Anda di halaman 1dari 7

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC ANALISIS) BIDANG: KURIKULUM (PANITIA BAHASA INGGERIS-TINGKATAN 3)

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)

S1 Tenaga pengajar adalah guru siswazah W1 Murid kurang berminat dalam penulisan dan sastera (literature)
S2 3 / 5 orang guru tingkatan 3 berpengalaman lebih 10 tahun W2 Segelintir murid kurang menguasai kemahiran berbahasa- kosa kata yang rendah
S3 3 / 5 orang guru penanda kertas PT3 W3 Kelemahan dalam aspek tatabahasa dan pemahaman
S4 Kemudahan prasarana dan ICT yang mencukupi W4 Kurang budaya membaca dan tidak dapat menumpu perhatian sepenuhnya dalam
S5 Mempunyai guru yang terlibat dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia kalangan murid
S6 Gred purata sekolah berkurangan W5 Bilangan murid yang mendapat A adalah kurang
S7 Pengurusan Panitia yang berkesan W6 Pelajar – pelajar merasa malu untuk menggunakan Bahasa Inggeris dalam
perbualan harian
W7 Guru-guru tidak menguasai ICT
W8 Guru masih lagi mengamalkan kaedah konvesional tanpa mempelbagaikan teknik
pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat murid
W9 Guru tidak dapat menumpukan perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran
kerana terdapat banyak kerja-kerja tambahan yang perlu diselesaikan
W10 Guru terlibat dengan program luar- PdPc terjejas

PELUANG (OPPORTUNITY) CABARAN (CHALLENGE)

O1 PIBG sedia menyokong dan memberi sumbangan T1 Pelajar – pelajar tidak berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris di bilik darjah, rumah
O2 Hubungan yang baik dengan PPD,JPN, KPM, Sekolah Berprestasi Tinggi serta sesama kawan mereka.
dan Agensi kerajaan T2 Masyarakat sekitar masih menganggap Bahasa Inggeris tidak penting
O3 Pusat kegiatan guru terletak berhampiran T3 Ibu bapa kurang berminat untuk melibatkan diri daam aktiviti sekolah/PIBG
O4 Sambungan internet tanpa wayar (Internet Akses) T4 Tahap kesedaran ibu bapa terhadap pencapaian akademik anak-anak sederhana
O5 Komitmen guru yang amat tinggi T5 Persekitaran sekolah terdedah dengan gejala social dan berhampiran dengan kafe
O6 Guru Bahasa Inggeris sentiasa mendampingi pelajar – pelajar dalam siber
menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam matapelajaran Bahasa Inggeris T6 Segelintir pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang bermasalah
T7 Guru-guru sering keluar kerana terlibat dengan program di luar sekolah
T8 2 orang guru PT3 adalah kurang berpengalaman kerana merupakan guru baru
STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS BIDANG : KURIKULUM

KEKUATAN (STREGHT) KELEMAHAN (WEAKNESS)


