Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : 23
MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 1M
TARIKH/ HARI 04/07/2019 KHAMIS MASA 10.10 HINGGA 11.10
TEMA Lindungi Alam TAJUK Sayangi Alam
KEMAHIRAN ☐Mendengar & Bertutur ☐Menulis ☐Membaca ☒ Tatabahasa ☐ Seni Bahasa
STANDARD 5.2
KANDUNGAN
STANDARD 5.2.3 (i)
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
PEMBELAJARAN embina ayat menggunakan kata ganda dengan betul.
AKTIVITI Kebun Mini (Buku Teks: 122)
PENGAJARAN 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
DAN pelajaran.
PEMBELAJARAN 2. Murid bertutur berdasarkan gambar dan frasa.
(PdP) 3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 47-48)
PENGUASAAN TAHAP 1 ☒ TAHAP 2 ☒ TAHAP 3 ☐ TAHAP 4 ☐ TAHAP 5 ☐ TAHAP 6 ☐
☐ Buku teks ☐ Modul ☐ Power point ☐ Spesimen
BAHAN BANTU ☐ Internet ☐ Projektor ☐ Model ☐ Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐ Radas ☐ Buku cerita ☐ Lain-lain: Peta I-Think

KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐ Intarpersonal ☐ Kinestatik ☐ Logik Matematik


PELBAGAI ☐ Muzikal ☐ Verbal Linguistik ☐ Naturalis ☐ Visual Ruang

ELEMEN ☐ Kreativiti & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐ TMK ☐ Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐ Bahasa ☐ Patriotisme ☐ Nilai Murni ☐ Lain – lain :
KURIKULUM ☐ Sains & Teknologi ☐ Keusahawanan
(EMK) ☐ Keusahawanan

KEMAHIRAN ☐Membanding beza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐ Komunikasi


BERFIKIR /ABAD ☐ Menghubungkait ☐ Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐ Kreativiti
21 ☐ Mencipta Analogi ☐ Membuat Ramalan ☐Membuat keputusan ☐ Menyelesai Isu
☐Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Mencipta
☐ Kolaborasi
Analogi ☐ Man
☐Menghubungkait ☐Membuat Inferens ☐ Membuat Keputusan
PENTAKSIRAN ☐ Lembaran Kerja ☐ Pemerhatian ☒ Lisan ☐ Tugasan
PENGAJARAN & ☐ Hasil Kerja ☐ Kuiz ☐☐ Pemerhatian
Drama ☐☐ Kuiz ☐
Projek Lisan ☐ Tu
PEMBELAJARAN

REFLEKSI

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


CATATAN ☐ Mesyuarat ☐ Program Sekolah ☐ Murid tidak hadir
☐ Cuti Bencana/Cuti Khas ☐ Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐ Aktiviti Luar