasional,

(Rujuk lampiran 1) yang disediakan dalam Kerjasama,


sampul surat. Keberanian

-Peta i-Think (Peta Alir) 2. Murid-murid diminta Bahasa: Bahasa


berbincang dan menyusun Melayu
semula cerita “Semut dan KKT: Kecerdasan
Burung Merpati” dengan Pelbagai (Verbal
melekatkan kad perenggan Linguistik,
ayat yang sesuai pada Interpersonal),
peta alir. Penyelesaian
Masalah,
NAMA GURU PELATIH: LOW JIA WEN

3. Setiap wakil kumpulan Pembelajaran


diminta membentang hasil Koperatif, Elemen
kerja masing-masing. Kreativiti dan
4. Guru menyemak hasil kerja Inovasi,
setiap kumpulan dengan Kemahiran Berfikir,
betul dan memberi Pembelajaran
bimbingan yang sesuai Kontekstual,
kepada murid-murid. Teknologi
Maklumat dan
Komunikasi,
Kemahiran Belajar
Cara Belajar, Didik
Hibur
KSB: Kad
Perenggan Ayat,
Sampul Surat,
Kertas Peta Alir

Langkah 3 -Latihan Pengukuhan Teknik: Latih Tubi Ilmu: Pendidikan


(10 minit) (Rujuk lampiran 2) Latihan pengukuhan Moral, Sivik dan
1. Murid dikehendaki Kewarganegaraan
menyusun semula cerita Kemahiran:
“Semut dan Burung Kemahiran
Merpati” dengan betul. Menulis
Nilai: Rasional,
Kerajinan
Bahasa: Bahasa
Melayu
KKT: Kemahiran
Berfikir,
Penyelesaian
Masalah
KSB: Lembaran
Kerja
NAMA GURU PELATIH: LOW JIA WEN

Penutup Rumusan Kognitif Teknik: Imbas Kembali Ilmu: Pendidikan


(5 minit) 1. Guru bersoal jawab Moral, Sivik dan
dengan murid mengenai isi Kewarganegaraan
pelajaran pada hari Nilai: Rasional,
tersebut. Keberanian
2. Guru merumuskan hasil KKT: Kemahiran
pengajaran. Berfikir,
Kecerdasan
Rumusan Sosial Teknik: Pujian dan Motivasi Pelbagai (Verbal
1. Guru menyuruh murid- Linguistik)
murid memberikan tepukan
semangat sebagai galakan
diri atas prestasi mereka
yang baik.
2. Guru memberi peneguhan
positif kepada murid-murid.

Disemak oleh guru pembimbing / pensyarah Disemak oleh guru besar:


penyelia:

( ) ( )
Tarikh: Tarikh:
NAMA GURU PELATIH: LOW JIA WEN

Lampiran 1: Kad Perenggan Ayat

Seekor semut sedang minum air di tebing sungai.

Semut itu terjatuh ke dalam sungai. Seekor burung


merpati menyelamatkan semut itu dengan berjaya.

Beberapa hari kemudian, seorang pemburu hendak


mengeluarkan busur dan anak panah untuk memburu
burung merpati itu.

Semut ternampak segalanya dan mengigit kaki


pemburu. Pemburu melompat kesakitan dan anak
panahnya terlepas sasaran.

Burung merpati berjaya diselamatkan dan berterima


kasih kepada semut itu.
NAMA GURU PELATIH: LOW JIA WEN

Lampiran 2: Lembaran Kerja (Pengukuhan)

Nama: Tarikh:

Kelas:

Susun semula cerita “Semut dan Burung Merpati”

Beberapa hari kemudian, seorang pemburu hendak


mengeluarkan busur dan anak panah untuk memburu
burung merpati itu.

Burung merpati berjaya diselamatkan dan berterima


kasih kepada semut itu.

Seekor semut sedang minum air di tebing sungai.

Semut itu terjatuh ke dalam sungai. Seekor burung


merpati menyelamatkan semut itu dengan berjaya.

Semut ternampak segalanya dan mengigit kaki


pemburu. Pemburu melompat kesakitan dan anak
panahnya terlepas sasaran.