W1 Murid kurang berminat dalam penulisan dan
S1 Tenaga pengajar adalah guru siswazah sastera (literature)
S2 3/5 orang guru tingkatan 3berpengalaman lebih W2 Segelintir murid kurang menguasai kemahiran
DALAMAN 10 tahun berbahasa- kosa kata yang rendah
S3 3/5 orang guru penanda kertas PT3 W3 Kelemahan dalam aspek tatabahasa dan
S4 Kemudahan prasarana dan ICT yang mencukupi pemahaman
W4 Kurang budaya membaca dan tidak dapat
S5 Mempunyai guru yang terlibat dengan Lembaga
LUARAN menumpu perhatian sepenuhnya dalam kalangan
Peperiksaan Malaysia murid
S6 Gred purata sekolah berkurangan W5 Bilangan murid yang mendapat A adalah kurang
S7 Pengurusan Panitia yang berkesan W6 Pelajar – pelajar merasa malu untuk
S8 – Mempunyai budaya membaca di kalangan menggunakan Bahasa Inggeris dalam perbualan
pelajar harian
W7 Guru-guru tidak menguasai ICT
W8 Guru masih lagi mengamalkan kaedah
konvesional tanpa mempelbagaikan teknik
pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat
murid
W9 Guru tidak dapat menumpukan perhatian
terhadap pengajaran dan pembelajaran kerana
terdapat banyak kerja-kerja tambahan yang perlu
diselesaikan
W10 Guru terlibat dengan program luar- PdP terjejas
PELUANG (OPPORTUNITY)
O1 PIBG sedia menyokong dan memberi sumbangan S+O (SO) W+O (WO)
O2 Hubungan yang baik dengan PPD,JPN, KPM, Sekolah S2 + S3 + S5 +O1 + O3 + O5 + O6 W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + O1 + O4 + O5 +O6
Berprestasi Tinggi dan Agensi kerajaan ST1 : Meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian ST2: Melaksanakan program perkongsian ilmu dan
O3 Pusat kegiatan guru terletak berhampiran dan gred purata mata pelajaran Bahasa Inggeris PLC antara guru-guru Bahasa Inggeris di sekolah
O4 Sambungan internet tanpa wayar (Internet Akses) dalam peperiksaan PT3 melalui program peningkatan
O5 Komitmen guru yang amat tinggi akademik. ST3 : Melaksanakan program panitia untuk
O6 Guru Bahasa Inggeris sentiasa mendampingi pelajar – membantu dan membimbing murid menguasai isi
pelajar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pelajaran
dalam matapelajaran Bahasa Inggeris
CABARAN (THREATS) S+T (ST) W+T (WT)
T1 Ibu bapa kurang berminat untuk melibatkan diri dalam S2 +S5 + T5 W2 + W3 + W4+T1 +T2 +T5
aktiviti sekolah/PIBG ST4: Melaksanakan pembinaan modul/modul silibus
T2 Tahap kesedaran ibu bapa terhadap pencapaian untuk Melindungi Masa Instruksional ST5 : Melaksanakan Program HIP secara meluas
akademik anak-anak sederhana untuk memastikan Bahasa Inggeris digunakan secara
T3 Persekitaran sekolah terdedah dengan gejala sosial dan menular di kalangan pelajar dan guru.
berhampiran dengan kafe siber
T4 Segelintir pelajar mempunyai latar belakang keluarga
yang bermasalah
T5 Guru-guru sering keluar kerana terlibat dengan program
di luar sekolah
STRATEGI YANG TELAH DIJANA BIDANG :BAHASA INGGERIS

JENIS
STRATEGI YANG TELAH DIJANA
STRATEGI

SO ST1 : Meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam peperiksaan PT3
melalui program peningkatan akademik

WO ST2: Melaksanakan program perkongsian ilmu dan PLC antara guru-guru Bahasa Inggeris di sekolah

ST3 :Melaksanakan program panitia untuk membantu dan membimbing murid menguasai isi pelajaran

ST ST4: Melaksanakan pembinaan modul/modul silibus untuk Melindungi Masa Instruksional

WT ST5: Melaksanakan Program HIP secara meluas untuk memastikan Bahasa Inggeris digunakan secara menular
di kalangan pelajar dan guru.
ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN BIDANG : BAHASA INGGERIS

KRITERIA PEMILIHAN ST1 ST2 ST3 ST4 ST5

a. Tahap kesukaran proses kerja 4 3 4 4 5


b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 4 3 5 5 5
c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 5 3 3 4 4
d. Kemudahan infrasturktur dan peralatan 4 4 4 4 4
e. Andaian keupayaan mengatasi halangan 5 4 4 4 4
f. Andaian hasilan yang dijangkakan/ impaknya untuk mencapai objektif,
matlamat/ isu, misi dan visi
4 3 3 4 4
g. Akur/kepatuhan dengan mandat/arahan Ya Ya Ya Ya Ya
h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 4 4 4 4 4
i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 5 4 4 4
Jumlah Skor 35 29 31 33 34
Keputusan 1 5 4 3 2

ST1 Menjadi keutamaan untuk pelaksanaan terlebih dahulu kerana


Ulasan
darjah peluang yang amat tinggi untuk mencapai objektif
PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN BIDANG : BAHASA INGGERIS

KEUTAMAAN STRATEGI YANG TELAH DIJANA

ST 1 ST1- Meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam peperiksaan
PT3 dan melalui program peningkatan akademik

ST2 ST5-Melaksanakan Program HIP secara meluas untuk memastikan Bahasa Inggeris digunakan secara
menular di kalangan pelajar dan guru.

ST3 ST4-Melaksanakan pembinaan modul/modul silibus untuk Melindungi Masa Instruksional

ST 4 ST3-Meningkatkan minat dan pencapaian dalam akademik khususnya Bahasa Inggeris

ST 5 ST2-Melaksanakan program perkongsian ilmu dan PLC antara guru-guru Bahasa Inggeris di sekolah

Anda mungkin juga menyukai