Anda di halaman 1dari 9

1

1.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)


1. MATA PELAJARAN : Bahasa Melayu

2. TAHUN : 4 Zamrud

3. BILANGAN MURID : 37 Orang

4. TARIKH : 18 Jun 2019

5. HARI : Selasa

6. TEMA : Kenali Warisan Bangsa

7. TAJUK : Rumah Serambi Pahang

8. MASA : 12.35 pagi – 1.35 pagi

9. KEMAHIRAN FOKUS : Aspek tatabahasa : Kata ganda separa

10. STANDARD KANDUNGAN :

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.

11. STANDARD PEMBELAJARAN :


5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.
12. OBJEKTIF :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

1. Melengkapkan teks menggunakan kata ganda separa sekurang-kurangnya 4


daripada 5 berdasarkan gambar.
2. Membina ayat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 menggunakan kata ganda
separa.

13. SISTEM BAHASA

Tatabahasa:

1.1 Morfologi : Kata ganda separa

1.2 Sebutan dan Intonasi – Intonasi yang sesuai berdasarkan situasi.


2

1.3 Kosa kata – tradisional, selang, serambi, kekisi.

14. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Ilmu: Pendidikan Muzik dan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan

Nilai Murni: Menghargai warisan bangsa, bekerjasama dan bersopan-santun

Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK

15. KEPELBAGAIAN KAEDAH DAN TEKNIK

KB: mengumpul dan mengelas, menganalisis.

KP: Verbal linguistik, Interpersonal

BCB: Bacaan mekanis

16. BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Bil. Perkara Jumlah
1. Televisyen pintar 1
3. Pembesar Audio 1
4. Kertas A4 9
5. Buku Teks 37

17. PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid mengetahui serba sedikit mengenai kata ganda separa yang sesuai digunakan
mengikut situasi yang pernah dialami mereka.

18. PENDEKATAN
Murid biasa menggunakan kata ganda separa semasa berkomunikasi dalam
kehidupan harian.
3

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran

Set Induksi  Tayangan Video  Guru menunjukkan BBM:


(5 Minit) “ Rumah Tradisional” video ringkas Rumah Televisyen Pintar
tradisional Video
 Murid-murid Audio
dikehendaki mendengar
perbualan yang KB:
ditunjukkan dengan Menghubungkait
Soalan:
1. Video ini mengisahkan teliti.

mengenai apa?  Guru bersoal jawab BCB:


dengan murid tentang Memproses
2. Apakah rumah
video yang telah maklumat
tradisional yang
terdapat dalam video? ditonton.

3. Pada pendapat anda,  Guru membimbing Pembelajaran


murid untuk Kontekstual:
mengapakah kita perlu
menghubungkaitkan Menghubungkait
mengekalkan rumah
jawapan dengan tajuk kan dengan
tradisional?
pelajaran pada hari ini. pengalaman
dalam kehidupan
Jangkaan Jawapan:
1. Rumah tradisional.
Strategi:
2. Rumah Serambi
Berpusatkan
Pahang
bahan
3. Supaya tidak ditelan
zaman.
4

Aktiviti 1 BBM:
 Membaca petikan dan  Murid-murid akan Buku Teks m/s
melengkapkan teks dibahagikan kepada 9 98
dengan kata ganda kumpulan dan murid Kertas 4A
sesuai. melantik seorang ketua
kumpulan. KB:
“Teks Rumah Serambi”  Murid membaca secara Menganalisis
mekanis petikan Mengenalpasti
tersebut. Mengecam

 Guru akan memberi KP:


Langkah 1 penerangan mengenai Interpersonal
( 15 minit) aktiviti yang akan Verbal Linguistik
dilaksanakan.
 Murid dikehendaki BCB:
melengkapkan kata Membaca
ganda separa yang intensif
bersesuai dengan
konteks ayat. Nilai Murni:

 Setiap kumpulan akan Kerjasama

membentangkan di
hadapan kelas hasil Objektif (i)

usaha mereka. dicapai

 Guru menyemak
jawapan yang diberikan
oleh setiap kumpulan.
5

 Murid menyebutkan BBM:


Aktiviti 1 kata ganda separa Kertas A4
 Mari membina ayat. selain yang terdapat
 Contoh kata ganda dalam teks. KB:
separa  Kemudian, setiap Menjanakan idea
kumpulan diedarkan Sintesis
Lelaki – Dedaun
dengan kertas A4
Bebola – Pepohon KP
diletakkan di atas
Langkah 2 Lelangit – Jejaka Verbal lingusitik
meja.
Kekura - Tetamu
(20 minit)  Guru memberikan Interpersonal
arahan kepada
setiap kumpulan Nilai:
untuk membina Mendengar
empat ayat baharu arahan,
berdasarkan kata keyakinan,
ganda separa. kerjasama.
 Murid-murid diberi
masa selama 10 Strategi:
minit untuk Berpusatkan
menyiapkan tugasan bahan
mereka. Berpusatkan

 Guru akan murid

membantu jika
terdapat masalah Pembelajaran

yang dihadapi Koperatif:

murid-murid dalam Idea rush

menyiapkan
tugasan. Objektif (ii)
dicapai
6

Aktiviti 2  Setelah semua BBM


‘Two Stay- Two stray’ kumpulan menyiapkan
Kertas A4
tugasan, murid-murid
akan melakukan aktiviti KB
‘stay-stray’. Menghubung kait
 Ketua kumpulan
PA21
dikehendaki kekal di
kumpulan masing- Berkomunikasi

masing, manakala ahli secara lisan dan

kumpulan yang lain tulisan dengan

akan bergerak untuk berkesan

melihat hasil dapatan KP


kumpulan lain.
Interpersonal
 Wisel akan ditiup oleh
guru setiap satu minit. Verbal Linguistik

Apabila wisel Nilai Murni


ditiupkan, mereka
Kerjasama
perlu bergerak ke
Kesyukuran
kumpulan yang lain.
 Aktiviti ini akan
dihentikan apabila
semua kumpulan
sudah bergerak
melihat hasil kerja
kumpulan yang lain.
 Ahli-ahli yang lain akan
memberi informasi
kepada ketua
kumpulan mengenai
hasil dapatan mereka
apabila meilhat dan
membaca hasil kerja
kumpulan.
7

Pengayaan KP:
 Pengayaan  Murid-murid mengisi Interpersonal
Lembaran kerja (dilampirkan) tempat kosong Verbal Linguistik
berdasarkan lembaran Visual dan ruang
kerja yang diberikan Kinestetik
oleh guru.
Langkah 3 KB
(15 minit) Pemulihan Menganalisis
LEMBARAN 1
 Murid menyalin semula
ayat baharu kata ganda
yang dibina dalam
kumpulan mereka.
(Rujuk lampiran)

 Pemulihan
Memberi latihan isi
tempat kosong

 Murid memberikan KB:


Kognitif kesimpulan perkara dan Merumus
 Rumusan isi pelajaran. aktiviti yang telah
Penutup  Kepentingan memelihara dipelajari pada hari ini. Nilai:
(5 Minit) budaya bangsa. Ketelitian,
Sosial  Guru memberikan keyakinan,
 Pujian atas usaha dan komen kepada murid- kerjasama
kejayaan. murid tentang
pelaksanaan pada hari KP:
ini. Verbal-linguistik
Intrapersonal
 Guru memberikan
pujian atas sikap murid
yang memberikan
8

kerjasama dalam
kumpulan.

17. Refleksi

18. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia


9

PEMULIHAN

Arahan: Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai

1 Encik Adian memelihara beberapa ekor _____ yang diimport dari luar negara.

A bebawang C bebola

B bebuluh D bebiri

2 Syakir membantu ayahnya membersihkan sarang _____ yang melekat di siling

rumah.

A lelabah C lelangit

B kekuda D lelabi

3 Ibu memotong _______ ikan itu kepada empat bahagian supaya mudah dimakan.

A dedaun C dedalu

B bebola D cecair

4 Ibu menyusun pinggan mangkuk di atas ______ supaya kelihatan kemas.

A sesendal C lelangit

B kekuda D pepara

5 Kain songket yang ditenun dengan _______ emas itu menarik perhatian sesiapa

sahaja yang melihatnya.

A bebenang C bebola

B kekabu D deduit